Electrolux | EIS62449W | User manual | Electrolux EIS62449W Instrukcja obsługi

Electrolux EIS62449W Instrukcja obsługi
EIS62449W
PL
Płyta grzejna
Instrukcja obsługi
W pełni wykorzystaj
potencjał swoich
urządzeń
Aby uzyskać szybki dostęp do porad, instrukcji
obsługi, pomocy technicznej itp., zarejestruj
urządzenie: electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. INSTALACJA...................................................................................................... 8
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 10
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 12
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 17
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 19
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 20
9. DANE TECHNICZNE........................................................................................23
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 23
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
3
4
www.electrolux.com
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez
zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani
ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład
energetyczny.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
POLSKI
•
•
5
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
•
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
Usunąć wszystkie przegrody
zamontowane w szafce pod
urządzeniem.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
•
•
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
POLSKI
•
•
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potrawy.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
•
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
używać produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
7
8
www.electrolux.com
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
odpowiednią część zamienną. W tym
celu należy skontaktować się z
lokalnym autoryzowanym punktem
serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Wszystkie połączenia
elektryczne musi wykonać
wykwalifikowany elektryk.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
UWAGA!
Końcówek przewodów nie
wolno rozwiercać ani
lutować. Jest to
kategorycznie zabronione!
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
Przewód zasilający jest w zestawie z
płytą grzejną.
Uszkodzony przewód zasilający
można wymienić tylko na
UWAGA!
Nie podłączać przewodów
bez założonych zacisków.
Połączenie dwufazowe
1. Usunąć zaciski z czarnego i
brązowego przewodu.
2. Zdjąć izolację z końców brązowego i
czarnego przewodu.
3. Założyć nowy zacisk 1,5 mm² na
każdym z przewodów. (Wymagane
jest specjalne narzędzie).
Przekrój kabla
230V~
400V 2~N
N
N
L
L1
L2
Połączenie jednofazowe – 230 V~
Zielono-żółty
Połączenie dwufazowe – 400 V 2 ~ N
Zielono-żółty
N
Niebieski i niebieski Niebieski i niebieski N
L
Czarny i brązowy
Czarny
L1
Brązowy
L2
POLSKI
3.4 Montaż
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
9
10
www.electrolux.com
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
Szczegółowe informacje
dotyczące wielkości pól
grzejnych znajdują się w
rozdziale „Dane techniczne”.
1
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
1 2
3
4
5
11
6
7
10
9
8
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
czuj‐
nika
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu stero‐
wania.
SenseBoil®
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Wskaźniki nad symbolem sygnalizują po‐
stęp działania funkcji.
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
3
4
5
-
Wskazanie mocy grzania Pokazuje ustawienie mocy grzania.
POLSKI
6
7
Pole
czuj‐
nika
Funkcja
Uwagi
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono
czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
PowerBoost
Włączanie funkcji.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
8
/
9
10
11
-
11
4.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
alarmu
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Działa funkcja SenseBoil®.
Działa funkcja Automatyczne podgrzewanie.
Działa funkcja PowerBoost.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): go‐
towanie / podtrzymywanie temperatury / ciepło resztkowe.
/
Działa funkcja Blokada /Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe na‐
czynie bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Działa funkcja Samoczynne wyłączenie.
12
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
/
/
Występuje
zagrożenie poparzeniem
ciepłem resztkowym.
Wskaźniki pokazują ciepło
resztkowe aktualnie
używanych pól grzejnych.
Wskaźniki mogą się włączyć
także dla sąsiednich pól
grzejnych, nawet jeśli nie są
używane.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Włączanie i wyłączanie
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
5.2 Samoczynne wyłączenie
1-3
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlega się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłącza się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia.
Wyświetla się symbol
i po upływie
2 minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
5.3 Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
POLSKI
13
5.4 SenseBoil®
5.5 Używanie pól grzejnych
Funkcja automatycznie reguluje
temperaturę wody, tak aby po
osiągnięciu punktu wrzenia nie wykipiała.
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
Jeśli wybrane pole grzejne
zawiera jeszcze ciepło
resztkowe (
/
/
),
urządzenie wyemituje sygnał
dźwiękowy i funkcja nie
uruchomi się.
1. Dotknąć
grzejną.
2. Dotknąć
, aby włączyć płytę
Można stosować duże naczynia,
ustawiając je jednocześnie na dwóch
polach grzejnych. Naczynie musi
zakrywać środki obu pól grzejnych, ale
nie może wystawać poza oznaczenie
obszaru pola grzejnego. Jeśli naczynie
będzie stać między dwoma środkami,
funkcja Bridge nie włączy się.
, aby włączyć funkcję.
Migający symbol
będzie wskazywał
pola grzejne, na których można aktualnie
użyć funkcji.
3. Dotknąć paska regulacji jednego z
dostępnych pól grzejnych, na którym
ma zostać uruchomiona funkcja
(ustawienie mocy grzania od 1 do
14).
Nastąpi uruchomienie funkcji.
Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie
wybrane żadne pole grzejne, funkcja nie
włączy się.
Po uruchomieniu funkcji
będą na przemian migać
wskaźniki nad symbolem
do czasu osiągnięcia przez
wodę punktu wrzenia.
Po wykryciu przez funkcję punktu
wrzenia płyta grzejna wyemituje sygnał
dźwiękowy i ustawienie mocy grzania
automatycznie zmieni wartość na 8.
Jeśli wszystkie pola grzejne
są już używane lub znajduje
się w nich ciepło resztkowe,
płyta grzejna wyemituje
sygnał dźwiękowy, wskaźniki
nad symbolem
będą
migać i funkcja nie uruchomi
się.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
(funkcja wyłączy się, a ustawienie
mocy grzania zmniejszy się do wartości
0) lub dotknąć paska regulacji, aby
zmienić ustawienie mocy grzania
ręcznie.
5.6 Bridge
Funkcja działa, gdy naczynie
zakrywa środki obu pól
grzejnych. Nie działa ona z
funkcją SenseBoil®.
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne po
lewej stronie, które działają jak jedno
pole grzejne.
Najpierw należy ustawić moc grzania
jednego z pól grzejnych po lewej stronie.
Aby włączyć funkcję: dotknąć . Aby
ustawić lub zmienić ustawienie mocy
grzania, należy dotknąć jednego z
czujników sterowania.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Pola
grzejne będą działać niezależnie od
siebie.
14
www.electrolux.com
5.7 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać żądaną moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, pole grzejne
pracuje na początku z największą mocą
grzania, a następnie przełącza się na
żądaną moc grzania.
Aby możliwe było włączenie
tej funkcji, pole grzejne musi
być zimne.
Aby wyświetlić pozostały czas:
ustawić pole grzejne, dotykając .
Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko
migać. Wyświetlacz wyświetli pozostały
czas.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
(włączy się ).
grzejnego: dotknąć
Szybko dotknąć żądanego ustawienia
mocy grzania. Po upływie trzech sekund
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
5.9 Minutnik
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
.
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie
00. Pole grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
CountUp Timer (Stoper)
Funkcja ta służy do sprawdzania czasu
pracy pola grzejnego.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
Aby włączyć funkcję dla pola
. Zaświeci się
lub
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
5.8 PowerBoost
grzejnego: dotknąć
. Dotknąć
dotykając
Aby włączyć funkcję dla pola
wyświetli się
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
zegara. Zaświeci się . Gdy zacznie
migać wolno wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Wyświetlacz będzie przełączał się
a wskazaniem naliczonego
między
czasu (w minutach).
Aby zobaczyć, jak długo działa pole
grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi
się czas działania pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
POLSKI
dotknąć
lub . Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
mocy grzania. Dotknąć
Minutnik
Funkcja ta możne służyć jako Minutnik,
gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie
pracują pola grzejne. Wskazanie mocy
grzejną za pomocą
grzania:
.
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Dotknąć
lub
zegara, aby ustawić
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
5.10 Blokada
sekundy. Włączy się
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
sekundy zaświeci się
pozostanie włączony.
. Na 4
.Zegar
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
przez 4
. Wyłączyć płytę
.
Aby dezaktywować funkcję na czas
jednego cyklu gotowania: włączyć
. Włączy się
płytę grzejną za pomocą
. Dotknąć
przez 4 sekundy. W
ciągu 10 sekund ustawić moc grzania.
Teraz można korzystać z płyty. Po
wyłączeniu płyty grzejnej za pomocą
funkcja będzie ponownie aktywna.
5.12 OffSound Control
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez 3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
na 3 sekundy.
lub . Dotknąć
Wyświetli się
zegara, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
•
– sygnały dźwiękowe są
wyłączone
– sygnały dźwiękowe są włączone
•
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się
automatycznie.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
•
•
•
po dotknięciu
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
5.11 Blokada uruchomienia
•
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
5.13 Ograniczenie mocy
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
grzejną za pomocą
przez 4
. Wyłączyć płytę
sekundy. Włączy się
.
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
15
Początkowo płyta grzejna jest ustawiona
na najwyższą możliwą moc.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć moc:
1. Wyłączyć płytę grzejną.
2. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
3. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetli się
lub
.
16
www.electrolux.com
4. Dotknąć
. Wyświetli się P 72.
5. Dotknąć / zegara, aby ustawić
moc.
Ustawienia mocy
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 60
5.14 Funkcja Zarządzanie
energią
•
UWAGA!
Należy upewnić się, że
wybrana moc nie przekracza
wartości bezpieczników w
instalacji domowej.
OSTRZEŻENIE!
Wybór jednego z niższych
ustawień mocy może
spowodować, że funkcja
SenseBoil® nie będzie
działać. Patrz tabela poniżej.
– funkcja działa,
działa.
P 72
P 15
P 20
P 25
P 30
P 35
P 45
P 50
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
Usta‐
wienia
mocy
P 40
– funkcja nie
Pole grzejne
Lewe Lewe
przed tylne
nie
Pra‐ Pra‐
we
we
przed tylne
nie
210
mm
145
mm
210
mm
180
mm
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
• Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3600 W.
• Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
• Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3600 W.
• Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
• Wskazanie dla pól grzejnych o
zmniejszonej mocy grzania zmienia
się w zakresie między wybraną a
zmniejszoną mocą grzania. Po
pewnym czasie wskazanie dla pól
grzejnych o zmniejszonej mocy
utrzymuje się na zmniejszonej
wartości.
Funkcja Zarządzanie energią z funkcją
Ograniczenie mocy
Jeśli wartość funkcji Ograniczenie mocy
jest ustawiona na 6,0 kW lub mniej, moc
płyty grzejnej jest dzielona na wszystkie
pola grzejne.
POLSKI
17
Jeśli wartość funkcji Ograniczenie mocy
jest ustawiona na ponad 6,0 kW, moc
płyty grzejnej jest dzielona na pola
grzejne po lewej i prawej stronie.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
6.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
6.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
•
•
•
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
18
www.electrolux.com
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
•
•
6.3 Wskazówki i porady
dotyczące funkcji SenseBoil®
Funkcja działa najlepiej podczas
gotowania wody i ziemniaków.
Nie działa ona z naczyniami
żeliwnymi oraz pokrytymi
powłoką zapobiegającą
przywieraniu potraw (np.
ceramiczną). Najlepszy efekt
gotowania ziemniaków
zapewniają stalowe
naczynia emaliowane.
Należy sprawdzić, czy wybrane naczynie
jest odpowiednie do zastosowania z
funkcją SenseBoil®, nadzorując
pierwsze gotowanie.
Aby właściwie korzystać z funkcji
SenseBoil®, należy stosować się do
następujących wskazówek:
•
•
•
Napełnić garnek od połowy do trzech
czwartych zimną wodą z kranu,
pozostawiając wolne 4 cm poniżej
krawędzi garnka. Używać od 1 litra do
5 litrów wody. Łączny ciężar wody
(lub wody i ziemniaków) powinien
mieścić się w zakresie od 1 do 5 kg.
Ziemniaki powinny być całkowicie
zanurzone w wodzie, a jednocześnie
co najmniej jedna czwarta naczynia
powinna pozostać pusta.
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
gotować tylko całe, nieobrane,
średniej wielkości ziemniaki.
•
•
Nie układać ziemniaków w naczyniu
zbyć ściśle.
W czasie działania funkcji unikać
powodowania drgań zewnętrznych
(np. w wyniku używania blendera lub
umieszczania telefonu komórkowego
obok urządzenia).
Sól zaleca się dodawać po
osiągnięciu przez wodę punktu
wrzenia.
Funkcja może nie działać prawidłowo
w przypadku czajników do gotowania
wody i ekspresów do kawy.
6.4 Öko Timer (zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
6.5 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
1
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-3
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
Gotować pod przykryciem.
10 - 40
Wskazówki
POLSKI
19
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu.
Potrawy mleczne mieszać
od czasu do czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
9 - 12
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
12 - 13
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
7.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
20
www.electrolux.com
•
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub sterować nią.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawid‐
łowo.
Środek zaradczy
Sprawdzić, czy płytę grzej‐
ną podłączono prawidłowo
do zasilania. Patrz sche‐
mat połączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
W ciągu 10 sekund nie us‐
tawiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 10 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jedno pole
czujnika.
Na panelu sterowania
Wyczyścić panel sterowa‐
znajdują się plamy tłuszczu nia.
lub woda.
Rozlega się sygnał dźwię‐ Zakryto jedno lub więcej
kowy i urządzenie wyłącza pól czujników.
się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Płyta grzejna wyłącza się.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐
ce, ponieważ działało za
krótko lub nastąpiło uszko‐
dzenie czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było
gorące, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Funkcja Automatyczne
podgrzewanie nie działa.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Ustawiono maksymalną
moc grzania
Maksymalna moc grzania
jest równa mocy urucha‐
mianej funkcji.
21
Moc grzania przełącza się Działa funkcja Zarządzanie Patrz „Codzienna eksploa‐
między dwoma poziomami. energią.
tacja”.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest za duże lub
się.
ustawione za blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Blokada
Patrz „Codzienna eksploa‐
uruchomienia lub Blokada. tacja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia. Patrz „Wskazówki i
porady”.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz „Dane techniczne”.
Na przemian pojawia się
i
.
Na przemian pojawia się
i
.
Moc jest zbyt niska ze
względu na nieodpowied‐
nie lub puste naczynie.
Należy użyć odpowiednie‐
go rodzaju naczynia. Patrz
„Wskazówki i porady” oraz
„Dane techniczne”.
Nie należy włączać żadne‐
go pola grzejnego, jeśli
znajduje się na nim puste
naczynie.
Naczynie jest puste lub
znajduje się w nim inny
płyn niż woda, np. olej.
Należy unikać używania tej
funkcji do gotowania in‐
nych płynów niż woda.
22
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Na przemian pojawia się
W naczyniu znajduje się
się zbyt dużo lub zbyt mało
wody.
Gotowano inne składniki
niż wodę i ziemniaki. Tem‐
peratura wrzenia przesu‐
nęła się w czasie iSense‐
Boil® funkcje nie może
działać prawidłowo.
Patrz „Wskazówki i pora‐
dy”. Tylko gotowanie wody
i ziemniaków z użyciem
SenseBoil®.
Żadne z pół grzejnych nie
spełnia warunków użycia
wraz z funkcją Sense‐
Boil®. Wybrane pola grzej‐
ne zawierają jeszcze ciep‐
ło resztkowe lub są nadal
używane.
Należy zakończyć gotowa‐
nie i wybrać pole grzejne,
które nie zawiera ciepła
resztkowego.
i
.
Słyszalny jest sygnał
dźwiękowy, wskaźniki nad
migają i funkcja Sense‐
Boil® nie uruchamia się.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Wyłączyć płytę grzejną i
usterka.
włączyć ponownie po 30
sekundach. Jeśli ponownie
wyświetli się , należy
odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie 30
sekund ponownie podłą‐
czyć płytę. Jeśli problem
będzie występował nadal,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał Podłączenie do sieci elek‐
dźwiękowy.
trycznej jest nieprawidło‐
we.
8.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
POLSKI
23
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model EIS62449W
Typ 61 B4A 01 AD
Moc indukcyjna 7.2 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 599 097 00
220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.2 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ PowerBoost
nowa (maksy‐ [W]
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3200
10
125 - 210
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Prawe przed‐
nie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
1800
2800
10
145 - 180
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą
tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
EIS62449W
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
24
www.electrolux.com
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
178,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Zużycie energii przez pły‐
tę grzejną (EC electric
hob)
181,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne pola grzejnego są
odpowiednio oznaczone przy
poszczególnych polach grzejnych.
10.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
25
26
www.electrolux.com
POLSKI
27
867357559-B-412019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising