Progress | PAI8205E | User manual | Progress PAI8205E Ръководство за употреба

Progress PAI8205E Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Návod na používanie
Плоча
Főzőlap
Varný panel
PAI8205E
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Всекидневна употреба
2
4
6
8
10
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
14
17
17
20
21
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части
могат да се нагорещят по време на употреба.
Progress 3
•
•
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без надзор,
може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,
а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр.
с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът не трявба да е захранван
чрез външно превключващо устройство като таймер
или да е свързан към ел. верига, която постоянно се
вкл. и изкл. от устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да
бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва
да бъде наблюдаван постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй
като могат да се загреят.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е свързан
директно към електрическата мрежа с помощта на
съединителна кутия, премахнете предпазителя, за да
4 Progress
•
•
изключите уреда от електрическата мрежа. В противен
случай се свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервиз или лица
със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя или упоменати
от него в инструкциите за употреба, или предпазители
за котлони вградени в уреда. Използването на
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
• Предпазвайте долната част на уреда
от пара и влага.
• Не поставяйте уреда близо до врата
или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато се
отвори вратата или прозорецът.
• Всеки уред има охлаждащи
вентилатори на дъното.
• Ако уреда е монтиран над
чекмеджето:
– Не складирайте малки парченца
или хартийки, които могат да
бъдат всмукани и да наранят
охлаждащите вентилатори или
да повредят охлаждащата
система.
– Пазете дистанция от минимум 2
см между дъното на уреда и
складираните части в
чекмеджето.
• Отстранете всякакви разделящи
панели, монтирани в шкафа под
уреда.
Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен от
електрозахранването.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
Progress 5
• Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат до
пренагряване на клемите.
• Използвайте правилен кабел за
захранването.
• Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
• Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
• Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
• Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела (ако
е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
• Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
• Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство, което
ви позволява да изключите уреда от
ел. мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е
с ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния и
токов удар.
• Махнете всички опаковки, етикети и
защитното фолио (ако има) преди
първата употреба.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
• След всяка употреба изключвайте
зоната за готвене.
• Не разчитайте на детектора за
тигани.
• Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
• Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за готвене,
когато уредът работи.
• Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
пожар или експлозия
• Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат възпламеними
пари. Дръжте пламъците или
6 Progress
нагорещените предмети далеч от
мазнини или масло, когато готвите с
тях.
• Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат да
причинят спонтанно запалване.
• Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да
причини пожар при по-ниски
температури, отколкото маслото,
използвано първия път.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• Не оставяйте горещи готварски
съдове върху контролното табло.
• Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
плота.
• Не оставяйте течността в
готварските съдове да изври
напълно.
• Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
• Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или ако
няма готварски съдове.
• Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
• Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Грижa и почистване
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите увреждане на
повърхностния материал.
• Изключете уреда и го оставете да се
охлади, преди да го почистите.
• Изключете уреда от
електрозахранването преди начало
на поддръжката.
• Не използвайте водоструйка или
пара, за да почистите уреда.
• Почистете уреда с мокра и мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте
абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Свържете се с общинските власти за
информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, по-долу
запишете информацията от табелката с
данни. Табелката с основните данни е
Progress 7
разположена в долната част на
плочата.
Сериен номер ...........................
Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са монтирани
в подходящи вградени единици и
работни плотове, които отговарят на
стандартите.
Свързващ кабел
• Плотът е снабден със свързващ
кабел.
• За да подмените повреден
захранващ кабел, използвайте кабел
тип: H05V2V2-F, който издържа на
температура от 90°C или по-висока.
Свържете се с местния сервизен
център.
Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
Ако уредът е инсталиран над
чекмедже, вентилацията на
плота може да загрее
елементите, съхранявани в
чекмеджето по време на
процеса на готвене.
8 Progress
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Разположение на повърхността за готвене
1
1
1 Индукционна зона за готвене
2 Контролен панел
1
2
1
Оформление на командното табло
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на дисплея,
индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сен‐
зор‐
но
поле
Функция
Бележка
1
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на плочата.
2
Заключване / Защита за
деца
За заключване / отключване на командно‐
то табло.
Пауза
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
Bridge
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
Дисплей за степента на
нагряване
Показва степента на нагряване.
3
4
5
-
Progress 9
6
7
Сен‐
зор‐
но
поле
Функция
Бележка
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате вре‐
мето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
Hob²Hood
За да активирате и деактивирате ръчния
режим на функцията.
-
Избор на зона за готвене.
-
Увеличава или намалява времето.
PowerBoost
За да активирате функцията.
Лента за управление
За настройване на степен за нагряване.
8
9
/
10
11
12
-
Показания за степента на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
Зоната за готвене работи.
-
Пауза работи.
Автоматично нагряване работи.
PowerBoost работи.
+ число
Има неизправност.
/
OptiHeat Control (3-стъпков индикатор за остатъчна топлина): про‐
дължаване на готвенето / поддържане топло / остатъчна топлина.
/
Заключване /Защита за деца работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху зоната
за готвене не е поставен готварски съд.
Автоматичното изключване работи.
10 Progress
OptiHeat Control (3-стъпков
индикатор за остатъчна
топлина)
ВНИМАНИЕ!
/
/
Съществува риск от
изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
Индикаторите показват
нивото на остатъчната
топлина за зоните за готвене,
които използвате в момента.
Индикаторите могат да се
включат и за съседните зони
за готвене, дори ако не ги
използвате.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Активиране и деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
Автоматичното изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
• всички зони за готвене са изключени,
• след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
• разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от 10
секунди. Прозвучава звуков сигнал и
плочата се изключва. Отстранете
предмета или почистете командното
табло.
• плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
• използвате неподходящ готварски
светва и зоната за
съд. Символът
готвене се деактивира автоматично
след 2 минути.
• не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐
гряването
,1-2
Плочата се деак‐
тивира след
6 часа
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
Степента на нагряване
За настройване или промяна на степен
на нагряване:
Докоснете лентата за управление върху
правилната настройка на топлината или
преместете пръста си по лентата,
докато не стигнете до правилната
настройка на топлина.
Progress 11
Bridge
Функцията работи, когато
тенджерата покрива центъра
на двете зони.
Тази функция свързва двете леви зони
за готвене и те работят като една.
Първо настройте нагряването за една
от левите зони за готвене.
За да включите функцията: докоснете
. За да зададете или промените
настройката за топлина, докоснете
някой от контролните сензори.
За да изключите функцията:
докоснете . Зоните за готвене
работят независимо една от друга.
Автоматично нагряване
Активирайте функцията, за да получите
желаната настройка на нагряване за
по-кратко време. Когато е включена,
зоната работи на най-силна настройка в
началото и след това започва да готви
на желаната настройка на нагряване.
За да активирате функцията,
зоната за готвене трябва да е
студена.
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
(
светва). Незабавно натиснете желаната
степен на нагряване. След 3 секунди
светва.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
PowerBoost
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете .
светва.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за една
сесия.
Първо задайте настройката за
нагряване на зоната за готвене, а след
това и функцията.
За да настроите зоната за готвене:
докоснете
неколкократно, докато
светне индикаторът на необходимата
зона за готвене.
За да активирате функцията или да
промените времето: докоснете
или
на таймера, за да зададете времето
(00 - 99 минути). Когато индикаторът на
зоната за готвене започне да мига
бавно, времето се отброява обратно.
За да видите оставащото време:
настройте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
и
докоснете . Оставащото време
отброява обратно до 00. Индикаторът
на зоната за готвене угасва.
12 Progress
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене се
деактивира.
За да спрете звука: докоснете
.
Таймер
Може да използвате тази функция като
Таймер, когато плочата е активирана, а
зоните за готвене не са включени. На
екрана за топлинна настройка се
показва .
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува звуков
сигнал и 00 светва.
За да спрете звука: докоснете
.
Тази функция не влияе върху
работата на зоните за
готвене.
Пауза
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Когато функцията работи, всички други
символи на контролните панели са
заключени.
Функцията не спира функциите на
таймера.
Докоснете , за да активирате
функцията.
се появява.Настройката на
температурата се понижава до 1.
За да деактивирате функцията,
натиснете . Предишната настройка
на температурата се включва.
Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
Първо настройте степента на
нагряване.
За да активирате функцията:
докоснете .
светва за 4
секунди.Таймерът остава включен.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате също
и тази функция.
Защита за деца
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
светва.
Спрете плочата с .
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
за 4 секунди.
светва.
Докоснете
Спрете плочата с .
За да отмените функцията само за
един период на готвене: активирайте
плочата с .
светва. Докоснете
за 4 секунди. Настройте степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
Управление на мощността
• Зоните за готвене са групирани
според мястото и броя фази в
плочата за готвене. Вижте
илюстрацията.
• Максималното електрическо
натоварване на всяка фаза е 3700
W.
Progress 13
• Фукцията разделя мощността между
зоните за готвене, свързани към
една и съща фаза.
• Функцията се активира, когато
общото електрическо натоварване
на зоните за готвене, свързани към
една и съща фаза, навдиши 3700 W.
• Фукцията намалява мощността към
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза.
• Настройката за затопляне на
дисплея за зоните с намалена
мощност се променя от избраната
към намалената настройка. След
известно време настройката за
затопляне на дисплея за зоните с
намалена мощност остава на
намалената настройка.
При повечето абсорбатори,
дистанционната система е
деактивирана по
подразбиране. Активирайте я
преди да използвате
функцията. За повече
информация вижте
ръководството за употреба
на абсорбатора.
Автоматично управление на
функцията
За да управлявате функцията
автоматично, задайте автоматичния
режим на H1 – H6. Котлона фабрично е
зададен на H5.Капака реагира, когато
управлявате котлона. Плочата
автоматично разпознава температурата
на готварските съдове и регулира
скоростта на вентилатора.
Автоматични режими
Hob²Hood
Това е модерна автоматична функция,
свързваща плочата към специален
абсорбатор. Както плочата, така и
абсорбаторът разполагат с комуникатор
с инфрачервен сигнал. Скоростта на
вентилатора се определя автоматично,
въз основа на настройката на режима и
температурата на най-горещите
готварски съдове върху плочата. Също
така можете да управлявате
вентилатора и ръчно, от плочата.
Авто‐
матич‐
но ос‐
ветле‐
ние
Варе‐
Пър‐
не1)
жене2)
Режим
H0
Изкл.
Изкл.
Изкл.
Режим
H1
Вкл.
Изкл.
Изкл.
Режим
Вкл.
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 1
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 1
Режим
H3
Вкл.
Изкл.
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 1
Режим
H4
Вкл.
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 1
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 1
H2 3)
14 Progress
Авто‐
матич‐
но ос‐
ветле‐
ние
Варе‐
Пър‐
не1)
жене2)
Режим
H5
Вкл.
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 1
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 2
Режим
H6
Вкл.
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 2
Ско‐
рост
на вен‐
тила‐
тор 3
1) Плочата разпознава процеса на варене и акти‐
вира скоростта на вентилатора, съгласно автома‐
тичния режим.
2) Плочата разпознава процеса на пържене и акти‐
вира скоростта на вентилатора, съгласно автома‐
тичния режим.
3) Този режим активира вентилатора и осветление‐
то, като не зависи от температурата.
Смяна на автоматичния режим
1. Деактивирайте уреда.
2. Докоснете
за 3 секунди. Дисплеят
светва и изгасва.
3. Докоснете
за 3 секунди.
4. Докоснете
няколко пъти, докато
светне .
5. Докоснете
от Таймера, за да
изберете автоматичен режим.
За да управлявате плочата
директно от панела на
абсорбатора, деактивирайте
автоматичния режим на
функцията.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Когато приключите с
готвенето и деактивирате
плочата, е възможно
вентилаторът на
абсорбатора все още да
работи за определен период
от време. След този период
от време системата
автоматично деактивира
вентилатора и предотвратява
случайното му активиране в
следващите 30 секунди.
Ръчно управление на скоростта на
вентилатора
Също така можете да управлявате
ръчно тази функция. За тази цел
докоснете , когато плочата е активна.
Това деактивира автоматичното
управление на функцията и ви
позволява да променяте ръчно
скоростта на вентилатора. При
докосване на , увеличавате скоростта
на вентилатора с една единица. Когато
достигнете интензивно ниво и отново
натиснете , задавате скоростта на
вентилатора на 0, което го деактивира.
За да стартирате отново вентилатора
на скорост 1, докоснете .
За да активирате
автоматично управление на
функцията, изключете и
отново включете плочата.
Активиране на осветлението
Можете да настроите плочата да
включва осветлението автоматично,
винаги когато я активирате. За тази цел
задайте автоматичния режим на H1 –
H6.
Осветлението на
абсорбатора се деактивира 2
минути след деактивиране на
плочата.
Progress 15
Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много бързо.
Използвайте индукционните
зони с подходящи съдове
Материал на готварския съд
• подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно
(отбелязано като правилно от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика, порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
• Водата завира много бързо на зона,
настроена на най-високата степен за
нагряване.
• магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е възможно
най-дебело и равно.
Уверете се, че дъната на
чиниите са чисти и сухи,
преди да ги поставите на
повърхността на плота.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват към дъното на
готварския съд автоматично.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана от
зоната за готвене.
Вж. "Технически данни".
Шумовете по време на работа
Ако чувате:
• пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
• свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност, а
готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
• бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумовете са нормални и не показват
неизправност.
Примери за различни начини
за готвене
Връзката между степента на нагряване
и консумацията на енергия на зоната не
е линейна. Когато увеличите степента
на нагряване, тя не е пропорционална
на увеличаването на консумацията на
енергия. Това означава, че зоната за
готвене със средна степен на
нагряване използва по-малко от
половината от своята енергия.
Данните в следващата
таблица са ориентировъчни.
16 Progress
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Вре‐
ме
(мин)
Съвети
Подгряване на сготвена хра‐
на.
колко‐
то е
нео‐
бходи‐
мо
Поставете капак върху го‐
тварския съд.
1-2
Холандски сос, разтапяне на:
масло, шоколад, желатин.
5 - 25
От време на време разбърк‐
вайте.
1-2
Втвърдяване: пухкави омле‐
ти, печени яйца.
10 40
Гответе с поставен капак.
2-3
За варене на ориз и ястия с
мляко, претопляне на готови
ястия.
25 50
Добавете поне два пъти по‐
вече течност, отколкото е
оризът, по средата на готве‐
нето смесете млечните блю‐
да.
3-4
Зеленчуци на пара, риба, ме‐
со.
20 45
Добавете няколко супени
лъжици течност.
4-5
Картофи на пара.
20 60
Използвайте макс. ¼ л вода
за 750 г картофи.
4-5
Приготвяне на по-големи ко‐
личества храна, задушени
ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
6-7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, котле‐
ти, кюфтета, наденица, дроб,
маслено-брашнена запръж‐
ка, яйца, палачинки, понички.
колко‐
то е
нео‐
бходи‐
мо
Обърнете по средата на го‐
твенето.
7-8
Дълбоко пържене, картофе‐
ни кюфтета, филе-миньон,
пържоли.
5 - 15
Обърнете по средата на го‐
твенето.
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на месо
(гулаш, задушено), пържене на картофи.
-1
Кипване на големи количества вода. PowerBoost е активиран.
Препоръки и съвети за
Hob²Hood
При управление на плочата с тази
функция:
• Пазете панела на абсорбатора от
пряка слънчева светлина.
• Не зацапвайте халогенната лампа на
панела на абсорбатора.
• Не покривайте командното табло на
плочите.
• Не прекъсвайте сигнала между
плочата и аспиратора (например с
Progress 17
ръка, готварска ръкохватка или
тенджера). Вж. картинката.
Аспираторът на картинката е само
примерен.
Други дистанционно
контролирани уреди могат да
блокират сигнала. Не
използвайте такива уреди в
близост до плочата, докато
Hob²Hood е включен.
Абсорбатори с Hob²Hood функция
За да намерите пълната гама
абсорбатори, които работят с тази
функция, обърнете се към нашия
потребителски уебсайт.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Обща информация
• Почиствайте плочата след всяка
употреба.
• Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
• Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
• Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
• Използвайте специална стъргалка за
стъкло.
Почистване на плочата
• Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолио, захар и храна със захар, в
противен случай замърсяването
може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.
Използвайте специалната стъргалка
на стъклокерамичната повърхност
под остър ъгъл и плъзгайте острието
по повърхността.
• Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
• Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор от
вода и оцет и почистете стъклената
повърхност с мокър парцал.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
18 Progress
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с плочата.
Плочата не е свързана
към електрозахранването
или е свързана неправил‐
но.
Проверете дали плочата е
свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свързва‐
не.
Предпазителят е изгорял.
Уверете се, че предпази‐
телят е причината за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телят продължава да изга‐
ря, свържете се с квали‐
фициран електротехник.
Не настройвате степента
на нагряване на 10 секун‐
ди.
Включете плочата отново
и задайте степента на на‐
гряване за по-малко от 10
секунди.
Доконали сте 2 или повече
сензорни полета едновре‐
менно.
Докоснете само едно сен‐
зорно поле.
Пауза работи.
Вижте „Всекидневна упо‐
треба“.
Върху командното табло
има вода или е покрито с
пръски мазнина.
Почистете командното та‐
бло.
Прозвучава звуков сигнал
и плочата се изключва.
Когато плочата се деакти‐
вира, прозвучава звуков
сигнал.
Поставили сте нещо върху
едно или повече сензорни
полета.
Махнете предмета от сен‐
зорните полета.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо върху
Махнете предмета от сен‐
зорното поле.
сензорното поле
.
Индикаторът за остатъчна
топлина не се включва.
Зоната за готвене не е го‐
реща, защото е била вклю‐
чена само за кратко време
или сензорът е повреден.
Свържете се с упълномо‐
щен сервизен център, ако
зоната за готвене е рабо‐
тила достатъчно дълго, за
да се нагорещи.
Hob²Hood не работи.
Покрили сте командното
табло.
Отстранете предмета от
командното табло.
Progress 19
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Използвате много висок
съд, който блокира сигна‐
ла.
Използвайте по-малък
съд, сменете зоната на го‐
твене или управлявайте
плочата ръчно.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да изсти‐
не достатъчно.
Зададена е най-високата
степен на нагряване.
Най-високата степен на
нагряване има същата
мощност като функцията.
Настройката за топлина
превключва между две ни‐
ва.
Управление на мощността
работи.
Вижте „Всекидневна упо‐
треба“.
Сензорните полета се на‐
горещяват.
Готварският съд е прека‐
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близо до
полетата за управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене, ако
е възможно.
светва.
Защита за деца или За‐
ключване работи.
Вижте „Всекидневна упо‐
треба“.
светва.
Няма съдове върху зона‐
та.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐
ходящ.
Използвайте подходящи
готварски съдове. Вижте
„Препоръки и съвети“.
Диаметърът на дъното на
готварския съд е прекале‐
но малък за зоната за го‐
твене.
Използвайте готварски съ‐
дове с подходящи разме‐
ри. Вижте „Технически
данни“.
В плочата има грешка.
Деактивирайте плочата и я
активирайте отново след
Автоматично нагряване не
работи.
и се появява число.
30 секунди. Ако
се поя‐
ви отново, изключете пло‐
чата от електрическото за‐
хранване. След 30 секунди
свържете плочата отново.
Ако проблемът продължи,
се обърнете към упълно‐
мощен сервизен център.
20 Progress
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Може да чуете постоянен
звуков сигнал.
Електрическата връзка е
изпълнена неправилно.
Изключете плочата от
електрическото захранва‐
не. Помолете квалифици‐
ран електротехник да на‐
прави проверка на инста‐
лацията.
Ако не откривате решение...
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните от
табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Табелка с технически данни
Модел PAI8205E
Тип 62 D4A 01 AA
Индукционен7.35 kW
Сериен номер .................
PROGRESS
PNC (номер на продукт) 949 594 502 00
220 – 240 V / 400 V 2N 50 – 60 Hz
Произведено в Германия
7.35 kW
Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
мощност
(при макси‐
мална то‐
плинна на‐
стройка) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимална
продължи‐
телност [min]
Диаметър на
готварски
съд [mm]
Предна лява
2300
3200
10
125 - 210
Задна лява
2300
3200
10
125 - 210
Предна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Задна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
Progress 21
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Продуктова информация съобразно EU 66/2014, валиден
единствено за пазара на ЕС
Идентификация на моде‐
ла
PAI8205E
Тип готварска плоча
Вградена плоча
Брой зони за готвене
4
Загряваща технология
Индукция
Диаметър на кръгли зони
за готвене (Ø)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Енергийна консумация на
зона за готвене (EC
electric cooking)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
187,3 Wh / kg
189,1 Wh / kg
Енергийна консумация на
плочата(EC electric hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Плочи – методи за
измерване на ефективността
Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
• Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
• Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
186,3 Wh / kg
• Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
• Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
• Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
• Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или да
я разтопите.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22 Progress
TARTALOM
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Termékleírás
Napi használat
22
24
26
28
30
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Energiahatékonyság
34
37
37
39
40
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Progress 23
•
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj
vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel,
például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni,
amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket/terméket
tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit sem
a főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap
adott elemét, és ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen, kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a dugvilláját.
Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül
közvetlenül csatlakozik az elektromos hálózathoz, vegye ki
a biztosítékot a készülék elektromos hálózatról történő
leválasztásához. Egyéb esetben forduljon a
márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
24 Progress
•
személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon
elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen.
• Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy
az ajtó vagy ablak kinyitásával leverje a
forró főzőedényt a készülékről.
• Mindegyik készülék alján
hűtőventilátorok találhatók.
• Ha a készüléket fiók fölött helyezi
üzembe:
– Ne tároljon semmi olyan kisméretű
tárgyat vagy papírlapot, melyet a
ventilátorok beszívhatnak, mivel az
megsértheti a hűtőventilátorokat,
vagy megrongálhatja a
hűtőrendszert.
– A készülék alja és a fiókban tárolt
tárgyak között hagyjon legalább 2
cm távolságot.
• A készülék alatti szekrényből minden
elválasztó lapot távolítson el.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e
választva az elektromos hálózatról.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
• Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
• Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
• Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem
ki legyen építve.
• Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Progress 25
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket a
közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha
a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
• Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
• Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés- és áramütésveszély.
• Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Használat közben ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket.
• Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
• Ne hagyatkozzon az edényérzékelésre.
• Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
• Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
• Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról. Ez
a lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
• A szívritmus-szabályozóval rendelkező
személyek tartsanak legalább 30 cm
távolságot a bekapcsolt indukciós
főzőzónáktól.
• Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
• A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor tartsa
azoktól távol a nyílt lángot és a forró
tárgyakat.
• A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
• Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
26 Progress
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
• Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
• Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
• Ne tegyen alufóliát a készülékre.
• Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
• A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
Ápolás és tisztítás
• Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
• Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
• Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
• A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Az üzembe helyezés előtt
A főzőlap üzembe helyezése előtt másolja
le az adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
Sorozatszám ...........................
Beépített főzőlapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
Csatlakozókábel
• A főzőlapot csatlakozó vezetékkel
együtt szállítjuk.
• A megsérült hálózati kábel pótlásához
használja a következő vezetéktípust:
H05V2V2-F, mely 90 °C-os vagy
magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
Progress 27
Összeszerelés
Ha a készüléket egy fiók fölé
szereli fel, a főzőlap ventilátora
főzés közben felmelegítheti a
fiókban elhelyezett és tárolt
eszközöket.
min.
500mm
min.
50mm
28 Progress
TERMÉKLEÍRÁS
Főzőfelület elrendezése
1
1
1 Indukciós főzőzóna
2 Kezelőpanel
1
2
1
Kezelőpanel elrendezés
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, visszajelzők és
hangok jelzik, hogy mely funkciók működnek.
Ér‐
zéke‐
lőme‐
ző
Funkció
Megjegyzés
1
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
2
Funkciózár / Gyermekzár
A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldása.
3
Szünet
A funkció be- és kikapcsolása.
4
Bridge
A funkció be- és kikapcsolása.
-
Hőfokbeállítás kijelzése
Jelzi a hőfokbeállítást.
-
Időzítés jelzők a főzőzó‐
nákhoz
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az időt.
5
6
Progress 29
7
Ér‐
zéke‐
lőme‐
ző
Funkció
Megjegyzés
-
Időzítő kijelzés
Percben mutatja az időt.
Hob²Hood
A funkció kézi üzemmódjának be- és kikap‐
csolása.
-
A főzőzóna kiválasztása.
-
Növeli vagy csökkenti az időt.
PowerBoost
A funkció bekapcsolása.
Kezelősáv
A hőfok beállítása.
8
9
/
10
11
12
-
Hőfokbeállítás kijelzései
Kijelzés
Termékleírás
A főzőzóna ki van kapcsolva.
A főzőzóna működik.
-
A Szünet funkció működik.
A Automatikus felfűtés funkció működik.
A PowerBoost funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel.
/
OptiHeat Control (maradékhő kijelzése 3 lépésben): főzés folyamatban /
melegen tartás / maradékhő.
/
A Funkciózár /Gyermekzár funkció működik.
Nem megfelelő vagy túl kicsi a főzőedény, vagy nincs főzőedény a főző‐
zónán.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
30 Progress
OptiHeat Control (maradékhő
kijelzése 3 lépésben)
FIGYELMEZTETÉS!
/
/
Maradékhő miatti égési
sérülések veszélye. A
visszajelzők a jelenleg használt
főzőzónák maradékhő szintjét
jelzik. Előfordulhat, hogy a
szomszédos zónák
visszajelzője is bekapcsol,
annak ellenére, hogy nem
használja azokat.
Az indukciós főzőzónák közvetlenül a
főzőedény alján biztosítják az
ételkészítéshez szükséges hőt. Az
üvegkerámiát a főzőedény maradékhője
melegíti.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Be- és kikapcsolás
A hőfokbeállítás és azon időtartam
közötti kapcsolat, melynek elteltével a
főzőlap kikapcsol:
Hőfokbeállítás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig a
főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
,1-2
Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
• valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva,
• nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
• több mint 10 másodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta a
kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
Hangjelzés hallható és kikapcsol
főzőlap. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
• a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl.
egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt
ismét használná a főzőlapot, várja
meg, hogy a főzőzóna lehűljön.
• nem megfelelő főzőedényt használ. A
szimbólum világítani kezd, és 2 perc
múlva a főzőzóna automatikusan leáll.
• nem állított le egy főzőzónát, illetve
nem módosította a hőfokbeállítást.
Bizonyos idő után a
szimbólum
világítani kezd, és a főzőlap kikapcsol.
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol:
6 óra
3-4
5 óra
5
4 óra
6-9
1,5 óra
A hőfokbeállítás
A hőfok beállítása vagy módosítása:
Érintse meg a kezelősávot a megfelelő
hőfokbeállításnál, vagy húzza végig az
ujját a kezelősávon addig, míg el nem éri
a megfelelő hőfokbeállítást.
Bridge
A funkció akkor működik, ha
két zóna középpontját fedi le a
főzőedény.
Progress 31
A funkció a két bal oldali főzőzónát
kapcsolja össze, így azok egy
főzőzónaként működnek.
Először állítsa be az egyik bal oldali
főzőzóna hőfokát.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg a
gombot. A hőfok módosításához
érintse meg valamelyik érintőgomb
érzékelőmezőjét.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. A főzőzónák ezután
egymástól függetlenül működnek.
Automatikus felfűtés
Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy rövidebb
idő alatt érje el a szükséges
hőfokbeállítást. Ha a funkció be van
kapcsolva, a főzőzóna a legnagyobb
hőfokbeállításról indul, majd bizonyos idő
elteltével átvált a kiválasztott beállításra.
A funkció bekapcsolásához a
főzőzónának hidegnek kell
lenni.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
gombot (a
világítani kezd). Azonnal érintse meg a
kívánt hőfokértéket. 3 másodperc
megjelenik.
elteltével a
A funkció kikapcsolása: módosítsa a
hőfokbeállítást.
PowerBoost
A funkció nagyobb teljesítményt tesz
elérhetővé az indukciós főzőzónák
számára. A funkció csak bizonyos ideig
működtethető az indukciós főzőzónák
esetén. Ezután az indukciós főzőzóna
automatikusan visszakapcsol a
legmagasabb hőfokbeállításra.
Lásd a „Műszaki adatok” című
fejezetet.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
mezőt.
Megjelenik a
jelzés.
A funkció kikapcsolása: módosítsa a
hőfokbeállítást.
Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy a főzőzóna
milyen hosszú ideig üzemeljen egyetlen
főzési ciklus alatt.
Először a főzőzóna hőfokbeállítását
végezze el, majd állítsa be a funkciót.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
A funkció bekapcsolása vagy a
visszaszámlálási idő módosítása:
érintse meg az időzítő
vagy
gombját
az idő beállításához (00 - 99 perc). Amikor
a főzőzóna visszajelzője lassabban villog,
az idő visszaszámolása megkezdődött.
A hátralévő idő ellenőrzése: válassza ki
gombbal. A főzőzóna
a főzőzónát a
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a hátralévő idő látható.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
főzőzónát a
gombbal, majd érintse
meg a
gombot. A hátralévő idő
visszaszámlálása 00 eléréséig folytatódik.
A főzőzóna visszajelzője kialszik.
Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés hallható,
és a 00 kijelzés villog. A
főzőzóna kikapcsol.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
Percszámláló
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, és a
főzőzónák nem üzemelnek, ezt a funkciót
Percszámláló-ként használhatja. A
látható.
hőfokbeállítás kijelzőjén
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombot. Érintse meg az időzítő
vagy
gombját a visszaszámlálási idő
32 Progress
beállításához. Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés hallható, és a 00
kijelzés villog.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
A funkció nincs hatással a
főzőzónák működésére.
Szünet
Ez a funkció az összes üzemelő főzőzónát
a legalacsonyabb hőfokú beállításra állítja.
Amíg ez a funkció aktív, a kezelőpanelen
lévő többi szimbólum zárolva van.
A funkció nem állítja le az időzítési
funkciókat.
A funkció bekapcsolásához érintse meg a
mezőt.
világítani kezd.A hőfokbeállítás 1-es
szintre mérséklődik.
A funkció kikapcsolásához érintse meg a
gombot. A készülék visszakapcsol az
előző hőfokbeállításra.
Funkciózár
Amikor a főzőzónák működnek, zárolhatja
a kezelőpanelt. Ezzel megelőzheti a
hőfokbeállítás véletlen módosítását.
Először végezze el a hőbeállítást.
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombot. A
4 másodpercre
megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az
időzítési funkciókat.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás jelenik
meg.
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
Gyermekzár
Ez a funkció megakadályozza a főzőlap
véletlen üzemeltetését.
A funkció bekapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
gombot
4 másodpercig. A
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció kikapcsolása: indítsa el a
gombbal. Ne végezzen
főzőlapot a
hőfokbeállítást. Érintse meg a
gombot
4 másodpercig. A
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre: indítsa el a főzőlapot a
gombbal. A
megjelenik. Érintse meg
a
gombot 4 másodpercig. Végezze el
a hőfokbeállítást 10 másodpercen
belül. Működtetheti a főzőlapot. Amikor a
gombbal kikapcsolja, a
főzőlapot a
funkció ismét működik.
Teljesítménykezelés
• A főzőzónák a főzőlapba lépő fázisok
számától és elhelyezésétől függően
vannak csoportosítva. Lásd az ábrát.
• Minden egyes fázis legnagyobb
elektromos terhelhetősége 3700 W.
• A funkció elosztja a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
között.
• A funkció akkor kapcsol be, ha az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
összes elektromos
teljesítményfelvétele meghaladja a
3700 W értéket.
• A funkció csökkenti a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött többi
főzőzónánál.
• A csökkentett teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén a
kiválasztott hőfokbeállítás és a
csökkentett hőfokbeállítás váltakozik.
Egy kis idő után a csökkentett
teljesítményű zónák hőfokbeállításának
kijelzőjén a csökkentett hőfokbeállítás
marad látható.
Progress 33
Automatikus üzemmódok
Hob²Hood
Ez egy korszerű automatikus funkció,
mely a főzőlapot egy speciális
páraelszívóval kapcsolja össze. A főzőlap
és a páraelszívó is infravörös jelekkel
kommunikál. A ventilátor sebességét a
készülék automatikusan határozza meg a
beállított üzemmód és a főzőlapon levő
legmelegebb főzőedény alapján. A
ventilátor kézzel is irányítható a főzőlapról.
A legtöbb páraelszívónál a
távvezérlő rendszer gyárilag ki
van kapcsolva. Kapcsolja be a
funkció használata előtt.
További információkért lásd a
páraelszívó használati
utasítását.
A funkció automatikus működése
A funkció automatikus működéséhez
állítsa be a H1 – H6 üzemmódok egyikét.
A főzőlap eredeti beállítása H5.A
páraelszívó reagál a főzőlap funkcióinak
működtetésére. A páraelszívó
automatikusan érzékeli a főzőedény
hőmérsékletét, és ehhez állítja a ventilátor
sebességét.
Auto‐
mati‐
kus vi‐
lágítás
Fő‐
Sü‐
zés1)
tés2)
H0
üzem‐
mód
Ki
Ki
Ki
H1
üzem‐
mód
Be
Ki
Ki
H2
üzem‐
Be
1. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
1. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
H3
üzem‐
mód
Be
Ki
1. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
H4
üzem‐
mód
Be
1. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
1. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
H5
üzem‐
mód
Be
1. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
2. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
H6
üzem‐
mód
Be
2. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
3. ven‐
tilátor‐
sebes‐
ség
mód 3)
1) A főzőlap érzékeli a főzés műveletét, és automati‐
kus üzemmódban ennek megfelelően állítja be a venti‐
látor sebességét.
2) A főzőlap érzékeli a sütés műveletét, és automati‐
kus üzemmódban ennek megfelelően állítja be a venti‐
látor sebességét.
3) Ez az üzemmód bekapcsolja a ventilátort és a világ‐
ítást, és nem veszi figyelembe a hőmérsékletet.
Az automatikus üzemmód módosítása
1. Kapcsolja ki a készüléket.
gombot 3
2. Érintse meg a
másodpercig. A kijelző bekapcsol,
majd kikapcsol.
34 Progress
3. Érintse meg a
gombot 3
másodpercig.
4. Érintse meg a
gombot néhányszor,
meg nem jelenik.
míg a
5. Érintse meg az időzítő
gombját egy
automatikus üzemmód
kiválasztásához.
Kapcsolja ki a funkció
automatikus üzemmódját, ha a
páraelszívót közvetlenül a
páraelszívó kezelőpaneljéről
szeretné működtetni.
Amikor befejezi a főzést, és
kikapcsolja a főzőlapot, a
páraelszívó ventilátora még
egy bizonyos ideig működhet.
Ezen idő elteltével a rendszer
automatikusan kikapcsolja a
ventilátort, és a ventilátor
véletlen bekapcsolásának
elkerülése érdekében a
következő 30 másodpercben
nem engedélyezi a
bekapcsolást.
A ventilátorsebesség kézi beállítása
A funkció kézzel is működtethető. Ehhez
érintse meg a gombot a főzőlap
működése közben. Ezzel a lépéssel
kikapcsolja a funkció automatikus
üzemmódját, és lehetővé válik a
ventilátorsebesség kézi beállítása. A
gomb minden egyes megnyomásával a
ventilátorsebesség egy fokozattal nő.
Amikor eléri az erős fokozatot, és ismét
megnyomja a gombot, a
ventilátorsebességet 0 értékre állítja, és a
páraelszívó ventilátor kikapcsol. A
ventilátor ismételt, 1. fokozatban történő
elindításához érintse meg a gombot.
A funkció automatikus
működésének
bekapcsolásához kapcsolja ki a
főzőlapot, majd ismét kapcsolja
be.
A világítás bekapcsolása
A főzőlap beállítható úgy, hogy minden
egyes bekapcsolásakor automatikusan
bekapcsolja a világítást. Ehhez állítsa be
az automatikus H1 – H6 üzemmódok
egyikét.
A főzőlap kikapcsolása után 2
perccel a páraelszívó világítása
is kikapcsol.
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Főzőedény
Az indukciós főzőzónáknál az
erős elektromágneses mező a
főzőedényben nagyon gyorsan
termel hőt.
Az indukciós főzőzónákat
megfelelő edényekkel
használja
A főzőedény anyaga
• megfelelő: öntöttvas, acél,
zománcozott acél, rozsdamentes acél,
többrétegű főzőedényalj (a gyártó által
megfelelőnek jelölve).
• nem megfelelő: alumínium, réz,
sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.
A főzőedény akkor megfelelő indukciós
tűzhelylaphoz, ha:
• egy kevés víz nagyon gyorsan felforr a
legmagasabb hőfokra beállított zónán.
• a mágnes hozzátapad a főzőedény
aljához.
A főzőedény alja legyen minél
vastagabb és laposabb.
Ügyeljen arra, hogy az
edények alja tiszta és száraz
legyen, mielőtt a főzőlapra
helyezi azokat.
Progress 35
Edények méretei
Az indukciós főzőzónák automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának
méretéhez.
A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény
átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál
kisebb átmérőjű főzőedény csak egy
részét veszi fel a főzőzóna által leadott
energiának.
Lásd a „Műszaki adatok” c.
részt.
Működés közben hallható
hangok
Ha a következőt hallja:
• recsegés: a főzőedény különböző
anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
• fütyülés: a főzőzónát magas
teljesítményszinten használja, és az
edény különböző anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
Hőfokbeállí‐
tás
• zümmögés: magas teljesítményszintet
használ.
• kattogás: elektromos kapcsolás megy
végbe.
• sziszegés, zümmögés: a ventilátor
üzemel.
Ezek a zajok normális jelenségnek
számítanak, és nem jelentenek
meghibásodást.
Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A főzőzóna hőfokbeállítása és
energiafogyasztása közötti kapcsolat nem
lineáris. A hőfokbeállítás növelésekor a
főzőzóna energiafogyasztása nem
arányosan emelkedik. Azaz, a közepes
hőfokbeállítású főzőzóna a névleges
energiafogyasztásának felénél kevesebb
energiát fogyaszt.
A táblázatban szereplő adatok
csak útmutatásul szolgálnak.
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
Főtt ételek melegen tartására.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1-2
Hollandi mártás, olvasztás: vaj,
csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1-2
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 40
Fedővel lefedve készítse.
2-3
Rizs és tejalapú ételek főzése,
készételek felmelegítése.
25 50
A folyadék mennyisége lega‐
lább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú étele‐
ket.
3-4
Zöldségek, hal gőzölése, hús
párolása.
20 45
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
4-5
Burgonya párolása.
20 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
-1
36 Progress
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
4-5
Nagyobb mennyiségű étel, ra‐
guk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz a
hozzávalók.
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
borjúhús, cordon bleu, borda,
húspogácsa, kolbász, máj,
rántás, tojás, palacsinta, fánk.
szük‐
ség
szerint
Félidőben fordítsa meg.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.
5 - 15
Félidőben fordítsa meg.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sültek), bur‐
gonya bő olajban sütése.
Nagymennyiségű víz forralása. PowerBoost bekapcsolva.
Javaslatok és tanácsok a
Hob²Hood funkcióhoz
Amikor a főzőlapot az alábbi funkcióval
használja:
• A páraelszívó kezelőpanelét óvja a
közvetlen napfénytől.
• Ne irányítson halogén lámpát a
páraelszívó kezelőpanelére.
• Ne takarja le a főzőlap kezelőpaneljét.
• Ne szakítsa meg a jelet a főzőlap és a
páraelszívó között (pl. kézzel, a
főzőedény fogantyújával vagy magas
edénnyel). Lásd a képet.
A képen levő páraelszívó csak
illusztrációként szolgál.
Előfordulhat, hogy egyéb
távirányítású készülékek
akadályozzák a vezérlőjelet.
Ne használjon ilyen
készülékeket a főzőlap
közelében, amikor a Hob²Hood
funkció be van kapcsolva.
Páraelszívók Hob²Hood funkcióval
Látogassa meg webáruházunkat az ezen
funkcióval működő páraelszívók teljes
kínálatának megtekintéséhez.
Progress 37
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános tudnivalók
• Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
• Mindig olyan főzőedényeket
használjon, amelyeknek tiszta az alja.
• A felületen megjelenő karcolások vagy
sötét foltok nem befolyásolják a főzőlap
működését.
• Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
• Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
A főzőlap tisztítása
• Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
• Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
• Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
A főzőlap nincs csatlakoztat‐
va az elektromos hálózat‐
hoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Lásd
a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem végezte el a hőfokbeál‐
lítást 10 másodpercen belül.
Indítsa el újra a főzőlapot,
és 10 másodpercen belül ál‐
lítsa be a hőfokot.
2 vagy több érzékelőmezőt
érintett meg egyszerre.
Egyszerre csak egy érzéke‐
lőmezőt érintsen meg.
38 Progress
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A Szünet funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Víz- vagy zsírfoltok vannak
a kezelőpanelen.
Tisztítsa meg a kezelőpa‐
nelt.
Hangjelzés hallható, és a fő‐
zőlap kikapcsol.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
Letakart egy vagy több érzé‐
kelőmezőt.
Vegyen le minden tárgyat az
érzékelőmezőkről.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
mezőre.
érzékelő‐
Vegyen le minden tárgyat az
érzékelőmezőről.
Nem kezd világítani a mara‐
dékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben, vagy
az érzékelő sérült/meghibá‐
sodott.
Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kelle‐
ne lennie, forduljon a márka‐
szervizhez.
Nem működik a Hob²Hood
funkció.
Letakarták a kezelőpanelt.
Távolítsa el a tárgyat a ke‐
zelőpanelről.
Nagyon magas főzőedényt
használ, mely árnyékolja a
jelet.
Használjon alacsonyabb fő‐
zőedényt, válasszon egy
másik főzőzónát vagy vezér‐
elje manuálisan a páraelszí‐
vót.
A főzőzóna forró.
Hagyja, hogy a főzőzóna
megfelelően lehűljön.
A legmagasabb hőfok van
beállítva.
A legmagasabb főzési foko‐
zatnak ugyanakkora a telje‐
sítménye, mint a funkciónak.
A hőfok két szint között vál‐
tozik.
A Teljesítménykezelés funk‐
ció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Az érzékelőmező felmeleg‐
szik.
A főzőedény túl nagy vagy
túl közel tette a kezelőpanel‐
hez.
Ha lehetséges, tegye a nagy
főzőedényeket a hátsó főző‐
lapokra.
A
visszajelző világítani
kezd.
A Gyermekzár vagy Funkci‐
ózár funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
Nincs főzőedény a főzőzó‐
nára helyezve.
Tegyen főzőedényt a főző‐
zónára.
Továbbra sem működik a
Automatikus felfűtés funkció.
Progress 39
Jelenség
A
visszajelző és egy
szám jelenik meg.
Lehetséges ok
Javítási mód
A főzőedény nem megfelelő
típusú.
Használjon megfelelő főzőe‐
dényt. Olvassa el a „Hasz‐
nos tanácsok és javaslatok”
c. fejezetet.
A főzőedény aljának átmérő‐
je túl kicsi a főzőzónához
képest.
Megfelelő méretű főzőe‐
dényt használjon. Lásd a
„Műszaki adatok” c. részt.
Üzemzavar lépett fel a főző‐
lapnál.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd 30 másodperc eltelté‐
vel kapcsolja be újra.
Amennyiben a
jelzés is‐
mét megjelenik, feszültség‐
mentesítse a főzőlapot. 30
másodperc múlva csatlakoz‐
tassa újra a főzőlapot. Ha a
probléma továbbra is fen‐
náll, forduljon a márkaszer‐
vizhez.
Folyamatos hangjelzés hall‐
ható.
Az elektromos csatlakozta‐
tás helytelen.
Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Szintén
adja meg az üvegkerámia háromjegyű
kódját (az üvegfelület sarkában látható),
valamint a megjelenő hibaüzenetet.
Feszültségmentesítse a fő‐
zőlapot. A készülék telepíté‐
sének ellenőrzéséhez for‐
duljon szakképzett villany‐
szerelőhöz.
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
megfelelően működtette-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a
szerviz szerelője vagy az eladó kiszállása
nem lesz ingyenes, még a garanciális
időszakban sem. A szervizközponttal és a
garanciális feltételekkel kapcsolatos
tájékoztatást a garanciakönyvben találja
meg.
MŰSZAKI ADATOK
Adattábla
Modell: PAI8205E
Típus: 62 D4A 01 AA
Indukciós 7.35 kW
Sorozatszám: .................
PROGRESS
PNC (Termékszám): 949 594 502 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Gyártási hely: Németország
7.35 kW
40 Progress
Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges tel‐
jesítmény
(maximális
hőfokbeállí‐
tás) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximális
időtartam
[perc]
Főzőedény át‐
mérője [mm]
Bal első
2300
3200
10
125 - 210
Bal hátsó
2300
3200
10
125 - 210
Jobb első
2300
3200
10
125 - 210
Jobb hátsó
2300
3200
10
125 - 210
A főzőzónák teljesítménye kismértékben
eltérhet a táblázat adataitól. A teljesítmény
a főzőedény anyagától és méretétől
függően változik.
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a táblázatban
szereplő átmérőt.
ENERGIAHATÉKONYSÁG
Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint, mely kizárólag
az EU piacra érvényes
A készülék azonosítójele
PAI8205E
Főzőlap típusa
Beépíthető főző‐
lap
Főzőzónák száma
4
Fűtési technológia
Indukciós
Kör alakú főzőzónák átmé‐
rője (Ø)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiafogyasztás főzőzó‐
nánként (EC electric coo‐
king)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
187,3 Wh / kg
189,1 Wh / kg
Főzőlap energiafogyasztá‐
sa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
186,3 Wh / kg
Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
• Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Progress 41
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
• A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
• A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
• A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
• A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
42 Progress
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Každodenné používanie
42
44
46
48
50
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
Energetická účinnosť
54
56
56
59
59
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Progress 43
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť
požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé
spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť
zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími
prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej
nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite
spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V prípade
zapojenia spotrebiča do elektrickej siete priamo pomocou
spojovacej skrinky odobraním poistky odpojte spotrebič od
sieťového napájania. V oboch prípadoch kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
44 Progress
•
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča,
alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako
vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného
panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných
ochranných líšt môže spôsobiť nehody.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
• Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
• Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky alebo
hárky papiera, ktoré by sa mohli
vtiahnuť, pretože by mohli poškodiť
chladiace ventilátory alebo
ovplyvniť činnosť chladiaceho
systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v zásuvke
zachovajte vzdialenosť minimálne 2
cm.
• Odoberte prípadné oddeľovacie panely
inštalované v skrinke pod spotrebičom.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
• Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
• Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
• Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
• Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
Progress 45
•
•
•
•
•
•
•
•
varného spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití varnú zónu vypnite.
• Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu elektrickým
prúdom.
• Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
• Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
• Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
46 Progress
• Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
• Na spotrebič nedávajte alobal.
• Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
Starostlivosť a čistenie
• Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
• Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
Zabudovateľné varné panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
Napájací kábel
• Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
• Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo vyššej.
Obráťte sa na miestne servisné
stredisko.
Progress 47
Inštalácia
Ak je spotrebič nainštalovaný
nad zásuvkou, počas varenia
sa vplyvom vetrania varného
panela môžu zohriať predmety
uložené v zásuvke.
min.
500mm
min.
50mm
48 Progress
POPIS VÝROBKU
Rozloženie varného povrchu
1
1
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
1
2
1
Rozvrhnutie ovládacieho panela
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
zoro‐
vé
tla‐
čidlo
Funkcia
Poznámka
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
Zámok / Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
Prestávka
Zapnutie a vypnutie funkcie
4
Bridge
Zapnutie a vypnutie funkcie
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
1
2
5
-
Progress 49
6
7
Sen‐
zoro‐
vé
tla‐
čidlo
Funkcia
Poznámka
-
Ukazovatele varných zón
pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
-
Voľba varnej zóny.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
PowerBoost
Zapnutie funkcie.
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
8
9
/
10
11
12
-
Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Funkcia Prestávka je zapnutá.
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia PowerBoost je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
OptiHeat Control (3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla): pokračovať
vo varení/uchovať teplé/zvyškové teplo.
/
Funkcia Zámok /Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej zóne
nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
50 Progress
OptiHeat Control (3-stupňový
ukazovateľ zvyškového tepla)
VAROVANIE!
/
/
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým teplom.
Ukazovatele zobrazujú úroveň
zvyškového tepla varných zón,
ktoré práve používate. Môžu
rozsvietiť aj ukazovatele
vedľajších varných zón, aj ak
ich nepoužívate.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne nádoby
na varenie. Sklokeramika sa ohreje
teplom riadu na varenie.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Varný stupeň
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
na 1
sekundu.
Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
• všetky varné zóny sú vypnuté,
• po zapnutí varného panela nenastavíte
žiadny varný stupeň,
• rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie zvukový
signál a varný panel sa vypne.
Odstráňte príslušný predmet alebo
vyčistite ovládací panel.
• varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
• ak používate nesprávny riad. Rozsvieti
a po 2 minútach sa varná
sa symbol
zóna automaticky vypne.
• Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí symbol
a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
,1-2
Varný panel sa
vypne po
6 hodinách
3-4
5 hodinách
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodine
Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až kým
nedosiahnete požadované nastavenie.
Bridge
Funkcia je aktívna, keď nádoba
zakrýva stredy dvoch zón.
Táto funkcia spája dve ľavé varné zóny,
ktoré potom fungujú ako jedna.
Najprv nastavte varný stupeň jednej z
ľavých varných zón.
Progress 51
Zapnutie funkcie: dotknite sa . Varný
stupeň nastavíte alebo zmeníte dotknutím
sa jedného z dotykových ovládačov.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Varné
zóny budú fungovať samostatne.
Zapnutie funkcie alebo zmena času:
dotknite sa
alebo
časovača a
nastavte čas (00-99 minút). Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Automatický ohrev
Funkciu zapnite, ak chcete dosiahnuť
požadovaný varný stupeň rýchlejšie. Keď
je zapnutá, varná zóna najprv pracuje pri
najvyššom varnom stupni a potom sa
nastaví na požadovaný varný stupeň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
( sa rozsvieti). Okamžite
dotknite sa
sa dotknite požadovaného varného
stupňa. Po 3 sekundách sa rozsvieti
ukazovateľ .
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
PowerBoost
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno zapnúť pre
indukčnú varnú zónu iba na obmedzený
čas. Potom sa indukčná varná zóna opäť
automaticky prepne na najvyšší varný
stupeň.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou
a dotknite sa . Zostávajúci
čas sa odpočíta späť na 00. Ukazovateľ
varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného času
zaznie zvukový signál a bude
blikať 00. Varná zóna sa
vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
displeji varného stupňa sa zobrazí .
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa . Rozsvieti sa .
Zapnutie funkcie: dotknite sa .
Dotknite sa tlačidla
alebo
časomeru,
aby ste nastavili čas. Po uplynutí
nastaveného času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
Pozrite si kapitolu „Technické
údaje“.
Časovač
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu môžete použiť na nastavenie
času prevádzky varnej zóny pre jedno
konkrétne varenie.
Najprv nastavte varný stupeň varnej zóny
a potom nastavte funkciu.
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
Prestávka
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté varné
zóny na najnižší varný stupeň.
Keď je funkcia v činnosti, sú zablokované
všetky ostatné symboly na ovládacích
paneloch.
52 Progress
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Riadenie výkonu
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
.Varný stupeň sa zníži na 1.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa
symbolu . Obnoví sa predchádzajúci
varný stupeň.
• Varné zóny sú zoskupené podľa polohy
a počtu fáz varného panela. Pozrite si
obrázok.
• Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
• Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
• Funkcia sa aktivuje vtedy, keď celkové
výkonové zaťaženie varných zón
pripojených na jednu fázu presiahne 3
700 W.
• Funkcia zníži výkon ostatných varných
zón pripojených do rovnakej fázy.
• Ukazovateľ varného stupňa pre zóny so
zníženým výkonom striedavo zobrazuje
zvolený varný stupeň a varný stupeň so
zníženým výkonom. Po nejakom čase
ukazovateľ varného stupňa pre zóny so
zníženým výkonom zostane
zobrazovať varný stupeň so zníženým
výkonom.
Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať počas
prevádzky varných zón. Táto funkcia
zabráni neúmyselnej zmene varného
stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa . Na 4
sekundy sa rozsvieti .Časovač zostane
zapnutý.
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Zobrazí
sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou . Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou . Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu iba
na jedno varenie: varný panel zapnite
sa zapne. Dotknite sa
pomocou .
na 4 sekundy. Do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň. Varný panel môžete
používať. Po vypnutí varného panela
pomocou
sa funkcia znovu zapne:
Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje automaticky
podľa nastaveného režimu a teploty
najhorúcejšieho riadu na varnom paneli.
Ventilátor môžete ovládať aj ručne z
varného panela.
Progress 53
Pri väčšine odsávačov pár je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho pred
použitím tejto funkcie. Ďalšie
informácie nájdete v návode na
používanie odsávača pár.
Automatické ovládanie funkcie
Ak chcete funkciu ovládať automaticky,
nastavte automatický režim na H1 – H6.
Panel je pôvodne nastavený na
H5.Odsávač pár zareaguje pri každom
použití varného panela. Varný panel
automaticky zisťuje teplotu kuchynského
riadu a upravuje rýchlosť ventilátora.
Automatické režimy
Auto‐
matic‐
ké
osve‐
tlenie
Vre‐
Vyprá‐
nie1)
žanie2)
Režim
H0
Vypnúť
Vypnúť
Vypnúť
Režim
H1
Zapnúť
Vypnúť
Vypnúť
Režim
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 1
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 1
Režim
H3
Zapnúť
Vypnúť
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 1
Režim
H4
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 1
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 1
Režim
H5
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 1
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 2
H2 3)
Režim
H6
Auto‐
matic‐
ké
osve‐
tlenie
Vre‐
Vyprá‐
nie1)
žanie2)
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 2
Rých‐
losť ve‐
ntiláto‐
ra 3
1) Varný panel zaregistruje proces vrenia a zapne
rýchlosť ventilátora podľa automatického režimu.
2) Varný panel zaregistruje proces vyprážania a zapne
rýchlosť ventilátora podľa automatického režimu.
3) Tento režim aktivuje ventilátor s osvetlením a nezá‐
visí od teploty.
Zmena automatického režimu
1. Spotrebič vypnite.
2. Dotknite sa
na 3 sekundy. Displej
sa zapne a vypne.
3. Dotknite sa
na 3 sekundy.
4. Niekoľkokrát sa dotknite , kým sa
nezobrazí .
5. Dotknite sa
časovača, aby ste
zvolili automatický režim.
Ak chcete odsávač pár ovládať
priamo na jeho paneli, vypnite
automatický režim funkcie.
Keď po skončení varenia
vypnete varný panel, môže
ventilátor odsávača pár istý čas
ešte pracovať. Potom systém
automaticky vypne ventilátor a
zabráni náhodnému zapnutiu
ventilátora najbližších 30
sekúnd.
Manuálne ovládanie rýchlosti
ventilátora
Funkciu môžete ovládať aj manuálne. Ak
to chcete urobiť, dotknite sa , keď je
varný panel zapnutý. Týmto vypnete
automatickú činnosť funkcie a budete
môcť meniť rýchlosť ručne. Stlačením
zvýšite rýchlosť ventilátora o jednu
úroveň. Keď dosiahnete najvyššiu úroveň
54 Progress
a stlačíte tlačidlo znovu, nastavia sa
otáčky ventilátora na hodnotu 0, čím sa
ventilátor odsávača pár vypne. Ventilátor
znovu spustíte pri rýchlosti 1 stlačením
tlačidla .
Ak chcete aktivovať
automatickú činnosť funkcie,
vypnite varný panel a znovu ho
zapnite.
Zapnutie osvetlenia
Panel môžete nastaviť tak, aby sa pri
každom zapnutí varného panela
rozsvietilo osvetlenie. Urobíte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvetlenie odsávača pár sa
vypne 2 minúty po vypnutí
varného panela.
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Kuchynský riad
Pri indukčných varných zónach
vytvára silné elektromagnetické
pole teplo v kuchynských
nádobách veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným riadom
Materiál varných nádob
• vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná oceľ,
antikoro, riad s viacvrstvovým dnom
(označený výrobcom ako vhodný pre
indukčné varné panely).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre indukčný
varný panel, ak:
• po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
• ak sa ku dnu nádoby pritiahne magnet.
Dno kuchynského riadu musí
byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad s
priemerom dna menším ako je minimálny
rozmer absorbuje iba časť ohrevného
výkonu, ktorý vytvára varná zóna.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
• praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
• pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: dôjde k elektrickému
zopnutiu.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie.
To znamená, že varná zóna nastavená na
stredne intenzívny varný stupeň využíva
menej ako polovicu svojho výkonu.
Progress 55
Údaje uvedené v tabuľke sú iba
orientačné.
Varný stu‐
peň
Použitie:
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potre‐
by
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané omele‐
ty, volské oká.
10 40
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
podľa
potre‐
by
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
5 - 15
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané hra‐
nolčeky.
-1
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
Rady a tipy pre Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
• Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
• Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
• Ovládací panel varného panela
nezakrývajte.
• Nerušte signál medzi varným panelom
a odsávačom pár (napr. rukou,
rukoväťou kuchynského riadu alebo
vysokým hrncom). Pozrite si obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
56 Progress
Iné spotrebiče ovládané na
diaľku môžu blokovať signál.
Nepoužívajte takéto spotrebiče
v blízkosti varného panela pri
zapnutej funkcii Hob²Hood.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
• Varný panel očistite po každom použití.
• Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
• Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného
panela.
• Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
• Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Čistenie varného panela
• Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili. Špeciálnu
škrabku priložte na sklenený povrch
tak, aby bola naklonená v ostrom uhle,
a čepeľ posúvajte po povrchu.
• Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte: usadeniny
vodného kameňa, škvrny od vody,
mastné škvrny, lesklé kovové farebné
fľaky. Varný panel vyčistite vlhkou
handričkou s neabrazívnym čistiacim
prostriedkom. Po čistení utrite varný
panel mäkkou handričkou.
• Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
Progress 57
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
k zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému zapo‐
jenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nenastavili ste varný stupeň
do 10 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte var‐
ný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia Prestávka je zapnu‐
tá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Vyčistite ovládací panel.
Zaznie zvukový signál a var‐
ná doska sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové tla‐
čidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na senzo‐
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
rové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas, alebo je poško‐
dený senzor.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Hob²Hood nefunguje.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný predmet
z ovládacieho panela.
Používate veľmi vysoký hr‐
niec, ktorý blokuje signál.
Použite menší hrniec, zmeň‐
te varnú zónu alebo nastav‐
te odsávač pár manuálne.
Táto zóna je horúca.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Automatický ohrev nefungu‐
je.
58 Progress
Problém
Možná príčina
Riešenie
Je nastavený najvyšší varný
stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu je
zapnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐
ký alebo ste ho položili príliš
blízko ovládačov.
Ak je to možné, preložte veľ‐
ký riad na zadné zóny.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnuté Detská poistka
alebo Zámok.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Príliš malý priemer dna riadu
pre túto zónu.
Použite kuchynský riad
správnych rozmerov. Pozrite
si časť „Technické údaje".
Došlo k poruche varného
panelu.
Vypnite varný panel a po 30
sekundách ho znova zapni‐
te. Keď sa opäť rozsvieti
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
a číslo.
symbol
, odpojte varný
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundách opäť pripojte
varný panel. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Znie neprerušované pípanie.
Elektrické zapojenie nie je
správne.
Ak nemôžete nájsť riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Požiadajte kva‐
lifikovaného elektrikára, aby
skontroloval inštaláciu.
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas záručnej
lehoty. Pokyny upravujúce záručné a
servisné podmienky nájdete v záručnej
brožúre.
Progress 59
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typový štítok
Model PAI8205E
Typ 62 D4A 01 AA
Indukcia 7.35 kW
Sér. č. .................
PROGRESS
PNC 949 594 502 00
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny
výkon (max.
varný stupeň)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá predná
2300
3200
10
125 - 210
Ľavá zadná
2300
3200
10
125 - 210
Pravá predná
2300
3200
10
125 - 210
Pravá zadná
2300
3200
10
125 - 210
Výkon varných zón sa môže v určitej malej
miere odchyľovať od údajov v tabuľke.
Mení sa podľa materiálu a rozmeru
kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o výrobku podľa normy EU 66/2014 platnej iba pre EÚ
trh
Model
PAI8205E
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
4
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových varných
zón (Ø)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
187,3 Wh/kg
189,1 Wh/kg
60 Progress
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
186,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
• Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
• Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
• Menší riad položte na menšie varné
zóny.
• Kuchynský riad položte priamo na stred
varnej zóny.
• Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
Úspora energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
Progress 61
62 Progress
Progress 63
www.progress-hausgeraete.de
867357545-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising