Progress PAI8205I User manual

Progress PAI8205I User manual
Käyttöohje
Manual de instruções
Bruksanvisning
Keittotaso
Placa
Inbyggnadshäll
PAI8205I
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
2
4
6
7
9
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
14
16
16
18
19
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Progress 3
•
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä,
kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka
sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia
ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty
sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota
sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka
tapauksessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
4 Progress
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
• Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2 cm.
• Poista laitteen alla olevaan kaappiin
mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Progress 5
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa
lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen
aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
6 Progress
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
Tiivistenauhojen on oltava huulloksen
pituisia.
3. Leikkaa nauhojen päät 45° kulmassa.
Niiden on sovittava tarkoin huulloksien
nurkkiin.
4. Kiinnitä nauhat huulloksiin. Älä venytä
nauhoja. Älä taita nauhojen päitä
päällekkäin.
Tiivistä keraamisen pinnan ja työtason
väliin jäänyt rako keittotason asentamisen
jälkeen silikonilla. Varmista, ettei silikonia
mene keraamisen pinnan alle.
Asennus
Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Tiivisteen kiinnittäminen integroitu asennus
1. Puhdista työtason huullokset.
2. Leikkaa pakkaukseen kuuluva 3 x 10
mm tiivistenauha 4 osaan.
min.
500mm
min.
50mm
Progress 7
min.
28 mm
Jos laite on asennettu laatikon
yläpuolelle, laatikossa olevat
esineet voivat lämmetä
ruoanlaiton aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
TUOTEKUVAUS
Keittoalueet
1
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
2
1
8 Progress
Käyttöpaneelin painikkeet
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kos‐
ke‐
tus‐
paini‐
ke
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Uunin lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐
taminen.
3
Tauko
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
4
Bridge
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen il‐
maisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoitta‐
minen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
Hob²Hood
Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen
päälle ja pois päältä.
-
Keittoalueen valitseminen.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
PowerBoost
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
1
2
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
Progress 9
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
Tauko on kytketty päälle.
Automaattinen kuumennus on kytketty päälle.
PowerBoost on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmaisin) edelleen toimin‐
nassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.
/
Lukitus /Uunin lapsilukko on kytketty päälle.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.
OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
VAROITUS!
/
/
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalot ilmoittavat
käytössä olevien keittoalueiden
jälkilämmön tason. Vierellä
olevien keittoalueiden
merkkivalot voivat myös syttyä,
vaikka ne eivät olisi käytössä.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
10 Progress
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin
(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin
ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta
uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta
eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan
kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-2
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Tämä toiminto yhdistää kaksi
vasemmanpuoleista keittoaluetta, jotka
toimivat tämän jälkeen yhtenä
keittoalueena.
Aseta ensin toisen vasemmanpuoleisen
keittoalueen tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Voit asettaa
tehotason tai muuttaa sitä koskettamalla
yhtä kosketuspainiketta.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Tämän jälkeen keittoalueet toimivat
itsenäisesti.
Automaattinen kuumennus
Kytke tämä toiminto toimintaan
saavuttaaksesi haluamasi tehotason
nopeammin. Kun toiminto on toiminnassa,
alue toimii alussa suurimmalla tehotasolla
ja jatkaa sen jälkeen toimintaa
haluamallasi tehotasolla.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa
( syttyy).
Kosketa välittömästi haluamaasi
tehotasoa. Kolmen sekunnin kuluttua
syttyy .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
PowerBoost
Bridge
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Tämä toiminto on toiminnassa,
kun keittoastia peittää kahden
alueen keskikohdat.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset
tiedot".
Progress 11
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa .
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai
ajan muuttaminen: kosketa ajastimen
tai
-painiketta ja aseta aika (00 - 99
minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta
on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta . Jäljellä oleva
aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa Hälytinajastintoimintona keittotason ollessa toiminnassa
ja keittoalueiden ollessa pois toiminnasta.
Tehotason näytössä näkyy .
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
Tauko
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit
lukittuvat toiminnon ollessa toiminnassa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
syttyy.Tehotaso laskee arvoon 1.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta . Edellinen tehotaso
kytkeytyy päälle.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto sammuu.
Uunin lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
12 Progress
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella . Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella .
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella .
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella , toiminto on edelleen
kytkettynä.
Tehonhallinta
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden kokonaissähkökuormitus
on yli 3700 W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Alhaisemman tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttö muuttuu valitun
tehotason ja alhaisemman tehotason
välillä. Jonkin ajan kuluttua alhaisempi
tehotaso jää näkymään alhaisemman
tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttöön.
Hob²Hood
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Useimmissa liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on
oletuksena pois päältä. Kytke
se päälle ennen toiminnon
käyttämistä. Lisätietoa on
saatavilla liesituulettimen
käyttöohjeista.
Toiminnon käyttäminen automaattisesti
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 – H6.
Keittotason oletusasetus on
H5.Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden.
Automaattitilat
Tila H0
Auto‐
maatti‐
nen
valo
Keittä‐
mi‐
Paista‐
mi‐
nen1)
nen2)
Pois
Pois
Pois
Progress 13
Auto‐
maatti‐
nen
valo
Keittä‐
mi‐
Paista‐
mi‐
nen1)
nen2)
Tila H1
Päällä
Pois
Pois
Tila
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
1
Puhalti‐
men
nopeus
1
Tila H3
Päällä
Pois
Puhalti‐
men
nopeus
1
Tila H4
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
1
Puhalti‐
men
nopeus
1
Tila H5
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
1
Puhalti‐
men
nopeus
2
Tila H6
Päällä
Puhalti‐
men
nopeus
2
Puhalti‐
men
nopeus
3
H2 3)
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja säätää puhalti‐
men nopeuden automaattitilan mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja säätää puhalti‐
men nopeuden automaattitilan mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon päälle, se
ei ole lämpötilariippuvainen.
Automaattitilan muuttaminen
1. Kytke laite pois päältä.
2. Kosketa painiketta
kolmen
sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja
sammuu.
kolmen
3. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
4. Kosketa painiketta
muutaman
kerran, kunnes
syttyy.
5. Kosketa ajastimen painiketta
automaattitilan valitsemiseksi.
Kun haluat säätää
liesituuletinta suoraan
liesituulettimen paneelista,
kytke toiminnon automaattitila
pois päältä.
Kun lopetat ruoanlaiton ja
kytket keittotason pois päältä,
liesituulettimen puhallin voi
toimia jonkin aikaa tämän
jälkeen. Tämän jälkeen
järjestelmä kytkee puhaltimen
pois päältä automaattisesti,
puhallinta ei voida kytketä
vahingossa päälle seuraavan
30 sekunnin aikana.
Puhaltimen nopeuden manuaalinen
säätäminen
Toimintoa voidaan käyttää myös
manuaalisesti. Kosketa tällöin painiketta
keittotason ollessa toiminnassa.
Toiminnon automaattitila kytkeytyy tällöin
pois päältä ja voit säätää puhaltimen
nopeutta manuaalisesti. Painiketta
painaessa lisäät puhaltimen nopeutta
yhdellä. Kun saavutat tehotason ja painat
painiketta uudelleen, puhaltimen
nopeudeksi säätyy 0 ja liesituulettimen
puhallin kytkeytyy pois päältä. Voit kytkeä
puhaltimen uudelleen päälle nopeudella 1
koskettamalla .
Voit kytkeä toiminnon
automaattitilan päälle
kytkemällä keittotason pois
päältä ja uudelleen päälle.
Valon sytyttäminen
Voit asettaa keittotason sytyttämään valon
automaattisesti aina keittotason päälle
kytkemisen yhteydessä. Aseta tällöin
automaattinen tila H1 – H6.
Liesituulettimen valo kytkeytyy
pois päältä kahden minuutin
kuluttua keittotason pois päältä
kytkemisen jälkeen.
14 Progress
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla voimakas
sähkömagneettinen kenttä luo
keittoastian lämmön erittäin
nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Tehotaso
-1
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi,
saa vain osan keittoalueen tehosta.
Katso "Tekniset tiedot".
Käytön aikana kuuluvat äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne
tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Keittoalueen tehotason ja virrankulutuksen
riippuvuussuhde ei ole lineaarinen.
Virrankulutus ei kasva suhteellisesti
suurempaan tehotasoon siirryttäessä.
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella
tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa
vähemmän kuin puolet maksimitason
vaatimasta energiasta.
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänä‐
pito.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Aseta keittoastian päälle kan‐
si.
Progress 15
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suk‐
laan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
25 50
Lisää vähintään kaksinkertai‐
nen määrä nestettä riisin suh‐
teen, sekoita maitoruokia kyp‐
sennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha.
20 45
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vet‐
tä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsen‐
täminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐
don bleun, kotlettien, pyöryköi‐
den, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paista‐
minen.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuli‐
perunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pata‐
paisti), ranskalaisten friteeraus.
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on päällä.
Neuvoja ja vinkkejä Hob²Hood
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
• Suojaa liesituulettimen paneeli suoralta
auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä, keittoastian kahvalla tai
korkealla kattilalla). Katso kuva.
Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
16 Progress
Muut kaukosäädettävät laitteet
voivat estää signaalin. Älä
käytä kyseisiä laitteita
keittotason lähellä Hob²Hoodtoiminnon ollessa päällä.
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme.
Hob²Hood-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
Keittotason puhdistaminen
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen
jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virheel‐
lisesti.
Tarkista, onko keittotaso kyt‐
ketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Progress 17
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Et aseta tehotasoa 10 se‐
kunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Kosketit 2 tai sitä useampaa
kosketuspainiketta samanai‐
kaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketus‐
painiketta.
Tauko on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Keittotasosta kuuluu ääni‐
merkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keit‐
totaso on kytketty pois toi‐
minnasta.
Yksi tai useampi kosketus‐
painike on peitetty.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin esi‐
ne.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska si‐
tä on käytetty vain vähän ai‐
kaa tai anturi on viallinen.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huolto‐
liikkeeseen.
Hob²Hood ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpanee‐
lin päältä.
Käytössä on erittäin korkea
kattila, joka estää signaalin.
Käytä pienempää kattilaa,
vaihda keittoaluetta tai sää‐
dä liesituuletinta manuaali‐
sesti.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittä‐
västi.
Korkein tehotaso on asetet‐
tu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta on kytketty
päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuume‐
nevat.
Keittoastia on liian suuri, tai
se on liian lähellä painikkei‐
ta.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollis‐
ta.
Uunin lapsilukko tai Lukitus
on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Automaattinen kuumennus
ei toimi.
syttyy.
18 Progress
Ongelma
syttyy.
ja numero syttyy.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjei‐
tä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisi‐
ja on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keitto‐
astiaa. Katso "Tekniset tie‐
dot".
Keittoalueessa on jokin vika.
Sammuta keittotaso ja kytke
se uudelleen toimintaan 30
sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke keit‐
totaso irti sähköverkosta. Lii‐
tä keittotaso takaisin sähkö‐
verkkoon 30 sekunnin kulut‐
tua. Jos ongelma toistuu,
ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu äänimerkki
keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheellinen.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Ota yhteyttä päte‐
vään sähköasentajaan
asennuksen tarkistamiseksi.
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
TEKNISET TIEDOT
Arvokilpi
Malli PAI8205I
Tyyppi 62 D4A 01 AA
Induktio 7.35 kW
Sarjanumero .................
PROGRESS
PNC-tuotenumero 949 594 503 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.35 kW
Progress 19
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
kesto enin‐
tään [min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla
takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edes‐
sä
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla taka‐
na
2300
3200
10
125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan
Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus
PAI8205I
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
187,3 Wh/kg
189,1 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
186,3 Wh/kg
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
20 Progress
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Progress 21
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Descrição do produto
Utilização diária
21
23
25
27
29
Sugestões e dicas
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Dados técnicos
Eficiência energética
34
36
36
39
39
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser
responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de
instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre
as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no
futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de incapacidade profunda e complexa devem
ser mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
arrefecer. As partes acessíveis poderão ficar quentes
durante a utilização.
22 Progress
•
•
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, esse dispositivo deve ser ativado.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar
nas resistências de aquecimento.
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O aparelho não pode ser alimentado através
de algum dispositivo de comutação externo, como um
temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja
ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de
eletricidade.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de aquecimento.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na superfície
da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize o aparelho antes de o instalar na estrutura de
encastre.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando
e não confie apenas no detetor de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma
fenda, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada
Progress 23
•
•
elétrica. Se o aparelho estiver ligado à rede elétrica
diretamente numa caixa de derivação, desligue o disjuntor
no quadro elétrico para desligar o aparelho da alimentação
elétrica. Em todo o caso, contacte o Centro de Assistência
Técnica Autorizado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham
sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar
ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas
instruções de utilização, bem como as proteções de placa
já incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de
proteções impróprias pode causar acidentes.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efetuada
por uma pessoa qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
móveis de cozinha.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de uma
porta ou debaixo de uma janela. Isso
evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
• Cada aparelho possui ventoinhas de
arrefecimento na parte inferior.
• Se o aparelho for instalado por cima de
uma gaveta:
– Não guarde folhas de papel ou
objetos pequenos que possam ser
sugados, porque podem danificar
as ventoinhas de arrefecimento ou
reduzir a eficiência do sistema de
arrefecimento.
– Mantenha uma distância mínima de
cerca de 2 cm entre a parte inferior
do aparelho e os objetos que forem
guardados na gaveta.
• Remova os painéis de separação que
estiverem instalados no armário por
baixo do aparelho.
Ligação eléctrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
24 Progress
• Todas as ligações elétricas devem ser
efetuadas por um eletricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que o
aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
• Utilize a abraçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma tomada
próxima.
• Não utilize adaptadores com várias
tomadas, nem cabos de extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As proteções contra choques elétricos
das peças isoladas e não isoladas
devem estar fixas de modo a não
poderem ser retiradas sem
ferramentas.
• Ligue a ficha à tomada elétrica apenas
no final da instalação. Certifique-se de
que a ficha fica acessível após a
instalação.
• Se a tomada elétrica estiver solta, não
ligue a ficha.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
• Utilize apenas dispositivos de
isolamento corretos: disjuntores de
proteção, fusíveis (os fusíveis de rosca
devem ser retirados do suporte),
diferenciais e contactores.
• A instalação elétrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da corrente
elétrica em todos os polos. O
dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque elétrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protetora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue a zona de aquecimento após
cada utilização.
• Não confie apenas no detetor de
tachos.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de
aquecimento. Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho apresentar
fendas, desligue-o imediatamente da
corrente elétrica. Isso evitará choques
elétricos.
• Os utilizadores portadores de
pacemaker devem manter-se a mais
de 30 cm de distância da zonas de
Progress 25
indução quando o aparelho estiver a
funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e
explosão
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos.
Mantenha as chamas e os objetos
quentes afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar com este tipo
de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão
espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no
aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não coloque uma tampa de panela
quente na superfície de vidro da placa.
• Não deixe que os tachos fervam até
ficarem sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objeto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não ative zonas de aquecimento com
um tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido ou alumínio
ou que tenham a base danificada
podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objetos quando precisar de os deslocar
sobre a placa.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
Manutenção e limpeza
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície
se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer
antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jatos de água ou vapor para
limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize produtos abrasivos,
esfregões, solventes ou objetos
metálicos.
Assistência
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode ver na
26 Progress
placa de características. A placa de
características encontra-se na parte
inferior da placa.
Montagem
Número de série ...........................
Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
min.
500mm
min.
50mm
Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado, utilize um cabo
do tipo: H05V2V2-F que suporta
temperaturas de 90 °C ou superiores.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
Fixar o vedante - Instalação
encastrada
1. Limpe os entalhes no balcão.
2. Corte a tira vedante de 3x10 mm
fornecida em 4 tiras. As tiras têm de
ficar com o mesmo comprimento dos
entalhes.
3. Corte as extremidades das tiras num
angulo de 45°. Devem ajustar-se aos
cantos dos entalhes com precisão.
4. Cole as tiras nos entalhes. Não
estique as tiras. Não cole
extremidades por cima de outras.
Após montar a placa, vede a folga
restante entre a vitrocerâmica e o balcão
com silicone. Certifique-se de que o
silicone não penetra debaixo da
vitrocerâmica.
min.
28 mm
Progress 27
Se o aparelho for instalado por
cima de uma gaveta, a
ventilação da placa durante o
funcionamento pode aquecer
os produtos que estiverem
guardados na gaveta.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Disposição da placa
1
1
1 Zona de aquecimento de indução
2 Painel de comandos
1
2
1
Disposição do painel de comandos
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
Cam
po
do
sen‐
sor
1
Função
Comentário
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
28 Progress
Cam
po
do
sen‐
sor
Função
Comentário
2
Bloqueio de funções / Blo‐
queio de segurança para
crianças
Para bloquear/desbloquear o painel de co‐
mandos.
3
Pausa
Para activar e desactivar a função.
4
Bridge
Para activar e desactivar a função.
-
Indicador do grau de coze‐
dura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Indicadores do temporiza‐
dor das zonas de cozedu‐
ra
Apresenta a zona de cozedura para a qual
está definido um tempo.
-
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
Hob²Hood
Para activar e desactivar o modo manual da
função.
-
Para seleccionar a zona de cozedura.
-
Para aumentar ou diminuir o tempo.
PowerBoost
Para activar a função.
Barra de comandos
Para seleccionar o grau de cozedura.
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
Indicadores de nível de calor
Visor
Descrição
A zona de aquecimento está desactivada.
-
A zona de aquecimento está activada.
Pausa activo.
Aquecimento automático activo.
PowerBoost activo.
+ dígito
Existe uma anomalia.
Progress 29
Visor
/
Descrição
/
OptiHeat Control (Indicador de calor residual com 3 níveis): continuar a
cozinhar/manter quente/calor residual.
Bloqueio de funções /Bloqueio de segurança para crianças a funcionar.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zo‐
na de aquecimento.
Desativação automática activo.
OptiHeat Control (Indicador de
calor residual com 3 níveis)
AVISO!
/
/
O calor
residual pode provocar
queimaduras. Os indicadores
mostram o nível de calor
residual das zonas de
aquecimento utilizadas. É
possível que um indicador de
uma zona de aquecimento
adjacente a outra utilizada
acenda mesmo que a sua zona
não seja utilizada.
As zonas de aquecimento de indução
criam diretamente na base dos recipientes
o calor necessário para cozinhar. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
recipientes.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Activar e desactivar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
Desativação automática
A função desactiva automaticamente a
placa nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura
estão desactivadas.
• Quando, após a activação da placa,
não é definido qualquer grau de
cozedura.
• Quando ocorrer um derrame ou
quando for colocado algum objecto
sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (tacho, pano,
etc.). É emitido um sinal sonoro e a
placa desactiva-se. Retire o objecto ou
limpe o painel de comandos.
• Quando a placa ficar demasiado
quente (por exemplo, quando uma
panela ferve até ficar sem água).
Permita que a zona de cozedura
arrefeça antes de utilizar novamente a
placa.
• Quando utiliza tachos incorrectos. O
símbolo
acende-se e a zona de
cozedura é automaticamente
desactivada após 2 minutos.
• Quando não desactiva uma zona de
cozedura nem altera o grau de
cozedura. Após algum tempo, a
indicação
acende-se e a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o
tempo ao fim do qual a placa se
desactiva:
30 Progress
Grau de cozedura
,1-2
A placa desactiva-se após
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 horas
Grau de cozedura
Para seleccionar ou alterar o grau de
cozedura:
Toque no grau de cozedura que desejar,
na barra de controlo, ou desloque um
dedo ao longo da barra de controlo até
chegar ao grau de cozedura que desejar.
Bridge
Esta função é ativada quando
um tacho cobrir os centros de
duas zonas de aquecimento.
Esta função liga as duas zonas de
aquecimento do lado esquerdo de forma a
funcionarem como uma só.
Comece por definir o nível de calor para
uma das zonas de aquecimento do lado
esquerdo.
funciona com a regulação mais elevada e
depois continua a cozedura no grau de
cozedura desejado.
Para activar a função, é
necessário que a zona de
cozedura esteja fria.
Para activar a função para uma zona de
cozedura: toque em
( acende).
Toque imediatamente no grau de
cozedura que desejar. Após 3 segundos,
acende.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
PowerBoost
Esta função disponibiliza mais potência
para as zonas de cozedura de indução. A
função pode ser activada para uma zona
de cozedura de indução apenas por um
curto período de tempo. Após esse
tempo, a zona de cozedura de indução
muda automaticamente para o grau de
cozedura mais elevado.
Consulte o capítulo “Dados
técnicos”.
Para activar a função para uma zona de
acende.
cozedura: toque em .
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
Temporizador
Para ativar a função: toque em . Para
selecionar ou alterar o nível de calor,
toque num dos sensores de comando.
Temporizador da contagem
decrescente
Pode utilizar esta função para definir o
tempo de funcionamento da zona de
aquecimento apenas para uma sessão de
cozedura.
Para desativar a função: toque em .
As zonas de aquecimento funcionam de
forma independente.
Comece por selecionar o nível de calor
para a zona de aquecimento e selecione
depois a função.
Aquecimento automático
Para definir a zona de aquecimento:
toque
várias vezes até que o indicador
de uma zona de aquecimento se acenda.
Active esta função para obter o grau de
cozedura necessário em menos tempo.
Quando esta função está activa, a zona
Progress 31
Para ativar a função ou alterar o tempo:
toque no
ou no
do temporizador
para definir o tempo (00 - 99 minutos).
Quando o indicador da zona de
aquecimento começar a piscar
lentamente, a contagem decrescente
começa.
Para ver o tempo remanescente: defina
a zona de aquecimento com . O
indicador da zona de aquecimento
começa a piscar rapidamente. O visor
mostra o tempo restante.
Para desativar a função: defina a zona
de aquecimento com
e toque . O
tempo restante decresce até 00. O
indicador da zona de aquecimento apagase.
Quando o tempo termina, é
emitido um som e a indicação
00 fica intermitente. A zona de
aquecimento é desativada.
Para parar o som: toque em
.
Conta-Minutos
Pode utilizar esta função como ContaMinutos quando a placa está ativa e as
zonas de aquecimento estão inativas. O
visor apresenta na área do nível de
calor.
Para ativar a função: toque em .
Toque em
ou
do temporizador para
selecionar o tempo. Quando o tempo
termina, é emitido um som e 00 fica
intermitente.
Para parar o som: toque em
.
Esta função não afeta o
funcionamento das zonas de
aquecimento.
Pausa
Esta função ativa todas as zonas de
aquecimento com o nível de calor mais
baixo.
Quando a função estiver a funcionar,
todos os restantes símbolos dos painéis
de comandos estão bloqueados.
A função não desativa as funções de
temporizador.
Toque em
para ativar a função.
acende-se.O nível de calor é reduzido
para 1.
Para desativar a função, toque em . O
nível de calor volta ao valor anterior.
Bloqueio de funções
É possível bloquear o painel de comandos
com zonas de cozedura a funcionar. Isto
impede uma alteração acidental do grau
de cozedura.
Comece por definir o grau de cozedura.
Para activar a função: toque em
acende durante 4 segundos.O
temporizador permanece activo.
.
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
.
Quando desactivar a placa,
também desactivará esta
função.
Bloqueio de segurança para
crianças
Esta função evita o acionamento acidental
da placa.
Para ativar a função: ative a placa com
. Não defina o grau de cozedura. Toque
em
durante 4 segundos.
acende.
Desative a placa com .
Para desativar a função: ative a placa
com . Não defina o grau de cozedura.
Toque em
durante 4 segundos.
acende. Desative a placa com .
Para contornar a função por apenas um
período de cozedura: ative a placa com
.
acende. Toque em
durante 4
32 Progress
segundos. Defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos. Pode utilizar
a placa. Quando desativar a placa com
, a função fica novamente ativa.
Gestão de energia
• As zonas de aquecimento estão
agrupadas de acordo com a posição e
o número de cada fase da placa.
Consulte a ilustração.
• O limite máximo de carga elétrica de
cada fase é 3700 W.
• A função divide a potência entre as
zonas de aquecimento que estão
ligadas à mesma fase.
• A função é ativada quando a carga
elétrica total das zonas de
aquecimento que estão ligadas à
mesma fase excede os 3700 W.
• A função diminui a potência das
restantes zonas de aquecimento que
estão ligadas à mesma fase.
• A indicação do nível de calor das
zonas cuja potência foi reduzida
alterna entre o nível de calor
selecionado e o nível de calor
reduzido. Após algum tempo, a
indicação do nível de calor das zonas
cuja potência foi reduzida fixa-se no
nível de calor reduzido.
automaticamente em função do modo de
funcionamento da placa e da temperatura
do tacho mais quente. Também é possível
controlar manualmente a ventoinha
através da placa.
A maior parte dos exaustores
são fornecidos com o sistema
de controlo remoto desativado.
É necessário ativá-lo para
utilizar a função. Para obter
mais informações, consulte o
manual do utilizador do
exaustor.
Utilizar a função automaticamente
Para utilizar a função automaticamente,
selecione um dos modos automáticos H1
– H6. A placa está configurada
inicialmente para H5.O exaustor reage ao
funcionamento da placa. A placa
determina a temperatura do tacho e ajusta
automaticamente a velocidade da
ventoinha.
Modos automáticos
Luz
auto‐
mática
Fervu‐
Fritu‐
ra1)
ra2)
Modo
H0
Off
Off
Off
Modo
H1
On
Off
Off
Modo
On
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Modo
H3
On
Off
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Modo
H4
On
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
H2 3)
Hob²Hood
É uma função automática avançada que
liga a placa a um exaustor especial. A
placa e o exaustor possuem sistemas de
comunicação por sinal de infravermelhos.
A velocidade da ventoinha é definida
Progress 33
Luz
auto‐
mática
Fervu‐
Fritu‐
ra1)
ra2)
Modo
H5
On
Veloci‐
dade 1
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 2
da ven‐
toinha
Modo
H6
On
Veloci‐
dade 2
da ven‐
toinha
Veloci‐
dade 3
da ven‐
toinha
1) A placa deteta o processo de fervura e regula a ve‐
locidade da ventoinha em função do modo automático.
2) A placa deteta o processo de fritura e regula a velo‐
cidade da ventoinha em função do modo automático.
3) Este modo ativa a ventoinha e a luz sem ter em
conta a temperatura.
Alterar o modo automático
1. Desative o aparelho.
2. Toque em
durante 3 segundos. O
visor acende-se e apaga-se.
durante 3 segundos.
3. Toque em
4. Toque em
algumas vezes até que
acenda.
5. Toque no
do temporizador para
selecionar um modo automático.
Para controlar o exaustor
diretamente no painel no
exaustor, desative o modo
automático da função.
Quando acabar de cozinhar e
desativar a placa, a ventoinha
do exaustor pode continuar a
funcionar durante algum
tempo. Após esse tempo, o
sistema desativa a ventoinha
automaticamente e impede
uma reativação acidental da
ventoinha durante 30
segundos.
Controlar manualmente a velocidade
da ventoinha
Também pode controlar a função
manualmente. Para isso, toque em com
a placa ativa. Isto desativa o modo
automático da função e permite a
alteração manual da velocidade da
ventoinha. Quando premir , aumenta a
velocidade da ventoinha um nível.
Quando atingir um nível máximo e premir
novamente, a velocidade da ventoinha
volta para 0, ou seja, a ventoinha do
exaustor é desativada. Para voltar a ligar
a ventoinha com a velocidade 1, toque em
.
Para ativar o modo automático
da função, desative a placa e
ative-a novamente.
Ativar a luz
Pode configurar a placa para ligar
automaticamente a luz sempre que a
placa for ativada. Para isso, selecione um
dos modos automáticos H1 – H6.
A luz do exaustor é desligada 2
minutos após a desativação da
placa.
34 Progress
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Tachos e panelas
Nas zonas de aquecimento de
indução, o calor é gerado muito
rapidamente nos tachos por
um campo eletromagnético
forte.
Utilize as zonas de
aquecimento de indução com
tachos adequados.
Material do tacho
• correto: ferro fundido, aço, aço
esmaltado, aço inoxidável, fundo de
multicamadas (assinalado como
adequado pelo fabricante).
• incorreto: alumínio, cobre, latão, vidro,
cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se:
• a água ferver muito rapidamente numa
zona de aquecimento regulada para o
nível de calor mais elevado.
• a base do tacho atrai um íman.
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Certifique-se de que as bases
dos tachos estão bem limpas e
secas antes de colocar os
tachos na placa.
Dimensões dos tachos
As zonas de aquecimento de indução
adaptam-se automaticamente à dimensão
da base do tacho.
A eficiência da zona de aquecimento está
relacionada com o diâmetro do tacho. Um
tacho que tenha diâmetro inferior ao
mínimo indicado recebe apenas uma
parte da potência gerada pela zona de
aquecimento.
Consulte “Dados técnicos”.
Ruídos durante o
funcionamento
Se ouvir:
• estalidos: o tacho é feito de diferentes
materiais (construção multicamada).
• apito: está a utilizar a zona de
aquecimento com um nível de potência
elevado e o tacho tem materiais
diferentes (construção multicamada).
• zumbido: está a utilizar um nível de
potência elevado.
• cliques: devem-se à comutação
elétrica.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a
funcionar.
Os ruídos são normais e não indicam
qualquer avaria.
Exemplos de modos de
cozinhar
A relação entre o nível de calor e o
consumo de potência de uma zona não é
linear. Quando o nível de calor aumenta,
o aumento do consumo de potência não é
diretamente proporcional. Isto significa
que uma zona de aquecimento no nível
de calor médio consome menos de
metade da sua potência máxima.
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
Progress 35
Nível de ca‐
lor
Utilize para:
Tem‐
po
(min.)
Sugestões
Manter os alimentos cozinha‐
dos quentes.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Coloque uma tampa no tacho.
1-2
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base de
leite em lume brando, aquecer
refeições pré-cozinhadas.
25 50
Adicione, no mínimo, duas
partes de líquido para uma
parte de arroz e mexa os pra‐
tos à base de leite a meio do
tempo de cozedura.
3-4
Cozer legumes, peixe e carne
a vapor.
20 45
Adicione duas colheres de so‐
pa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
4-5
Cozer grandes quantidades de
alimentos, guisados e sopas.
60 150
Até 3 l de líquido mais os in‐
gredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes, cor‐
don bleu de vitela, costeletas,
rissóis, salsichas, fígado, roux,
ovos, panquecas, sonhos.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas,
bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem
fritas.
-1
Ferver grandes quantidades de água. PowerBoost ativada.
Dicas e conselhos para
Hob²Hood
Quando utilizar a placa com a função:
• Proteja o painel do exaustor contra a
luz solar direta.
• Não aponte lâmpadas de halogéneo
para o painel da exaustor.
• Não cubra o painel de comandos da
placa.
• Não obstrua o sinal entre a placa e o
exaustor (por exemplo, com uma mão,
uma pega de tacho ou um tacho alto).
Observe a figura.
O exaustor da figura é apenas um
exemplo.
36 Progress
Outros aparelhos controlados
remotamente podem bloquear
o sinal. Não utilize esses
aparelhos perto da placa
quando o sistema Hob²Hood
estiver ativo.
Exaustores com a função Hob²Hood
Consulte o nosso website de produtos
para saber quais são os exaustores que
trabalham com esta função.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize apenas tachos que tenham a
base limpa.
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afetam o funcionamento
da placa.
• Utilize um produto de limpeza especial
adequado para a superfície da placa.
• Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
Limpeza da placa
• Remover imediatamente: plástico
derretido, película de plástico, açúcar e
alimentos com açúcar; caso contrário,
a sujidade pode provocar danos na
placa. Tenha cuidado para evitar
queimaduras. Utilize um raspador
especial para placas sobre a superfície
de vidro em ângulo agudo e desloque a
lâmina sobre a superfície.
• Remover quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um pano
húmido e um detergente não abrasivo.
Após a limpeza, seque a placa com um
pano macio.
• Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de água
com vinagre e limpe a superfície de
vidro com um pano.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Progress 37
O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue ativar ou utili‐
zar a placa.
A placa não está ligada à
corrente elétrica ou não está
ligada corretamente.
Verifique se a placa está li‐
gada corretamente à corren‐
te elétrica. Consulte o dia‐
grama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da anoma‐
lia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
eletricista qualificado.
Não configure a definição de
calor durante 10 segundos.
Ative novamente a placa e
defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais cam‐
pos do sensor em simultâ‐
neo.
Toque em apenas um cam‐
po do sensor.
Pausa activo.
Consulte "Utilização diária".
Existem manchas de água
ou gordura no painel de co‐
mandos.
Limpe o painel de coman‐
dos.
É emitido um sinal sonoro e
a placa desativa-se.
A placa emite um sinal so‐
noro quando é desativada.
Colocou algum objeto sobre
um ou mais campos do sen‐
sor.
Retire o objecto dos campos
do sensor.
A placa desactiva-se.
Colocou algum objecto so‐
Retire o objecto do campo
do sensor.
bre o campo do sensor
.
O indicador de calor residual
não acende.
A zona não está quente por‐
que foi ativada apenas por
pouco tempo ou o sensor
está danificado.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Au‐
torizado.
Hob²Hood não funciona.
Cobriu o painel de coman‐
dos.
Retire o objeto do painel de
comandos.
Está a utilizar um recipiente
muito alto que bloqueia o si‐
nal.
Utilize um recipiente mais
pequeno, mude a zona de
cozedura ou opere o disco
manualmente.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o su‐
ficiente.
Aquecimento automático
não funciona.
38 Progress
Problema
Causa possível
Solução
Está definido o grau de co‐
zedura mais alto.
O grau de cozedura mais
elevado tem a mesma po‐
tência que a função.
O grau de cozedura alterna
entre dois níveis.
Gestão de energia activo.
Consulte "Utilização diária".
Os campos do sensor ficam
quentes.
O recipiente é demasiado
grande ou foi colocado de‐
masiado perto dos coman‐
dos.
Coloque o recipiente grande
numa das zonas de aqueci‐
mento de trás, se possível.
acende-se.
Bloqueio de segurança para
crianças ou Bloqueio de fun‐
ções ativo.
Consulte "Utilização diária".
acende-se.
Não existe qualquer recipi‐
ente na zona de aquecimen‐
to.
Coloque um recipiente na
zona de aquecimento.
O recipiente não é adequa‐
do.
Utilize um recipiente adequ‐
ado. Consulte “Sugestões e
dicas”.
O diâmetro da base do reci‐
piente é demasiado peque‐
na para a zona.
Utilize um recipiente com as
dimensões corretas. Consul‐
te os "Dados técnicos".
e um número acendem-se.
A placa apresenta um erro.
Desative a placa e ative-a
novamente após 30 segun‐
Pode ouvir um som constan‐
te.
A ligação elétrica não está
correta.
dos. Se
se ligar nova‐
mente, desligue a placa da
corrente elétrica. Aós 30 se‐
gundos, ligue a placa nova‐
mente. Se o problema conti‐
nuar, entre em contacto com
um Centro de Assistência
Técnica Autorizado.
Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
Desligue a placa da corrente
eléctrica. Peça a um eletri‐
cista qualificado que verifi‐
que a instalação.
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que utilizou
a placa correctamente. Caso contrário, a
manutenção efectuada pelo Técnico do
Progress 39
Serviço de Assistência ou pelo fornecedor
não será gratuita, mesmo durante o
período de garantia. As instruções
relativas ao Centro de Assistência Técnica
e as condições da garantia encontram-se
no folheto da garantia.
DADOS TÉCNICOS
Placa de características
Modelo PAI8205I
Tipo 62 D4A 01 AA
Indução 7.35 kW
N.º de série .................
PROGRESS
PNC 949 594 503 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricado na Alemanha
7.35 kW
Especificações das zonas de aquecimento
Zona de aque‐
cimento
Potência no‐
minal (nível
de calor máx.)
[W]
PowerBoost
[W]
Duração máxi‐
ma [min.] de
PowerBoost
Diâmetro do
recipiente
[mm]
Dianteira es‐
querda
2300
3200
10
125 - 210
Traseira es‐
querda
2300
3200
10
125 - 210
Dianteira direi‐
ta
2300
3200
10
125 - 210
Traseira direita
2300
3200
10
125 - 210
A potência das zonas de aquecimento
pode ser ligeiramente diferente da
indicada na tabela. Varia consoante o
material e as dimensões do recipiente.
Para otimizar a cozedura, utilize um
recipiente com dimensões não superiores
às indicadas na tabela.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Informação do produto de acordo com EU 66/2014 válido apenas
para o mercado da UE
Identificação do modelo
PAI8205I
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aque‐
cimento
4
Tecnologia de aquecimen‐
to
Indução
40 Progress
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimento (EC
electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
187,3 Wh/kg
189,1 Wh/kg
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
186,3 Wh/kg
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
• Coloque os tachos mais pequenos nas
zonas de cozedura mais pequenas.
• Centre o tacho na zona de cozedura.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
Progress 41
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Daglig användning
41
43
45
46
48
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
52
54
54
56
57
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
42 Progress
•
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och
lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten
och dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet
direkt med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla
från produkten från strömförsörjningen. I båda fallen,
kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som
medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
Progress 43
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner i
botten.
• Om produkten är installerad ovanför en
låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten eller
påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
• Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det heta
kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
44 Progress
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel
i het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Progress 45
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
glaskeramiken och bänkskivan med
silikon. Kontrollera att silikonet inte
hamnar under glaskeramiken.
Montering
Serienummer ....................
Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade nätkabeln,
använd kabeltyp: H05V2V2-F som
motstår en temperatur av 90 °C eller
högre. Kontakta din lokala
servicestation.
Fästa tätningen - integrerad
installation
1. Rengör urtagen i bänkskivan.
2. Klipp medföljande tätningslist (3x10
mm) i 4 remsor. Remsorna måste vara
lika långa som urtagen.
3. Klipp ändarna på remsorna i en 45°
vinkel. De ska passa i korrekt i hörnen
på urtagen.
4. Sätt fast remsorna runt urtaget. Sträck
inte ut remsorna. Fäst inte ihop
ändarna över varandra.
När du monterat hällen ska du täta
återstående mellanrum mellan
min.
500mm
min.
50mm
46 Progress
Om produkten har installerats
ovanför en låda kan hällens
ventilation värma upp det som
förvaras i lådan när hällen
används.
min.
28 mm
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
2
1
Beskrivning av kontrollpanelen
1 2
3
4 5
6
12
11
7
10
8
9
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Progress 47
Touc
hkon‐
troll
Funktion
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kokzo‐
nerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt läge
för funktionen.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Paus är på.
Automatisk uppvärmning är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
48 Progress
Display
Beskrivning
Lås /Barnsäkerhetslås är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kok‐
zonen.
Automatisk avstängning är på.
OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner du
använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas
för de närliggande kokzonerna
även om du inte använder
dem.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller
stänga av hällen.
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter hällen
har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En
ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
Ta bort föremålet eller rengör
kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-2
Hällen stängs av
efter
6 timmar
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
Värmeläge
För inställning eller ändring av värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
Progress 49
induktionskokzonen automatiskt tillbaka till
högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
Bridge
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på de
två zonerna.
Den här funktionen kopplar ihop de två
vänstra zonerna till en gemensam zon.
Ställ först in värmeläget för en av de
vänstra kokzonerna.
Aktivera funktionen: tryck på . Ställ in
eller ändra värmeläget med någon av
touch-kontrollerna.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Kokzonerna fungerar oberoende av
varandra.
Automatisk uppvärmning
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och fortsätter
därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds .
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på .
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
på
eller
för timern för att ställa in
tiden (00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj kokzonen
med . Kokzonens indikator börjar blinka
snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
För att avaktivera funktionen: Välj
och tryck på
.
kokzonen med
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen som
Äggklocka när hällen är på och
kokzonerna inte används. Displayen visar
värmeläget .
50 Progress
Aktivera funktionen: tryck på . Tryck
på eller
på timern för att ställa in
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal och
00 blinkar.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med . Ställ inte in värmeläget.
Tryck på
i 4 sekunder.
tänds.
Inaktivera hällen med .
För att stänga av ljudet: tryck på
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
aktiveras
funktionen igen.
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är på är alla andra
symboler på kontrollpanelerna låsta.
Funktionen stoppar inte timerfunktionerna.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
tänds.Värmeläget sänks till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka på
. Föregående värmeläge slås på.
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion av.
Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
i4
sekunder.
tänds. Inaktivera hällen med
.
Effektreglering
• Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna
som anslutits till en fas har överskridit
3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan den
valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
Progress 51
Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har
en infraröd signalkommunikator. Fläktens
hastighet definieras automatiskt med
utgångspunkt från lägesinställningen och
temperaturen för det hetaste kokkärlet på
hällen. Du kan också använda fläkten från
hällen manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning för
mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1 –
H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5.Fläkten reagerar när hällen aktiveras.
Hällen känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens hastighet
därefter.
Automatiska lägen
Auto‐
ma‐
tiskt
ljus
Kok‐
Stek‐
ning1)
ning2)
Läge
H0
Av
Av
Av
Läge
H1
På
Av
Av
Läge
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H3
På
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge
H4
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
H23)
Auto‐
ma‐
tiskt
ljus
Kok‐
Stek‐
ning1)
ning2)
Läge
H5
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Läge
H6
På
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Fläkt‐
hastig‐
het 3
1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar
fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar
fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan, och går
inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
2. Tryck på
i 3 sekunder. Displayen
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
några gånger tills
4. Tryck på
tänds.
5. Tryck på
på timern för att välja ett
automatiskt läge.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt på
fläktpanelen.
När du är klar med
matlagningen och stänger av
hällen kan köksfläkten fortsätta
gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av
fläkten automatiskt och
förhindrar att du oavsiktligt slår
på fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
Det gör du genom att trycka på när
hällen är igång. Då inaktiveras automatiskt
styrning av funktionen och du kan ändra
fläkthastigheten manuellt. När du trycker
52 Progress
på ökar du fläkthastigheten med ett.
När du når en intensiv nivå och trycker på
igen ställs fläkthastigheten in på 0 igen
och då stängs köksfläkten av. Starta
fläkten igen med fläkthastighet 1 genom
att trycka på .
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att stänga
av hällen och sedan slå på den
igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in det
automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Använd induktionskokzonerna
med lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Se till att kastrullens botten är
ren och torr innan du sätter den
på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Progress 53
Uppgifterna i tabellen är endast
avsedda som vägledning.
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 50
Minst dubbelt så mycket väts‐
ka som ris, rör om mjölkbase‐
rade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 45
Tillsätt några matskedar väts‐
ka.
4-5
Kokning av potatis.
20 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredi‐
enser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, ägg, pannkakor, munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskroket‐
ter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
-1
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
54 Progress
Andra fjärrstyrda produkter kan
blockera signalen. Använd inga
andra apparater nära hällen
när Hob²Hood är igång.
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat tillräckligt:
kalkringar, vattenringar, fettstänk,
glänsande metalliska missfärgningar.
Rengör hällen med en fuktig duk och
icke slipande rengöringsmedel. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen. Se kopplings‐
schemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Progress 55
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du har inte ställt in värmelä‐
get för 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget för mindre än
10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touch-kontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kon‐
troll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och häl‐
len stängs av.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Du har ställt något på en el‐
ler flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontroll‐
panelen.
Avlägsna föremålet från
kontrollpanelen.
Du använder en väldigt hög
kastrull som blockerar signa‐
len.
Ta en mindre kastrull, byt
kokzon eller styr fläkten ma‐
nuellt.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in‐
ställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir var‐
ma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
tänds.
Barnsäkerhetslås eller Lås
är på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zo‐
nen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
kontrollen
Automatisk uppvärmning
fungerar inte.
56 Progress
Problem
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
Om
visas igen ska du
dra ur elkontakten. Sätt i el‐
kontakten igen efter 30 se‐
kunder. Kontakta auktorise‐
rat servicecenter om proble‐
met fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
Om du inte finner en lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande som
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
TEKNISKA DATA
Typskylt
Modell PAI8205I
Typ 62 D4A 01 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
PROGRESS
PNC 949 594 503 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets
diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Progress 57
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i tabellen.
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
PAI8205I
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐
ner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
187,3 Wh/kg
189,1 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
186,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
58 Progress
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
867357552-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement