IKEA | LHGC3K | User manual | IKEA LHGC3K Kasutusjuhend

IKEA LHGC3K Kasutusjuhend
LAGAN
HGC3K
LV
EE
LATVIEŠU
Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju
sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas
pēdējā lappusē.
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
LATVIEŠU
EESTI
4
17
4
LATVIEŠU
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Elektrības padeves pieslēgšana
Izstrādājuma apraksts
Izmantošana ikdienā
Padomi un ieteikumi
4
6
8
9
10
11
11
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
Energoefektivitāte
Apsvērumi par vides aizsardzību
IKEA GARANTIJA
11
12
12
13
14
14
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko
radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana.
Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām
uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu
un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos
nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā
bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas
laikā.
LATVIEŠU
•
•
5
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu
bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz
plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram,
nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas avota.
Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam tieši,
izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju, lai
atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos gadījumos sazinieties
ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai
ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts
vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts vadīklu
lietošana var izraisīt negadījumus.
LATVIEŠU
6
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai pilnvarots
speciālists.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā
ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības
cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos
apavus.
• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem
logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis
vai logu, nenokristu ēdiena gatavošanas
trauki.
• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu un
augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
• Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai novērstu
piekļuvi apakšdaļai.
Skatiet montāžas norādījumus.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Visus elektrisko savienojumu
darbus vajadzētu veikt pilnvarotam
speciālistam.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas
vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) var
izraisīt kontakta pārkaršanu.
• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
• Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
• Izmantojiet vada atslogotāju.
• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties,
ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja
tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām
daļām vai ēdiena gatavošanas traukiem.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma
noplūdes automātslēdži un savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
7
LATVIEŠU
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka risks.
• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un aizsardzības
plēves (ja tādas ir).
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Pēc katras izmantošanas reizes, iestatiet
gatavošanas zonu stāvoklī " Izslēgts".
• Nenovietojiet galda piederumus un katlu
vākus uz gatavošanas zonām. Tie var
sakarst.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
ugunsgrēka vai sprādziena risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām atklātu
liesmu vai sakarsētus priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai
ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības paneļa.
• Nedrīkst novietot karstu pannas vāku uz
plīts stikla virsmas.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties
tukšiem.
• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi
priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki.
Tā var sabojāt virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz
tām novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Aprūpe un tīrīšana
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla sabojāšanos.
• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
LATVIEŠU
8
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārēja informācija
Veicot uzstādīšanu, jāievēro tās
valsts spēkā esošos likumus,
nosacījumus, direktīvas un
standartus (elektriskās drošības
prasības un noteikumus), kurā
tiek uzstādīta ierīce.
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Svarīgi!
• Sīkāku informāciju par uzstādīšanu
skatiet montāžas norādījumos.
• Ja zem plīts nav cepeškrāsns, ievietojiet
sadalošo paneli ne tuvāk kā 20 mm
attālumā no plīts apakšas.
• Blīvējumam starp iekārtu un darbvirsmu
neizmantot silikona blīvēšanas masu.
LATVIEŠU
9
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
BRĪDINĀJUMS! Visus elektrisko
savienojumu darbus var veikt
pilnvarots speciālists.
Elektrības padeves pieslēgšana
• Pirms pieslēgšanas pārbaudiet, vai
ierīces nominālais spriegums, kas
norādīts uz tehnisko datu plāksnītes,
atbilst mājas elektrosistēmas sprieguma
parametriem. Pārbaudiet arī ierīces
nominālo jaudu un pārliecinieties, ka
vadu izmērs atbilst ierīces nominālajai
jaudai (skatiet sadaļu “Tehniskā
informācija”). Tehnisko datu plāksnīte
atrodas uz plīts apakšējā ietvara.
• Šī ierīce nav aprīkota ar barošanas
kabeli. Jums jāiegādājas pareizais
kabelis no specializēta izplatītāja.
Vienfāzes vai divfāzu savienojumam
nepieciešams barošanas kabelis ar
vismaz 70 °C temperatūras stabilitāti.
Kabelim nepieciešamas obligātas galu
uzmavas. Saskaņā ar IEC noteikumiem: 3
x 4 mm² elektrības kabelis vienfāzes
pieslēgumam un 4 x 2,5 mm² elektrības
kabelis divfāzu pieslēgumam. Lūdzu,
pirmkārt ievērojiet attiecīgos valsts
noteikumus.
• Ierīce darbojas maiņstrāvas 230 V,
maiņstrāvas 220 V~ vai maiņstrāvas 240
V~ 50 Hz elektrotīklā.
• Izveidotajā vadojumā nepieciešams
iekļaut atvienošanas veidu. Pievienojiet
ierīci elektriskajam tīklam, izmantojot
ietaisi, kas ļauj atvienot ierīci no
elektrotīkla poliem un, kurā starp
kontaktiem ir vismaz 3 mm liela atstarpe,
piem., automātiskās atslēgšanas iekārtu,
strāvas noplūdes releju vai drošinātāju.
• Pieslēgumi un savienojošās saites
jāizveido tā, kā parādīts pieslēgumu
shēmā (tā atrodas zem plīts virsmas
apvalka virsmas). Zemējuma vads tiek
pieslēgts spailei, kas atzīmēta ar
simbolu, un tam jābūt garākam nekā
vadiem, pa kuriem plūst strāva. Cieši
pievelciet spaiļu skrūves! Visbeidzot,
nostipriniet pieslēguma vadu ar
barošanas vada skavu un aizvērtu
pārsegu, kārtīgi uzspiežot tam (nofiksējot
vietā).
BRĪDINĀJUMS! Tiklīdz ierīce ir
pieslēgta elektrotīklam,
pārbaudiet, vai visas
gatavošanas zonas darbojas,
noregulējot katru uz īsu brīdi uz
maksimālo jaudu.
LATVIEŠU
10
Izstrādājuma apraksts
Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
2
145 mm
180 mm
1
2
3
4
5
Gatavošanas zona 1200 W
Gatavošanas zona 1800 W
Vadības slēdži
Atlikušā siltuma indikators
Gatavošanas zona 2300 W
210 mm
5
4
3
Vadības slēdži
Atlikušā siltuma indikators
Gatavošanas jaudu var iestatīt no 1 līdz 9.
Tiklīdz ir sakarsusi kāda no gatavošanas
zonām, iedegas akumulētā siltuma
indikators
1
mazākā jauda
9
vislielākā jauda
0
izslēgtā stāvoklī
Vadības slēdžu uzdevums
2
3
BRĪDINĀJUMS! Risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma dēļ
Pēc ierīces izslēgšanas
nepieciešams noteikts laiks, lai
gatavošanas zona atdzistu.
Skatiet atlikušā siltuma
indikatoru.
Lietojiet atlikušo siltumu, lai izkausētu
produktus un saglabātu tos siltus
1
1
2
3
LATVIEŠU
11
Izmantošana ikdienā
Jaudas iestatījuma regulēšana
Funkcija
Slēdža iestatīšana
Pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā, lai palielinātu
1-9
Pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai samazinātu
9-1
Pagrieziet uz 0, lai izslēgtu
0
Padomi un ieteikumi
Trokšņi darbības laikā
Kad gatavošanas zona ir aktīva,
tā var īsu brīdi dūkt. Tā ir visu
keramiskā stikla gatavošanas
zonu īpašība un neietekmē nedz
ierīces funkcijas, nedz tās
kalpošanas laiku.
Kopšana un tīrīšana
Vispārēja informācija
BRĪDINĀJUMS! Pirms ierīces
tīrīšanas izslēdziet to un ļaujiet
tai atdzist.
BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos
netīriet ierīci ar tvaika vai augsta
spiediena tīrītāju.
BRĪDINĀJUMS! Asi un skrāpējoši
tīrīšanas līdzekļi bojā iekārtu.
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas
reizes, izmantojot ūdeni un šķidru
mazgāšanas līdzekli. Notīriet arī
tīrīšanas līdzekļu paliekas!
Skrāpējumi vai tumši traipi, kas
rodas uz stikla keramikas, un
kurus nav iespējams notīrīt,
neietekmē ierīces veiktspēju.
Ēdiena atlieku un piekaltušu ēdiena
atlieku tīrīšana
1. Pārtika, kas satur cukuru, plastmasa,
folijas atliekas jānotīra uzreiz.
Vislabākais rīks stikla virsmas tīrīšanai ir
skrāpis (nav iekļauts komplektācijā ar
ierīci). Novietojiet uz stikla keramikas
virsmas noteiktā leņķī skrāpi un notīriet
ēdienu paliekas, virzot skrāpja asmeni
pāri virsmai. Noslaukiet ierīci ar mitru
lupatu un nelielu mazgāšanas šķidruma
daudzumu. Visbeidzot nosusiniet ierīci
ar tīru, sausu drāniņu.
LATVIEŠU
12
2. Pēc tam, kad ierīce ir atdzisusi, notīriet
kaļķakmens un ūdens traipus, kā arī
taukvielu šļakstus, spīdīgas metāliskas
krāsu izmaiņas, izmantojot stikla
keramikas vai nerūsējoša tērauda
virsmu tīrīšanai paredzētus līdzekļus.
Problēmrisināšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja
Problēma
Gatavošanas zonas nedarbojas.
Neiedegas atlikušā siltuma
indikators.
Iespējamais iemesls
Risinājums
Nav iestatītas vēlamais jaudas iestatījums.
Iestatiet jaudas iestatījumu.
Nostrādāja mājas elektroinstalācijas (drošinātāju kārbas) drošinātājs.
Pārbaudiet mājas elektroinstalācijas drošinātājus. Ja
drošinātājs ir nostrādājis
vairākas reizes, izsauciet, lūdzu, sertificētu elektriķi.
Gatavošanas zona bija ieslēgta uz neilgu laiku un nav
vēl karsta.
Ja gatavošanas zonai jābūt
karstai, sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
Ja rodas kādas kļūmes, vispirms mēģiniet
tās novērst paši saviem spēkiem. Ja tas
neizdodas, sazinieties ar ierīces tirgotāju
vai klientu apkalpošanas centru.
Ja lietosiet ierīci nepareizi vai arī
to uzstādīs nekvalificēta persona,
par klientu apkalpošanas centra
inženiera vai izplatītāja
apmeklējumu problēmu
novēršanai būs papildus jāmaksā
pat garantijas posma laikā.
Tehniskie dati
Tehnisko datu plāksnīte
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model LAGAN HGC3K Typ 60PAD52AO 5.3kW
PNC 949 593 369 02 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
501.823.52
230 V
DGT
LATVIEŠU
13
Attēlā augstāk atveidota ierīces tehnisko
datu plāksnīte (bez sērijas numura, kas ir
atsevišķs katram izstrādājumam), kura
atrodas uz ietvara apakšējās virsmas.
Tas mums ļaus palīdzēt jums labāk, precīzi
identificējot jūsu plīti, ja jums nākotnē būs
nepieciešama mūsu palīdzība. Pateicamies
par palīdzību!
Cien. pircēj! Glabājiet papildu tehnisko
datu plāksnīti ar lietotāja rokasgrāmatu.
Energoefektivitāte
Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai ES tirgum
Modeļa identifikācija
LAGAN HGC3K
501-823-52
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
3
Sildīšanas tehnoloģija
Staru sildītājs
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Enerģijas patēriņš pa gata- Priekšējā kreisā
vošanas zonām (EC electric Aizmugurējā kreisā
cooking)
Aizmugurējā labā
187,4 Wh / kg
183,0 Wh / kg
183,0 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC
electric hob)
184,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis - Snieguma
novērtēšanas metodes
Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā
tilpumā.
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas
uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas
trauku.
• Ēdiena gatavošanas traukam jāatbilst
gatavošanas zonas diametram.
• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas zonām.
• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši
gatavošanas zonas centrā.
• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
14
LATVIEŠU
Apsvērumi par vides aizsardzību
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
IKEA GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 2 gadus no ierīces
iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti
jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina
ierīces garantijas laiku.
Kas veiks remontdarbus?
IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs
servisa pakalpojumus, izmantojot savu
servisa centru vai autorizēto servisa centru
tīklu.
Ko ietver šī garantija?
Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem,
kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai
defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes
brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai
uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi
ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī
garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai
novērstu defektu, piem., remontdarbi,
detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi,
tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai
bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem
nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.
99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.
Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.
Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?
IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu
sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem
ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz
bojājumu. Ja garantija attiecas uz
bojājumu, IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc
saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto
produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai
līdzvērtīgu produktu.
Uz ko neattiecas šī garantija?
• Normālu nolietojumu.
• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu,
bojājumu, kas radies lietošanas
instrukcijas neievērošanas, nepareizas
uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie
nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas
radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas
reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens
iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai
pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ,
kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu
bojājumu.
• Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un
spuldzēm.
• Nefunkcionālām un dekoratīvām
detaļām, kas neietekmē normālu ierīces
darbību, tostarp jebkādiem
skrāpējumiem un iespējamām krāsas
atšķirībām.
• Nejaušiem bojājumiem, kas radušies
svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru,
drenāžas sistēmu vai mazgāšanas
15
LATVIEŠU
līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai
aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.
• Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais
stikls, piederumi, trauku un galda
piederumu grozi, pievades un drenāžās
caurules, blīvējums, spuldzītes un to
pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un
korpusa detaļas. Ja vien iespējams
pierādīt, ka šādi bojājumi radušies
ražošanas kļūmju dē.
• Korpusiem, kuros nevar konstatēt
bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.
• Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu
nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji
un/vai autorizētie servisa centru
pārstāvji, vai gadījumiem, kad
izmantotas neoriģinālās detaļas.
• Defektiem, kas radušies nepareizas vai
specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas
dēļ.
• Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i.,
profesionālu izmantošanu.
• Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs
nogādā produktu uz savām mājām vai
uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par
bojājumiem, kas varētu rasties
transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA
nogādā produktu uz pircēja adresi, tad
uz bojājumiem, kas rodas
transportēšanas laikā, attiecas šī
garantija.
• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas
izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra
pārstāvis remontē vai nomaina ierīce
saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem,
servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā
autorizēts servisa centra pārstāvis
atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai
uzstādīs nomaiņas ierīci, ja
nepieciešams.
Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu
darbu, ko veic kvalificēts speciālists,
izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu
ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības
specifikācijām.
Kā attiecas valsts likumi?
IKEA garantija sniedz jums specifiskas
juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz
vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi
nekādā veidā neierobežo vietējā
likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.
Teritoriālā spēkā esamība
Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī
un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa
pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā
valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.
Pienākums veikt remontdarbus garantijas
ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un
tiek uzstādīta saskaņā ar:
• valsts, kurā tiek veikts garantijas
pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;
• montāžas norādījumiem un lietošanas
instrukcijas drošības informāciju.
Garantijas remonts IKEA ierīcēm:
Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas
remontu:
1. pieprasīt garantijas remonta
pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;
2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par
IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves
mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs
atbildes saistībā ar:
• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu
uzstādīšanu;
• elektrības (ja ierīcei nav vada un
kontaktdakšas), ūdens un gāzes
pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam
servisa centra speciālistam.
3. noskaidrot neskaidrus jautājumus
saistībā ar IKEA ierīces lietošanas
instrukciju un specifikācijām.
Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko
iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt
šajā bukletā sniegtos montāžas
norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas
sadaļu, pirms sazināties ar mums.
Kā sazināties ar mums garantijas
remonta sakarā
LATVIEŠU
Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur
norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie
valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.
Lai spētu sniegt jums ātru
pakalpojumu, mēs iesakām
izmantot speciālos tālruņa
numurus, kas norādīti bukleta
beigās. Vienmēr izmantojiet
kontakttālruņus, kas norādīti
konkrētās ierīces bukletā. Pirms
zvanīt mums pārliecinieties, ka
jums ir pieejams IKEA preces
numurs (8 ciparu kods) un sērijas
numurs (8 ciparu kods, kas ir
atrodams uz datu plāksnītes) tai
precei, kura sakarā jums ir
nepieciešama mūsu palīdzība.
SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!
Tas ir Pirkuma pierādījums un ir
nepieciešams garantijas
piemērošanai. Ņemiet vērā, ka
čekā ir norādīts arī IKEA preces
nosaukums un numurs (8 ciparu
kods) katrai iegādātajai ierīcei
Vai jums nepieciešama papildu
palīdzība?
Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar
jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu,
sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu
centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt
ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar
mums.
16
17
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Elektriühendus
Toote kirjeldus
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
17
19
21
22
23
24
24
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Energiatõhusus
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
24
25
26
26
27
27
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale
paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja
kahju eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi
kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna
kuumaks.
EESTI
•
•
18
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge
jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi,
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse
ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage
seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on
vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade
elektrivõrgust välja pealüliti kaudu. Mõlemal juhul võtke
ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
EESTI
•
19
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on
seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks
kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega
kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre
kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadme peab
paigaldama ametlik paigaldaja.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest
sobiva tihendi abil.
• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse
eest.
• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega
akna alla. Vastasel korral võivad tulised
anumad ukse või akna avamisel seadme
pealt maha kukkuda.
• Kui paigaldate seadme sahtlite kohale,
siis jälgige, et seadme põhja ja ülemise
sahtli vahele jääks piisavalt ruumi
õhuringluse jaoks.
• Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist eralduspaneel.
Tutvuge koostejuhistega.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab ühendama
ametlik paigaldaja.
• Seade peab olema maandatud.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel
võib kontakt minna tuliseks.
• Kasutage õiget elektrijuhet.
• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
• Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
• Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme
vahetamiseks võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
20
EESTI
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide
vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse
või elektrilöögioht!
• Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui see
on olemas).
• See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks
tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
• Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra,
tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
• Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib
see hakata pritsima.
HOIATUS! Plahvatuse või
tulekahju oht!
• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke
need eemal lahtisest leegist või
kuumadest esemetest.
• Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
• Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme vigastamise
või kahjustamise oht!
• Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.
• Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
• Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.
• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
• Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
• Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada. Kui
teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke
need alati üles.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
Puhastus ja hooldus
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
• Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid
ega metallist esemeid.
EESTI
21
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate
täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi
ja visake ära.
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
Paigaldamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Üldine teave
Paigaldusprotsess peab järgima
kasutusriigis kehtivaid seadusi,
määrusi, direktiive ja
standardeid
(elektriohutuseeskirjad ja regulatsioonid õigusaktidele
vastav jäätmekäitlus jne).
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Tähelepanu!
• Lisateavet paigaldamise kohta leiate
kokkupanemise juhistest.
• Kui pliidi all ei ole ahju, sisestage pliidi
põhjast vähemalt 20 mm kaugusele
eraldusplaat.
• Ärge kasutage seadme ja tööpinna
vahel silikoontihendit.
EESTI
22
Elektriühendus
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
HOIATUS! Kõik elektriühendused
peab ühendama ametlik
paigaldaja.
Elektriühendus
• Enne ühendamist kontrollige, et seadme
nimiplaadil toodud nimipinge vastab
olemasolevale vooluvarustusele. Samuti
kontrollige seadme nimivõimsust ja
veenduge, et seadme nimivõimsust
arvestades on valitud õige suurusega
juhe (vt jaotist "Tehnilised andmed").
Andmeplaat asub seadme pliidi alumisel
korpusel.
• Seadme juurde ei kuulu toitejuhe. Ostke
sobiv juhe vastava edasimüüja juurest.
Ühe- või kahefaasiline ühendus vajab
vähemalt 70 °C temperatuuri taluvusega
toitekaablit. Kaablil peavad olema
kaabliotsa muhvid. Vastavalt IECregulatsioonidele kasutage ühefaasilise
ühenduse puhul: toitekaablit 3 x 4 mm²
ja kahefaasilise ühenduse puhul:
toitekaablit 4 x 2,5 mm². Esmajärjekorras
pidage kinni vastavatest kohalikest
eeskirjadest.
• Seade töötab tõrgeteta vooluvõrgus AC
230 V, AC 220 V~ või AC 240 V~ 50 Hz.
• Fikseeritud juhtmeühenduse puhul on
vajalik paigaldada katkestusvahend.
Seadme vooluvõrku ühendamiseks
kasutage seadist, mis võimaldab seadme
vooluvõrgust eemaldada
mitmepooluselise lahklülitiga, mille
lahutatud kontaktide vahemik on
vähemalt 3 mm (nt automaatsed
kaitselülitid, maalekkekaitsmed või
sulavkaitsmed).
• Seadme ühendamisel ja
ühenduspunktide loomisel tuleb järgide
ühendusjoonisel toodud skeemi (see
asub pliidi katte all). Maandusjuhe peab
olema ühendatud vastava sümboliga
kontakti ja peab olema pingestatud
juhtmetest pikem. Keerake kontaktide
kruvid kindlalt kinni! Lõpuks kinnitage
ühenduskaabel toitekaabli
elektrijuhtmete jaoks ette nähtud klambri
ja kattega ning suruge kindlalt kinni.
HOIATUS! Pärast vooluvõrku
ühendamist kontrollige kõiki
keeduvälju, lülitades igaühe neist
korraks maksimaalsel võimsusel
sisse.
EESTI
23
Toote kirjeldus
Pliidipinna skeem
1
2
145 mm
180 mm
1
2
3
4
5
Üheringiline keeduväli 1200 W
Üheringiline keeduväli 1800 W
Juhtnupud
Jääkkuumuse indikaator
Üheringiline keeduväli 2300 W
210 mm
5
4
3
Juhtnupud
Jääkkuumuse indikaator
Võite valida võimsuse vahemikus 1 kuni 9.
Jääksoojuse indikaator süttib, kui mõni
keedutsoon on tuline.
1
Madalaim võimsus
9
Kõrgeim võimsus
0
Väljas-asend
Juhtnuppude määramine
HOIATUS! Põletusoht
jääksoojuse tõttu! Pärast seadme
väljalülitamist võtab
keeduväljade mahajahtumine
veidi aega. Jälgige jääkkuumuse
indikaatorit.
Jääkkuumust võib kasutada toidu
sulatamiseks või soojashoidmiseks.
2
3
1
1
2
3
EESTI
24
Igapäevane kasutamine
Võimsusseade reguleerimine
Funktsioon
Nupu asend
Suurendamiseks keerake päripäeva
1-9
Vähendamiseks keerake vastupäeva
9-1
Väljalülitamiseks keerake asendisse 0
0
Vihjeid ja näpunäiteid
Kasutamise ajal kostuvad helid
Kui keeduväli on aktiivne, võib
kostuda lühike ümisev heli. See
on keraamiliste keeduväljade
puhul tavaline ja ei halvenda ei
keeduväljade toimimist ega
seadme kasutusiga.
Puhastus ja hooldus
Üldine teave
HOIATUS! Lülitage seade välja
ja laske sel enne puhastamist
maha jahtuda.
HOIATUS! Turvakaalutlustel ei
tohi seadet puhastada
aurupuhastite või
kõrgsurvepuhastitega.
HOIATUS! Teravad objektid ja
abrasiivsed puhastusvahendid
kahjustavad seadet. Puhastage
seade pärast iga kasutamist vee
ja nõudepesuvahendiga ja
eemaldage toidujäägid. Samuti
eemaldage puhastusvahendite
jäägid!
Kriimustused või tumedad plekid
klaaskeraamilisel pinnal, mida ei
ole võimalik eemaldada, ei
mõjuta seadme toimimist.
EESTI
25
Toidujääkide ja raskesti eemaldatavate
plekkide eemaldamine
1. Suhkrut sisaldavate toitude, plastiku või
hõbepaberijäägid tuleb kohe
eemaldada. Parim vahend klaaspinna
puhastamiseks on kraabist (ei kuulu
seadme komplekti). Asetage kraabits
nurga all klaaskeraamilisele pinnale ja
eemaldage tera üle klaaspinna
libistades jäägid. Pühkige seadet niiske
lapi ja vähese nõudepesuvahendiga.
Lõpuks kuivatage seadet puhta lapiga.
2. Katlakiviringid, veeringid,
rasvapritsmed, läikivad metalsed
värvikaotused tuleb eemaldada pärast
seadme jahtumist, kasutades
klaaskeraamika või roostevaba terase
jaoks ettenähtud puhastusvahendit.
Veaotsing
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Keeduväljad ei tööta.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Võimalik põhjus
Lahendus
Sobivat soojusastet pole valitud.
Valige võimsusseade.
Maja elektriühenduses
(kaitsmetes) on toimunud
katkestus.
Kontrollige maja elektrisüsteemi kaitset. Kui kaitse vallandub korduvalt, siis kutsuge kohale kvalifitseeritud
elektrik.
Keeduväli oli ainult lühikest
aega sisse lülitatud ja pole
seetõttu kuum.
Kui keeduväli peaks olema
kuum, pöörduge müügijärgsesse teenindusse.
Tõrke korral püüdke kõigepealt ise
probleemile lahendus leida. Kui te ei suuda
probleemile ise lahendust leida, siis võtke
ühendust edasimüüja või müügijärgse
hooldusega.
Kui te pole seadet õigesti
kasutanud või olete lasknud selle
paigaldada volitamata tehniku
poolt, võidakse müügijärgsest
teenindusest saadetud tehniku
või edasimüüja külaskäigu eest
küsida tasu, ja seda isegi
garantiiperioodil.
EESTI
26
Tehnilised andmed
Andmeplaat
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model LAGAN HGC3K Typ 60PAD52AO 5.3kW
PNC 949 593 369 02 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
501.823.52
Eeltoodud pildil on kujutatud seadme
andmeplaat (ilma igale tootele ainuomase
seerianumbrita), mis asub korpusepinna all.
230 V
DGT
kindlaks teie pliidi, saame teid tulevikus
paremini abistada. Täname teid abi eest!
Hea klient, hoidke täiendav andmeplaat
kasutusjuhendi juures. Tehes täpselt
Energiatõhusus
Tooteteave vastavalt EU 66/2014 kehtib ainult EL-i turu jaoks
Mudeli tunnus
LAGAN HGC3K
501-823-52
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
3
Kuumutamisviis
Kiirgekuumusallikas
Ringikujuliste keeduväljade Vasakpoolne eesmine
läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbimine (EC electric cooking)
187,4 Wh/kg
183,0 Wh/kg
183,0 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
184,5 Wh/kg
Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
EESTI
27
• Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
• Võimalusel pange keedunõule alati kaas
peale.
• Enne keeduvälja sisselülitamist asetage
sellele keedunõu.
• Keedunõu põhi peaks olema
keeduväljaga samade mõõtmetega.
• Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
• Pange nõu otse keeduvälja keskele.
• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks
kasutage jääkkuumust.
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
tähistatud
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
Garantii kehtib 2 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Kes teostab teenustöid?
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
Mida garantii hõlmab?
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning töö-
ja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
parandada või samaväärse tootega
asendada.
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
28
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
Kohalike seaduste rakendamine
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
EESTI
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Kuidas meid leida
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
29
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
30
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
31
867357451-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2172029-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising