IKEA | BEJUBLAD | User manual | IKEA BEJUBLAD Handleiding

IKEA BEJUBLAD Handleiding
BEJUBLAD
SMAKLIG
GR
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
25
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Ηλεκτρική σύνδεση
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
Υποδείξεις και συμβουλές
4
6
9
10
11
12
16
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση
Περιβαλλοντικα θεματα
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
16
17
20
20
21
22
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες
μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη
συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
5
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή
με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες
με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη
φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των εστιών
μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και
καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε στην
κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
6
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της εστίας
από το χειριστήριό της, χωρίς να βασίζεστε στον αισθητήρα
σκευών.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την
από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι
συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί
σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις
οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που
είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή
πρέπει να εγκατασταθεί από
επαγγελματία τεχνικό
εγκατάστασης.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
•
•
•
•
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες
με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να
αποτραπεί η διόγκωσή τους από την
υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της
συσκευής από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών
σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα
της πόρτας ή του παραθύρου.
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη
επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο
χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της
7
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι
επαρκής για την κυκλοφορία αέρα.
• Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να
τοποθετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό
πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να
αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω
μέρος.
Ανατρέξτε στις Οδηγίες
Συναρμολόγησης.
• Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερισμού των 2
mm, ανάμεσα στον πάγκο και την
μπροστινή πλευρά της μονάδας που
βρίσκεται από κάτω, είναι ελεύθερος. Η
εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που
προκλήθηκαν από έλλειψη επαρκούς
χώρου αερισμού.
Ηλεκτρική Σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
τεχνικό εγκατάστασης.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση),
μπορούν να οδηγήσουν σε
υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
• Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας
ή το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε
επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά
μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της
συσκευής στην πρίζα ρεύματος.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή
έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει
να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς
εργαλεία.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το
φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες
αφαιρούμενες από την υποδοχή),
διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο
ρεύματος από όλους τους πόλους. Η
μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη
απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις
ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(κατά περίπτωση), πριν από την πρώτη
χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού
δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
Μη βασίζεστε στον αισθητήρα σκευών.
Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις
ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια
της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αυτό
απαιτείται για αποτροπή τυχόν
ηλεκτροπληξίας.
Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30 cm
από τις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι,
μπορεί να πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης
• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να
που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι
που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
• Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
• Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα
μαγειρικά σκεύη κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος.
• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη.
Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος
ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν την γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα
να ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα
όταν απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω
στην επιφάνεια μαγειρέματος.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως
για θέρμανση χώρων.
Φροντίδα και καθάρισμα
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε
την να κρυώσει, πριν την καθαρίσετε.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη
συντήρηση.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Εγκατάσταση
Γενικές πληροφορίες
Η διαδικασία εγκατάστασης θα
πρέπει να τηρεί τους νόμους,
τους κανονισμούς, τις οδηγίες και
τα πρότυπα (κανόνες και
κανονισμούς ηλεκτρικής
ασφάλειας, κατάλληλη
ανακύκλωση σύμφωνα με τους
κανονισμούς, κ.λπ.) που ισχύουν
στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η
συσκευή!
min. 500 mm
590 mm
490
mm
±1
520 mm
±1
560
mm
min.
100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 38 mm
5 mm
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικό!
• Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την
εγκατάσταση, ανατρέξτε στις Οδηγίες
Συναρμολόγησης.
• Αν δεν υπάρχει φούρνος κάτω από τις
εστίες, τοποθετήστε ένα διαχωριστικό
10
πλαίσιο σε ελάχιστη απόσταση 20 mm
από το κάτω μέρος των εστιών.
• Μη χρησιμοποιείτε υλικό
στεγανοποίησης από σιλικόνη μεταξύ της
συσκευής και του πάγκου.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όλες οι
ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από
επαγγελματία τεχνικό
εγκατάστασης.
Ηλεκτρική σύνδεση
• Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε ότι η
ονομαστική τάση της συσκευής, η οποία
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών, αντιστοιχεί με τη
διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας. Επίσης,
ελέγξτε την ονομαστική ισχύ της
συσκευής και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να
ταιριάζει στην ονομαστική ισχύ της
συσκευής (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά»). Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
κάτω περίβλημα των εστιών.
• Η συσκευή δεν παρέχεται με καλώδιο
τροφοδοσίας. Προμηθευτείτε το
κατάλληλο από εξειδικευμένο κατάστημα.
Η μονοφασική ή η διφασική σύνδεση
απαιτεί καλώδιο τροφοδοσίας ελάχιστης
θερμοκρασιακής σταθερότητας 70°C. Το
καλώδιο χρειάζεται υποχρεωτικά
καλύμματα στις άκρες. Σύμφωνα με τους
κανονισμούς IEC, για την μονοφασική
σύνδεση χρησιμοποιείστε: καλώδιο
τροφοδοσίας 3 x 4mm² και για τη
διφασική σύνδεση: καλώδιο
τροφοδοσίας 4 x 2,5mm². Σεβαστείτε
κατά προτεραιότητα τους εθνικούς
κανονισμούς.
• Η συσκευή λειτουργεί ιδανικά σε
ηλεκτρικό δίκτυο AC 230 V, AC 220 V~ ή
AC 240 V~ 50 Hz.
• Θα πρέπει να ενσωματώσετε τα μέσα για
αποσύνδεση στην σταθερή καλωδίωση.
Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό
δίκτυο χρησιμοποιώντας μια διάταξη που
επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής
από το ηλεκτρικό δίκτυο όλων των πόλων
με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των
επαφών, π.χ. αυτόματοι διακόπτες
προστασίας γραμμής, διακόπτες
διαρροής γείωσης ή ασφάλειες.
• Θα πρέπει η σύνδεση και οι σύνδεσμοι
να πραγματοποιηθούν όπως
απεικονίζεται στο διάγραμμα
συνδεσμολογίας (βρίσκεται στην κάτω
επιφάνεια του περιβλήματος των εστιών).
Το καλώδιο γείωσης συνδέεται στον
ακροδέκτη με το σύμβολο και πρέπει να
έχει μεγαλύτερο μήκος από τα ηλεκτρικά
καλώδια. Σφίξτε καλά τις βίδες του
ακροδέκτη! Τέλος, στερεώστε το καλώδιο
σύνδεσης με τον συνδετήρα του
καλωδίου τροφοδοσίας και κλείστε το
κάλυμμα πιέζοντας με δύναμη (θα
ασφαλίσει στη θέση του).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά τη
σύνδεση με την παροχή
ρεύματος, βεβαιωθείτε πως όλες
οι ζώνες μαγειρέματος είναι
έτοιμες για χρήση ρυθμίζοντας
την καθεμία στη μέγιστη ισχύ για
σύντομο χρονικό διάστημα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
Περιγραφή προϊόντος
Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1
1 Μονή ζώνη μαγειρέματος (210 mm)
2.300 W, με ενίσχυση ισχύος 3.200 W
2 Μονή ζώνη μαγειρέματος (180 mm)
1.800 W, με Ενίσχυση Ισχύος 2.500 W
3 Μονή ζώνη μαγειρέματος (145 mm)
1.400 W, με ενίσχυση ισχύος 1.800 W
4 Πίνακας χειριστηρίων
5 Μονή ζώνη μαγειρέματος (210 mm)
2.300 W, με ενίσχυση ισχύος 3.200 W
2
3
5
4
Διάταξη χειριστηρίου
1
2
3
10
Πιέστε το σύμβολο για να ξεκινήσετε τη
λειτουργία της συσκευής. Η οθόνη, οι
ενδείξεις και οι ήχοι υποδεικνύουν τις
λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.
1
Για ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση των εστιών.
2
Για ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της λειτουργίας
Κλειδώματος ή της Διάταξης Ασφαλείας
για Παιδιά.
3
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας
STOP+GO.
4 Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις ζώνες
μαγειρέματος.
4
5
9
6
8
7
5 Ένδειξη χρονοδιακόπτη: 00 - 99 λεπτά.
6
Για ενεργοποίηση της Ενίσχυσης
Ισχύος (η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο
).
7 Ένδειξη ρύθμισης ισχύος: ,
- .
8 Επιλογέας ισχύος για να επιλέξετε
ρυθμίσεις ισχύος.
9
/
Για αύξηση ή μείωση του
Χρονοδιακόπτη.
10
Για ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της λειτουργίας Bridge.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
12
Ενδείξεις ρύθμισης ισχύος
Ένδειξη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
-
Η λειτουργία STOP+GO είναι ενεργοποιημένη.
+ ψηφίο
Υπάρχει δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότητα).
Η λειτουργία Κλείδωμα /Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά είναι ενεργοποιημένη.
Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι σωστό ή είναι πολύ μικρό ή δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
Η λειτουργία Αυτόματη Απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη.
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα. Οι
ενδείξεις υποδεικνύουν το
επίπεδο της υπολειπόμενης
θερμότητας για τις ζώνες
μαγειρέματος που χρησιμοποιείτε
εκείνη τη στιγμή. Οι ενδείξεις
μπορεί επίσης να
ενεργοποιηθούν για τις διπλανές
ζώνες μαγειρέματος ακόμα και
αν δεν τις χρησιμοποιείτε.
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
παράγουν την απαιτούμενη θερμότητα για
τη διαδικασία μαγειρέματος απευθείας στη
βάση του μαγειρικού σκεύους. Η
υαλοκεραμική επιφάνεια θερμαίνεται από τη
θερμότητα του μαγειρικού σκεύους.
Καθημερινή χρήση
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Προσαρμογή της ρύθμισης ισχύος
Αγγίξτε τον επιλογέα ισχύος στην επιθυμητή
ρύθμιση ισχύος. Εάν χρειαστεί, διορθώστε
προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Μην τον
13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αφήσετε πριν να φτάσετε στην επιθυμητή
ρύθμιση ισχύος.
Λειτουργία Bridge
Η λειτουργία συνδέει δύο ζώνες
μαγειρέματος ώστε να λειτουργούν ως μία.
Αρχικά, ρυθμίστε τη ρύθμιση ισχύος για τη
μία από τις ζώνες μαγειρέματος.
• Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η
συνολική ηλεκτρική ισχύς των ζωνών
μαγειρέματος που είναι συνδεδεμένες σε
μία φάση υπερβαίνει τα 3.700 W.
• Η λειτουργία μειώνει την ισχύ στις άλλες
ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση.
• Η ένδειξη ρύθμισης ισχύος των ζωνών
μαγειρέματος που μειώθηκαν
εναλλάσσεται ανάμεσα σε δύο επίπεδα.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το . Για να ρυθμίσετε ή να
μεταβάλλετε τη ρύθμιση ισχύος, αγγίξτε ένα
από τα σύμβολα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το . Οι ζώνες μαγειρέματος
λειτουργούν ανεξάρτητα.
Χρήση της λειτουργίας Ενίσχυσης
Ισχύος
Η λειτουργία Ενίσχυσης Ισχύος καθιστά
διαθέσιμη επιπλέον ισχύ για τις επαγωγικές
Χρήση του Χρονοδιακόπτη
ζώνες μαγειρέματος. Αγγίξτε το
για να
την ενεργοποιήσετε. Στην οθόνη ανάβει το
Αγγίξτε επανειλημμένα το
μέχρι η
ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος
να αρχίσει να αναβοσβήνει. Για
. Μετά από 10 λεπτά το πολύ, οι
επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
επιστρέφουν αυτόματα στη σκάλα
παράδειγμα, το
δεξιά ζώνη.
μαγειρέματος
για την εμπρός
.
Λειτουργία εναλλαγής ισχύος
• Οι ζώνες μαγειρέματος είναι
ομαδοποιημένες σύμφωνα με την
τοποθεσία και τον αριθμό των φάσεων
στις εστίες. Δείτε την εικόνα.
• Η κάθε φάση έχει μέγιστη ηλεκτρική ισχύ
3.700 W.
• Η λειτουργία διαιρεί την ισχύ ανάμεσα
στις ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση.
Αγγίξτε το
ή το
του Χρονοδιακόπτη
για να ρυθμίσετε τον χρόνο μεταξύ 00 και
99 λεπτών. Όταν η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος αναβοσβήνει πιο αργά,
14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εκτελείται αντίστροφη μέτρηση. Επιλέξτε τη
ρύθμιση ισχύος.
Επιλέξτε πρώτα τη ρύθμιση ισχύος.
Αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση ισχύος και έχει
περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα,
θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, θα
αναβοσβήσει το 00 και η ζώνη
μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί. Αν η
ζώνη μαγειρέματος δεν χρησιμοποιείται και
έχει περάσει το καθορισμένο χρονικό
διάστημα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και
θα αναβοσβήνει το 00.
αγγίξτε το . Ανάβει το σύμβολο
δευτερόλεπτα. Ο Χρονοδιακόπτης
παραμένει σε λειτουργία.
Αγγίξτε το
για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία για τη ζώνη μαγειρέματος που
επιλέξατε και η ένδειξη αυτής της ζώνης
μαγειρέματος αναβοσβήνει γρηγορότερα.
Αγγίξτε το
και ο χρόνος που απομένει
μετράει αντίστροφα μέχρι το 00. Η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος σβήνει.
STOP+GO
Η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες
μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες
στη χαμηλότερη ρύθμιση ισχύος . Όταν η
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν
μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ισχύος. Η
λειτουργία δεν σταματά τη λειτουργία του
χρονοδιακόπτη.
• Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Ανάβει το
σύμβολο .
• Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Ενεργοποιείται
η ρύθμιση ισχύος που είχατε επιλέξει
προηγουμένως.
Κλείδωμα
Όταν λειτουργούν οι ζώνες μαγειρέματος,
μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο, αλλά
όχι να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αυτό
αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της
ρύθμισης ισχύος.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
για 4
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, αγγίξτε το . Ενεργοποιείται η
ρύθμιση ισχύος που είχατε επιλέξει
προηγουμένως.
Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή,
απενεργοποιείτε και αυτή τη λειτουργία.
Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια
χρήση της συσκευής.
Για να ενεργοποιήσετε τη Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το . Μην
ορίστε ρύθμιση ισχύος.
• Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει
το σύμβολο .
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το .
Για να απενεργοποιήσετε τη Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το . Μην
ορίστε ρύθμιση ισχύος. Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει το σύμβολο
.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το .
Για να παρακάμψετε τη Διάταξη
Ασφαλείας για Παιδιά μόνο για μια
περίοδο μαγειρέματος
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το .
Ανάβει το σύμβολο .
• Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα.
Ορίστε τη ρύθμιση ισχύος εντός 10
δευτερολέπτων. Μπορείτε να
λειτουργήσετε τη συσκευή.
15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το
, η Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά
λειτουργεί ξανά.
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τις
εστίες, εάν:
• έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος.
• δεν επιλέξετε ρύθμιση ισχύος μετά την
ενεργοποίηση των εστιών.
• καλύψετε κάποιο σύμβολο με κάποιο
αντικείμενο (μια κατσαρόλα, ένα πανί,
κ.λπ.) για περισσότερο από περίπου 10
δευτερόλεπτα.
• δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη
μαγειρέματος μετά από ένα καθορισμένο
χρόνο ή αν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση
ισχύος ή αν παρουσιαστεί υπερθέρμανση
(π.χ. όταν τελειώσει το νερό σε μια
κατσαρόλα). Ανάβει το σύμβολο . Πριν
τη χρησιμοποιήσετε ξανά, θα πρέπει να
ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος σε .
Ρύθμιση ισχύος
,
-
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από
6 ώρες
5 ώρες
4 ώρες
-
1,5 ώρες
Εάν χρησιμοποιηθεί μη
κατάλληλο μαγειρικό σκεύος,
ανάβει το
στην οθόνη και μετά
από 2 λεπτά η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος απενεργοποιείται.
OffSound Control - Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση των ήχων
Απενεργοποίηση των ήχων
Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
για 3 δευτερόλεπτα. Οι
Αγγίξτε το
ενδείξεις ανάβουν και σβήνουν. Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
και ο ήχος είναι ενεργοποιημένος. Αγγίξτε
το . Ανάβει η ένδειξη
απενεργοποιημένος.
και ο ήχος είναι
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η
λειτουργία, ακούτε τους ήχους μόνο όταν:
• αγγίζετε το
• τοποθετήσετε κάτι επάνω στο
χειριστήριο.
Ενεργοποίηση των ήχων
Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
για 3 δευτερόλεπτα. Οι
Αγγίξτε το
ενδείξεις ανάβουν και σβήνουν. Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
καθότι ο ήχος είναι απενεργοποιημένος.
Αγγίζοντας το , ανάβει η ένδειξη
ήχος είναι ενεργοποιημένος.
.Ο
,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
16
Υποδείξεις και συμβουλές
Θόρυβοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Όταν μια ζώνη μαγειρέματος
είναι ενεργοποιημένη, ίσως
ακούγεται βόμβος για λίγη ώρα.
Ο θόρυβος αυτός είναι τυπικό
χαρακτηριστικό όλων των
υαλοκεραμικών ζωνών
μαγειρέματος και δεν επηρεάζει
τη λειτουργία ή τη διάρκεια ζωής
της συσκευής.
Μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για τις
επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
Χρησιμοποιείτε τις επαγωγικές
ζώνες μαγειρέματος με τα
κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.
Υλικό μαγειρικών σκευών
• κατάλληλο: χυτοσίδηρος, ατσάλι, ατσάλι
εμαγιέ, ανοξείδωτο ατσάλι, με
πολυστρωματικό πυθμένα (και σωστή
σήμανση από τον κατασκευαστή).
• ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός,
μπρούντζος, γυαλί, κεραμικό,
πορσελάνη.
Το μαγειρικό σκεύος είναι κατάλληλο για
μια επαγωγική εστία, εάν ...
• ... ένας μαγνήτης έλκει τη βάση του
μαγειρικού σκεύους.
Η βάση του μαγειρικού σκεύους
πρέπει να έχει το μεγαλύτερο
δυνατό πάχος και να είναι όσο το
δυνατόν πιο επίπεδη.
Μεγέθη μαγειρικών σκευών
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
προσαρμόζονται αυτόματα στο μέγεθος της
βάσης του μαγειρικού σκεύους. Ωστόσο, το
σκεύος θα πρέπει να έχει μια ελάχιστη
διάμετρο ανάλογα με το μέγεθος της ζώνης
μαγειρέματος.
Ζώνη μαγειρέματος
Διάμετρος μαγειρικού σκεύους [mm]
Πίσω δεξιά ζώνη
μαγειρέματος
145 - 180
Εμπρός δεξιά ζώνη
μαγειρέματος
125 - 145
Πίσω αριστερή ζώνη μαγειρέματος
125 - 210
Εμπρός αριστερή
ζώνη μαγειρέματος
125 - 210
• ... το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια
ζώνη ρυθμισμένη στην υψηλότερη
ρύθμιση ισχύος...
Φροντίδα και καθάρισμα
Γενικές πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για λόγους
ασφαλείας, μην καθαρίζετε τη
συσκευή με συσκευές
καθαρισμού με ατμό ή συσκευές
καθαρισμού υψηλής πίεσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα καυστικά
και τα ισχυρά καθαριστικά μέσα
προκαλούν φθορές στη συσκευή.
Καθαρίζετε τη συσκευή και
αφαιρείτε τα κατάλοιπα με νερό
και κοινό απορρυπαντικό μετά
από κάθε χρήση. Αφαιρείτε
επίσης τα υπολείμματα από τα
καθαριστικά μέσα!
Οι γρατσουνιές ή οι
σκουρόχρωμοι λεκέδες στο
υαλοκεραμικό υλικό που δεν
μπορούν να απομακρυνθούν δεν
επηρεάζουν τη λειτουργία της
συσκευής.
Αφαίρεση των υπολειμμάτων και των
επίμονων υπολειμμάτων
1. Τα φαγητά που περιέχουν ζάχαρη, τα
πλαστικά και τα υπολείμματα
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
17
αλουμινόχαρτου θα πρέπει να
αφαιρούνται αμέσως. Το καλύτερο
εργαλείο για τον καθαρισμό της
υαλοκεραμικής επιφάνειας είναι μια
ξύστρα (δεν περιλαμβάνεται με τη
συσκευή). Τοποθετήστε την ξύστρα στην
υαλοκεραμική επιφάνεια υπό γωνία και
αφαιρέστε τα υπολείμματα μετακινώντας
τη λεπίδα πάνω στην επιφάνεια.
Σκουπίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο
πανί και λίγη ποσότητα υγρού
σαπουνιού. Τέλος, σκουπίστε τη συσκευή
με ένα καθαρό πανί για να τη
στεγνώσετε.
2. Οι λεκέδες από το νερό, τα άλατα και τα
λίπη, καθώς και οι μεταλλικές
αποχρώσεις θα πρέπει να καθαριστούν
αφότου έχει κρυώσει η συσκευή με τη
χρήση καθαριστικών για υαλοκεραμικές
εστίες ή ανοξείδωτα μαγειρικά σκεύη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
18
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Η συσκευή δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή δεν λειτουργεί.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική παροχή
ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.
Ελέγξτε αν η συσκευή είναι
σωστά συνδεδεμένη στην
ηλεκτρική παροχή. Καλέστε
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης για να εξασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση.
Έχουν περάσει περισσότερα Ενεργοποιήστε τη συσκευή
από 10 δευτερόλεπτα από τη ξανά.
στιγμή που ενεργοποιήσατε
τη συσκευή.
Έχει ενεργοποιηθεί η Διάτα- Απενεργοποιήστε τη Διάταξη
ξη Ασφαλείας για Παιδιά ή η Ασφαλείας για Παιδιά (Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάταλειτουργία Κλείδωμα .
ξη Ασφάλειας για Παιδιά» ή
«Κλείδωμα»).
Έχετε αγγίξει ταυτόχρονα
πολλά σύμβολα.
Το ηχητικό σήμα ενεργοποιείται, η συσκευή απενεργοποιείται.
Αγγίζετε μόνο ένα σύμβολο.
Ένα ή περισσότερα σύμβολα Απομακρύνετε το αντικείμενο
είναι καλυμμένα για διάστη- από τα σύμβολα.
μα άνω των 10 δευτερολέπτων.
Η οθόνη εναλλάσσεται μετα- Η λειτουργία εναλλαγής
ξύ δύο ρυθμίσεων ισχύος.
ισχύος μειώνει την ισχύ αυτής της ζώνης μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία εναλλαγής
ισχύος».
Η ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας είναι σβηστή.
Η ζώνη μαγειρέματος ενεργοποιήθηκε για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα και
επομένως δεν είναι ζεστή.
Εάν η ζώνη μαγειρέματος
έπρεπε να είναι ζεστή, καλέστε το Κέντρο Σέρβις.
Δεν υπάρχει ηχητικό σήμα
όταν αγγίζετε τα σύμβολα
του χειριστηρίου αφής.
Τα σήματα είναι απενεργοποιημένα.
Ενεργοποιήστε τα σήματα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
OffSound Control.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Ανάβει το
στην ένδειξη
ρύθμισης ισχύος.
Ακατάλληλα μαγειρικά
σκεύη.
Αντιμετώπιση
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο
μαγειρικό σκεύος.
Δεν έχει τοποθετηθεί μαγει- Τοποθετήστε ένα μαγειρικό
ρικό σκεύος στη ζώνη μαγει- σκεύος στη ζώνη μαγειρέμαρέματος.
τος.
Η διάμετρος της βάσης του
μαγειρικού σκεύους είναι
πολύ μικρή για τη ζώνη μαγειρέματος.
Η ένδειξη χρονοδιακόπτη
εμφανίζει το σύμβολο
ζί με έναν αριθμό.
Μεταφέρετε το μαγειρικό
σκεύος σε μικρότερη ζώνη
μαγειρέματος.
Σφάλμα ηλεκτρονικού εξαρμα- τήματος.
Αποσυνδέστε για λίγα λεπτά
τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή. Αφαιρέστε την
ασφάλεια, περιμένετε ένα
λεπτό, και τοποθετήστε την
πάλι. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εξασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση καλώντας
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης.
Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία κατά της υπερθέρμανσης για τη ζώνη μαγειρέματος.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Απομακρύνετε το
θερμό μαγειρικό σκεύος.
Ενεργοποιήστε ξανά τη ζώνη
μαγειρέματος μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η έν-
Ανάβει το
στην ένδειξη
χρονοδιακόπτη.
δειξη
πρέπει να εξαφανιστεί, ενώ η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας μπορεί
να παραμείνει. Αφήστε το
μαγειρικό σκεύος να κρυώσει και ελέγξτε αν είναι κατάλληλο στην ενότητα «Μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για
τις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος».
Εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα, προσπαθήστε
αρχικά να αποκαταστήσετε μόνοι σας το
πρόβλημα. Εάν δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της
IKEA. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
20
τηλεφωνικών επαφών της IKEA στο τέλος
αυτού του εγχειριδίου.
Σε περίπτωση εσφαλμένης
χρήσης της συσκευής ή εκτέλεσης
της εγκατάστασης από μη
εξουσιοδοτημένο τεχνικό, η
επίσκεψη του τεχνικού του
Κέντρου Σέρβις ή του
αντιπροσώπου χρεώνεται
κανονικά ακόμη και κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model 00000000
Typ 60 GAD DC AU 7.4kW
PNC 000 000 000 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
000.000.00
Το παραπάνω γραφικό είναι η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής
χωρίς τον αριθμό σειράς, η οποία βρίσκεται
στο κάτω μέρος του πλαισίου.
Αγαπητέ πελάτη, φυλάξτε την πρόσθετη
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών μαζί με
230 V
DGT
το εγχειρίδιο χρήστη. Με τον τρόπο αυτό,
θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε
καλύτερα σε περίπτωση που χρειαστείτε
βοήθεια στο μέλλον, παρέχοντας τα σωστά
στοιχεία των εστιών σας. Σας ευχαριστούμε
για τη βοήθειά σας!
Ενεργειακή απόδοση
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό EU 66/2014 που ισχύει μόνο για
την αγορά της ΕΕ
Αναγνωριστικό μοντέλου
BEJUBLAD
803.039.32
SMAKLIG
202.228.30
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέματος
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
Τεχνολογία θέρμανσης
Επαγωγή
Διάμετρος κυκλικών ζωνών Εμπρός αριστερά
μαγειρέματος (Ø)
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας
ανά ζώνη μαγειρέματος
(EC electric cooking)
177,4 Wh / kg
177,4 Wh / kg
185,0 Wh / kg
169,7 Wh / kg
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
Κατανάλωση ενέργειας
από την εστία (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι
μέτρησης απόδοσης
Οι μετρήσεις ενέργειας που αναφέρονται
στην περιοχή μαγειρέματος αναγνωρίζονται
από τις ενδείξεις των αντίστοιχων ζωνών
μαγειρέματος.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά
τη διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος
αν ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές.
• Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε
μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
177,4 Wh / kg
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της το
μαγειρικό σκεύος.
• Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά
σκεύη στις μικρότερες ζώνες
μαγειρέματος.
• Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη
απευθείας στο κέντρο της ζώνης
μαγειρέματος.
• Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
22
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για 5 έτη από την
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής
σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς
απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν
στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες
επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική
διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
23
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
• Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
• Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος
IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον
Αριθμό Σειράς (κωδικός 8
ψηφίων που βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
24
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
25
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
25
27
30
30
31
33
36
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
Milieubescherming
IKEA GARANTIE
36
37
39
39
40
40
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware
en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
NEDERLANDS
•
•
•
26
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke
onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis met vet
of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water. Schakel
het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv. met een deksel
of een vuurdeken.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort
kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
NEDERLANDS
•
•
27
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering
om het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide
gevallen contact op met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd.
Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan
ongelukken veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Het
apparaat moet worden
geïnstalleerd door een erkend
installateur.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Raadpleeg de instructies voor het
monteren.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm tussen het werkblad en de
voorzijde van de eenheid eronder wordt
vrijgelaten. De garantie dekt geen
schade veroorzaakt door het gebrek
aan een adequate ventilatieruimte.
28
NEDERLANDS
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen dienen te
worden uitgevoerd door een erkende
installateur.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Voordat er met de installatie wordt
begonnen, zorgt u ervoor dat het
apparaat is losgekoppeld van het
elektriciteitsnet.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
wordt geïnstalleerd. Een losse en onjuist
gemonteerde voedingskabel of -stekker
(indien van toepassing) kan ertoe leiden
dat het apparaat te warm wordt.
• Gebruik een geschikte voedingskabel.
• Laat de voedingskabel niet los hangen.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming is geïnstalleerd.
• Gebruik de trekontlastingsklem op de
kabel.
• Zorg ervoor dat de voedingskabel of stekker (indien van toepassing) niet in
aanraking komt met het hete apparaat
of heet kookgerei wanneer u het
apparaat op het dichtstbijzijnde
stopcontact aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg ervoor dat u de voedingsstekker
(indien van toepassing) of de
voedingskabel niet beschadigt. Neem
voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel contact op
met een erkend servicecentrum of een
elektricien.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
29
NEDERLANDS
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten
een afstand van minimaal 30 cm
bewaren van de inductiekookzones als
het apparaat in werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Wanneer ze verwarmd worden, kunnen
vetten en oliën ontvlambare dampen
afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie
als u hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
NEDERLANDS
30
Montage
Algemene informatie
De wetten, voorschriften,
richtlijnen en normen die van
kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen
in acht genomen te worden
(veiligheidsvoorschriften, correcte
recycling overeenkomstig de
voorschriften, enz.).
min. 500 mm
590 mm
490
mm
±1
520 mm
±1
560
mm
min.
100 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 38 mm
5 mm
Belangrijk!
• Raadpleeg de montagehandleiding voor
meer informatie over de installatie.
• Als er geen oven onder het kooktoestel
is, plaats dan een scheidingspaneel op
een minimale afstand van 20 mm van de
onderkant van het kooktoestel.
• Gebruik geen siliconen afdichtmiddel
tussen het apparaat en het werkblad.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
WAARSCHUWING! Alle
elektrische aansluitingen dienen
te worden uitgevoerd door een
erkende installateur.
NEDERLANDS
31
Elektrische aansluiting
• Controleer vóór de aansluiting of het
nominale voltage op het typeplaatje van
het apparaat overeenkomt met het
beschikbare toevoervoltage. Controleer
ook het vermogen van het apparaat en
zorg ervoor dat de bedrading de juiste
lengte heeft voor het vermogen (zie
hoofdstuk "Technische gegevens"). Het
typeplaatje bevindt zich aan de
onderste behuizing van het kooktoestel.
• Het apparaat wordt geleverd zonder
aansluitsnoer. Koop het juiste snoer bij
een gespecialiseerde dealer. Een
enkelfasige of dubbelfasige aansluiting
heeft een aansluitsnoer nodig dat
minimaal een stabiliteit aankan van
70°C. Het snoer heeft verplichte
eindhulzen nodig. Gebruik volgens IECvoorschriften voor éénfase-aansluiting:
aansluitsnoer 3 x 4 mm² en voor
tweefasen-aansluiting: aansluitsnoer 4 x
2,5 mm². Houd de specifieke nationale
voorschriften als eerste prioriteit.
• Het apparaat werkt perfect op een
elektrisch netwerk van 230 V, 220 V~ of
240 V~ 50 Hz wisselstroom.
• U dient middelen te hebben voor het
loshalen van de draad, dat in de
bevestigde draad aanwezig is. Laat het
toestel aansluiten op het hoofdnet door
middel van een stekker waarmee het
toestel van het hoofdnet gehaald kan
worden met alle polen. De stekker moet
een contactopeningbreedte bevatten
van ten minste 3 mm, bijv. een uitsnede
voor een automatische
leidingbescherming, aardlekschakelaars
of zekering.
• Laat de aansluiting en de
aansluitingverbindingen uitvoeren zoals
op het aansluitschema (dit bevindt zich
aan de onderkant van het kooktoestel).
Het geaarde snoer wordt aangesloten
aan een pool met het symbool en moet
langer zijn dat de draden die de
elektrische stroom dragen. Maak de
aansluitklemmen goed vast! Bevestig ten
slotte de aansluitingskabel aan de
hoofdkabel vast en sluit deze door stevig
aan te drukken (klikt op zijn plaats).
WAARSCHUWING! Zodra alles
is aangesloten aan het hoofdnet,
controleert u of alle kookzones
klaar voor gebruik zijn door de
instellingen kort op maximaal te
zetten.
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1
2
3
5
4
1 Enkele kookzone (210 mm) 2300 W, met
booster 3200 W
2 Enkele kookzone (180 mm) 1800 W, met
booster 2500 W
3 Enkele kookzone (145 mm) 1400 W, met
booster 1800 W
4 Bedieningspaneel
5 Enkele kookzone (210 mm) 2300 W, met
booster 3200 W
NEDERLANDS
32
Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
10
9
Druk op het symbool om het apparaat in
gebruik te nemen. De displays,
indicatielampjes en geluiden tonen welke
functie worden gebruikt.
1
De kookplaat in- of uitschakelen.
2
Om de Toetsblokkering of
Kinderbeveiliging in of uit te schakelen.
3
Voor het inschakelen van de functie
STOP+GO.
4 Timerindicatie van de kookzones.
5 Timerdisplay: 00 - 99 minuten.
6
6
8
7
Om de booster te activeren (op het
display verschijnt een ).
7 Een vermogensstanddisplay: ,
.
8 Vermogensregelaar om de
vermogensinstellingen te kiezen.
9
/
Om de timer te verhogen of te
verlagen.
10
Het in- en uitschakelen van de
Bridge-functie.
Displays voor vermogensinstelling
Weergave
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
STOP+GO-functie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing. Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing".
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Vergrendelen / Kinderbeveiligingsinrichting functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatische uitschakeling-functie is in werking.
33
NEDERLANDS
Restwarmte-indicator
WAARSCHUWING!
Er
bestaat verbrandingsgevaar
door restwarmte. De
aanduidingen tonen het niveau
van de restwarmte voor de
kookzones die u momenteel
gebruikt. De aanduidingen
kunnen ook aangaan voor de
nabijgelegen kookzones, zelfs als
u deze niet gebruikt.
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in de
bodem van de pan. Het glaskeramiek
wordt verwarmd door de warmte van de
pannen.
Dagelijks gebruik
In- en uitschakelen
Raak
1 seconde aan om het apparaat
in– of uit te schakelen.
De vermogensstand aanpassen
Raak de vermogensregelaar aan bij de
gewenste vermogensstand. Corrigeer naar
links of rechts, indien nodig. Laat niet los
voordat de gewenste vermogensstand is
bereikt.
Voor het uitschakelen van de functie raakt u
aan. De kookzones werken
onafhankelijk.
De boosterfunctie gebruiken
De boosterfunctie maakt extra vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
Raak
aan om het te activeren; op het
op. Na maximaal 10
display licht een
minuten schakelen de inductiekookzones
automatisch terug naar het kookniveau
.
Functie vermogensuitwisseling
Bridge-functie
De functie verbindt twee kookzones en
werken dan samen als één kookzone. Stel
eerst de vermogensinstelling in voor één
van de kookzones.
Voor inschakelen van de functie
aanraken. Raak één van de symbolen aan
om de vermogensinstelling in te stellen of te
wijzigen.
• De kookzones zijn gegroepeerd volgens
locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen tussen
de kookzones aangesloten op dezelfde
fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een enkele
fase de 3700 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen naar
de andere kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
34
NEDERLANDS
• Het vermogensinstellingsdisplay van de
verlaagde zone verandert tussen twee
niveaus.
Raak
aan om de functie voor de
geselecteerde kookzone te deactiveren en
de aanduiding voor deze kookzone gaat
sneller knipperen. Raak de toets
aan en
de overgebleven tijd telt terug naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
STOP+GO
De functie stelt alle kookzones in voor de
laagste vermogensstand . Als de functie
in gebruik is, kunt u de vermogensstand niet
wijzigen. De functie stopt de timerfunctie
niet.
De timer gebruiken
Raak
herhaaldelijk aan totdat de
aanduiding van de gewenste kookzone
gaat knipperen. Bijvoorbeeld
de voorste rechterkookplaat.
voor
• Voor het inschakelen van deze functie
aan. Het symbool
gaat
raakt u
branden.
• Voor het uitschakelen van deze functie
raakt u
aan. De vermogensstand die
u eerder hebt ingesteld verschijnt.
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
als de kookzones in werking zijn, maar u
kunt het apparaat niet uitschakelen.
Hiermee wordt voorkomen dat de
vermogensstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de vermogensstand in.
Raak de toetsen
of
van de Timer aan
om de tijd in te stellen tussen 00 en 99
minuten. Als het lampje van de kookzone
langzamer knippert, wordt de tijd afgeteld.
Stel de vermogensstand in.
Als de vermogensstand is ingesteld en de
tijd is verstreken, klinkt er een
geluidssignaal, knippert 00 en wordt de
kookzone uitgeschakeld. Als de kookzone
niet in gebruik is en de ingestelde tijd is
verstreken, klinkt een geluidssignaal en
begint 00 te knipperen.
Raak om deze functie te starten
aan. Het
symbool
verschijnt gedurende vier
seconden. De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen aan. De
vermogensstand die u eerder hebt
ingesteld verschijnt.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie
ook.
Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat het apparaat
onbedoeld wordt gebruikt.
35
NEDERLANDS
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met . Stel
geen vermogensstand in.
4 seconden aan. Het symbool
• Raak
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging uitschakelen
Voor gebruik moet u de kookzone
instellen op .
Vermogeninstelling
,
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld;
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld;
• u een symbool met een voorwerp bedekt
(een pan, een theedoek, enz.)
gedurende langer dan ongeveer 10
seconden;
• u een kookzone niet uitschakelt na een
bepaalde tijd of u de vermogensstand
niet aanpast, of als er oververhitting
plaatsvindt (bijv. als een pan droog
gaat branden.
kookt). Het symbool
6 uur
-
5 uur
-
• Schakel het apparaat in met . Stel
geen vermogensstand in. Raak
4
gaat
seconden aan. Het symbool
branden.
• Schakel het apparaat uit met .
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met . Het
symbool
gaat branden.
4 seconden aan. Stel de
• Raak
vermogensstand in binnen 10
seconden. U kunt het apparaat
bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met ,
treedt de kinderbeveiliging weer in
werking.
Automatische uitschakeling na
4 uur
1,5 uur
-
Als kookgerei wordt gebruikt dat
niet geschikt is, licht
op in het
display en schakelt de indicatie
voor de kookzone zichzelf na 2
minuten uit.
OffSound Control - De geluiden in- en
uitschakelen
Deactiveren van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak
3 seconden aan. De displays gaat
aan en uit. Raak
3 seconden aan.
gaat aan, het geluid is aan. Raak
aan,
gaat aan, het geluid is uit.
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u
alleen de geluiden horen als:
• U
aanraakt
• U iets op het bedieningspaneel plaatst.
Activeren van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak
3 seconden aan. De displays gaan
3 seconden aan.
aan en uit. Raak
gaat aan, omdat het geluid uit staat. Raak
aan,
gaat aan. Het geluid is aan.
NEDERLANDS
36
Aanwijzingen en tips
Geluid tijdens gebruik
Wanneer een kookzone actief
wordt, kan deze kort een
brommend geluid geven. Dit is
kenmerkend voor alle
glaskeramische kookplaten en
beïnvloedt de werking of
levensduur van het apparaat
niet.
Kookgerei voor inductiekookzones
Gebruik de inductiekookzones
met geschikt kookgerei.
• ... een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Omvang kookgerei
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de grootte
van de bodem van het kookgerei aan.
Maar het kookgerei moet een minimale
diameter hebben, afhankelijk van de
grootte van de kookzone.
Kookzone
Diameter van het
kookgerei [mm]
Kookzone rechtsachter
145 - 180
Kookzone rechtsvoor
125 - 145
Kookzone linksachter
125 - 210
Kookzone linksvoor
125 - 210
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie
door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op een zone met de
hoogste vermogensstand binnen korte
tijd wordt verwarmd.
Onderhoud en reiniging
Algemene informatie
WAARSCHUWING! Schakel het
apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
WAARSCHUWING! Het reinigen
van het apparaat met een
stoom- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet
toegestaan.
WAARSCHUWING! Scherpe
voorwerpen en schurende
reinigingsmiddelen beschadigen
het apparaat. Reinig het
apparaat en verwijder de resten
na elk gebruik met water en
afwasmiddel. Verwijder ook de
resten van reinigingsmiddelen!
NEDERLANDS
37
Krassen of donkere vlekken in
het glaskeramiek kunnen niet
meer worden verwijderd, maar
hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Verwijdering van etensresten en
hardnekkig vuil
1. Voedsel dat suiker, plastic of
aluminiumfolie bevat moet onmiddellijk
worden verwijderd. U kunt het beste
een schraper gebruiken voor het
schoonmaken van het glazen oppervlak
(niet meegeleverd). Plaats de schraper
schuin op het glazen keramische plaat
en verwijder resten door het blad over
het oppervlak te schuiven. Neem het
apparaat af met een vochtige doek en
een beetje afwasmiddel. Wrijf het
apparaat ten slotte droog met een
schone doek.
2. Kalk- en waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen
moeten als het apparaat is afgekoeld
worden verwijderd met een
schoonmaakmiddel voor glaskeramiek
of roestvrij staal.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Storing
Het apparaat kan niet worden geactiveerd of werkt
niet.
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het apparaat is niet of niet
goed aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Controleer of het apparaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Zorg voor een juiste
installatie door contact op te
nemen met een geautoriseerde installateur.
Na het inschakelen van het
apparaat zijn meer dan 10
seconden verstreken.
Schakel het apparaat opnieuw in.
De Kinderbeveiliging of
Schakel de kinderbeveiliging
uit (zie hoofdstuk 'Kinderbeveiliging' of 'Vergrendeling').
Toetsblokkering is aan
.
Er zijn meerdere symbolen
tegelijk aangeraakt.
Geluidssignaal klinkt, apparaat schakelt uit.
Raak maar één symbool
aan.
Eén of meer symbolen zijn
Maak de symbolen vrij.
langer dan 10 seconden bedekt geweest.
NEDERLANDS
Storing
38
Mogelijke oorzaak
oplossing
Display schakelt tussen twee Functie vermogensbeheer
vermogensstanden.
verlaagt het vermogen van
deze kookzone.
Zie het hoofdstuk "Functie
vermogensbeheer".
De restwarmte-indicatie
geeft niets aan.
De kookzone is slechts kort
gebruikt en is daarom nog
niet heet.
Als de kookzone heet moet
zijn, neem dan contact op
met de klantenservice.
Er klinkt geen signaal wanDe signalen zijn uitgeschaneer u de symbolen van het keld.
bedieningspaneel aanraakt.
Schakel de signalen in.
Raadpleeg OffSound Control.
gaat aan op de vermogensstanddisplay.
Ongeschikt kookgerei.
Gebruik geschikt kookgerei.
Geen kookgerei op de kook- Plaats kookgerei op de
zone.
kookzone.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de kookzone.
Gebruik een kleinere kookzone.
Symbool
en een cijfer
verschijnen op de timerdisplay.
Elektronische componentenfout.
Ontkoppel het apparaat
een paar minuten van de
stroomtoevoer. Verwijder de
zekering, wacht een minuut,
en plaats de zekering weer
terug. Als het probleem aanhoudt, zorg dan voor een
juiste installatie door contact
op te nemen met een geautoriseerde installateur.
gaat aan op de timerdisplay.
De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in
werking getreden.
Schakel het apparaat uit.
Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30
seconden de kookzone opnieuw in.
zou moeten
verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat
het kookgerei afkoelen en
controleer het aan de hand
van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone".
NEDERLANDS
39
Als er een storing optreedt, probeer dan
eerst zelf een oplossing voor het probleem
te vinden. Als u het probleem niet zelf kunt
verhelpen, neemt u contact op met het
callcenter van uw IKEA-winkel. U treft een
volledige lijst van de relevante IKEAcontacten aan het einde van de
handleiding.
Als u het apparaat verkeerd
heeft gebruikt, of als de
installatie niet is uitgevoerd door
een erkende monteur, dan is het
bezoek van de
Klantenservicemonteur of van uw
leverancier mogelijk niet gratis,
zelfs niet in de garantieperiode.
Technische gegevens
Typeplaatje
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
Model 00000000
Typ 60 GAD DC AU 7.4kW
PNC 000 000 000 01 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
PQM
000.000.00
De bovenstaande afbeelding toont het
typeplaatje van het apparaat zonder
serienummer dat zich aan de onderkant
van de behuizing bevindt.
230 V
DGT
kunnen wij u sneller helpen, door vast te
stellen welke kookplaat u gebruikt, mocht u
in de toekomst hulp nodig hebben. Bedankt
voor uw medewerking!
Beste klant, bewaar het extra typeplaatje
bij de gebruikershandleiding. Hierdoor
Energiezuinigheid
Productinformatie volgens EU 66/2014 alleen geldig voor EU-markt
Modelidentificatie
BEJUBLAD
803.039.32
SMAKLIG
202.228.30
Type kookplaat
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
NEDERLANDS
40
Diameter ronde kookzones Linksvoor
(Ø)
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
177,4 Wh / kg
177,4 Wh / kg
185,0 Wh / kg
169,7 Wh / kg
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
De energiemetingen betreffende de
kookzone worden geïdentificeerd door de
markeringen van de respectievelijke
kookzones.
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
177,4 Wh / kg
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het
afval van elektrische en elektronische
met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is geldig voor 5 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien
onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
NEDERLANDS
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
41
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
NEDERLANDS
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
42
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
NEDERLANDS
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
43
44
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
45
46
47
867357459-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1452344-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising