Electrolux | HOB890FMF | User manual | Electrolux HOB890FMF Brukermanual

Electrolux HOB890FMF Brukermanual
HOB890FMF
NO
SV
Platetopp
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
24
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................2
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. MONTERING......................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. HURTIGVEILEDNING........................................................................................ 9
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................11
7. DAGLIG BRUK................................................................................................. 11
8. RÅD OG TIPS...................................................................................................16
9. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 19
10. FEILSØKING.................................................................................................. 19
11. TEKNISKE DATA........................................................................................... 22
12. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................23
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
3
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm
gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig
slås av og på av en annen elektrisk enhet.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
NORSK
5
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
•
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på koketoppen.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av apparatet og la den avkjøle
seg før du rengjør den.
Koble apparatet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Bruk ikke vannspray og damp for å
rengjøre apparatet.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
NORSK
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.4 Montering
3.1 Før monteringen
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler
90 °C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
1
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
2
1
3
4
12
5
6
7
11
8
10 9
For å se de tilgjengelige innstillingene, berør det aktuelle symbolet.
Symbol Beskrivelse
1
PÅ/AV
Slå koketoppen på og av.
2
Meny
Slik åpner og lukker du Meny.
Sonevalg
Slik åpner du glidebryteren for den valgte so‐
nen.
Soneindikator
Slik ser du hvilken sone glidebryteren styrer.
-
Slik stiller du inn timerfunksjonene.
3
4
5
-
NORSK
9
Symbol Beskrivelse
Glidebryter
Slik justerer du varmeinnstillingen.
7
PowerBoost
Slik aktiverer du funksjonen.
8
Lås
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
-
Vinduet til Hob²Hood infrarød signalkommunika‐
tor. Dekk den ikke til.
Pause
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
-
Slik viser du gjeldende varmeinnstilling.
Bridge
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
III / II / I Forbrenningsfare
som følge av restvarme.
Indikatoren viser nivået av
restvarme.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. HURTIGVEILEDNING
5.1 Bruk av displayet
•
•
•
•
•
•
•
•
Kun de bakgrunnsbelyste symbolene
kan brukes.
For å aktivere et gitt alternativ, berør
det aktuelle symbolet på displayet.
Den valgte funksjonen aktiveres når
du fjerner fingeren fra displayet.
For å bla gjennom de tilgjengelige
alternativene, bruk en hurtig
bevegelse eller dra fingeren over
displayet. Hvor raskt du beveger
fingeren styrer hvor fort skjermen
beveger seg.
Rullebevegelsen stopper av seg selv
eller du kan stoppe den umiddelbart
ved å berøre displayet.
Du kan endre de fleste parametrene
som vises på displayet ved å berøre
det relevante symbolet.
For å velge en funksjon eller tid, kan
du bla gjennom listen eller velge det
alternativet du ønsker å bruke.
Når koketoppen er aktivert og noen av
symbolene forsvinner fra displayet,
•
•
berør den på nytt. Alle symbolene
kommer på igjen.
For enkelte funksjoner vises et popupvindu med tilleggsinformasjon når du
starter de. For permanent
deaktivering av vinduet, avkryss
før du aktiverer funksjonen.
Velg en sone først for å aktivere
timerfunksjonene.
Nyttige symboler for navigering på
displayet
For å bekrefte valget eller innstil‐
lingen.
Slik går tilbake / fremover et nivå
på Meny.
For å bla oppover / nedover in‐
truksjonene på displayet.
For å aktivere / deaktivere tilval‐
gene:
10
www.electrolux.com
Nyttige symboler for navigering på
displayet
Slik lukker du pop-up-vinduet.
Slik sletter du en innstilling.
5.2 Meny struktur
Berør
for å få tilgang og endre
koketopp-innstillingene eller for å
aktivere noen funksjoner. Tabellen viser
den grunnleggende Meny-strukturen.
Meny
Assistert matlaging
Kokeplatefunksjoner
Smelte
Innstillinger
Barnelås
Stoppeklokke
Hob²Hood
H0 - Av
H1 - Kun lampe
H2 - Viftehastighet lav
H3 - Automatisk vifte lav
H4 - Automatisk vifte medium
H5 - Automatisk vifte høy
H6 - Automatisk vifte boost
Oppsett
Assistert matlaging
Språk
Tastelyder
Summerlyd
Skjermlysstyrke
Service
Demomodus
Lisens
Vis programvareversjon
Alarmhistorikk
Tilbakestill innst.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
en kort beskrivelse. Følg tipsene for
enkel navigering gjennom Meny.
bruk
på listen og bruk
Meny.
eller .
Når du trykker på og holder noen av
alternativene tilgjengelige på Meny, vises
Hvis du er på bunnen av Meny bla opp
eller
for å gå ut av
NORSK
11
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Du kan ender innstillingen i Meny >
Innstillinger > Oppsett. Se "Daglig bruk".
6.1 Koble til strømforsyningen
først
Når du kobler koketoppen til strømnettet
må du stille inn Språk, Skjermlysstyrke
og Summerlyd.
7. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere koketoppen.
7.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
•
•
alle kokesonene blir deaktiverte,
du stiller ikke inn varmeinnstillingen
etter at du har aktivert koketoppen,
• du søler eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignal høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern gjenstanden
eller vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). La
kokesonen bli avkjølt før du bruker
koketoppen på nytt.
• du brukte feil kokekar eller det er ikke
kokekar på den aktuelle sonen. Det
hvite kokesone-symbolet blinker, og
induksjonsseksjonen deaktiveres
automatisk etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer varmeinnstillingen. Etter en tid
vises en melding og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom varmeinnstillingen
og tiden etter at koketoppen
deaktiveres:
Varmeinnstilling
Koketoppen de‐
aktiveres etter
1-2
6 timer
3-5
5 timer
6
4 timer
7-9
1,5 time
Når du bruker Pannestek
deaktiveres koketoppen etter
1,5 timer. For Sous-vide
deaktiveres koketoppen etter
4 timer.
7.3 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen av kokekarets
bunn automatisk.
Når du legger et kokekar på den valgte
kokesonen, registrerer koketoppen den
automatisk og den aktuelle glidebryteren
vises på displayet. Glidebryteren er
synlig i 8 sekunder, etter dette går
displayet tilbake til hovedvisningen. For å
lukke glidebryteren raskere, trykk på
skjermen utenfor glidebryter-området.
Når andre soner er aktive, kan
varminnstillingen for sonen du vil bruke,
være begrenset. Se «Strømstyring».
12
www.electrolux.com
Påse at kokekaret er enget
for induksjonskoketopper,
For flere opplysninger om
kokekartyper, se "Råd og
tips". Sjekk størrelsen på
kokekaret i "Tekniske data".
7.4 Varmeinnstilling
1. Slik aktiverer du koketoppen.
2. Plasser kokekaret på den valgte
kokesonen.
Gildebryteren for den aktive kokesonen
vises på displayet og er aktiv i 8
sekunder.
3. Trykk eller skyv fingeren din for å
stille inn ønsket varmeinnstilling.
Symbolet blir rødt og forstørres.
7.6 Strømstyring
•
•
•
•
•
•
•
Du kan også endre varmeinnstillingen
under tilberedning. Berør symbolet for
sonevalg i hovedvisningen på
betjeningspanelet og flytt fingeren til
venstre eller høyre (for å senke eller øke
varmeinnstillingen).
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3680 W.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3680 W.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase, noe som påvirker de
tilgjengelige innstillingene av
varmeeffekten.
Maksimal varmeinnstilling er synlig på
glidebryteren. Kun de hvite sifrene er
aktive.
Hvis en høyere varmeinnstilling ikke
er tilgjengelig, reduser den for de
andre kokesonene først.
7.5 PowerBoost
Denne funksjonen aktiverer mer effekt
for den aktuelle induksjonskokesonen;
den avhenger av kokekarstørrelsen.
Funksjonen kan aktiveres kun i en
begrenset tidsperiode.
1. Berør det ønskede sonesymbolet
først.
eller skyv fingeren din til
2. Berør
høyre for å aktivere funksjonen for
den valgte kokesonen.
Symbolet blir rødt og forstørres.
Funksjonen deaktiveres automatisk. For
å deaktivere funksjonen manuelt, velg
sonen og endre varmeinnstillingen.
For maksimale
varighetsverdier, se
«Tekniske data».
7.7 Bridge-funksjon
Denne funksjonen forbinder to kokesoner
slik at de opererer som én med de
samme varmeinnstillingene.
Du kan bruke funksjonen med store
kokekar.
1. Sett kokekaret på to kokesoner.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone.
2. Berør
for å aktivere funksjonen.
Sonesymbolet endres.
3. Innstilling av varmeeffekten.
NORSK
Kokekaret må dekke midten av hver
sone, men ikke gå utover
områdemarkeringen.
13
Når tiden avluttes, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
for å slå av
Still varmeeffekten til 0 for å deaktivere
funksjonen. Alternativt kan du berøre
til venstre for timer-verdien, berøre
ved siden av den og bekrefte valget ditt
når popup-vinduet vises.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen når
koketoppen er på, men når kokesonene
ikke er i bruk.
Funksjonen har ingen effekt på bruken
av kokesonene.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Kokesonene opererer
uavhengig.
7.8 Tidtaker
+STOP
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
Du kan stille inn funksjonen for hver
kokesone hver for seg.
1. Angi varmeinnstillingen for den
aktuelle kokesonen først og still
deretter inn funksjonen.
2. Berør sonesymbolet.
3. Berør .
Timer meny-vinduet vises på displayet.
4. Avkryss
for å aktivere funksjonen.
Symbolene endres til
.
5. Skyv fingeren din til venstre eller
høyre for å velge ønsket tid (f.eks.
timer og/eller minutter).
6. Berør Ok for å bekrefte valget.
+STOP
Du kan også velge
valget.
for å avbryte
1. Velg hvilken som helst kokesone.
Den relevante glidebryteren vises på
displayet.
2. Berør .
Timer meny-vinduet vises på displayet.
3. Skyv fingeren din til venstre eller
høyre for å velge ønsket tid (f.eks.
timer og minutter).
4. Berør Ok for å bekrefte valget.
for å avbryte
Du kan også velge
valget.
Når tiden avluttes, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
for å slå av
For å deaktivere funksjonen, berør
til
venstre for timer-verdien, berør
ved
siden av den og bekreft valget ditt når et
popup-vindu vises.
Stoppeklokke
Funksjonen begynner automatisk å telle
umiddelbart etter at du har aktivert en
kokesone. Du kan bruke denne
funksjonen til å kontrollere hvor lenge
kokesonen er aktiv.
1. Berør
for å få tilgang til Meny.
2. Bla Meny for å velge Innstillinger >
Stoppeklokke.
3. For å deaktivere funksjonen, slå av
bryteren.
14
www.electrolux.com
Denne funksjonen avsluttes ikke når du
løfter kokekaret. For å tilbakestille
funksjonen og starte den nytt manuelt,
berører du
og velger Tilbakest. i
popup-vinduet. Funksjonen starter å telle
fra 0. For å Pause funksjonen for én
matlagingsøkt berør
og velg Pause i
popup-vinduet. Velg Start å fortsette.
7.9
Pause
Denne funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste varmeinnstilling.
Når funksjonene er aktiv, kan kun
symbolene
og
brukes. Alle andre
symboler på kontrollpanelet er låste.
Funksjonen deaktiverer ikke timerfunksjonen.
for å aktivere funksjonen.
Berør
lyser. Varmeinnstillingen senkes til 1.
For å deaktivere denne funksjonen,
berør
.
Funksjonen stopper PowerBoost. Den
høyeste varmeinnstillingen reaktiveres
når du berører
7.10
på nytt.
Still inn effekttrinnet først.
for å aktivere funksjonen.
For å aktivere funksjonen berør
sekunder.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
i3
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
7.11 Barnelås
eller .
7.12 Språk
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett > Språk
på listen.
3. Velg det aktuelle språket på listen.
. En
Hvis du velger feil språk, berør
liste vises. Velg det tredje alternativet fra
toppen og velg deretter det nest siste
alternativet. Deretter velg det andre
alternativet. Velg det aktuelle språket på
listen. Til slutt velger du alternativet til
høyre.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
koketoppen er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Berør
3. Slå bryteren på og trykk på
bokstavene A-O-X i alfabetisk
rekkefølge for å aktivere funksjonen.
For å deaktivere funksjonen, slå av
bryteren.
eller .
7.13 Tastelyder / Summerlyd
Du kan velge lyden koketoppen avgir,
eller slå av alle lyder. Du kan velge
mellom klikk (standard) eller beep.
på displayet for å åpne
1. Berør
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett>
Tastelyder / Summerlyd på listen.
3. Velg det aktuelle alternativet.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
7.14 Skjermlysstyrke
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Barnelås på
listen.
Det finnes 4 nivåer for lysstyrke. 1 er
laveste og 4 er høyeste lysstyrke.
Du kan endre lysstyrken av displayet.
NORSK
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett >
Skjermlysstyrke på listen.
3. Velg den aktuelle modusen.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
7.15
eller .
Assistert matlaging
Denne funksjonen justerer temperaturen
til ulike typer mat og opprettholder den
under tilberedningen. Den kan bare
aktiveres for venstre kokesone eller
begge sonene til venstre når de er
sammenkoblet.
på displayet for å åpne
1. Berør
Meny.
2. Velg Assistert matlaging og velg
matsorten du ønsker å tilberede på
listen.
For hver matsort finner du flere
alternativer. Følg instruksjonene på
displayet.
• Du kan berøre Ok på toppen av
popup-vinduet for å bruke
standardinnstillingene.
• Du kan innstille timer-funksjonen.
Når kokekaret oppnår den
beregnede temperaturen kan du
aktivere timeren.
• Du kan endre standard varmenivået.
3. Når kokekaret oppnår den tiltenkte
temperaturen, lyder et akustisk signal
og et popup-vindu vises. For å lukke
vinduet og starte funksjonen, berør
Ok. For permanent deaktivering av
vinduet, avkryss
funksjonen.
før du aktiverer
For å stoppe funksjonen, berør
og
og velg Assistert
Stop eller berør
matlaging, velg hvilken som helst matsort
og berør Stop.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
7.16
15
Smelte
Du kan bruke denne funksjonen til å
smelte forskjellige produkter, f.eks.
sjokolade eller smør. Du kan kun bruke
funksjonen for en kokesone av gangen.
på displayet for å åpne
1. Berør
Meny.
2. Velg Kokeplatefunksjoner > Smelte
på listen.
3. Berør Start.
Du må velge ønsket kokesone.
Hvis kokesonen allerede er aktiv,
vises et pop-up-vindu. Avslutt den
tidligere varmeinnstillingen for å
aktivere funksjonen.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
For å stoppe funksjonen, velg symbolet
for sonevalg og berør deretter Stop.
7.17 Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til det
varmeste kokekaret på koketoppen.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet deaktivert som
standard. Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se ventilatorhåndboken for
mer informasjon.
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
- H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften. Du stille inn koketoppen slik at kun
lyset er på ved å velge H1.
16
www.electrolux.com
Hvis du endrer viftehastighet
på ventilatoren, er
standardkoblingen med
koketoppen deaktivert. For å
reaktivere funksjonen, slå
begge apparatene AV og PÅ
igjen.
Mo‐
de
Auto‐ Koking1)
ma‐
tisk
lys
Steking2)
H0
Av
Av
Av
H1
På
Av
Av
H23) På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 1
het 1
H3
På
Av
H4
På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 1
het 1
H5
På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 1
het 2
H6
På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 2
het 3
Viftehastig‐
het 1
Slik endrer du modusene
Hvis du ikke er fornøyd med lydnivået /
viftehastigheten, kan du bytte mellom
modusene manuelt.
1. Berør
.
Velg Innstillinger > Hob²Hood på listen.
2. Velg den egnede modusen.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet.
Når du er ferdig med matlaging og
deaktiverer koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften fortsetter å gå en viss
tid. Etter at den tiden er over, deaktiverer
systemet viften automatisk og hindrer
deg fra å aktivere viften ved en feil de
neste 30 sekundene.
Lyset på ventilatoren deaktiveres 2
minutter etter at koketoppen deaktiveres.
1) Koketoppen oppdager kokeprosessen og
stiller viftehastigheten automatisk.
2) Koketoppen oppdager stekeprosessen
og stiller viftehastigheten automatisk.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og baserer seg ikke på temperatur.
8. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
NORSK
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
8.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
17
•
summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger, gryten oppdages etter at du
setter den på komfyrtoppen.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
8.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
8.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, opp‐ 25 - 50
varm ferdigretter.
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
18
www.electrolux.com
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetternin‐
ger, loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
8.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
•
Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
Hold vinduet til Hob²Hood
infrarød signalkommunikator
ren.
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. Electrolux
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
NORSK
19
9. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
9.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
9.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
•
•
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
Overflaten på koketoppen har
horisontale spor. Rengjør koketoppen
med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel med en jevn
bevegelse fra venstre mot høyre. Tørk
koketoppen med en myk klut fra
venstre til høyre etter rengjøring.
10. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
10.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller
betjene koketoppen.
Koketoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller
er koblet feil.
Kontroller om koketoppen
er riktig koblet til strømfor‐
syningen. Se koblingsskje‐
maet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Vent 60 sekunder før du
stiller inn varmeeffekten.
Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det
har gått 60 sekunder.
Du har berørt 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
20
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Displayet reagerer ikke på
berøring.
En del av displayet er til‐
dekket eller kasserollene
er plassert for nærme di‐
splayet.
Det er noe væske eller en
gjenstand på displayet.
Flytt gjenstandene. Flytt
kasserollene vekk fra di‐
splayet.
Rengjør displayet, vent til
apparatet er avkjølt. Koble
koketoppen fra strømforsy‐
ningen. Etter 1 minutt, kob‐
le koketoppen til på nytt.
Et lydsignal høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås koketoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når ko‐
ketoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Koketoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
fordi den var bare i bruk en
kort stund eller sensoren
under overflaten til koke‐
toppen er skadet.
Kontakt servicesenteret
dersom sonen fortsatt ikke
blir varm etter lang tids
bruk.
Du kan ikke aktivere den
En annen sone er allerede Reduser først effekten på
høyeste varmeinnstillingen. innstilt på den høyeste var‐ den andre sonen.
meinnstillingen.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betje‐
ningspanelet.
Hob²Hood er på, men kun
lampen er tent.
Du har aktivert H1-modu‐
sen.
Bytt modus til H2 - H6 eller
vent til automatisk modus
starter.
Hob²Hood-moduser H1 H6 er på, men lampen er
av.
Det kan hende at lyspæren Kontakt et autorisert servi‐
ikke virker.
cesenter.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfelte‐
ne.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se
"Daglig bruk".
NORSK
21
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Feil språk er angitt.
Du har forandret språket
ved en feil.
Slik tilbakestiller du alle
funksjoner til fabrikkinnstil‐
lingene. Velg Tilbakestill
innst. på Meny.
Koble koketoppen fra
strømforsyningen. Etter 1
minutt, koble koketoppen
til på nytt. Still inn Språk,
Skjermlysstyrke og Sum‐
merlyd.
En kokesone blir deakti‐
Automatisk utkobling deak‐ Se "Daglig bruk".
vert.
tiverer kokesonen.
Deaktiver koketoppen og
Du får en advarsel om at
aktiver den på nytt.
kokesonen kommer til å slå
seg av.
og en melding vises.
O - X - A vises.
blinker.
Lås er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Barnelås er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
PowerSlide er aktivert. To Bruk bare én kasserolle.
kasseroller er plassert på
Se "Fleksibel matlaging
det fleksible induksjonsom‐ med induksjonsområde".
rådet.
og et nummer vises.
Det er en feil på koketop‐
pen.
Deaktiver koketoppen og
aktiver den igjen etter 30
sekunder. Hvis
tennes
igjen, kobler du koketop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver koketoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
kontakte et autorisert servi‐
cesenter.
Du hører en konstant pipe‐ Den elektriske tilkoplingen
lyd.
er feil.
Koble koketoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker kontrol‐
lere monteringen.
22
www.electrolux.com
10.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Påse at du har brukt
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren
eller forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
11. TEKNISKE DATA
11.1 Typeskilt
Modell HOB890FMF
Type 62 D4A 03 CA
Induksjon 7.35kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC949 599 004 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35kW
11.2 Programvarelisenser
Programvaren inkludert i koketoppen
inneholder opphavsrettsbeskyttet
programvare som er lisensiert under
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 og andre.
Sjekk hele teksten til lisensen i: Meny >
Innstillinger > Service > Lisens.
Du kan laste ned kildekoden for
programvaren med åpen kildekode ved å
følge hyperkoblingen på produktets
nettside.
11.3 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maksi‐
mum effekt‐
trinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Kokekar dia‐
maksimum va‐ meter [mm]
righet [min]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Midtre foran
1400
2500
4
125 - 145
Høyre bak
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
NORSK
23
12. ENERGIEFFEKTIV
12.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare for
EU-markedet
Modellidentifikasjon
HOB890FMF
Koketopp-type
Innebygget koke‐
topp
Antall kokesoner
4
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære ko‐ Venstre foran
kesoner (Ø)
Venstre bak
Midtre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Strømforbruk per kokeso‐ Venstre foran
ne (EC electric cooking)
Venstre bak
Midtre foran
Høyre bak
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
180,2 Wh / kg
183,3 Wh / kg
Strømforbruk for koketop‐
pen (EC electric hob)
183,1 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av
markeringene på de respektive
kokesonene.
12.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
•
•
•
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
13. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
24
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................24
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................27
3. INSTALLATION................................................................................................ 29
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................30
5. SNABBGUIDE..................................................................................................31
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 32
7. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 33
8. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 38
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 40
10. FELSÖKNING.................................................................................................41
11. TEKNISKA DATA........................................................................................... 43
12. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 44
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
25
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
SVENSKA
27
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
28
www.electrolux.com
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
SVENSKA
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
•
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
29
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation
värma upp det som förvaras
i lådan när hällen används.
30
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
1
2
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
2
1
3
4
12
5
6
7
11
8
10 9
Om du vill se de tillgängliga inställningarna trycker du på lämplig symbol.
Symbol Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF) För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Meny
För att öppna och stänga Meny.
3
Val av zon
För att öppna reglaget för vald zon.
Zonindikator
För att visa för vilken zon reglaget är aktivt.
-
För att ställa in timerfunktionerna.
Reglage
För att justera värmeläget.
7
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
8
Lås
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Fönstret för Hob²Hood infraröd signalkommuni‐
katör. Täck inte över det.
4
-
5
6
9
-
SVENSKA
31
Symbol Beskrivning
10
11
12
0-9
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
För att visa aktuellt värmeläge.
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
III / II / I Risk för brännskador
från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5. SNABBGUIDE
5.1 Använda displayen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast de bakgrundsbelysta
symbolerna kan användas.
För att aktivera ett visst alternativ,
tryck på den aktuella symbolen på
displayen.
Vald funktion aktiveras när du tar bort
fingret från displayen.
Bläddra genom alternativen med en
snabb gest eller dra fingret över
displayen. Hastigheten på gesten
avgör hur snabbt skärmen flyttas.
Bläddringsrörelsen kan stanna av sig
själv eller så kan du stoppa den direkt
om du trycker på displayen.
Du kan ändra de flesta parametrarna
som visas på skärmen när du trycker
på relevanta symboler.
Ställ in önskad funktion eller tid
genom att bläddra genom listan och/
eller tryck på funktionen du vill välja.
När hällen är ingång och vissa
symboler försvinner från displayen
kan du trycka var som helst på
displayen. Alla symbolerna kommer
då tillbaka.
För vissa funktioner visas ett popupfönster med ytterligare information när
du startar dem. För att avaktivera
pop-up-fönstret permanent, kolla
innan du aktiverar funktionen.
•
Välj en zon först för att aktivera
timerfunktionerna.
Användbara symboler för navigering
på displayen
För att bekräfta valet eller inställ‐
ningen.
För att gå bakåt/framåt en nivå i
Meny.
För att bläddra upp/ner i instruk‐
tionerna på displayen.
För att aktivera/avaktivera tillvals‐
funktionerna.
För att stänga pop-up-fönstret.
För att avbryta en inställning.
5.2 Meny struktur
Tryck på
för att komma till och ändra
inställningarna för hällen eller aktivera
vissa funktioner. Tabellen visar
grundstrukturen Meny.
32
www.electrolux.com
Meny
Tillagningshjälp
Hällfunktioner
Smältning
Inställningar
Barnlås
Stoppur
Hob²Hood
H0 - Av
H1 - Endast belysning
H2 - Låg fläkthastighet
H3 - Autofläkt låg
H4 - Autofläkt medium
H5 - Autofläkt hög
H6 - Autofläkt boost
Konfiguration
Tillagningshjälp
Språk
Knappljud
Ljudvolym
Ljusstyrka i display
Service
Demoläge
Licens
Visa mjukvaruversioner
Larmhistorik
Återställ inställn.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
en kort beskrivning. Följ tipsen för att
enkelt kunna navigera genom Meny.
använd
uppåt och använd
att lämna Meny.
eller .
När du trycker på och håller nere vissa
av alternativen som finns i Meny, visas
Om du är längst ner i Meny, scrolla listan
eller tryck på
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Första anslutningen till
elnätet
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ställa in Språk, Ljusstyrka i
display och Ljudvolym.
för
SVENSKA
Du kan ändra inställningarna i Meny >
Inställningar > Konfiguration. Se "Daglig
användning".
7. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
7.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder fel slags kokkärl eller så
finns det inget kokkärl på zonen. Den
vita kokzonssymbolen blinkar och
induktionskokzonen avaktiveras
automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
visas ett meddelande och hällen
stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
1-2
6 timmar
3-5
5 timmar
6
4 timmar
7-9
1,5 timme
När du använder Steka
stängs hällen av efter 1,5
timmar. För Sous-vide
stängs hällen av efter 4
timmar.
7.3 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
När du har placerat en kastrull på den
valda kokzonen upptäcker hällen
automatiskt den och det relevanta
reglaget visas på displayen. Reglaget
visas i 8 sekunder, efter det återgår
displayen till startvyn. För att stänga
reglaget snabbare, tryck på skärmen
utanför reglagets område.
När andra zoner är på kan värmeläget
för zonen du vill använda vara
begränsat. Se "Effektreglering ".
Se till att kokkärlet är avsett
för användning på
induktionshällar. För mer
information om olika typer av
kokkärl, se "Tips och råd".
Kontrollera kokkärlets storlek
i "Tekniska data".
7.4 Värmeinställning
1. Aktivera hällen.
2. Sätt kastrullen på önskad kokzon.
Reglaget för den aktiva kokzonen visas
på displayen och är aktiv i 8 sekunder.
3. Tryck på eller dra ditt finger för att
ställa in önskat värmeläge.
Symbolen blir röd och blir större.
33
34
www.electrolux.com
Du kan också ändra värmeinställningen
under tillagningen. Tryck på symbolen för
zonval på huvudpanelen på
kontrollpanelen och flytta fingret till
vänster eller höger (för att sänka eller
öka värmeinställningen).
7.5 PowerBoost
Denna funktion tillför mer effekt till
lämplig induktionskokzon, och det beror
på kokkärlets storlek. Den här funktionen
kan bara aktiveras under en begränsad
tid.
1. Tryck på önskad zonsymbol först.
2. Tryck på
eller dra ditt finger till
höger för att aktivera funktionen för
vald kokzon.
Symbolen blir röd och blir större.
Funktionen stängs av automatiskt. För
att stänga av funktionen manuellt, välj
zonen och ändra värmeinställningen.
För maximal varaktighet, se
"Tekniska data".
7.6 Effektreglering
•
•
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3680 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3680 W.
Funktionen minskar effekten hos de
andra kokzoner som är anslutna till
samma fas, vilket påverkar den
tillgängliga värmeinställningen.
Den maximala värmeinställningen
visas på reglaget. Bara vita siffror är
aktiva.
Om ett högre värmeläge inte finns ska
du minska värmeläget för andra
kokzoner först.
7.7 Bridge-funktion
Den här funktionen ansluter två kokzoner
och de fungerar som en med samma
värmeläge.
Funktionen kan användas med stora
kokkärl.
1. Placera kokkärlet på två kokzoner.
Kokkärlet måste täcka mitten på
båda zonerna.
för att aktivera
2. Tryck på
funktionen. Zonens symbol ändras.
3. Ställ in ett värmeläge.
Kokkärlet måste täcka mitten av båda
zonerna men får inte gå utanför
markeringarna.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på . Kokzonerna fungerar nu
oberoende av varandra.
SVENSKA
7.8 Timer
+STOP
Nedräkningstimer
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Du kan ställa in funktionen för varje
kokzon separat.
1. Ställ in värmeläget för lämplig kokzon
först och ställ därefter in funktionen.
2. Tryck på zonens symbol.
3. Tryck på .
Timerns menyfönster visas på displayen.
4. Kontrollera
funktionen.
för att aktivera
Symbolerna ändras till
.
5. Dra fingret åt vänster eller höger för
att välja önskad tid (t ex timmar och/
eller minuter).
6. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.
+STOP
Du kan också välja
för att avbryta ditt
val.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
Stoppa funktionen genom att ändra
värmeläget till 0. Alternativt, tryck på
till vänster om timerns värde, tryck på
bredvid den och bekräfta ditt val när ett
pop-up-fönster visas.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen när
hällen är på och tillagningszonerna inte
används.
Denna funktion påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt.
35
för att avbryta ditt
Du kan också välja
val.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
För att stänga av funktionen, tryck på
till vänster om timerns värde, tryck på
bredvid den och bekräfta ditt val när ett
pop-up-fönster visas.
Stoppur
Funktionen börjar automatiskt räkna
omedelbart efter att du aktiverat en
kokzon. Du kan använda den här
funktionen för att bestämma hur länge
den ska vara påslagen.
1. Tryck på
för att komma till Meny.
2. Scrolla genom Meny för att välja
Inställningar > Stoppur.
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på/
stänga av funktionen.
Funktionen stängs inte av när du lyfter
upp kokkärlet. För att återställa
funktionen och starta den igen manuellt,
tryck på , välj Återställ från pop-upfönstret. Funktionen börjar räkna från 0.
För att sätta funktionen på Paus för en
tillagningssession, tryck på
och välj
Paus från pop-up-fönstret. Välj Start för
att fortsätta räkna.
7.9
Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är på kan bara
och
användas. Alla
symbolerna
andra symboler på kontrollpanelen är
låsta.
1. Välj en kokzon.
Motsvarande reglage visas på displayen.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
2. Tryck på .
Timerns menyfönster visas på displayen.
3. Dra fingret åt vänster eller höger för
att välja önskad tid (t ex timmar och
minuter).
4. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
tänds. Värmeinställningen har sänkts
till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
.
36
www.electrolux.com
Funktionen stängs av PowerBoost.
Högsta värmeinställning återaktiveras
när du trycker på
7.10
igen.
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
hällen är igång. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
i 3 sekunder.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
7.11 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar > Barnlås från
listan.
3. Slå på strömbrytaren och tryck på
bokstäverna A-O-X i alfabetisk
ordning för att aktivera funktionen.
För att avaktivera funktionen stäng
av strömbrytaren.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
7.13 Knappljud / Ljudvolym
Du kan välja typ av ljud på hällen eller
stänga av ljudet helt. Du kan välja mellan
ett klick (standard) eller ett pip.
på displayen för att
1. Tryck på
öppna Meny.
2. Välj Inställningar > Konfiguration>
Knappljud / Ljudvolym från listan.
3. Välj den funktion som passar bäst.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
7.14 Ljusstyrka i display
Du kan justera displayens ljusstyrka.
Det finns 4 ljusstyrkenivåer, 1 är den
lägsta och 4 den högsta.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar >Konfiguration >
Ljusstyrka i display från listan.
3. Välj den nivå som passar bäst.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
7.12 Språk
7.15
Tillagningshjälp
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar >Konfiguration >
Språk från listan.
3. Välj önskat språk från listan.
Denna funktion justerar temperaturen till
olika typer av mat och upprätthåller den
under hela tillagningen. Den kan endast
aktiveras för den vänstra främre
kokzonen eller båda zonerna till vänster
när de överbryggas.
använd
eller .
. En
Om du väljer fel språk, tryck på
lista visas. Välj det tredje alternativet
uppifrån sedan det näst sista alternativet.
Därefter ska du välja det andra
alternativet. Skrolla ner för att välja
önskat språk från listan. Välj till slut
alternativet till höger.
på displayen för att
1. Tryck på
öppna Meny.
2. Välj Tillagningshjälp och välj vilken
typ av mat du vill laga från listan.
För varje typ av mat finns några
alternativ. Följ instruktionerna på
displayen.
SVENSKA
•
Du kan trycka på OK överst i
popup-fönstret för att använda
standardinställningarna.
• Du kan ställa in timer-funktionen.
När kastrullen når avsedd
temperatur kan du slå på timern.
• Du kan ändra
standardvärmenivån.
3. När kastrullen når den avsedda
temperaturen hörs en ljudsignal och
ett popup-fönster visas. För att
stänga fönstret och starta funktionen,
tryck på OK. För att avaktivera
fönstret permanent, kolla
aktiverar funktionen.
innan du
För att stoppa funktionen, tryck på
och Stop eller på
och välj
Tillagningshjälp, välj typ av mat och tryck
på Stop.
eller
För att lämna Meny tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
7.16
eller .
7.17 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen.
Fjärrsystemet är för de flesta köksfläktar
inaktiverade från början. Aktivera det
innan du använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning för mer
information.
Om funktionen ska användas
automatiskt ställer du in det automatiska
läget på H1 – H6. Hällen är
ursprungligen inställd på H5. Köksfläkten
reagerar när hällen används. Hällen
känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter. Du kan ställa in
hobben att bara slå på lampan genom att
välja H1.
Smältning
Om du ändrar
fläkthastigheten på hällen, är
standardanslutningen med
hällen avaktiverad. För att
återaktivera funktionen,
stäng av båda enheterna
och slå på dem igen.
Du kan använda den här funktionen för
att smälta t.ex. choklad eller smör.
Funktionen kan bara användas för en
kokzon åt gången.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Hällfunktioner > Smältning från
listan.
3. Tryck på Start.
Du måste välja önskad kokzon.
Om kokzonen redan är på visas ett
pop-up-fönster. Avbryt den tidigare
värmeinställningen för att slå på
funktionen.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
Läg
e
Auto‐ Kokning 1) Stekning2)
ma‐
tiskt
ljus
H0
Av
Av
Av
H1
På
Av
Av
H23) På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 1
het 1
H3
På
Av
H4
På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 1
het 1
H5
På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 1
het 2
eller .
För att stoppa funktionen, tryck på
symbolen för val av zon och tryck sedan
på Stop.
37
Fläkthastig‐
het 1
38
www.electrolux.com
Läg
e
H6
Auto‐ Kokning 1) Stekning2)
ma‐
tiskt
ljus
På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 2
het 3
1) Hällen känner av kokningsprocessen och
aktiverar fläkthastigheten enligt det automa‐
tiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen
och aktiverar fläkthastigheten enligt det au‐
tomatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lam‐
pan och går inte efter temperaturen.
1. Tryck på
.
Välj Inställningar > Hob²Hood från listan.
2. Välj lämpligt läge.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret.
När du är klar med matlagningen och
stänger av hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar att du
oavsiktligt slår på fläkten under
kommande 30 sekunder.
Belysningen i köksfläkten släcks två
minuter efter att hällen stängts av.
Ändra lägena
Om du inte är nöjd med ljudnivån/
fläkthastigheten kan du byta mellan
lägena manuellt.
8. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
8.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
8.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
SVENSKA
•
visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker,
kokkärlet detekteras när du har ställt
det på hällen.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
8.3 Öko Timer (Eko-timer)
39
nedräkningstimern. Skillnaden i
användningstiden beror på den inställda
värmenivån och tillagningstiden.
8.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
40
www.electrolux.com
8.5 Råd och tips för Hob²Hood
Håll fönstret för Hob²Hood
infraröda
signalkommunikator ren.
När hällen används med funktionen:
•
Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
Electrolux-köksfläktar som fungerar med
den här funktionen måste ha symbolen
.
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
9.2 Rengöring av hällen
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
•
•
•
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
Det finns horisontella spår i ytan på
hällen. Rengör hällen med en fuktad
duk och lite diskmedel med en mjuk
rörelse från vänster till höger. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
trasa från vänster till höger.
SVENSKA
41
10. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Displayen reagerar inte på
beröring.
Lösning
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Du har inte ställt in värme‐
läget för 60 sekunder.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget för
mindre än 60 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touch-kontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Delar av displayen är täckt
eller så har kastruller pla‐
cerats för nära displayen.
Det finns vätska eller något
objekt på displayen.
Ta bort dessa. Flytta kast‐
rullerna från displayen.
Rengör displayen, vänta
tills enheten har kallnat.
Dra ur elkontakten. Sätt i
elkontakten igen efter 1 mi‐
nut.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn under
hällens yta vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Du kan inte aktivera den
En annan zon har redan
högsta värmeinställningen. ställts in på högsta värme‐
inställning.
Minska först effekten på
den andra zonen.
42
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Lösning
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontroll‐ Avlägsna föremålet från
panelen.
kontrollpanelen.
Hob²Hood är igång, men
bara lampan lyser.
Du har aktiverat H1-läge.
Ändra läget till H2 - H6 el‐
ler vänta tills det automa‐
tiska läget startar.
Hob²Hood lägen H1 - H6
Det kan vara fel på glöd‐
är igång, men lampan lyser lampan.
inte.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Det hörs inget ljud när du
Ljudet är avaktiverat.
trycker på touch-kontroller‐
na.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Fel språk är inställt.
Återställ alla funktioner till
fabriksinställningarna. Välj
Återställ inställn. från
Meny.
Dra ur elkontakten. Sätt i
elkontakten igen efter 1 mi‐
nut. Ställ in Språk, Ljus‐
styrka i display och Ljudvo‐
lym.
Du ändrade språket av
misstag.
En kokzon har avaktiveras. Automatisk avstängning
Ett varningsmeddelande
avaktiverar kokzonen.
som säger att kokzonen
ska stängas av visas.
Se "Daglig användning".
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
och ett meddelande vi‐
sas.
Lås är på.
Se "Daglig användning".
O - X - A visas.
Barnlås är på.
Se "Daglig användning".
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kok‐
kärl. Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Teknis‐
ka data".
PowerSlide är på. Två
kastruller är placerade på
den flexibla induktionskok‐
zonen.
Använd bara en kastrull.
Se ”Flexibel induktionskok‐
zon”.
blinkar.
SVENSKA
Problem
och en siffra tänds.
43
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
der. Om
visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
10.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
11. TEKNISKA DATA
11.1 Typskylt
Modell HOB890FMF
Typ 62 D4A 03 CA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
ELECTROLUX
PNC 949 599 004 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
11.2 Programlicenser
Programvaran som medföljer hällen
innehåller upphovsrättsskyddad
programvara som är licensierad under
BSD, fontkonfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2,0 m.fl.
Se fullständig kopia av licensen på:
Meny > Inställningar > Service > Licens.
Du kan hämta källkoden för open sourceprogramvaran genom att följa
hyperlänken som finns på
webbproduktsidan.
11.3 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
44
www.electrolux.com
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Mitten fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
HOB890FMF
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐ Vänster fram
ner (Ø)
Vänster bak
Mitten fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Energiförbrukning per
Vänster fram
kokzon (EC electric cook‐ Vänster bak
ing)
Mitten fram
Höger bak
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
183,1 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av markeringarna i respektive
kokzon.
12.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
SVENSKA
45
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
46
www.electrolux.com
SVENSKA
47
867357754-A-342019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising