IKEA | DAGLIG | User manual | IKEA DAGLIG Korisnički priručnik

IKEA DAGLIG Korisnički priručnik
DAGLIG
HR
SI
RS
HRVATSKI
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite
potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i
odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.
SLOVENŠČINA
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih
IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih številk.
СРПСКИ
Молимо вас да погледате последњу страницу овог упутства на
којој ћете наћи комплетан списак именованих сервиса за
пружање подршке потрошачима компаније IKEA и
одговарајућих телефонских бројева у националној мрежи.
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
СРПСКИ
4
21
38
4
HRVATSKI
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Spajanje na električnu mrežu
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
Savjeti
4
6
8
9
10
11
13
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
Briga za okoliš
JAMSTVO TVRTKE IKEA
14
14
16
17
18
18
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem za buduće potrebe.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim
invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako
su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
HRVATSKI
•
•
5
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz
upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do
požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili uređaj
s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
6
HRVATSKI
•
•
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili osoba sličnih kvalifikacija moraju ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje koju je
napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je u
uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili one
koji su isporučeni s uređajem. Uporaba neodgovarajuće
zaštite može uzrokovati nesreće.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Uređaj mora
postaviti ovlašteni instalater.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje
uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
• Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja postavite
nezapaljivu pregradnu ploču kako biste
spriječili pristup dnu.
Pogledajte upute za sastavljanje.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sve električne priključke treba izvršiti
ovlašteni instalater.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
• Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim
detaljima napajanja.
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela
napajanja ili utikača (ako postoji) mogu
prouzročiti pregrijavanje priključka.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli ne zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Na kabelu koristite spojnice.
• Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
• Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji)
ili kabel napajanja. Za zamjenu kabela
napajanja kontaktirajte ovlašteni servis
ili električara.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
7
HRVATSKI
•
•
•
•
•
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj mora
imati kontakte s otvorom od minimalno 3
mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se jako
zagrijati.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od masti
i ulja kad kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
• Nemojte dopustiti da iz posuđa za
kuhanje iskipi sav sadržaj.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Održavanje i čišćenje
• Redovito čistite uređaj kako se površinski
materijal ne bi oštetio.
HRVATSKI
8
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja električne
mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
Usluga
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Postavljanje
Opće informacije
Proces postavljanja mora biti u
skladu sa zakonima, odredbama,
smjernicama i standardima
(pravilima i propisima o
električnoj sigurnosti, pravilnom
recikliranju sukladno propisima,
itd.) na snazi u zemlji uporabe!
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
min.
28 mm
HRVATSKI
Važno!
• Za dodatne informacije o postavljanju,
pogledajte upute za sastavljanje.
• Ukoliko ispod ploče za kuhanje nema
pećnice, umetnite pregradnu ploču na
9
udaljenost od najmanje 20 mm od dna
ploče za kuhanje.
• Između uređaja i radne ploče ne
nanosite masu silikonskog brtvila.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
UPOZORENJE! Sve električne
priključke treba izvršiti ovlašteni
instalater.
Spajanje na električnu mrežu
• Prije spajanja, provjerite da nominalni
napon uređaja koji je prikazan na
nazivnoj pločici odgovara dostupnom
naponu napajanja. Također, provjerite
snagu uređaja, te da je žica
odgovarajuće veličine kako bi udovoljila
snazi uređaja (pogledati poglavlje
"Tehnički podaci"). Natpisna pločica
nalazi se na donjem kućištu ploče za
kuhanje.
• Ovaj uređaj nije opremljen kabelom
napajanja. Odgovarajući kabel kupite u
specijaliziranoj prodavaonici. Jednofazni
ili dvofazni priključak zahtijeva kabel
napajanja stabilan najmanje do
temperature od 70°C. Kabel obavezno
treba imati završne navlake. U skladu s
IEC pravilima, za jednofazni priključak
koristite: kabel napajanja 3 x 4mm² a za
dvofazni priključak: kabel napajanja 4 x
2.5mm². Pridržavajte se posebnih
regionalnih pravila.
• Uređaj savršeno radi na električnoj mreži
AC 230 V, AC 220 V~ ili AC 240 V~ 50
Hz.
• Sredstvo za iskapčanje mora biti
ugrađeno u fiksno ožičenje. Uređaj
priključite na napajanje pomoću uređaja
koji omogućuje isključivanje iz napajanja
uređaja na svim polovima s otvorom
kontakta od najmanje 3 mm, primjerice
automatske sklopke, prekidača
uzemljenja ili osigurača.
• Priključivanje i priključni spojevi moraju
biti napravljeni kao što je to prikazano
na shemi priključenja (nalazi se s donje
strane kućišta ploče za kuhanje).
Uzemljenje mora biti priključeno na
stezaljku označenu simbolom i mora biti
dulje od vodiča električne struje. Čvrsto
zategnite vijke stezaljke! Na kraju,
priključni kabel učvrstite glavnim kablom
i zatvorite poklopac tako da ga čvrsto
pritisnete (zaključava se na mjestu).
UPOZORENJE! Nakon
priključivanja uređaja na
električnu mrežu provjerite jesu li
sve zone kuhanja spremne za
upotrebu tako da na kratko
uključite najveći stupanj kuhanja
na svakoj od njih.
HRVATSKI
10
Opis proizvoda
Izgled površine za kuhanje
1
1 Jednostruka zona kuhanja 1200 W
2 Višenamjenska okrugla zona
1500/2400 W
3 Jednostruka zona kuhanja 1200 W
4 Upravljačka ploča
5 Trostruka zona kuhanja
800/1600/2300 W
2
145 mm
120/175/210 mm
170/265 mm
145 mm
3
5
4
Izgled upravljačke ploče
1
2
3
10
Pritisnite simbol za uporabu uređaja.
Zaslon, indikatori i zvukovi govore koja
funkcija radi.
1
Za uključenje ili isključenje ploče za
kuhanje.
2
Za uključivanje i isključivanje
blokade ili roditeljske zaštite.
3
Za uključivanje funkcijeSTOP+GO.
4 Indikatori tajmera zona kuhanja.
5 Digitalni pokazivač tajmera: 00 - 99
minuta.
6
Za uključivanje višenamjenske
okrugle zone.
4
5
9
6
8
7
7 Zaslon postavki snage: ,
- .
8 Birač snage za odabir postavki snage.
9
/
Za produženje ili skraćenje
vremena tajmera.
10
Za uključivanje vanjskih krugova.
Ako blizu upravljačke ploče
postavite posuđe veće od zone
kuhanja, upravljačka ploča može
se zagrijati.
HRVATSKI
11
Prikazi postavke snage
Zaslon
+ znamenka
Zaslon
Zaslon
Zaslon
Zona kuhanja je
isključena.
Radi funkcija automatskog
isključivanja.
Polje kuhanja je
uključeno.
Funkcija STOP+GO
radi.
Došlo je do kvara.
Pogledajte
poglavlje
"Rješavanje
problema".
Polje kuhanja još je
uvijek vruće (preostala toplina).
Uključena je funkcija
uređaja
zaključavanja/
blokiranja radi
djece.
Indikator preostale topline
UPOZORENJE! Opasnost od
opeklina uslijed preostale
topline! Nakon isključivanja
uređaja potrebno je neko
vrijeme za hlađenje zona
kuhanja. Pogledajte prikaz
ostatka topline
.
Koristite preostalu toplinu za otapanje i
držanje jela na toplom.
Svakodnevna uporaba
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
u trajanju od 1 sekunde za
uključivanje ili isključivanje uređaja.
Podešavanje postavke snage
Dodirnite željenu postavku snage na
regulatoru snage. Ispravite na lijevo ili na
desno, prema potrebi. Ne otpuštajte prije
postizanja ispravne postavke snage.
Uključenje i isključenje vanjskih krugova
Uključenje i isključenje ovalne zone
Uključite ovalnu zonu tako da na 1-2
sekunde dodirnete
. Za isključenje
vanjskog kruga, ponovite postupak.
Prije uključivanja vanjskog
ovalnog polja, odgovarajući
unutarnji krug grijanja mora biti
uključen.
Uključenje i isključenje vanjskih
krugova
Prije nego što uključite vanjske krugove,
unutarnji krug uključite dodirom na
na 1
- 2 sekunde. Za više vanjskih krugova,
ponovno dodirnite isti simbol. Uključuje se
12
HRVATSKI
odgovarajući indikator. Za isključenje
vanjskih krugova, ponovite postupak.
• Za isključivanje ove funkcije dodirnite
Uključuje se postavka snage koju ste
prije postavili.
Uporaba tajmera
.
Blokiranje
Dodirujte
dok indikator željene zone
kuhanja ne počne bljeskati. na primjer
Kada zone kuhanja rade, možete zaključati
upravljačku ploču, ali ne i isključiti uređaj.
To sprječava nehotičnu promjenu postavke
snage.
za prednju desnu zonu.
Najprije postavite postavku snage.
Za pokretanje ove funkcije dodirnite
4 se sekunde uključuje simbol
ostaje uključen.
. Tajmer
Za zaustavljanje ove funkcije dodirnite .
Uključuje se postavka snage koju ste prije
postavili.
Dotaknite
ili
tajmera za postavljanje
vremena između 00 i 99 minuta. Kad
pokazivač zone kuhanja bljeska sporije,
vrijeme se odbrojava. Postavite postavku
snage.
Kada zaustavljate uređaj, također
zaustavljate i ovu funkciju.
Ako je postavka snage postavljena a
postavljeno vrijeme istekne, čuje se zvučni
signal, 00 bljeska i zona kuhanja se
isključuje. Ako zona kuhanja nije u upotrebi,
a postavljeno vrijeme je isteklo, uključuje se
zvučni signal i 00 bljeska.
za isključenje funkcije za
Dodirnite
odabranu zonu kuhanja i indikator te
zonekuhanja brže bljeska. Dotaknite
i
preostalo vrijeme se odbrojava unatrag do
00. Indikator zone kuhanja se isključuje.
STOP+GO
Funkcija postavlja sve aktivne zone kuhanja
na najnižu postavku snage . Kada
funkcija radi, ne možete promijeniti
postavku snage. Funkcija ne zaustavlja
funkciju tajmera.
• Za uključivanje ove funkcije dodirnite
Uključuje se simbol .
. Na
.
Sigurnosna blokada za djecu
Ova funkcija sprječava slučajno uključivanje
uređaja.
Za uključenje uređaja za sigurnost djece
• Uređaj uključite pomoću . Ne
postavljajte postavke snage.
u trajanju od 4 sekunde.
• Dodirnite
Uključuje se simbol .
• Uređaj isključite pomoću .
Za isključivanje uređaja za sigurnost
djece
• Uređaj uključite pomoću . Ne
postavljajte postavke snage. Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde. Uključuje se
simbol .
• Uređaj isključite pomoću .
Za isključivanje uređaja za sigurnost
djece za samo jedan ciklus kuhanja
HRVATSKI
13
• Uređaj uključite pomoću . Uključuje se
simbol .
u trajanju od 4 sekunde.
• Dodirnite
Postavku snage postavite u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati uređajem.
• Kad isključite uređaj pomoću , uređaj
za sigurnost djece ponovno će se
uključiti.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje ako:
• su sve zone kuhanja isključene.
• ne postavite snagu nakon uključenja
ploče za kuhanje.
• prekrijete bilo koji simbol predmetom
(posuda za kuhanje, krpa itd.) duže od
otprilike 10 sekundi.
• ne isključite zonu kuhanja nakon
određenog vremena, ne promijenite
postavku snage ili ako dođe do
pregrijavanja (npr. ako ishlapi sva
svijetli.
tekućina u posudi). Simbol
Prije ponovne uporabe, morate postaviti
zonu kuhanja na .
Postavka snage
,
-
Automatsko
isključivanje nakon
6 sati
Postavka snage
Automatsko
isključivanje nakon
4 sata
1,5 sata
-
OffSound Control - Isključivanje i
uključivanje zvukova
Isključivanje zvukova
Isključite uređaj.
Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zasloni se uključuju i isključuju. Dodirnite
3 sekunde. Pali se
Dodirnite
. Pali se
. Zvuk je uključen.
. Zvuk je isključen.
Kada ova funkcija radi zvuk se oglašava
samo kada:
• dodirnete
• postavite nešto na upravljačku ploču.
Uključivanje zvukova
Isključite uređaj.
Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde. Prikaz
na zaslonu će se uključiti i isključiti.
Dotaknite i zadržite
3 sekunde. Pali se
zato što je zvuk isključen. Dodirnite
Pali se
.
. Zvuk je uključen.
5 sati
Savjeti
Buka tijekom rada
Kad zona kuhanja radi, može
kratko brujati. To je svojstveno
svim staklokeramičkim zonama
kuhanja i ne ugrožava rad niti
trajnost uređaja.
Izbjegavanje oštećenja na uređaju
• Staklokeramika se može oštetiti
predmetima koji na nju padnu ili
udarcima posuđa.
• Posuđe za kuhanje od lijevanog željeza,
lijevanog aluminija ili s oštećenim dnom
može kod pomicanja ogrebati
stakokeramiku.
HRVATSKI
• Kako bi se izbjeglo oštećenje posuđa za
kuhanje i staklokeramike, ne dozvolite
da lonci ili tave presuše.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa za kuhanje.
14
• Nikada nemojte obložiti niti jedan dio
uređaja aluminijskom folijom. Nemojte
stavljati plastične ili druge materijale koji
bi se mogli otopiti u uređaj ili na njega.
Čišćenje i održavanje
Opće informacije
UPOZORENJE! Uređaj isključite i
pustite da se ohladi prije
čišćenja.
UPOZORENJE! Iz sigurnosnih
razloga nemojte čistiti pećnicu
uređajima na paru ili uređajima
pod tlakom.
UPOZORENJE! Oštra i gruba
sredstva za čišćenje oštećuju
uređaj. Nakon svake upotrebe
očistite uređaj i uklonite ostatke
vodom i tekućim sredstvom za
pranje. Uklonite i ostatke
sredstava za čišćenje!
Ogrebotine ili tamne mrlje na
staklokeramici koje više nije
moguće odstraniti ne utječu na
rad uređaja.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Uklanjanje ostataka i tvrdokorne
prljavštine
1. Odmah se moraju ukloniti ostaci hrane
koja sadrži šećer, plastični dijelovi i
aluminijska folija, a najbolje sredstvo za
čišćenje staklene površine je strugač (ne
isporučuje se s uređajem). Stavite
strugač pod kutom u odnosu na
staklokeramičku površinu i uklonite
ostatke klizeći oštricom po površini.
Uređaj prebrišite vlažnom krpom i s
malo tekućeg sredstva za čišćenje. Na
kraju, obrišite uređaj čistom krpom.
2. Krugove od vapnenca i vode, kapljice
masnoće i metalnosjajne promjene boje
treba ukloniti, nakon što se uređaj
ohladio, sredstvom za čišćenje
staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.
HRVATSKI
15
Rješavanje problema…
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne može uključiti ili Uređaj nije priključen na
ne radi.
mrežno napajanje ili nije
pravilno priključen.
Provjerite je li uređaj ispravno priključen na električno
napajanje. Pozovite ovlaštenog instalatera da obavi
ispravno priključenje.
Od uključivanja uređaja
Ponovno uključite uređaj.
proteklo je više od 10 sekundi.
Uključena je roditeljska
blokada ili blokada
.
Isključite roditeljsku blokadu
(Pogledajte odjeljak "Roditeljska blokada" ili
"Blokada").
Istovremeno je dodirnuto više simbola.
Dodirnite samo jedan
simbol.
Čuje se zvučni signal, uređaj
se isključuje.
Jedan ili više simbola ostalo
je pokriveno duže od 10
sekundi.
Otkrijte simbole.
Prikaz ostatka topline ništa
ne prikazuje.
Zona kuhanja bila je samo
na kratko u radu i stoga još
nije vruća.
Ako bi zona kuhanja trebala
biti vruća, kontaktirajte službu postprodaje.
Nema signala kad dodirnete Signali su isključeni.
simbole na ploči.
Aktivirajte signale.
Pogledajte OffSound Control.
Na digitalnom pokazivaču
tajmera pojavljuje se simbol
Uređaj isključite iz električne
mreže na nekoliko minuta.
Uklonite osigurač, pričekajte
jednu minutu i ponovno
umetnite osigurač. Ako se
problem nastavi, pozovite
ovlaštenog instalatera da
obavi ispravno priključenje.
i broj.
Elektronička pogreška.
HRVATSKI
16
Problem
Mogući uzrok
Na digitalnom pokazivaču
tajmera uključuje se
.
Druga faza napajanja
nedostaje.
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte
sami pronaći rješenje. Ako ne možete
samostalno pronaći rješenje, obratite se
IKEA službi za korisnike. Puni popis IKEA
kontakata možete pronaći na kraju ovog
priručnika.
Rješenje
Provjerite je li uređaj ispravno priključen na električno
napajanje. Uklonite osigurač, pričekajte jednu minutu i
ponovno umetnite osigurač.
Ako se problem nastavi, pozovite ovlaštenog instalatera
da obavi ispravno
priključenje.
Ako ste pogrešno rukovali
uređajem ili instalaciju nije
obavio registrirani tehničar,
servis od strane ovlaštenog
tehničara ili dobavljača možda
neće biti besplatan, čak i ako je
to u jamstvenom roku.
Tehnički podaci
Natpisna pločica
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model DAGLIG Typ 60 HAD 56 AO 7,1kW
PNC 949 594 312 04 S NO ............... 220-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
702.228.18
Gornja slika predstavlja natpisnu pločicu
uređaja (bez serijskog broja koji je poseban
za svaki proizvod), koja se nalazi na donjoj
površini kućišta.
Poštovani kupče, dodatnu natpisnu pločicu
čuvajte zajedno s korisničkim priručnikom.
230 V
DGT
To će nam omogućiti da vam pružimo bolju
pomoć preciznom identifikacijom ploče za
kuhanje u slučaju da u budućnosti zatrebate
našu pomoć. Zahvaljujemo vam na pomoći!
HRVATSKI
17
Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014 vrijede samo za tržište EU
Identifikacija modela
DAGLIG
702-228-18
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajući grijač
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Duljina (D) i širina (Š) zone
kuhanja koja nije kružna
Stražnja desna
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje - metode
mjerenja učinkovitosti
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
191,9 Wh/kg
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao i
zona kuhanja.
• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za održavanje
hrane toplom ili za topljenje.
18
HRVATSKI
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja.
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
• Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
• Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
19
HRVATSKI
• Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
• Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
• Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
• Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
• Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
HRVATSKI
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete obvezno pripremite
IKEA broj proizvoda (8znamenkasti kod) i serijski broj
(8-znamenkasti kod koji se nalazi
na natpisnoj pločici) uređaja za
koji vam je potrebna naša
pomoć.
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
20
21
SLOVENŠČINA
Kazalo
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Električna povezava
Opis izdelka
Vsakodnevna uporaba
Namigi in nasveti
21
23
25
26
27
28
30
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
Skrb za okolje
IKEINA GARANCIJA
31
31
33
34
34
35
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostne informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in
škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se med
uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
SLOVENŠČINA
•
22
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem
brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali
požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje
je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko
segrejejo.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče izklopite
napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
23
SLOVENŠČINA
•
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki
jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do
nezgode.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! Napravo mora
namestiti pooblaščeni monter.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali
pod okna. Na ta način preprečite, da bi
vroča posoda padla z naprave, ko
odprete vrata ali okno.
• Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
• Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev dostopa
do spodnjega dela.
Oglejte si navodila za montažo.
Priključitev na električno omrežje
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
• Vse priključitve na električno omrežje
mora opraviti pooblaščeni monter.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se prepričajte,
da naprava ni priključena na električno
omrežje.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega
priključnega kabla ali vtiča (če je na
voljo) se lahko pregreje priključek.
• Uporabite pravi električni priključni
kabel.
• Priključni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
• Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič
(če obstaja) ne dotika vroče naprave ali
posode, ko napravo vključite v bližnje
vtičnice.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na naš
pooblaščeni servisni center ali
električarja.
24
SLOVENŠČINA
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja. Na
ta način preprečite električni udar.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
požara in eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
• Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
• Ne postavljajte vročega pokrova posode
na stekleno površino kuhalne plošče.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se poškoduje
površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo
ali brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri prestavljanju
na kuhalno površino jo vedno dvignite.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
SLOVENŠČINA
25
• Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Namestitev
Splošne informacije
Pri nameščanju je treba
upoštevati trenutno veljavne
zakone, predpise, direktive in
standarde (pravila in predpise
glede električne varnosti,
ustrezno recikliranje v skladu s
predpisi itd.) v državi uporabe!
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Pomembno!
• Za dodatne informacije o namestitvi si
oglejte navodila za montažo.
SLOVENŠČINA
• Če pod kuhalno ploščo ni pečice, na
razdalji vsaj 20 mm od spodnjega dela
kuhalne plošče vstavite ločilno ploščo.
26
• Med napravo in delovno površino ne
nanašajte silikonske tesnilne mase.
Električna povezava
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
OPOZORILO! Vse priključitve na
električno omrežje mora opraviti
pooblaščeni monter.
Električna povezava
• Pred priključitvijo preverite, ali nazivna
napetost naprave s ploščice za tehnične
navedbe ustreza razpoložljivi napajalni
napetosti. Preverite tudi nazivno moč
naprave in poskrbite, da bo imel kabel
ustrezen premer, ki bo ustrezal nazivni
moči naprave (oglejte si poglavje »
Tehnične informacije«). Ploščica za
tehnične navedbe se nahaja na
spodnjem delu kuhalne plošče.
• Napravi ni priložen napajalni kabel. Pri
specializiranem trgovcu kupite pravega.
Za enofazno ali dvofazno priključitev
uporabite električni priključni kabel, ki
prenese temperaturo najmanj 70 °C.
Kabel mora imeti tulce. V skladu s
predpisi IEC za enofazno priključitev
uporabite: kabel 3 x 4mm² in za
dvofazno priključitev: kabel 4 x 2,5mm².
Upoštevati morate posebne državne
predpise.
• Naprava deluje brezhibno v električnem
omrežju AC 230 V, AC 220 V~ ali AC
240 V~ 50 Hz.
• V primeru fiksnega ožičenja morate imeti
stikalo za odklop iz omrežja. Napravo
priključite v električno omrežje s pomočjo
naprave, ki omogoča odklop naprave iz
omrežja na vseh polih, z razdaljo vsaj 3
mm med posameznimi kontakti, na
primer samodejnim izklopnim stikalom,
detektorjem uhajavega toka ali
varovalko.
• Priključitev in povezovalne člene izpeljite,
kot je prikazano na vezalni shemi
(nahaja se na površini pod ohišjem
kuhalne plošče). Ozemljitveni vodnik je
povezan s priključkom, ki je označen s
simbolom, in mora biti daljši od vodnikov
z električnim tokom. Dobro privijte vijake
priključka! Na koncu pritrdite priključni
kabel z objemko ter s trdnim pritiskom
zaprite pokrov (da se zaskoči).
OPOZORILO! Ko je povezava z
električnim omrežjem
vzpostavljena, preverite, ali so
vsa kuhališča pripravljena za
uporabo, tako da vsako na
kratko nastavite na najvišjo moč.
SLOVENŠČINA
27
Opis izdelka
Razporeditev kuhalnih površin
1
1 Enojno kuhališče 1200 W
2 Večnamensko ovalno kuhališče 1500 /
2400 W
3 Enojno kuhališče 1200 W
4 Upravljalna plošča
5 Trojno kuhališče 800 / 1600 / 2300 W
2
145 mm
120/175/210 mm
170/265 mm
145 mm
3
5
4
Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
3
4
10
Za upravljanje naprave pritisnite simbol.
Prikazovalnik, indikatorji in zvoki vas
opozorijo na vklopljene funkcije.
1
2
3
Za vklop ali izklop kuhalne plošče.
Za vklop in izklop zaklepa ali
varovala za otroke.
Za vklop funkcije STOP+GO.
4 Indikatorji programske ure kuhališč.
5 Prikazovalnik programske ure: 00 - 99
minut.
6
Za vklop večnamenskega ovalnega
kuhališča.
5
9
6
8
7
7 Prikazovalnik nastavitve moči: ,
.
8 Izbirno polje za nastavitev moči.
9
/
Za povečanje ali zmanjšanje
vrednosti programske ure.
10
Za vklop zunanjih grelcev.
Če v bližino upravljalne plošče
postavite posodo z večjim
premerom od kuhališča, se lahko
upravljalna plošča segreje.
SLOVENŠČINA
28
Prikazovalniki nastavitev moči
Prikazovalnik
Opis
Prikazovalnik
Kuhališče je izklopljeno.
Deluje funkcija
STOP+GO.
Kuhališče deluje.
+ številka
Prišlo je do okvare.
Oglejte si poglavje
»Odpravljanje težav«.
Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
Vklopljena je funkcija zaklepa/varovala za otroke.
Opis
Deluje funkcija samodejnega izklopa.
Indikator akumulirane toplote
OPOZORILO! Nevarnost opeklin
zaradi akumulirane toplote! Po
izklopu naprave je potreben
določen čas, da se kuhališče
ohladi. Upoštevajte indikator
akumulirane toplote
.
Akumulirano toploto uporabite za topljenje
in ohranjanje hrane tople.
Vsakodnevna uporaba
Vklop in izklop
Za vklop ali izklop naprave za 1 sekundo
pritisnite
.
Nastavljanje moči
Dotaknite se izbirnega polja na želeni
nastavitvi moči. Po potrebi jo popravite v
levo ali desno stran. Ne spustite, dokler ne
dosežete želene nastavitve moči.
Pred vklopom zunanjega
ovalnega grelca mora biti
notranji grelec vedno vklopljen.
Vklop in izklop zunanjih grelcev
Notranji grelec vklopite pred vklopom
zunanjih grelcev, tako da se dotaknete
za eno do dve sekundi. Za več zunanjih
grelcev se ponovno dotaknite istega
simbola. Zasveti naslednji indikator.
Postopek ponovite za izklop zunanjih
grelcev.
Uporaba programske ure
Vklop in izklop zunanjih grelcev
Vklop in izklop ovalnega kuhališča
Ovalno kuhališče vklopite tako, da se
dotaknete
za eno do dve sekundi.
Postopek ponovite za izklop zunanjega
grelca.
Pritiskajte
, dokler ne utripa indikator
želenega kuhališča. Na primer
sprednje desno kuhališče.
za
29
SLOVENŠČINA
Za vklop te funkcije pritisnite . Simbol
zasveti za štiri sekunde. Programska ura
ostane vklopljena.
Za izklop te funkcije pritisnite
predhodno nastavljena moč.
Pritisnite
ali
programske ure, da
nastavite čas med 00 in 99 minutami. Ko
indikator kuhališča utripa počasneje, se čas
odšteva. Nastavite moč.
Če je moč nastavljena in nastavljen čas
poteče, se oglasi zvočni signal, utripa 00,
kuhališče pa se izklopi. Če kuhališča ne
uporabljate in nastavljen čas poteče, se
oglasi zvočni signal in utripa 00.
Dotaknite se , da izklopite funkcijo za
izbrano kuhališče, indikator za to kuhališče
pa utripa hitreje. Pritisnite , preostali čas
pa se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
STOP+GO
Funkcija nastavi vsa vklopljena kuhališča na
najnižjo nastavitev moči . Ko je funkcija
vklopljena, ne morete spremeniti nastavitve
moči. Funkcija ne zaustavi funkcije
programske ure.
• Za vklop te funkcije se dotaknite .
Zasveti simbol .
• Za izklop te funkcije se dotaknite .
Vklopi se predhodno nastavljena moč.
Zaklep
Ko delujejo kuhališča, lahko zaklenete
upravljalno ploščo, ne morete pa izklopiti
naprave. Preprečuje nehoteno spreminjanje
nastavitve moči.
Najprej nastavite moč.
. Vklopi se
Ko izklopite napravo, izklopite tudi to
funkcijo.
Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nenameren vklop
naprave.
Za vklop varovala za otroke
• Napravo vklopite z . Ne nastavite
moči.
• Za štiri sekunde se dotaknite . Zasveti
simbol .
• Napravo izklopite z .
Za izklop varovala za otroke
• Napravo vklopite z . Ne nastavite
moči. Za štiri sekunde se dotaknite .
Zasveti simbol .
• Napravo izklopite z .
Izklop varovala za otroke samo za en čas
kuhanja
• Napravo vklopite z . Zasveti simbol
.
• Za štiri sekunde se dotaknite . V 10
sekundah nastavite moč. Napravo
lahko uporabljate.
• Ko izklopite napravo s pritiskom , se
varovalo za otroke ponovno vklopi.
Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
• so vsa kuhališča izklopljena.
• ne nastavite moči po vklopu kuhalne
plošče.
SLOVENŠČINA
30
• s poljubnim predmetom (npr. posodo,
krpo itd.) za več kot pribl. 10 sekund
prekrijete simbol.
• po določenem času ne izklopite
kuhališča ali ne spremenite nastavitve
moči ali pride do pregrevanja (npr. ko
voda v posodi povre). Zasveti simbol .
Pred ponovno uporabo morate kuhališče
nastaviti na .
Nastavitev moči
,
Samodejni izklop po
-
-
6 urah
5 urah
Za tri sekunde se dotaknite . Zaslon se
vklopi in izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
polja
. Prikaže se
vklopljen. Dotaknite se
zvok je izklopljen.
, zvok pa je
, prikaže se
,
Ko je ta funkcija vklopljena, lahko zvok
slišite le v naslednjih primerih:
• ko se dotaknete ,
• ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
Vklop zvokov
Izklopite napravo.
4 urah
Za tri sekunde se dotaknite .
Prikazovalniki se vklopijo in izklopijo. Za tri
1,5 ure
izklopljen, se prikaže
OffSound Control - Izklop in vklop zvokov
sekunde se dotaknite polja
prikaže se
. Ker je zvok
. Dotaknite se
,
. Zvok je vklopljen.
Izklop zvokov
Izklopite napravo.
Namigi in nasveti
Zvoki med uporabo
Ob vklopu kuhališča lahko
zaslišite kratko brenčanje. To je
lastnost vseh steklokeramičnih
kuhališč in ne vpliva na
delovanje ali življenjsko dobo
naprave.
Preprečitev poškodb na napravi
• Predmeti, ki padejo na steklokeramično
ploščo, ali udarci s posodo lahko ploščo
poškodujejo.
• Posoda iz litega železa, litega aluminija
ali s poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo pri njenem
potiskanju po površini.
• Da preprečite poškodbo posode in
steklokeramične plošče, ne dovolite, da
bi hrana v loncih ali ponvah povsem
povrela.
• Ne uporabljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
• Naprave nikoli ne oblagajte z
aluminijasto folijo. V napravo ali na njo
nikoli ne postavljajte plastičnih
predmetov ali drugega materiala, ki bi
se lahko stopil.
SLOVENŠČINA
31
Vzdrževanje in čiščenje
Splošne informacije
OPOZORILO! Preden se lotite
čiščenja naprave, jo izklopite in
počakajte, da se ohladi.
OPOZORILO! Naprave zaradi
varnostnih razlogov ne čistite s
parnimi ali visokotlačnimi
čistilniki.
OPOZORILO! Ostri predmeti in
abrazivna čistilna sredstva
poškodujejo napravo. Po vsaki
uporabi z vodo in tekočim
sredstvom za pomivanje očistite
napravo in odstranite ostanke.
Odstranite tudi ostanke čistilnih
sredstev!
Praske ali temni madeži na
steklokeramični plošči, ki jih ni
možno odstraniti, ne vplivajo na
delovanje naprave.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Odstranjevanje ostankov in trdovratnih
oblog
1. Živila, ki vsebujejo sladkor, ostanke
plastike in aluminijaste folije morate
odstraniti takoj; najboljši pripomoček za
čiščenje steklokeramične površine je
strgalo (ni priloženo napravi). Strgalo
položite pod kotom na površino
steklokeramične plošče in ostanke
odstranite tako, da z rezilom drsite po
površini. Ploščo obrišite z vlažno krpo in
manjšo količino sredstva za pomivanje.
Ploščo na koncu s čisto krpo obrišite do
suhega.
2. Ostanke vodnega kamna in vode,
maščobne madeže in svetla kovinska
obarvanja odstranite, ko se naprava
ohladi. Uporabite čistilno sredstvo za
steklokeramiko ali nerjavno jeklo.
SLOVENŠČINA
32
Kaj storite v primeru …
Težava
Naprave ni možno vklopiti
oz. ta ne deluje.
Mogoči vzrok
Preverite, ali je naprava
pravilno priključena na napajanje. Poskrbite za pravilno namestitev, tako da pokličete pooblaščenega monterja.
Po vklopu naprave je preteklo več kot 10 sekund.
Napravo ponovno vklopite.
Vklopljeno je varovalo za
Izklopite varovalo za otroke
(oglejte si razdelek »Varovalo za otroke« ali »Zaklep«).
otroke ali zaklep
Oglasi se zvočni signal, naprava se izklopi.
Rešitev
Naprava ni priključena na
napajanje ali je priključena
nepravilno.
.
Sočasno ste se dotaknili več
simbolov.
Dotaknite se samo enega
simbola.
En ali več simbolov je bilo
prekritih več kot 10 sekund.
Odkrijte simbole.
Indikator akumulirane toplo- Kuhališče je bilo vklopljeno
te ne prikazuje ničesar.
samo kratek čas, zato ni vroče.
Če bi moralo biti kuhališče
vroče, se obrnite na servisno
službo.
Ob dotiku simbolov na plošči Zvočni signali so izklopljeni.
ni zvoka.
Vklopite zvočne signale.
Oglejte si OffSound Control .
Na prikazovalniku program- Napaka elektronske kompo- Napravo za nekaj minut izske ure se prikažeta simbol
nente.
ključite iz električnega omrežja. Odstranite varovalko,
in številka.
počakajte minuto in varovalko ponovno vstavite. Če se
težava nadaljuje, poskrbite
za pravilno namestitev, tako
da pokličete pooblaščenega
monterja.
SLOVENŠČINA
Težava
33
Mogoči vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku program- Manjka druga faza napajanja.
ske ure zasveti
.
Če pride do napake, najprej poskusite sami
najti rešitev. Če napake ne morete odpraviti
sami, se obrnite na klicni center IKEINE
trgovine. Celoten seznam izbranih IKEINIH
stikov lahko najdete na koncu teh navodil.
Preverite, ali je naprava
pravilno priključena na napajanje. Odstranite varovalko, počakajte minuto in jo
ponovno vstavite. Če se težava nadaljuje, poskrbite za
pravilno namestitev, tako da
pokličete pooblaščenega
monterja.
Če ste z napravo narobe ravnali
ali namestitve ni izvedel
registriran serviser, obisk s strani
servisne službe morda ne bo
brezplačen, čeprav je naprava
še v garanciji.
Tehnični podatki
Ploščica za tehnične navedbe
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model DAGLIG Typ 60 HAD 56 AO 7,1kW
PNC 949 594 312 04 S NO ............... 220-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
702.228.18
Zgornja slika predstavlja ploščico za
tehnične navedbe naprave (brez serijske
številke, ki je drugačna za vsak izdelek), ki
se nahaja na površini pod ohišjem.
Spoštovani, dodatno ploščico za tehnične
navedbe hranite skupaj z navodili za
230 V
DGT
uporabo. Tako vam bomo lažje pomagali,
ker bomo natančno prepoznali vašo
kuhalno ploščo v primeru, da boste v
prihodnje potrebovali našo pomoč.
Zahvaljujemo se vam za pomoč!
SLOVENŠČINA
34
Energijska učinkovitost
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014; veljavno samo za evropski trg
Identifikacija modela
DAGLIG
702-228-18
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Sevalno grelo
Premer krožnih kuhališč (Ø) Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Dolžina (D) in širina (Š) neokroglega kuhališča
Zadnje desno
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Poraba energije na kuhališče (EC electric cooking)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne plošče
- Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja
Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate spodnje
namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
191,9 Wh/kg
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Dno posode mora imeti enak premer kot
kuhališče.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na sredino
kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke
35
SLOVENŠČINA
električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
IKEINA GARANCIJA
Garancijska izjava:
Izdajatelj prevzema obveznost, da bo
izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo
odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na
izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso
posegale osebe,ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli. Če
izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga
bomo zamenjali. Garancija velja, če je
datum prodaje / izročitve na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom
prodajalca ali s predložitvijo originalnega
računa o nakupu izdelka. V garancijskem
roku poravnavamo vse stroške v zvezi z
odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter
stroške prevoza, oziroma prenosa,do
najbližje pooblaščene servisne delavnice,po
tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za
toliko dni, kolikor je trajalo popravilo
izdelka. Garancija izdajatelja velja na
območju Republike Slovenije. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na
blagu. Servisiranje in rezervni deli so
zagotovljeni za dobo 3 let po poteku
garancije.
Koliko časa velja garancija družbe IKEA?
Ta garancija velja 5 let od prvotnega
datuma nakupa naprave pri družbi IKEA.
Kot dokazilo o nakupu potrebujete
originalni račun. Če je v času garancije
izveden servis, se s tem garancijsko
obdobje naprave ne podaljša.
Kdo izvaja servisna dela?
Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo
zagotovil servisna dela preko svojih storitev
ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.
Kaj krije ta garancija?
Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo
zaradi napak v konstrukciji ali materialu od
datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta
garancija velja samo za domačo uporabo.
Izjeme so navedene pod naslovom »Česa
ta garancija ne krije?« V garancijskem
obdobju bodo stroški odpravljanja okvare,
npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot,
kriti, če je naprava dostopna za popravilo
brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev
veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in
ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli
postanejo last podjetja IKEA.
Kakšen je postopek podjetja IKEA pri
odpravljanju težav?
S strani podjetja IKEA izbran ponudnik
servisnih storitev bo pregledal izdelek in se
po lastni presoji odločil, ali ta garancija
krije popravilo. Če garancija krije
popravilo, bo ponudnik servisnih storitev
podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni
servisni partner preko svojega servisa po
lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali
pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim
izdelkom.
Česa ta garancija ne krije?
• Običajne obrabe.
36
SLOVENŠČINA
• Namerne škode ali škode zaradi
malomarnosti, škode, nastale zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo,
napačne namestitve ali priključitve na
napačno napetost, škode, nastale zaradi
kemične ali elektro-kemične reakcije, rje,
korozije, ali škode, ki jo povzroči voda,
vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki
jo povzroči prekomerna količina
apnenca v vodovodnem sistemu, in
škodo, ki nastane zaradi neobičajnih
okoljskih razmer.
• Potrošnega materiala, vključno z
baterijami in žarnicami.
• Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne
vplivajo na običajno uporabo naprave,
kot tudi prask in morebitnih razlik v
barvi.
• Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali
snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali
sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali
predalov za pralno sredstvo.
• Poškodb naslednjih delov:
steklokeramike, dodatne opreme, košar
za posodo in jedilni pribor, dovodnih in
odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov
žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov
ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da
je do takšne poškodbe prišlo zaradi
napak v izdelavi.
• Primerov, pri katerih serviser med
obiskom ne najde napake.
• Popravil, ki jih ne opravi izbrani
ponudnik servisnih storitev in/ali
pooblaščeni servisni pogodbenik, ali
primerov, kjer niso bili uporabljeni
originalni deli.
• Popravil, ki so potrebna zaradi napačne
namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s
specifikacijami.
• Uporabe naprave v negospodinjskem
okolju, tj. profesionalna uporaba.
• Poškodb, nastalih pri prevozu. Če
stranka odpelje izdelek na domači ali
kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni
odgovorno za poškodbe, ki lahko
nastanejo med prevozom. Vendar pa v
primeru, da podjetje IKEA poskrbi za
dostavo izdelka na strankin dostavni
naslov, poškodbe izdelka, nastale med
dostavljanjem, ta garancija krije.
• Stroškov za prvotno nameščanje
naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik
servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov
pooblaščeni servisni partner popravi ali
zamenja napravo pod pogoji te
garancije, bo ponudnik servisnih storitev
ali njegov pooblaščeni servisni partner
ponovno namestil popravljeno napravo
ali po potrebi namestil nadomestno. Ta
omejitev ne velja za delo brez napak s
strani usposobljenega strokovnjaka, ki
uporabi naše originalne dele zaradi
prilagoditve naprave tehnično
varnostnim specifikacijam druge države
EU.
Veljavnost zakona države
IKEINA garancija vam zagotavlja določene
zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo
krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor
ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v
krajevni zakonodaji.
Območje veljavnosti
Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed
držav EU in prepeljane v drugo državo EU,
bodo storitve na voljo v okviru garancijskih
pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost
izvajanja storitev v okviru garancije obstaja
le v primeru, če naprava izpolnjuje in je
nameščena v skladu z naslednjim:
• tehničnimi specifikacijami države, v
kateri je podan garancijski zahtevek,
• navodili za montažo in varnostnimi
navodili iz navodil za uporabo.
Namenske poprodajne storitve za IKEINE
naprave:
Brez odlašanja se obrnite na IKEINO
poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej
garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE
naprave v namenski IKEIN kuhinjski
SLOVENŠČINA
element. Servis ne zagotavlja pojasnitev
glede:
• celotne postavitve IKEINE kuhinje,
• priključitve na električno omrežje (če
naprava nima vtiča in kabla),
vodovodno in plinsko napeljavo, ker
mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za
uporabo in specifikacij IKEINE naprave.
Da bi vam zagotovili najboljšo možno
pomoč, preden stopite v stik z nami,
natančno preberite navodila za montažo
in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.
Kako stopite v stik z nami, če potrebujete
servisno storitev
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za
celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in
ustreznih državnih telefonskih številk.
Da bi vam zagotovili čim hitrejšo
storitev, priporočamo, da
uporabite določene telefonske
številke, navedene na koncu teh
navodil. Vedno uporabite
številke, navedene v knjižici
določene naprave, za katero
potrebujete pomoč. Preden nas
pokličete, se prepričajte, da
imate številko artikla IKEA (8mestno kodo) in serijsko številko
(8-mestno kodo, ki jo najdete na
nazivni ploščici) naprave, za
katero potrebujete pomoč.
37
SHRANITE RAČUN! To je vaše
dokazilo o nakupu in ga
potrebujete, če želite, da bo
garancija veljala. Na računu se
nahajata tudi IKEINO ime in
številka izdelka (8-mestna
oznaka) za vsako od kupljenih
naprav.
Ali potrebujete dodatno pomoč?
Za vsa dodatna vprašanja, ki niso
povezana s servisnimi storitvami za vaše
naprave, se obrnite na klicni center naše
najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v
stik z nami, priporočamo, da natančno
preberete dokumentacijo naprave.
38
СРПСКИ
Садржај
Информације о безбедности
Безбедносна упутства
Инсталација
Прикључење на електричну мрежу
Опис производа
Свакодневна употреба
Корисни савети
38
40
43
43
44
46
48
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
Енергетска ефикасност
Еколошка питања
IKEA ГАРАНЦИЈА
49
49
51
52
53
53
Задржано право измена.
Информације о безбедности
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран
уколико услед неправилне инсталације и употребе уређаја
дође до повреда и оштећења. Чувајте упутство за употребу
поред уређаја ради даљих подешавања.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, кao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са
веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати
даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
СРПСКИ
•
•
•
39
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови могу постати врели током употребе.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити
врели током коришћења. Треба бити пажљив како би се
избегло додиривање грејних елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег тајмера
или засебног система даљинског управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на грејној плочи
да се пржи на масти или уљу без надзора, јер може доћи
до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом, већ
најпре искључите уређај а затим прекријте пламен, нпр.
поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте одлагати
предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика и
поклопаца, не треба стављати на грејну површину јер
могу постати врели.
Не користите овај уређај пре него што га инсталирате у
уградни елемент.
Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите кабл за
напајање из зидне утичнице. У случају да је уређај
СРПСКИ
•
•
40
прикључен на мрежу директно преко разводне кутије,
извадите осигурач да бисте искључили уређај из
напајања У оба случаја, обратите се овлашћеном
сервисном центру.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу за
кување дизајниране од стране произвођача уређаја за
кување или оне коју су од стране произвођача уређаја у
упутствима за употребу наведени као погодни или
штитнике за плочу за кување који су инкорпорирани у
уређају. Коришћење неодговарајућих штитника за плочу
за кување може изазвати несреће.
Безбедносна упутства
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Овај уређај
мора да инсталира овлашћени
инсталатер.
• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Заптијте исечене површине заптивним
материјалом да бисте спречили да
влага доведе до набреклина.
• Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
• Немојте монтирати уређај поред врата
или испод прозора. Овим се спречава
да врело посуђе за кување падне са
уређаја када се отворе врата или
прозор.
• Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију ваздуха.
• Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како би
се онемогућио приступ доњем делу.
Погледајте упутства за склапање.
Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара
и струјног удара.
• Сва прикључивања струје треба да
обави овлашћени инсталатер.
• Уређај мора да буде уземљен.
СРПСКИ
• Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне утичнице.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач (ако
га има) може проузроковати
прегревање електричног прикључка.
• Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
• Не дозволите да се електрични кабл
запетља.
• Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
• Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
• Када уређај прикључујете на оближњу
зидну утичницу водите рачуна да кабл
за напајање или утикач (ако га има) не
дођу у додир са врелим деловима
уређаја или врелим посуђем.
• Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
• Проверите да нисте оштетили утикач
за напајање (ако га има) и кабл за
напајање. Обратите се нашем
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене оштећеног
кабла за напајање.
• Заштита од удара делова под напоном
и изолованих делова мора да се
причврсти тако да не може да се
уклони без алата.
• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да постоји
приступ мрежном утикачу након
инсталације.
• Ако је зидна утичница лабава, немојте
да прикључујете мрежни утикач.
• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
41
искључите тако што ћете извући утикач
из утичнице.
• Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача), аутоматске
заштитне прекидаче и контакторе.
• У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који вам
омогућава да искључите све фазе
напајања уређаја. Ширина контактног
отвора на раставном прекидачу мора
износити најмање 3 mm.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
повреде, опекотина и струјног
удара.
• Уклоните сво паковање, налепнице и
заштитну фолију (ако је има) пре првог
коришћења.
• Уређај је само за кућну употребу.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
• Не остављајте уређај без надзора
током рада.
• Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
• Немојте стављати прибор за јело или
поклопце шерпи на зоне за кување.
Они могу постати врели.
• Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
• Немојте користити уређај као радну
површину или простор за одлагање.
• Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне утичнице.
То спречава струјни удар.
• Када ставите храну у вруће уље, може
да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара
и експлозије
42
СРПСКИ
• Масти и уље када се загреју могу да
ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља када
кувате са њима.
• Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову спонтано
сагоревање.
• Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може изазвати
пожар при нижој температури за
разлику од уља које се користи по
први пут.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
оштећења уређаја.
• Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
• Не стављајте врео поклопац тигања на
стаклену површину плоче за кување.
• Не дозволите да течност у посуђу за
кување потпуно испари.
• Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
• Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га нема.
• Не стављајте алуминијумску фолију на
уређај.
• Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног алуминијума
или са оштећеним доњим површинама
може да направи огреботине на
стаклу/стаклокерамици. Увек
подигните ове предмете када треба да
их померате по површини за кување.
• Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у друге
сврхе, на пример за загревање
просторије.
Нега и чишћење
• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
• Пре чишћења деактивирајте уређај и
пустите да се охлади.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
електричног напајања пре почетка
процеса одржавања.
• Немојте да користите млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
• Уређај чистите влажном, меком крпом.
У ту сврху користите само неутралне
детерџенте. Немојте да користите било
какве абразивне производе,
абразивне јастучиће за чишћење,
раствараче или металне предмете.
Услуга
• Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
• Користите само оригиналне резервне
делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Обратите се општинским органима да
бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
• Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
• Исеците мрежни електрични кабл на
месту које је близу уређаја и одложите
га.
СРПСКИ
43
Инсталација
Опште информације
Процес инсталације мора да
прати законе, уредбе,
директиве и стандарде
(правила и прописи о
електричној безбедности,
правилна рециклажа у складу
са прописима итд.) који су на
снази у земљи коришћења!
min. 500 mm
590 mm
490±1
mm
520 mm
560±1
mm
min.
28 mm
min. 100 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Важно!
• Више информација о инсталацији
потражите у упутству за монтажу.
• Ако испод плоче за кување нема
рерне, уметните плочу за раздвајање
на минималној удаљености од 20 mm
од дна плоче за кување.
• Не користите силиконски заптивач
између уређаја и радне плоче.
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
УПОЗОРЕЊЕ! Сва
прикључивања струје мора да
обави овлашћени инсталатер.
Прикључење на електричну мрежу
• Пре прикључивања, проверите да ли
номинални напон уређаја изложен на
плочици са техничким
карактеристикама одговара доступном
напону инсталације. Проверите,
СРПСКИ
44
такође, снагу уређаја и обезбедите да
жица буде погодне величине која
одговара снази уређаја (погледајте
одељак „Техничке информације“).
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњем
делу плоче за кување.
• Уређај није снабдевен мрежним
каблом. Купите одговарајући кабл код
специјализованог продавца. За
прикључење на једнофазну или
двофазну мрежу неопходан је кабл
који је стабилан при температури од
најмање 70 °C. Кабл мора да има
завршне наставке. У складу са
прописима Међународне
електротехничке комисије, за
једнофазни прикључак користи се:
мрежни кабл од 3 x 4 mm² а за
двофазни прикључак: мрежни кабл од
4 x 2.5 mm². Молимо вас да
првенствено поштујете специфичне
националне прописе.
• Уређај савршено ради на електричној
мрежи са наизменичном струјом
напона и фрекфенције AC 230 V, AC
220 V~ или AC 240 V~ 50 Hz.
• Морате да имате средства за
искључење уграђена у фиксну
инсталацију. Уређај треба да буде
прикључен на мрежу помоћу
механизма који омогућава
искључивање уређаја из мреже на
свим половима помоћу контактног
отвора минималне ширине 3 mm, на
пример, аутоматски прекидач за
заштиту електричне мреже,
земљоспојни релеји или осигурач.
• Морате да имате везу и да спајање
везе извршите као што је приказано на
дијаграму повезивања (он се налази
на доњој површини кућишта плоче за
кување). Уземљење се повезује на
терминал означен симболом и мора
бити дуже од водова којима пролази
електрична струја. Затегните
прикључне завртње тако да буду
безбедни! На крају осигурајте
прикључни кабл куком мрежног кабла
и затворите покривач чврстим
притиском (забравите).
УПОЗОРЕЊЕ! Када уређај
повежете на мрежно напајање,
проверите да ли су све зоне за
кување спремне за употребу
кратким подешавањем сваке
на максималну снагу.
Опис производа
Шема површине за кување
1
2
145 mm
120/175/210 mm
170/265 mm
145 mm
3
5
4
1 Једна зона за кување 1200 W
2 Вишенаменска овална зона за кување
1500/2400 W
3 Једна зона за кување 1200 W
4 Командна табла
5 Трострука кружна зона кувања
800/1600/2300 W
СРПСКИ
45
Преглед командне табле
1
2
3
4
10
Притисните симбол да бисте активирали
уређај. Дисплеји, индикатори и звучни
сигнали указују на то које су функције
активне.
1
2
За активирање или деактивирање
плоче за кување.
Да бисте активирали или
деактивирали блокаду или уређај за
безбедност деце.
3
За активирање функције STOP
+GO.
4 Индикатори тајмера зона за кување.
5 Дисплеј тајмера: 00-99 минута.
6
За активирање вишенаменске
овалне зоне за кување.
7 Дисплеј степена снаге: ,
- .
8 Бирач снаге којим се бира
подешавње степена снаге.
9
/
За повећање или смањење
вредности на Тајмеру.
10
За активирање спољашњих
грејних кругова.
Уколико у близини командне
табле ставите посуђе које је
веће од зоне за кување,
командна табла може постати
врела.
5
6
9
8
7
Прикази на дисплеју степена снаге
Приказ
Опис
Зона за кување је
деактивирана.
+ цифра
Зона за кување је
активна.
Постоји квар. Погледајте одељак
„Решавање проблема”.
Зона за кување је
још увек врела
(преостала топлота).
Функција закључавања/
заштите деце је укључена.
Активирана је
функција аутоматског искључивања.
Функција STOP
+GO ради.
46
СРПСКИ
Индикатор преостале топлоте
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
опекотина од преостале
топлоте! Након што
деактивирате уређај, потребно
је да прође неко време да би
се зоне за кување охладиле.
Погледајте индикатор
преостале топлоте
Користите преосталу топлоту за
одмрзавање и одржавање хране топлом.
.
Свакодневна употреба
Активирање и деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде да
бисте активирали или деактивирали
уређај.
Подешавање степена снаге
Додирните бирач снаге на месту жељеног
степена снаге. По потреби, извршите
корекцију улево или удесно. Немојте га
отпуштати пре него што достигнете
жељени степен снаге.
Служи за активирање и
деактивирање спољашњих грејних
кругова
Укључите унутрашњи круг пре него што
укључите спољашњи грејни круг
додиривањем
на 1 - 2 секунде. За
више спољашњих грејних кругова поново
додирните исти симбол. Укључује се
следећи индикатор. Поновите поступак да
бисте искључили спољашње кругове.
Употреба тајмера
Додирните више пута
док се не
затрепери индикатор жељене зоне за
Служи за активирање и деактивирање
спољашњег грејног круга
кување. На пример
десну зону.
за предњу
Укључивање и искључивање
овалне зоне
Укључите овалну зону додиривањем
на 1-2 секунде. Поновите поступак да
бисте искључили спољашњи круг.
Пре укључивања спољашњег
грејног круга, мора бити
укључен унутрашњи грејни
круг.
Додирните
или
тајмера да бисте
подесили време између 00 и 99 минута.
Када индикатор зоне за кување почне
спорије да трепери, време се одбројава.
Подесите степен снаге.
47
СРПСКИ
Ако је степен снаге подешен и подешено
време је истекло, звучни сигнал се
оглашава, 00 трепери и зона за кување
се деактивира. Ако зона за кување није у
употреби и ако је истекло подешено
време, оглашава се звучни сигнал и
трепери 00.
Додирните
да бисте деактивирали ову
функцију за изабрану зону за кување,
након чега индикатор те зоне за кување
почиње брже да трепери. Додирните
и
преостало време одбројава уназад до 00.
Индикатор зоне за кување се гаси.
STOP+GO
Функција поставља све активне зоне за
кување на најнижи степен снаге . Док
је функција активна не може се мењати
степен снаге. Функција не зауставља
функцију тајмера.
• Да бисте активирали ову функцију,
додирните . Пали се симбол .
• Да бисте деактивирали ову функцију,
додирните . Укључује се степен снаге
који сте раније подесили.
Контролна брава
Док су зоне за кување активне могуће је
закључати командну таблу без
деактивирања уређаја. Тиме се спречава
случајна промена подешеног степена
снаге.
Најпре подесите степен снаге.
Када искључите уређај, искључујете
такође и ову функцију.
Блокада за безбедност деце
Ова функција спречава случајно
руковање уређајем.
Да бисте активирали уређај за
безбедност деце
• Активирајте уређај помоћу . Не
подешавајте степен снаге.
• Додирните
на четири секунде. Пали
се симбол .
• Деактивирајте уређај помоћу .
Деактивирање уређаја за безбедност
деце
• Активирајте уређај помоћу . Не
подешавајте степен снаге. Додирните
на четири секунде. Пали се симбол
.
• Деактивирајте уређај помоћу .
Стављање ван функције уређаја за
безбедност деце само током једног
кувања
• Активирајте уређај помоћу . Пали се
симбол .
на четири секунде. У
• Додирните
року од 10 секунди подесите степен
снаге. Можете да користите уређај.
• Када деактивирате уређај помоћу ,
уређај за безбедност деце поново се
активира.
Да бисте покренули ову функцију
Aутоматско искључивање
додирните . Симбол
се пали на 4
секунде. Тајмер остаје укључен.
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
Да бисте искључили ову функцију
• Све зоне за кување су деактивиране.
• Нисте подесили степен снаге након
активирања плоче за кување.
додирните . Укључује се степен снаге
који сте раније подесили.
СРПСКИ
48
• Покрили сте симбол неким предметом
(тигањ, крпа, итд.) дуже од приближно
10 секунди.
• Нисте деактивирали зону за кување
након одређеног времена, нисте
променили степен снаге или је дошло
до прегревања (нпр. када се у тигању
кува на суво). Пали се симбол . Пре
поновне употребе, морате да подесите
зону за кување на .
Подешавање снаге
,
-
Аутоматско искључивање после
6 сати
5 сати
4 сата
-
1,5 сати
Додирните
на три секунде. Дисплеј се
појављује и нестаје. Додирните
секунде.
на три
се укључује, звучни сигнал је
укључен. Додирните ,
се укључује, а
звучни сигнал је искључен.
Када је ова функција у току, звучне
сигнале можете да чујете само када:
• додирнете
• Нешто ставите на командну таблу.
Активирање звучних сигнала
Деактивирајте уређај.
Додирните
на три секунде. Дисплеји се
укључују а затим искључују. Додирните
на три секунде.
се укључује, јер је
звучни сигнал искључен. Додирните
,
се укључује. Звучни сигнал је укључен.
OffSound Control - Деактивирање и
активирање звучних сигнала
Деактивирање звучних сигнала
Деактивирајте уређај.
Корисни савети
Шумови у току рада
Када је зона за кување
активна, може кратко да бруји.
Ово је карактеристично за све
стаклокерамичке зоне за
кување и не нарушава ни једну
функцију нити радни век
уређаја.
Како избећи оштећење уређаја
• Стаклокерамика може да се оштети
тако што предмети падну на њу или
ударцима посуђа за кување.
• Посуђе за кување израђено од ливеног
гвожђа, ливеног алуминијума или са
оштећеним дном, може да огребе
стаклокерамику ако га померате
преко површине.
• Да бисте избегли оштећење посуђа за
кување и стаклокерамике, немојте
дозволити да течност у шерпама или
тигањима за пржење проври до краја.
• Немојте користити зоне за кување са
празним посуђем, или без посуђа.
• Никада немојте да облажете било који
део уређаја алуминијумском фолијом.
Никада немојте да стављате пластику
пластику или било који други
материјал који може да се истопи у или
на уређај.
СРПСКИ
49
Нега и чишћење
Опште информације
УПОЗОРЕЊЕ! Пре чишћења
деактивирајте уређај и пустите
да се охлади.
УПОЗОРЕЊЕ! Из безбедносних
разлога немојте чистити уређај
парним чистачима нити
уређајима за чишћење под
високим притиском.
УПОЗОРЕЊЕ! Оштри предмети
и абразивна средства за
чишћење могу да оштете
уређај. Очистите уређај и
уклоните остатке хране водом и
течним средством за прање
након сваке употребе.
Уклоните, такође, остатке
средства за чишћење!
Огреботине или тамне мрље на
стаклокерамици које се не могу
уклонити не угрожавају
нормалан рад уређаја.
Решавање проблема
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Уклањање остатака хране и
тврдокорних остатака
1. Храна која садржи шећер, пластику,
остатке фолије треба да се уклони
одједном, а најбоље средство за
чишћење стаклених површина је
стругач (није достављен са уређајем).
Ставите стругач на стаклокерамичку
површину под углом и уклоните
остатке хране клизећим покретима
сечива преко површине. Обришите
уређај влажном крпом уз мало
течности за прање. На крају
пребришите и осушите уређај чистом
крпом.
2. Прстенасте флеке од каменца, воде,
прскања масти, сјајне металне флеке
треба да се уклоне након што се
уређај охлади, коришћењем средства
за чишћење стаклокерамике или
нерђајућег челика.
СРПСКИ
50
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Уређај не може да се акти- Уређај није прикључен у
вира или не ради.
струју или није правилно
прикључен.
Прошло је више од 10 секунди откако сте укључили
уређај.
Решење
Проверите да ли је уређај
правилно прикључен у
струју. Позовите овлашћеног инсталатера како бисте
обезбедили правилну инсталацију.
Поново активирајте уређај.
Укључен је уређај или бло- Деактивирајте уређај за
када за безбедност деце
безбедност деце (погледајте одељак „Уређај за без.
бедност деце“ или „Закључавање“).
Неколико симбола је додирнуто у исто време.
Додирните само један симбол.
Оглашава се звучни сигнал, уређај се гаси.
Један или више симбола је Откријте симболе.
прекривено дуже од 10 секунди.
Индикатор преостале топлоте ништа не приказује.
Зона за кување је била ук- Уколико би зона за кување
ључена само кратко време требало да буде загрејана,
и стога није врућа.
позовите Службу за пружање подршке потрошачима.
Нема сигнала када додирнете симболе на табли.
Сигнали су деактивирани.
симбол и број се прика- Грешка електронске компоненте.
зују на дисплеју тајмера.
Активирајте сигнале. Погледајте OffSound Control.
Искључијте уређај из струје
на неколико минута. Извадите осигурач, сачекајте један минут а затим поново
ставите осигурач. Уколико
проблем и даље постоји,
позовите овлашћеног инсталатера како бисте обезбедили правилну инсталацију.
СРПСКИ
51
Проблем
се пали на дисплеју
тајмера.
Могући узрок
Решење
Недостаје друга фаза
електричног напајања.
Уколико постоји грешка, покушајте најпре
да сами пронађете решење за проблем.
Уколико сами не можете да пронађете
решење проблема, обратите се колцентру продавнице IKEA. На крају овог
приручника можете да нађете комплетан
списак именованих контаката компаније
IKEA.
Проверите да ли је уређај
правилно прикључен у
струју. Извадите осигурач,
сачекајте један минут а затим поново ставите осигурач. Уколико проблем и
даље постоји, позовите
овлашћеног инсталатера
како бисте обезбедили
правилну инсталацију.
Уколико сте уређајем руковали
погрешно или ако монтирање
није обавило овлашћено
стручно лице, онда посета
сервисног техничара или
продавца можда неће бити
бесплатна, чак и ако је уређај
још увек у гарантном року.
Технички подаци
Плочица са техничким карактеристикама
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model DAGLIG Typ 60 HAD 56 AO 7,1kW
PNC 949 594 312 04 S NO ............... 220-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
702.228.18
Слика изнад представља плочицу са
техничким карактеристикама уређаја
(без серијског броја који је специфичан
за сваки производ), која се налази на
доњој површини његовог кућишта.
Молимо вас да додатну плочицу са
техничким карактеристикама чувате
230 V
DGT
заједно са овим корисничким
приручником. То ће нам омогућити да вам
боље помогнемо јер тако можемо
прецизно да идентификујемо вашу плочу
за кување, у случају да вам затреба
наша помоћ. Хвала вам на помоћи!
СРПСКИ
52
Енергетска ефикасност
Информације о производу у складу са EU 66/2014 важе само за тржиште ЕУ
Идентификација модела
DAGLIG
702-228-18
Тип плоче за кување
Уградна плоча за
кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Грејач са
зрачењем
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Дужина (Д) и ширина (Ш)
зоне за кување која није
кружна
Задња десно
Д 26,5 cm
Ш 17,0 cm
Потрошња енергије по
зони за кување (EC electric cooking)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
200,1 Wh/кг
188,0 Wh/кг
188,0 Wh/кг
191,6 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче за
кување – методе мерења перформанси
Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите следеће
савете.
• Када загревате воду, користите само
онолико воде колико Вам треба.
• Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
191,9 Wh/кг
• Ставите посуђе на зону за кување пре
него што је активирате.
• Дно посуђа треба да има исти пречник
као и зона за кување.
• Мање посуђе ставите на мање зоне за
кување.
• Ставите посуђе за кување директно на
средину зоне за кување.
• Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
53
СРПСКИ
Еколошка питања
Рециклирајте материјале са симболом .
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања. Помозите
у заштити животне средине и људског
здравља као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални
центар за рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
IKEA ГАРАНЦИЈА
Колико дуго важи IKEA гаранција?
Ова гаранција важи 5 година од
оригиналног датума куповине вашег
уређаја у компанији IKEA. Оригинални
рачун је неопходан као доказ о куповини.
Ако се сервисирање уређаја обавља у
оквиру гаранције, овим се неће
продужити гарантни рок.
Ко ће обавити сервисирање?
Сервисер компаније IKEA обезбедиће
услугу путем сопствене сервисне службе
или мреже овлашћених партнера.
Шта покрива ова гаранција?
Овом гаранцијом покривени су кварови
уређаја који су изазвани грешкама у
конструкцији или материјалу, почев од
датума куповине у компанији IKEA.
Гаранција важи само ако се уређај
употребљава за кућне потребе. Изузеци
су наведени под насловом „Шта није
покривено овом гаранцијом?“ Током
гарантног периода, трошкови отклањања
кварова, нпр. поправке, резервни делови,
рад и путни трошкови, под условом да је
уређају могуће приступити ради
поправке без додатних трошкова. На ове
услове примењују се смернице ЕУ (бр.
99/44/EG) и одговарајући локални
прописи. Замењени делови постају
власништво компаније IKEA.
Шта ће IKEA учинити да отклони
проблем?
Изабрани сервисер компаније IKEA
испитаће производ и одлучити, по
сопственом нахођењу, да ли је покривен
овом гаранцијом. Уколико се сматра да је
покривен, сервисер компаније IKEA или
њен овлашћени партнер преко сопствене
сервисне службе, према сопственом
нахођењу потом ће, или поправити
неисправан производ или га заменити
истим или сличним.
Шта није покривено овом гаранцијом?
• Нормално хабање.
• Намерно оштећење или оно настало
услед немара, оштећење
проузроковано непоштовањем
упутства за употребу, неисправном
инсталацијом или прикључивањем на
погрешан напон, оштећење изазвано
хемијском или електро-хемијском
реакцијом, рђа, корозија или
оштећење од воде, укључујући
ограничавања на оштећења изазвана
великом количином каменца у доводу
воде, оштећење настало услед
нетипичних услова у окружењу.
• Потрошни делови укључујући батерије
и лампице.
• Делови који немају функцију и
украсни делови који не утичу на
нормалну употребу уређаја,
54
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
укључујући било какве огреботине и
могуће разлике у боји.
Случајно оштећење проузроковано
страним телима или супстанцама,
чишћењем или одблокирањем
филтера, система за одвод или фиока
за детерђент.
Оштећење следећих делова:
керамичког стакла, додатака, корпе за
посуђе, корпе прибора за јело,
доводних и одводних цеви, заптивки,
сијалица и поклопаца сијалица,
екрана, дугмади, кућишта и делова
кућишта. Изузев у случајевима када је
могуће доказати да су таква оштећења
настала услед грешака у производњи.
Случајеви у којима није било могуће
установити било какав квар током
посете техничара.
Поправке које нису обављене од
стране нашег изабраног сервисера
и/или овлашћених сервисних
партнера, или у случају када нису
коришћени оригинални делови.
Поправке проузроковане погрешном
уградњом или које нису урађене у
складу са спецификацијом.
Употреба уређаја ван домаћинства, тј.
у професионалне сврхе.
Оштећења приликом транспорта.
Уколико купац транспортује производ
до своје куће или неке друге адресе,
IKEA није одговорна за било какву
штету која може настати током
транспорта. Међутим, уколико IKEA
испоручи производ на адресу купца,
штета настала током овакве испоруке
биће покривена гаранцијом.
Трошкови обављања иницијалне
инсталације IKEA уређаја. Међутим,
уколико сервисер компаније IKEA или
њен овлашћени партнер поправи или
замени уређај под условима ове
гаранције, сервисер или овлашћени
партнер компаније IKEA ће поново
инсталирати оправљени уређај или
инсталирати нови, уколико је
неопходно. Ово ограничење се не
односи на рад који није проузроковао
грешке а изведен је од стране
квалификованог лица, уз употребу
наших оригиналних делова, а како би
се уређај прилагодио безбедносним
техничким спецификацијама друге
државе чланице ЕУ.
Како се примењује закон државе
Гаранција компаније IKEA даје вам
одређена законска права, којом се
покривају или превазилазе локални
захтеви. Међутим, ови услови ни на који
начин не ограничавају права потрошача
описана у локалним прописима.
Подручје важења
За уређаје који су купљени у једној
држави ЕУ а затим однети у другу државу
ЕУ, сервисирање ће бити обезбеђено у
оквиру гарантних услова који су
уобичајени у новој држави. Обавеза
пружања услуга сервисирања у оквиру
гаранције постоји само ако је уређај
усаглашен и инсталиран у складу са:
• техничким спецификацијама државе у
којој је начињен гарантни захтев;
• Упутством за монтажу и Упутством о
безбедности у упутству за употребу.
Послепродајно сервисирање за IKEA
уређаје:
Молимо вас да се без оклевања обратите
послепродајној сервисној служби
компаније IKEA да бисте:
1. упутили захтев за сервисирање под
овом гаранцијом;
2. тражили појашњење у вези са
инсталацијом IKEA уређаја у
предвиђеном IKEA кухињском
намештају. Сервис неће пружити
објашњења која се односе:
• на монтажу целе IKEA кухиње;
• прикључивање на струју (уколико
се апарат испоручује без утикача
и кабла), на воду и на гас, јер такве
СРПСКИ
радове мора да обави техничко
лице овлашћеног сервиса.
3. тражили појашњење у вези са
садржајем и спецификацијама у
упутству за употребу овог IKEA
уређаја.
Да бисте од нас добили најбољу могућу
помоћ, молимо вас да пажљиво
прочитате одељак Упутство за монтажу
и/или Упутство за употребу ове брошуре,
пре него што нам се обратите.
Како да дођете до нас ако вам је
потребна наша услуга
Молимо вас да погледате последњу
страницу овог упутства на којој ћете наћи
комплетан списак именованих контаката
компаније IKEA и одговарајућих
телефонских бројева у националној
мрежи.
Како бисмо вам брзо пружили
услугу, саветујемо вам да
користите телефонске бројеве
наведене на списку, на крају
овог упутства. Када вам је
потребна помоћ, увек
користите бројеве наведене у
брошури за одређени уређај.
Пре него што нас позовете,
обавезно имајте при руци број
IKEA артикла (8-цифрени број)
и серијски број (8-цифрени
број који се налази на плочици
са техничким
карактеристикама) уређаја за
који вам је потребна помоћ.
55
САЧУВАЈТЕ РАЧУН! То је ваш
доказ о куповини и неопходан
је да би гаранција била
важећа. Имајте на уму да су на
рачуну такође наведени број и
назив IKEA артикла (8цифрена шифра) за сваки од
уређаја који сте купили.
Да ли вам је потребна додатна помоћ?
За сва додатна питања која се не односе
на послепродајно сервисирање вашег
уређаја, обратите се контакт центру
најближе IKEA продавнице. Пре него што
нам се обратите, препоручујемо вам да
пажљиво прочитате документацију о
уређају.
56
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
57
58
59
867357430-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1179522-7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising