Electrolux | HOB890PMF | User manual | Electrolux HOB890PMF Brukermanual

Electrolux HOB890PMF Brukermanual
HOB890PMF
NO
SV
Platetopp
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
35
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................2
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER.......................................................................5
3. MONTERING......................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................11
6. DAGLIG BRUK................................................................................................. 13
7. RÅD OG TIPS...................................................................................................21
8. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 28
9. FEILSØKING.................................................................................................... 28
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 32
11. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................33
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
NORSK
3
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm
gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig
slås av og på av en annen elektrisk enhet.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
NORSK
5
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
2.1 Montering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
•
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på koketoppen.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Steketermometer
•
•
•
•
•
•
•
Bruk Steketermometer i henhold til
tiltenkt bruk. Bruk den ikke til å åpne
eller løfte noe.
Bruk kun Steketermometer anbefalt
for koketoppen, en av gangen.
Må ikke brukes når den ikke virker
som den skal eller er skadet.
Bruk ikke Steketermometer i ovnen
eller i mikroen.
Steketermometer kan avlese
temperaturer opp til 120 °C.
Påse at Steketermometer alltid er
inne i maten eller i væsken opp til
minimum nivåmerket.
Rengjør Steketermometer du tar det i
bruk først gang. Bruk kun nøytralt
vaskemiddel. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander. Rengjør ikke
Steketermometer i oppvaskmaskinen.
Silikonhåndtaket kan misfarges, noe
som ikke har noen effekt på hvordan
Steketermometer virker.
NORSK
•
•
Bruk originalemballasjen til å lagre
Steketermometer.
Hvis du erstatter Steketermometer,
lagre den tidligere måleren minst 3 m
unna. Den tidligere Steketermometer
kan påvirke bruken av den nye.
2.5 Pleie og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av ovnen og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.4 Montering
3.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler
90 °C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over koketoppen
5
1
4
4
2
1 Induksjonssone med Assistert
matlaging
2 Induksjonssone med Assistert
matlaging og Pannestek
3 Betjeningspanel
4 Induksjonskokesone
5 Område med antenne
3
FORSIKTIG!
Sett ingenting på
koketoppen i dette
området.
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2 3
4
14
5
13
6
7
12
For å se de tilgjengelige innstillingene, berør det aktuelle symbolet.
8
9
11 10
NORSK
9
Symbol Beskrivelse
1
PÅ/AV
Slå koketoppen på og av.
2
Meny
Slik åpner og lukker du Meny.
3
Steketermometer Slik åpner du Steketermometer-menyen.
Sonevalg
Slik åpner du glidebryteren for den valgte so‐
nen.
Soneindikator
Slik ser du hvilken sone glidebryteren styrer.
-
Slik stiller du inn timerfunksjonene.
Glidebryter
Slik justerer du varmeinnstillingen.
8
PowerBoost
Slik aktiverer du funksjonen.
9
Lås
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
-
Hold linsen til Hob²Hood infrarød signalkommu‐
nikatoren ren. Dekk den ikke til.
Pause
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
-
Slik viser du gjeldende varmeinnstilling.
Bridge
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
Signal indicators
Fullt tilkoblet / Uten signal. Slik viser du signal‐
styrken av tilkoblingen mellom Steketermometer
og antennen.
4
5
-
6
7
-
10
11
12
0-9
13
14
/
4.3 Steketermometer
1 2
3 4
5
6
Steketermometer er en trådløs
temperaturmåler som fungerer uten
batteri, levert innpakket sammen med
koketoppen. Antennen befinner seg inne
i håndtaket. En annen antenne befinner
seg under overflaten til kokeplaten
mellom de 2 bakre kokesonene. For å
sørge for riktig kommunikasjon mellom
1 Målepunkt
2 Minimum nivåmerket
3 Anbefalt område for nedsenking (for
væsker)
4 Kalibreringskode
5 Krok for å plassere Steketermometer
på kanten
6 Håndter med antenne på innsiden
Steketermometer og koketoppen skal du
ikke plassere noe på koketoppen i dette
området.
Målepunktet er plassert halvveis mellom
tuppen og minimum nivåmerket. Sett
Steketermometer i maten minst opp til
minimum nivåmerket. For væsker, for de
10
www.electrolux.com
beste resultatene for tilberedningen, legg
Steketermometer i væsken 2-5 cm over
minimum nivåmerket. Plasser
Steketermometer på kanten av kokekaret
eller pannen med kroken; lukk området
med antennen på klokken 1 - 3
orientering (for venstresiden av
koketoppen) eller klokken 9 - 11
orientering (for høyresiden av
koketoppen).
Følgende indikatorer viser styrken av
forbindelsen mellom koketoppen og
Steketermometer displayet: , ,
Hvis koketoppen ikke kan opprette
.
forbindelsen, tennes . Du kan flytte
Steketermometer langs kanten av
kokekaret for å etablere eller styrke
forbindelsen. Koketoppen oppdaterer
forbindelsesstatusen hvert 3. sekund.
For mer informasjon se "Råd
og tips for
Steketermometer".
4.4 Koketoppens
hovedfunksjoner
SensePro® -koketoppen guider deg
gjennom hele tilberedningsprossesen.
Se informasjonen nedenfor for å
oppdage alle de beste funksjonene.
Avhengig av matsorten kan du bruke
Assistert matlaging med eller uten
Steketermometer. For ulike retter finner
du forskjellige funksjoner.
Steketermometer
- kan brukes på to
måter. Den måler temperaturen i
funksjoner slik som Termometer og
Pannestek i tillegg til å hjelpe deg å
opprettholde en stabil temperatur for
ulike matsorter når du tilbereder Sousvide eller bruker funksjoner slik som
Posjer, Småkok eller Varm opp.
Assistert matlaging - legger til rette for
tilberedning ved å gi deg ferdige
oppskrifter for ulike retter,
forhåndsdefinerte matlagingsparametere
og trinnvise instruksjoner. Du kan bruke
Steketermometer, f.eks for å steke en biff
eller uten den f.eks. til pannekaker. De
tilgjengelige alternativene er avhengige
av hvilken rett du ønsker å tilberede. I
denne modusen kan du bruke funksjoner
slik som Sous-vide, Pannestek, Småkok,
Varm opp, og mange flere. Pop-upvinduer og lyd forteller deg når den
forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.
Du har tilgang til Assistert matlaging fra
Meny.
Sous-vide
- en metode for
tilberedning av vakuumpakket mat med
lav temperatur, i lengre tid, som hjelper
deg med å bevare vitaminer og
opprettholde smak. Koketoppen tilbyr
klare innstillinger og instruksjoner du kan
følge. Når du har valgt funksjonen via
Assistert matlaging, er temperaturene
definert for ulike matsorter. Du kan også
velge dine egne temperaturinnstillinger
hvis du aktiverer funksjonen via Sousvide i Meny.
- en stekemetode med
Pannestek
automatisk styrte varmenivåer, dedikert
til ulike matsorter. Den hjelper deg å
unngå overoppheting av mat eller olje.
Du kan aktivere den ved å velge
Assistert matlaging på Meny.
Termometer - med denne funksjonen
måler Steketermometer temperaturen
under tilberedningen. Du kan ikke bruke
den når Assistert matlaging-funksjonen
er i bruk.
Andre nyttige funksjoner av
koketoppen:
Smelte
- denne funksjonen er
perfekt for smelting av sjokolade eller
smør.
PowerBoost
- denne funksjonen
koker raskt opp store vannmengder.
Pause
- denne funksjonen senker
varmeeffekten til 1 for alle kokesoner, slik
at du kan holde maten varm i lang tid.
NORSK
Bridge
- denne funksjonen lar deg
kombinere begge sonene til venstre og
ta i bruk større kokekar. Du kan bruke
den med Pannestek.
4.5 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
Hob²Hood - denne funksjonen forbinder
koketoppen med en spesialventilator og
justerer viftehastigheten tilsvarende.
- denne funksjonen deaktiverer
Lås
betjeningspanelet midlertidig under
tilberedning.
Barnelås - denne funksjonen deaktiverer
betjeningspanelet når koketoppen ikke er
i bruk for å hindre utilsiktet bruk.
Stoppeklokke, Timer med nedtelling,
og Varselur - er 3 funksjoner som du
kan velge mellom for å overvåke
tilberedningstiden.
11
For mer info, se "Daglig bruk".
ADVARSEL!
III / II / I Forbrenningsfare
som følge av restvarme.
Indikatoren viser nivået av
restvarme.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Bruk av displayet
•
•
•
•
•
•
•
•
Kun de bakgrunnsbelyste symbolene
kan brukes.
For å aktivere et gitt alternativ, berør
det aktuelle symbolet på displayet.
Den valgte funksjonen aktiveres når
du fjerner fingeren fra displayet.
For å bla gjennom de tilgjengelige
alternativene, bruk en hurtig
bevegelse eller dra fingeren over
displayet. Hvor raskt du beveger
fingeren styrer hvor fort skjermen
beveger seg.
Rullebevegelsen stopper av seg selv
eller du kan stoppe den umiddelbart
ved å berøre displayet.
Du kan endre de fleste parametrene
som vises på displayet ved å berøre
det relevante symbolet.
For å velge en funksjon eller tid, kan
du bla gjennom listen eller velge det
alternativet du ønsker å bruke.
Når koketoppen er aktivert og noen av
symbolene forsvinner fra displayet,
berør den på nytt. Alle symbolene
kommer på igjen.
•
•
For enkelte funksjoner vises et popupvindu med tilleggsinformasjon når du
starter de. For permanent
deaktivering av vinduet, avkryss
før du aktiverer funksjonen.
Velg en sone først for å aktivere
timerfunksjonene.
Nyttige symboler for navigering på
displayet
For å bekrefte valget eller innstil‐
lingen.
Slik går tilbake / fremover et nivå
på Meny.
For å bla oppover / nedover in‐
truksjonene på displayet.
For å aktivere / deaktivere tilval‐
gene:
Slik lukker du pop-up-vinduet.
Slik sletter du en innstilling.
12
www.electrolux.com
5.2 Koble til strømforsyningen
først
Når du kobler koketoppen til strømnettet
må du stille inn Språk, Skjermlysstyrke
og Summerlyd.
Du kan ender innstillingen i Meny >
Innstillinger > Oppsett. Se "Daglig bruk".
5.3 Steketermometer
kalibrering
Før du starter bruk av Steketermometer
må du kalibrere det for å påse at
temperaturavlesingene er riktige.
Når Steketermometer er riktig klaibrert
måler den temperaturen ved kokepunktet
med en nøyaktighet på + / - 2 °C.
Følg prosedyren når:
•
•
•
du installerer koketoppen første gang;
du flytter koketoppen til et annet sted
(endring av høyde);
du erstatter Steketermometer.
Bruk et kokekar med bunndiameter på 180 mm og fyll
den med 1 - 1,5 l vann.
1. For å kalibrere eller rekalibrere
funksjonen, sett Steketermometer på
kanten av et kokekar. Fyll kokekaret
med kaldt vann minst opp til
minimum nivåmerket og plasser den
på fremre venstre kokesone.
2. Berør
.
Velg Innstillinger > Steketermometer >
Kalibrering på listen.
3. Berør Kalibrer.
Følg instruksjonene på skjermen.
Ikke tilsett salt i vannet da
dette kan påvirke
prosedyren.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet.
5.4 Paring av Steketermometer
Koketoppen er kalibrert med
Steketermometer fra produsenten.
Hvis du erstatter Steketermometer med
en ny, må du pare den med koketoppen
din.
.
1. Berør
Velg Innstillinger > Steketermometer >
Sammenkobling på listen.
2. Berør Koble fra for å frakoble
tidligere Steketermometer.
3. Berør Sammenkoble ved siden av
kokesonen.
Et pop-up-vindu vises.
4. Tast den 5-sifrede koden som er
inngravert på den nye
Steketermometer med talltasturet.
5. Trykk på Ok for å bekrefte.
Nå er Steketermometer paret med
koketoppen din.
Kalibrer alltid Steketermometer etter
paring.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet.
5.5 Meny struktur
Berør
for å få tilgang og endre
koketopp-innstillingene eller for å
aktivere enkelte funksjoner.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
Tabellen viser den grunnleggende Menystrukturen.
Assistert matlaging
Se Assistert matlaging-delen i "Daglig bruk".
Kokeplatefunksjoner
Sous-vide
Termometer
Smelte
NORSK
Innstillinger
13
Barnelås
Stoppeklokke
Hob²Hood
Se Hob²Hood-delen i "Daglig
bruk".
Steketermometer
Tilkobling
Kalibrering
Sammenkobling
Oppsett
Assistert matlaging
Språk
Tastelyder
Summerlyd
Skjermlysstyrke
Service
Demomodus
Lisens
Vis programvareversjon
Alarmhistorikk
Tilbakestill innst.
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere koketoppen.
6.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
•
•
•
alle kokesonene blir deaktiverte,
du stiller ikke inn varmeinnstillingen
etter at du har aktivert koketoppen,
du søler eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignal høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern gjenstanden
eller vask betjeningspanelet.
•
koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). La
kokesonen bli avkjølt før du bruker
koketoppen på nytt.
• du brukte feil kokekar eller det er ikke
kokekar på den aktuelle sonen. Det
hvite kokesone-symbolet blinker, og
induksjonsseksjonen deaktiveres
automatisk etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer varmeinnstillingen. Etter en tid
vises en melding og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom varmeinnstillingen
og tiden etter at koketoppen
deaktiveres:
Varmeinnstilling
Koketoppen de‐
aktiveres etter
1-2
6 timer
3-5
5 timer
14
www.electrolux.com
Varmeinnstilling
Koketoppen de‐
aktiveres etter
6
4 timer
7-9
1,5 time
Når du bruker Pannestek
deaktiveres koketoppen etter
1,5 timer. For Sous-vide
deaktiveres koketoppen etter
4 timer.
6.3 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen av kokekarets
bunn automatisk.
Når du legger et kokekar på den valgte
kokesonen, registrerer koketoppen den
automatisk og den aktuelle glidebryteren
vises på displayet. Glidebryteren er
synlig i 8 sekunder, etter dette går
displayet tilbake til hovedvisningen. For å
lukke glidebryteren raskere, trykk på
skjermen utenfor glidebryter-området.
Når andre soner er aktive, kan
varminnstillingen for sonen du vil bruke,
være begrenset. Se «Strømstyring».
Du kan også endre varmeinnstillingen
under tilberedning. Berør symbolet for
sonevalg i hovedvisningen på
betjeningspanelet og flytt fingeren til
venstre eller høyre (for å senke eller øke
varmeinnstillingen).
6.5 Bridge-funksjon
Denne funksjonen forbinder to kokesoner
slik at de opererer som én med de
samme varmeinnstillingene.
Du kan bruke funksjonen med store
kokekar.
1. Sett kokekaret på to kokesoner.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone.
2. Berør
for å aktivere funksjonen.
Sonesymbolet endres.
3. Innstilling av varmeeffekten.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone, men ikke gå utover
områdemarkeringen.
Påse at kokekaret er enget
for induksjonskoketopper,
For flere opplysninger om
kokekartyper, se "Råd og
tips". Sjekk størrelsen på
kokekaret i "Tekniske data".
6.4 Varmeinnstilling
1. Slik aktiverer du koketoppen.
2. Plasser kokekaret på den valgte
kokesonen.
Gildebryteren for den aktive kokesonen
vises på displayet og er aktiv i 8
sekunder.
3. Trykk eller skyv fingeren din for å
stille inn ønsket varmeinnstilling.
Symbolet blir rødt og forstørres.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Kokesonene opererer
uavhengig.
NORSK
15
6.6 PowerBoost
Denne funksjonen aktiverer mer effekt
for den aktuelle induksjonskokesonen;
den avhenger av kokekarstørrelsen.
Funksjonen kan aktiveres kun i en
begrenset tidsperiode.
1. Berør det ønskede sonesymbolet
først.
eller skyv fingeren din til
2. Berør
høyre for å aktivere funksjonen for
den valgte kokesonen.
Symbolet blir rødt og forstørres.
Funksjonen deaktiveres automatisk. For
å deaktivere funksjonen manuelt, velg
sonen og endre varmeinnstillingen.
For maksimale
varighetsverdier, se
«Tekniske data».
6.7 Strømstyring
•
•
•
•
•
•
•
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3680 W.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3680 W.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase, noe som påvirker de
tilgjengelige innstillingene av
varmeeffekten.
Maksimal varmeinnstilling er synlig på
glidebryteren. Kun de hvite sifrene er
aktive.
Hvis en høyere varmeinnstilling ikke
er tilgjengelig, reduser den for de
andre kokesonene først.
6.8 Assistert matlaging
Denne funksjonen justerer temperaturen
til ulike matsorter og opprettholder den
under tilberedningen.
Med funksjonen kan du tilberede et stort
utvalg av retter, slik som Kjøtt, Fisk og
sjømat, Grønnsaker, Supper, Sauser,
Pasta eller Melk. Du finner ulike
tilberedningsmetoder for ulike matsorter
f.eks. for kylling kan du velge mellom
Pannestek, Sous-vide eller Posjer.
Du kan kun aktivere funksjonen på
venstre siden av koketoppen. Assistert
matlaging med Sous-vide-funksjonen
kan aktiveres for venstre fremre eller
bakre kokesone. Hvis du ønsker å bruke
Pannestek kan den aktiveres fra fremre
venstre kokesone eller fra begge
kokesonene når de er sammenkoblet.
Hvis Assistert matlaging er i bruk på den
fremre venstre kokesonen, bruk sonene
til høyre for tilberedning uten funksjonen.
Ikke bruk kokekar med bunndiameter på
mer enn 200 mm på bakre venstre
kokesone når funksjonen er i bruk på
den fremre venstre. Dette kan forstyrre
forbindelsen mellom Steketermometer og
antennen under kokeplateoverflaten.
Du skal ikke oppvarme
kokekar før tilberedning.
Bruk kun kaldt vann fra
springen eller væske hvis
aktuelt. Gjennoppvarm kun
kalde retter.
16
www.electrolux.com
For Pannestek følg
instruksjonene på displayet.
Tilsett olje når kokekaret er
varmt.
Med Assistert matlagingtimerfunksjonen virker som
Varselur. Funksjonen
stopper ikke når tiden løper
ut.
1. For å aktivere funksjonen, berør
eller
og velg Assistert matlaging.
2. Velg matsorten du ønsker å tilberede
på listen.
For hver matsort finner du flere
alternativer. Følg instruksjonene på
displayet.
• Du kan berøre Ok på toppen av
popup-vinduet for å bruke
standardinnstillingene.
• For Pannestek, kan du endre
standard varme-nivået. For noen
retter kan du kontrollere
kjernetemperaturen til maten hvis
du bruker Steketermometer.
• For de fleste tilvalgene, f.eks.
Sous-vide og Posjer, kan du
endre standard-temperaturen.
• Du kan endre standardtiden eller
velg din egen. Kun for Sous-vide
er minstetiden forhåndsinnstilt.
Ytterligere instruksjoner med detaljert
informasjon er tilgjengelige på skjermen.
Du kan bla gjennom de med
og
.
3. Berør Ok. Følg instruksjonene på
popup-vinduene.
Noen av tilvalgene starter med
forhåndsoppvarming. Du kan spore
fremdriften på betjeningspanelet.
4. Hvis et popup-vindu vises med
instruksjoner, berør Ok og deretter
Start for å fortsette.
Funksjonen virker med forhåndsdefinerte
innstillinger.
For permanent deaktivering av vinduet,
før du aktiverer funksjonen.
avkryss
5. Når den forhåndsdefinerte tiden er
nådd, lyder et akustisk signal og et
popup-vindu vises. For å lukke
vinduer, berør Ok.
Funksjonen stopper ikke automatisk. For
Sous-vide deaktiveres koketoppen
automatisk etter 4 timer.
For å avslutte funksjonen, berør
eller
, eller symbolet til den aktive sonen og
velg Stop. For å bekrefte berør Ja i
popup-vinduet.
6.9 Sous-vide
For å forberede kjøtt, fisk eller
grønnsaker ved bruk av funksjonen,
trenger du passende poser med zip-lås
eller plastposer og vakuumforsegler.
Legg maten med krydder i poser og
forsegl de med vakuum. Du kan også
kjøpe matporsjoner klar til tilberedning
med denne matlagingsmetoden.
ADVARSEL!
Påse at du overholder
prinsippene for mattrygghet.
Se "Råd og tips".
Med denne funksjonen er du fri til å velge
din egen tid og temperatur (mellom 35 og
85 °C), egnet for den typen mat du vil
tilberede. Bruk maksimalt 4 liter vann;
dekk kokekaret med et lokk. For mer
informasjon om parametre for matlaging,
se tabellen for tilberedningsguiden i "Råd
og Tips". Opptin maten før du tilbereder
den.
Funksjonen kan kun aktiveres fra fremre
venstre eller bakre høyre kokesone. Hvis
Sous-vide er aktiv bruk sonene til høre
for tilberedning uten funksjonen.
Med Sous-videtimerfunksjonen virker som
Varselur. Funksjonen
deaktiveres automatisk kun
etter maksimalt 4 timer.
1. Tilbered matporsjoner i henhold til
instruksjonene ovenfor.
2. Sett en kjele fylt med kaldt vann på
den fremre venstre eller bakre
kokesonen.
3. Berør
> Sous-vide. Du kan også
velge
> Kokeplatefunksjoner >
Sous-vide.
4. Velg riktig temperatur.
NORSK
Angi tid (valgfritt). Tiden for
matlagingsøkten avhenger av tykkelsen
og matsorten.
5. Berør Ok for å fortsette.
6. Sett Steketermometer på kanten av
et kokekar.
7. Berør Ok for å lukke popup-vinduet.
8. Berør Start for å aktivere
forhåndsoppvarming.
Når kokekaret oppnår den tiltenkte
temperaturen, lyder et akustisk signal og
et popup-vindu vises. Trykk på Ok for å
bekrefte.
9. Sett matporsjoner i poser vertikalt i
kokekaret (du kan bruke en Sousvide-rist). Berør Start.
Hvis du innstiller Varselur, starter den
sammen med funksjonen.
10. Når tiden har gått, høres et lydsignal
og
berør
blinker. For å slå av signalet
.
eller
For å avslutte funksjonen, berør
symbolet til den aktive sonen, og deretter
Stop. For å bekrefte berør Ja i popupvinduet.
KeepTemperature
Du kan bruke Sous-vide-funksjonen for
matlaging mens Steketermometer
kontrollerer nøyaktig og opprettholder
temperaturen + / - 1 °C ). Du kan
tilberede et bredt utvalg av retter slik som
krydret fonds eller sauser (f.eks. ulike
curry-typer eller bouillabaisse). Du kan
definere dine egne parametre eller gå til
tabellen for tilberedningsguiden i "Råd og
Tips".
Funksjonen kan kun aktiveres fra fremre
venstre eller bakre høyre kokesone.
1. Berør
> Kokeplatefunksjoner >
Sous-vide eller få tilgang til
> Sousfunksjonen ved å berøre
vide.
2. Velg riktig temperatur.
Angi tid (valgfritt).
3. Berør Ok for å fortsette.
4. Plasser Steketermometer på kanten
av kokekaret eller sett måleren i
maten.
17
5. Berør Start for å aktivere
forhåndsoppvarming.
Når kokekaret oppnår den tiltenkte
temperaturen, lyder et akustisk signal og
et popup-vindu vises.
6. Berør Ok for å lukke popup-vinduet.
7. Berør Start.
Hvis du innstiller Varselur, starter den
sammen med funksjonen.
8. Når tiden har gått, høres et lydsignal
og
berør
blinker. For å slå av signalet
.
eller
For å avslutte funksjonen, berør
symbolet til den aktive sonen, og deretter
Stop. For å bekrefte berør Ja i popupvinduet.
6.10 Termometer
Med denne funksjonen virker
Steketermometer som et termometer,
som hjelper deg å overvåke
temperaturen på maten eller væsken
under tilberedningen. For eksempel kan
du stole på sensoren når du oppvarmer
melk eller sjekker temperaturen av
babymat.
Minst en kokesone må være aktiv for å
bruke denne funksjonen.
Du kan aktivere funksjonen for alle
kokesoner men kun for en kokesone av
gangen.
1. Sett Steketermometer dypere inn i
maten eller fyll væsken opp til
minimum nivåmerket.
2. Berør
på displayet for å åpne
Steketermometer-menyen og velge
Termometer. Du kan også velge
> Kokeplatefunksjoner >
Termometer.
3. Berør Start.
Måling starter på den aktive
kokesonen.
Hvis ingen kokesoner er aktive vises
et popup-vindu.
For å stoppe funksjonen berør sifrene
som viser temperaturen eller
Stop.
og velg
18
www.electrolux.com
6.11
Smelte
Du kan bruke denne funksjonen til å
smelte forskjellige produkter, f.eks.
sjokolade eller smør. Du kan kun bruke
funksjonen for en kokesone av gangen.
på displayet for å åpne
1. Berør
Meny.
2. Velg Kokeplatefunksjoner > Smelte
på listen.
3. Berør Start.
Du må velge ønsket kokesone.
Hvis kokesonen allerede er aktiv,
vises et pop-up-vindu. Avslutt den
tidligere varmeinnstillingen for å
aktivere funksjonen.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
For å stoppe funksjonen, velg symbolet
for sonevalg og berør deretter Stop.
6.12
Pause
Denne funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste varmeinnstilling.
Du kan ikke aktivere funksjonen når
Assistert matlaging eller Sous-vide er i
gang.
Når funksjonene er aktiv, kan kun
symbolene
og
brukes. Alle andre
symboler på kontrollpanelet er låste.
Funksjonen deaktiverer ikke timerfunksjonen.
Berør
for å aktivere funksjonen.
lyser. Varmeinnstillingen senkes til 1.
For å deaktivere denne funksjonen,
berør
.
Funksjonen stopper PowerBoost. Den
høyeste varmeinnstillingen reaktiveres
når du berører
på nytt.
6.13 Tidtaker
+STOP
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
Du kan stille inn funksjonen for hver
kokesone hver for seg.
1. Angi varmeinnstillingen for den
aktuelle kokesonen først og still
deretter inn funksjonen.
2. Berør sonesymbolet.
3. Berør .
Timer meny-vinduet vises på displayet.
4. Avkryss
for å aktivere funksjonen.
Symbolene endres til
.
5. Skyv fingeren din til venstre eller
høyre for å velge ønsket tid (f.eks.
timer og/eller minutter).
6. Berør Ok for å bekrefte valget.
+STOP
Du kan også velge
for å avbryte
valget.
Når tiden avluttes, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
for å slå av
Still varmeeffekten til 0 for å deaktivere
funksjonen. Alternativt kan du berøre
+STOP
til venstre for timer-verdien, berøre
ved siden av den og bekrefte valget ditt
når popup-vinduet vises.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen når
koketoppen er på, men når kokesonene
ikke er i bruk.
Funksjonen har ingen effekt på bruken
av kokesonene.
1. Velg hvilken som helst kokesone.
Den relevante glidebryteren vises på
displayet.
2. Berør .
Timer meny-vinduet vises på displayet.
3. Skyv fingeren din til venstre eller
høyre for å velge ønsket tid (f.eks.
timer og minutter).
4. Berør Ok for å bekrefte valget.
NORSK
Du kan også velge
for å avbryte
valget.
Når tiden avluttes, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
for å slå av
til
For å deaktivere funksjonen, berør
venstre for timer-verdien, berør
ved
siden av den og bekreft valget ditt når et
popup-vindu vises.
Stoppeklokke
1. Berør
for å få tilgang til Meny.
2. Bla Meny for å velge Innstillinger >
Stoppeklokke.
3. For å deaktivere funksjonen, slå av
bryteren.
Denne funksjonen avsluttes ikke når du
løfter kokekaret. For å tilbakestille
funksjonen og starte den nytt manuelt,
og velger Tilbakest. i
berører du
popup-vinduet. Funksjonen starter å telle
fra 0. For å Pause funksjonen for én
matlagingsøkt berør
og velg Pause i
popup-vinduet. Velg Start å fortsette.
6.14
Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
koketoppen er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
Berør
for å aktivere funksjonen.
For å aktivere funksjonen berør
sekunder.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
6.15 Barnelås
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Barnelås på
listen.
3. Slå bryteren på og trykk på
bokstavene A-O-X i alfabetisk
rekkefølge for å aktivere funksjonen.
For å deaktivere funksjonen, slå av
bryteren.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
Funksjonen begynner automatisk å telle
umiddelbart etter at du har aktivert en
kokesone. Du kan bruke denne
funksjonen til å kontrollere hvor lenge
kokesonen er aktiv.
i3
19
eller .
6.16 Språk
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett > Språk
på listen.
3. Velg det aktuelle språket på listen.
Hvis du velger feil språk, berør
. En
liste vises. Velg det tredje alternativet fra
toppen og velg deretter det nest siste
alternativet. Deretter velg det andre
alternativet. Velg det aktuelle språket på
listen. Til slutt velger du alternativet til
høyre.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
6.17 Tastelyder / Summerlyd
Du kan velge lyden koketoppen avgir,
eller slå av alle lyder. Du kan velge
mellom klikk (standard) eller beep.
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett>
Tastelyder / Summerlyd på listen.
3. Velg det aktuelle alternativet.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
20
www.electrolux.com
6.18 Skjermlysstyrke
Du kan endre lysstyrken av displayet.
Det finnes 4 nivåer for lysstyrke. 1 er
laveste og 4 er høyeste lysstyrke.
på displayet for å åpne
1. Berør
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett >
Skjermlysstyrke på listen.
3. Velg den aktuelle modusen.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk
eller .
6.19 Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til det
varmeste kokekaret på koketoppen.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet deaktivert som
standard. Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se ventilatorhåndboken for
mer informasjon.
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
- H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften. Du stille inn koketoppen slik at kun
lyset er på ved å velge H1.
Hvis du endrer viftehastighet
på ventilatoren, er
standardkoblingen med
koketoppen deaktivert. For å
reaktivere funksjonen, slå
begge apparatene AV og PÅ
igjen.
Mo‐
de
Auto‐ Koking1)
ma‐
tisk
lys
Steking2)
H0
Av
Av
Av
Mo‐
de
Auto‐ Koking1)
ma‐
tisk
lys
Steking2)
H1
På
Av
Av
H23) På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 1
het 1
H3
På
Av
H4
På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 1
het 1
H5
På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 1
het 2
H6
På
Viftehastig‐ Viftehastig‐
het 2
het 3
Viftehastig‐
het 1
1) Koketoppen oppdager kokeprosessen og
stiller viftehastigheten automatisk.
2) Koketoppen oppdager stekeprosessen
og stiller viftehastigheten automatisk.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og baserer seg ikke på temperatur.
Slik endrer du modusene
Hvis du ikke er fornøyd med lydnivået /
viftehastigheten, kan du bytte mellom
modusene manuelt.
1. Berør
.
Velg Innstillinger > Hob²Hood på listen.
2. Velg den egnede modusen.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet.
Når du er ferdig med matlaging og
deaktiverer koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften fortsetter å gå en viss
tid. Etter at den tiden er over, deaktiverer
systemet viften automatisk og hindrer
deg fra å aktivere viften ved en feil de
neste 30 sekundene.
Lyset på ventilatoren deaktiveres 2
minutter etter at koketoppen deaktiveres.
NORSK
21
7. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
7.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger, gryten oppdages etter at du
setter den på komfyrtoppen.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
7.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
7.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
22
www.electrolux.com
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, opp‐ 25 - 50
varm ferdigretter.
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetternin‐
ger, loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
7.5 Råd og tips for
Steketermometer
For funksjoner slik som
Assistert matlaging og Sousvide, kan du kun bruke
Steketermometer på venstre
side av koketoppen. Med
Termometer-funksjonen kan
du også bruke
Steketermometer på høyre
side av koketoppen.
For å sørge for den beste forbindelsen
( ,
) mellom Steketermometer og
koketoppen:
For væsker
•
•
Dypp Steketermometer i væsken
innnenfor det anbefalte området.
Minimum nivåmerket må være
tildekket.
Sett Steketermometer på kanten av et
kokekar. Hvis mulig, hold den i
vertikal posisjon. Påse at tuppen er i
kontakt med bunnen av kokekaret.
Håndtaket til Steketermometer skal
alltid være på utsiden av kokekaret
eller pannen.
NORSK
23
For fast mat (kjernetemperaturmåling)
•
•
•
Hvis du ønsker å bruke
Steketermometer på venstre side av
koketoppen, må du sørge for at den
er nær midten av kokeplaten, klokka 1
- 3. Hvis du ønsker å bruke (med
Termometer-funksjonen), må du
sørge for at den er plassert klokka 9 11. Se illustrasjonen nedenfor.
Du kan flytte Steketermometer langs
kanten av kokekaret hvis forbindelsen
svikter.
Du kan delvis dekke kokekaret med et
lokk.
Hvis du bruker den fremre venstre
kokesonen, må du ikke plassere store
kokekar på den bakre venstre. Store
kokekar på den bakre venstre
kokesonen kan blokkere signalet. Flytt
det store kokekaret til den bakre
høyre kokesonen.
•
Sett Steketermometer på tvers av den
tykkeste del av maten opp til minimum
nivåmerket. Målepunktet skal være i
den sentrale delen av matretten.
•
Påse at Steketermometer sitter godt i
maten. Metalldelene til
Steketermometer skal ikke berøre
sidene av kokekaret / pannen.
Håndtakskroken må peke nedover.
•
For kjøtt / fisk med en tykkelse av 2 3 cm, skal tuppen av
Steketermometer nå bunnen av
pannen.
Fjern Steketermometer før du snur
maten.
Når du bruker en plancha må du
sørge for at håndtaket til
Steketermometer blir på den høyre
siden, utenfor overflaten. Se
illustrasjonen nedenfor.
•
•
24
www.electrolux.com
•
•
7.6 Tilberedning ved lave
temperaturer - Prinsipper for
matsikkerhet
Påse at du følger følgende instruksjoner
ved tilberedning ved lave temperaturer,
f.eks. Sous-vide.
•
•
•
•
•
•
Vask / desinfiser hendene dine før du
tilbereder mat. Bruk engangshansker.
Bruk kun fersk mat av høy kvalitet,
lagret under egnede forhold.
Vask og skrell frukt og grønnsaker
grundig.
Hold alltid kjøkkenbenken og
skjærebrettet rent. Bruk ulike
skjærebrett for ulike mattyper.
Vær særlig oppmerksom på
mathygien når du forbereder fjærfe,
egg og fisk. Fjærkre skal alltid
tilberedes ved minst 65 °C i minst 50
minutter.
Påse at fisken du vil tilberede ved
bruk av Sous-vide har sashimikvalitet, dvs. ekstra fersk.
Oppbevar tilberedt mat i kjøleskap i
maksimalt 24 timer.
For personer med nedsatt
immunforsvar eller kroniske
helsemessige forhold er det tilrådelig
å pasteurisere maten før den spises.
Pasteuriser maten ved 60 °C i minst
en time.
7.7 Kokebok
Tabellen nedenfor viser eksempler på
mattyper og gir deg de optimale
temperaturene og anbefalte
tilberedningstider. Parametrene kan
variere avhengig av temperatur, kvalitet,
konsistens og mengde mat.
Lengden på tilberedningstiden avhenger
mer av tykkelsen på maten enn på
vekten. F.eks for biff, jo tykkere stykket,
jo mer tid det tar for kjernen å nå den
forhåndsdefinerte temperaturen. En 2 cm
tykk biff krever omtrent en time å nå 58
°C, mens en 5 cm tykk trenger rundt fire
timer.
Overvåk den første matlagingsøkten for
å sikre at parametrene nedenfor passer
matlagingsvanene og kokekarene dine.
Du kan endre disse parametrene
avhengig av dine personlige preferanser.
NORSK
Mattype
Tilbered‐
ningspro‐
sess
Tilbered‐
ningsnivå
Matens tyk‐ Kjerne‐
Tilbered‐
kelse /
temp / til‐
ningstid
mengde
berednings‐ (min)
temp (°C)
Oksestek
Sous-vide
lett stekt –
rød
2 cm
medium
godt stekt
Kyllingbryst Sous-vide
godt stekt
50 - 54
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
2 cm
55 - 60
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
2 cm
61 - 68
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
200 - 300 g
64 - 72
45- 60
68 - 74
35 - 45
Posjer
godt stekt
Kyllinglår
Posjer
godt stekt
200 - 300 g
78 - 85
30 - 60
Svinebiff
Sous-vide
godt stekt
2 cm
60 - 66
35 - 60
Svin - in‐
drefilet
Sous-vide
godt stekt
4 - 5 cm
62 - 66
60 - 120
Lammefilet
Sous-vide
medium
2 cm
56 - 60
35 - 60
64 - 68
40 - 65
56 - 60
60 - 120
64 - 68
65 - 120
godt stekt
Lammesa‐
del (uten
ben)
Sous-vide
Laks
Sous-vide
medium
200 - 300 g
godt stekt
Posjer
gjennom‐
skinnelig
2 cm
46 - 52
20 - 45
3 cm
46 - 52
35 - 50
gjennom‐
skinnelig
2 cm
55 - 68
20 - 35
3 cm
55 - 68
25 - 45
Tunfisk
Sous-vide
gjennom‐
skinnelig
2 cm
45 - 50
35 - 50
Reker
Sous-vide
gjennom‐
skinnelig
1 - 2 cm
50 - 56
25 - 45
25
26
www.electrolux.com
Mattype
Tilbered‐
ningspro‐
sess
Tilbered‐
ningsnivå
Matens tyk‐ Kjerne‐
Tilbered‐
kelse /
temp / til‐
ningstid
mengde
berednings‐ (min)
temp (°C)
Egg
Sous-vide
bløtt1)
M - størrelse 63 - 64
45 - 702)
medium1)
65 - 67
45 - 702)
hardt1)
68 - 70
45 - 702)
bløtt
koking
4
medium
koking
7
hardt
koking
10
Koking
Ris
Svelling
ferdigkokt
-
-
10 - 30
Poteter
Koking
ferdigkokt
-
-
15 - 30
Grønnsaker Sous-vide
(ferske)
ferdigkokt
-
85
30 - 40
Asparages
ferdigkokt
-
85
30 - 40
Sous-vide
1) Egghviten forblir flytende.
2) Tidsangivelsene er for egg av middels størrelse. For større egg og egg fra kjøleskapet
legg til 1 minutt koketid.
Ytterligere tips for Assistert
matlaging:
•
•
•
•
•
•
•
•
Fyll gryten med en passende mengde
væske (dvs. mellom 1 - 3 liter) før
tilberedning. Prøv å unngå å legge til
mer under tilberedningen.
Bruk et lokk for å spare strøm og
oppnå temperaturen raskere (også for
forhåndsoppvarming av vann).
Rør matretten regelmessig gjennom
hele tilberedningen for å sikre en jevn
temperaturfordeling.
Salt skal tilsettes helt i begynnelsen
av tiberedningsøkten.
Opptin maten før du tilbereder den.
Legg til grønnsaker (for eksempel
brokkoli, blomkål, grønne bønner,
rosenkål) når vannet har nådd den
tiltenkte temperaturen og popupvinduet vises.
Legg poteter eller ris i kaldt vann før
du starter funksjonen.
For gryteretter, sauser, supper,
karriretter, ragout, goulash og
buljonger du kan bruke Varm opp eller
Småkok. Før du starter Småkok-
funksjonen, stek ingrediensene (uten
Steketermometer) og tilsett kald
væske; deretter aktiver funksjonen fra
Assistert matlaging.
• For mindre stykker sjømat, f.eks.
skiver mer blekksprut / tentakler eller
skalldyr du kan bruke Pannestek.
Ytterligere tips for Pannestek:
ADVARSEL!
Bruk kun panner med flat
bunn.
FORSIKTIG!
Bruk laminerte panner på
lave varmeinnstillinger for å
forhindre skade på eller
overoppheting av
kokekarene.
•
•
•
Start funksjonen når koketoppen er
avkjølt (forhåndsoppvarming ikke
nødvendig).
Bru kokekar som er laget av rustfritt
stål med sandwich-bunn.
Ikke bruk kokekar som har et
opphøyd midtpunkt under.
NORSK
•
•
•
Ulike størrelser på kjeler kan kreve
ulike oppvarmingstider. Tunge panner
lagrer mer varme enn lette panner,
men de tar lengre tid å varme opp.
Snu maten en gang inntil den oppnår
halvparten av ønsket temperatur.
Veldig tykke matstykker skal snus
oftere (dvs. annet hvert minutt). Vi
anbefaler at du først bruker Sousvide-metoden for å få det beste
resultatene. For å legge til en finish,
legg ferdigrettene på en forvarmet
panne og stek dem raskt på begge
sider.
Fjern alltid Steketermometer før du
snur maten.
7.8 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
•
Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
27
Hold vinduet til Hob²Hood
infrarød signalkommunikator
ren.
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. AEG
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
28
www.electrolux.com
8. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
8.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
8.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
•
•
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
Overflaten på koketoppen har
horisontale spor. Rengjør koketoppen
med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel med en jevn
bevegelse fra venstre mot høyre. Tørk
koketoppen med en myk klut fra
venstre til høyre etter rengjøring.
9. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller
betjene koketoppen.
Koketoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller
er koblet feil.
Kontroller om koketoppen
er riktig koblet til strømfor‐
syningen. Se koblingsskje‐
maet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Vent 60 sekunder før du
stiller inn varmeeffekten.
Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det
har gått 60 sekunder.
Du har berørt 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
NORSK
29
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Displayet reagerer ikke på
berøring.
En del av displayet er til‐
dekket eller kasserollene
er plassert for nærme di‐
splayet.
Det er noe væske eller en
gjenstand på displayet.
Flytt gjenstandene. Flytt
kasserollene vekk fra di‐
splayet.
Rengjør displayet, vent til
apparatet er avkjølt. Koble
koketoppen fra strømforsy‐
ningen. Etter 1 minutt, kob‐
le koketoppen til på nytt.
Et lydsignal høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås koketoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når ko‐
ketoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Koketoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
fordi den var bare i bruk en
kort stund eller sensoren
under overflaten til koke‐
toppen er skadet.
Etter at du aktiverer Assi‐
stert matlaging, starter
oppvarmingen av koketop‐
pen, stopper og starter på
nytt.
Dette er en sikkerhetssjekk Det er en normal prosedy‐
for å påse at Steketermo‐
re, det indikerer ingen feil.
meter er et kokekar der
funksjonen Assistert Matla‐
ging er aktivert.
Kontakt servicesenteret
dersom sonen fortsatt ikke
blir varm etter lang tids
bruk.
Du kan ikke aktivere den
En annen sone er allerede Reduser først effekten på
høyeste varmeinnstillingen. innstilt på den høyeste var‐ den andre sonen.
meinnstillingen.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Displayet viser at Steketer‐ Plasseringen av Steketer‐
mometer er ikke funnet.
mometer er uriktig.
Det er noe som blokkerer
signalet (f.eks. bestikk,
pannehåndtak eller et an‐
net kokekar).
Finn en riktig plassering av
Steketermometer. Se illu‐
strasjonene i kapittelet
"Råd og tips".
Fjern metallgjenstander el‐
ler andre gjenstander som
kan blokkere signalet.
Displayet viser at vanntem‐ Du har ikke kalibrert Steke‐
peraturen er høyere enn
termometer eller du har
100°C.
gjort det feil.
Du flyttet koketoppen til et
annet sted.
Kalibrer Steketermometer
på nytt. Se "Kalibrering".
Det kan også hende at du
må sjekke at kalibrerings‐
koden er riktig. Se "Pa‐
ring".
Du la for mye salt i vannet. Tilfør ikke salt til kokende
vann.
30
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Temperaturen er ikke syn‐
lig på displayet.
Displayet viser et varselikon.
Steketermometer etablerte
ikke forbindelsen med ko‐
ketoppen siden signalstyr‐
ken er for lav.
Plasser Steketermometer
nær antennen på koketop‐
poverflaten, nær midten av
koketoppen. Se "Råd og
tips".
Noe dekker til Steketermo‐
meter eller antennen på
koketoppoverflaten, f.eks.
metall-bestikk.
Fjern alt som dekker an‐
tennen. Påse at du plasse‐
rer kokekar i midten av ko‐
kesonen. Se "Råd og tips".
Du mistet forbindelsen
mellom Steketermometer
og antennen.
Påse at ingenting dekker
signalet. Flytt Steketermo‐
meter langs grytekanten
for å justere plasseringen.
Se "Råd og tips".
Andre apparater fungerer
Fjern alle apparater som
på samme frekvens og for‐ kan forstyrre forbindelsen.
styrrer tilkoblingen.
Se "Tekniske data".
Temperaturen til maten er
ikke som forventet.
Steketermometer er ikke
satt inn riktig.
Påse at målepunktet er
plassert på tykkeste delen
av maten. Se illustrasjone‐
ne i kapittelet "Råd og
tips" .
Koketoppen registerer ve‐
sentlige temperaturendrin‐
ger.
Du tilsatte vann eller byttet
kokekaret under matlagin‐
gen.
Unngå å tilsette vann eller
eller bytte kokekaret etter
at du starter en funksjon.
Varmen i kokekaret spres
ikke jevnt, spesielt ikke i
tyktflytende væsker.
Rør maten ofte.
Du har brukt et kokekar
som er for lite.
Bruk kokekar med riktig
størrelse for en gitt kokeso‐
ne. Se "Tekniske data".
Kokekaret blir for varmt el‐
ler maten blir overkokt for
raskt.
Du kan ikke aktivere denne En annen funksjon kjører
funksjonen.
på samme kokesone, som
forhindrer aktiveringen.
Stopp funksjonen før du
aktiverer en annen.
Assistert matlaging eller
Sous-vide stopper.
Ved begynnelsen av en til‐ Bruk kun kalde væsker.
beredningsøkt er tempera‐ Ikke forvarm kokekar.
turen på væsken i kokeka‐
ret høyere enn 40 °C.
Kokekaret i bruk er for
varmt.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betje‐
ningspanelet.
NORSK
31
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Hob²Hood er på, men kun
lampen er tent.
Du har aktivert H1-modu‐
sen.
Bytt modus til H2 - H6 eller
vent til automatisk modus
starter.
Hob²Hood-moduser H1 H6 er på, men lampen er
av.
Det kan hende at lyspæren Kontakt et autorisert servi‐
ikke virker.
cesenter.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfelte‐
ne.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se
"Daglig bruk".
Feil språk er angitt.
Du har forandret språket
ved en feil.
Slik tilbakestiller du alle
funksjoner til fabrikkinnstil‐
lingene. Velg Tilbakestill
innst. på Meny.
Koble koketoppen fra
strømforsyningen. Etter 1
minutt, koble koketoppen
til på nytt. Still inn Språk,
Skjermlysstyrke og Sum‐
merlyd.
En kokesone blir deakti‐
Automatisk utkobling deak‐ Se "Daglig bruk".
vert.
tiverer kokesonen.
Deaktiver koketoppen og
Du får en advarsel om at
aktiver den på nytt.
kokesonen kommer til å slå
seg av.
og en melding vises.
O - X - A vises.
blinker.
og et nummer vises.
Lås er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Barnelås er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
Det er en feil på koketop‐
pen.
Deaktiver koketoppen og
aktiver den igjen etter 30
sekunder. Hvis
tennes
igjen, kobler du koketop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver koketoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
kontakte et autorisert servi‐
cesenter.
32
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du hører en konstant pipe‐ Den elektriske tilkoplingen
lyd.
er feil.
9.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Påse at du har brukt
Koble koketoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker kontrol‐
lere monteringen.
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren
eller forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
10. TEKNISKE DATA
10.1 Dataskilt
Modell HOB890PMF
Type 62 D4A 01 CA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC (produktnummer)949 599 032 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
10.2 Programvarelisenser
Programvaren inkludert i koketoppen
inneholder opphavsrettsbeskyttet
programvare som er lisensiert under
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 og andre.
Sjekk hele teksten til lisensen i: Meny >
Innstillinger > Service > Lisens.
Du kan laste ned kildekoden for
programvaren med åpen kildekode ved å
følge hyperkoblingen på produktets
nettside.
10.3 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maksi‐
mum effekt‐
trinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Kokekar dia‐
maksimum va‐ meter [mm]
righet [min]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Midtre foran
1400
2500
4
125 - 145
Høyre bak
2300
3600
10
205 - 240
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
NORSK
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
10.4 Steketermometer Tekniske
spesifikasjoner
Maksimum sendeeffekt
5 dBm
Temperaturområde
0 - 120℃
Målesyklus
3 sekunder
33
Steketermometer er godkjent for bruk i
kontakt med mat.
Arbeidsfrekvens
433,05 434,73 MHz
11. ENERGIEFFEKTIV
11.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare for
EU-markedet
Modellidentifikasjon
HOB890PMF
Koketopptype
Koketopp for inn‐
bygging
Antall tilberedingssoner
4
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære ko‐ Venstre foran
kesoner (Ø)
Venstre bak
Midtre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Strømforbruk per kokeso‐ Venstre foran
ne (EC electric cooking)
Venstre bak
Midtre foran
Høyre bak
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
180,2 Wh / kg
185,2 Wh / kg
Strømforbruk av koketop‐
pen (EC electric hob)
183,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av
markeringene på de respektive
kokesonene.
11.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
•
•
•
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
34
www.electrolux.com
12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
35
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................35
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................38
3. INSTALLATION................................................................................................ 40
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................41
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 44
6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 46
7. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 53
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 59
9. FELSÖKNING...................................................................................................60
10. TEKNISKA DATA........................................................................................... 64
11. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 65
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
36
www.electrolux.com
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
38
www.electrolux.com
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
SVENSKA
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
39
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Termometer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd Termometer så som den är
avsedd att användas. Använd den
inte för att öppna eller lyfta något.
Använd bara Termometer som
rekommenderas för hällen, en i taget.
Använd den inte om den är trasig.
Använd inte Termometer i ugnen eller
i mikron.
Termometer kan avläsa temperaturer
på upp till 120 °C.
Se till att Termometer alltid är inuti
maten eller vätskan upp till den
markerade miniminivån.
Rengör Termometer innan du
använder den första gången. Använd
bara milda rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål. Diska inte Termometer
i diskmaskinen. Silikonhandtaget kan
missfärgas, vilket inte påverkar hur
Termometer fungerar.
Använd originalförpackningen för att
förvara Termometer.
Om du byter Termometer, ska den
gamla förvaras på ett avstånd på
minst 3 meter. Den gamla
40
www.electrolux.com
Termometer kan påverka hur den nya
fungerar.
2.5 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.4 Montering
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
min.
500mm
min.
50mm
SVENSKA
41
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation
värma upp det som förvaras
i lådan när hällen används.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
5
1
4
4
2
3
1 Induktionszon med Tillagningshjälp
2 Induktionszon med Tillagningshjälp
och Steka
3 Kontrollpanel
4 Induktionskokzon
5 Område med antenn
FÖRSIKTIGHET!
Sätt ingenting på hällen
inom detta området.
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2 3
4
14
5
13
6
7
8
12
Om du vill se de tillgängliga inställningarna trycker du på lämplig symbol.
9
11 10
42
www.electrolux.com
Symbol Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF) För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Meny
För att öppna och stänga Meny.
3
Termometer
För att öppna Termometer-menyn.
4
Val av zon
För att öppna reglaget för vald zon.
Zonindikator
För att visa för vilken zon reglaget är aktivt.
-
För att ställa in timerfunktionerna.
Reglage
För att justera värmeläget.
8
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
9
Lås
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Fönstret för Hob²Hood infraröd signalkommuni‐
katör. Täck inte över det.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
För att visa aktuellt värmeläge.
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Signal indicators
Full anslutning/ingen signal. För att visa anslut‐
ningens signalstyrka mellan Termometer och
antennen.
5
-
6
7
-
10
11
12
0-9
13
14
/
4.3 Termometer
1 2
3 4
5
6
Termometer är en trådlös
temperatursensor som fungerar utan
batteri och som levereras i en
förpackning med hällen. Inuti handtaget
finns en antenn. En annan antenn finns
under hällens yta, i området mellan de
två bakre kokzonerna. För att det ska
vara korrekt kommunikation mellan
1 Mätpunkt
2 Markerad miniminivå
3 Rekommenderat
nedsänkningsområde (för vätskor)
4 Kalibreringskod
5 Krok för placering av Termometer på
kanten
6 Handtag med antenn på insidan
Termometer och hällen ska man inte
placera någonting inom det området.
Mätpunkten är placerad halvvägs mellan
spetsen och den markerade miniminivån.
För in Termometer i maten minst upp till
den markerade miniminivån. För bästa
tillagningsresultat för vätskor ska
Termometer sänkas ner i vätskan 2-5 cm
SVENSKA
ovanför den markerade miniminivån.
Placera Termometer på kastrullens kant
med hjälp av kroken, nära området med
antennen, i position klockan 1-3 (för
hällens vänstra sida) eller klockan 9-11
(för hällens högra sida).
Följande indikatorlampor visar strykan på
anslutningen mellan hällen och
Termometer på displayen:
,
,
.
Om hällen inte kan anslutas tänds .
Du kan flytta Termometer längs
kastrullens kant för att ansluta eller
stärka anslutningen. Hällen uppdaterar
anslutningsstatusen var 3:e sekund.
För mer information, se "Råd
och tips för Termometer".
4.4 Hällens viktiga funktioner
Din nya SensePro® -häll guidar dig
genom hela tillagningsprocessen. Se
informationen nedan för att upptäcka
flera av hällens bästa funktioner.
Beroende på vilken typ av mat du ska
laga kan du använda Tillagningshjälp
med eller utan Termometer. För olika
rätter får du olika uppsättningar
funktioner.
Termometer
- kan användas på två
sätt. Den mäter temperaturen i funktioner
som Termometer och Steka men hjälper
också till att korrekt mäta temperaturen i
olika typer av mat under tillagning med
Sous-vide eller vid användning av
funktioner som Pochera, Sjuda eller
Värma upp .
Tillagningshjälp - underlättar
matlagningen genom att förse dig med
färdiga recept för olika rätter, förinställda
matlagningsparametrar och stegvisa
instruktioner. Du kan använda den med
Termometer, t ex för att laga en stek,
eller utan för att göra pannkakor. De
43
tillgängliga alternativen beror på vilken
typ av maträtt du vill göra. I det här läget
kan du använda funktioner som Sousvide, Steka, Sjuda, Värma upp , och
många fler. Pop-up-fönstren och ljuden
informerar dig om när den förinställda
temperaturen har uppnåtts. Du kan
öppna Tillagningshjälp från Meny.
Sous-vide
- en metod att laga mat
med vakuum i låg temperatur under en
längre tid, vilket hjälper dig att bevara
vitaminer och behålla smaken. Hällen
ger dig tydliga inställningar och
instruktioner att följa. När du har valt
funktionen via Tillagningshjälp, fastställs
temperaturerna för olika typer av
livsmedel. Du kan också välja din egen
temperatur om du aktiverar funktionen
via Sous-vide i Meny.
- en stekningsmetod med
Steka
automatiskt styrda värmenivåer, tillägnad
olika typer av mat. Det hjälper dig att
undvika att mat och olja överhettas. Du
kan aktivera den genom att välja
Tillagningshjälp från Meny.
Termometer - med den här funktionen
mäter Termometer temperaturen under
tillagning. Du kan inte använda den när
Tillagningshjälp-funktionen är igång.
Andra användbara funktioner på din
häll:
Smältning
- den här funktionen är
perfekt för att smälta choklad eller smör.
PowerBoost
- den här funktionen
kokar snabbt upp stora mängder vatten.
Paus
- den här funktionen sänker
värmeinställningen till 1 för alla kokzoner,
så att du kan hålla maten varm under en
lång tid.
Bridge
- med den här funktionen kan
du kombinera båda vänsterzonerna och
använda större kokkärl. Du kan använda
den med Steka.
Hob²Hood - den här funktionen ansluter
hällen med en särskild fläkt och justerar
fläkthastigheten därefter.
Lås
- den här funktionen avaktiverar
tillfälligt kontrollpanelen under tillagning.
44
www.electrolux.com
Barnlås - den här funktionen avaktiverar
kontrollpanelen medan hällen inte är
igång, vilket förhindrar oavsiktlig
användning.
4.5 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
III / II / I Risk för brännskador
från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
Stoppur, Nedräkningstimer och
Äggklocka - är tre funktioner som du
kan välja mellan för att övervaka
tillagningstiden.
För mer information, se "Daglig
användning".
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Använda displayen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast de bakgrundsbelysta
symbolerna kan användas.
För att aktivera ett visst alternativ,
tryck på den aktuella symbolen på
displayen.
Vald funktion aktiveras när du tar bort
fingret från displayen.
Bläddra genom alternativen med en
snabb gest eller dra fingret över
displayen. Hastigheten på gesten
avgör hur snabbt skärmen flyttas.
Bläddringsrörelsen kan stanna av sig
själv eller så kan du stoppa den direkt
om du trycker på displayen.
Du kan ändra de flesta parametrarna
som visas på skärmen när du trycker
på relevanta symboler.
Ställ in önskad funktion eller tid
genom att bläddra genom listan och/
eller tryck på funktionen du vill välja.
När hällen är ingång och vissa
symboler försvinner från displayen
kan du trycka var som helst på
displayen. Alla symbolerna kommer
då tillbaka.
För vissa funktioner visas ett popupfönster med ytterligare information när
du startar dem. För att avaktivera
pop-up-fönstret permanent, kolla
innan du aktiverar funktionen.
Välj en zon först för att aktivera
timerfunktionerna.
Användbara symboler för navigering
på displayen
För att bekräfta valet eller inställ‐
ningen.
För att gå bakåt/framåt en nivå i
Meny.
För att bläddra upp/ner i instruk‐
tionerna på displayen.
För att aktivera/avaktivera tillvals‐
funktionerna.
För att stänga pop-up-fönstret.
För att avbryta en inställning.
5.2 Första anslutningen till
elnätet
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ställa in Språk, Ljusstyrka i
display och Ljudvolym.
Du kan ändra inställningarna i Meny >
Inställningar > Konfiguration. Se "Daglig
användning".
5.3 Termometer kalibrering
Innan du börjar använda Termometer
måste den kalibreras för att säkerställa
att temperaturavläsningarna är korrekta.
SVENSKA
När Termometer har kalibrerats korrekt
mäter den temperaturen vid kokpunkten
med toleransområdet +/-2 °C.
Följ proceduren när:
•
•
•
du installerar hällen för första gången,
du flyttar hällen till en annan plats
(ändrar höjden),
du byter ut Termometer.
Använd en kastrull med en
bottendiameter på 180 mm
och fyll den med 1-1,5 liter
vatten.
1. För att kalibrera eller omkalibrera
funktionen, sätt Termometer på
kastrullens kant. Fyll kastrullen med
kallt vatten åtminstone upp den den
markerade miniminivån, och sätt den
på den främre vänstra kokzonen.
2. Tryck på
.
Välj Inställningar >Termometer >
Kalibrering från listan.
3. Tryck på Kalibrera.
Följ instruktionerna på skärmen.
Häll inte salt i vattnet
eftersom det kan påverka
proceduren.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret.
5.4 Termometer parkoppling
1. Tryck på
.
Välj Inställningar >Termometer >
Hopparning från listan.
2. Tryck på Glöm för att stänga av den
föregående Termometer.
3. Tryck på Para ihop bredvid
kokzonen.
Ett pop-up-fönster visas.
4. Ange den femsiffriga koden som är
graverad på din nya Termometer,
med det numeriska tangentbordet.
5. Tryck på OK för att bekräfta.
Din Termometer är nu parkopplad med
hällen.
Kalibrera alltid Termometer efter
parkoppling.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret.
5.5 Meny struktur
Tryck på
för att komma till och ändra
inställningarna för hällen eller aktivera
vissa funktioner.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
Tabellen visar grundstrukturen Meny.
När hällen levereras är den parkopplad
med Termometer.
Tillagningshjälp
Se avsnittet Tillagningshjälp i "Daglig användning".
Hällfunktioner
Sous-vide
Termometer
Smältning
45
Om du byter ut Termometer mot en ny,
måste den parkopplas med din häll.
46
www.electrolux.com
Inställningar
Barnlås
Stoppur
Hob²Hood
Se avsnittet Hob²Hood i "Daglig
användning".
Termometer
Anslutning
Kalibrering
Hopparning
Konfiguration
Tillagningshjälp
Språk
Knappljud
Ljudvolym
Ljusstyrka i display
Service
Demoläge
Licens
Visa mjukvaruversioner
Larmhistorik
Återställ inställn.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
6.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
•
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder fel slags kokkärl eller så
finns det inget kokkärl på zonen. Den
vita kokzonssymbolen blinkar och
induktionskokzonen avaktiveras
automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
visas ett meddelande och hällen
stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
1-2
6 timmar
3-5
5 timmar
6
4 timmar
SVENSKA
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
7-9
1,5 timme
När du använder Steka
stängs hällen av efter 1,5
timmar. För Sous-vide
stängs hällen av efter 4
timmar.
6.3 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
När du har placerat en kastrull på den
valda kokzonen upptäcker hällen
automatiskt den och det relevanta
reglaget visas på displayen. Reglaget
visas i 8 sekunder, efter det återgår
displayen till startvyn. För att stänga
reglaget snabbare, tryck på skärmen
utanför reglagets område.
47
Du kan också ändra värmeinställningen
under tillagningen. Tryck på symbolen för
zonval på huvudpanelen på
kontrollpanelen och flytta fingret till
vänster eller höger (för att sänka eller
öka värmeinställningen).
6.5 Bridge-funktion
Den här funktionen ansluter två kokzoner
och de fungerar som en med samma
värmeläge.
Funktionen kan användas med stora
kokkärl.
1. Placera kokkärlet på två kokzoner.
Kokkärlet måste täcka mitten på
båda zonerna.
för att aktivera
2. Tryck på
funktionen. Zonens symbol ändras.
3. Ställ in ett värmeläge.
Kokkärlet måste täcka mitten av båda
zonerna men får inte gå utanför
markeringarna.
När andra zoner är på kan värmeläget
för zonen du vill använda vara
begränsat. Se "Effektreglering ".
Se till att kokkärlet är avsett
för användning på
induktionshällar. För mer
information om olika typer av
kokkärl, se "Tips och råd".
Kontrollera kokkärlets storlek
i "Tekniska data".
6.4 Värmeinställning
1. Aktivera hällen.
2. Sätt kastrullen på önskad kokzon.
Reglaget för den aktiva kokzonen visas
på displayen och är aktiv i 8 sekunder.
3. Tryck på eller dra ditt finger för att
ställa in önskat värmeläge.
Symbolen blir röd och blir större.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på . Kokzonerna fungerar nu
oberoende av varandra.
6.6 PowerBoost
Denna funktion tillför mer effekt till
lämplig induktionskokzon, och det beror
på kokkärlets storlek. Den här funktionen
kan bara aktiveras under en begränsad
tid.
48
www.electrolux.com
1. Tryck på önskad zonsymbol först.
2. Tryck på
eller dra ditt finger till
höger för att aktivera funktionen för
vald kokzon.
Symbolen blir röd och blir större.
Funktionen stängs av automatiskt. För
att stänga av funktionen manuellt, välj
zonen och ändra värmeinställningen.
För maximal varaktighet, se
"Tekniska data".
6.7 Effektreglering
•
•
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3680 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3680 W.
Funktionen minskar effekten hos de
andra kokzoner som är anslutna till
samma fas, vilket påverkar den
tillgängliga värmeinställningen.
Den maximala värmeinställningen
visas på reglaget. Bara vita siffror är
aktiva.
Om ett högre värmeläge inte finns ska
du minska värmeläget för andra
kokzoner först.
6.8 Tillagningshjälp
Denna funktion justerar parametrarna till
olika typer av mat och upprätthåller den
under hela tillagningen.
Med funktionen kan man tillaga en
mängd olika rätter, som Kött, Fisk och
skaldjur, grönsaker, Soppor, Såser,
Pasta eller Mjölk. Det finns olika
matlagningsmetoder tillgängliga för olika
typer av mat, t.ex. för kyckling kan du
välja mellan Steka, Sous-vide eller
Pochera.
Du kan endast aktivera funktionen på
vänster sida av hällen. Tillagningshjälp
med Sous-vide-funktionen kan aktiveras
för vänster främre eller vänster bakre
kokzon. Om du vill använda Steka kan
den aktiveras för vänster främre kokzon
eller för båda kokzonerna om de
överbryggas.
Om Tillagningshjälp körs på vänster
främre kokzon, använd zonerna på höger
sida för tillagning utan funktionen.
Använd inte kastruller med en
bottendiameter över 200 mm på den
vänstra bakre kokzonen när funktionen
är igång på den vänstra främre
kokzonen. Det kan påverka anslutningen
mellan Termometer och antennen som är
placerad under hällens yta.
Värm inte upp kastrullerna
före tillagningen. Använd
endast kallt kranvatten eller
kalla vätskor. Värm bara
kalla rätter.
För Steka, följ
instruktionerna på displayen.
Tillsätt olja när stekpannan
är varm.
Med Tillagningshjälp
fungerar timerfunktionen
som Äggklocka. Det stoppar
inte funktionen när den
inställda tiden är slut.
1. För att aktivera funktionen, tryck på
eller
och välj Tillagningshjälp.
2. Välj vilken typ av mat du vill laga från
listan.
SVENSKA
För varje typ av mat finns några
alternativ. Följ instruktionerna på
displayen.
• Du kan trycka på OK överst i
popup-fönstret för att använda
standardinställningarna.
• För Steka kan du ändra
standardvärmenivån. För vissa
rätter kan du kontrollera
innertemperaturen på maten om
du använder Termometer.
• För de flesta alternativen, t ex
Sous-vide och Pochera, kan man
ändra standardtemperaturen.
• Du kan ändra standardtiden eller
ställa in din egen tid. Bara för
Sous-vide är minimitiden
förinställd.
Fler instruktioner med detaljerad
information finns på skärmen. Du kan
skrolla dem med
och
.
3. Tryck på OK. Följ instruktionerna i
pop-up-fönstren.
Vissa av alternativen startar med
föruppvärmning. Du kan följa
förloppet på kontrollfältet.
4. Om ett pop-up-fönster visas med
instruktioner, tryck på OK och
därefter på Start för att fortsätta.
Funktionen fungerar med de förinställda
inställningarna.
För att avaktivera pop-up-fönstret
permanent, kolla
innan du aktiverar
funktionen.
5. När den inställda tiden är klar hörs en
ljudsignal och ett popup-fönster
visas. För att stänga fönstret, tryck
på OK.
Funktionen stoppar inte automatiskt. För
Sous-vide kommer hällen att stängas av
automatiskt efter max fyra timmar.
För att stoppa eller ändra funktionen,
eller
, eller på symbolen för
tryck på
den aktiva zonen, och välj Stop. För att
bekräfta, tryck på Ja i pop-up-fönstret.
6.9 Sous-vide
Om du ska tillaga kött, fisk eller
grönsaker med funktionen behöver du
lämpliga blixtlåspåsar eller plastpåsar
och en vakuumförseglare. Lägg den
kryddade maten i påsar och
49
vakuumförsegla den. Du kan också köpa
portioner av mat som är färdiga att
använda med denna tillagningsmetod.
VARNING!
Se till att du följer
principerna från
livsmedelssäkerhet. Se "Råd
och tips".
Med den här funktionen kan du välja din
egen tid och temperatur (mellan 35 och
85 °C), lämplig för den typ av mat du vill
tillaga. Använd max 4 liter vatten, täck
kastrullen med ett lock. För mer
information om tillagningsparametrar, se
tabellen Tillagningsguide i "Råd och tips".
Tina maten innan du tillagar den.
Funktionen kan bara aktiveras för
vänstra främre eller vänstra bakre
kokzonerna. Om Sous-vide körs, använd
zonerna till höger för tillagning utan
funktionen.
Med Sous-vide fungerar
timerfunktionen som
Äggklocka. Funktionen
inaktiveras automatiskt
endast efter max fyra
timmar.
1. Förbered matportionerna enligt
instruktionerna ovan.
2. Placera kastrullen fylld med kallt
vatten på vänster främre eller vänster
bakre kokzon.
3. Tryck på
> Sous-vide. Du kan
också trycka på
> Hällfunktioner
> Sous-vide.
4. Välj rätt temperatur.
Ställ in tiden (valfritt). Tiden för
tillagningen beror på hur tjock maten är
och vilken typ av mat som ska tillagas.
5. Tryck på OK för att fortsätta.
6. Placera Termometer på kanten av
kastrullen.
7. Tryck på OK för att stänga pop-upfönstret.
8. Tryck på Start för att aktivera
förvärmning.
När kastrullen når den avsedda
temperaturen hörs en ljudsignal och ett
popup-fönster visas. Tryck på OK för att
bekräfta.
50
www.electrolux.com
9. Lägg portioner av mat i påsar
vertikalt i kastrullen (du kan använda
ett Sous-vide-ställ). Tryck på Start.
Om du ställer in Äggklocka, körs den
tillsammans med funktionen.
10. När den inställda tiden har gått avges
en ljudsignal och
blinkar. Tryck på
För att stoppa eller ändra funktionen,
tryck på
eller på symbolen för den
aktiva zonen och därefter på Stop. För
att bekräfta, tryck på Ja i pop-up-fönstret.
6.10 Termometer
eller på symbolen för den
tryck på
aktiva zonen och därefter på Stop. För
att bekräfta, tryck på Ja i pop-up-fönstret.
Med den här funktionen fungerar
Termometer som en termometer som
hjälper till att övervaka temperaturen på
maten eller vätskan som kokar. Till
exempel är det enkelt att värma mjölk
eller få rätt temperatur på barnmaten.
KeepTemperature
Minst en kokzon måste vara aktiv för att
kunna använda funktionen.
för att stänga av signalen.
För att stoppa eller ändra funktionen,
Du kan använda Sous-vide-funktionen
för tillagning samtidigt som Termometer
korrekt styr och upprätthåller
temperaturen (+/- 1 °C ). Du kan tillaga
ett brett utbud av rätter, såsom kryddade
fonder eller såser (till exempel olika
curryrätter eller bouillabaisse). Du kan
ställa in dina egna parametrar eller se
tabellen Tillagningsguide i "Råd och tips".
Funktionen kan bara aktiveras för
vänstra främre eller vänstra bakre
kokzonerna.
1. Tryck på
> Hällfunktioner > Sousvide eller öppna funktionen genom
> Sous-vide.
att trycka på
2. Välj rätt temperatur.
Ställ in tiden (valfritt).
3. Tryck på OK för att fortsätta.
4. Placera Termometer på kastrullens
kant eller för in den i maten.
5. Tryck på Start för att aktivera
förvärmning.
När kastrullen når den avsedda
temperaturen hörs en ljudsignal och ett
popup-fönster visas.
6. Tryck på OK för att stänga pop-upfönstret.
7. Tryck på Start.
Om du ställer in Äggklocka, körs den
tillsammans med funktionen.
8. När den inställda tiden har gått avges
en ljudsignal och
blinkar. Tryck på
för att stänga av signalen.
Du kan aktivera funktionen för alla
kokzonerna men bara för en kokzon åt
gången.
1. Sätt i Termometer i maten eller i
vätskan, upp till den markerade
miniminivån.
på displayen för att
2. Tryck på
öppna Termometer-menyn och välj
Termometer. Du kan också trycka på
> Hällfunktioner > Termometer.
3. Tryck på Start.
Mätningen startar på den aktiva
kokzonen.
Om ingen kokzon är aktiv visas ett
pop-up-fönster med information.
För att stoppa funktionen, tryck på
siffrorna för temperaturen eller
välj Stop.
6.11
och
Smältning
Du kan använda den här funktionen för
att smälta t.ex. choklad eller smör.
Funktionen kan bara användas för en
kokzon åt gången.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Hällfunktioner > Smältning från
listan.
3. Tryck på Start.
Du måste välja önskad kokzon.
Om kokzonen redan är på visas ett
pop-up-fönster. Avbryt den tidigare
värmeinställningen för att slå på
funktionen.
SVENSKA
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
För att stoppa funktionen, tryck på
symbolen för val av zon och tryck sedan
på Stop.
6.12
Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
Du kan inte aktivera funktioen när
Tillagningshjälp eller Sous-vide är på.
När funktionen är på kan bara
och
användas. Alla
symbolerna
andra symboler på kontrollpanelen är
låsta.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
tänds. Värmeinställningen har sänkts
till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
.
Funktionen stängs av PowerBoost.
Högsta värmeinställning återaktiveras
när du trycker på
igen.
6.13 Timer
+STOP
Nedräkningstimer
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Du kan ställa in funktionen för varje
kokzon separat.
1. Ställ in värmeläget för lämplig kokzon
först och ställ därefter in funktionen.
2. Tryck på zonens symbol.
3. Tryck på .
Timerns menyfönster visas på displayen.
4. Kontrollera
funktionen.
för att aktivera
Symbolerna ändras till
+STOP
.
51
5. Dra fingret åt vänster eller höger för
att välja önskad tid (t ex timmar och/
eller minuter).
6. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.
Du kan också välja
för att avbryta ditt
val.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
Stoppa funktionen genom att ändra
värmeläget till 0. Alternativt, tryck på
+STOP
till vänster om timerns värde, tryck på
bredvid den och bekräfta ditt val när ett
pop-up-fönster visas.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen när
hällen är på och tillagningszonerna inte
används.
Denna funktion påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt.
1. Välj en kokzon.
Motsvarande reglage visas på displayen.
2. Tryck på .
Timerns menyfönster visas på displayen.
3. Dra fingret åt vänster eller höger för
att välja önskad tid (t ex timmar och
minuter).
4. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.
Du kan också välja
för att avbryta ditt
val.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
För att stänga av funktionen, tryck på
till vänster om timerns värde, tryck på
bredvid den och bekräfta ditt val när ett
pop-up-fönster visas.
Stoppur
Funktionen börjar automatiskt räkna
omedelbart efter att du aktiverat en
kokzon. Du kan använda den här
funktionen för att bestämma hur länge
den ska vara påslagen.
1. Tryck på
för att komma till Meny.
52
www.electrolux.com
2. Scrolla genom Meny för att välja
Inställningar > Stoppur.
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på/
stänga av funktionen.
Funktionen stängs inte av när du lyfter
upp kokkärlet. För att återställa
funktionen och starta den igen manuellt,
2. Välj Inställningar >Konfiguration >
Språk från listan.
3. Välj önskat språk från listan.
tryck på , välj Återställ från pop-upfönstret. Funktionen börjar räkna från 0.
För att sätta funktionen på Paus för en
Om du väljer fel språk, tryck på
. En
lista visas. Välj det tredje alternativet
uppifrån sedan det näst sista alternativet.
Därefter ska du välja det andra
alternativet. Skrolla ner för att välja
önskat språk från listan. Välj till slut
alternativet till höger.
tillagningssession, tryck på
och välj
Paus från pop-up-fönstret. Välj Start för
att fortsätta räkna.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
6.14
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
hällen är igång. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
i 3 sekunder.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
6.15 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar > Barnlås från
listan.
3. Slå på strömbrytaren och tryck på
bokstäverna A-O-X i alfabetisk
ordning för att aktivera funktionen.
För att avaktivera funktionen stäng
av strömbrytaren.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
använd
eller .
6.17 Knappljud / Ljudvolym
Du kan välja typ av ljud på hällen eller
stänga av ljudet helt. Du kan välja mellan
ett klick (standard) eller ett pip.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar > Konfiguration>
Knappljud / Ljudvolym från listan.
3. Välj den funktion som passar bäst.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
6.18 Ljusstyrka i display
Du kan justera displayens ljusstyrka.
Det finns 4 ljusstyrkenivåer, 1 är den
lägsta och 4 den högsta.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar >Konfiguration >
Ljusstyrka i display från listan.
3. Välj den nivå som passar bäst.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd
eller .
6.16 Språk
6.19 Hob²Hood
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
SVENSKA
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen.
Fjärrsystemet är för de flesta köksfläktar
inaktiverade från början. Aktivera det
innan du använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning för mer
information.
Om funktionen ska användas
automatiskt ställer du in det automatiska
läget på H1 – H6. Hällen är
ursprungligen inställd på H5. Köksfläkten
reagerar när hällen används. Hällen
känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter. Du kan ställa in
hobben att bara slå på lampan genom att
välja H1.
Om du ändrar
fläkthastigheten på hällen, är
standardanslutningen med
hällen avaktiverad. För att
återaktivera funktionen,
stäng av båda enheterna
och slå på dem igen.
Läg
e
Auto‐ Kokning 1) Stekning2)
ma‐
tiskt
ljus
H0
Av
Av
Av
H1
På
Av
Av
H23) På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 1
het 1
H3
På
Av
H4
På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 1
het 1
Fläkthastig‐
het 1
Läg
e
Auto‐ Kokning 1) Stekning2)
ma‐
tiskt
ljus
H5
På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 1
het 2
H6
På
Fläkthastig‐ Fläkthastig‐
het 2
het 3
1) Hällen känner av kokningsprocessen och
aktiverar fläkthastigheten enligt det automa‐
tiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen
och aktiverar fläkthastigheten enligt det au‐
tomatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lam‐
pan och går inte efter temperaturen.
Ändra lägena
Om du inte är nöjd med ljudnivån/
fläkthastigheten kan du byta mellan
lägena manuellt.
1. Tryck på
.
Välj Inställningar > Hob²Hood från listan.
2. Välj lämpligt läge.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret.
När du är klar med matlagningen och
stänger av hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar att du
oavsiktligt slår på fläkten under
kommande 30 sekunder.
Belysningen i köksfläkten släcks två
minuter efter att hällen stängts av.
7. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
53
7.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
54
www.electrolux.com
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
•
knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker,
kokkärlet detekteras när du har ställt
det på hällen.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
7.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från
nedräkningstimern. Skillnaden i
användningstiden beror på den inställda
värmenivån och tillagningstiden.
7.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Se avsnittet "Tekniska data".
7.2 Ljud under användning
Om du hör:
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
Rör om med jämna mellan‐
rum.
5 - 25
Tips
SVENSKA
55
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
7.5 Råd och tips för
Termometer
kommer i kontakt med botten på
kastrullen. Handtaget på Termometer
ska alltid vara utanför kastrullen.
För funktioner som
Tillagningshjälp och Sousvide, kan du bara använda
Termometer på vänster sida
av hällen. Med Termometerfunktionen kan du använda
Termometer också på höger
sida av hällen.
För att få bästa anslutning ( ,
mellan Termometer och hällen:
)
För vätskor
•
•
Sänk ner Termometer i vätskan, inom
den rekommenderade
nedsänkningsnivån. Den markerade
miniminivån måste täckas.
Placera Termometer på kanten av
kastrullen. Om det går, håll den i den
vertikala positionen. Se till att spetsen
•
Om du vill använda Termometer på
vänster sida av hällen, se till att den
56
www.electrolux.com
vara i mitten av maten.
är nära mitten av hällen, vid läge som
klockan 1-3. Om du vill använda den
till höger (med funktionen
Termometer), se till att den är
placerad vid läge som klockan 9-11.
Se bilden nedan.
•
•
Du kan flytta Termometer längs
kastrullens kant om anslutningen
misslyckas.
Du kan också täcka kastrullen delvis
med ett lock.
Om du använder den främre vänstra
kokzonen, sätt inga stora kastruller på
den bakre vänstra kokzonen. Stora
kastruller på den bakre vänstra
kokzonen kan blockera signalen.
Flytta den stora kastrullen till den
bakre högra kokzonen.
För fasta livsmedel (mätning av
innertemperaturen)
•
Sätt i Termometer i den djupaste
delen av maten, upp till miniminivån
som finns markerad. Mätpunkten ska
•
Se till att Termometer sitter ordentligt i
maten. Metalldelen av Termometer får
inte vidröra den yttre väggen av
kastrullen. Handtagets krok måste
peka nedåt.
•
För kött/fisk med en tjocklek av 2 - 3
cm ska spetsen på Termometer nå
botten av kastrullen.
Ta bort Termometer innan du vänder
på maten.
När du använder en plancha ska
handtaget på Termometer vara på
höger sida, ovanför ytan. Se bilden
nedan.
•
•
7.6 Matlagning vid låga
temperaturer Livsmedelssäkerhetsprinciper
Se till att du följer följande instruktioner
vid tillagning vid låga temperaturer, t.ex.
Sous-vide.
•
•
•
Tvätta/desinficera dina händer innan
du börjar tillreda maten. Använd
engångshandskar.
Använd endast färsk mat av hög
kvalitet, förvarad under lämpliga
förhållanden.
Skölj och skala alltid frukt och
grönsaker noggrant.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Håll din bänkskiva och skärbräda
rena. Använd olika skärbrädor för
olika typer av mat.
Var särskilt uppmärksam på
livsmedelshygien när du förbereder
fågel, ägg och fisk. Fågel ska alltid
beredas vid en temperatur av minst
65 °C i minst 50 minuter.
Se till att fisken du ska tillaga med
Sous-vide har sashimi-kvalitet, dvs är
extra färsk.
Förvara den tillagade maten i kylen i
max 24 timmar.
För personer med nedsatt
immunförsvar eller kroniska
hälsotillstånd är det lämpligt att maten
pastöriseras innan den konsumeras.
Pastörisera maten i 60 °C i minst en
timme.
57
temperaturerna och de rekommenderade
tillagningstiderna. Parametrarna kan
variera beroende på matens temperatur,
kvalitet, konsistens och kvantitet.
Tillagningstiden beror mer på matens
tjocklek än på dess vikt. Till exempel en
stek, ju tjockare steken är desto mer tid
tar det för stekens mitt att nå den
förutbestämda temperaturen. En 2 cm
tjock stek behöver ungefär en timme för
att nå 58 °C, medan en 5 cm tjock stek
behöver cirka fyra timmar.
Övervaka den första
matlagningssessionen för att säkerställa
att parametrarna nedan passar dina
matlagningsvanor och köksredskap. Du
kan ändra dessa parametrar beroende
på personliga preferenser.
7.7 Tillagningsguide
Tabellen nedan visar exempel på
mattyper och ger dig de optimala
Typ av mat Tillagnings‐ Tillagnings‐ Matens
metod
nivå
tjocklek/
mängd
Innertemp/ Tillagnings‐
tillagnings‐ tid (minuter)
temp (°C)
Nötstek
50 - 54
Sous-vide
röd
medium
välstekt
Kyckling‐
bröst
Sous-vide
genomstekt
Pochera
genomstekt
Kycklinglår
Pochera
genomstekt
Fläskstek
Sous-vide
Fläskkarré
Sous-vide
2 cm
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
2 cm
55 - 60
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
2 cm
61 - 68
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
200 - 300 g
64 - 72
45- 60
68 - 74
35 - 45
200 - 300 g
78 - 85
30 - 60
genomstekt
2 cm
60 - 66
35 - 60
genomstekt
4 - 5 cm
62 - 66
60 - 120
58
www.electrolux.com
Typ av mat Tillagnings‐ Tillagnings‐ Matens
metod
nivå
tjocklek/
mängd
Innertemp/ Tillagnings‐
tillagnings‐ tid (minuter)
temp (°C)
Lammfilé
56 - 60
35 - 60
64 - 68
40 - 65
56 - 60
60 - 120
64 - 68
65 - 120
Sous-vide
medium
2 cm
genomstekt
Lammsadel Sous-vide
(utan ben)
medium
Lax
genomskin‐
lig
2 cm
46 - 52
20 - 45
3 cm
46 - 52
35 - 50
genomskin‐
lig
2 cm
55 - 68
20 - 35
3 cm
55 - 68
25 - 45
Sous-vide
Pochera
200 - 300 g
genomstekt
Tonfisk
Sous-vide
genomskin‐
lig
2 cm
45 - 50
35 - 50
Räkor
Sous-vide
genomskin‐
lig
1 - 2 cm
50 - 56
25 - 45
Ägg
Sous-vide
mjuk1)
M - storlek
63 - 64
45 - 702)
medium1)
65 - 67
45 - 702)
hårdkokt1)
68 - 70
45 - 702)
mjukt
kokar
4
medium
kokar
7
hårt
kokar
10
Kokar
Ris
Sväller
kokt
-
-
10 - 30
Potatis
Kokar
kokt
-
-
15 - 30
Grönsaker
(färska)
Sous-vide
kokt
-
85
30 - 40
Sparris
Sous-vide
kokt
-
85
30 - 40
1) Äggvitan är flytande.
2) Angiven tid är för ett medelstort ägg. Lägg till en minut för stora ägg eller ägg tagna direkt
från kylskåpet.
Fler tips för Tillagningshjälp:
•
•
Fyll kastrullen med en lämplig mängd
vätska (dvs mellan 1 - 3 liter) före
tillagning. Försök undvika att tillsätta
mer under tillagning.
Använd ett lock för att spara energi
och nå temperaturen snabbare (även
för uppvärmning av vatten).
•
•
•
•
Rör regelbundet i maten under hela
tillagningen för att säkerställa en jämn
temperaturfördelning.
Salta i början av tillagningen.
Tina maten innan du tillagar den.
Tillsätt grönsaker (t ex broccoli,
blomkål, gröna bönor, brysselkål) när
vattnet når den avsedda temperaturen
och popup-fönstret visas.
SVENSKA
•
Lägg potatis eller ris i kallt vatten
innan du slår på funktionen.
• För grytor, såser, soppor, curry,
raguer, goulash och buljonger du kan
använda Värma upp eller Sjuda.
Innan du slår på Sjuda-funktionen,
stek ingredienserna (utan
Termometer) och tillsätt den kalla
vätskan, därefter ska du slå på
funktionen från Tillagningshjälp.
• För små skaldjur, t ex skivor/tentakler
av bläckfisk eller skaldjur kan man
använda Steka.
Fler tips för Steka:
59
7.8 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
•
Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
VARNING!
Använd endast kokkärl med
flat botten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara laminerade
kokkärl med låg
värmeinställningsnivå för att
undvika att kokkärlen
överhettas och skadas.
•
•
•
•
•
•
Slå på funktionen när hällen är kall
(ingen förvärmning behövs).
Använd kokkärl gjort av rostfritt stål
med sandwich-botten.
Använd inte kokkärl med upphöjd
relief i bottens mitt.
Olikar storlekar på kokkärl kan ge
olika uppvärmningstider. Tunga
kokkärl lagrar mer värme än lätta
kokkärl men de tar längre tid att
värma upp.
Vänd på maten när den uppnår halva
den önskade temperaturen.
Mycket tjock mat ska vändas oftare (t
ex varannan minut). Vi
rekommenderar att du använder
Sous-vide-metoden först för bästa
resultat. För bästa resultat, lägg de
förberedda delarna i en förvärmd
stekpanna och stek dem snabbt på
båda sidor.
Ta alltid bort Termometer innan du
vänder på maten.
Håll fönstret för Hob²Hood
infraröda
signalkommunikator ren.
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen. AEGköksfläktar som fungerar med den här
funktionen måste ha symbolen .
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Allmän information
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
60
www.electrolux.com
•
•
•
•
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
•
8.2 Rengöring av hällen
•
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
•
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
Det finns horisontella spår i ytan på
hällen. Rengör hällen med en fuktad
duk och lite diskmedel med en mjuk
rörelse från vänster till höger. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
trasa från vänster till höger.
9. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Du har inte ställt in värme‐
läget för 60 sekunder.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget för
mindre än 60 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touch-kontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
SVENSKA
61
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayen reagerar inte på
beröring.
Delar av displayen är täckt
eller så har kastruller pla‐
cerats för nära displayen.
Det finns vätska eller något
objekt på displayen.
Ta bort dessa. Flytta kast‐
rullerna från displayen.
Rengör displayen, vänta
tills enheten har kallnat.
Dra ur elkontakten. Sätt i
elkontakten igen efter 1 mi‐
nut.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn under
hällens yta vara trasig.
När du har slagit på Tillag‐
ningshjälp, hettas hällen
upp, stoppar och sedan
startar den igen.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Detta är en säkerhetskont‐ Det är en normal procedur,
roll för att säkerställa att
det är ingen felfunktion.
Termometer är i en kastrull
för vilken funktionen Tillag‐
ningshjälp var aktiverad.
Du kan inte aktivera den
En annan zon har redan
högsta värmeinställningen. ställts in på högsta värme‐
inställning.
Minska först effekten på
den andra zonen.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Displayen visar att Termo‐
meter inte kunde hittas.
Positionen av Termometer
är felaktig.
Någonting blockerar signa‐
len (t ex bestick, ett kast‐
rullhandtag eller en annan
kastrull).
Positionera Termometer
korrekt. Titta på bilderna i
avsnittet Råd och tips.
Ta bort alla metallobjekt el‐
ler annat som kan blockera
signalen.
Displayen visar att vattnets Du kalibrerade inte Termo‐
temperatur är högre än
meter eller så gjorde du
100 °C.
något fel.
Du flyttade hällen till en an‐
nan plats.
Kalibrera Termometer
igen. Se "Kalibrering".
Du kan också behöva kon‐
trollera om kalibreringsko‐
den är korrekt. Se "Par‐
koppling"
Du hällde i för mycket salt i Salta inte i kokande vatten.
vattnet.
62
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Temperaturen syns inte på Termometer kunde inte an‐
displayen.
sluta till hällen eftersom
Displayen visar en var‐
signalstyrkan är för låg.
ningskod.
Placera Termometer nära
antennen på hällens yta,
nära mitten av hällen. Se
"Råd och tips".
Någonting är i vägen för
Termometer eller antennen
på hällens yta, t.ex. bestick
i metall.
Ta bort allt som täcker an‐
tennen. Se till att placera
kokkärl mitt på kokzonen.
Se "Råd och tips".
Anslutningen mellan Ter‐
mometer och antennen
gick förlorad.
Se till att inget blockerar
signalen. Flytta på Termo‐
meter längs kanten på
kastrullen för att justera
dess position. Se "Råd och
tips".
Andra apparater går på
samma frekvens och stör
anslutningen.
Ta bort andra apparater
som kan störa anslutning‐
en. Se "Tekniska data".
Temperaturen på maten är Termometer är inte isatt på Se till att mätpunkten sitter
inte som förväntat.
ett korrekt sätt.
i den tjockaste delen av
maten. Titta på bilderna i
avsnittet Råd och tips.
Hällen detekterar signifi‐
kanta temperaturförändr‐
ingar.
Du har tillsatt vatten eller
flyttat kastrullen under till‐
agning.
Undvik att tillsätta vatten
eller att flytta på kastrullen
efter att funktionen har
startat.
Värmen i kastrullen kunde
inte spridas jämnt, gäller
speciellt tjocka vätskor.
Rör om regelbundet.
Kastrullen blir för varm el‐
ler maten blir klar för
snabbt.
Du har använt en kastrull
som är för liten.
Använd kastruller som är
lika stora som den kokzo‐
nen du ska använda. Se
avsnittet "Tekniska data".
Du kan inte aktivera en
funktion.
En annan funktion kanske
används på samma kok‐
zon, vilket gör att den inte
kan användas.
Stoppa en funktion innan
du aktiverar en annan.
Tillagningshjälp eller Sous- I början av en tillagnings‐
vide stoppar.
session är vätskans tem‐
peratur i kastrullen högre
än 40 °C.
Kokkärlet som används är
mycket varmt.
Hob²Hood fungerar inte.
Använd bara kalla vätskor.
Förvärm inte kokkärlet.
Du kan täcka över kontroll‐ Avlägsna föremålet från
panelen.
kontrollpanelen.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hob²Hood är igång, men
bara lampan lyser.
Du har aktiverat H1-läge.
Ändra läget till H2 - H6 el‐
ler vänta tills det automa‐
tiska läget startar.
63
Hob²Hood lägen H1 - H6
Det kan vara fel på glöd‐
är igång, men lampan lyser lampan.
inte.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Det hörs inget ljud när du
Ljudet är avaktiverat.
trycker på touch-kontroller‐
na.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Fel språk är inställt.
Återställ alla funktioner till
fabriksinställningarna. Välj
Återställ inställn. från
Meny.
Dra ur elkontakten. Sätt i
elkontakten igen efter 1 mi‐
nut. Ställ in Språk, Ljus‐
styrka i display och Ljudvo‐
lym.
Du ändrade språket av
misstag.
En kokzon har avaktiveras. Automatisk avstängning
Ett varningsmeddelande
avaktiverar kokzonen.
som säger att kokzonen
ska stängas av visas.
Se "Daglig användning".
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
och ett meddelande vi‐
sas.
Lås är på.
Se "Daglig användning".
O - X - A visas.
Barnlås är på.
Se "Daglig användning".
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kok‐
kärl. Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Teknis‐
ka data".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
blinkar.
och en siffra tänds.
der. Om
visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
64
www.electrolux.com
9.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
10. TEKNISKA DATA
10.1 Typskylt
Modell HOB890PMF
Typ 62 D4A 01 CA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
AEG
PNC 949 599 032 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
10.2 Programlicenser
Programvaran som medföljer hällen
innehåller upphovsrättsskyddad
programvara som är licensierad under
BSD, fontkonfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2,0 m.fl.
Se fullständig kopia av licensen på:
Meny > Inställningar > Service > Licens.
Du kan hämta källkoden för open sourceprogramvaran genom att följa
hyperlänken som finns på
webbproduktsidan.
10.3 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Mitten fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
2300
3600
10
205 - 240
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
10.4 Termometer Tekniska data
Termometer är godkänd för användning i
kontakt med mat.
Arbetsfrekvens
433,05 434,73 MHz
Maximal uteffekt
5 dBm
Temperaturvariation
0 - 120 °C
Mätcykel
3 sekunder
SVENSKA
65
11. ENERGIEFFEKTIVITET
11.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
HOB890PMF
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐ Vänster fram
ner (Ø)
Vänster bak
Mitten fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Energiförbrukning per
Vänster fram
kokzon (EC electric cook‐ Vänster bak
ing)
Mitten fram
Höger bak
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
183,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
•
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av markeringarna i respektive
kokzon.
11.2 Energibesparing
•
•
•
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
66
www.electrolux.com
SVENSKA
67
867357392-A-302019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising