Electrolux | EIS84486 | User manual | Electrolux EIS84486 Brugermanual

Electrolux EIS84486 Brugermanual
EIS84486
DA
FI
Kogesektion
Keittotaso
Brugsanvisning
Käyttöohje
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
24
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. HURTIGVEJLEDNING....................................................................................... 9
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 10
7. DAGLIG BRUG.................................................................................................11
8. RÅD OG TIP..................................................................................................... 16
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 18
10. FEJLFINDING.................................................................................................19
11. TEKNISKE DATA........................................................................................... 21
12. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................22
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
DANSK
3
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en
ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller
være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes
og slukkes af et forsyningsværk.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved
hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at
afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
DANSK
5
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller
ark papir, som kan blive suget ind,
da de kan ødelægge
køleblæserne eller skade
kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
Fjern evt. separatorpaneler, der er
installeret i kabinettet under
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
6
www.electrolux.com
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
•
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•
Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
DANSK
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
•
•
•
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.4 Montering
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sidder i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
•
•
Kogesektionen leveres med netkabel.
For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt lokale servicecenter.
7
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
min.
500mm
min.
50mm
8
www.electrolux.com
Hvis apparatet installeres
over en skuffe, kan
kogesektionens ventilation
opvarme de genstande, der
ligger i skuffen, under
madlavningsprocessen.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
1
2
4.2 Oversigt over betjeningspanelet
2
1
3
4
12
5
6
11
7
8
10 9
Berør det relevante symbol for at se de tilgængelige indstillinger.
Symbol Kommentar
1
ON/OFF
For at tænde og slukke for kogesektionen.
2
Menu
For at åbne og lukke Menu.
3
Zonevalg
For at åbne skyderen for den valgte zone.
Zoneindikator
For at vise for hvilken zone, skyderen er aktiv.
-
For at indstille timerfunktionerne.
Skyder
For at justere varmetrinnet.
4
-
5
6
-
DANSK
9
Symbol Kommentar
7
PowerBoost
For at aktivere funktionen.
8
Lås
For at aktivere og deaktivere funktionen.
-
Vinduet for den Hob²Hood infrarøde signalkom‐
munikator. Dæk det ikke.
Pause
For at aktivere og deaktivere funktionen.
-
For at vise det aktuelle varmetrin.
Bridge
For at aktivere og deaktivere funktionen.
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
III / II / I Forbrændingsrisiko
ved restvarme. Indikatoren
viser niveauet af restvarme.
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til
madlavningen, i selve kogegrejets bund.
Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
5. HURTIGVEJLEDNING
5.1 Brug af displayet
•
•
•
•
•
•
•
•
Kun baggrundsoplyste symboler kan
anvendes.
For at aktivere et givet tilvalg skal du
berøre det relevante symbol på
displayet.
Den valgte funktion aktiveres, når du
slipper displayet med fingeren.
Brug en hurtig bevægelse, eller træk
fingeren langs displayet, for at rulle de
tilgængelige tilvalg. Bevægelsens
hastighed afgør hvor hurtigt, skærmen
bevæger sig.
Rulningen kan stoppe af sig selv, eller
du kan stoppe den med det samme,
hvis du berør displayet.
Du kan ændre de fleste af de
parametre, der vises på displayet, når
du berører de relevante symboler.
Du kan rulle gennem listen og/eller
berøre det ønskede tilvalg for at
vælge den påkrævede funktion eller
tid.
Når kogesektionen er aktiveret, og
visse af symbolerne forsvinder fra
displayet, kan du berøre det igen. Alle
symbolerne kommer tilbage.
•
•
For visse funktioner vises der et
popup-vindue med yderligere
oplysninger, når du starter dem.
Kontrollér , inden du aktiverer
funktionen, for at deaktivere popupvinduet permanent.
Vælg først en zone for at aktivere
timerfunktionerne.
Nyttige symboler for displaynavigati‐
on
Bekræfter valget eller indstillin‐
gen.
Går ét niveau tilbage/frem i
Menu.
Ruller instruktionerne op/ned på
displayet.
Aktiverer/deaktiverer tilvalgene.
Lukker popup-vinduet.
Annullerer en indstilling.
10
www.electrolux.com
5.2 Menu struktur
Berør
for at få adgang og ændre
indstillingerne for kogesektionen eller
aktivere nogle funktioner. Tabellen viser
den grundlæggende Menu-struktur.
Menu
Hjælp Til Tilberedning
Kogepladefunktioner
Smeltning
Indstillinger
Børnesikring
Optællingstimer
Hob²Hood
H0 - Sluk
H1 - Kun let
H2 - Blæser lav
H3 - Automatisk blæser lav
H4 - Automatisk blæser middel
H5 - Automatisk blæser høj
H6 - Automatisk blæser boost
Opsætning
Hjælp Til Tilberedning
Sprog
Panel signal
Signal volume
Lysstyrke display
Service
Demo-funktion
Licens
Vis softwareversion
Alarmhistorik
Nulstil alle indstil.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
Når du berører og holder nogle af
tilvalgene nede, der er tilgængelige i
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Menu, vises der en kort beskrivelse. Følg
tipsene for nemt at navigere gennem
Menu.
Hvis du er i bunden af Menu, skal du
rulle listen op og bruge
for at gå ud af Menu.
eller berøre
DANSK
6.1 Første tilslutning til lysnet
Når du slutter kogesektionen til nettet for
første gang, skal du indstille Sprog,
Lysstyrke display og Signal volume.
11
Du kan ændre indstillingen i Menu >
Indstillinger > Opsætning. Der henvises
til "Daglig brug".
7. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
7.1 Aktivering og deaktivering
6
4 timer
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
7-9
1,5 time
7.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
alle kogezoner deaktiveres,
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• du bruger forkert kogegrej, eller der er
ikke noget kogegrej på en given zone.
Det hvide kogezonesymbol blinker, og
induktionskogezonen deaktiveres
automatisk efter 2 minutter.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid vises der en
besked, og kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
1-2
6 timer
3-5
5 timer
Når du bruger Stege,
deaktiveres kogesektionen
efter 1,5 timer. For Sousvide deaktiveres
kogesektionen efter 4 timer.
7.3 Brug af kogezonerne
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone. Induktionskogezoner tilpasser
sig automatisk til størrelserne af
kogegrejets bund.
Når du stiller en gryde på den valgte
kogezone, registrerer kogesektionen den
automatisk, og den relevante skyder
vises på displayet. Skyderen er synlig i 8
sekunder, og derefter vender displayet
tilbage til hovedvisningen. Tryk på
skærmen uden for skyderområdet for at
lukke skyderen hurtigere.
Når andre zoner er aktive, kan
varmetrinnet for den zone, du vil bruge,
være begrænset. Se "Effektstyring".
Sørg for, at gryden er
velegnet til
induktionskogesektioner. Få
flere oplysninger om typer
kogegrej i "Nyttige
oplysninger og råd".
Kontrollér grydens størrelse i
"Tekniske data".
7.4 Varmetrin
1. Tænd for kogesektionen.
2. Stil gryden på den valgte kogezone.
Skyderen for den aktive kogezone vises
på displayet og er aktiv i 8 sekunder.
12
www.electrolux.com
3. Berør din finger og lad den glide for
at indstille det ønskede varmetrin.
Symbolet bliver rødt og større.
•
•
Det maksimale varmetrin er synligt på
skyderen. Kun cifrene i hvid er aktive.
Hvis et højere varmetrin ikke er
tilgængeligt, skal du først reducere
det for de andre kogezoner.
Du kan også ændre varmetrinnet under
tilberedning. Tryk på symbolet til valg af
zone på hovedvisningen af
kontrolpanelet, og bevæg din finger til
venstre eller højre (for at sænke eller øge
varmetrinnet).
7.5 PowerBoost
Denne funktion aktiverer mere effekt for
den passende induktionskogezone, og
det afhænger af kogegrejets størrelse.
Funktionen kan kun aktiveres i en
begrænset tidsperiode.
1. Berør først det ønskede zonesymbol.
2. Berør , eller lad din finger glide til
højre for at aktivere funktionen for
den valgte kogezone.
Symbolet bliver rødt og større.
Funktionen deaktiveres automatisk. For
at deaktivere funktionen manuelt skal du
vælge zonen og ændre dens varmetrin.
Se "Tekniske data" for
maksimale
varighedsværdier.
7.6 Effektstyring
•
•
•
•
•
Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3680 W.
Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt
fase, overskrider 3680 W.
Funktionen reducerer effekten af de
andre kogezoner, der er forbundet til
den samme fase, hvilket påvirker det
tilgængelige varmetrin.
7.7 Bridge-funktion
Funktionen forbinder to kogezoner, så de
fungerer som én samlet med det samme
varmetrin.
Du kan bruge funktionen med stort
kogegrej.
1. Stil kogegrejet på to kogezoner.
Kogegrejet skal dække begge zoners
midte.
for at aktivere funktionen.
2. Berør
Zonesymbolet ændres.
3. Indstil varmetrinnet.
Kogegrejet skal dække midten af begge
zoner, men må ikke overskride
områdemarkeringen.
DANSK
Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Nu fungerer kogezonerne uafhængigt.
7.8 Timer
+STOP
Nedtællingstimer
Du kan også vælge
for at annullere
dit valg.
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
Brug denne funktion til at angive, hvor
længe en kogezone skal være tændt
under en enkelt tilberedning.
og
blinker. Tryk på
lydsignalet fra.
Du kan indstille funktionen for hver
kogezone separat.
berøre
1. Indstil først varmetrinnet til den
passende kogezone, og indstil
derefter funktionen.
2. Berør zonesymbolet.
3. Tryk på .
Timermenu-vinduet vises i displayet.
4. Kontrollér
funktionen.
for at aktivere
Symbolerne ændres til
.
5. Lad din finger glide til venstre eller
højre for at vælge den ønskede tid
(f.eks. timer og/eller minutter).
6. Berør Ok for at bekræfte dit valg.
+STOP
Du kan også vælge
for at annullere
dit valg.
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
blinker. Berør
og
lydsignalet fra.
for at slå
Funktionen slås fra ved at indstille
varmetrinnet til 0. Alternativt kan du
berøre
til venstre for timerværdien,
berøre
ved siden af den og bekræfte
dit valg, når der vises et popup-vindue.
Minutur
Du kan bruge denne funktion, når
kogesektionen er tændt, men
kogezonerne kan ikke betjenes.
13
3. Lad din finger glide til venstre eller
højre for at vælge den ønskede tid
(f.eks. timer og minutter).
4. Berør Ok for at bekræfte dit valg.
for at slå
For at deaktivere funktionen skal du
til venstre for timerværdien,
berøre
ved siden af den og bekræfte
dit valg, når der vises et popup-vindue.
Optællingstimer
Funktionen starter automatisk med at
tælle, efter du aktiverer en kogezone. Du
kan bruge denne funktion til at holde øje
med, hvor længe den er tændt.
1. Berør
for at få adgang til Menu.
2. Rul Menu for at vælge Indstillinger >
Optællingstimer.
3. Berør kontakten for at tænde/slukke
for funktionen.
Funktionen stopper ikke, når du løfter
gryden. For at nulstille funktionen og
og
start igen manuelt skal du berøre
vælge Nulstil fra popup-vinduet.
Funktionen begynder at tælle fra 0. For
at sætte funktionen for én kogesession
på Pause skal du berøre
og vælge
Pause fra popup-vinduet. Vælg Start for
at fortsætte tællingen.
7.9
Pause
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er aktiv, kan kun
og
anvendes. Alle
symbolerne
andre symboler på kontrolpanelet er låst.
Funktionen påvirker ikke betjeningen af
kogezonerne.
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
1. Vælg en kogezone.
Den relevante skyder vises i displayet.
Berør
2. Tryk på .
Timermenu-vinduet vises i displayet.
Rør ved
for at aktivere funktionen.
tændes. Varmetrinnet sænkes til 1.
for at deaktivere funktionen.
14
www.electrolux.com
Funktionen stopper PowerBoost. Det
højeste varmetrin genaktiveres, når du
igen berører
7.10
.
Menu skal du bruge
Lås
Kontrolpanelet kan låses, mens
kogesektionen er tændt. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Berør
for at aktivere funktionen.
Funktionen deaktiveres ved at berøre
i 3 sekunder.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
7.11 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Indstillinger > Børnesikring på
listen.
3. Tænd for kontakten, og berør
bogstaverne A-O-X i den alfabetiske
rækkefølge for at aktivere funktionen.
Sluk for kontakten for at deaktivere
funktionen.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
eller .
7.12 Sprog
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Indstillinger >Opsætning >
Sprog på listen.
3. Vælg det passende sprog fra listen.
, hvis du vælger det forkerte
Berør
sprog. Der vises en liste. Vælg den tredje
mulighed fra toppen, og derefter den
sidste, men én mulighed. Vælg derefter
den anden mulighed. Rul ned for at
vælge det passende sprog fra listen.
Vælg til sidst muligheden til højre.
eller .
7.13 Panel signal / Signal
volume
Du kan vælge den type lyd, din
kogesektion udsender, eller slå lydene
helt fra. Du kan vælge mellem klikket
(standard) eller bippet.
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Indstillinger > Opsætning>
Panel signal / Signal volume på
listen.
3. Vælg det rette tilvalg.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
7.14 Lysstyrke display
Du kan ændre displayets lysstyrke.
Der findes 4 lysstyrkeniveauer, hvor 1 er
det laveste, og 4 er det højeste.
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Indstillinger >Opsætning >
Lysstyrke display på listen.
3. Vælg det rette niveau.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
7.15
eller .
Hjælp Til Tilberedning
Denne funktion justerer temperaturen til
forskellige typer mad og bevarer den
gennem madlavningen. Den kan kun
aktiveres for den venstre forreste
kogezone eller begge zoner til venstre,
når de forbindes.
1. Berør
Menu.
på displayet for at åbne
DANSK
2. Vælg Hjælp Til Tilberedning og vælg
den type mad, du vil tilberede, på
listen.
For hver type mad er der nogle få
tilgængelige tilvalg. Følg
instruktionerne vist på displayet.
• Du kan berøre Ok øverst på
popup-vinduet for at bruge
standardindstillingerne.
• Du kan indstille timerfunktionen.
Når gryden når den tilsigtede
temperatur, kan du aktivere
timeren.
• Du kan ændre
standardvarmetrinnet.
3. Når gryden når den tilsigtede
temperatur, lyder der et akustisk
signal, og der vises et popup-vindue.
Berør Ok for at lukke vinduet og
starte funktionen. Kontrollér ,
inden du aktiverer funktionen, for at
deaktivere vinduet permanent.
For at stoppe funktionen skal du berøre
og Stop eller berøre
og vælge
Hjælp Til Tilberedning, vælge hvilken
som helst type mad og berøre Stop.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
7.16
eller .
Smeltning
Menu skal du bruge
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
eller .
For at at stoppe funktionen skal du
berøre zonevalgsymbolet og derefter
berøre Stop.
7.17 Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en særlig
emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af den varmeste gryde på
kogesektionen.
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som standard
slået fra. Aktivér det, inden du bruger
funktionen. Få flere oplysninger i
vejledningen til emhætten.
For at aktivere funktionen automatisk
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5. Emhætten reagerer, når du bruger
kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed. Du kan indstille
kogesektionen, så den kun aktiverer
lyset ved at vælge H1.
Hvis du ændrer
blæserhastigheden på
emhætten, deaktiveres
standardforbindelsen med
kogesektionen. For at
genaktivere funktionen skal
du slukke for begge
apparater og tænde dem
igen.
Du kan bruge denne funktion til at smelte
forskellige produkter, f.eks. chokolade
eller smør. Du kan kun bruge funktionen
for én kogezone ad gangen.
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Kogepladefunktioner >
Smeltning på listen.
3. Tryk på Start.
Du skal vælge den ønskede
kogezone.
Hvis kogezonen allerede er aktiv,
vises der et popup-vindue. Annuller
det forrige varmetrin for at aktivere
funktionen.
15
popup-vinduet. For at navigere gennem
Fun
kti‐
on
Auto‐ Kogning1)
ma‐
tisk
lys
Stegning2)
H0
Sluk
Sluk
Sluk
H1
Til
Sluk
Sluk
16
www.electrolux.com
Fun
kti‐
on
Auto‐ Kogning1)
ma‐
tisk
lys
Stegning2)
H23) Til
Blæserha‐
stighed 1
Blæserha‐
stighed 1
H3
Til
Sluk
Blæserha‐
stighed 1
H4
Til
Blæserha‐
stighed 1
Blæserha‐
stighed 1
H5
Til
Blæserha‐
stighed 1
Blæserha‐
stighed 2
H6
Til
Blæserha‐
stighed 2
Blæserha‐
stighed 3
1) Kogesektionen registrerer kogeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og ly‐
set og afhænger ikke af temperaturen.
Sådan skifter du tilstandene
Hvis du ikke er tilfreds med støjniveauet/
blæserhastigheden, kan du skifte
manuelt mellem tilstande.
1. Tryk på
.
Vælg Indstillinger > Hob²Hood på listen.
2. Vælg den rette tilstand.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet.
Når du er færdig med madlavningen og
slukker for kogesektionen, kan
emhætteblæseren stadigvæk være tændt
i et stykke tid. Efter denne tid deaktiverer
systemet automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet aktivering i de
næste 30 sekunder.
Lyset på emhætten slukkes 2 minutter
efter slukningen af kogesektionen.
8. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
•
Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
•
•
Vand hurtigt kommer i kog på en
zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
DANSK
Se under "Tekniske data".
8.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer (en
sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger en kogezone
på et højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer (en
sandwichstruktur).
• brummen: du bruger et højt varmetrin.
• klikken: der opstår elektrisk
omskiftning, gryden detekteres, efter
du stille den på kogesektionen.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
17
8.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
8.4 Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2-3
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter halvvejs under
tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
18
www.electrolux.com
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
8.5 Råd og tips til Hob²Hood
Hold vinduet af den
Hob²Hood infrarøde
signalkommunikator ren.
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
•
Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden, et håndtag til kogegrejet
eller en høj gryde). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet.
Brug ikke sådanne apparater
i nærheden af
kogesektionen, mens
Hob²Hood er tændt.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
Electrolux-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet .
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Generelle oplysninger
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
•
•
•
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
DANSK
9.2 Rengøring af
kogesektionen
•
•
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
•
•
19
et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
Kogesektionens overflade har
horisontale riller. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
lidt opvaskemiddel med en glat
bevægelse fra venstre til højre. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring fra venstre til højre.
10. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrin‐ Tænd for kogesektionen
net i 60 sekunder.
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 60 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt ad
sensorfelte samtidigt.
gangen.
Displayet reagerer ikke på
berøring.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
En del af displayet er dæk‐
ket, eller gryderne er pla‐
ceret for tæt på displayet.
Der er noget væske eller
en genstand på displayet.
Fjern genstandene. Flyt
gryderne fra displayet.
Rengør displayet, vent til
apparatet er koldt. Kobl ko‐
gesektionen fra lysnettet.
Tilslut kogesektionen igen
efter 1 minut.
20
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.
Løsning
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Du har lagt noget på sens‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
orfelterne .
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid, eller senso‐
ren under kogesektionen
er beskadiget.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Du kan ikke aktivere det
højeste varmetrin.
En anden zone er allerede Reducer først strømmen
indstillet til det højeste var‐ for den anden zone.
metrin.
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betje‐
ningspanelet.
Fjern genstanden fra betje‐
ningspanelet.
Hob²Hood virker, men det
er kun lyset, der er tændt.
Du aktiverede H1-tilstan‐
den.
Skift tilstanden til H2 - H6,
eller vent til den automati‐
ske tilstand starter.
Hob²Hood-tilstande H1 H6 er i drift, men lyset er
slukket.
Der kan være et problem
med pæren.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter.
Der lyder ingen lyd, når der Lydene er slået fra.
trykkes på tasterne.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
Der er indstillet et forkert
sprog.
Du ændrede sproget ved
en fejl.
Nulstil alle funktionerne til
fabriksindstillingerne. Vælg
Nulstil alle indstil. fra
Menu.
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet. Tilslut kogesektio‐
nen igen efter 1 minut. Ind‐
stil Sprog, Lysstyrke dis‐
play og Signal volume.
En kogezone slukkes.
Der vises en advarselsbe‐
sked om, at kogezonen
slukkes.
Automatisk slukning deak‐
tiverer kogezonen.
Der henvises til "Daglig
brug".
Sluk og tænd for kogesek‐
tionen.
Lås er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
og en besked lyser.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
Løsning
O - X - A vises.
Børnesikring er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
Der er brugt forkert koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og
råd".
blinker.
21
Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål. Se under "Tekniske
nen.
data".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 se‐
kunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen
afbrydes fra elforsyningen.
Tilslut kogesektionen igen
efter 30 sekunder. Tal med
et autoriseret servicecen‐
ter, hvis problemet fortsæt‐
ter.
Du kan høre en konstant
biplyd.
Den elektriske tilslutning er Kobl kogesektionen fra lys‐
forkert.
nettet. Bed en autoriseret
installatør om at kontrollere
installationen.
10.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen
skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
11. TEKNISKE DATA
11.1 Mærkeplade
Model EIS84486
Type 62 D4A 03 CA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
11.2 Softwarelicenser
Softwaren, der medfølger i denne
kogesektionen, indeholder ophavsretligt
PNC 949 599 018 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.35 kW
beskyttet software, hvortil der er givet
licens under BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
22
www.electrolux.com
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2,0 og andre.
Se hele licensteksten på: Menu >
Indstillinger > Service > Licens.
Du kan downloade kildekoden af open
source-softwaren ved at følge hyperlinket
på webproduktsiden.
11.3 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt PowerBoost
(maks. varme‐ [W]
trin) [W]
PowerBoost
maksimal va‐
righed [min.]
Diameter for
kogegrej [mm]
Forreste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Forrest i mid‐
ten
1400
2500
4
125 - 145
Bageste højre
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Kogezonernes effekt kan afvige en
smule fra dataene i tabellen.
Variationerne skyldes kogegrejets
materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
12. ENERGIEFFEKTIV
12.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for
EU-marked
Identifikation af model
EIS84486
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forrest i midten
Bageste højre
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forreste venstre
ne (EC electric cooking)
Bageste venstre
Forrest i midten
Bageste højre
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
183,1 Wh/kg
DANSK
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
Energimålingerne, som referer til
kogeområdet, identificeres ved
markeringerne af de respektive
kogezoner.
12.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
•
•
•
•
•
23
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
13. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
24
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 24
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 27
3. ASENNUS........................................................................................................ 29
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................30
5. PIKAOPAS....................................................................................................... 31
6. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 33
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................33
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................39
9. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 41
10. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 42
11. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 44
12. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 45
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
SUOMI
25
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista
kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin,
jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/
pois päältä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke
keittotason vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite
on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa
käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi
laitteesta. Ota joka tapauksessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
SUOMI
27
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2
cm.
Poista laitteen alla olevaan kaappiin
mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
28
www.electrolux.com
•
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
•
•
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna keittoastioiden kiehua
kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi
hyväkuntoisena.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
SUOMI
2.5 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
•
•
•
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.4 Asennus
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
•
•
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
29
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
min.
500mm
min.
50mm
30
www.electrolux.com
Jos laite on asennettu
laatikon yläpuolelle,
laatikossa olevat esineet
voivat lämmetä ruoanlaiton
aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
1
2
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
2
1
3
4
12
5
6
7
11
8
10 9
Tarkista käytettävissä olevat asetukset koskettamalla vastaavaa symbolia.
Symboli Kuvaus
1
PÄÄLLE/POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Valikko
Valikko:n avaaminen ja sulkeminen.
3
Alueen valitsemi‐ Valitun alueen liukukytkimen aktivoiminen.
nen
4
5
-
Alueen merkkiva‐ Liukukytkimen alueen tarkistaminen.
lo
-
Ajastintoimintojen asettaminen.
SUOMI
31
Symboli Kuvaus
Liukukytkin
Tehotason säätäminen.
7
PowerBoost
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
8
Lukitus
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Hob²Hood-infrapunasignaalin näyttöikkuna. Sitä
ei saa peittää.
Tauko
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Valitun tehotason näyttäminen.
Bridge
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
6
-
9
10
11
0-9
12
4.3 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
VAROITUS!
III / II / I Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
5. PIKAOPAS
5.1 Näytön käyttäminen
•
•
•
•
•
•
•
Käytettävissä ovat ainoastaan
symbolit, joissa palaa taustavalo.
Voit kytkeä lisätoiminnon päälle
koskettamalla vastaavaa näytön
symbolia.
Valittu toiminto kytkeytyy toimintaan,
kun sormi poistetaan näytöstä.
Voit selata käytettävissä olevia
lisätoimintoja nopealla liikkeellä tai
vetämällä sormea näytössä. Näytön
selausnopeus määräytyy liikkeen
nopeuden mukaan.
Selausliike voi pysähtyä itsestään tai
voit pysäyttää sen koskettamalla
näyttöä välittömästi.
Voit muuttaa useimpia näytön
parametreja vastaavia symboleja
koskettamalla.
Voit valita vaaditun toiminnon tai ajan
selaamalla luetteloa ja/tai
koskettamalla haluamaasi
lisätoimintoa.
•
•
•
Kun keittotaso on toiminnassa ja osa
symboleista häviää näytöstä, kosketa
sitä uudelleen. Kaikki symbolit tulevat
uudelleen näkyviin.
Joissakin toiminnoissa
käynnistämisen yhteydessä tulee
näkyviin lisätietoa antava
ponnahdusikkuna. Poista
ponnahdusikkuna pysyvästi käytöstä
rastittamalla kohta
ennen
toiminnon kytkemistä toimintaan.
Kytke ajastintoiminnot toimintaan
valitsemalla ensin alueen.
Näytön selaamiseen hyödylliset
symbolit
Valinnan tai asetuksen vahvista‐
minen.
32
www.electrolux.com
Näytön selaamiseen hyödylliset
symbolit
Siirtyminen yhden tason verran
takaisin-/eteenpäin Valikko-näy‐
tössä.
Näytön ohjeiden selaaminen
ylös-/alaspäin.
Lisätoimintojen kytkeminen toi‐
mintaan / pois toiminnasta.
Näytön selaamiseen hyödylliset
symbolit
Ponnahdusikkunan sulkeminen.
Asetuksen peruuttaminen.
5.2 Valikko -rakenne
Voit muuttaa keittotason asetuksia tai
kytkeä toimintoja päälle koskettamalla
-painiketta. Taulukossa on esitetty
Valikko-valikon perusrakenne.
Valikko
Avustava ruoanvalmis‐
tus
Keittotason toiminnot
Sulattaminen
Asetukset
Lapsilukko
Sekuntikello
Hob²Hood
H0 - Pois
H1 - Vain valo
H2 - Matala puhaltimen nopeus
H3 - Automaattipuhallin, matala
H4 - Autom.puhallin, keskitaso
H5 - Automaattipuhallin, korkea
H6 - Raccourcis Sonde alimentai‐
re
Asentaa
Avustava ruoanvalmistus
Kieli
Painikeäänet
Äänenvoimakkuus
Näytön kirkkaus
Huolto
Esittelytoiminto
Käyttölisenssi
Näytä ohjelmistoversio
Hälytystiedot
Nollaa asetukset
SUOMI
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
Lyhyt kuvaus tulee näkyviin, kun
kosketat ja pidät alhaalla joitakin Valikko-
33
valikon valintoja. Selaa Valikko-valikkoa
helposti noudattamalla vinkkejä.
Jos olet Valikko-valikon alaosassa, siirry
luettelossa ylöspäin ja poistu Valikkovalikosta -painikkeella tai koskettamalla
-painiketta.
6. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Voit muuttaa asetusta valitsemalla
Valikko > Asetukset > Asentaa. Katso
kohta "Päivittäinen käyttö".
6.1 Laitteen liittäminen
verkkojännitteeseen
ensimmäisen kerran
Kun keittotaso kytketään verkkovirtaan,
sinun on asetettava Kieli, Näytön
kirkkaus ja Äänenvoimakkuus.
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
7.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
• Käytössä on virheellinen keittoastia tai
kyseisellä alueella ei ole keittoastiaa.
Valkoinen keittoalueen symboli
vilkkuu ja induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois päältä kahden
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua viesti tulee
näkyviin ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
1-2
6 tuntia
3-5
5 tuntia
34
www.electrolux.com
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6
4 tuntia
7-9
1,5 tunti
Kun valitset Pannulla
paistettu-valinnan, keittotaso
sammuu 1,5 tunnin kuluttua.
Kun valitset Sous-videvalinnan, keittotaso sammuu
4 tunnin kuluttua.
7.3 Keittoalueiden käyttäminen
Aseta keittoastia valitun keittoalueen
keskelle. Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Kun asetat keittoastian valitulle
keittoalueelle, keittotaso tunnistaa sen
automaattisesti ja vastaava liukukytkin
syttyy näyttöön. Liukukytkin näkyy 8
sekunnin ajan, minkä jälkeen päänäyttö
palautuu näyttöön. Liukukytkin voidaan
sulkea nopeammin napauttamalla
näyttöä liukukytkimen alueen
ulkopuolella.
Kun muut alueet ovat toiminnassa,
haluamasi alueen tehotaso voi olla
rajoitettu. Lue lisää kohdasta "Tehon
hallinta".
Varmista, että keittoastia
sopii induktiokeittotasoihin.
Katso lisätietoa keittoastian
tyypeistä osiosta "Neuvoja ja
vinkkejä". Tarkista
keittoastian koko osiosta
"Tekniset tiedot".
7.4 Tehotaso
1. Kytke keittotaso päälle.
2. Aseta keittoastia haluamallesi
keittoalueelle.
Käytössä olevan keittoalueen liukukytkin
syttyy näyttöön 8 sekunnin ajaksi.
3. Aseta haluamasi tehotaso
koskettamalla tai liu'uttamalla
sormea.
Symboliin syttyy punainen valo ja se
suurenee.
Tehotasoa voidaan muuttaa myös
ruoanlaiton aikana. Kosketa alueen
valintamerkkiä käyttöpaneelin
päänäytössä ja siirrä sormea
vasemmalle tai oikealle (tehotason
laskemiseksi tai nostamiseksi).
7.5 PowerBoost
Tämä toiminto lisää vastaavan
induktiokeittoalueen tehoa keittoastian
koosta riippuen. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan vain rajoitetuksi ajaksi.
1. Kosketa ensin haluamasi alueen
symbolia.
2. Kytke toiminto päälle haluamaasi
keittoalueeseen koskettamalla
tai
liu'uttamalla sormea oikealle.
Symboliin syttyy punainen valo ja se
suurenee.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä. Toiminto voidaan kytkeä
manuaalisesti pois päältä valitsemalla
alue ja muuttamalla sen tehotasoa.
Katso maksimikesto
kohdasta "Tekniset tiedot".
7.6 Tehon hallinta
•
•
•
•
•
•
Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän
mukaan. Katso kuva.
Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3680 W.
Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3680
W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa, mikä
vaikuttaa käytettävissä olevaan
tehotasoon.
Suurin tehotaso näkyy
liukukytkimessä. Ainoastaan
SUOMI
•
35
valkoisella näkyvät arvot ovat
käytössä.
Jos suurempi tehotaso ei ole
käytettävissä, laske ensin muiden
keittoalueiden tehotasoa.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta . Tämän jälkeen
keittoalueet toimivat itsenäisesti.
7.8 Ajastin
+STOP
7.7 Bridge -toiminto
Tämä toiminto yhdistää kaksi
keittoaluetta, jotka toimivat tämän jälkeen
yhtenä keittoalueena samalla
tehotasolla.
Voit käyttää toimintoa suurella
keittoastialla.
1. Aseta keittoastia kahdelle
keittoalueelle. Keittoastian tulee
peittää molempien alueiden
keskiosat.
2. Aktivoi toiminto koskettamalla
painiketta . Alueen symboli
muuttuu.
3. Aseta tehotaso.
Keittoastian on peitettävä molempien
alueiden keskiosat ylittämättä kuitenkaan
merkittyä aluetta.
Ajanlaskenta-automatiikka
Valitse tämä toiminto keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Voit asettaa kunkin keittoalueen
toiminnon erikseen.
1. Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja
sen jälkeen toiminto.
2. Kosketa alueen symbolia.
3. Kosketa painiketta .
Ajastimen valikkoikkuna syttyy näyttöön.
4. Kytke toiminto päälle rastittamalla
kohta
.
.
Symbolit muuttuvat arvoon
5. Valitse haluamasi aika
pyyhkäisemällä sormella vasemmalle
tai oikealle (esim. tunnit ja/tai
minuutit).
6. Vahvista valintasi koskettamalla Ok.
Voit halutessasi peruuttaa valintasi
+STOP
valitsemalla .
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
. Sammuta äänimerkki koskettamalla
painiketta
.
Kytke toiminto pois päältä asettamalla
tehotaso asetukseen 0. Kosketa
vaihtoehtoisesti
ajastimen arvon
vasemmalla puolella, kosketa
sen
vieressä ja vahvista valinta
ponnahdusikkunan tullessa näkyviin.
36
www.electrolux.com
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa keittotason
ollessa toiminnassa ja keittoalueiden
ollessa pois toiminnasta.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
1. Valitse jokin keittoalue.
Vastaava liukukytkin syttyy näyttöön.
2. Kosketa painiketta .
Ajastimen valikkoikkuna syttyy näyttöön.
3. Valitse haluamasi aika
pyyhkäisemällä sormella vasemmalle
tai oikealle (esim. tunnit ja minuutit).
4. Vahvista valintasi koskettamalla Ok.
Voit halutessasi peruuttaa valintasi
valitsemalla .
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
. Sammuta äänimerkki koskettamalla
painiketta
.
Kytke toiminto pois toiminnasta
koskettamalla
ajastimen arvon
vasemmalla puolella, koskettamalla
sen vieressä ja vahvistamalla valinnan
ponnahdusikkunan tullessa näkyviin.
Sekuntikello
Toiminnon ajanlaskenta käynnistyy
automaattisesti heti kun keittoalue
kytketään päälle. Voit käyttää tätä
toimintoa sen toiminta-ajan
tarkkailemiseen.
1. Avaa Valikko-valikko koskettamalla
.
2. Selaa Valikko-valikkoa valinnan
Asetukset > Sekuntikello
valitsemiseksi.
3. Kytke toiminto päälle / pois päältä
kytkintä koskettamalla.
Toiminto ei pysähdy, kun keittoastia
nostetaan. Toiminto voidaan nollata ja
käynnistää manuaalisesti uudelleen
ja valitsemalla Nollaakoskettamalla
valinta ponnahdusikkunasta. Toiminnon
ajanlaskenta käynnistyy arvosta 0.
Toiminto voidaan Tauko yhden
käyttökerran ajaksi koskettamalla
valitsemalla Tauko-valinta
ponnahdusikkunasta. Jatka
ajanlaskentaa valitsemalla Start.
7.9
ja
Tauko
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Ainoastaan symboleja
ja
voidaan
käyttää toiminnon ollessa toiminnassa.
Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit ovat
lukittuja.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
syttyy. Tehotaso laskee arvoon 1.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
.
Toiminto pysähtyy PowerBoost. Korkein
tehotaso kytkeytyy uudelleen, kun
painiketta kosketetaan uudelleen.
7.10
-
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittotason
ollessa toiminnassa. Lukitseminen estää
tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
kolmen sekunnin ajan.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
7.11 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
1. Avaa Valikko koskettamalla
painiketta
.
2. Valitse Asetukset > Lapsilukko
luettelosta.
3. Ota toiminto käyttöön kääntämällä
kytkin päälle ja kosketa kirjaimia A-O-
SUOMI
Näytön kirkkautta voidaan säätää.
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
1. Avaa Valikko koskettamalla
painikkeella
tai .
7.12 Kieli
1. Avaa Valikko koskettamalla
painiketta
.
2. Valitse Asetukset > Asentaa > Kieli
luettelosta.
3. Valitse oikea kieli luettelosta.
.
Jos valitset väärän kielen, kosketa
Luettelo tulee näkyviin. Valitse kolmas
valinta ylhäältä ja sen jälkeen viimeinen
jäljellä oleva valinta. Valitse sitten toinen
valinta. Selaa luetteloa alaspäin ja valitse
oikea kieli. Valitse lopuksi oikealla oleva
valinta.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
7.13 Painikeäänet /
Äänenvoimakkuus
Voit valita haluamasi äänimerkin tai
kytkeä keittotason äänimerkit kokonaan
pois käytöstä. Voit valita joko
napsahduksen (oletusarvo) tai
piippauksen.
1. Avaa Valikko koskettamalla
.
painiketta
2. Valitse Asetukset > Asentaa >
Painikeäänet / Äänenvoimakkuus
luettelosta.
3. Valitse sopiva lisätoiminto.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
37
7.14 Näytön kirkkaus
X aakkosjärjestyksessä. Poista
toiminto käytöstä kääntämällä kytkin
pois päältä.
Voit poistua Valikko-valikosta
Kirkkaustasoja on neljä, 1 on matalin
taso ja 4 suurin taso.
.
painiketta
2. Valitse Asetukset > Asentaa >
Näytön kirkkaus luettelosta.
3. Valitse sopiva taso.
Voit poistua Valikko-valikosta
-painiketta tai näytön
koskettamalla
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
7.15
Avustava
ruoanvalmistus
Tämä toiminto säätää lämpötilan
erilaisten ruokien mukaan ja säilyttää sen
koko valmistusprosessin ajan. Se
voidaan kytkeä päälle ainoastaan
vasemmalla edessä olevaan
keittoalueeseen tai molempiin
vasemmalla oleviin alueisiin
siltatoimintoa käyttäessä.
1. Avaa Valikko koskettamalla
.
painiketta
2. Valitse Avustava ruoanvalmistus ja
valitse luettelosta haluamasi
ruokatyyppi.
Kunkin ruokatyypin kohdalla on
valittavissa joitakin valintoja. Noudata
näytölle tulevia ohjeita.
• Voit käyttää oletusasetuksia
koskettamalla Ok-painiketta
ponnahdusikkunan yläosassa.
• Voit asettaa ajastintoiminnon. Kun
keittoastia saavuttaa vaaditun
lämpötilan, ajastin voidaan kytkeä
toimintaan.
• Oletustehotasoa voidaan
muuttaa.
3. Kun keittoastia saavuttaa vaaditun
lämpötilan, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Sulje ikkuna ja käynnistä
toiminto koskettamalla Ok. Poista
ikkuna pysyvästi käytöstä
rastittamalla kohta
ennen
toiminnon kytkemistä toimintaan.
38
www.electrolux.com
Toiminto voidaan pysäyttää
koskettamalla
ja Stop tai
koskettamalla
ja valitsemalla
Avustava ruoanvalmistus, valitsemalla
ruokatyyppi ja koskettamalla Stop.
Voit poistua Valikko-valikosta
-painiketta tai näytön
koskettamalla
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
7.16
tai .
toiminnon käyttämistä. Lisätietoa on
saatavilla liesituulettimen käyttöohjeista.
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 - H6.
Keittotason oletusasetus on H5.
Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden. Kun
valitset H1, keittotaso kytkee päälle
ainoastaan valon.
Jos muutat puhaltimen
nopeutta liesituulettimesta,
oletusyhteys keittotasoon
katkeaa. Toiminto voidaan
palauttaa toimintaan
kytkemällä laite pois päältä
ja takaisin päälle.
Sulattaminen
Tämän toiminnon avulla voidaan sulattaa
eri tuotteita (esim. suklaa tai voi).
Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
yhdellä keittoalueella kerrallaan.
1. Avaa Valikko koskettamalla
painiketta
.
2. Valitse Keittotason toiminnot >
Sulattaminen luettelosta.
3. Kosketa painiketta Start.
Valitse haluamasi keittoalue.
Jos keittoalue on jo toiminnassa,
ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Peruuta edellinen tehotaso toiminnon
kytkemiseksi päälle.
Voit poistua Valikko-valikosta
Tila
Auto‐ Keittämi‐
maat‐ nen1)
tinen
valo
Paistami‐
nen2)
H0
Pois
Pois
Pois
H1
Pääl‐
lä
Pois
Pois
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
H23) Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 1
nopeus 1
H3
Pääl‐
lä
Pois
H4
Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 1
nopeus 1
H5
Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 1
nopeus 2
H6
Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 2
nopeus 3
painikkeella
tai .
Pysäytä toiminto koskettamalla alueen
valintamerkkiä ja sen jälkeen Stoppainiketta.
7.17 Hob²Hood
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan.
Useimmissa liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on oletuksena
pois päältä. Kytke se päälle ennen
Puhaltimen
nopeus 1
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja sää‐
tää puhaltimen nopeuden automaattitilan
mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja sää‐
tää puhaltimen nopeuden automaattitilan
mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon
päälle, se ei ole lämpötilariippuvainen.
SUOMI
Tilojen vaihtaminen
Jos et ole tyytyväinen äänitasoon /
puhaltimen nopeuteen, voit vaihtaa tilaa
manuaalisesti.
1. Kosketa painiketta
.
Valitse Asetukset > Hob²Hood
luettelosta.
2. Valitse sopiva tila.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella.
39
Kun lopetat ruoanlaiton ja kytket
keittotason pois päältä, liesituulettimen
puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän
jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmä
kytkee puhaltimen pois päältä
automaattisesti, sitä ei voida kytkeä
vahingossa päälle seuraavan 30
sekunnin aikana.
Liesituulettimen valo kytkeytyy pois
päältä kahden minuutin kuluttua
keittotason pois päältä kytkemisen
jälkeen.
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Katso "Tekniset tiedot".
8.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Keittoastian materiaali
Jos kuulet:
•
•
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•
vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian mitat
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen, keittotasolle asetettu
keittoastia tunnistetaan.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin
vika.
8.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
40
www.electrolux.com
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
8.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Keittoalueen tehotason ja
virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole
lineaarinen. Virrankulutus ei kasva
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
1
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää vähintään kaksinker‐
tainen määrä nestettä riisin
suhteen, sekoita maitoruokia
kypsennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
20 - 60
Vinkkejä
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on päällä.
SUOMI
8.5 Neuvoja ja vinkkejä
Hob²Hood
Pidä Hob²Hoodinfrapunasignaalin
näyttöikkuna puhtaana.
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
Suojaa liesituulettimen paneeli
suoralta auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä, keittoastian kahvalla tai
korkealla kattilalla). Katso kuva.
Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
41
•
Muut kaukosäädettävät
laitteet voivat estää
signaalin. Älä käytä kyseisiä
laitteita keittotason lähellä
Hob²Hood-toiminnon ollessa
päällä.
Hob²Hood-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme. Tätä toimintoa
käyttävissä Electrolux-liesituulettimissa
on oltava merkki .
9. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
9.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
•
•
•
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
Keittotason pinnassa on
vaakasuuntaisia uria. Puhdista
keittotaso kostealla pyyhkeellä ja
pesuaineella, pyyhi tasaisesti
42
www.electrolux.com
vasemmalta oikealle. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen vasemmalta
oikealle.
10. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Et aseta tehotasoa 60 se‐
kunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 60 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useam‐
Kosketa vain yhtä koske‐
paa kosketuspainiketta sa‐ tuspainiketta.
manaikaisesti.
Näyttö ei reagoi kosketuk‐
seen.
Tauko on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Osa näytöstä on peitetty
tai keittoastiat on asetettu
liian lähelle näyttöä.
Näytön päällä on nestettä
tai jokin esine.
Poista kohteet. Siirrä keit‐
toastiat pois näytöltä.
Puhdista näyttö ja odota,
että laite on jäähtynyt. Kyt‐
ke keittotaso irti sähköver‐
kosta. Liitä keittotaso takai‐
sin sähköverkkoon 1 mi‐
nuutin kuluttua.
Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketus‐
merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
painikkeiden päältä.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
keittotaso on kytketty pois
toiminnasta.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketus‐
painikkeen päältä.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
sitä on käytetty vain vähän
aikaa tai keittotason pin‐
nan alla oleva anturi on
viallinen.
Jos alue on toiminut riittä‐
vän kauan ollakseen kuu‐
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
43
Korkeinta tehotasoa ei voi‐ Korkein tehotaso on jo
da kytkeä toimintaan.
asetettu toiseen aluee‐
seen.
Laske ensin toisen alueen
tehoa.
Kosketuspainikkeet kuu‐
menevat.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai‐
nikkeita.
Laita isokokoiset keittoa‐
stiat taka-alueille, jos mah‐
dollista.
Hob²Hood ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpa‐
neelin päältä.
Hob²Hood toimii, mutta ai‐
noastaan valo on syttynyt.
H1-tila on kytketty toimin‐
taan.
Vaihda tilaksi H2 - H6 tai
odota, että automaattinen
tila käynnistyy.
Hob²Hood tilat H1 - H6 toi‐
mivat, mutta valo on sam‐
munut.
Lampussa voi olla jokin vi‐
ka.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin
kosketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu
käytöstä.
Kytke äänimerkit toimin‐
taan. Katso kohta "Päivit‐
täinen käyttö".
Asetettu kieli on virheelli‐
nen.
Kieli on vaihdettu vahin‐
gossa.
Palauta kaikkien toiminto‐
jen tehdasasetukset. Valit‐
se Nollaa asetukset-valinta
Valikko-valikosta.
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Liitä keittotaso
takaisin sähköverkkoon 1
minuutin kuluttua. Aseta
Kieli, Näytön kirkkaus ja
Äänenvoimakkuus.
Keittoalue kytkeytyy pois
Automaattinen virrankat‐
toiminnasta.
kaisu kytkee keittoalueen
Keittoalueen sammumises‐ pois päältä.
ta ilmoittava varoitusviesti
syttyy.
ja viesti syttyy.
O - X - A syttyy.
vilkkuu.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toi‐
mintaan.
Lukitus on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Lapsilukko on kytketty
päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Alueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia alueelle.
44
www.electrolux.com
Ongelma
ja numero syttyy.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkai‐
sija on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keit‐
toastiaa. Katso "Tekniset
tiedot".
Keittoalueessa on jokin vi‐
ka.
Sammuta keittotaso ja kyt‐
ke se uudelleen toimintaan
30 sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke
keittotaso irti sähköverkos‐
ta. Liitä keittotaso takaisin
sähköverkkoon 30 sekun‐
nin kuluttua. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu ääni‐
merkki keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheelli‐
nen.
10.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa
on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Ota yhteyttä pä‐
tevään sähköasentajaan
asennuksen tarkistamisek‐
si.
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta
aiheutuvat kulut veloitetaan myös
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
11. TEKNISET TIEDOT
11.1 Arvokilpi
Malli EIS84486
Tyyppi 62 D4A 03 CA
Induktio 7.35 kW
Sarjanumero .................
ELECTROLUX
11.2 Ohjelmistolisenssit
Tähän keittotasoon kuuluva ohjelmisto
sisältää tekijänoikeuksin suojatun
ohjelmiston, jolle on myönnetty
käyttöoikeus luvilla BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2.0 ja muilla luvilla.
PNC 949 599 018 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.35 kW
Tarkista koko lisenssi kohteessa: Valikko
> Asetukset > Huolto > Käyttölisenssi.
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
lähdekoodi voidaan ladata
verkkotuotesivulla olevan linkin avulla.
SUOMI
45
11.3 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Keittoastian
kesto enintään halkaisija
[min]
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla
takana
2300
3200
10
125 - 210
Keskellä edes‐
sä
1400
2500
4
125 - 145
Oikealla takana 1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
12. ENERGIATEHOKKUUS
12.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat
ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus
EIS84486
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Keskellä edessä
Oikealla takana
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Keskellä edessä
Oikealla takana
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
183,1 Wh/kg
Keittoalueeseen liittyvät
energiamittaukset on merkitty vastaaviin
keittoalueisiin.
46
www.electrolux.com
12.2 Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
•
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
•
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
13. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
47
867357756-A-342019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising