Smeg | SI2M7643FX | User manual | SMEG SI2M7643FX Brukermanual

SMEG SI2M7643FX Brukermanual
Bruksanvisn‐ Bruksanvisn‐
ing
ing
Platetopp
SI2M7643FX
Inbyggnad‐
shäll
2
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
2
4
6
8
10
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Energieffektiv
15
17
17
19
20
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende
og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er
under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes
eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
3
Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med
et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må
ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten. Ikke
rett deg etter grytesensoren.
Hvis glass/keramikkflaten er sprukket, skal produktet slås
av og kontakten tas ut. Hvis apparatet er koblet til
strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen, fjerner du
sikringen for å koble fra apparatet fra strømforsyningen. I
begge tilfeller, tar du kontakt med det autoriserte
servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet enten har utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i produsenten av kokeproduktets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er bygd
inn i produktet. Bruk av upassende beskyttelse kan føre til
ulykker.
4
SIKKERHETSANVISNINGER
Installasjon
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
• Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
• Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene i strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten.
• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet
en skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
5
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann
og eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som brukes
for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på platetoppen.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Stell og rengjøring
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før
du rengjør den.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
6
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ADVARSEL! Alle elektriske
tilkoblinger må være foretatt av
en kvalifisert elektriker.
Før monteringen
FORSIKTIG! Ikke bor eller
sveis ledningsendene. Dette er
strengt forbudt!
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
Serienummer ....................
Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller standardene.
Tilkoblingskabel
• Koketoppen er utstyrt med
tilkoplingskabelen.
• Skift ut skadet nettkabel kun med
reservekabel. Snakk med ditt lokale
autoriserte servicesenter.
FORSIKTIG! Ikke koble til
kabelen uten kabelendehylse.
Tofaset tilkobling
1. Fjern ledningsendehylsen fra svarte og
brune ledninger.
2. Fjern en isolering av de brune og
svarte kabelendene.
3. Bruk en ny ledningsendehylse på 1,5
mm² på hver kabelende
(spesialverktøy kreves).
Kabeltverrsnitt
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Enfaset tilkobling - 230 V~
Tofaset tilkobling - 400 V 2 ~ N
Grønn - gul
Grønn - gul
N
Blå og blå
Blå og blå
N
L
Svart og brun
Svart
L1
7
Enfaset tilkobling - 230 V~
Tofaset tilkobling - 400 V 2 ~ N
Brun
L2
Montering
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
8
Hvis produktet er installert over
en skuff, kan
koketoppventilasjonen varme
opp ting som er lagret i skuffen
under matlagingsprosessen.
Du kan installere et
separasjonspanel, men det er
ikke obligatorisk.
min. 60mm
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over platetoppen
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
1
1
1
2
Oversikt over betjeningspanelet
1
2 3
4 5
6
10
7
9
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
9
Sensor‐
felt
Funksjon
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Enhetens bar‐
nesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
MultiZone
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Auto-Vent
Aktivere og deaktivere den manuelle modu‐
sen til funksjonen.
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for ko‐
kesoner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
3
/
4
5
6
7
8
9
/
10
–
Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
Accelerator er aktivert.
Power-funksjonen er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
Eco-Heat (3-trinns restvarmeindikator): fortsetter tilberedning/varmhol‐
ding/restvarme.
/
Sperre /Enhetens barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkobling er aktivert.
10
Eco-Heat (3-trinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge av
restvarme. Indikatoren viser
nivået av restvarme. Hvis en
gitt sone blir for varm for å
fungere, kan funksjonen senke
varmeinnstillingen for
omliggende soner.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Effekttrinn
koketoppen deak‐
tiveres etter
Slå på og av
1–3
6 timer
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
4–7
5 timer
8–9
4 timer
Automatisk utkobling
10 – 14
1,5 timer
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle vask
betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle tørrkokes). Før koketoppen
brukes igjen, må kokesonene være
kalde.
• du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og tiden
som koketoppen deaktiveres etter:
Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig effekttrinn
eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk.
Du kan bruke store kokekar satt på to
kokesoner samtidig. Kokekaret må dekke
midten av hver sone. Riktige posisjoner for
kokekar:
11
tennes). Berør straks et ønsket effekttrinn.
Etter 3 sekunder tennes .
For å deaktivere funksjonen: endre
effekttrinn.
Power-funksjon
Feil posisjoner for kokekar:
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se etter i kapittelet «Tekniske
data".
MultiZone
Funksjonen er aktivert når
kasserollen dekker midten av
de to sonene.
Denne funksjonen forbinder to kokesoner
slik at de opererer som én.
Still inn effekttrinnet til en av kokesonene.
For å aktivere funksjonen for venstre/
høyre kokesoner, berør / . For å angi
eller endre effekttrinnet, berør en av de
venstre/høyre kontrollsensorene.
For å deaktivere denne funksjonen,
berør / . Kokesonene opererer
uavhengig.
Accelerator
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når den
er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
For å aktivere funksjonen må
kokesonen være kald.
For å aktivere funksjonen for en
kokesone: berør enden av
betjeningslinjenn på høyre side (
For å aktivere funksjonen for en
kokesone: berør enden av
betjeningslinjen på høyre side. tennes.
For å deaktivere funksjonen: endre
effekttrinn.
Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
på
For å aktivere funksjonen: berør
tidsuret for å stille inn tiden (00–99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med
. Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
For å endre tiden: velg kokesonen med
. Berør
eller .
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør .
12
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Still inn effekttrinnet først.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
Tidsur med opptelling (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er aktiv.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere denne funksjonen: berør
på tidsuret.
vises. Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
mellom
og tiden som telles opp
(minutter).
For å se hvor lenge kokesonen er aktiv:
still inn kokesonen med
.
Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen
er i bruk.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør
eller
. Indikatoren for kokesonen går av.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som et
varselur når komfyrtoppen er på og når
kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser .
For å aktivere funksjonen, berør
.
Berør
eller
på tidsuret for å stille inn
tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
For å stoppe lyden: berør
.
Funksjonen har ingen effekt på
bruken av kokesonene.
Sperre
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer utilsiktet
endring av effekttrinnet.
For å aktivere funksjonen: berør
.
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir værende
på.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør
. Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
Enhetens barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
For å aktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med . Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med . Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med .
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen med
.
tennes. Berør
i 4 sekunder.
Still inn effekttrinn innen 10 sekunder.
Du kan betjene koketoppen. Når du
deaktiverer koketoppen med , blir
funksjonen aktivert igjen.
OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver koketoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
Berør
i 3 sekunder.
eller
tennes.
Berør
på tidsuret for å velge én av
følgende:
•
– lydene er avslått
•
– lydene er på
For å bekrefte valget, vent til koketoppen
slår seg av automatisk.
13
Når funksjonen er satt til to
kan du kun
høre lydene når:
• du berører
• Stoppeklokke kommer ned
• Tidsur med nedtelling kommer ned
• du legger noe på betjeningspanelet.
Strømbegrensning
Opprinnelig koketoppen på sitt høyeste
mulige effektnivå.
For å redusere eller øke effektnivået:
1. Deaktiver koketoppen.
2. Berør
i 3 sekunder. Displayet slås
på og så av.
i 3 sekunder. eller
3. Berør
tennes.
4. Trykk på
. P 72 tennes.
5. Berør
/
på tidsuret for å stille inn
effektnivå.
Effektnivåer
er koblet til én enkelt fase overstiger
3600 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
• Den siste valgte varmeinnstillingen har
prioritet. Som en konsekvens kan
varmeinnstillingen til de andre sonene
automatisk reduseres. Den tidligere
varmeinnstillingen, og den nye justert
av funksjonen, veksler på skjermen i 60
sekunder.
Når du angir Strømbegrensningfunksjonen til 6,0 kW eller mindre, deles
strømmen til koketoppen mellom
tilberedningssoner.
Se etter i kapittelet «Tekniske data".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
Når du angir Strømbegrensningfunksjonen til mer enn 6,0 kW, deles
strømmen til koketoppen mellom to
tilberedningssoner i et par.
FORSIKTIG! Sørg for at den
valgte effekten passer med
husmonteringssikringene.
Eco-Logic
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3600 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
Auto-Vent
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en Auto-
14
Vent-ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de varmeste
kokekarene på koketoppen. Du kan også
betjene viften fra koketoppen manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet deaktivert
som standard. Aktiver det før
du bruker funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Bruke funksjonen manuelt
For å bruke funksjonen, må du automatisk
stille automatisk modus til H1 – H6.
Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard.Ventilatoren reagerer hver gang
du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften.
Automatisk moduser
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
Ste‐
king1)
king2)
Modus
H0
Av
Av
Av
Modus
H1
På
Av
Av
Modus
På
Vifte‐
hastig‐
het 1
Vifte‐
hastig‐
het 1
Modus
H3
På
Av
Vifte‐
hastig‐
het 1
Modus
H4
På
Vifte‐
hastig‐
het 1
Vifte‐
hastig‐
het 1
Modus
H5
På
Vifte‐
hastig‐
het 1
Vifte‐
hastig‐
het 2
H2 3)
Modus
H6
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
Ste‐
king1)
king2)
På
Vifte‐
hastig‐
het 2
Vifte‐
hastig‐
het 3
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer
viftehastigheten i samsvar med automatisk modus.
2) Koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer
viftehastigheten i samsvar med automatisk modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset og baserer
seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av produktet.
2. Berør
i 3 sekunder. Displayet slås
på og så av.
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
noen få ganger til
slås
på.
5. Berør
på tidsuret for å velge en
automatisk modus.
For å bruke ventilatoren direkte
på ventilatorpanelet, deaktiver
den automatiske modusen til
funksjonen.
Når du er ferdig med matlaging
og deaktiverer koketoppen, kan
det hende at ventilatorviften går
fremdeles går i en viss tid. Etter
at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften
automatisk og hindrer deg fra
utilsiktet å aktiverer viften de
neste 30 sekundene.
Manuell betjening av viftehastigheten
Du kan også betjene funksjonen manuelt.
For å gjøre det berører du mens
komfyrtoppen er aktiv. Dette deaktiverer
automatisk bruk av funksjon og lar deg
endre viftehastigheten manuelt. Når du
trykker på øker du viftens hastighet
med én. Når du når et høyt nivå og trykker
igjen vil du stille viftens hastighet til 0.
Dette deaktiverer viften i ventilatorhetten.
15
Berør for å starte viften igjen med
hastighet 1.
For å aktivere automatisk bruk
av funksjonen, deaktiver
koketoppen og deretter aktiver
koketoppen.
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk modus
til H1 – H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter at
koketoppen deaktiveres.
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Kokekar
På induksjonskokesoner lager
et sterkt elektromagnetisk felt
raskt varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er rene
og tørre før du setter dem på
den keramiske koketoppens
overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale, og betyr ikke at det
er feil på komfyrtoppen.
Eco-Off (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres. Forskjellen i
brukstid avhenger av valgt effekttrinn og
hvor lenge tilberedningen varer.
Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den ikke
proporsjonal med økt strømforbruk. Dette
betyr at en kokesonen med middels
16
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er kun
veiledende.
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–3
Hollandaisesaus, smelt: smør,
sjokolade, gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 –
40
Tilberedes med lokk.
3–5
Svell ris og melkeretter, varm
ferdigretter.
25 –
50
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melkeret‐
ter må røres i under hele pro‐
sedyren.
5–7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 –
45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
7–9
Dampkoking av poteter.
20 –
60
Bruk maks ¼ l vann for 750 g
poteter.
7–9
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 –
150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
9 – 12
Varsom steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, koket‐
ter, pølser, lever, sausejev‐
ning, egg, pannekaker, smul‐
tringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
12 – 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 – 15
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pom‐
mes frites.
Kok store mengder vann.Power-funksjon er aktivert.
Råd og tips for Auto-Vent
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
• Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom koketoppen
og ventilatoren (f.eks. med en hånd
eller et håndtak på et kokekar). Se
bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
17
Andre fjernstyrte produkter kan
blokkere signalet. Ikke bruk
noen eksternt kontrollerte
produkter på tidspunktet du
bruker funksjonen på
koketoppen.
Kjøkkenventilatorer med Funksjonen
fungerer med Auto-Vent-funksjon
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
• Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren base.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser skrapen
på glassflaten i en skarp vinkel og skyv
bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker, blank
misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper. Tørk
koketoppen med en myk klut etter
rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om komfyrtoppen
er riktig koblet til strømforsy‐
ningen. Se koblingsskjema‐
et.
18
Feil
Mulig årsak
Løsning
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er år‐
saken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Du stiller ikke inn effekttrinn
for 10 sekunder.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sen‐
sorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Det er vann eller fettsprut på
betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når kom‐
fyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle‐
re sensorfelt.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm
fordi den var bare i bruk en
kort stund eller sensoren er
skadet.
Kontakt servicesenteret der‐
som stekesonen fortsatt er
varm i lang tid.
Auto-Vent fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betjenings‐
panelet.
Accelerator starter ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekt‐
trinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjo‐
nen.
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfeltene.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se "Dag‐
lig bruk".
Automatisk utkobling er akti‐
vert.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen.
lyser.
19
Feil
Mulig årsak
Løsning
lyser.
Enhetens barnesikring eller
Sperre er aktivert.
Se "Daglig bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokeso‐
nen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
Det er en feil på komfyrtop‐
pen.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen etter 30 se‐
og et nummer vises.
kunder. Hvis
lyser igjen,
kobler du komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Aktiver
komfyrtoppen igjen etter 30
sekunder. Hvis problemet
fortsetter, må du snakke
med et autorisert service‐
senter.
Du kan høre en konstant pi‐
pelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for glasskeramikken
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
(du finner den i hjørnet av glassflaten)
samt feilmeldingen som vises. Påse at du
har brukt komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må
du selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren, også
i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser finner
du i garanti-heftet.
TEKNISKE DATA
Typeskilt
Modell SI2M7643FX
Type 61 B4A 04 AD
Induksjon 7.2 kW
Serienr. .................
SMEG
PNC (produktnummer) 949 594 459 00
220 – 240 V / 400 V 2N 50 – 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.2 kW
20
Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maks ef‐
fekttrinn) [W]
Power-funk‐
sjon [W]
Power maksi‐
mal varighet
for funksjon
[min]
Diameter på
kokekar [mm]
Venstre foran
2300
3200
10
125 – 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 – 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 – 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 – 210
Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i
tabellen. Det endres med kokekarets
materiale og mål.
For å oppnå et optimalt kokeresultat bør
kokekaret ikke være større enn
diameteren som er angitt i tabellen.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
SI2M7643FX
Komfyrtopp-type
Koketopp for
innbygging
Antall kokeområder
2
Varmeteknologi
Induksjon
Lengde (L) og bredde (B)
på kokeområdet
Venstre
L 39,2 cm
B 19,5 cm
Lengde (L) og bredde (B)
på kokeområdet
Høyre
L 39,2 cm
B 19,5 cm
Energiforbruk for kokeom‐
rådet (EC electric cooking)
Venstre
183,9 Wh / kg
Energiforbruk for kokeom‐
rådet (EC electric cooking)
Høyre
183,9 Wh / kg
Energiforbruk for koketopp
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging – Del
2: Koketopper – Metoder for måling av
ytelse
183,9 Wh / kg
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
21
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
22
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Daglig användning
22
24
26
28
29
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
34
37
37
39
40
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
23
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHETS: Tillagningsprocessen måste övervakas.
En kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och
lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten
och dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet
direkt med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla
från produkten från strömförsörjningen. I båda fallen,
kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som
medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
24
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner i
botten.
• Om produkten är installerad ovanför en
låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten eller
påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det heta
kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
25
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel
i het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
26
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
VARNING! Alla elektriska
anslutningar måste göras av en
behörig elektriker.
Före installationen
FÖRSIKTIGHET! Borra inte
eller löd inte trådändarna. Detta
är absolut förbjudet!
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• Byt endast den skadade nätsladden
med reservdelskabeln. Kontakta ditt
lokala auktoriserade servicecenter.
FÖRSIKTIGHET! Anslut inte
kabeln utan kabeländhylsa.
Tvåfasanslutning
1. Ta bort kabeländhylsan från svarta och
bruna ledningar.
2. Ta bort en bit isolering av de bruna
och svarta kabeländarna.
3. Sätt på en ny trådändhylsa på 1,5 mm²
på varje kabelände. (ett specialverktyg
krävs).
Kabel tvärsnitt
230V~
400V 2~N
N
N
L
L1
L2
Enfasanslutning - 230 V~
Tvåfasanslutning - 400 V 2 ~ N
Grön - gul
Grön - gul
N
Blå och blå
Blå och blå
N
L
Svart och brun
Svart
L1
Brun
L2
27
Montering
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
+1
min.
55mm
490 mm 560+1mm
min.
28 mm
Om produkten har installerats
ovanför en låda kan hällens
ventilation värma upp det som
förvaras i lådan när hällen
används. Du kan installera en
distanspanel men det är inte
obligatoriskt.
28
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
1
1
1
2
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2 3
4 5
6
10
7
9
8
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkring på
ugnen
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
MultiZone
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Auto-Vent
För att aktivera och inaktivera manuellt läge
för funktionen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för
kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
3
/
4
5
6
29
7
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
8
9
/
10
-
Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Accelerator är på.
Power-funktionen är igång.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
Eco-Heat (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande / varmhåll‐
ning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkring på ugnen är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kok‐
zonen.
Automatisk avstängning är på.
Eco-Heat (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån. Om en viss
zon blir för varm kan funktionen
sänka värmeinställningen för
de närliggande zonerna.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller
stänga av hällen.
30
Automatisk avstängning
Använda kokzonerna
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter hällen
har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En
ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
Ta bort föremålet eller rengör
kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
Hällen stängs av
efter
1-3
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
Värmeläge
För inställning eller ändring av värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
Du kan använda ett stort kokkärl på två
kokzoner samtidigt. Kokkärlet måste täcka
mitten på båda zonerna. Rätt placering av
kokkärl:
Fel placering av kokkärl:
MultiZone
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på de
två zonerna.
Funktionen kopplar ihop två kokzoner till
en gemensam zon.
Ställ först in värmeläget för en av
kokzonerna.
Aktivera funktionen för vänster/höger
sidas kokzoner: tryck på / . Ställ in
eller ändra värmeläget med någon av
vänster/höger touch-kontroll.
För att avaktivera funktionen: tryck på
/ . Kokzonerna fungerar nu oberoende
av varandra.
31
Accelerator
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och fortsätter
därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på slutet av
inställningsfältet till höger ( tänds).
Tryck direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds .
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Power-funktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka till
högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på slutet av
inställningsfältet till höger.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
För att se återstående tid: välj kokzonen
med
. Kokzonens indikator börjar
blinka snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
Ändra tiden: välj kokzonen med
Tryck på
eller .
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
.
.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
CountUp-timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
på
Aktivera funktionen: tryck på
timern varpå
tänds. När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar mellan
och räknad tid (minuter).
För att se hur länge kokzonen är igång:
välj kokzonen med
. Kokzonens
indikator börjar blinka snabbt. Displayen
visar hur länge kokzonen har varit igång.
För att avaktivera funktionen:Välj
kokzonen med
och tryck på
eller . Kokzonens indikator slocknar.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och kokzonerna
inte används. Displayen visar värmeläget
.
32
Aktivera funktionen: tryck på
.
Tryck på eller
på timern för att ställa
in tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på
.
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion av.
Barnsäkring på ugnen
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
i
4 sekunder.
tänds. Inaktivera hällen
med .
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med . Ställ inte in värmeläget.
Tryck på
i 4 sekunder.
tänds.
Inaktivera hällen med .
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
tänds. Tryck på
i4
med .
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
aktiveras
funktionen igen.
OffSound-kontroll (Aktivera och
inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för att välja något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
Vänta tills hällen stängs av automatiskt för
att bekräfta ditt val.
hör
När denna funktion är inställd på
du endast ljuden när:
• du trycker på
• Signalur ringer
• Nedräkningstimer ringer
• du ställer något på kontrollpanelen.
Effektbegränsning
Hällen är ursprungligen på högsta möjliga
effektnivå.
För att minska eller öka effektnivån:
1. Stäng av hällen.
i 3 sekunder. Displayen
2. Tryck på
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
eller
tänds.
4. Tryck på
. P 72 tänds.
5. Tryck på /
på timern för att ställa
in effektnivån.
Effektnivåer
Se avsnittet "Teknisk information".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
FÖRSIKTIGHET! Se till att den
valda strömmen passar till
säkringarna i huset.
33
Eco-Logic
• Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3600 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna
som anslutits till en fas har överskridit
3600 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Den senaste valda värmeinställningen
har prioritet. Som en konsekvens kan
värmeinställningarna på de andra
zonerna reduceras automatiskt.
Föregående värmeinställning, och den
nya som justeras av funktionen,
alternerar på displayen i 60 sekunder.
När du ställer in Effektbegränsningfunktionen till 6,0 kW eller mindre,
fördelas effekten på hällen mellan alla
kokzonerna.
Auto-Vent
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en AutoVentköksfläkt. Både hällen och
köksfläkten har en infraröd
signalkommunikator. Fläktens hastighet
definieras automatiskt med utgångspunkt
från lägesinställningen och temperaturen
för det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning för
mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1 –
H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5.Fläkten reagerar när hällen aktiveras.
Hällen känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens hastighet
därefter.
När du ställer in Effektbegränsningfunktionen till 6,0 kW eller mer, fördelas
effekten på hällen mellan två kokzoner
som ett par.
Automatiska lägen
Läge
H0
Auto‐
ma‐
tiskt
ljus
Kok‐
Stek‐
ning1)
ning2)
Av
Av
Av
34
Auto‐
ma‐
tiskt
ljus
Kok‐
Stek‐
ning1)
ning2)
Läge
H1
På
Av
Av
Läge
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H3
På
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H4
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H5
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Läge
H6
På
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Fläkt‐
hastig‐
het 3
H23)
1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar
fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar
fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan, och går
inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
2. Tryck på
i 3 sekunder. Displayen
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
några gånger tills
4. Tryck på
tänds.
5. Tryck på
på timern för att välja ett
automatiskt läge.
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt på
fläktpanelen.
När du är klar med
matlagningen och stänger av
hällen kan köksfläkten fortsätta
gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av
fläkten automatiskt och
förhindrar att du oavsiktligt slår
på fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
Det gör du genom att trycka på när
hällen är igång. Då inaktiveras automatiskt
styrning av funktionen och du kan ändra
fläkthastigheten manuellt. När du trycker
på ökar du fläkthastigheten med ett.
När du når en intensiv nivå och trycker på
igen ställs fläkthastigheten in på 0 igen
och då stängs köksfläkten av. Starta
fläkten igen med fläkthastighet 1 genom
att trycka på .
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att stänga
av hällen och sedan slå på den
igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in det
automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
35
Kokkärl
Ljud under användning
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Använd induktionskokzonerna
med lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Se till att kastrullens botten är
ren och torr innan du sätter den
på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Om du hör:
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
Eco-Off (ECO-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är endast
avsedda som vägledning.
Se avsnittet "Tekniska data".
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
36
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 50
Minst dubbelt så mycket väts‐
ka som ris, rör om mjölkbase‐
rade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 45
Tillsätt några matskedar väts‐
ka.
7-9
Kokning av potatis.
20 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredi‐
enser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, ägg, pannkakor, munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket‐
ter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. Power-funktionen aktiveras.
Råd och tips för Auto-Vent
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand eller
kokkärlshandtag). Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter kan
blockera signalen. Använd inga
fjärrstyrda produkter när du
använder funktionen på hällen.
37
Köksfläktar som fungerar med AutoVent-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
Rengöring av hällen
annat fall kan denna typ av smuts
skada hällen. Var försiktig och undvik
brännskador. Sätt specialskrapan snett
mot glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat tillräckligt:
kalkringar, vattenringar, fettstänk,
glänsande metalliska missfärgningar.
Rengör hällen med en fuktig duk och
icke slipande rengöringsmedel. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med socker. I
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen. Se kopplings‐
schemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Du har inte ställt in värmelä‐
get inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 se‐
kunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kon‐
troll.
38
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och häl‐
len stängs av.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Du har ställt något på en el‐
ler flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Auto-Vent fungerar inte.
Du kan täcka över kontroll‐
panelen.
Avlägsna föremålet från
kontrollpanelen.
Accelerator fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in‐
ställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir var‐
ma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touchkontrollerna.
Ljudet är avaktiverat.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
tänds.
Automatisk avstängning är
på.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Barnsäkring på ugnen eller
Lås är på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zo‐
nen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
kontrollen
39
Problem
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
Om
visas igen ska du
dra ur elkontakten. Sätt i el‐
kontakten igen efter 30 se‐
kunder. Kontakta auktorise‐
rat servicecenter om proble‐
met fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
Om du inte finner en lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande som
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
TEKNISKA DATA
Typskylt
Modell SI2M7643FX
Typ 61 B4A 04 AD
Induktion 7.2 kW
Serienr .................
SMEG
PNC 949 594 459 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.2 kW
Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
Power funk‐
tion [W]
Power funk‐
tion maximal
varaktighet
[min]
Kokkärlets
diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
40
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i tabellen.
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
SI2M7643FX
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
2
Uppvärmningsteknik
Induktion
Längd (L) och bredd (B) för
kokzonen
Vänster
L 39,2 cm
B 19,5 cm
Längd (L) och bredd (B) för
kokzonen
Höger
L 39,2 cm
B 19,5 cm
Energiförbrukning för kok‐
zonen (EC electric cook‐
ing)
Vänster
183,9 Wh/kg
Energiförbrukning för kok‐
zonen (EC electric cook‐
ing)
Höger
183,9 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
183,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
41
42
43
867346572-D-192019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising