Progress | PAI8205I | User manual | Progress PAI8205I Brugermanual

Progress PAI8205I Brugermanual
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Kogesektion
Platetopp
PAI8205I
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse
Daglig brug
2
4
6
8
10
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Energieffektiv
14
16
16
18
19
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det
er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele kan
blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Progress 3
Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion
med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis
resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller
et brandtæppe.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en
ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller være
sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes
af et forsyningsværk.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede
struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet. Hvis
apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved hjælp af
en samledåse, skal du fjerne sikringen for at afbryde
apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde det
autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
4 Progress
•
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej ned
fra apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
• Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
• Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller ark
papir, som kan blive suget ind, da
de kan ødelægge køleblæserne
eller skade kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
• Fjern evt. separatorpaneler, der er
installeret i kabinettet under apparatet.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte netledning.
• Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med det
varme apparat eller varmt kogegrej, når
du tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
Progress 5
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så forbindelsen
til lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger og
elektrisk stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke
er i brug.
• Stol ikke på grydedetektoren.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal holde
en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand
og eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere
temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glasset eller glaskeramikken.
Løft altid disse genstande, når du skal
flytte dem på kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
6 Progress
Vedligeholdelse og rengøring
• Brug kun originale reservedele.
• Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet,
før du installerer kogesektionen:
Typeskiltet sidder i bunden af
kogesektionen.
Serienummer ...........................
Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der
opfylder kravene.
Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt lokale servicecenter.
Fastgørelse af pakningen Integreret installation
1. Rengør falserne på bordpladen.
2. Skær den medfølgende 3x10mm
pakningsliste i 4 stykker. Stykkerne
skal have samme længde som falsen.
3. Skær enderne af stykkerne af i en
vinkel på 45°. De skal passe præcist i
hjørnerne af falserne.
4. Fastgør listerne til falsen. Stræk ikke i
stykkerne. Bind ikke enderne af
stykkerne over hinanden.
Når kogesektionen er samlet, forsegles
det resterende mellemrum mellem
glaskeramikken og bordpladen med
silikone. Sørg for, at silikonen ikke
kommer under glaskeramikken.
Progress 7
Montering
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
Hvis apparatet installeres over
en skuffe, kan kogesektionens
ventilation opvarme de
genstande, der ligger i skuffen,
under madlavningsprocessen.
8 Progress
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over kogesektionen
1
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
2
1
Oversigt over betjeningspanel
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens
or‐
felt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring af ov‐
nen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
Pause
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
Bridge
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for ti‐
mer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
5
6
7
Progress 9
Sens
or‐
felt
8
9
/
10
11
12
-
Funktion
Kommentar
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle
tilstand.
-
Vælger kogezone.
-
Øger eller mindsker tiden.
PowerBoost
Aktiverer funktionen.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
Pause er i brug.
Opkogningsautomatik er i brug.
PowerBoost er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/holde
varm/restvarme.
Lås /Børnesikring af ovnen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.
Automatisk slukning er i brug.
10 Progress
OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Kontrollamperne
viser niveauet af restvarme for
kogezonerne, du bruger.
Kontrollamperne kan også blive
tændt for tilstødende
kogezoner, selv hvis du ikke
bruger dem.
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til madlavningen,
i selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Varmetrin
Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør betjeningspanelet
af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og tiden
efter, at kogesektionen deaktiveres:
,1-2
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
Varmetrin
Sådan indstilles eller ændres
varmetrinnet:
Tryk på betjeningspanelet ved det
korrekte varmetrin, eller bevæg din finger
langs betjeningspanelet, indtil du når det
ønskede varmetrin.
Bridge
Funktionen virker, når gryden
dækker midten af de to zoner.
Funktionen forbinder to kogezoner i
venstre side, så de fungerer som én
samlet.
Vælg først det ønskede varmetrin for den
ene af kogezonerne i venstre side.
Progress 11
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på .
Tryk på en af betjeningssensorerne for at
indstille eller skifte varmetrin.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Nu fungerer kogezonerne uafhængigt.
Sådan aktiveres funktionen eller
ændres tiden: Tryk på
eller
på
timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Opkogningsautomatik
Aktiver denne funktion for at få et ønsket
varmetrin på kortere tid. Når den er slået
til, er zonen tændt ved den højeste
indstilling i starten og fortsætter derefter
tilberedningen ved det ønskede varmetrin.
For at aktivere funktionen skal
kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
( tændes). Tryk
kogezone: Tryk på
derefter straks et ønsket varmetrin. Efter 3
sekunder tændes .
Sådan vises den resterende tid: Vælg
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut, høres
en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
PowerBoost
Funktionen tilfører ekstra effekt til
induktionszonerne. Funktionen kan
aktiveres, så den kun fungerer som
induktionszone i et begrænset stykke tid.
Når tiden er gået, stilles induktionszonen
automatisk tilbage til det højeste
varmetrin.
Se kapitlet “Tekniske data”.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på .
lyser.
Sådan deaktiveres funktionen: Skift
varmetrinnet.
Timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur, når
kogesektionen er tændt, og kogezonerne
ikke betjenes. Displayet viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
Tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
.
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
Pause
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er i drift, er alle andre
symboler på kontrolpanelerne låst.
Funktionen standser ikke timerfunktionen.
Berør
for at aktivere funktionen.
12 Progress
tændes.Varmeindstillingen sænkes til
1.
Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Den forrige varmeindstilling tændes.
Lås
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på .
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver
tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer du
også denne funktion.
Effektstyring
• Kogezonerne grupperes efter placering
og antal faser i kogesektionen. Se
billedet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3700 W.
• Funktionen fordeler effekten mellem de
kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Funktionen aktiveres, når den samlede
elektriske belastning for de kogezoner,
der er tilsluttet til en enkelt fase,
overskrider 3700 W.
• Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner skifter mellem det valgte
varmetrin og det reducerede varmetrin.
Efter noget tid forbliver
varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner på det reducerede varmetrin.
Børnesikring af ovnen
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
i 4 sekunder.
varmetrin. Tryk på
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med .
tændes. Tryk
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
på
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med , aktiveres
funktionen igen.
Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en særlig
emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens hastighed
defineres automatisk på baggrund af
funktionens indstilling og temperaturen af
det varmeste kogegrej på kogesektionen.
Du kan også betjene blæseren manuelt
fra kogesektionen.
Progress 13
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér det,
inden du bruger funktionen. Få
flere oplysninger i vejledningen
til emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5.Emhætten reagerer, hver gang du
anvender kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
Automatiske tilstande
Kog‐
Steg‐
ning1)
ning2)
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
2
Blæ‐
serha‐
stighed
3
1) Kogesektionen registrerer kogeprocessen og slår
blæserhastigheden til i overensstemmelse med den
automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeprocessen og slår
blæserhastigheden til i overensstemmelse med den
automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og af‐
hænger ikke af temperaturen.
Auto‐
matisk
lys
Kog‐
Steg‐
ning1)
ning2)
Til‐
stand
H0
Slukket
Slukket
Slukket
Til‐
stand
H1
Tænd
Slukket
Slukket
Til‐
stand
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Til‐
stand
H3
Tænd
Slukket
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Til‐
stand
H4
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Til‐
stand
H5
Tænd
Blæ‐
serha‐
stighed
1
Blæ‐
serha‐
stighed
2
H2 3)
Til‐
stand
H6
Auto‐
matisk
lys
Ændring af den automatiske tilstand
1. Sluk for komfuret.
2. Tryk på
i 3 sekunder. Displayet
tændes og slukkes.
3. Tryk på
i 3 sekunder.
4. Berør
nogle få gange, indtil
tændes.
for at vælge en
5. Berør timerens
automatisk tilstand.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte på
emhættepanelet.
Når du er færdig med
madlavningen og slukker for
kogesektionen, kan
emhætteblæseren stadigvæk
være tændt i et stykke tid. Efter
denne tid deaktiverer systemet
automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de
næste 30 sekunder.
Manuel betjening af blæserhastigheden
Du kan også betjene funktionen manuelt.
For at gøre dette skal du berøre , når
kogesektionen er aktiv. Dette deaktiverer
funktionens automatiske betjening og gør
det muligt at ændre blæserhastigheden
14 Progress
manuelt. Når du trykker på , hæves
blæserhastigheden med et trin. Når du når
et intensivt niveau og trykker på igen,
indstiller du blæserhastigheden til 0,
hvilket deaktiverer emhætteblæseren.
Berør for at starte blæseren igen med
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at aktivere
funktionens automatiske
betjening.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du tænder
for kogesektionen. For at gøre dette skal
den automatiske tilstand stå på H1 – H6.
Lyset på emhætten slukkes 2
minutter efter slukningen af
kogesektionen.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se under "Tekniske data".
Lyden under drift
Kogegrej
Hvis du kan høre:
• Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber, messing,
glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer (en
sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger en kogezone
på et højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer (en
sandwichstruktur).
• brummen: du bruger et højt varmetrin.
• klikken: der opstår elektrisk
omskiftning.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
• Vand hurtigt kommer i kog på en zone,
der står på det højeste varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets bund
er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
Kogegrejets mål
Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
Progress 15
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Varmetrin
Data i tabellen er kun
vejledende.
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omelet‐
ter, bagte æg.
10 40
Læg låg på under tilberednin‐
gen.
2-3
Videre kogning af ris og mæl‐
keretter, opvarmning af færdig‐
retter.
25 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt i
mælkeretter halvvejs under til‐
beredningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af: schnitz‐
ler, cordon bleu (kalvekød), ko‐
teletter, frikadeller, pølser, le‐
ver, æg, pandekager, æbleski‐
ver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kar‐
tofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning
af pommes frites.
-1
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
Råd og tips til Hob²Hood
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
• Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden, et håndtag til kogegrejet
eller en høj gryde). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
16 Progress
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet. Brug
ikke sådanne apparater i
nærheden af kogesektionen,
mens Hob²Hood er tændt.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med en ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
Rengøring af kogesektionen
• Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og et ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med eddike
og rengør glasoverfladen med en klud.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke tilslut‐
tet til en strømforsyning, el‐
ler den er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se tilslut‐
ningsdiagrammet.
Progress 17
Problem
Mulige årsager
Løsning
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gan‐
ge i træk.
Du indstiller ikke varmetrin‐
net i 10 sekunder.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt ad
gangen.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensor‐
felterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på sensor‐
Flyt genstanden fra tasterne.
felterne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm,
fordi den kun har været
tændt i kort tid, eller senso‐
ren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betjenings‐
panelet.
Fjern genstanden fra betje‐
ningspanelet.
Du bruger en meget høj gry‐
de, som blokerer for signa‐
let.
Brug en mindre gryde, skift
kogezone eller betjen em‐
hætten manuelt.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle til‐
strækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har sam‐
me effekt som funktionen.
Varmetrinnet skifter mellem
to forskellige varmetrin.
Effektstyring er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på be‐
tjeningspanelet.
Sæt om muligt stort koge‐
grej på de bageste kogezo‐
ner.
Opkogningsautomatik går ik‐
ke i gang.
18 Progress
Problem
Mulige årsager
Løsning
tændes.
Børnesikring af ovnen eller
Lås er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
Der er brugt forkert koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og råd".
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezo‐
nen.
Brug kogegrej med de rette
mål. Se under "Tekniske da‐
ta".
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 se‐
og et tal lyser.
kunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen af‐
brydes fra elforsyningen. Til‐
slut kogesektionen igen efter
30 sekunder. Tal med et
autoriseret servicecenter,
hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant bi‐
plyd.
Den elektriske tilslutning er
forkert.
Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i hjørnet
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet. Bed en autoriseret in‐
stallatør om at kontrollere in‐
stallationen.
af glaspladen) og den fejlmeddelelse, der
vises. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes
forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke
gratis, heller ikke i garantiperioden.
Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
TEKNISKE DATA
Mærkeplade
Model PAI8205I
Type 62 D4A 01 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
PROGRESS
PNC 949 594 503 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.35 kW
Progress 19
Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel ef‐
fekt (maks.
varmetrin)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimal va‐
righed [min.]
Diameter for
kogegrej [mm]
Forreste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste højre
2300
3200
10
125 - 210
Kogezonernes effekt kan afvige en smule
fra dataene i tabellen. Variationerne
skyldes kogegrejets materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for EUmarked
Identifikation af model
PAI8205I
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezo‐
ner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
187,3 Wh/kg
189,1 Wh/kg
Kogesektionens energifor‐
brug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
186,3 Wh/kg
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
20 Progress
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Progress 21
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
21
23
25
26
28
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Energieffektiv
32
34
35
37
38
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende
og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på
avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele
tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk
eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli varme
under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
22 Progress
Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med
et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en
ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller
koples til en krets som regelmessig slås av og på av en
annen elektrisk enhet.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må
ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget
struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten og
du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet er
koblet til strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen,
fjerner du sikringen for å koble fra apparatet fra
strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med det
autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i apparatets bruksanvisning, eller
Progress 23
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i apparatet. Bruk av
uriktige beskyttelser kan føre til ulykker.
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
• Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
• Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
• Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
• Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet
en skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
24 Progress
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann
og eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som brukes
for første gang.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på apparatet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på apparatet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på koketoppen.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Pleie og rengjøring
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av apparatet og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
• Koble apparatet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Bruk ikke vannspray og damp for å
rengjøre apparatet.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Progress 25
Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Før monteringen
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
Når koketoppen er montert, tetter du
resten av åpningen mellom
glasskeramikken og benkeplaten med
silikon. Sørg for at silikonet ikke kommer
under glasskeramikken.
Montering
Serienummer ....................
Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller standardene.
Tilkoblingskabel
• Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å erstatte en ødelagt strømledning
bruker du samme ledningstype:
H05V2V2-F som tåler 90 °C eller mer.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Slik fester du tetningen –
integrert montering
1. Slik rengjør du sporene i benkeplaten.
2. Del tetningsbåndet 3x10 mm som
følger med, i 4 deler. Delene må være
like lange som sporene.
3. Skjær endene av båndene i 45° vinkel.
De skal passe helt nøyaktig i hjørnene
av sporene.
4. Feste båndene til sporene. Ikke strekk
stripene. Ikke fest endene av båndene
oppå den andre.
min.
500mm
min.
50mm
26 Progress
min.
28 mm
Hvis produktet er installert over
en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen varme
opp rettene lagret i skuffen
under matlagingsprosessen.
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over platetoppen
1
1
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
2
1
Progress 27
Oversikt over betjeningspanelet
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
sor‐
felt
Funksjon
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Lås / Barnesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
Pause
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
Bridge
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for kokeso‐
ner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
Hob²Hood
Aktivere og deaktivere den manuelle modu‐
sen til funksjonen.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
PowerBoost
Aktivere funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
5
6
7
8
9
/
10
11
12
–
Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
28 Progress
Display
Beskrivelse
Kokesonen er i bruk.
-
Pause er aktivert.
Automatisk oppvarming er aktivert.
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking / hold
varm / restvarme.
/
Lås /Barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkobling er aktivert.
OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge av
restvarme. Indikatorene viser
nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene selv
om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle vask
betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle tørrkokes). Før koketoppen
brukes igjen, må kokesonene være
kalde.
Progress 29
• du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og tiden
som koketoppen deaktiveres etter:
Effekttrinn
,1–2
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
3–4
5 timer
5
4 timer
6–9
1,5 timer
Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når den
er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
For å aktivere funksjonen må
kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
( tennes). Berør straks et
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder tennes
.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
PowerBoost
Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig effekttrinn
eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se i kapittelet "Tekniske data".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør .
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
Bridge
Funksjonen er aktivert når
kasserollen dekker midten av
de to sonene.
Denne funksjonen kobler sammen de to
kokesone til venstre slik at de virker som
én.
Still inn effekttrinnet for en av de venstre
kokesonene.
Aktivere funksjonen: berør . For å
angi eller endre varmeinnstillingen må du
berøre kontrollsensorene.
Deaktivere funksjonen: berør
Kokesonene er uavhengige.
.
Tidtaker
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
Velge kokesone: berør flere ganger,
inntil indikatoren for nødvendig kokesone
tennes.
Aktivere funksjonen eller endre tiden:
berør
eller
på timeren for å angi
tiden (00 - 99 minutes). Når indikatoren for
30 Progress
Lås
kokesonen blinker langsommere, har
nedtellingen startet.
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer utilsiktet
endring av effekttrinnet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør .
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir værende
på.
Slik deaktiverer du funksjonen: velg
og berør .
kokesonen med
Gjenstående tid teller tilbake til 00.
Indikatoren til kokesonen slokkes.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
Slik stopper du lydsignalet: berør
.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen som
Varselur når koketoppen er på og når
kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser .
Barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Slik aktiverer du funksjonen: berør .
Berør
eller
på tidsuret for å stille inn
tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Slik stopper du lydsignalet: berør
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
.
Funksjonen har ingen effekt på
bruken av kokesonene.
Pause
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonen er i bruk, låses alle andre
symboler på kontrollpanelene.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
Berør
for å aktivere funksjonen.
lyser.Varmeinnstilling reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Det tidligere effekttrinnet aktiveres.
Slik aktiverer du funksjonen: slå på
koketoppen med . Still ikke inn
effekttrinnet. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med .
Slik deaktiverer du funksjonen: slå på
koketoppen med . Still ikke inn
i 4 sekunder.
effekttrinnet. Berør
tennes. Deaktiver koketoppen med .
Slik overstyrer du funksjonen for bare
én tilberedningstid: slå på koketoppen
tennes. Berør
i 4 sekunder.
med .
Still inn effekttrinnet innen 10
sekunder. Du kan betjene koketoppen.
Når du deaktiverer koketoppen med ,
blir funksjonen aktivert igjen.
Effektstyring
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Progress 31
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
• Displayet for varmeinnstillingene av de
reduserte sonene veksler mellom den
valgte varmeinnstillingen og den
reduserte varmeinnstillingen. Etter en
tid forblir varmeinnstilling-displayet av
de reduserte sonene på den reduserte
varmeinnstillingen.
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften.
Automatisk moduser
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
Ste‐
king1)
king2)
Modus
H0
Av
Av
Av
Modus
H1
På
Av
Av
Modus
På
Vifte‐
hastig‐
het 1
Vifte‐
hastig‐
het 1
Modus
H3
På
Av
Vifte‐
hastig‐
het 1
Modus
H4
På
Vifte‐
hastig‐
het 1
Vifte‐
hastig‐
het 1
Modus
H5
På
Vifte‐
hastig‐
het 1
Vifte‐
hastig‐
het 2
Modus
H6
På
Vifte‐
hastig‐
het 2
Vifte‐
hastig‐
het 3
H2 3)
Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de varmeste
kokekarene på koketoppen. Du kan også
betjene viften fra koketoppen manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet deaktivert
som standard. Aktiver det før
du bruker funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Bruke funksjonen manuelt
For å bruke funksjonen, må du automatisk
stille automatisk modus til H1 – H6.
Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard.Ventilatoren reagerer hver gang
du bruker koketoppen. Koketoppen
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer
viftehastigheten i samsvar med automatisk modus.
2) Koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer
viftehastigheten i samsvar med automatisk modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset og baserer
seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av produktet.
i 3 sekunder. Displayet slås
2. Berør
på og så av.
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
noen få ganger til
slås på.
5. Berør
på timeren for å velge en
automatisk modus.
32 Progress
For å bruke ventilatoren direkte
på ventilatorpanelet, deaktiver
den automatiske modusen til
funksjonen.
Når du er ferdig med matlaging
og deaktiverer koketoppen, kan
det hende at ventilatorviften går
fremdeles går i en viss tid. Etter
at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften
automatisk og hindrer deg fra
utilsiktet å aktiverer viften de
neste 30 sekundene.
Manuell betjening av viftehastigheten
Du kan også betjene funksjonen manuelt.
For å gjøre det berører du mens
koketoppen er aktiv. Dette deaktiverer
automatisk bruk av funksjon og lar deg
endre viftehastigheten manuelt. Når du
trykker på øker du viftens hastighet
med én. Når du når et høyt nivå og trykker
igjen vil du stille viftens hastighet til 0.
Dette deaktiverer viften i ventilatorhetten.
Berør for å starte viften igjen med
hastighet 1.
For å aktivere automatisk bruk
av funksjonen, deaktiver
koketoppen og deretter aktiver
koketoppen.
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk modus
til H1 – H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter at
koketoppen deaktiveres.
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Kokekar
På induksjonskokesoner lager
et sterkt elektromagnetisk felt
raskt varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er rene
og tørre før du setter dem på
den keramiske koketoppens
overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
Progress 33
• plystrelyd: du bruker en kokesone på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består av
forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
Når du øker varmeinnstillingen er den ikke
proporsjonal med økt strømforbruk. Dette
betyr at en kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er kun
veiledende.
Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke lineær.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, opp‐
varm ferdigretter.
25 50
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melkeret‐
ter må røres i under hele pro‐
sedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 60
Bruk maks ¼ l vann for 750 g
poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, koket‐
ter, pølser, lever, sausejev‐
ning, egg, pannekaker, smul‐
tringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetterninger,
loin-biffer, biff.
5 - 15
Snu etter halve steketiden.
-1
34 Progress
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pom‐
mes frites.
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
• Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom koketoppen
og ventilatoren (f.eks. med hånden, et
kokekarhåndtak eller en stor gryte). Se
bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrte produkter kan
blokkere signalet. Bruk ikke
slike apparater i nærheten av
kokeplaten mens Hob²Hood er
på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
• Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren base.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
Progress 35
Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår forbrenninger.
Bruk en spesiell koketoppskrape på
glassflaten i en skarp vinkel og skyv
bladet bortover flaten.
• Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer, vannringer,
fettflekker, blanke metalliske
misfarginger. Rengjør koketoppen med
en fuktig klut og rengjøringsmiddel som
ikke sliper. Tørk koketoppen med en
myk klut etter rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om komfyrtoppen
er riktig koblet til strømforsy‐
ningen. Se koblingsskjema‐
et.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er år‐
saken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Du stiller ikke inn effekttrinn
for 10 sekunder.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du har berørt 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut på
betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignal høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når kom‐
fyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle‐
re sensorfelt.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet
.
36 Progress
Problem
Mulig årsak
Løsning
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm
fordi den var bare i bruk en
kort stund eller sensoren er
skadet.
Kontakt servicesenteret der‐
som stekesonen fortsatt er
varm i lang tid.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betjenings‐
panelet.
Du bruker en veldig styr gry‐
te som blokkerer signalet.
Bruk en mindre gryte, endre
kokesone eller bruk ventila‐
toren manuelt.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekt‐
trinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjo‐
nen.
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
lyser.
Barnesikring eller Lås er ak‐
tivert.
Se "Daglig bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokeso‐
nen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
Det er en feil på komfyrtop‐
pen.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen etter 30 se‐
Automatisk oppvarming star‐
ter ikke.
og et nummer vises.
kunder. Hvis
lyser igjen,
kobler du komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Aktiver
komfyrtoppen igjen etter 30
sekunder. Hvis problemet
fortsetter, må du snakke
med et autorisert service‐
senter.
Progress 37
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan høre en konstant pi‐
pelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for glasskeramikken
(du finner den i hjørnet av glassflaten)
samt feilmeldingen som vises. Påse at du
har brukt komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må
du selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren, også
i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser finner
du i garanti-heftet.
TEKNISKE DATA
Dataskilt
Modell PAI8205I
Type 62 D4A 01 AA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
PROGRESS
PNC (produktnummer)949 594 503 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maksi‐
mum effekt‐
trinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimum
varighet [min]
Kokekar dia‐
meter [mm]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 - 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 - 210
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
For optimal matlagingsresultater bruk ikke
kokekar større enn angitt i tabellen.
38 Progress
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare for EUmarkedet
Modellidentifikasjon
PAI8205I
Koketopp-type
Innebygget koke‐
topp
Antall kokesoner
4
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære ko‐
kesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Strømforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
187,3 Wh / kg
189,1 Wh / kg
Strømforbruk for koketop‐
pen (EC electric hob)
186,3 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging - del
2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
*
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
867357551-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising