Progress | PAI8205E | User manual | Progress PAI8205E Korisnički priručnik

Progress PAI8205E Korisnički priručnik
Upute za uporabu
Manual de utilizare
Navodila za uporabo
Ploča za kuhanje
Plită
Kuhalna plošča
PAI8205E
2 Progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
2
4
6
7
9
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
13
15
16
18
19
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Progress 3
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može
dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog
uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na
strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem
električne mreže.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će
se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na detektor
posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili
uređaj s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
4 Progress
•
•
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje
koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je
u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili
one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba
neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
• Uklonite sve razdvajajuće ploče
postavljene u ormarić ispod uređaja.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Na kabelu koristite spojnice.
• Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
Progress 5
•
•
•
•
•
•
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od indukcijskih
zona kuhanja kad uređaj radi.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
• Nemojte dopustiti da iz posuđa za
kuhanje iskipi sav sadržaj.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
6 Progress
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Održavanje i čišćenje
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite
prskanje vodom i parom.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sklop
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Spojni kabel
• Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
• Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
min.
500mm
min.
50mm
Progress 7
Ako je uređaj postavljen iznad
ladice, ventilacija ploče za
kuhanje može zagrijati
predmete spremljene u ladici
tijekom postupka kuhanja.
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
1
1
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
2
1
Izgled upravljačke ploče
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
8 Progress
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
se‐
nzo‐
ra
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐
ČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
4
Bridge
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
Hob²Hood
Za uključivanje i isključivanje ručnog načina
rada funkcije.
-
Za odabir zone kuhanja.
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
-
Zona kuhanja je uključena
Pauza radi.
Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
PowerBoost radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Progress 9
Zaslon
/
Opis
/
OptiHeat Control (3-stupanjski indikator preostale topline) : nastavak
kuhanja / održavanje topline / preostala toplina.
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
OptiHeat Control (3-stupanjski
indikator preostale topline)
UPOZORENJE!
/
/
Postoji opasnost od opekotina
uslijed preostale topline.
Indikator prikazuje razinu
preostale topline za zone
kuhanja koje trenutno koristite.
Indikatori se također mogu
uključiti za susjedne zone
kuhanja, čak i ako ih ne
koristite.
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za uključivanje
ili isključivanje ploče kuhanja.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje u sljedećim slučajevima:
• sve zone kuhanja su isključene,
• niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
• prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se
zvučni signal a ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
• ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
• koristite neprikladno posuđe. Prikazuje
se simbol
i nakon 2 minute polje
kuhanja se automatski isključuje.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
i ploča
za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-2
3-4
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sata
5 sata
10 Progress
Stupanj kuhanja
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Stupanj kuhanja
Postavljanje ili promjena stupnja kuhanja:
Dodirnite upravljačku traku na
odgovarajućem stupnju kuhanja ili
pomičite prst po upravljačkoj traci dok ne
dosegnete ispravan stupanj kuhanja.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za aktiviranje funkcije zone kuhanja:
dodirnite
( se uključuje). Odmah
dodirnite željeni stupanj kuhanja. Nakon 3
sekunde
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim poljima kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage. Tu
funkciju može se uključiti za indukcijska
poljakuhanja samo za ograničeno vrijeme.
Nakon toga, indukcijsko polje kuhanja
automatski se prebacuje na najviši stupanj
zagrijavanja.
Pogledajte poglavlje "Tehnički
podaci".
Bridge
Za aktiviranje funkcije za polje kuhanja:
se uključuje.
dodirnite .
Funkcija radi kada posuda
pokriva središta dviju zona.
Ova funkcija povezuje dvije zone kuhanja
s lijeve strane i one djeluju kao jedna.
Najprije postavite stupanj kuhanja za
jednu od lijevih zona kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite . Za
postavljanje ili izmjenu stupnja topline
dodirnite jedan od upravljačkih senzora.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Zone kuhanja rade neovisno jedna o
drugoj.
.
Funkcija automatskog
zagrijavanja
Aktivirajte tu funkcije kako biste u kraćem
vremenu postigli željeni stupanj kuhanja.
Ako je uključena, na početku zona radi na
najvišem stupnju kuhanja, a zatim
nastavlja raditi na željenom stupnju
kuhanja.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite
or
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne sporo
bljeskati, vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Progress 11
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Kad odbrojavanje završi, čuje
se zvučni signal i bljeska 00.
Zona kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Za uključivanje funkcije: dodirnite .
Dodirnite
ili
na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
.
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
Pauza
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Nakon aktivacije funkcije svi ostali simboli
na upravljačkoj ploči su zaključani.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije dodirnite .
. Postavka za grijanje smanji se na 1.
Za isključivanje funkcije dodirnite .
Postavi se prethodno postavljena
postavka za grijanje.
Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
Uređaj za zaštitu djece
Zvučni Alarm
Ovu funkciju možete koristiti kao Zvučni
Alarm kad je ploča za kuhanje uključena i
zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja
kuhanja prikazuje .
Za isključivanje zvuka: dodirnite
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
u trajanju od
comes on. Isključite ploču
4 sekunde.
za kuhanje pomoću .
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
u trajanju od
4 sekunde.
se uključuje. Isključite ploču
za kuhanje pomoću .
Za premošćenje funkcije za samo jedno
vrijeme kuhanja: uključite ploču za
se uključuje.
kuhanje pomoću .
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
pomoću
funkcija ponovno radi.
Upravljanje snagom
• Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
• Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3700 W.
• Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
• Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe 3700
W.
• Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
• Prikaz postavke snage smanjenih zona
mijenja se između odabrane i
smanjene postavke snage. Nakon
12 Progress
nekog vremena, prikaz postavke snage
smanene zone ostaje na postavci
smanjene snage.
Hob²Hood
To je napredna automatska funkcija koja
povezuje ploču za kuhanje s posebnom
kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i
kuhinjska napa imaju komunikaciju preko
infracrvenog signala. Brzina ventilatora
automatski se određuje na temelju
postavljenog načina rada i temperature
najtoplije posude na ploči za kuhanje.
Ventilatorom možete i ručno upravljati s
ploče za kuhanje.
Za većinu kuhinjskih napa
daljinski sustav izvorno je
isključen. Aktivirajte ga prije
korištenja te funkcije. Za više
informacija pogledajte
korisnički priručnik kuhinjske
nape.
Automatska upotreba funkcije
Za automatsku upotrebu funkcije,
postavite automatski način rada na H1H6. Pločaza kuhanje je prvotno
postavljena na H5.Napa se uključuje kad
god ploča za kuhanje radi.. Ploča za
kuhanje automatski prepoznaje
temperaturu posuđa i prilagođava brzinu
ventilatora.
Automatski načini rada
Au‐
tomats
ko
svjetlo
Vrenj
Prženj
e1)
e2)
Način
rada
H0
Isklj
Isklj
Isklj
Način
rada
H1
Uklj
Isklj
Isklj
Način
rada
Uklj
Brzina
ven‐
tilatora
1
Brzina
ven‐
tilatora
1
Način
rada
H3
Uklj
Isklj
Brzina
ven‐
tilatora
1
Način
rada
H4
Uklj
Brzina
ven‐
tilatora
1
Brzina
ven‐
tilatora
1
Način
rada
H5
Uklj
Brzina
ven‐
tilatora
1
Brzina
ven‐
tilatora
2
Način
rada
H6
Uklj
Brzina
ven‐
tilatora
2
Brzina
ven‐
tilatora
3
H2 3)
1) Ploča za kuhanje detektira proces vrenja i aktivira
brzinu ventilatora u skladu s automatskim načinom ra‐
da.
2) Ploča za kuhanje detektira proces prženja i aktivira
brzinu ventilatora u skladu s automatskim načinom ra‐
da.
3) Ovaj način rada aktivira ventilator i svjetlo i ne ovisi
o temperaturi.
Promjena automatskog načina rada
1. Isključi uređaj.
u trajanju od 3 sekunde.
2. Dodirnite
Zaslon se uključuje i isključuje.
3. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Progress 13
4. Dodirnite
nekoliko puta dok se ne
uključi .
5. Dodirnite
tajmera za odabir
automatskog načina rada.
Za upravljanje kuhinjskom
napom izravno na upravljačkoj
ploči isključite automatski način
rada funkcije.
Kad završite kuhanje i isključite
kuhinjsku napu, ventilator
kuhinjske nape radi još
određeno vrijeme. Nakon tog
vremena sustav automatski
isključuje ventilator i sprječava
nehotično uključivanje
ventilatora sljedećih 30
sekundi.
Ručno upravljanje brzinom ventilatora
Funkcijom također možete upravljati
ručno. Za ručno upravljanje dodirnite
dok je ploča za kuhanje uključena. To
isključuje automatski rad funkcije i
omogućuje vam ručnu promjenu brzine
ventilatora. Kad pritisnete podižete
brzinu ventilatora za jedan. Kad
dosegnete intenzivnu razinu i ponovno
pritisnete postavit ćete brzinu
ventilatora na 0, što isključuje ventilator
kuhinjske nape. Za ponovno pokretanje
ventilatora s brzinom 1, dodirnite .
Za aktiviranje automatskog
rada funkcije, isključite pa
ponovno uključite ploču za
kuhanje.
Uključivanje svjetla
Ploču za kuhanje možete postaviti tako da
automatski uključi svjetlo kad god uključite
ploču za kuhanje. Da biste to napravili,
postavite automatski način rada H1-H6.
Svjetlo na kuhinjskoj napi
isključuje se 2 minute nakon
isključivanja ploče za kuhanje.
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Posuđe
Kod indukcijskih zona kuhanja
snažna elektromagnetska zona
vrlo brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim posuđem
za kuhanje.
Materijal posuđa
• prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
• voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj kuhanja.
• dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja na
površinu ploče za kuhanje.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju se
veličini dna posuđa.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
Pogledajte: "Tehnički podaci".
Buka tijekom rada
Ako čujete:
14 Progress
• zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno od
različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja s
visokim razinama električne snage, a
posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: napajanje se uključuje.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na nikakav kvar.
Postavka
topline
Primjeri primjena u kuhanju
Odnos između stupnja kuhanja i potrošnje
energije zone kuhanja nije linearan. Kada
povećate stupanj kuhanja, to povećanje
nije proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje od
polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo orijentacijski.
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 40
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na polovi‐
ci trajanja postupka.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐
ca, variva i juha.
60 150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
Progress 15
Postavka
topline
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
Savjeti i preporuke za Hob²Hood
Kad koristite ploču za kuhanje s funkcijom:
• Zaštitite ploču kuhinjske nape od
izravnog sunčevog svjetla.
• Ne usmjeravajte halogeno svjetlo na
ploču kuhinjske nape.
• Ne prekrivajte upravljačku ploču ploče
za kuhanje.
• Ne prekidajte signal između ploče za
kuhanje i nape (na primjer rukom,
ručicom posuđa ili visokom posudom).
Vidi sliku.
Slika kuhinjske nape služi samo kao
primjer.
Drugi daljinski upravljani
uređaji mogu blokirati signal.
Ne koristite bilo koji takav
uređaj blizu ploče za kuhanje
dok je uključeno Hob²Hood.
Nape štednjaka s funkcijom Hob²Hood
Za puni raspon napa štednjaka koje rade
s ovom funkcijom pogledajte našu web
stranicu za potrošače.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
• Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
• Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
16 Progress
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač na
staklenoj površini pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
• Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
• Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za čišćenje staklenih površina krpom
koristite otopinu vode i octa.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Postavku grijanja ne po‐
stavljate na 10 sekundi.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐
de ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Prekrili ste jedno ili više
polja senzora.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
nzora
.
Progress 17
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme ili je se‐
nzor oštećen.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Hob²Hood ne radi.
Prekrili ste upravljačku
ploču.
Uklonite predmet s
upravljačke ploče.
Koristite vrlo visok lonac koji
blokira signal.
Koristite manji lonac,
promijenite zonu za kuhanje
ili ručno upravljajte pločom
za kuhanje.
Zona je vruća.
Ostavite zonu da se do‐
voljno ohladi.
Postavili ste najviši stupanj
kuhanja.
Najviši stupanj kuhanja
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Stupanj kuhanja mijenja se
između dvije razine.
Upravljanje snagom radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Polja senzora se zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je moguće, veliko posu‐
đe stavite na stražnje zone.
Uključuje se
.
Uređaj za zaštitu djece ili
Blokiranje radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje "Savjeti
i preporuke".
Promjer dna posuđa premali
je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte "Teh‐
nički podaci".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
Funkcija automatskog
zagrijavanja ne radi.
i broj su prikazani.
kuhanje. Ako se
ponov‐
no pojavi, ploču za kuhanje
iskopčajte iz mrežnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno ukopčajte ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se
ovlaštenom servisnom cen‐
tru.
18 Progress
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Možete čuti stalni zvučni sig‐
nal.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja električne mre‐
že. Obratite se kvalificira‐
nom električaru kako bi
provjerio instalaciju.
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom za
rukovanje rukovali na ispravan način. Ako
niste, rad servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
TEHNIČKI PODACI
Natpisna pločica
Model PAI8205E
Vrsta 62 D4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. .................
PROGRESS
PNC 949 594 502 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.35 kW
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Prednja desna
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja desna
2300
3200
10
125 - 210
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
Progress 19
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu prema EU 66/2014 vrijede samo za EU tržište
Identifikacija modela
PAI8205E
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
187,3 Wh / kg
189,1 Wh / kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kućanski električni uređaji
za kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
186.3 Wh / kg
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za topljenje.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
20 Progress
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
20
22
24
25
27
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
31
34
34
36
37
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Progress 21
•
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un
incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie alimentat de la un
dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, şi
nu trebuie conectat la un circuit care este cuplat şi
decuplat în mod regulat de reţea.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic
pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului
şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de
vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
22 Progress
•
•
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele
cazuri, contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară
pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
• Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci când
uşa sau fereastra va fi deschisă.
• Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
• Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic sau
foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
• Scoateţi toate panourile de separare
instalate în cabinet sub aparat.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat
aparatul de la sursa de curent.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
Progress 23
• Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
• Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
• Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la prizele
din vecinătate.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi
electrocutare.
• Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte
de prima utilizare.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
• Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la
reţeaua electrică. Procedaţi astfel
pentru a preveni electrocutarea.
• Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin inducţie
atunci când aparatul este în funcţiune.
• Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
24 Progress
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
• Aveţi grijă să nu se evaporeze tot
lichidul din vase.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
• Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau
cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe plita
de gătit.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Îngrijirea şi curăţarea
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
• Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Numărul de serie ...........................
Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
Cablu electric de legătură între
unităţi
• Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
• Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
Progress 25
temperatură de 90 °C sau mai ridicată.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
Asamblarea
min.
500mm
min.
50mm
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar, ventilaţia
plitei poate încălzi articolele
depozitate în sertar pe durata
procesului de gătire.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Aspect suprafaţă de gătit
1
1
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
1
2
1
26 Progress
Configuraţia panoului de comandă
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Afişajele, indicatoarele şi
semnalele sonore indică funcţiile active.
Câm
p cu
sen‐
zor
Funcţie
Comentariu
1
PORNIT / SFARSIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Blocarea / Dispozitivul de
siguranţă pentru copii
Pentru blocarea / deblocarea panoului de co‐
mandă.
3
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
4
Bridge
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Afişajul nivelului de
căldură
Pentru a afişa nivelul de căldură.
-
Indicatoarele cronometre‐
lor zonelor de gătit
Indică zona pentru care setaţi timpul.
-
Afişajul cronometrului
Pentru a afişa durata în minute.
Hob²Hood
Pentru a activa şi dezactiva modul manual al
funcţiei.
-
Pentru selectarea zonei de gătit.
-
Pentru a creşte sau a descreşte durata.
PowerBoost
Pentru a activa funcţia.
Bară de comandă
Pentru a seta nivelul de căldură.
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
Progress 27
Afişajele nivelurilor de căldură
Afişaj
Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
Zona de gătit funcţionează.
-
Pauză funcţionează.
Încălzire automată funcţionează.
PowerBoost funcţionează.
+ cifră
Există o defecţiune.
/
OptiHeat Control (Indicator de căldură reziduală cu 3 trepte): continuare
gătire / menţine cald / căldură reziduală.
/
Blocarea /Dispozitivul de siguranţă pentru copii funcţionează.
Pe zona de gătit se află un vas incorect, prea mic sau niciun vas.
Oprire automată funcţionează.
OptiHeat Control (Indicator de
căldură reziduală cu 3 trepte)
AVERTISMENT!
/
/
Pericol de arsuri din cauza
căldurii reziduale. Indicatorii
prezintă nivelul de căldură
reziduală pentru zonele de gătit
pe care le folosiţi în acel
moment. Indicatorii se pot
aprinde şi pentru zonele de
gătit învecinate chiar dacă nu
le folosiţi.
Zonele de gătit prin inducţie produc
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
Oprire automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
• toate zonele de gătit sunt dezactivate,
• nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
• aţi vărsat ceva sau aţi pus ceva pe
panoul de comandă pentru mai mult de
10 secunde (o tigaie, o lavetă etc.).
28 Progress
Este emis un semnal acustic şi plita se
dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau
curăţaţi panoul de comandă.
• plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
• folosiţi vase neadecvate. Se aprinde
simbolul , iar zona de gătit se
dezactivează automat după 2 minute.
• nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp se aprinde , iar plita se
dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi durata
după care plita se dezactivează:
Nivel de căldură
,1-2
Plita se dezacti‐
vează după
6 ore
3-4
5 ore
5
4 ore
6-9
1,5 ore
Nivelul de căldură
Pentru a seta sau modifica nivelul de
căldură:
Atingeţi bara de comandă la nivelul corect
de căldură sau mişcaţi degetul pe
lungimea barei de comandă până când
ajungeţi la setarea corectă pentru căldură.
Bridge
Funcţia se activează când
cratiţa acoperă centrele celor
două zone.
Această funcţie conectează două zone de
gătit din partea stângă care vor funcţiona
ca o singură zonă.
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru o
zonă de gătit din partea stângă.
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
Pentru a seta sau modifica nivelul de
căldură atingeţi unul dintre senzorii de
comandă.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Zonele de gătit funcţionează independent.
Încălzire automată
Activaţi această funcţie pentru a obţine
nivelul de căldură dorit într-un timp mai
scurt. Atunci când este activată, zona
funcţionează iniţial la cel mai ridicat nivel,
iar după aceea continuă să gătească la
nivelul de căldură dorit.
Pentru a activa funcţia, zona de
gătit trebuie să fie rece.
Pentru activarea funcţiei pentru o zonă
( se aprinde).
de gătit: atingeţi
Atingeţi imediat un nivel de căldură dorit.
După 3 secunde se aprinde .
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi
nivelul de căldură.
PowerBoost
Această funcţie oferă putere suplimentară
zonelor de gătit prin inducţie. Funcţia
poate fi activată exclusiv pentru zona de
gătit prin inducţie doar pentru o perioadă
limitată de timp. După această perioadă,
zona de gătit prin inducţie comută automat
înapoi la cel mai ridicat nivel de căldură.
Consultaţi capitolul „Date
tehnice”.
Pentru activarea funcţiei pentru o zonă
de gătit: atingeţi .
se aprinde.
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi
nivelul de căldură.
Progress 29
Timer
Funcţia nu are nici o influenţă
asupra funcţionării zonelor de
gătit.
Cronometru cu numărătoare inversă
Puteţi utiliza această funcţie pentru a seta
durata funcţionării zonei de gătit pentru
doar o singură sesiune de gătit.
Pauză
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru
zona de gătit, după aceea setaţi funcţia.
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea minimă.
Alegerea zonei de gătit: atingeţi
în
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
Atunci când funcţia este activă, celelalte
simboluri de pe panourile de comandă
sunt blocate.
Pentru a activa funcţia sau modifica
timpul: atingeţi
sau
de la
cronometru pentru a seta durata (00 - 99
minute). Atunci când indicatorul zonei de
gătit se aprinde intermitent în secvenţă
lentă, timpul este numărat descrescător.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
Pentru a verifica timpul rămas: setaţi
zona de gătit cu . Indicatorul zonei de
gătit începe să se aprindă intermitent
rapid. Afişajul indică timpul rămas.
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona
de gătit cu
şi atingeţi . Durata
rămasă numără înapoi până la 00.
Indicatorul zonei de gătit se stinge.
Când timpul ajunge la final este
emis un semnal sonor, iar
simbolul 00 se aprinde
intermitent. Zona de gătit este
dezactivată.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
.
Ceas avertizor
Puteţi utiliza această funcţie ca un Ceas
avertizor atunci când plita este activată şi
zonele de gătit nu funcţionează. Afişajul
nivelului de căldură indică .
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
Pentru setarea timpului atingeţi
sau
de la cronometru. Atunci când timpul
ajunge la final, este emis un semnal
sonor, iar 00 se aprinde intermitent.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
.
Pentru activarea funcţiei atingeţi .
se aprinde.Nivelul de căldură este
coborât la 1.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi .
Nivelul anterior de căldură se aprinde.
Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă când
zonele de gătit sunt utilizate. Previne
modificarea accidentală a nivelului de
căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
se
aprinde pentru 4 secunde.Cronometrul
rămâne pornit.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Se activează nivelul anterior de căldură.
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
Dispozitivul de siguranţă pentru
copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
Pentru a activa funcţia: activaţi plita cu
. Nu setaţi nivelul de căldură. Atingeţi
timp de 4 secunde.
se aprinde.
Dezactivaţi plita cu .
30 Progress
Pentru a dezactiva funcţia: activaţi plita
cu . Nu setaţi nivelul de căldură.
Atingeţi
timp de 4 secunde.
se
aprinde. Dezactivaţi plita cu .
Pentru a anula funcţia pentru doar o
singură gătire: activaţi plita cu .
se
aprinde. Atingeţi
timp de 4 secunde.
Reglaţi nivelul de căldură în decurs de
10 secunde. Puteţi utiliza plita. Când
dezactivaţi plita cu , funcţia este activă
din nou.
Hob²Hood
Este o funcţie automată avansată care
conectează plita la o hotă specială. Atât
plita cât şi hota au un sistem de
comunicare cu semnale în infraroşu.
Viteza ventilatorului este stabilită automat
în funcţie de setarea modului şi a
temperaturii celui mai fierbinte vas de pe
plită. Ventilatorul se poate comanda şi
manual de la plită.
Pentru majoritatea hotelor,
sistemul de comandă la
distanţă este iniţial dezactivat.
Activaţi sistemul înainte de a
utiliza funcţia. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul
de utilizare al hotei.
Sistem de control al nivelului
puterii
• Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
• Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3700 W.
• Funcţia împarte puterea între zonele de
gătit conectate la aceeaşi fază.
• Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3700 W.
• Funcţia scade puterea de la alte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază.
• Afişajul nivelului căldurii de la zonele
reduse alternează între nivelul de
căldură ales şi nivelul de căldură redus.
După un timp, afişajul nivelului căldurii
de la zonele reduse rămâne aprins pe
nivelul de căldură redus.
Utilizarea automată a funcţiei
Pentru a utiliza automat funcţia, setaţi
modul automat la H1 – H6. Plita este
setată iniţial la H5.Hota reacţionează de
fiecare dată când acţionaţi plita. Plita
recunoaşte automat temperatura vasului
şi reglează viteza ventilatorului.
Moduri automate
Lu‐
mină
auto‐
mată
Fierbe‐
Prăji‐
rea1)
rea2)
Modul
H0
Oprit
Oprit
Oprit
Modul
H1
Pornit
Oprit
Oprit
Modul
Pornit
Viteza
ventila‐
torului
1
Viteza
ventila‐
torului
1
Pornit
Oprit
Viteza
ventila‐
torului
1
H2 3)
Modul
H3
Progress 31
Lu‐
mină
auto‐
mată
Fierbe‐
Prăji‐
rea1)
rea2)
Modul
H4
Pornit
Viteza
ventila‐
torului
1
Viteza
ventila‐
torului
1
Modul
H5
Pornit
Viteza
ventila‐
torului
1
Viteza
ventila‐
torului
2
Modul
H6
Pornit
Viteza
ventila‐
torului
2
Viteza
ventila‐
torului
3
1) Plita detectează procesul de fierbere şi activează vi‐
teza ventilatorului în funcţie de modul automat.
2) Plita detectează procesul de prăjire şi activează vi‐
teza ventilatorului în funcţie de modul automat.
3) Acest mod activează ventilatorul şi lumina şi nu se
bazează pe temperatură.
Schimbarea modului automat
1. Dezactivaţi aparatul.
2. Atingeţi
timp de 3 secunde. Afişajul
se aprinde şi se stinge.
3. Atingeţi
timp de 3 secunde.
4. Atingeţi
de câteva ori până când se
aprinde .
5. Atingeţi
de la Cronometru pentru a
selecta un mod automat.
Pentru a utiliza direct hota,
dezactivaţi modul automat al
funcţiei din panoul hotei.
Când aţi terminat de gătit şi aţi
dezactivat plita, ventilatorul
hotei poate funcţiona în
continuare pentru o anumită
perioadă de timp. După
trecerea timpului respectiv,
sistemul dezactivează automat
ventilatorul şi vă împiedică să
activaţi accidental ventilatorul
în următoarele 30 de secunde.
Utilizarea manuală a vitezei
ventilatorului
Puteţi utiliza şi manual această funcţie.
Pentru a face acest lucru, atingeţi când
plita este activă. Aceasta dezactivează
utilizarea automată a funcţiei şi vă permite
să modificaţi manual viteza ventilatorului.
Când apăsaţi creşteţi viteza
ventilatorului cu o unitate. Când ajungeţi la
un nivel intens şi apăsaţi din nou veţi
seta viteza ventilatorului la 0 care
dezactivează ventilatorul hotei. Pentru a
porni din nou ventilatorul cu viteza 1,
atingeţi .
Pentru a activa utilizarea
automată a funcţiei, dezactivaţi
plita şi activaţi-o din nou.
Activarea luminii
Puteţi seta plita să activeze automat
lumina de fiecare dată când activaţi plita.
Pentru a face acest lucru setaţi modul
automat la H1 – H6.
Lumina hotei se dezactivează
la 2 minute după dezactivarea
plitei.
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură în
vasul pentru gătit.
32 Progress
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
• adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(cu un marcaj corect de la producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
• apa fierbe foarte repede pe o zonă
setată la nivelul de căldură maxim.
• un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă şi cât mai plată.
Asiguraţi-vă că bazele vaselor
sunt curate şi uscate înainte de
a le pune pe suprafaţa plitei.
Dimensiunile vaselor
Zonele de gătit prin inducţie se adaptează
automat la dimensiunea bazei vasului.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată de
zona de gătit.
Zgomotul pe durata funcţionării
Dacă auziţi:
• zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (o construcţie
„sandviş”).
• sunet ca un fluierat: folosiţi o zonă de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar vasul
este făcut din materiale diferite (o
construcţie „sandviş”).
• zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
• pocnituri: apare procese de comutare
electrică.
• şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
Exemple de gătit
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
este direct proporţională cu creşterea
consumului de curent. Aceasta înseamnă
că o zonă de gătit cu nivelul mediu de
căldură consumă sub jumătate din
puterea sa maximă.
Consultaţi „Date tehnice”.
Nivelul de
căldură
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Utilizare pentru:
Du‐
rată
(min)
Recomandări
Menţinerea la cald a alimente‐
lor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţi‐
lor
Puneţi un capac pe vas.
1-2
Sos olandez, topit: unt, cioco‐
lată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în când.
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 40
Gătiţi cu capacul pus.
-1
Progress 33
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Du‐
rată
(min)
Recomandări
2-3
Fierberea înăbuşită a orezului
şi a mâncărurilor care conţin
lapte, încălzirea alimentelor
preparate.
25 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care con‐
ţin lapte.
3-4
Pentru a găti la aburi legume,
peşte, carne.
20 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai mari
de alimente, tocane şi supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele, chif‐
tele, cârnaţi, ficat, roux, ouă,
clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţi‐
lor
Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
7-8
Chifteluţe, muşchiuleţ, fripturi
bine prăjite.
5 - 15
Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş, friptură
înăbuşită), pentru a prăji cartofi.
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
Sfaturi utile pentru Hob²Hood
Când utilizaţi plita cu funcţia:
• Protejaţi panoul hotei de lumina directă
a soarelui.
• Nu puneţi becuri halogene pe panoul
hotei.
• Nu acoperiţi panoul de comandă al
plitei.
• Nu întrerupeţi semnalul dintre plită şi
hotă (de ex. cu mâna, cu mânerul unui
vas sau cu un vas înalt). Consultaţi
imaginea.
Hota din imagine este doar un exemplu.
34 Progress
Alte aparate controlate prin
telecomandă pot bloca
semnalul. Nu folosiţi astfel de
aparate în apropierea plitei cât
timp Plită²Hotă este pornită.
Plitele aragazelor cu funcţia Hob²Hood
Pentru a găsi gama completă de plite de
aragaz care lucrează cu această funcţie
consultaţi site-ul web pentru consumatori.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Informaţii cu caracter general
• Curăţaţi plita după fiecare întrebuinţare.
• Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
• Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
• Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
• Folosiţi o racletă specială pentru sticlă.
Curăţarea plitei
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială pe
suprafaţa vitrată, la un unghi mare şi
îndepărtaţi resturile de pe suprafaţă.
• Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale.
• Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
• Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită sau
utilizată.
Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este co‐
nectată incorect.
Verificaţi dacă plita este co‐
nectată corect la sursa de
curent. Consultaţi diagrama
de conectare.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa es‐
te cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Progress 35
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 10 secunde.
Activaţi plita din nou şi setaţi
nivelul de căldură în mai pu‐
ţin de 10 secunde.
Aţi atins simultan 2 sau mai
multe câmpuri cu senzor.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Pe panoul de comandă este
apă sau acesta este acope‐
rit cu stropi de grăsime.
Ştergeţi panoul de co‐
mandă.
Este emis un semnal acustic
şi plita se dezactivează.
Atunci când plita se dezacti‐
vează este emis un semnal
acustic.
Aţi pus un obiect pe unul
sau mai multe câmpuri cu
senzor.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Aţi pus un obiect pe câmpul
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
cu senzor
.
Indicatorul căldurii reziduale
nu se aprinde.
Zona nu este fierbinte pen‐
tru că a fost utilizată numai o
scurtă perioadă de timp.
Dacă zona a funcţionat sufi‐
cient de mult pentru a fi fier‐
binte, contactaţi un Centru
de service autorizat.
Hob²Hood nu funcţionează.
Aţi acoperit panoul de co‐
mandă.
Îndepărtaţi obiectul de pe
panoul de comandă.
Folosiţi un vas foarte înalt
care blochează semnalul.
Folosiţi un vas mai mic,
schimbaţi zona de gătit sau
utilizaţi hota în modul ma‐
nual.
Zona este fierbinte.
Lăsaţi zona să se răcească
suficient.
A fost setat nivelul maxim de
căldură.
Nivelul de căldură cel mai
înalt are aceeaşi putere ca
şi funcţia.
Căldura comută între două
niveluri.
Sistem de control al nivelului
puterii funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Câmpurile cu senzor se în‐
fierbântă.
Vasul este prea mare sau laţi pus prea aproape de bu‐
toane.
Puneţi vasele mari pe zone‐
le din spate, dacă este posi‐
bil.
Dispozitivul de siguranţă
pentru copii sau Blocarea
funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Încălzire automată nu func‐
ţionează.
se aprinde.
36 Progress
Problemă
se aprinde.
Este afişat
şi un număr.
Cauză posibilă
Soluţie
Pe zonă nu este niciun vas.
Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate. Con‐
sultaţi „Informaţii şi sfaturi”.
Diametrul bazei vasului este
prea mic pentru zonă.
Utilizaţi vase de gătit cu di‐
mensiuni corecte. Consultaţi
„Date tehnice”.
Plita prezintă o eroare.
Dezactivaţi plita şi activaţi-o
din nou după 30 de secun‐
de. Dacă
se aprinde din
nou, deconectaţi plita de la
sursa de alimentare elec‐
trică. După 30 de secunde,
conectaţi din nou plita. Dacă
problema continuă să apară,
apelaţi la Centrul de service
autorizat.
Auziţi un bip constant.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat. Furnizaţi
informaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice.
Menţionaţi şi codul format din trei
caractere pentru vitroceramică (se află în
colţul suprafeţei de sticlă) şi mesajul de
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să verifi‐
ce instalaţia.
eroare care apare. Verificaţi dacă aţi
utilizat plita corect. În caz contrar, trebuie
să plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se găsesc
în broşura de garanţie.
DATE TEHNICE
Plăcuţă cu date tehnice
Model PAI8205E
Tip 62 D4A 01 AA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
PROGRESS
PNC 949 594 502 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
Progress 37
Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
durata ma‐
ximă [min]
Diametru vas
[mm]
Stânga faţă
2300
3200
10
125 - 210
Stânga spate
2300
3200
10
125 - 210
Dreapta faţă
2300
3200
10
125 - 210
Dreapta spate
2300
3200
10
125 - 210
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014 valabil
exclusiv pentru piaţa UE
Identificarea modelului
PAI8205E
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
4
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
Dreapta spate
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
Dreapta spate
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
187,3 Wh / kg
189,1 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de
mai jos.
186,3 Wh / kg
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneţi
un vas pe aceasta.
• Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
• Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
38 Progress
• Pentru a păstra alimentele calde sau a
le topi folosiţi căldura reziduală.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
Progress 39
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Vsakodnevna uporaba
39
41
43
44
46
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
50
52
52
55
55
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se
med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
40 Progress
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali
oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do
požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom
ali požarno odejo.
POZOR: Naprava se ne sme napajati preko zunanje
preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti
priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in
izklopi.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Progress 41
•
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče,
ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do
nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite, da
bi vroča posoda padla z naprave, ko
odprete vrata ali okno.
• Vsaka naprava ima na dnu ventilatorje
za hlajenje.
• Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za hlajenje
ali poslabšajo delovanje hladilnega
sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
• Odstranite vse ločevalne plošče iz
omare pod napravo.
Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega
priključnega kabla ali vtiča (če je na
voljo) se lahko pregreje priključek.
• Uporabite pravi električni priključni
kabel.
• Priključni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
• Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič
(če obstaja) ne dotika vroče naprave ali
posode, ko napravo vključite v bližnje
vtičnice.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
42 Progress
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
• Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja. Na
ta način preprečite električni udar.
• Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost požara in eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
• Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo
ali brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Progress 43
• Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Montaža
Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Serijska številka ...........................
Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
Priključni kabel
• Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
• Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
min.
500mm
min.
50mm
44 Progress
Če je naprava nameščena nad
predal, se lahko med kuhanjem
zaradi prezračevanja kuhalne
plošče predmeti v njem
segrejejo.
OPIS IZDELKA
Razporeditev kuhalnih površin
1
1
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
2
1
Razporeditev na upravljalni plošči
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Progress 45
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plošče.
3
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
4
Bridge
Za vklop in izklop funkcije.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
8
Hob²Hood
Za vklop in izklop ročnega načina funkcije.
9
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
PowerBoost
Za vklop funkcije.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
5
6
7
/
10
11
12
-
Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
-
Kuhališče deluje.
Deluje funkcija Začasno ustavi.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija PowerBoost.
+ številka
Prišlo je do okvare.
46 Progress
Prikazovalnik
/
/
Opis
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) : nadalje‐
vanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
Deluje funkcija Ključavnica/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
OptiHeat Control (3-stopenjski
indikator akumulirane toplote)
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost opeklin zaradi
akumulirane toplote. Indikatorji
prikazujejo stopnjo akumulirane
toplote za kuhališča, ki jih
trenutno uporabljate. Indikatorji
lahko zasvetijo tudi za
sosednja kuhališča, tudi če jih
ne uporabljate.
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki je
potrebna za kuhanje, neposredno v dnu
posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite .
Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
• So vsa kuhališča izklopljena.
• Ne nastavite stopnje kuhanja po vklopu
kuhalne plošče.
• Ste nekaj polili ali položili na upravljalno
ploščo za več kot 10 sekund (posodo,
krpo itd.). Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi. Odstranite
predmet ali očistite upravljalno ploščo.
• Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
• Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol , nato pa se po
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
,1-2
Kuhalna plošča
se izklopi po
6 urah
3-4
5 urah
5
4 urah
6-9
1,5 ure
Progress 47
Stopnja kuhanja
PowerBoost
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite samo za omejen čas za
indukcijsko kuhališče. Po tem času se
indukcijsko kuhališče samodejno preklopi
nazaj na najvišjo stopnjo kuhanja.
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se . Zasveti .
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
Bridge
Funkcija deluje, ko posoda
pokrije sredini dveh kuhališč.
Časovnik
Ta funkcija poveže levi kuhališči, ki
delujeta kot eno.
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za eno
od levih kuhališč.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Za vklop funkcije: dotaknite se . Za
nastavitev ali spremembo stopnje kuhanja
se dotaknite enega od upravljalnih
senzorjev.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
Za izklop funkcije: dotaknite se
Kuhališči delujeta neodvisno.
.
Samodejno segrevanje
To funkcijo vklopite, če želite doseči
želeno stopnjo kuhanja v krajšem času.
Ko je kuhališče vklopljeno, na začetku
deluje pri najvišji stopnji kuhanja, nato pa
nadaljuje pri želeni nastavitvi.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
(zasveti ). Takoj se
dotaknite želene stopnje kuhanja. Po treh
sekundah zasveti .
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
,
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
z dotikom
ali
programske ure
nastavite čas (00 - 99 minut). Ko indikator
kuhališča začne utripati počasneje, se čas
odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator kuhališča
začne utripati hitro. Na prikazovalniku se
prikaže preostali čas.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
in se dotaknite . Preostali čas
poljem
se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in utripati
začne 00. Kuhališče se izklopi.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
48 Progress
Varovalo za otroke
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti . Kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja .
Za vklop funkcije: dotaknite se . Z
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Funkcija ne vpliva na delovanje
kuhališč.
Začasno ustavi
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
upravljalni plošči zaklenjeni.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
za vklop funkcije.
Dotaknite se polja
Zasveti .Stopnja kuhanja se zniža na 1.
Za izklop funkcije se dotaknite . Vklopi
se prejšnja stopnja kuhanja.
Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje stopnje
kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se . Za
štiri sekunde zasveti .Programska ura
ostane vklopljena.
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti . Kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja .
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s .
Zasveti . Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja , se funkcija ponovno
vklopi.
Upravljanje moči
• Kuhališča so združena glede na mesto
in število faz v kuhalni plošči. Oglejte si
sliko.
• Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
• Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
• Funkcija se vklopi, ko skupna električna
obremenitev kuhališč, priključenih na
eno samo fazo, preseže 3700 W.
• Funkcija zmanjša moč drugih kuhališč,
priključenih na isto fazo.
• Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med izbrano stopnjo kuhanja in znižano
stopnjo kuhanja. Čez nekaj časa
ostane prikazovalnik stopnje kuhanja
za kuhališča z nižjo močjo na znižani
stopnji kuhanja.
Progress 49
Samo‐
dejna
osve‐
tlitev
Vre‐
Cvre‐
tje1)
nje2)
Način
H1
Vklop
Izklop
Izklop
Način
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način
H3
Vklop
Izklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način
H4
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način
H5
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 2
Način
H6
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 2
Hitrost
ventila‐
torja 3
H2 3)
Hob²Hood
Je izpopolnjena samodejna funkcija, ki
poveže kuhalno ploščo s posebno
kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa
imata komunikator infrardečega signala.
Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno
glede na nastavitev načina in temperaturo
najbolj vroče posode na kuhalni plošči.
Ventilator lahko upravljate tudi ročno s
kuhalne plošče.
Pri večini kuhinjskih nap je
sistem za daljinsko upravljanje
tovarniško izklopljen. Vklopite
ga pred uporabo funkcije. Za
dodatne informacije si oglejte
navodila za uporabo kuhinjske
nape.
Samodejno upravljanje funkcije
Za samodejno upravljanje funkcije
nastavite samodejni način na H1 – H6.
Kuhalna plošča je tovarniško nastavljena
na H5.Kuhinjska napa se odzove ob vsaki
uporabi kuhalne plošče. Kuhalna plošča
samodejno zazna temperaturo posode in
prilagodi hitrost ventilatorja.
Samodejni načini
Način
H0
Samo‐
dejna
osve‐
tlitev
Vre‐
Cvre‐
tje1)
nje2)
Izklop
Izklop
Izklop
1) Kuhalna plošča zazna vretje in aktivira hitrost venti‐
latorja glede na samodejni način.
2) Kuhalna plošča zazna cvrenje in aktivira hitrost ven‐
tilatorja glede na samodejni način.
3) Ta način vklopi ventilator in luč ter ni odvisen od
temperature.
Spreminjanje samodejnega načina
1. Izklopite napravo.
2. Za tri sekunde se dotaknite . Zaslon
se vklopi in izklopi.
3. Za tri sekunde se dotaknite .
4. Nekajkrat se dotaknite , da zasveti
.
5. Dotaknite se
programske ure, da
izberete samodejni način.
Če želite kuhinjsko napo
upravljati neposredno s plošče
nape, izklopite samodejni način
funkcije.
50 Progress
Ko končate s kuhanjem in
izklopite kuhalno ploščo, lahko
ventilator nape še nekaj časa
deluje. Po tem sistem
samodejno izklopi ventilator in
za naslednjih 30 sekund
prepreči nenameren vklop
ventilatorja.
Ročno nastavljanje hitrosti ventilatorja
Funkcijo lahko nastavljate tudi ročno. Za
to se dotaknite , ko kuhalna plošča
deluje. Na ta način izklopite samodejno
delovanje funkcije in lahko ročno
spremenite hitrost ventilatorja. Ko
pritisnete , hitrost ventilatorja zvišate za
ena. Ko dosežete intenzivno stopnjo in
ponovno pritisnete , hitrost ventilatorja
nastavite na 0, ob čemer se ventilator
kuhinjske nape izklopi. Za ponoven vklop
ventilatorja s hitrostjo 1 se dotaknite .
Za vklop samodejnega
delovanja funkcije izklopite in
ponovno vklopite kuhalno
ploščo.
Vklop luči
Kuhalno ploščo lahko nastavite tako, da
ob vsakem vklopu samodejno vklopi luč.
Za to samodejni način nastavite na H1 –
H6.
Luč na kuhinjski napi se izklopi
dve minuti po izklopu kuhalne
plošče.
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno polje
zelo hitro ustvari toploto v
posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno posodo.
Material posode
• Ustrezen: lito železo, jeklo, emajlirano
jeklo, nerjavno jeklo, večplastno dno
(označeno kot ustrezno s strani
proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
• Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
• Če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim bolj
debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto in
suho, preden jo postavite na
kuhalno ploščo.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le del
moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si »Tehnični podatki«.
Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
• pokanje: posoda je izdelana iz različnih
materialov (konstrukcija z dvojnim
dnom).
• žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
Progress 51
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake.
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-2
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2-3
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in mesa
v sopari.
20 45
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
20 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek,
telečji cordon bleu, zarebrnice,
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
po po‐
trebi
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
5 - 15
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedi‐
na), cvrenje ocvrtega krompirja.
-1
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
Namigi in nasveti za funkcijo
Hob²Hood
Ko kuhalno ploščo uporabljate s funkcijo:
• Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Ne usmerjajte halogenske svetlobe v
ploščo kuhinjske nape.
52 Progress
• Ne pokrivajte upravljalne plošče
kuhalne plošče.
• Ne prekinjajte signala med kuhalno
ploščo in kuhinjsko napo (npr. z roko,
ročajem posode ali veliko posodo).
Oglejte si sliko.
Kuhinjska napa na sliki je samo primer.
Druge daljinsko upravljanje
naprave lahko ovirajo signal.
Ne uporabljajte takih naprav v
bližini kuhalne plošče, ko je
Hob²Hood vklopljen.
Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood
Da bi našli celotno serijo kuhinjskih nap, ki
delujejo s to funkcijo, si oglejte naše
spletno mesto za potrošnika.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošne informacije
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
• Uporabite posebno strgalo za steklo.
Čiščenje kuhalne plošče
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko hrano,
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
v nasprotnem primeru se lahko zaradi
umazanije poškoduje kuhalna plošča.
Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z rezilom
potegnite po površini.
• Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki ni
grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
• Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode in
kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
Progress 53
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐
na na napajanje ali je priklju‐
čena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si ve‐
zalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite
stopnje kuhanja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno us‐
tavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplo‐
te ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi mora‐
lo biti vroče, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Hob²Hood ne deluje.
Prekrili ste upravljalno plo‐
ščo.
Odstranite predmet z uprav‐
ljalne plošče.
Uporabljate zelo veliko po‐
sodo, ki blokira signal.
Uporabite manjšo posodo,
zamenjajte kuhališče ali roč‐
no upravljajte z napo.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče do‐
volj ohladi.
Nastavljena je najvišja stop‐
nja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja ima
enako moč kot funkcija.
Samodejno segrevanje ne
deluje.
ste z
54 Progress
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Stopnja kuhanja se med
dvema stopnjama spreminja.
Deluje funkcija Upravljanje
moči.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
jo postavili preblizu uprav‐
ljalnih polj.
Večjo posodo postavite na
zadnje kuhališče, če je mož‐
no.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuha‐
lišče.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno posodo.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti«.
Premer dna posode je pre‐
majhen za kuhališče.
Uporabite posodo ustrezne
velikosti. Oglejte si »Tehnič‐
ni podatki«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
Prikažeta se
in številka.
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izklju‐
čite iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poob‐
laščeni servisni center.
Slišite lahko neprekinjeno pi‐
skanje.
Električna priključitev je na‐
pačna.
Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Posredujte
tudi trimestno črkovno kodo za
steklokeramično ploščo (v vogalu plošče)
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
in sporočilo o napaki, ki se prikaže.
Poskrbite za pravilno uporabo kuhalne
plošče. V nasprotnem primeru servisiranje
s strani servisne službe ali trgovca tudi v
času garancije ne bo brezplačno.
Informacije o servisni službi in garancijskih
pogojih se nahajajo v garancijski knjižici.
Progress 55
TEHNIČNI PODATKI
Ploščica za tehnične navedbe
Model PAI8205E
Tip 62 D4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Serijska št. .................
PROGRESS
Številka izdelka 949 594 502 00
220 - 240 V/400 V, 2 N, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.35 kW
Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stop‐
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
najdaljše tra‐
janje [min.]
Premer poso‐
de [mm]
Sprednje levo
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje levo
2300
3200
10
125 - 210
Sprednje des‐
no
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje desno
2300
3200
10
125 - 210
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte
posodo, ki nima večjega premera od
premera, navedenega v razpredelnici.
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014; veljavno samo za
evropski trg
Identifikacija modela
PAI8205E
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Poraba energije na kuha‐
lišče (EC electric cooking)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
187,3 Wh/kg
189,1 Wh/kg
56 Progress
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
186,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
Progress 57
58 Progress
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
867357546-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising