Electrolux | HOB690PMF | User manual | Electrolux HOB690PMF Brugermanual

Electrolux HOB690PMF Brugermanual
HOB690PMF
DA
FI
Kogesektion
Keittotaso
Brugsanvisning
Käyttöohje
Get the most out
of your appliance
For your digital manual, how-to videos and
support visit electrolux.com/getstarted
2
35
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 11
6. DAGLIG BRUG.................................................................................................13
7. RÅD OG TIP..................................................................................................... 21
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 27
9. FEJLFINDING...................................................................................................28
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 32
11. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................33
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en
ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes
og slukkes af et forsyningsværk.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved
hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at
afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
DANSK
5
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller
ark papir, som kan blive suget ind,
da de kan ødelægge
køleblæserne eller skade
kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
Fjern evt. separatorpaneler, der er
installeret i kabinettet under
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
6
www.electrolux.com
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
•
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Termometer
•
•
•
•
•
•
•
Brug Termometer i
overensstemmelse med dens formål.
Brug den ikke til at åbne eller løfte
noget.
Brug kun Termometer anbefalet til
kogesektionen, én ad gangen.
Brug den ikke, når den har en
funktionsfejl eller er beskadiget.
Brug ikke Termometer i ovnen eller
mikrobølgeovnen.
Termometer kan måle temperaturer
på op til 120 °C.
Sørg for, at Termometer altid er inde i
maden eller væsken op til den
minimale niveaumarkering.
Gør Termometer rent, inden du tager
den i brug. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
DANSK
•
•
opløsningsmidler eller
metalgenstande. Vask ikke
Termometer i opvaskemaskinen.
Silikonehåndtaget kan blive misfarvet,
hvilket ikke har nogen indvirkning på,
hvordan Termometer fungerer.
Brug den originale emballage til at
opbevare Termometer.
Hvis du udskifter Termometer, skal
den gamle opbevares mindst 3 meter
væk. Den gamle Termometer kan
påvirke den nyeste funktion.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•
Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt lokale servicecenter.
3.4 Montering
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sidder i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
•
•
Kogesektionen leveres med netkabel.
For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
7
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
min.
500mm
min.
50mm
8
www.electrolux.com
Hvis apparatet installeres
over en skuffe, kan
kogesektionens ventilation
opvarme de genstande, der
ligger i skuffen, under
madlavningsprocessen.
min.
28
min. min.
12 60
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
5
4
1
4
1 Induktionszone med Hjælp Til
Tilberedning
2 Induktionszone med Hjælp Til
Tilberedning og Stege
3 Kontrolpanel
4 Induktionskogezone
5 Område med antenne
2
3
FORSIGTIG!
Læg ikke noget på
kogesektionen i dette
område.
4.2 Oversigt over betjeningspanelet
1
2 3
4
14
5
13
6
7
12
Berør det relevante symbol for at se de tilgængelige indstillinger.
8
9
11 10
DANSK
9
Symbol Kommentar
1
ON/OFF
For at tænde og slukke for kogesektionen.
2
Menu
For at åbne og lukke Menu.
3
Termometer
For at åbne Termometer-menuen.
4
Zonevalg
For at åbne skyderen for den valgte zone.
Zoneindikator
For at vise for hvilken zone, skyderen er aktiv.
-
For at indstille timerfunktionerne.
Skyder
For at justere varmetrinnet.
8
PowerBoost
For at aktivere funktionen.
9
Lås
For at aktivere og deaktivere funktionen.
-
Vinduet for den Hob²Hood infrarøde signalkom‐
munikator. Dæk det ikke.
Pause
For at aktivere og deaktivere funktionen.
-
For at vise det aktuelle varmetrin.
Bridge
For at aktivere og deaktivere funktionen.
Signal indicators
Fuld forbindelse / Intet signal. For at vise signal‐
styrken af forbindelsen mellem Termometer og
antennen.
5
-
6
7
-
10
11
12
0-9
13
14
/
4.3 Termometer
1 2
3 4
5
6
Termometer er en trådløs
temperatursensor, der fungerer uden et
batteri, leveret i en emballage med
kogesektionen. Inden i dens håndtag er
der en antenne. Der er placeret en
anden antenne under kogesektionens
overflade, i området mellem de to
bageste kogezoner. For at sikre korrekt
1 Målepunkt
2 Minimal niveaumarkering
3 Anbefalet nedsænkningsrækkevidde
(for væsker)
4 Kalibreringstilstand
5 Krog til placering af Termometer på
kanten
6 Håndtag med antenne indeni
kommunikation mellem Termometer og
kogesektionen må du ikke placere noget
på kogesektionen i dette område.
Målepunktet er placeret halvvejs mellem
spidsen og den minimale
niveaumarkering. Indsæt Termometer i
maden mindst op til den minimale
niveaumarkering. For væsker skal
10
www.electrolux.com
Termometer nedsænkes 2-5 cm i
væsken over den minimale
niveaumarkering for at opnå de bedste
tilberedningsresultater. Anbring
Termometer på kanten af gryden eller
panden med krogen, luk til området med
antennen, ved positionen kl. 1 - 3 (for
den venstre side af kogesektionen) eller
positionen kl. 9 - 11 (for den højre side af
kogesektionen).
De følgende kontrollamper viser styrken
af forbindelsen mellem kogesektionen og
Termometer på displayet: ,
Hvis kogesektionen opretter
,
.
forbindelsen, lyser . Du kan flytte
Termometer langs kanten af gryden for
at oprette eller styrke forbindelsen.
Kogesektionen opdaterer
forbindelsesstatussen hvert 3. sekund.
Få mere information i "Råd
og tips til Termometer".
4.4 Nøglefunktioner af din
kogesektion
Din nye SensePro® -kogesektionen
fører dig professionelt gennem hele
tilberedningen. Se nedenstående
information for at opdage adskillige af
dens bedste funktioner.
Afhængigt af madtypen kan du bruge
Hjælp Til Tilberedning med eller uden
Termometer. For adskillige retter får du
forskellige sæt af funktioner.
Termometer
- kan anvendes på to
måder. Den måler temperaturen i
funktioner som Termometer og Stege og
hjælper dig med at bevare temperaturen
nøjagtigt for forskellige typer mad under
tilberedning Sous-vide eller brug af
funktioner som Pochering, Simre eller
Genopvarmning.
Hjælp Til Tilberedning - gør
madlavningen lettere ved at give dig
klargjorte opskrifter til forskellige retter,
foruddefinerede kogeparametre og
trinvise instruktioner. Du kan bruge den
med Termometer, f.eks. til at tilberede en
steak, eller uden den, f.eks. til at
tilberede pandekager. De tilgængelige
tilvalg afhænger af den slags ret, du vil
lave. I denne tilstand kan du bruge
funktioner som Sous-vide, Stege, Simre,
Genopvarmning og mange flere. Popupvinduer og lyde informere dig, når den
foruddefinerede temperatur er nået. Du
kan åbne Hjælp Til Tilberedning fra
Menu.
Sous-vide
- en metode til tilberedning
af vakuumpakket mad ved lav
temperatur, i en længere tidsperiode,
som hjælper dig med at bevare
vitaminerne og smagen. Din kogesektion
giver dig klare indstillinger og
instruktioner, du skal følge. Når du
vælger funktionen gennem Hjælp Til
Tilberedning, er temperaturerne defineret
for forskellige typer mad. Du kan også
vælge dine egne temperaturer, hvis du
aktiverer funktionen gennem Sous-vide i
Menu.
- en stegemetode med
Stege
automatisk kontrollerede varmetrin,
egnet til forskellige typer mad. Det
hjælper dig med at undgå
overopvarmning af mad eller olie. Du kan
aktivere den ved at vælge Hjælp Til
Tilberedning fra Menu.
Termometer - med denne funktion måler
Termometer temperaturen under
tilberedning. Du kan ikke bruge den, når
funktionen Hjælp Til Tilberedning er i
gang.
Andre nyttige funktioner af din
kogesektion:
Smeltning
- denne funktion er
perfekt til at smelte chokolade eller smør.
PowerBoost
- denne funktion koger
hurtigt store mængder vand.
Pause
- denne funktion sænker
varmetrinnet til 1 for alle kogezoner, så
DANSK
du kan holde maden varm gennem
længere tid.
mellem for at overvåge
tilberedningstiden.
Bridge
- denne funktion gør det
muligt at kombinere begge venstre zoner
og at bruge større kogegrej. Du kan
bruge den med Stege.
Se "Daglig brug" for yderligere
information.
Hob²Hood - denne funktion forbinder
kogesektionen med en speciel emhætte
og justerer blæserhastigheden i
overensstemmelse.
- denne funktion deaktiverer
Lås
midlertidigt kontrolpanelet under
tilberedning.
Børnesikring - denne funktion
deaktiverer kontrolpanelet, mens
kogesektionen ikke er tændt, hvilket
forhindrer utilsigtet brug.
11
4.5 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
III / II / I Forbrændingsrisiko
ved restvarme. Indikatoren
viser niveauet af restvarme.
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til
madlavningen, i selve kogegrejets bund.
Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
Optællingstimer, Nedtællingstimer og
Minutur - er tre funktioner, du kan vælge
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
•
5.1 Brug af displayet
•
•
•
•
•
•
•
•
Kun baggrundsoplyste symboler kan
anvendes.
For at aktivere et givet tilvalg skal du
berøre det relevante symbol på
displayet.
Den valgte funktion aktiveres, når du
slipper displayet med fingeren.
Brug en hurtig bevægelse, eller træk
fingeren langs displayet, for at rulle de
tilgængelige tilvalg. Bevægelsens
hastighed afgør hvor hurtigt, skærmen
bevæger sig.
Rulningen kan stoppe af sig selv, eller
du kan stoppe den med det samme,
hvis du berør displayet.
Du kan ændre de fleste af de
parametre, der vises på displayet, når
du berører de relevante symboler.
Du kan rulle gennem listen og/eller
berøre det ønskede tilvalg for at
vælge den påkrævede funktion eller
tid.
Når kogesektionen er aktiveret, og
visse af symbolerne forsvinder fra
•
displayet, kan du berøre det igen. Alle
symbolerne kommer tilbage.
For visse funktioner vises der et
popup-vindue med yderligere
oplysninger, når du starter dem.
Kontrollér , inden du aktiverer
funktionen, for at deaktivere popupvinduet permanent.
Vælg først en zone for at aktivere
timerfunktionerne.
Nyttige symboler for displaynavigati‐
on
Bekræfter valget eller indstillin‐
gen.
Går ét niveau tilbage/frem i
Menu.
Ruller instruktionerne op/ned på
displayet.
Aktiverer/deaktiverer tilvalgene.
Lukker popup-vinduet.
Annullerer en indstilling.
12
www.electrolux.com
5.2 Første tilslutning til lysnet
Når du slutter kogesektionen til nettet for
første gang, skal du indstille Sprog,
Lysstyrke display og Signal volume.
Du kan ændre indstillingen i Menu >
Indstillinger > Opsætning. Der henvises
til "Daglig brug".
5.3 Kalibrering af Termometer
Inden du begynder at bruge Termometer,
skal du kalibrere den for at sikre, at
temperaturmålingerne er korrekte.
Når Termometer er kalibreret korrekt,
måler den temperaturen ved kogepunktet
med toleranceområdet på + / - 2 °C.
Følg proceduren, når:
•
•
•
du installerer kogesektionen for første
gang;
du flytter kogesektionen til et andet
sted (højdeskift);
du udskifter Termometer.
Brug en gryde med en
bunddiameter på 180 mm,
og fyld den med 1 - 1,5 l
vand.
1. For at kalibrere eller genkalibrere
funktionen skal du stille Termometer
på kanten af en gryde. Fyld gryden
med koldt vand, mindst op til den
minimale niveaumarkering, og stil
den på den venstre forreste
kogezone.
2. Tryk på
.
Vælg Indstillinger >Termometer >
Kalibrering på listen.
3. Tryk på Kalibrér.
Følg vejledningen på skærmen.
Læg ikke salt i vandet, da
dette kan påvirke
proceduren.
Hjælp Til Tilberedning
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet.
5.4 Parring af Termometer
Oprindeligt bliver din kogesektion parret
med Termometer ved levering.
Hvis du udskifter Termometer med en ny,
skal du parre den med din kogesektion.
.
1. Tryk på
Vælg Indstillinger >Termometer > Parring
på listen.
2. Berør Koble fra for at afbryde den
forrige Termometer.
3. Berør Parre ved siden af kogezonen.
Der vises et popup-vindue.
4. Indtast den 5-cifrede kode, der er
indgraveret på din nye Termometer,
ved hjælp af nummertastaturet.
5. Berør Ok for at bekræfte.
Din Termometer er nu parret med
kogesektionen.
Kalibrer altid Termometer efter parring.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet.
5.5 Menu struktur
Berør
for at få adgang og ændre
indstillingerne for kogesektionen eller
aktivere nogle funktioner.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
Tabellen viser den grundlæggende
Menu-struktur.
Der henvises til afsnittet Hjælp Til Tilberedning i "Daglig
brug".
DANSK
Kogepladefunktioner
13
Sous-vide
Termometer
Smeltning
Indstillinger
Børnesikring
Optællingstimer
Hob²Hood
Der henvises til afsnittet
Hob²Hood i "Daglig brug".
Termometer
Forbindelse
Kalibrering
Parring
Opsætning
Hjælp Til Tilberedning
Sprog
Panel signal
Signal volume
Lysstyrke display
Service
Demo-funktion
Licens
Vis softwareversion
Alarmhistorik
Nulstil alle indstil.
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
6.2 Automatisk slukning
•
•
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
•
alle kogezoner deaktiveres,
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
du spilder eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
•
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
du bruger forkert kogegrej, eller der er
ikke noget kogegrej på en given zone.
Det hvide kogezonesymbol blinker, og
induktionskogezonen deaktiveres
automatisk efter 2 minutter.
du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid vises der en
besked, og kogesektionen slukkes.
14
www.electrolux.com
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
1-2
6 timer
3-5
5 timer
6
4 timer
7-9
1,5 time
Når du bruger Stege,
deaktiveres kogesektionen
efter 1,5 timer. For Sousvide deaktiveres
kogesektionen efter 4 timer.
6.3 Brug af kogezonerne
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone. Induktionskogezoner tilpasser
sig automatisk til størrelserne af
kogegrejets bund.
Når du stiller en gryde på den valgte
kogezone, registrerer kogesektionen den
automatisk, og den relevante skyder
vises på displayet. Skyderen er synlig i 8
sekunder, og derefter vender displayet
tilbage til hovedvisningen. Tryk på
skærmen uden for skyderområdet for at
lukke skyderen hurtigere.
3. Berør din finger og lad den glide for
at indstille det ønskede varmetrin.
Symbolet bliver rødt og større.
Du kan også ændre varmetrinnet under
tilberedning. Tryk på symbolet til valg af
zone på hovedvisningen af
kontrolpanelet, og bevæg din finger til
venstre eller højre (for at sænke eller øge
varmetrinnet).
6.5 Bridge-funktion
Funktionen forbinder to kogezoner, så de
fungerer som én samlet med det samme
varmetrin.
Du kan bruge funktionen med stort
kogegrej.
1. Stil kogegrejet på to kogezoner.
Kogegrejet skal dække begge zoners
midte.
for at aktivere funktionen.
2. Berør
Zonesymbolet ændres.
3. Indstil varmetrinnet.
Kogegrejet skal dække midten af begge
zoner, men må ikke overskride
områdemarkeringen.
Når andre zoner er aktive, kan
varmetrinnet for den zone, du vil bruge,
være begrænset. Se "Effektstyring".
Sørg for, at gryden er
velegnet til
induktionskogesektioner. Få
flere oplysninger om typer
kogegrej i "Nyttige
oplysninger og råd".
Kontrollér grydens størrelse i
"Tekniske data".
6.4 Varmetrin
1. Tænd for kogesektionen.
2. Stil gryden på den valgte kogezone.
Skyderen for den aktive kogezone vises
på displayet og er aktiv i 8 sekunder.
Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Nu fungerer kogezonerne uafhængigt.
DANSK
15
6.6 PowerBoost
Denne funktion aktiverer mere effekt for
den passende induktionskogezone, og
det afhænger af kogegrejets størrelse.
Funktionen kan kun aktiveres i en
begrænset tidsperiode.
1. Berør først det ønskede zonesymbol.
2. Berør , eller lad din finger glide til
højre for at aktivere funktionen for
den valgte kogezone.
Symbolet bliver rødt og større.
Funktionen deaktiveres automatisk. For
at deaktivere funktionen manuelt skal du
vælge zonen og ændre dens varmetrin.
Se "Tekniske data" for
maksimale
varighedsværdier.
6.7 Effektstyring
•
•
•
•
•
•
•
Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3680 W.
Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt
fase, overskrider 3680 W.
Funktionen reducerer effekten af de
andre kogezoner, der er forbundet til
den samme fase, hvilket påvirker det
tilgængelige varmetrin.
Det maksimale varmetrin er synligt på
skyderen. Kun cifrene i hvid er aktive.
Hvis et højere varmetrin ikke er
tilgængeligt, skal du først reducere
det for de andre kogezoner.
6.8 Hjælp Til Tilberedning
Denne funktion justerer parametrene til
forskellige typer mad og bevarer dem
gennem madlavningen.
Med funktionen kan du tilberede mange
forskellige retter, såsom Kød, Fisk og
skaldyr, grønt, Supper, Saucer, Pasta
eller Mælk. Der er forskellige
tilgængelige tilberedningsmetoder til
forskellige typer mad. For kylling kan du
f.eks. vælge mellem Stege, Sous-vide
eller Pochering.
Du kan kun aktivere funktionen på den
venstre side af kogesektionen. Hjælp Til
Tilberedning med funktionen Sous-vide
kan aktiveres for den venstre forreste
eller bageste kogezone. Hvis du vil bruge
Stege, kan den aktiveres for den venstre
forreste kogezone eller begge
kogezoner, når de forbindes.
Hvis Hjælp Til Tilberedning kører på den
venstre forreste kogezone, skal du bruge
zonerne til højre til tilberedning uden
funktionen.
Brug ikke kogegrej med en bunddiameter
på over 200 mm på den venstre bageste
kogezone, når funktionen er tændt på
den venstre forreste. Dette kan påvirke
forbindelsen mellem Termometer og
antennen placeret bag kogesektionens
overflade.
Opvarm ikke kogegrej inden
tilberedning. Brug kun koldt
vand fra hanen eller kolde
væsker, hvis relevant.
Genopvarm kun kolde retter.
16
www.electrolux.com
Følg vejledningen på
displayet for Stege. Tilføj
olie, når panden er varm.
Med Hjælp Til Tilberedning
virker timerfunktionen som
Minutur. Det stopper ikke
funktionen, når den
indstillede tid er gået.
1. For at aktivere funktionen skal du
berøre
eller
og vælge Hjælp
Til Tilberedning.
2. Vælg den type mad, du vil tilberede,
på listen.
For hver type mad er der nogle få
tilgængelige tilvalg. Følg
instruktionerne vist på displayet.
• Du kan berøre Ok øverst på
popup-vinduet for at bruge
standardindstillingerne.
• Du kan ændre
standardvarmetrinnet for Stege.
For nogle retter kan du kontrollere
madens kernetemperatur, hvis du
bruger Termometer.
• For de fleste tilvalg, f.eks. Sousvide og Pochering, kan du ændre
standardtemperaturen.
• Du kan ændre standardtiden eller
indstille din egen. Kun for Sousvide er den minimale tid
foruddefineret.
Der er yderligere instruktioner med
detaljerede oplysninger på skærmen. Du
kan rulle dem med
og
.
3. Tryk på Ok. Følg instruktionerne i
popup-vinduet.
Nogle af tilvalgene starter med
forvarmning. Du kan følge
udviklingen på kontrolbjælken.
4. Hvis der vises et popup-vindue med
instruktioner skal du berøre Ok og
derefter Start for at fortsætte.
Funktionen er tændt med de
foruddefinerede indstillinger.
Kontrollér , inden du aktiverer
funktionen, for at deaktivere popupvinduet permanent.
5. Når den indstillede tid er gået, lyder
der et akustisk signal, og der vises et
popup-vindue. For at lukke vinduet
skal du berøre Ok.
Funktionen stopper ikke automatisk. For
Sous-vide deaktiveres kogesektionen
automatisk efter højst fire timer.
For at stoppe funktionen skal du berøre
eller
eller symbolet for den aktive
zone og vælge Stop. Berør Ja i popupvinduet for at bekræfte.
6.9 Sous-vide
For at tilberede kød, fisk eller grønt med
brugen af funktionen skal du bruge
passende poser med zip-lock eller
plastikposer og en vakuumforsegler.
Læg krydret mad i poser og
vakuumforsegl dem. Du kan også købe
portioner af mad, der er klar til
tilberedning med denne
tilberedningsmetode.
ADVARSEL!
Sørg for, at du overholder
principperne for
fødevaresikkerhed. Se
"Nyttige oplysninger og råd".
Med denne funktion kan du frit vælge din
egen tid og temperatur (mellem 35 and
85 °C), passende til den slags mad, du
vil tilberede. Brug højst 4 liter vand; dæk
gryden med et låg. Få flere oplysninger
om tilberedningsparametre i
Madlavningsguidens tabel under "Nyttige
oplysninger og råd". Optø mad, inden
den tilberedes.
Funktionen kan kun aktiveres for den
venstre forreste eller venstre bageste
kogezone. Hvis Sous-vide kører, skal du
bruge zonerne til højre til tilberedning
uden funktionen.
Med Sous-vide virker
timerfunktionen som
Minutur. Funktionen
aktiveres automatisk først
efter højst fire timer.
1. Tilbered portioner af mad i
overensstemmelse med ovenstående
instruktioner.
2. Sæt gryden med koldt vand på
venstre forreste eller bageste
kogezone.
DANSK
3. Berør
> Sous-vide. Du kan også
berøre
> Kogepladefunktioner >
Sous-vide.
4. Vælg den rigtige temperatur.
Indstilling af klokkeslæt (valgfrit).
Tilberedningstiden afhænger af madens
tykkelse og type.
5. Berør Ok for at fortsætte.
6. Anbring Termometer på grydens
kant.
7. Berør Ok for at lukke popup-vinduet.
8. Berør Start for at aktivere
forvarmning.
Når gryden når den tilsigtede temperatur,
lyder der et akustisk signal, og der vises
et popup-vindue. Berør Ok for at
bekræfte.
9. Læg portioner af mad i poser vertikalt
i gryden (du kan bruge et Sous-videstativ). Tryk på Start.
Hvis du indstiller Minutur, begynder den
at køre med funktionen.
10. Når tiden er gået, udsendes der et
lydsignal, og
blinker. Signalet
deaktiveres ved at berøre .
For at stoppe eller genjustere funktionen
eller symbolet for den
skal du berøre
aktive zone og derefter Stop. Berør Ja i
popup-vinduet for at bekræfte.
KeepTemperature
Du kan bruge funktionen Sous-vide til
tilberedning, mens Termometer nøjagtigt
kontrollerer og opretholder temperaturen
(med en nøjagtighed af + / - 1 °C ). Du
kan tilberede mange forskellige retter,
såsom krydrede fonde eller saucer (f.eks.
forskellige typer karryretter eller
bouillabaisse). Du kan indstille dine egne
parametre eller se Madlavningsguidens
tabel under "Nyttige oplysninger og råd".
Funktionen kan kun aktiveres for den
venstre forreste eller venstre bageste
kogezone.
1. Berør
> Kogepladefunktioner >
Sous-vide eller åbn funktionen ved at
berøre
> Sous-vide.
2. Vælg den rigtige temperatur.
Indstilling af klokkeslæt (valgfrit).
3. Berør Ok for at fortsætte.
17
4. Placer Termometer på kanten af
gryden, eller indsæt den i maden.
5. Berør Start for at aktivere
forvarmning.
Når gryden når den tilsigtede temperatur,
lyder der et akustisk signal, og der vises
et popup-vindue.
6. Berør Ok for at lukke popup-vinduet.
7. Tryk på Start.
Hvis du indstiller Minutur, begynder den
at køre med funktionen.
8. Når tiden er gået, udsendes der et
lydsignal, og
blinker. Signalet
deaktiveres ved at berøre .
For at stoppe eller genjustere funktionen
eller symbolet for den
skal du berøre
aktive zone og derefter Stop. Berør Ja i
popup-vinduet for at bekræfte.
6.10 Termometer
Med denne funktion virker Termometer
som et termometer, hvilket hjælper dig
med at overvåge madens eller væskens
temperatur under tilberedning. Du kan
f.eks. bruge det til at opvarme mad eller
kontrollere temperaturen af babymad.
Mindst én kogezone skal være aktiv for
at bruge funktionen.
Du kan aktivere funktionen for alle
kogezoner, men kun for én kogezone ad
gangen.
1. Indsæt Termometer i maden eller
væsken, op til den minimale
niveaumarkering.
2. Berør
på displayet for at åbne
menuen Termometer og vælge
Termometer. Du kan også berøre
> Kogepladefunktioner >
Termometer.
3. Tryk på Start.
Målingen starter på den aktive
kogezone.
Hvis ingen af kogezonerne er aktiv,
vises der en popup med information.
For at stoppe funktionen skal du berøre
cifrene, der indikerer temperaturen eller
og vælge Stop.
18
www.electrolux.com
6.11
Smeltning
Du kan bruge denne funktion til at smelte
forskellige produkter, f.eks. chokolade
eller smør. Du kan kun bruge funktionen
for én kogezone ad gangen.
på displayet for at åbne
1. Berør
Menu.
2. Vælg Kogepladefunktioner >
Smeltning på listen.
3. Tryk på Start.
Du skal vælge den ønskede
kogezone.
Hvis kogezonen allerede er aktiv,
vises der et popup-vindue. Annuller
det forrige varmetrin for at aktivere
funktionen.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
For at at stoppe funktionen skal du
berøre zonevalgsymbolet og derefter
berøre Stop.
6.12
Pause
6.13 Timer
+STOP
Nedtællingstimer
Brug denne funktion til at angive, hvor
længe en kogezone skal være tændt
under en enkelt tilberedning.
Du kan indstille funktionen for hver
kogezone separat.
1. Indstil først varmetrinnet til den
passende kogezone, og indstil
derefter funktionen.
2. Berør zonesymbolet.
3. Tryk på .
Timermenu-vinduet vises i displayet.
4. Kontrollér
funktionen.
for at aktivere
Symbolerne ændres til
.
5. Lad din finger glide til venstre eller
højre for at vælge den ønskede tid
(f.eks. timer og/eller minutter).
6. Berør Ok for at bekræfte dit valg.
+STOP
Du kan også vælge
for at annullere
dit valg.
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
og
blinker. Berør
lydsignalet fra.
Du kan ikke aktivere funktionen, når
Hjælp Til Tilberedning eller Sous-vide
kører.
Funktionen slås fra ved at indstille
varmetrinnet til 0. Alternativt kan du
Når funktionen er aktiv, kan kun
berøre
ved siden af den og bekræfte
berøre
dit valg, når der vises et popup-vindue.
symbolerne
og
anvendes. Alle
andre symboler på kontrolpanelet er låst.
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
Berør
for at aktivere funktionen.
tændes. Varmetrinnet sænkes til 1.
Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Funktionen stopper PowerBoost. Det
højeste varmetrin genaktiveres, når du
igen berører
.
for at slå
til venstre for timerværdien,
Minutur
Du kan bruge denne funktion, når
kogesektionen er tændt, men
kogezonerne kan ikke betjenes.
Funktionen påvirker ikke betjeningen af
kogezonerne.
1. Vælg en kogezone.
Den relevante skyder vises i displayet.
2. Tryk på .
Timermenu-vinduet vises i displayet.
3. Lad din finger glide til venstre eller
højre for at vælge den ønskede tid
(f.eks. timer og minutter).
4. Berør Ok for at bekræfte dit valg.
DANSK
Du kan også vælge
for at annullere
dit valg.
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
og
blinker. Tryk på
lydsignalet fra.
for at slå
For at deaktivere funktionen skal du
berøre
til venstre for timerværdien,
berøre
ved siden af den og bekræfte
dit valg, når der vises et popup-vindue.
Optællingstimer
Funktionen starter automatisk med at
tælle, efter du aktiverer en kogezone. Du
kan bruge denne funktion til at holde øje
med, hvor længe den er tændt.
1. Berør
for at få adgang til Menu.
2. Rul Menu for at vælge Indstillinger >
Optællingstimer.
3. Berør kontakten for at tænde/slukke
for funktionen.
Funktionen stopper ikke, når du løfter
gryden. For at nulstille funktionen og
og
start igen manuelt skal du berøre
vælge Nulstil fra popup-vinduet.
Funktionen begynder at tælle fra 0. For
at sætte funktionen for én kogesession
på Pause skal du berøre
og vælge
Pause fra popup-vinduet. Vælg Start for
at fortsætte tællingen.
6.14
Lås
Kontrolpanelet kan låses, mens
kogesektionen er tændt. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Berør
for at aktivere funktionen.
Funktionen deaktiveres ved at berøre
i 3 sekunder.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
6.15 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
19
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Indstillinger > Børnesikring på
listen.
3. Tænd for kontakten, og berør
bogstaverne A-O-X i den alfabetiske
rækkefølge for at aktivere funktionen.
Sluk for kontakten for at deaktivere
funktionen.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
6.16 Sprog
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Indstillinger >Opsætning >
Sprog på listen.
3. Vælg det passende sprog fra listen.
Berør
, hvis du vælger det forkerte
sprog. Der vises en liste. Vælg den tredje
mulighed fra toppen, og derefter den
sidste, men én mulighed. Vælg derefter
den anden mulighed. Rul ned for at
vælge det passende sprog fra listen.
Vælg til sidst muligheden til højre.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
6.17 Panel signal / Signal
volume
Du kan vælge den type lyd, din
kogesektion udsender, eller slå lydene
helt fra. Du kan vælge mellem klikket
(standard) eller bippet.
1. Berør
på displayet for at åbne
Menu.
2. Vælg Indstillinger > Opsætning>
Panel signal / Signal volume på
listen.
3. Vælg det rette tilvalg.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
20
www.electrolux.com
6.18 Lysstyrke display
Du kan ændre displayets lysstyrke.
Der findes 4 lysstyrkeniveauer, hvor 1 er
det laveste, og 4 er det højeste.
på displayet for at åbne
1. Berør
Menu.
2. Vælg Indstillinger >Opsætning >
Lysstyrke display på listen.
3. Vælg det rette niveau.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet. For at navigere gennem
Menu skal du bruge
eller .
6.19 Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en særlig
emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af den varmeste gryde på
kogesektionen.
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som standard
slået fra. Aktivér det, inden du bruger
funktionen. Få flere oplysninger i
vejledningen til emhætten.
For at aktivere funktionen automatisk
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5. Emhætten reagerer, når du bruger
kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed. Du kan indstille
kogesektionen, så den kun aktiverer
lyset ved at vælge H1.
Hvis du ændrer
blæserhastigheden på
emhætten, deaktiveres
standardforbindelsen med
kogesektionen. For at
genaktivere funktionen skal
du slukke for begge
apparater og tænde dem
igen.
Fun
kti‐
on
Auto‐ Kogning1)
ma‐
tisk
lys
Stegning2)
H0
Sluk
Sluk
Sluk
H1
Til
Sluk
Sluk
H23) Til
Blæserha‐
stighed 1
Blæserha‐
stighed 1
H3
Til
Sluk
Blæserha‐
stighed 1
H4
Til
Blæserha‐
stighed 1
Blæserha‐
stighed 1
H5
Til
Blæserha‐
stighed 1
Blæserha‐
stighed 2
H6
Til
Blæserha‐
stighed 2
Blæserha‐
stighed 3
1) Kogesektionen registrerer kogeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og ly‐
set og afhænger ikke af temperaturen.
Sådan skifter du tilstandene
Hvis du ikke er tilfreds med støjniveauet/
blæserhastigheden, kan du skifte
manuelt mellem tilstande.
1. Tryk på
.
Vælg Indstillinger > Hob²Hood på listen.
2. Vælg den rette tilstand.
For at gå ud af Menu skal du berøre
eller den højre side af displayet, uden for
popup-vinduet.
Når du er færdig med madlavningen og
slukker for kogesektionen, kan
emhætteblæseren stadigvæk være tændt
i et stykke tid. Efter denne tid deaktiverer
systemet automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet aktivering i de
næste 30 sekunder.
Lyset på emhætten slukkes 2 minutter
efter slukningen af kogesektionen.
DANSK
21
7. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se under "Tekniske data".
7.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
•
Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
•
•
Vand hurtigt kommer i kog på en
zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
7.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer (en
sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger en kogezone
på et højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer (en
sandwichstruktur).
• brummen: du bruger et højt varmetrin.
• klikken: der opstår elektrisk
omskiftning, gryden detekteres, efter
du stille den på kogesektionen.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
7.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
7.4 Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
22
www.electrolux.com
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2-3
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter halvvejs under
tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
5 - 15
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
7.5 Råd og tips til
Termometer
•
For funktioner som Hjælp Til
Tilberedning og Sous-vide
kan du kun bruge
Termometer på den venstre
side af kogesektionen. Med
funktionen Termometer kan
du også bruge Termometer
på den højre side af
kogesektionen.
For at sikre en stærk forbindelse (
) mellem Termometer og
kogesektionen:
For væsker
•
,
Nedsænk Termometer i væsken,
inden for den anbefalede
nedsænkningsrækkevidde. Den
minimale niveaumarkering skal
dækkes.
Anbring Termometer på grydens kant.
Hold den om muligt i lodret position.
Sørg for, at dens spids kommer i
kontakt med grydens bund. Håndtaget
på Termometer bør altid være uden
for gryden eller panden.
DANSK
23
For fast mad (måling af
kernetemperatur)
•
•
•
Hvis du vil bruge Termometer på den
venstre side af kogesektionen, skal du
sikre dig, at den er i nærheden af
kogesektionens midte, ved positionen
kl. 1 - 3. Hvis du vil bruge den på den
højre (med funktionen Termometer),
skal du sørge for, at den er placeret
ved kl. 9 - 11. Se illustrationerne
herunder.
Du kan flytte Termometer langs
kanten af gryden, hvis der ikke kan
oprettes forbindelse.
Du kan delvist dække gryden med et
låg.
Hvis du bruger den venstre forreste
kogezone, må du ikke stille store
gryder på den venstre bageste. Store
gryder på den venstre bageste
kogezone kan blokere signalet. Flyt
den store gryde til den højre bageste
kogezone.
•
Indsæt Termometer gennem madens
tykkeste del, op til den minimale
niveaumarkering. Målepunktet bør
være i rettens midterste del.
•
Sørg for at Termometer er sat fast ind
i maden. Metaldelene af Termometer
bør ikke berøre grydens/pandens
vægge. Håndtagets krog skal vende
nedad.
•
For kød / fisk med en tykkelse på 2 - 3
cm skal spidsen Termometer nå
bunden af panden.
Fjern Termometer, inden du vender
maden om.
Når du bruger en plancha, skal du
sørge for, at håndtaget på
Termometer forbliver på den højre
side, uden for dens overflade. Se
illustrationerne herunder.
•
•
24
www.electrolux.com
•
•
7.6 Tilberedning ved lave
temperaturer - Principper for
fødevaresikkerhed
Sørg for, at du overholder følgende
instruktioner, når der tilberedes ved lave
temperaturer, f.eks. Sous-vide.
•
•
•
•
•
•
Vask/desinficer dine hænder, inden
du laver mad. Brug engangshandsker.
Brug kun frisk mad af høj kvalitet,
opbevaret under passende forhold.
Vask og skræl altid frugt og grønt
grundigt.
Hold dit køkkenbord og dine
skærebrætter rene. Brug forskellige
skærebrætter til forskellige typer mad.
Vær særlig opmærksom på
madhygiejne, når du tilbereder
fjerkræ, æg og fisk. Fjerkræ skal altid
tilberedes ved en temperatur på
mindst 65 °C i mindst 50 minutter.
Sørg for, at den fisk, du vil tilberede
med Sous-vide, har sashimikvaliteten, dvs. den er ekstra frisk.
Opbevar den tilberedte mad i et
køleskab i højst 24 timer.
For folk med et svækket
immunforsvar eller kroniske lidelser
anbefales det at pasteurisere mad,
inden den indtages. Pasteuriser
maden ved 60 °C i mindst én time.
7.7 Madlavningsguide
Tabellen herunder viser eksempler på
madtyper og giver dig de optimale
temperaturer og foreslåede
tilberedningstider. Parametrene kan
variere afhængigt af temperaturen,
kvaliteten, konsistensen og mængden af
mad.
Tilberedningstidens længde afhænger
mere af madens tykkelse end af dens
vægt. F.eks. for steak, tager det længere
tid for kernen at nå den foruddefinerede
temperatur, jo tykkere stykket er. En
steak med en tykkelse på 2 cm kræver
ca. en time at nå 58 °C, mens en med en
tykkelse på 5 cm kræver ca. 4 timer.
Overvåg den første madlavning for at
sikre, at parametrene herunder passer til
dine madlavningsvaner og dit kogegrej.
Du kan ændre disse parametre
afhængigt af dine personlige
præferencer.
DANSK
Madvare
Type bag‐
værk
Tilbered‐
ningsni‐
veau
Tykkelse /
mængde af
mad
Kerne‐
Tilbered‐
temp. / til‐ ningstid
berednings‐ (min)
temp. (°C)
Oksekød steak
Sous-vide
rød
2 cm
50 - 54
rosa
stegt
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
2 cm
55 - 60
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
2 cm
61 - 68
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
Kylling bryst
Sous-vide
gennemstegt 200 - 300 g
64 - 72
45- 60
Pochering
gennemstegt
68 - 74
35 - 45
Kylling - lår
Pochering
gennemstegt 200 - 300 g
78 - 85
30 - 60
Svin - steak Sous-vide
gennemstegt 2 cm
60 - 66
35 - 60
Svin - mør‐
brad
gennemstegt 4 - 5 cm
62 - 66
60 - 120
rosa
56 - 60
35 - 60
64 - 68
40 - 65
56 - 60
60 - 120
gennemstegt
64 - 68
65 - 120
halvgennem‐ 2 cm
sigtig
3 cm
46 - 52
20 - 45
46 - 52
35 - 50
halvgennem‐ 2 cm
sigtig
3 cm
55 - 68
20 - 35
55 - 68
25 - 45
Sous-vide
Lammefillet Sous-vide
2 cm
gennemstegt
Lammeryg
(uden ben)
Sous-vide
Laks
Sous-vide
Pochering
rosa
200 - 300 g
Tun
Sous-vide
halvgennem‐ 2 cm
sigtig
45 - 50
35 - 50
Rejer
Sous-vide
halvgennem‐ 1 - 2 cm
sigtig
50 - 56
25 - 45
25
26
www.electrolux.com
Madvare
Type bag‐
værk
Tilbered‐
ningsni‐
veau
Tykkelse /
mængde af
mad
Æg
Sous-vide
blødt1)
M - størrelse 63 - 64
45 - 702)
smilende1)
65 - 67
45 - 702)
hårdt1)
68 - 70
45 - 702)
blødt
kogning
4
rosa
kogning
7
hårdt
kogning
10
Kogning
Kerne‐
Tilbered‐
temp. / til‐ ningstid
berednings‐ (min)
temp. (°C)
Ris
Opsvulmen
tilberedt
-
-
10 - 30
Kartofler
Kogning
tilberedt
-
-
15 - 30
Grøntsager Sous-vide
(friske)
tilberedt
-
85
30 - 40
Asparges
tilberedt
-
85
30 - 40
Sous-vide
1) Æghviderne forbliver flydende.
2) Tiderne er til æg af mellemstørrelse. For store æg og æg fra køleskabet skal der føjes et
minut til tilberedningstiden.
Ekstra tips til Hjælp Til Tilberedning:
•
•
•
•
•
•
•
•
Fyld gryden med en passende
mængde væske (f.eks. mellem 1 - 3
liter) inden kogning. Forsøg at undgå
at tilføje mere under kogning.
Brug et låg til at spare energi og nå
temperaturen hurtigere (også til
forvarmning af vand).
Rør regelmæssigt i din ret under
tilberedningsprocessen for at sikre en
ensartet temperaturfordeling.
Tilføj salt lige i starten af en
tilberedning.
Optø mad, inden den tilberedes.
Tilføj grøntsager (f.eks. broccoli,
blomkål, grønne bønner, rosenkål),
når vandet når den tilsigtede
temperatur, og popup-vinduet vises.
Tilføj kartofler eller ris i koldt vand,
inden du starter funktionen.
For gryderetter, saucer, supper,
karryretter, ragout, gullasch og
bouilloner kan du bruge
Genopvarmning eller Simre. Inden du
starter funktionen Simre skal du stege
ingredienserne (uden Termometer) og
tilføje kold væske. Aktiver derefter
funktionen fra Hjælp Til Tilberedning.
• For mindre dyr fra havdyr, f.eks.
blækspruttestykker/-tentakler eller
skaldyr kan du bruge Stege.
Ekstra tips til Stege:
ADVARSEL!
Brug kun gryder/pander med
flad bund.
FORSIGTIG!
Brug kun laminerede
pander/gryder med lave
varmetrin for at forhindre at
beskadige eller overopvarme
kogegrejet.
•
•
•
•
Start funktionen, når kogesektionen er
kold (ingen forvarmning er
nødvendig).
Brug kogegrej med sandwichbund af
rustfrit stål.
Brug ikke kogegrej med en prægning i
midten af bunden.
Forskellige størrelse af gryder/pander
kan forårsage forskellige
DANSK
•
•
opvarmningstider. Tunge gryder/
pander kan lagre mere varme end
lette gryder/pander og tager længere
tid at varme op.
Vend maden om, når den når
halvdelen af den ønskede temperatur.
Meget tykke portioner mad bør
vendes om oftere (f.eks. en gang
hvert andet minut). Vi anbefaler, at du
bruger metoden Sous-vide først for at
få de bedste resultater. Som
afslutning skal de tilberedte portioner
lægges på en forvarmet pande og
steges hurtigt på begge sider.
Fjern altid Termometer, inden du
vender maden om.
7.8 Råd og tips til Hob²Hood
Hold vinduet af den
Hob²Hood infrarøde
signalkommunikator ren.
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet.
Brug ikke sådanne apparater
i nærheden af
kogesektionen, mens
Hob²Hood er tændt.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
Electrolux-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet .
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
•
Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden, et håndtag til kogegrejet
eller en høj gryde). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
27
28
www.electrolux.com
8.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
8.2 Rengøring af
kogesektionen
•
•
•
•
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
Kogesektionens overflade har
horisontale riller. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
lidt opvaskemiddel med en glat
bevægelse fra venstre til højre. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring fra venstre til højre.
9. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrin‐ Tænd for kogesektionen
net i 60 sekunder.
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 60 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt ad
sensorfelte samtidigt.
gangen.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
DANSK
29
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Displayet reagerer ikke på
berøring.
En del af displayet er dæk‐
ket, eller gryderne er pla‐
ceret for tæt på displayet.
Der er noget væske eller
en genstand på displayet.
Fjern genstandene. Flyt
gryderne fra displayet.
Rengør displayet, vent til
apparatet er koldt. Kobl ko‐
gesektionen fra lysnettet.
Tilslut kogesektionen igen
efter 1 minut.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Du har lagt noget på sens‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
orfelterne .
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid, eller senso‐
ren under kogesektionen
er beskadiget.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Efter du aktiverer Hjælp Til
Tilberedning, begynder ko‐
gesektionen at opvarme,
stopper og starter derefter
igen.
Dette er en sikkerhedskon‐ Det er en normal proced‐
trol for at sikre, at Termo‐
ure og er ikke et tegn på
meter er i en gryde, som
funktionsfejl.
funktionen Assisteret tilbe‐
redning blev aktiveret for.
Du kan ikke aktivere det
højeste varmetrin.
En anden zone er allerede Reducer først strømmen
indstillet til det højeste var‐ for den anden zone.
metrin.
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
Displayet viser, at Termo‐
meter ikke er fundet.
Placeringen af Termometer
er forkert.
Noget blokerer dens signal
(f.eks. bestik, et pande‐
håndtag eller en anden
gryde).
Placer Termometer kor‐
rekt. Se illustrationerne i
afsnittet "Nyttige oplysnin‐
ger og råd".
Fjern metalgenstande eller
andre genstande, der kan
blokere for signalet.
Displayet viser, at tempe‐
raturen af vand er højere
end 100°C.
Du kalibrerede ikke Termo‐
meter eller du gjorde det
forkert.
Du flyttede kogesektionen
til et andet sted.
Kalibrer Termometer igen.
Se "Kalibrering".
Det kan også være nød‐
vendigt at kontrollere, om
kalibrationskoden er kor‐
rekt. Se "Parring".
Du lagde for meget salt i
vandet.
Læg ikke salt i kogende
vand.
30
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Temperatur vises ikke på
displayet.
Displayet viser et advar‐
selsikon.
Termometer fik ikke forbin‐
delse med kogesektionen,
fordi signalstyrken er for
lav.
Placer Termometer tæt på
antennen på kogesektio‐
nens overflade, i nærhe‐
den af kogesektionens
midte. Se "Nyttige oplys‐
ninger og råd".
Noget dækker Termometer
eller antennen på kogesek‐
tionens overflade, f.eks. et
metallisk bestik.
Fjern noget, der dækker
antennen. Sørg for at pla‐
cere kogegrej i midten af
kogezonen. Se "Nyttige
oplysninger og råd".
Forbindelsen mellem Ter‐ Sørg for, at intet dækker
mometer og antennen blev signalet. Bevæg Termome‐
mistet.
ter langs grydens kant for
at justere dens placering.
Se "Nyttige oplysninger og
råd".
Andre apparater virker ved Fjern eventuelle apparater,
den samme frekvens og
der kan forstyrre forbindel‐
forstyrrer forbindelsen.
sen. Se under "Tekniske
data".
Madens temperatur er an‐
derledes end forventet.
Termometer er forkert ind‐
sat.
Sørg for, at målingspunktet
er placeret i den tykkeste
del af maden. Se illustra‐
tionerne i afsnittet "Nyttige
oplysninger og råd".
Kogesektionen detekterer
betydelige temperatur‐
spring.
Du tilføjede noget vand el‐
ler skiftede gryden under
tilberedning.
Undgå at tilføje vand eller
skifte gryden, efter en
funktion starter.
Varmen i gryden blev ikke Rør hyppigt rundt i maden.
jævnt fordelt, især for tykke
væsker.
Gryden bliver for varm, el‐
ler maden bliver overstegt
for hurtigt.
Du brugte en gryde, som
er for lille.
Brug gryder, hvis størrelser
passer til en given kogezo‐
ne. Se under "Tekniske da‐
ta".
Du kan ikke aktivere en
funktion.
En anden funktion er i drift
på den samme kogezone,
som forhindrer aktiverin‐
gen.
Stop funktionen, inden du
aktiverer en anden.
Hjælp Til Tilberedning eller I starten af en tilberedning Brug kun kolde væsker.
Sous-vide stopper.
er temperaturen af væsken Forvarm ikke kogegrejet.
i gryden højere end 40 °C.
Kogegrejet i brug er meget
varmt.
DANSK
31
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betje‐
ningspanelet.
Fjern genstanden fra betje‐
ningspanelet.
Hob²Hood virker, men det
er kun lyset, der er tændt.
Du aktiverede H1-tilstan‐
den.
Skift tilstanden til H2 - H6,
eller vent til den automati‐
ske tilstand starter.
Hob²Hood-tilstande H1 H6 er i drift, men lyset er
slukket.
Der kan være et problem
med pæren.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter.
Der lyder ingen lyd, når der Lydene er slået fra.
trykkes på tasterne.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
Der er indstillet et forkert
sprog.
Du ændrede sproget ved
en fejl.
Nulstil alle funktionerne til
fabriksindstillingerne. Vælg
Nulstil alle indstil. fra
Menu.
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet. Tilslut kogesektio‐
nen igen efter 1 minut. Ind‐
stil Sprog, Lysstyrke dis‐
play og Signal volume.
En kogezone slukkes.
Der vises en advarselsbe‐
sked om, at kogezonen
slukkes.
Automatisk slukning deak‐
tiverer kogezonen.
Der henvises til "Daglig
brug".
Sluk og tænd for kogesek‐
tionen.
Lås er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Børnesikring er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
Der er brugt forkert koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og
råd".
og en besked lyser.
O - X - A vises.
blinker.
Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål. Se under "Tekniske
nen.
data".
32
www.electrolux.com
Problemer
og et tal lyser.
Mulige årsager
Løsning
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 se‐
kunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen
afbrydes fra elforsyningen.
Tilslut kogesektionen igen
efter 30 sekunder. Tal med
et autoriseret servicecen‐
ter, hvis problemet fortsæt‐
ter.
Du kan høre en konstant
biplyd.
Den elektriske tilslutning er Kobl kogesektionen fra lys‐
forkert.
nettet. Bed en autoriseret
installatør om at kontrollere
installationen.
9.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen
skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
10. TEKNISKE DATA
10.1 Mærkeplade
Model HOB690PMF
Type 62 B4A 01 CA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
10.2 Softwarelicenser
Softwaren, der medfølger i denne
kogesektionen, indeholder ophavsretligt
beskyttet software, hvortil der er givet
licens under BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2,0 og andre.
PNC 949 599 038 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.35 kW
Se hele licensteksten på: Menu >
Indstillinger > Service > Licens.
Du kan downloade kildekoden af open
source-softwaren ved at følge hyperlinket
på webproduktsiden.
DANSK
33
10.3 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt PowerBoost
(maks. varme‐ [W]
trin) [W]
PowerBoost
maksimal va‐
righed [min.]
Diameter for
kogegrej [mm]
Forreste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
1400
2500
4
125 - 145
Bageste højre
1800
2800
10
145 - 180
Kogezonernes effekt kan afvige en
smule fra dataene i tabellen.
Variationerne skyldes kogegrejets
materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
10.4 Termometer Tekniske
specifikationer
Arbejdsfrekvens
433,05 434,73 MHz
Maksimal afsendings‐
strøm
5 dBm
Temperaturområde
0 - 120°C
Målecyklus
3 sekunder
Termometer er godkendt til brug i kontakt
med mad.
11. ENERGIEFFEKTIV
11.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for
EU-marked
Identifikation af model
HOB690PMF
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forreste venstre
ne (EC electric cooking)
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
189,1 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
178,3 Wh/kg
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
184,2 Wh/kg
34
www.electrolux.com
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
Energimålingerne, som referer til
kogeområdet, identificeres ved
markeringerne af de respektive
kogezoner.
11.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
•
•
•
•
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
35
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 35
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 38
3. ASENNUS........................................................................................................ 40
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................42
5. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 45
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................47
7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................55
8. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 62
9. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 62
10. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 66
11. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 67
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
36
www.electrolux.com
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista
kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin,
jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/
pois päältä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke
keittotason vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite
on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa
käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi
laitteesta. Ota joka tapauksessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
38
www.electrolux.com
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2
cm.
Poista laitteen alla olevaan kaappiin
mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
SUOMI
•
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
•
•
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
39
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna keittoastioiden kiehua
kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Paistolämpömittari
•
•
•
•
•
Käytä Paistolämpömittari-varustetta
sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä
käytä sitä minkään kohteen
avaamiseen tai nostamiseen.
Käytä ainoastaan keittotasoon
suositeltua Paistolämpömittarivarustetta yksi kerrallaan.
Älä käytä sitä, jos se toimii
virheellisesti tai on vaurioitunut.
Älä käytä Paistolämpömittarivarustetta uunissa tai
mikroaaltouunissa.
Paistolämpömittari voi lukea
korkeintaan 120 °C lämpötiloja.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
Varmista, että Paistolämpömittari on
aina ruoan sisällä tai että nestettä on
minimitasoon saakka.
Puhdista Paistolämpömittari ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Käytä
ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä
käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä. Paistolämpömittarivarustetta ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Silikonikahvassa voi esiintyä
värimuutoksia, se ei vaikuta
Paistolämpömittari-varusteen
toimintaan.
Varastoi Paistolämpömittari
alkuperäisessä pakkauksessa.
Jos Paistolämpömittari vaihdetaan,
säilytä käytettyä laitetta vähintään 3 m
päässä. Käytetty Paistolämpömittari
voi vaikuttaa uuden laitteen
toimintaan.
2.5 Hoito ja puhdistus
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi
hyväkuntoisena.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
•
•
•
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
•
•
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
3.4 Asennus
Jos laite on asennettu
laatikon yläpuolelle,
laatikossa olevat esineet
voivat lämmetä ruoanlaiton
aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
41
42
www.electrolux.com
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1 Induktiokeittoalue toiminnolla
Avustava ruoanvalmistus
2 Induktiokeittoalue toiminnolla
Avustava ruoanvalmistus ja Pannulla
paistettu
3 Käyttöpaneeli
4 Induktiokeittoalue
5 Alue antennilla
5
4
1
4
2
HUOMIO!
Älä aseta tälle
keittotason alueelle
mitään.
3
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
2 3
1
4
14
5
6
13
7
8
12
9
11 10
Tarkista käytettävissä olevat asetukset koskettamalla vastaavaa symbolia.
Symboli Kuvaus
1
PÄÄLLE/POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Valikko
Valikko:n avaaminen ja sulkeminen.
3
Paistolämpömit‐
tari
Paistolämpömittari-valikon avaaminen.
4
Alueen valitsemi‐ Valitun alueen liukukytkimen aktivoiminen.
nen
5
-
6
7
-
Alueen merkkiva‐ Liukukytkimen alueen tarkistaminen.
lo
-
Ajastintoimintojen asettaminen.
Liukukytkin
Tehotason säätäminen.
SUOMI
43
Symboli Kuvaus
8
PowerBoost
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
9
Lukitus
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Hob²Hood-infrapunasignaalin näyttöikkuna. Sitä
ei saa peittää.
Tauko
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Valitun tehotason näyttäminen.
Bridge
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Signal indicators
Voimakas yhteys / Ei signaalia. Näyttää Paisto‐
lämpömittari:n ja antennin välisen yhteyden sig‐
naalin voimakkuuden.
10
11
12
0-9
13
14
/
4.3 Paistolämpömittari
1 2
3 4
5
6
Paistolämpömittari on langaton
lämpötila-anturi, joka toimii ilman paristoa
ja joka toimitetaan pakkauksessa
keittotason mukana. Sen kahvan sisällä
on antenni. Toinen antenni sijaitsee
keittotason pinnan alla kahden takana
olevan keittoalueen välissä. Älä aseta
mitään tälle keittotason alueelle
varmistaaksesi tehokkaan tiedonsiirron
Paistolämpömittari-varusteen ja
keittotason välillä.
Mittauskohta sijaitsee puolivälissä kärjen
ja minimitason välissä. Aseta
Paistolämpömittari ruokaan vähintään
minimitasoon saakka. Kun kyseessä on
neste, parhaan tuloksen saavuttamiseksi
Paistolämpömittari tulee upottaa
nesteeseen 2-5 cm minimitason
yläpuolelle. Aseta Paistolämpömittari
koukun avulla keittoastian tai pannun
reunaan niin, että se on antennialueen
lähellä klo 1 - 3 asennossa (keittotason
Mittauskohta
Minimitaso
Suositeltu upotusalue (nesteet)
Kalibrointikoodi
Koukku Paistolämpömittari-varusteen
asettamiseksi reunaan
6 Kahva sisäisellä antennilla
1
2
3
4
5
vasemmalla puolella) tai klo 9 - 11
asennossa (keittotason oikealla puolella).
Seuraavat näytön merkkivalot osoittavat
keittotason ja Paistolämpömittarivarusteen välisen yhteyden
voimakkuuden:
,
,
. Jos keittotaso
ei voi luoda yhteyttä, merkkivalo
syttyy. Paistolämpömittari-varustetta
voidaan siirtää keittoastian reunaa pitkin
yhteyden luomiseksi tai vahvistamiseksi.
Keittotaso päivittää yhteyden tilan
kolmen sekunnin välein.
44
www.electrolux.com
Katso lisätietoa luvusta
"Neuvoja ja vinkkejä
toimintoon
Paistolämpömittari".
4.4 Keittotason päätoiminnot
Uusi SensePro® -keittotaso ohjaa koko
ruoanlaittojakson aikana. Katso alta
lisätietoa sen parhaista toiminnoista.
Ruokalajista riippuen voit käyttää
Avustava ruoanvalmistus -toimintoa
Paistolämpömittari-varusteella tai sitä
ilman. Erilaisia toimintoja on saatavilla eri
ruokalajeihin.
- voidaan käyttää
Paistolämpömittari
kahdella eri tavalla. Se mittaa lämpötilaa
toiminnoissa kuten Lämpötilamittari ja
Pannulla paistettu ja se auttaa
säilyttämään eri ruokalajien tarkan
lämpötilan käyttäessä Sous-videtoimintoa tai toimintoja kuten Haudutettu,
Haudutus tai Uudelleen lämmitys.
Avustava ruoanvalmistus - helpottaa
ruoanlaittoa antamalla valmiita reseptejä
eri ruokalajien valmistamiseen,
esimääritettyjä asetuksia sekä
yksityiskohtaisia ohjeita. Sitä voidaan
käyttää Paistolämpömittari-varusteella
(esim. pihvin valmistamiseen) tai sitä
ilman (esim. pannukakkujen
valmistamiseen). Saatavilla olevat
valinnat riippuvat valmistettavasta
ruokalajista. Tässä tilassa voit käyttää
toimintoja, kuten Sous-vide, Pannulla
paistettu, Haudutus, Uudelleen lämmitys
ja monia muita. Ponnahdusikkunat ja
äänimerkit ilmoittavat, kun esimääritetty
lämpötila on saavutettu. Avustava
ruoanvalmistus -toiminto on käytettävissä
Valikko-valikossa.
- tyhjiöön pakattujen
Sous-vide
ruokien valmistaminen pitkään
alhaisessa lämpötilassa, mikä auttaa
säilyttämään vitamiinit ja aromit.
Keittotaso antaa tarkat asetukset ja
ohjeet. Kun toiminto on valittu Avustava
ruoanvalmistus -toiminnossa, lämpötilat
määritetään eri ruokalajeille. Voit myös
valita omat lämpötilat, jos toiminto
kytketään päälle Sous-vide -toiminnossa
Valikko-valikossa.
Pannulla paistettu
- paistotoiminto
automaattisesti säädetyillä tehotasoilla,
sopii erilaisten ruokien valmistamiseen.
Auttaa välttämään ruoan tai öljyn
liiallisen kuumenemisen. Voidaan kytkeä
toimintaan valitsemalla Avustava
ruoanvalmistus -toiminnon Valikkovalikosta.
Lämpötilamittari - tässä toiminnossa
Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa
ruoanlaiton aikana. Sitä ei voida käyttää
Avustava ruoanvalmistus -toiminnon
ollessa käynnissä.
Muita keittotason hyödyllisiä
toimintoja:
- tämä toiminto sopii
Sulattaminen
erinomaisesti suklaan tai voin
sulattamiseen.
PowerBoost
- tämä toiminto on
tarkoitettu suuren vesimäärän nopeaan
kiehauttamiseen.
Tauko
- tämä toiminto laskee kaikkien
keittoalueiden tehotason asetukseen 1
ruokien pitämiseksi pitkään lämpiminä.
Bridge
- tämä toiminto mahdollistaa
vasemmalla olevien keittoalueiden
yhdistämisen ja suurempien
keittoastioiden käyttämisen. Voit käyttää
sitä Pannulla paistettu-toiminnolla.
Hob²Hood - tämä toiminto yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen ja
säätää puhaltimen tehoa sen mukaisesti.
Lukitus
- tämä toiminto poistaa
käyttöpaneelin väliaikaisesti pois
käytöstä ruoanlaiton aikana.
Lapsilukko - tämä toiminto poistaa
käyttöpaneelin käytöstä estäen sen
tahattoman käytön, kun keittotasoa ei
käytetä.
Sekuntikello, Ajanlaskentaautomatiikka, ja Hälytinajastin - kolme
valittavissa olevaa toimintoa
kypsennysajan tarkkailua varten.
Katso lisätietoa kohdasta "Päivittäinen
käyttö".
SUOMI
4.5 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
45
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
VAROITUS!
III / II / I Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Näytön käyttäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytettävissä ovat ainoastaan
symbolit, joissa palaa taustavalo.
Voit kytkeä lisätoiminnon päälle
koskettamalla vastaavaa näytön
symbolia.
Valittu toiminto kytkeytyy toimintaan,
kun sormi poistetaan näytöstä.
Voit selata käytettävissä olevia
lisätoimintoja nopealla liikkeellä tai
vetämällä sormea näytössä. Näytön
selausnopeus määräytyy liikkeen
nopeuden mukaan.
Selausliike voi pysähtyä itsestään tai
voit pysäyttää sen koskettamalla
näyttöä välittömästi.
Voit muuttaa useimpia näytön
parametreja vastaavia symboleja
koskettamalla.
Voit valita vaaditun toiminnon tai ajan
selaamalla luetteloa ja/tai
koskettamalla haluamaasi
lisätoimintoa.
Kun keittotaso on toiminnassa ja osa
symboleista häviää näytöstä, kosketa
sitä uudelleen. Kaikki symbolit tulevat
uudelleen näkyviin.
Joissakin toiminnoissa
käynnistämisen yhteydessä tulee
näkyviin lisätietoa antava
ponnahdusikkuna. Poista
ponnahdusikkuna pysyvästi käytöstä
ennen
rastittamalla kohta
toiminnon kytkemistä toimintaan.
Kytke ajastintoiminnot toimintaan
valitsemalla ensin alueen.
Näytön selaamiseen hyödylliset
symbolit
Valinnan tai asetuksen vahvista‐
minen.
Siirtyminen yhden tason verran
takaisin-/eteenpäin Valikko-näy‐
tössä.
Näytön ohjeiden selaaminen
ylös-/alaspäin.
Lisätoimintojen kytkeminen toi‐
mintaan / pois toiminnasta.
Ponnahdusikkunan sulkeminen.
Asetuksen peruuttaminen.
5.2 Laitteen liittäminen
verkkojännitteeseen
ensimmäisen kerran
Kun keittotaso kytketään verkkovirtaan,
sinun on asetettava Kieli, Näytön
kirkkaus ja Äänenvoimakkuus.
Voit muuttaa asetusta valitsemalla
Valikko > Asetukset > Asentaa. Katso
kohta "Päivittäinen käyttö".
5.3 Paistolämpömittari
kalibrointi
Lämpötila-arvojen virheettömyyden
varmistamiseksi Paistolämpömittari tulee
kalibroida ennen sen käyttöönottoa.
46
www.electrolux.com
Kun Paistolämpömittari on kalibroitu
oikein, se mittaa kiehumispisteen
lämpötilan +/- 2 °C tarkkuudella.
Suorita toimenpide, kun:
•
•
•
keittotaso asennetaan ensimmäisen
kerran
keittotaso siirretään toiseen paikkaan
(korkeuden muutos)
Paistolämpömittari vaihdetaan.
Käytä keittoastiaa, jonka
pohjan halkaisija on 180
mm, ja lisää siihen 1-1,5
litraa vettä.
1. Toiminto voidaan kalibroida tai
kalibroida uudelleen asettamalla
Paistolämpömittari keittoastian
reunaan. Täytä keittoastia kylmällä
vedellä vähintään minimitasoon
saakka ja aseta se vasemmalla
edessä olevalle keittoalueelle.
2. Kosketa painiketta
.
Valitse Asetukset > Paistolämpömittari >
Kalibrointi luettelosta.
3. Kosketa painiketta Kalibroi.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Älä lisää veteen suolaa,
muutoin se voi vaikuttaa
toimenpiteeseen.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella.
5.4 Paistolämpömittari
yhdistäminen
Keittotaso on valmiiksi yhdistetty
Paistolämpömittari-varusteeseen.
Jos Paistolämpömittari vaihdetaan
uuteen, se tulee yhdistää keittotasoon.
1. Kosketa painiketta
.
Valitse Asetukset > Paistolämpömittari >
Yhteyden muodostaminen luettelosta.
2. Kosketa Katkaista edellisen
Paistolämpömittari-varusteen
yhteyden poistamiseksi.
3. Kosketa Muodosta yhteys
keittoalueen vieressä.
Näkyviin tulee ponnahdusikkuna.
4. Syötä numeronäppäimistöllä
viisinumeroinen koodi, joka on
merkitty uuteen Paistolämpömittarivarusteeseen.
5. Vahvista koskettamalla painiketta Ok.
Paistolämpömittari on nyt yhdistetty
keittotasoon.
Kalibroi aina Paistolämpömittari
yhdistämisen jälkeen.
Voit poistua Valikko-valikosta
-painiketta tai näytön
koskettamalla
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella.
5.5 Valikko -rakenne
Voit muuttaa keittotason asetuksia tai
kytkeä toimintoja päälle koskettamalla
-painiketta.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
Taulukossa on esitetty Valikko-valikon
perusrakenne.
Avustava ruoanvalmis‐
tus
Katso Avustava ruoanvalmistus-osio luvussa "Päivittäinen
käyttö".
Keittotason toiminnot
Sous-vide
Lämpötilamittari
Sulattaminen
SUOMI
Asetukset
47
Lapsilukko
Sekuntikello
Hob²Hood
Katso Hob²Hood-osio luvussa
"Päivittäinen käyttö".
Paistolämpömittari
Yhteys
Kalibrointi
Yhteyden muodostaminen
Asentaa
Avustava ruoanvalmistus
Kieli
Painikeäänet
Äänenvoimakkuus
Näytön kirkkaus
Huolto
Esittelytoiminto
Käyttölisenssi
Näytä ohjelmistoversio
Hälytystiedot
Nollaa asetukset
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
•
•
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
6.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
•
•
Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
•
•
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
Käytössä on virheellinen keittoastia tai
kyseisellä alueella ei ole keittoastiaa.
Valkoinen keittoalueen symboli
vilkkuu ja induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois päältä kahden
minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua viesti tulee
näkyviin ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
48
www.electrolux.com
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
1-2
6 tuntia
3-5
5 tuntia
6
4 tuntia
7-9
1,5 tunti
Kun valitset Pannulla
paistettu-valinnan, keittotaso
sammuu 1,5 tunnin kuluttua.
Kun valitset Sous-videvalinnan, keittotaso sammuu
4 tunnin kuluttua.
6.3 Keittoalueiden käyttäminen
Käytössä olevan keittoalueen liukukytkin
syttyy näyttöön 8 sekunnin ajaksi.
3. Aseta haluamasi tehotaso
koskettamalla tai liu'uttamalla
sormea.
Symboliin syttyy punainen valo ja se
suurenee.
Tehotasoa voidaan muuttaa myös
ruoanlaiton aikana. Kosketa alueen
valintamerkkiä käyttöpaneelin
päänäytössä ja siirrä sormea
vasemmalle tai oikealle (tehotason
laskemiseksi tai nostamiseksi).
6.5 Bridge -toiminto
Aseta keittoastia valitun keittoalueen
keskelle. Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Tämä toiminto yhdistää kaksi
keittoaluetta, jotka toimivat tämän jälkeen
yhtenä keittoalueena samalla
tehotasolla.
Kun asetat keittoastian valitulle
keittoalueelle, keittotaso tunnistaa sen
automaattisesti ja vastaava liukukytkin
syttyy näyttöön. Liukukytkin näkyy 8
sekunnin ajan, minkä jälkeen päänäyttö
palautuu näyttöön. Liukukytkin voidaan
sulkea nopeammin napauttamalla
näyttöä liukukytkimen alueen
ulkopuolella.
1. Aseta keittoastia kahdelle
keittoalueelle. Keittoastian tulee
peittää molempien alueiden
keskiosat.
2. Aktivoi toiminto koskettamalla
Kun muut alueet ovat toiminnassa,
haluamasi alueen tehotaso voi olla
rajoitettu. Lue lisää kohdasta "Tehon
hallinta".
Varmista, että keittoastia
sopii induktiokeittotasoihin.
Katso lisätietoa keittoastian
tyypeistä osiosta "Neuvoja ja
vinkkejä". Tarkista
keittoastian koko osiosta
"Tekniset tiedot".
6.4 Tehotaso
1. Kytke keittotaso päälle.
2. Aseta keittoastia haluamallesi
keittoalueelle.
Voit käyttää toimintoa suurella
keittoastialla.
painiketta . Alueen symboli
muuttuu.
3. Aseta tehotaso.
Keittoastian on peitettävä molempien
alueiden keskiosat ylittämättä kuitenkaan
merkittyä aluetta.
SUOMI
•
49
valkoisella näkyvät arvot ovat
käytössä.
Jos suurempi tehotaso ei ole
käytettävissä, laske ensin muiden
keittoalueiden tehotasoa.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta . Tämän jälkeen
keittoalueet toimivat itsenäisesti.
6.6 PowerBoost
Tämä toiminto lisää vastaavan
induktiokeittoalueen tehoa keittoastian
koosta riippuen. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan vain rajoitetuksi ajaksi.
1. Kosketa ensin haluamasi alueen
symbolia.
2. Kytke toiminto päälle haluamaasi
tai
keittoalueeseen koskettamalla
liu'uttamalla sormea oikealle.
Symboliin syttyy punainen valo ja se
suurenee.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä. Toiminto voidaan kytkeä
manuaalisesti pois päältä valitsemalla
alue ja muuttamalla sen tehotasoa.
Katso maksimikesto
kohdasta "Tekniset tiedot".
6.7 Tehon hallinta
•
•
•
•
•
•
Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän
mukaan. Katso kuva.
Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3680 W.
Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3680
W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa, mikä
vaikuttaa käytettävissä olevaan
tehotasoon.
Suurin tehotaso näkyy
liukukytkimessä. Ainoastaan
6.8 Avustava ruoanvalmistus
Tämä toiminto säätää asetukset
erilaisten ruokien mukaan ja säilyttää ne
koko valmistusprosessin ajan.
Toiminnon avulla voit valmistaa monia
erilaisia ruokia, joihin kuuluvat mm. Liha,
Kala ja merenelävät, vihannekset, Keitot,
Kastikkeet, Pasta tai Maito. Erilaisiin
ruokalajeihin on käytettävissä eri
menetelmiä, esimerkiksi kanan
valmistamiseen valittavissa on Pannulla
paistettu, Sous-vide ja Haudutettu.
Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
keittotason vasemmalla puolella.
Avustava ruoanvalmistus Sous-videvarusteella toimintoa voidaan käyttää
vasemmalla edessä tai takana olevalla
keittoalueella. Jos haluat käyttää
Pannulla paistettu-varustetta, se voidaan
kytkeä toimintaan vasemmalla edessä
olevalla keittoalueella tai molemmilla
keittoalueilla siltatoimintoa käyttäen.
Jos Avustava ruoanvalmistus on
toiminnassa vasemmalla edessä olevalla
keittoalueella, käytä oikealla olevaa
keittoaluetta valmistaaksesi ruokaa ilman
toimintoa.
Kun toiminto on käynnissä vasemmalla
edessä olevalla keittoalueella, älä käytä
vasemmalla takana olevalla
keittoalueella keittoastiaa, jonka pohjan
halkaisija on yli 200 mm. Tämä voi
vaikuttaa Paistolämpömittari-varusteen ja
50
www.electrolux.com
keittotason pinnan alla olevan antennin
väliseen yhteyteen.
Älä kuumenna keittoastiaa
ennen ruoanlaittoa. Käytä
tarvittaessa ainoastaan
kylmää hanavettä tai kylmiä
nesteitä. Lämmitä
ainoastaan kylmiä ruokia.
Noudata näytölle tulevia
ohjeita käyttäessä Pannulla
paistettu-toimintoa. Lisää
öljy, kun pannu on kuuma.
Avustava ruoanvalmistusvarustetta käyttäessä
ajastintoiminto toimii
Hälytinajastin-toimintona. Se
ei pysäytä toimintoa, kun
aika on kulunut umpeen.
1. Kytke toiminto toimintaan
koskettamalla painiketta
tai
ja
valitsemalla Avustava
ruoanvalmistus.
2. Valitse luettelosta haluamasi
ruokalaji.
Kunkin ruokatyypin kohdalla on
valittavissa joitakin valintoja. Noudata
näytölle tulevia ohjeita.
• Voit käyttää oletusasetuksia
koskettamalla Ok-painiketta
ponnahdusikkunan yläosassa.
• Oletustehotasoa voidaan muuttaa
Pannulla paistettu-toiminnossa.
Joidenkin ruokalajien kohdalla voit
tarkistaa ruoan sisälämpötilan
käyttäessä Paistolämpömittaritoimintoa.
• Useimmissa valinnoissa (esim.
Sous-vide ja Haudutettu) voit
muuttaa oletuslämpötilaa.
• Voit muuttaa oletusaikaa tai
asettaa haluamasi ajan.
Vähimmäisaika on esimääritetty
ainoastaan Sous-videtoiminnossa.
Näytössä on saatavilla lisätietoa ja
ohjeita. Voit selata niitä painikkeella
ja
.
3. Kosketa painiketta Ok. Noudata
ponnahdusikkunoiden ohjeita.
Jotkin valinnat käynnistyvät
esikuumennuksella. Voit tarkistaa
edistymisen säätöpalkista.
4. Jos ohjeita antava ponnahdusikkuna
tulee näkyviin, jatka koskettamalla
Ok ja sen jälkeen Start.
Toiminto toimii esimääritetyillä
asetuksilla.
Poista ponnahdusikkuna pysyvästi
käytöstä rastittamalla kohta
ennen
toiminnon kytkemistä toimintaan.
5. Kun asetettu aika on kulunut,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Sulje ikkuna koskettamalla Ok.
Toiminto ei pysähdy automaattisesti.
Sous-vide-toiminnossa keittotaso
kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta enintään neljän tunnin
kuluttua.
Voit pysäyttää toiminnon koskettamalla
tai
, tai käynnissä olevan alueen
symbolia, ja valitsemalla Stop. Vahvista
koskettamalla ponnahdusikkunassa
Kyllä.
6.9 Sous-vide
Lihan, kalan tai vihannesten valmistus
toimintoa käyttäen edellyttää
asianmukaiset zip-lock- tai muovipussit
sekä tiivistyslaitteen. Aseta maustetut
ruoat pusseihin ja tiivistä ne tyhjiöön. Voit
myös ostaa valmiita ruokia niiden
käsittelemiseksi tällä menetelmällä.
VAROITUS!
Noudata elintarvikkeiden
turvallisuusperiaatteita.
Katso kohta "Neuvoja ja
vinkkejä".
Tätä toimintoa käyttäessä voit valita
haluamasi ajan ja lämpötilan (35 - 85 °C)
valmistettavan ruoan mukaan. Käytä
enintään 4 litraa vettä ja peitä keittoastia
kannella. Katso lisätietoa ruoanlaitossa
käytettävistä asetuksista
kypsennysoppaan taulukosta kohdassa
"Neuvoja ja vinkkejä". Sulata ruoka
ennen sen valmistamista.
Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
vasemmalla edessä tai vasemmalla
takana olevalla keittoalueella. Jos Sous-
SUOMI
vide on toiminnassa, käytä oikealla
olevaa keittoaluetta valmistaaksesi
ruokaa ilman toimintoa.
Sous-vide-varustetta
käyttäessä ajastintoiminto
toimii Hälytinajastintoimintona. Toiminto
kytkeytyy automaattisesti
pois päältä ainoastaan
enintään neljän tunnin
kuluessa.
1. Valmistele elintarvikkeet yllä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta kylmällä vedellä täytetty
keittoastia vasemmalla edessä tai
takana olevalle keittoalueelle.
3. Kosketa
> Sous-vide. Voit myös
> Keittotason
koskettaa painiketta
toiminnot > Sous-vide.
4. Valitse oikea lämpötila.
Aseta aika (valinnainen). Kypsennysaika
riippuu ruoan paksuudesta ja
ruokalajista.
5. Jatka koskettamalla Ok.
6. Laita Paistolämpömittari keittoastian
reunaan.
7. Sulje ponnahdusikkuna
koskettamalla Ok.
8. Kytke esikuumennus toimintaan
koskettamalla Start.
Kun keittoastia saavuttaa vaaditun
lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki
ja ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Vahvista koskettamalla painiketta Ok.
9. Aseta ruoat pusseissa
pystysuunnassa keittoastiaan (voit
käyttää Sous-vide-telinettä). Kosketa
painiketta Start.
Jos asetat Hälytinajastin-toiminnon, se
käynnistyy toiminnon ohella.
10. Kun asetettu aika on kulunut,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
merkkivalo
vilkkuu. Äänimerkki
voidaan sammuttaa koskettamalla
painiketta .
Pysäytä tai säädä toiminto uudelleen
tai käynnissä olevan
koskettamalla
alueen symbolia, ja sen jälkeen Stop.
Vahvista koskettamalla
ponnahdusikkunassa Kyllä.
51
KeepTemperature
Sous-vide-toimintoa voidaan käyttää
ruoanlaittoon, kun taas
Paistolämpömittari säätää ja ylläpitää
tarkoin lämpötilaa (+/- 1 °C tarkkuudella).
Voit valmistaa monia erilaisia ruokia,
kuten kastikkeita (esim. erilaisia
currykastikkeita tai bouillabaissekastiketta). Voit asettaa omat asetukset
tai katso lisätietoa kypsennysoppaan
taulukosta kohdassa "Neuvoja ja
vinkkejä".
Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
vasemmalla edessä tai vasemmalla
takana olevalla keittoalueella.
1. Kosketa
> Keittotason toiminnot >
Sous-vide tai siirry toimintoon
koskettamalla
> Sous-vide.
2. Valitse oikea lämpötila.
Aseta aika (valinnainen).
3. Jatka koskettamalla Ok.
4. Laita Paistolämpömittari keittoastian
reunaan tai ruokaan.
5. Kytke esikuumennus toimintaan
koskettamalla Start.
Kun keittoastia saavuttaa vaaditun
lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki
ja ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
6. Sulje ponnahdusikkuna
koskettamalla Ok.
7. Kosketa painiketta Start.
Jos asetat Hälytinajastin-toiminnon, se
käynnistyy toiminnon ohella.
8. Kun asetettu aika on kulunut,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
vilkkuu. Äänimerkki
merkkivalo
voidaan sammuttaa koskettamalla
painiketta .
Pysäytä tai säädä toiminto uudelleen
tai käynnissä olevan
koskettamalla
alueen symbolia, ja sen jälkeen Stop.
Vahvista koskettamalla
ponnahdusikkunassa Kyllä.
6.10 Lämpötilamittari
Tässä toiminnossa Paistolämpömittari
toimii lämpömittarina, joka auttaa
tarkkailemaan ruoan tai nesteen
lämpötilaa ruoanlaiton aikana. Voit
52
www.electrolux.com
esimerkiksi käyttää sitä maitoa
lämmittäessä tai lastenruoan lämpötilan
tarkistamiseen.
Toiminto edellyttää, että vähintään yksi
keittoalue on toiminnassa.
Toiminto voidaan kytkeä toimintaan
kaikilla keittoalueilla, mutta ainoastaan
yhteen keittoalueeseen kerrallaan.
1. Aseta Paistolämpömittari ruoan
sisälle tai nesteeseen minimitasoon
saakka.
2. Kosketa näytön
-painiketta
Paistolämpömittari-valikon
avaamiseksi ja valitse
Lämpötilamittari. Voit myös koskettaa
> Keittotason toiminnot
painiketta
> Lämpötilamittari.
3. Kosketa painiketta Start.
Mittaus käynnistyy käytössä olevalla
keittoalueella.
Jos mikään keittoalue ei ole
toiminnassa, näkyviin tulee tietoa
antava ponnahdusikkuna.
Toiminto voidaan pysäyttää
koskettamalla lämpötila-arvoa tai
valitsemalla Stop.
6.11
ja
Sulattaminen
Tämän toiminnon avulla voidaan sulattaa
eri tuotteita (esim. suklaa tai voi).
Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
yhdellä keittoalueella kerrallaan.
1. Avaa Valikko koskettamalla
painiketta
.
2. Valitse Keittotason toiminnot >
Sulattaminen luettelosta.
3. Kosketa painiketta Start.
Valitse haluamasi keittoalue.
Jos keittoalue on jo toiminnassa,
ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Peruuta edellinen tehotaso toiminnon
kytkemiseksi päälle.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
Pysäytä toiminto koskettamalla alueen
valintamerkkiä ja sen jälkeen Stoppainiketta.
6.12
Tauko
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Toimintoa ei voida kytkeä toimintaan,
kun Avustava ruoanvalmistus tai Sousvide on käynnissä.
ja
voidaan
Ainoastaan symboleja
käyttää toiminnon ollessa toiminnassa.
Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit ovat
lukittuja.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
syttyy. Tehotaso laskee arvoon 1.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
.
Toiminto pysähtyy PowerBoost. Korkein
tehotaso kytkeytyy uudelleen, kun
painiketta kosketetaan uudelleen.
-
6.13 Ajastin
+STOP
Ajanlaskenta-automatiikka
Valitse tämä toiminto keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Voit asettaa kunkin keittoalueen
toiminnon erikseen.
1. Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja
sen jälkeen toiminto.
2. Kosketa alueen symbolia.
3. Kosketa painiketta .
Ajastimen valikkoikkuna syttyy näyttöön.
4. Kytke toiminto päälle rastittamalla
kohta
.
Symbolit muuttuvat arvoon
.
5. Valitse haluamasi aika
pyyhkäisemällä sormella vasemmalle
tai oikealle (esim. tunnit ja/tai
minuutit).
6. Vahvista valintasi koskettamalla Ok.
Voit halutessasi peruuttaa valintasi
+STOP
valitsemalla
.
SUOMI
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
. Sammuta äänimerkki koskettamalla
painiketta
.
Kytke toiminto pois päältä asettamalla
tehotaso asetukseen 0. Kosketa
vaihtoehtoisesti
ajastimen arvon
vasemmalla puolella, kosketa
sen
vieressä ja vahvista valinta
ponnahdusikkunan tullessa näkyviin.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa keittotason
ollessa toiminnassa ja keittoalueiden
ollessa pois toiminnasta.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
1. Valitse jokin keittoalue.
Vastaava liukukytkin syttyy näyttöön.
2. Kosketa painiketta .
Ajastimen valikkoikkuna syttyy näyttöön.
3. Valitse haluamasi aika
pyyhkäisemällä sormella vasemmalle
tai oikealle (esim. tunnit ja minuutit).
4. Vahvista valintasi koskettamalla Ok.
Voit halutessasi peruuttaa valintasi
valitsemalla .
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
. Sammuta äänimerkki koskettamalla
painiketta
.
Kytke toiminto pois toiminnasta
koskettamalla
ajastimen arvon
vasemmalla puolella, koskettamalla
sen vieressä ja vahvistamalla valinnan
ponnahdusikkunan tullessa näkyviin.
Sekuntikello
Toiminnon ajanlaskenta käynnistyy
automaattisesti heti kun keittoalue
kytketään päälle. Voit käyttää tätä
toimintoa sen toiminta-ajan
tarkkailemiseen.
1. Avaa Valikko-valikko koskettamalla
.
53
2. Selaa Valikko-valikkoa valinnan
Asetukset > Sekuntikello
valitsemiseksi.
3. Kytke toiminto päälle / pois päältä
kytkintä koskettamalla.
Toiminto ei pysähdy, kun keittoastia
nostetaan. Toiminto voidaan nollata ja
käynnistää manuaalisesti uudelleen
koskettamalla
ja valitsemalla Nollaavalinta ponnahdusikkunasta. Toiminnon
ajanlaskenta käynnistyy arvosta 0.
Toiminto voidaan Tauko yhden
käyttökerran ajaksi koskettamalla
valitsemalla Tauko-valinta
ponnahdusikkunasta. Jatka
ajanlaskentaa valitsemalla Start.
6.14
ja
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittotason
ollessa toiminnassa. Lukitseminen estää
tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
kolmen sekunnin ajan.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
6.15 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
1. Avaa Valikko koskettamalla
painiketta
.
2. Valitse Asetukset > Lapsilukko
luettelosta.
3. Ota toiminto käyttöön kääntämällä
kytkin päälle ja kosketa kirjaimia A-OX aakkosjärjestyksessä. Poista
toiminto käytöstä kääntämällä kytkin
pois päältä.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
54
www.electrolux.com
6.16 Kieli
Voit poistua Valikko-valikosta
1. Avaa Valikko koskettamalla
.
painiketta
2. Valitse Asetukset > Asentaa > Kieli
luettelosta.
3. Valitse oikea kieli luettelosta.
Jos valitset väärän kielen, kosketa
.
Luettelo tulee näkyviin. Valitse kolmas
valinta ylhäältä ja sen jälkeen viimeinen
jäljellä oleva valinta. Valitse sitten toinen
valinta. Selaa luetteloa alaspäin ja valitse
oikea kieli. Valitse lopuksi oikealla oleva
valinta.
Voit poistua Valikko-valikosta
-painiketta tai näytön
koskettamalla
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
6.17 Painikeäänet /
Äänenvoimakkuus
Voit valita haluamasi äänimerkin tai
kytkeä keittotason äänimerkit kokonaan
pois käytöstä. Voit valita joko
napsahduksen (oletusarvo) tai
piippauksen.
1. Avaa Valikko koskettamalla
.
painiketta
2. Valitse Asetukset > Asentaa >
Painikeäänet / Äänenvoimakkuus
luettelosta.
3. Valitse sopiva lisätoiminto.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
6.19 Hob²Hood
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan.
Useimmissa liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on oletuksena
pois päältä. Kytke se päälle ennen
toiminnon käyttämistä. Lisätietoa on
saatavilla liesituulettimen käyttöohjeista.
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 - H6.
Keittotason oletusasetus on H5.
Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden. Kun
valitset H1, keittotaso kytkee päälle
ainoastaan valon.
Jos muutat puhaltimen
nopeutta liesituulettimesta,
oletusyhteys keittotasoon
katkeaa. Toiminto voidaan
palauttaa toimintaan
kytkemällä laite pois päältä
ja takaisin päälle.
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella. Voit selata Valikko-valikkoa
painikkeella
tai .
Tila
Auto‐ Keittämi‐
maat‐ nen1)
tinen
valo
Paistami‐
nen2)
H0
Pois
Pois
Pois
H1
Pääl‐
lä
Pois
Pois
6.18 Näytön kirkkaus
Näytön kirkkautta voidaan säätää.
Kirkkaustasoja on neljä, 1 on matalin
taso ja 4 suurin taso.
1. Avaa Valikko koskettamalla
painiketta
.
2. Valitse Asetukset > Asentaa >
Näytön kirkkaus luettelosta.
3. Valitse sopiva taso.
tai .
H23) Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 1
nopeus 1
SUOMI
Tila
Auto‐ Keittämi‐
maat‐ nen1)
tinen
valo
Paistami‐
nen2)
H3
Pääl‐
lä
Pois
Puhaltimen
nopeus 1
H4
Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 1
nopeus 1
H5
Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 1
nopeus 2
H6
Pääl‐
lä
Puhaltimen Puhaltimen
nopeus 2
nopeus 3
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja sää‐
tää puhaltimen nopeuden automaattitilan
mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja sää‐
tää puhaltimen nopeuden automaattitilan
mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon
päälle, se ei ole lämpötilariippuvainen.
1. Kosketa painiketta
.
Valitse Asetukset > Hob²Hood
luettelosta.
2. Valitse sopiva tila.
Voit poistua Valikko-valikosta
koskettamalla
-painiketta tai näytön
oikeaa puolta ponnahdusikkunan
ulkopuolella.
Kun lopetat ruoanlaiton ja kytket
keittotason pois päältä, liesituulettimen
puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän
jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmä
kytkee puhaltimen pois päältä
automaattisesti, sitä ei voida kytkeä
vahingossa päälle seuraavan 30
sekunnin aikana.
Liesituulettimen valo kytkeytyy pois
päältä kahden minuutin kuluttua
keittotason pois päältä kytkemisen
jälkeen.
Tilojen vaihtaminen
Jos et ole tyytyväinen äänitasoon /
puhaltimen nopeuteen, voit vaihtaa tilaa
manuaalisesti.
7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
•
sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•
vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian materiaali
Keittoastian mitat
•
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
55
56
www.electrolux.com
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Katso "Tekniset tiedot".
7.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
•
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen, keittotasolle asetettu
keittoastia tunnistetaan.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin
vika.
7.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
7.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Keittoalueen tehotason ja
virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole
lineaarinen. Virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
1
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää vähintään kaksinker‐
tainen määrä nestettä riisin
suhteen, sekoita maitoruokia
kypsennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
20 - 60
Vinkkejä
SUOMI
Aika
(min)
57
Tehotaso
Käyttökohde:
Vinkkejä
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on päällä.
7.5 Neuvoja ja vinkkejä
toimintoon
Paistolämpömittari
Toiminnoissa kuten
Avustava ruoanvalmistus ja
Sous-vide
Paistolämpömittarivarustetta voidaan käyttää
ainoastaan keittotason
vasemmalla puolella.
Lämpötilamittari-toiminnossa
Paistolämpömittarivarustetta voidaan käyttää
myös keittotason oikealla
puolella.
Paistolämpömittari-varusteen ja
keittotason hyvän yhteyden (
varmistamiseksi:
,
)
Nesteet
•
•
Upota Paistolämpömittari nesteeseen
noudattaen suositeltua upotusaluetta.
Minimitaso on peitettävä.
Laita Paistolämpömittari keittoastian
reunaan. Pidä se pystyasennossa, jos
mahdollista. Varmista, että sen kärki
koskettaa keittoastian pohjaa.
Paistolämpömittari-varusteen kahvan
tulee olla aina keittoastian tai pannun
ulkopuolella.
•
Jos haluat käyttää Paistolämpömittarivarustetta keittotason vasemmalla
puolella, aseta se keittotason
keskikohdan lähelle klo 1 - 3
asentoon. Jos haluat käyttää sitä
oikealla puolella (Lämpötilamittaritoiminnolla), aseta se klo 9 - 11
asentoon. Katso kuvat alla.
58
www.electrolux.com
•
•
Paistolämpömittari-varustetta voidaan
siirtää keittoastian reunaa pitkin, jos
yhteyden luominen ei onnistu.
Keittoastia voidaan osittain peittää
kannella.
Jos käytät vasemmalla edessä olevaa
keittoaluetta, suurikokoisia
keittoastioita ei saa asettaa
vasemmalla takana olevalle
keittoalueelle. Suurikokoiset
keittoastiat vasemmalla takana
olevalla keittoalueella voivat
heikentää signaalia. Siirrä
suurikokoinen keittoastia oikealla
takana olevalle keittoalueelle.
•
•
•
2 - 3 cm paksuisissa liha-/kalaruoissa
Paistolämpömittari-varusteen kärki
tulee asettaa pannun pohjaan kiinni.
Poista Paistolämpömittari ennen
ruoan kääntämistä.
Planchaa käyttäessä tulee varmistaa,
että Paistolämpömittari-varusteen
kahva pysyy oikealla puolella sen
pinnan ulkopuolella. Katso kuvat alla.
7.6 Alhaisissa lämpötiloissa
kypsennys - Elintarvikkeiden
turvallisuusperiaatteet
Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita
kypsentäessä ruokaa alhaisissa
lämpötiloissa (esim. Sous-vide).
Kiinteät ruoat (sisälämpötilan mittaus)
•
Aseta Paistolämpömittari ruoan
paksuimpaan kohtaan minimitasoon
saakka. Mittauskohdan on oltava
ruoan keskiosassa.
•
•
•
•
•
Varmista, että Paistolämpömittari on
asetettu hyvin ruokaan.
Paistolämpömittari-varusteen
metalliset osat eivät saa koskettaa
keittoastian/pannun seiniin. Kahvan
koukun tulee osoittaa alaspäin.
•
•
•
Pese/desinfioi kädet ennen
ruoanlaittoa. Käytä
kertakäyttökäsineitä.
Käytä ainoastaan korkealaatuisia
tuoreita elintarvikkeita, joita on
säilytetty oikein.
Pese ja kuori hedelmät ja vihannekset
aina huolellisesti.
Pidä työtaso ja leikkuulaudat
puhtaina. Käytä eri leikkuulautoja
erilaisten ruokien käsittelyyn.
Kiinnitä erityistä huomiota
elintarvikehygieniaan linnunlihaa,
kananmunia ja kalaa käsitellessä.
Linnunliha tulee kypsentää aina
vähintään 65 °C lämpötilassa
vähintään 50 minuutin ajan.
Varmista, että Sous-vide-varustetta
käyttäessä kalan laatu vastaa
sashimi-laatua (ts. erittäin tuore).
Säilytä valmistettua ruokaa
jääkaapissa enintään 24 tunnin ajan.
SUOMI
•
Ruoan pastörointia suositellaan
ennen sen tarjoilua, jos henkilöillä on
heikentynyt immuunijärjestelmä tai
krooninen sairaus. Ruoka tulee
pastöroida 60 °C lämpötilassa
vähintään yhden tunnin ajan.
7.7 Kypsennysopas
Alla oleva taulukko sisältää esimerkkejä
ruokalajeista ja sopivimmat lämpötilat
sekä suositellut kypsennysajat. Arvot
voivat vaihdella ruoan lämpötilan,
laadun, yhtenäisyyden sekä määrän
mukaan.
Tarkkaile ensimmäistä kypsennyskertaa
varmistaaksesi, että alla olevat asetukset
sopivat ruoanlaittotapaasi ja
keittoastioihisi. Voit muuttaa näitä
asetuksia oman makusi mukaan.
Kypsennysaika riippuu pikemminkin
ruoan paksuudesta kuin sen painosta.
Ruokalaji
Valmistus‐
tapa
Kypsennys‐ Ruoan pak‐ Sisälämpö‐ Kypsennys‐
taso
suus/määrä tila/
aika (min)
kypsen‐
nyslämpöti‐
la (°C)
Naudanli‐
hapihvi
Sous-vide
puoliraaka
2 cm
50 - 54
4 cm
kypsä
Kanan rin‐
tafilee
Sous-vide
kypsä
Haudutettu
kypsä
Kanan koi‐
vet
Haudutettu
kypsä
Porsaan‐
pihvit
Sous-vide
Porsaansi‐
säfilee
Lammasfi‐
lee
2 cm
45 - 90
100 - 150
6 cm
puolikypsä
180 - 250
55 - 60
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
2 cm
61 - 68
45 - 90
4 cm
100 - 150
6 cm
180 - 250
64 - 72
45 - 60
68 - 74
35 - 45
200 - 300 g
78 - 85
30 - 60
kypsä
2 cm
60 - 66
35 - 60
Sous-vide
kypsä
4 - 5 cm
62 - 66
60 - 120
Sous-vide
puolikypsä
2 cm
56 - 60
35 - 60
64 - 68
40 - 65
kypsä
59
Esimerkiksi pihvin kohdalla mitä
paksumpi pihvi on, sitä kauemmin kestää
sen keskiosan kypsentäminen
määritettyyn lämpötilaan. 2 cm paksun
pihvin kypsentäminen 58 °C lämpötilaan
kestää noin yhden tunnin, kun taas 5 cm
paksun pihvin kohdalla se on noin neljä
tuntia.
200 - 300 g
60
www.electrolux.com
Ruokalaji
Valmistus‐
tapa
Kypsennys‐ Ruoan pak‐ Sisälämpö‐ Kypsennys‐
taso
suus/määrä tila/
aika (min)
kypsen‐
nyslämpöti‐
la (°C)
Lampaan‐
selkä (luu‐
ton)
Sous-vide
puolikypsä
Lohi
Sous-vide
200 - 300 g
56 - 60
60 - 120
64 - 68
65 - 120
2 cm
46 - 52
20 - 45
3 cm
46 - 52
35 - 50
2 cm
55 - 68
20 - 35
3 cm
55 - 68
25 - 45
kypsä
Haudutettu
läpikuultava
läpikuultava
Tonnikala
Sous-vide
läpikuultava
2 cm
45 - 50
35 - 50
Katkaravut
Sous-vide
läpikuultava
1 - 2 cm
50 - 56
25 - 45
Kananmu‐
nat
Sous-vide
pehmeä1)
Keskisuuri
koko
63 - 64
45 - 702)
65 - 67
45 - 702)
kova1)
68 - 70
45 - 702)
pehmeä
keittäminen 4
puolikova
keittäminen 7
kova
keittäminen 10
puolikypsä1)
Keittäminen
Riisi
Liuottami‐
nen
kypsä
-
-
10 - 30
Perunat
Keittäminen
kypsä
-
-
15 - 30
Vihannek‐
set (tuo‐
reet)
Sous-vide
kypsä
-
85
30 - 40
Parsa
Sous-vide
kypsä
-
85
30 - 40
1) Munanvalkuainen pysyy nestemäisenä.
2) Ajat koskevat keskisuuria kananmunia. Jos kananmunat ovat suuria tai ne otetaan jää‐
kaapista, lisää kypsennysaikaan yksi minuutti.
Lisävinkkejä Avustava
ruoanvalmistus-varusteen käyttöön:
•
•
Täytä keittoastia sopivalla määrällä
vettä (ts. 1 - 3 litraa) ennen
ruoanlaittoa. Vältä lisäämästä nestettä
ruoanlaiton aikana.
Kannen avulla voit säästää energiaa
ja saavuttaa lämpötilan nopeammin
(myös veden esikuumennuksen
aikana).
•
•
•
•
Hämmennä ruokaa säännöllisesti
ruoanlaiton aikana varmistaaksesi
lämmön tasaisen jakautumisen.
Lisää suolaa ruoanlaiton alussa.
Sulata ruoka ennen sen
valmistamista.
Lisää vihannekset (esim. parsakaali,
kukkakaali, vihreät pavut, ruusukaali),
kun vesi on saavuttanut oikean
SUOMI
lämpötilan ja ponnahdusikkuna tulee
näkyviin.
• Lisää perunat ja riisi kylmään veteen
ennen toiminnon käynnistämistä.
• Pataruokia, kastikkeita, keittoja,
currykastikkeita, jauhelihakastiketta,
gulassia ja liemiä valmistaessa voit
käyttää toimintoa Uudelleen lämmitys
tai Haudutus. Paista ainekset ennen
Haudutus-toiminnon käynnistämistä
(ilman Paistolämpömittari-varustetta)
ja lisää kylmää vettä. Kytke sen
jälkeen toiminto päälle Avustava
ruoanvalmistus-varusteesta.
• Pieniä merenherkkuja (esim.
meritursaan viipaleet/lonkerot tai
äyriäiset) valmistaessa voit käyttää
toimintoa Pannulla paistettu.
Lisävinkkejä Pannulla paistettuvarusteen käyttöön:
•
7.8 Neuvoja ja vinkkejä
Hob²Hood
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
•
Suojaa liesituulettimen paneeli
suoralta auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä, keittoastian kahvalla tai
korkealla kattilalla). Katso kuva.
Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
VAROITUS!
Käytä ainoastaan
tasapohjaisia pannuja.
HUOMIO!
Käytä monikerroksisia
pannuja vain alhaisilla
tehotasoilla keittoastian
ylikuumenemisen ja
vaurioitumisen välttämiseksi.
•
•
•
•
•
Käynnistä toiminto keittotason ollessa
kylmä (esikuumennus ei ole tarpeen).
Käytä ruostumatonta teräsastiaa,
jonka pohja on monikerroksinen.
Älä käytä keittoastioita, joiden pohjan
keskellä on kuviointi.
Erikokoisten pannujen
kuumenemisaika voi vaihdella.
Raskaat pannut säilyttävät enemmän
lämpöä kevyempiin verrattuna, mutta
niiden kuumeneminen kestää
pitempään.
Käännä ruoat, kun ne ovat
saavuttaneet puolet halutusta
lämpötilasta.
Erittäin paksuja ruokia tulee kääntää
useammin (ts. kahden minuutin
välein). Suosittelemme käyttämään
ensin Sous-vide-menetelmää parhaan
tuloksen saavuttamiseksi. Viimeistele
ruoka asettamalla valmistetut ruoat
esikuumennetulle pannulle ja
61
paistamalla ne nopeasti molemmilta
puolilta.
Poista Paistolämpömittari aina ennen
ruoan kääntämistä.
Pidä Hob²Hoodinfrapunasignaalin
näyttöikkuna puhtaana.
Muut kaukosäädettävät
laitteet voivat estää
signaalin. Älä käytä kyseisiä
laitteita keittotason lähellä
Hob²Hood-toiminnon ollessa
päällä.
Hob²Hood-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme. Tätä toimintoa
62
www.electrolux.com
käyttävissä Electrolux-liesituulettimissa
on oltava merkki .
8. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
8.1 Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
•
•
8.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
Keittotason pinnassa on
vaakasuuntaisia uria. Puhdista
keittotaso kostealla pyyhkeellä ja
pesuaineella, pyyhi tasaisesti
vasemmalta oikealle. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen vasemmalta
oikealle.
9. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Et aseta tehotasoa 60 se‐
kunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 60 sekunnin kuluessa.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
63
Korjaustoimenpide
Olet koskettanut useam‐
Kosketa vain yhtä koske‐
paa kosketuspainiketta sa‐ tuspainiketta.
manaikaisesti.
Näyttö ei reagoi kosketuk‐
seen.
Tauko on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Osa näytöstä on peitetty
tai keittoastiat on asetettu
liian lähelle näyttöä.
Näytön päällä on nestettä
tai jokin esine.
Poista kohteet. Siirrä keit‐
toastiat pois näytöltä.
Puhdista näyttö ja odota,
että laite on jäähtynyt. Kyt‐
ke keittotaso irti sähköver‐
kosta. Liitä keittotaso takai‐
sin sähköverkkoon 1 mi‐
nuutin kuluttua.
Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketus‐
merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
painikkeiden päältä.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
keittotaso on kytketty pois
toiminnasta.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketus‐
painikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
sitä on käytetty vain vähän
aikaa tai keittotason pin‐
nan alla oleva anturi on
viallinen.
Jos alue on toiminut riittä‐
vän kauan ollakseen kuu‐
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
Kun Avustava ruoanval‐
mistus on kytketty toimin‐
taan, keittotaso käynnistyy,
pysähtyy ja käynnistyy sen
jälkeen uudelleen.
Kyseinen turvatarkastus
Se on normaali toiminto ei‐
varmistaa, että Paistoläm‐ kä kyse ole toimintahäiriös‐
pömittari on keittoastiassa, tä.
jota käytetään Avustava
ruoanvalmistus -toiminnol‐
la.
Korkeinta tehotasoa ei voi‐ Korkein tehotaso on jo
da kytkeä toimintaan.
asetettu toiseen aluee‐
seen.
Laske ensin toisen alueen
tehoa.
Kosketuspainikkeet kuu‐
menevat.
Laita isokokoiset keittoa‐
stiat taka-alueille, jos mah‐
dollista.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai‐
nikkeita.
64
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Näyttö osoittaa, ettei Pais‐
tolämpömittari-varustetta
löydy.
Paistolämpömittari on ase‐
tettu virheellisesti.
Jokin estää signaalin lähe‐
tyksen (esim. ruokailuväli‐
neet, pannun kahva tai toi‐
nen keittoastia).
Aseta Paistolämpömittari
oikein paikoilleen. Katso
kuvat "Neuvoja ja vinkkejä"
-osiosta.
Poista metalliesineet tai
muut signaalin estävät esi‐
neet.
Näyttö näyttää, että veden
lämpötila on yli 100 °C.
Paistolämpömittari-toimin‐
toa ei säädetty tai se sää‐
dettiin virheellisesti.
Keittotaso on siirretty toi‐
seen paikkaan.
Säädä Paistolämpömittari
uudelleen. Katso kohta
"Kalibrointi".
Kalibrointikoodin tarkistus
voi olla myös tarpeen. Kat‐
so kohta "Yhdistäminen".
Veteen on lisätty liikaa
suolaa.
Älä lisää suolaa kiehuvaan
veteen.
Lämpötila ei näy näytössä. Paistolämpömittari ei luo‐
Näytössä näkyy varoitus‐
nut yhteyttä keittotasoon,
kuvake.
koska signaalin voimak‐
kuus on liian alhainen.
Aseta Paistolämpömittari
antennin lähelle keittota‐
son pintaan keittotason
keskiosan lähelle. Lue oh‐
jeet kohdasta "Vihjeitä ja
neuvoja".
Jokin on Paistolämpömitta‐
ri-toiminnon tai keittotason
pinnassa olevan antennin
päällä (esim. metallinen
ruokailuväline).
Poista kaikki esineet an‐
tennin päältä. Varmista, et‐
tä keittoastia asetetaan
keittoalueen keskelle. Lue
ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja
neuvoja".
Paistolämpömittari-varus‐
teen ja antennin välinen
yhteys katkesi.
Varmista, ettei mikään estä
signaalin lähetystä. Säädä
Paistolämpömittari-varus‐
teen asentoa siirtämällä si‐
tä keittoastian reunaa pit‐
kin. Lue ohjeet kohdasta
"Vihjeitä ja neuvoja".
Muut laitteet toimivat sa‐
Poista laitteet, jotka voivat
malla taajuudella ja aiheut‐ aiheuttaa yhteyteen häiriö‐
tavat yhteyteen häiriötä.
tä. Katso "Tekniset tiedot".
Ruoan lämpötila on odotet‐ Paistolämpömittari on ase‐ Varmista, että mittauskohta
tua korkeampi tai matalam‐ tettu oikein.
on asetettu ruoan pak‐
pi.
suimpaan kohtaan. Katso
kuvat "Neuvoja ja vinkkejä"
-osiosta.
Keittotaso tunnistaa huo‐
mattavan lämpötilapoikke‐
aman.
Vettä on lisätty tai keittoa‐
stia on vaihdettu ruoanlai‐
ton aikana.
Vältä lisäämästä vettä tai
vaihtamasta keittoastiaa
toiminnon käynnistymisen
jälkeen.
SUOMI
Ongelma
65
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Lämpö ei jakautunut tasai‐
sesti keittoastiaan, erityi‐
sesti paksujen nesteiden
kohdalla.
Sekoita ruokaa säännölli‐
sesti.
Keittoastia kuumenee lii‐
kaa tai ruoka kypsyy liikaa
liian nopeasti.
Käytössä oleva keittoastia
on liian pieni.
Käytä kooltaan sopivia
keittoastioita kyseessä ole‐
vassa keittoalueessa. Kat‐
so "Tekniset tiedot".
Toimintoa ei voida kytkeä
toimintaan.
Samalla keittoalueella on
käynnissä toinen toiminto,
joka estää toiminnon käyt‐
tämisen.
Pysäytä toiminto ennen toi‐
sen toiminnon käynnistä‐
mistä.
Avustava ruoanvalmistus
tai Sous-vide pysähtyy.
Keittoastiassa olevan nes‐
teen lämpötila on yli 40 °C
ruoanlaittoa aloittaessa.
Käytetty keittoastia on kuu‐
ma.
Käytä ainoastaan kylmiä
nesteitä.
Älä esikuumenna keittoa‐
stiaa.
Hob²Hood ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpa‐
neelin päältä.
Hob²Hood toimii, mutta ai‐
noastaan valo on syttynyt.
H1-tila on kytketty toimin‐
taan.
Vaihda tilaksi H2 - H6 tai
odota, että automaattinen
tila käynnistyy.
Hob²Hood tilat H1 - H6 toi‐
mivat, mutta valo on sam‐
munut.
Lampussa voi olla jokin vi‐
ka.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin
kosketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu
käytöstä.
Kytke äänimerkit toimin‐
taan. Katso kohta "Päivit‐
täinen käyttö".
Asetettu kieli on virheelli‐
nen.
Kieli on vaihdettu vahin‐
gossa.
Palauta kaikkien toiminto‐
jen tehdasasetukset. Valit‐
se Nollaa asetukset-valinta
Valikko-valikosta.
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Liitä keittotaso
takaisin sähköverkkoon 1
minuutin kuluttua. Aseta
Kieli, Näytön kirkkaus ja
Äänenvoimakkuus.
Keittoalue kytkeytyy pois
Automaattinen virrankat‐
toiminnasta.
kaisu kytkee keittoalueen
Keittoalueen sammumises‐ pois päältä.
ta ilmoittava varoitusviesti
syttyy.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toi‐
mintaan.
66
www.electrolux.com
Ongelma
ja viesti syttyy.
O - X - A syttyy.
vilkkuu.
ja numero syttyy.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Lukitus on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Lapsilukko on kytketty
päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Alueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkai‐
sija on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keit‐
toastiaa. Katso "Tekniset
tiedot".
Keittoalueessa on jokin vi‐
ka.
Sammuta keittotaso ja kyt‐
ke se uudelleen toimintaan
30 sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke
keittotaso irti sähköverkos‐
ta. Liitä keittotaso takaisin
sähköverkkoon 30 sekun‐
nin kuluttua. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu ääni‐
merkki keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheelli‐
nen.
9.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa
on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Ota yhteyttä pä‐
tevään sähköasentajaan
asennuksen tarkistamisek‐
si.
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta
aiheutuvat kulut veloitetaan myös
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Arvokilpi
Malli HOB690PMF
Tyyppi 62 B4A 01 CA
Induktio 7.35 kW
Sarjanumero .................
ELECTROLUX
PNC 949 599 038 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.35 kW
SUOMI
10.2 Ohjelmistolisenssit
Tähän keittotasoon kuuluva ohjelmisto
sisältää tekijänoikeuksin suojatun
ohjelmiston, jolle on myönnetty
käyttöoikeus luvilla BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2.0 ja muilla luvilla.
67
Tarkista koko lisenssi kohteessa: Valikko
> Asetukset > Huolto > Käyttölisenssi.
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
lähdekoodi voidaan ladata
verkkotuotesivulla olevan linkin avulla.
10.3 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Keittoastian
kesto enintään halkaisija
[min]
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla
takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edes‐
sä
1400
2500
4
125 - 145
Oikealla takana 1800
2800
10
145 - 180
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10.4 Paistolämpömittari
Tekniset tiedot
Käyttötaajuus
433,05 434,73 MHz
Maksimilähetysteho
5 dBm
Lämpötilaväli
0 - 120 °C
Mittausjakso
3 sekuntia
Paistolämpömittari on hyväksytty
käytettäväksi elintarvikkeissa.
11. ENERGIATEHOKKUUS
11.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat
ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus
HOB690PMF
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
68
www.electrolux.com
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
189,1 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
178,3 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
184,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
•
•
Keittoalueeseen liittyvät
energiamittaukset on merkitty vastaaviin
keittoalueisiin.
11.2 Energiansäästö
•
•
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
69
70
www.electrolux.com
SUOMI
71
867357759-A-342019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising