Electrolux | HOB980MF | User manual | Electrolux HOB980MF Brukermanual

Electrolux HOB980MF Brukermanual
HOB980MF
NO
SV
Platetopp
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
22
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................2
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. MONTERING......................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. DAGLIG BRUK................................................................................................... 9
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................15
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 17
8. FEILSØKING.................................................................................................... 17
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 19
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................20
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
NORSK
3
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm
gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig
slås av og på av en annen elektrisk enhet.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
NORSK
5
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
•
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på koketoppen.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av ovnen og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
NORSK
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.4 Montering
3.1 Før monteringen
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
min.
500mm
min.
50mm
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler
90 °C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
7
8
www.electrolux.com
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
520
910
75
23
520
44
780
880+1
490+1
min. 55
max R5
min. 1500
min.
28
min. min.
12 60
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1 Induksjonsplatetopp
2 Betjeningspanel
1
2
1
1
1
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
4
5
6
7
14
1
Slå koketoppen av og på.
2
For å aktivere eller deaktivere Lås eller Barnesikring.
3
Kokesoneindikatoren.
4
CountUp Timer-indikator.
8 9 10
13
11
12
NORSK
9
5
Timer med nedtelling-indikator.
Tidsurdisplay:
00 – 99 minutter.
6
7
Aktiverer og deaktiverer Bridge-funksjonen.
8
For å stille inne tidsurfunksjonen.
9
/
For å øke eller redusere tiden.
10
Aktiverer og deaktiverer Hob²Hood-funksjonen.
11
Aktiverer og deaktiverer Pause-funksjonen.
12
For å aktivere funksjonen PowerBoost.
13 Betjeningslinje for å stille inn et effekttrinn 0 - 9.
14
Aktiverer og deaktiverer PowerSlide-funksjonen.
4.3 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
Når koketoppen er deaktivert, er
indikatorene fortsatt synlige. Når
koketoppenen er kald nok, forsvinner de.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere koketoppen.
Kontrollsøylene kommer på når du
aktiverer koketoppen, og det slår ser av
når du deaktiverer koketoppen.
Når koketoppen er deaktivert, kan du
bare se
.
5.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen
automatisk hvis:
•
du plasserer ikke noen kokekar på
koketoppen i 50 sekunder,
•
du stiller ikke inn effekttrinn for 50
sekunder etter at du plasserer
kokekaret,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut). Når du
hører det akustiske signalet,
deaktiveres koketoppen. Fjern
gjenstanden eller vask
betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
deaktiveres koketoppen.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som komfyrtoppen deaktiveres
etter:
10
www.electrolux.com
Varmeinnstilling
Koketoppen de‐
aktiveres etter
1-2
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 timer
5.3 Slik bruker du kokesonene
FORSIKTIG!
Ikke plasser varme kokekar
på betjeningspanelet. Det er
fare for skade på
elektroniske deler.
Hvert kvadrat i betjeningspanelet
representerer en kokesone på
induksjonskokeoverflaten.
Soneindikatorer viser hvilken kokesone
som kontrolleres av passende
betjeningslinje.
5.4 Effekttrinnet
Berør betjeningslinjen på ønsket
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningslinjen for å stille inn eller endre
effekttrinnet for en kokesone.
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen.
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Når du setter kokekaret i rett posisjon,
gjenkjenner koketoppen den og
passende betjeningslinje kommer på. En
rød kokesoneindikator vises over
betjeningslinjen og indikerer posisjonen
til gryten.
Så snart du setter et kokekar på sonen
og stiller inn effekttrinnet, forblir det likt i
2 minutter etter at du tar bort karet.
Betjeningslinjen og kokesoneindikatoren
blinker i 2 minutter. Hvis du plasserer
kokekaret på kokesonen igjen innenfor
denne tiden, reaktiveres effekttrinnet.
Ellers deaktiveres kokesonen.
5.5 Bridge-funksjon
Denne funksjonen forbinder to kokesoner
slik at de opererer som én. Du kan bruke
funksjonen med store kokekar.
1. Sett kokekaret på to kokesoner.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone.
blir hvit.
2. Trykk på for å aktivere funksjonen.
3. Still inn effekttrinn.
NORSK
Kokekaret må dekke midten av hver
sone, men ikke gå utover
områdemarkeringen.
11
1. Berør
for å aktivere funksjonen
eller endre tiden.
Tidsursifrene
og indikatorene
og
vises på displayet.
blir rød og
blir hvit.
Hvis tidsuret ikke er stilt inn, forsvinner
alle indikatorer etter 4 sekunder.
eller
for å stille inn tiden
2. Berør
(00 – 99 minutter).
Etter 3 sekunder, begynner tidsuret å
telle ned automatisk. Indikatorene
forsvinner.
og
,
forblir rød.
Når tiden er slutt, hører du et signal og
blinker. For å slå av signalet berører
du
.
Deaktivere funksjonen: berør
Indikatorene
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Kokesonene opererer
uavhengig.
5.6 PowerBoost
Denne funksjonen aktiverer mer effekt
for den riktige induksjonskokesonen
avhengig av kokekarstørrelsen.
Funksjonen kan aktiveres kun i en
begrenset tidsperiode.
Trykk på
for å aktivere funksjonen for
kokesonen.
Symbolet blir rødt.
Funksjonen deaktiveres automatisk.
For maksimale
varighetsverdier, se
«Tekniske data».
5.7 Tidtaker
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
Angi varmeinnstilling for den passende
kokesonen og velg deretter funksjonen.
og
.
tennes. Bruk
eller
for å stille inn
på displayet.
Alternativt kan du stille effekttrinnet til 0.
Som et resultat hører du et signal og
timeren avbrytes.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge en kokesone er
aktiv.
Berør
to ganger for å aktivere
funksjonen.
blir rød, tidsuret starter å
Indikatoren
telle opp automatisk.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør
. Når indikatorene tennes,
berører du
.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen når
koketoppen er på, men når kokesonene
ikke er i bruk.
For å se betjeningspanelet setter du et
kokekar på kokesonen.
til indikatoren
1. Berør
å aktivere funksjonen.
blir rød, for
12
www.electrolux.com
2. Berør
eller
for å stille inn tiden.
Funksjonen starter automatisk etter 4
sekunder. Indikatorene
,
, og
forsvinner.
forblir rød.
Når du angir funksjonen, kan du fjerne
kokekaret.
Når tiden er slutt, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
for å slå av
Deaktivere funksjonen: berør
Indikatorene
eller
og
.
lyser opp. Bruk
for å stille inn
på displayet.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
5.8 Pause
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonen er i bruk, låses alle andre
symboler på kontrollpanelene.
Når funksjonene er aktiv,
symboler brukes.
og
kan
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
Berør
for å aktivere funksjonen.
Symbolet blir rødt.Varmeinnstilling
reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Symbolet blir hvitt.Det tidligere
effekttrinnet aktiveres.
5.9
Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
koketoppen er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
Berør
for å aktivere funksjonen.
Symbolet blir rødt og blinker.
For å aktivere funksjonen berør
Symbolet blir hvitt.
.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.10 Barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Aktiver koketoppen først og ikke still inn
effekttrinnet.
inntil den blir rød for å aktivere
Berør
funksjonen.
Betjeningslinjen forsvinner. Slå av
koketoppen.
Når du deaktiverer
koketoppen er funksjonen
fortsatt aktiv.
For å deaktivere funksjonen for bare
én tilberedningstid: aktivere
koketoppen med
.
skrus på. Berør
til den blir hvit. Betjeningslinjen vises.
Sett effekttrinnet innen 50 sekunder.Du
kan bruke koketoppen. Når du
deaktiverer koketoppen med
funksjonen fortsatt aktiv.
er
For å deaktivere funksjonen
helt:aktiverer du koketoppen og stiller
ikke inn effekttrinnet. Berør
inntil den
blir hvit. Betjeningslinjen vises. Slå av
koketoppen.
5.11
PowerSlide
Denne funksjonen lar deg justere
temperaturen ved å flytte kokekaret til en
annen posisjon på det samme
induksjonsområdet.
Funksjonen deler induksjonsområdet i 3
områder med ulike varmeinnstillinger.
Koketoppen oppdager posisjonen på
kokekaret og skrur på varmeinnstillingen
som korresponderer med posisjonen.
Bruk kun et kokekar når du
bruker funksjonen.
Hvis du vil endre
varmeinnstillingen løfter du
opp kokekaret og setter det
på en annen sone. Skyving
av kokekar kan forårsake
riper og misfarging av
overflaten.
NORSK
•
•
•
•
Soneindikatoren viser begge soner i
en bro selv om bare den ene sonen
brukes.
Du kan justere varmeinnstillingen
manuelt kun hvis minst den ene av
sonene er automatisk aktivert.
Du kan endre varmeinnstillingen for
hver posisjon enkeltvis. Når du
deaktiverer koketoppen, merker den
seg varmeinnstillingene dine og
bruker dem neste gang du aktiverer
funksjonen.
Hvis du vil endre varmeinnstillingen
løfter du opp kokekaret og setter det
på en annen sone. Skyving av
kokekar kan forårsake riper og
misfarging av overflaten.
Berør
for å aktivere funksjonen.
Symbolet endres til rødt og
betjeningslinjen viser standard
varmeinnstilling. Alle kokesonene vil
fungere i 9 minutter.
Etter 9 minutter hører du et lydsignal og
den tomme kokesonene deaktiveres.
Berør
for å gjenoppta denne
funksjonen. Du kan flytte kokekaret eller
flytte den til en ny posisjon.
For å endre standard varmeinnstilling
manuelt, trykk på betjeningslinjen og velg
ønsket nivå.
•
Du kan kun endre standard
varmeinnstilling hvis funksjonen er
aktiv.
Du kan endre standard
varmeinnstilling for hver posisjon
enkeltvis. Når du deaktiverer
koketoppen, husker den
varmeinnstillingene dine og bruker
dem neste gang du aktiverer
funksjonen.
13
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Slik bruker du funksjonen automatisk
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
- H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften.
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus H1 - H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
Automatisk moduser
Auto‐ Ko‐
ma‐
king1)
tisk
lys
Ste‐
king2)
Modus H0
Av
Av
Av
Modus H1
På
Av
Av
Modus
H23)
På
For å deaktivere denne funksjonen:
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
berør
Modus H3
På
Av
Modus H4
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
Modus H5
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 2
•
5.12
. Symbolet endres til hvitt.
Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
Vifteha‐
stighet 1
14
www.electrolux.com
Auto‐ Ko‐
ma‐
king1)
tisk
lys
Modus H6
På
Ste‐
king2)
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 2 stighet 3
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
2) koketoppen oppdager stekeprosessen
og aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og baserer seg ikke på temperatur.
øker du viftens
Når du trykker på
hastighet med én. Når du når et høyt
igjen, stiller du viftens
nivå og trykker
hastighet til 0. Dette deaktiverer viften i
for å starte
ventilatorhetten. Berør
viften igjen med hastighet 1.
For å aktivere en automatisk
bruk av funksjonen deaktiver
koketoppen og deretter
aktiver koketoppen.
5.13 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver koketoppen først.
i 3 sekunder for å slå på
1. Berør
funksjonen.
Displayet slås på og så av.
Skifte automatisk modus
1. Slå av apparatet.
2. Berør
i 3 sekunder.
Displayet slås på og så av.
2. Berør
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
på.
noen få ganger til
3. Berør
på timeren for å velge én av
følgende:
eller
slås
5. Berør
på tidsuret for å velge en
automatisk modus.
Når du er ferdig med matlaging og
deaktiverer koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften går fremdeles går i en
viss tid. Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften automatisk
og hindrer deg fra utilsiktet å aktivere
viften de neste 30 sekundene.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Manuell betjening av
viftehastigheten
Du kan også betjene viften fra
koketoppen manuelt.
Berør
når koketoppen er aktiv.
Dette deaktiverer automatisk bruk av
funksjon og lar deg endre
viftehastigheten manuelt.
•
i 3 sekunder.
lyser.
– lydene er avslått
•
– lydene er på
4. Vent til koketoppen deaktiveres
automatisk for å bekrefte valget ditt.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
•
•
•
•
kan du
du berører
Varselur kommer ned
Timer med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.14 Effektstyring-funksjon
•
•
•
•
•
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3680 W.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3680 W.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
NORSK
•
•
•
15
For kokesoner som har redusert
effekt, viser betjeningspanelet de
maksimale mulige effekttrinnene.
Hvis en høyere effektinnstilling ikke er
tilgjengelig, reduser den for de andre
kokesonene først.
Aktiveringen av funksjonen er
avhengig av størrelsen og antallet
gryter.
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
6.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
16
www.electrolux.com
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, opp‐ 25 - 50
varm ferdigretter.
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetternin‐
ger, loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
6.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
•
•
•
Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
•
Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
NORSK
17
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. Electrolux
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
•
•
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke kob‐
let til en strømforsyning el‐
ler er koblet feil.
Kontroller om komfyrtop‐
pen er riktig koblet til
strømforsyningen. Se kob‐
lingsskjemaet.
18
www.electrolux.com
Problem
Du kan ikke velge maksi‐
malt effekttrinn for en av
kokesonene.
Mulig årsak
Løsning
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
De andre sonene bruker
opp maksimum tilgjengelig
effekt.
Komfyrtoppen fungerer
som den skal.
Reduser effekttrinn til de
andre kokesonene som er
koblet til samme fase.
Se "Effektstyring".
Et lydsignal høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås komfyrtoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når
komfyrtoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg
av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund eller sensoren
er varm i lang tid.
er skadet.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betje‐
ningspanelet.
Du bruker en veldig styr
gryte som blokkerer signa‐
let.
Bruk en mindre gryte, en‐
dre kokesone eller bruk
ventilatoren manuelt.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Automatisk oppvarming
starter ikke.
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfelte‐
ne.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se
"Daglig bruk".
NORSK
Problem
lyser.
Betjeningslinjen blinker.
og et nummer vises.
19
Mulig årsak
Løsning
Barnesikring eller Lås er
aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen eller sonen
er ikke helt dekket.
Sett kokekaret på kokeso‐
nen slik at den dekker hele
kokesonen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
PowerSlide er aktivert. To
kasseroller plasseres på
den fleksible induksjons‐
området.
Bruk bare én kasserolle.
Se «Fleksibel matlaging
med induksjonsområde".
Det er en feil på komfyrtop‐ Deaktiver komfyrtoppen og
pen.
aktiver den igjen etter 30
sekunder. Hvis lyser
igjen, kobler du komfyrtop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver komfyrtoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
snakke med et autorisert
servicesenter.
Du kan høre en konstant
pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Påse at du har brukt
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren
eller forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Dataskilt
Modell HOB980MF
Type 61 E6A 04 AA
Induksjon 11.0 kW
Serienr. .................
PNC (produktnummer)949 599 043 00
400 V 3N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
11.0 kW
20
www.electrolux.com
ELECTROLUX
9.2 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maksi‐
mum effekt‐
trinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Kokekar dia‐
maksimum va‐ meter [mm]
righet [min]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Midtre foran
2300
3200
10
125 - 210
Midtre bak
2300
3200
10
125 - 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 - 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 - 210
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
HOB980MF
Komfyrtopp-type
Koketopp for
innbygging
Antall kokeområder
3
Varmeteknologi
Induksjon
Lengde (L) og bredde (B) Venstre
på kokeområdet
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Lengde (L) og bredde (B) Midtre
på kokeområdet
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Lengde (L) og bredde (B) Høyre
på kokeområdet
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Energiforbruk for koke‐
Venstre
området (EC electric coo‐
king)
186,8 Wh / kg
Energiforbruk for koke‐
Midtre
området (EC electric coo‐
king)
186,8 Wh / kg
NORSK
Energiforbruk for koke‐
Høyre
området (EC electric coo‐
king)
186,8 Wh / kg
Energiforbruk for koke‐
topp (EC electric hob)
186,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Koketopper – Metoder for måling
av ytelse
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
•
•
•
•
•
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
21
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
22
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................22
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................24
3. INSTALLATION................................................................................................ 26
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................28
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 29
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 34
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 37
8. FELSÖKNING...................................................................................................37
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 39
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 40
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
23
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
25
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
•
•
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
SVENSKA
27
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
55 ±1mm
65±1mm
Serienummer ....................
490±1mm
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
75
23
520
44
780
min. 55
3.4 Montering
520
910
490+1
880+1
max R5
min. 1500
min. min.
12 60
min.
500mm
min.
50mm
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation
värma upp det som förvaras
i lådan när hällen används.
min.
28
28
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1 Induktionshällen tillagningsyta
2 Kontrollpanel
1
2
1
1
1
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
6
7
14
1
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
För att aktivera och avaktivera Låset eller Barnlåset.
3
4
Indikator för kokzon.
CountUp Timer-indikatorlampa.
5
Nedräkningstimer-indikatorlampa.
Timerdisplay:
00 - 99 minuter.
6
7
För att aktivera och inaktivera funktionen Bridge.
8
För att ställa in timerfunktionen.
9
/
10
För att aktivera och inaktivera funktionen Hob²Hood.
11
För att aktivera och inaktivera funktionen Paus.
12
För att öka och minska tiden.
För att aktivera funktionen PowerBoost.
13 Kontrollpanel för att ställa in en värmeinställning 0 - 9.
14
För att aktivera och inaktivera funktionen PowerSlide.
8 9 10
13
11
12
SVENSKA
4.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också
visas för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
När hällen är avstängd syns fortfarande
indikatorerna. När hällen är tillräckligt kall
försvinner de.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
5.1 Aktivera och avaktivera
1-2
6 timmar
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
Kontrollpanelen tänds när du har
aktiverat hällen och släcks när du
avaktiverat hällen.
När hällen är avaktiverad kan du bara se
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timmar
.
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
du har inte placerat något kokkärl på
hällen inom 50 sekunder.
• du har inte ställt in värmeläget inom
50 sekunder efter att du har ställt på
kokkärlet.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). När en ljudsignal hörs stängs
hällen av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en viss tid
stängs hällen av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
29
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5.3 Använda kokzonerna
FÖRSIKTIGHET!
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen. Det finns
risk för att man skadar de
elektroniska delarna.
•
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
30
www.electrolux.com
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
När du placerar kokkärlet i rätt läge
känner hällen igen den och den lämpliga
kontrollpanelen tänds. En röd
kokzonindikator visas ovanför
kontrollpanelen och indikerar kokkärlets
position.
1. Placera kokkärlet på två kokzoner.
Kokkärlet måste täcka mitten på
båda zonerna.
blir vit.
2. Tryck på för att aktivera
funktionen.
3. Ställ in ett värmeläge.
Kokkärlet måste täcka mitten av båda
zonerna men får inte gå utanför
markeringarna.
Varje fyrkant på kontrollpanelen
representerar en kokzon på
induktionskokningsytan.
Zonindikatorerna visar vilken kokzon som
styrs av lämplig kontrollpanel.
5.4 Värmeläge
Tryck på kontrollpanelen vid önskad
värmeinställning eller flytta fingret längs
kontrollpanelen för att ställa in eller ändra
värmeinställningen för en kokzon.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på . Kokzonerna fungerar nu
oberoende av varandra.
5.6 PowerBoost
När du ställer ett kokkärl på kokzonen
och ställer in värmeinställningen blir den
densamma i 2 minuter efter att du har
tagit bort kokkärlet. Kontrollpanelen och
kokzonens indikator blinkar i 2 minuter.
Om du placerar kokkälet på kokzonen
igen inom denna tid återaktiveras
värmeinställningen. Annars avaktiveras
kokzonen.
5.5 Bridge-funktion
Funktionen kopplar ihop två kokzoner till
en gemensam zon. Funktionen kan
användas med stora kokkärl.
Denna funktion tillför mer effekt till
lämplig induktionskokzon, beroende på
kokkärlets storlek. Den här funktionen
kan bara aktiveras under en begränsad
tid.
Tryck på
för att aktivera funktionen för
kokzonen.
Symbolen blir röd.
Funktionen stängs av automatiskt.
För maximal varaktighet, se
"Tekniska data".
SVENSKA
5.7 Timer
Äggklocka
Nedräkningstimer
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Ställ in värmeinställningen för lämplig
kokzonen och ställ därefter in funktionen.
för att aktivera eller
1. TRyck på
ändra tiden.
Tidssiffrorna
och
31
För att se kontrollpanelen måste ett
kokkärl placeras på kokzonen.
tills indikatorn
1. Tryck på
för att aktivera funktionen.
blir röd,
2. Tryck på
eller
för att ställa in
tiden.
Funktionen startar automatiskt efter 4
och indikatorlamporna
visas på displayen.
Du kan använda den här funktionen när
hällen är på och tillagningszonerna inte
används.
blir röd
sekunder. Indikatorerna
,
och
och
blir vit.
Om timern inte har ställts in släcks alla
indikatorerna efter 4 sekunder.
försvinner.
förblir röd.
När funktionen har ställts in kan kokkärlet
tas bort.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
tiden (00 - 99 minuter).
Efter 3 sekunder börjar timern räkna ner
När tiden har gått ut ljuder en signal och
automatiskt. Indikatorerna
För att avaktivera funktionen: Tryck på
,
och
försvinner.
förblir röd.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Stäng av signalen genom att
trycka på
.
blinkar. Tryck på
signalen.
. Indikatorerna
eller
Använd
displayen.
och
tänds.
eller
för att ställa in
på
Använd
displayen. Alternativt kan du ställa in
värmenivån på 0. Som ett resultat låter
en signal och timern avbryts.
CountUp Timer
(Uppräkningstimer)
tänds.
på
5.8 Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är på är alla andra
symboler på kontrollpanelerna låsta.
När funktionen är på kan symbolerna
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Tryck på
två gånger för att aktivera
funktionen.
och
användas.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Symbolen blir röd.Värmeläget sänks till
1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
blir röd, timern startar
Indikatorn
uppräkningen automatiskt.
För att avaktivera funktionen: Tryck på
. När indikatorerna tänds, tryck på
och
för att ställa in
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
För att avaktivera funktionen: Tryck på
. Indikatorlamporna
för att stänga av
.
på . Symbolen blir vit.Föregående
värmeläge slås på.
32
www.electrolux.com
5.9
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
hällen är igång. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
detekterar grytans position och justerar
värmeinställningen efter den.
Använd bara en kastrull när
du använder funktionen.
Om du vill ändra
värmeinställningen lyfter du
upp kokkärlet och ställer det
på en annan zon. Om man
drar kokkärlen kan det
orsaka repor och
missfärgningar på ytan.
Ställ in värmeläget först.
för att aktivera funktionen.
Tryck på
Symbolen blir röd och blinkar.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
. Symbolen blir vit.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
•
•
5.10 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
•
Aktivera hällen först och ställ inte in
värmeläget.
tills den blir röd för att
Tryck på
aktivera funktionen.
Inställningslisterna försvinner. Stäng av
hällen.
Om du avaktiverar hällen är
funktionen fortfarande på.
För att avaktivera funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: Aktivera
tänds. Tryck på
tills
hällen med .
den blir vit. Inställningslisterna visas.
Ställ in värmeinställningen inom 50
sekunder.Nu kan du använda hällen. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen fortfarande på.
är
För att stänga av funktionen helt:
Aktivera hällen utan att värmeläget ställs
in. Tryck på
tills den blir vit.
Inställningslisterna visas. Stäng av
hällen.
5.11
•
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Symbolen blir röd och kontrollfältet visar
standardvärmeinställningen. Alla
kokzoner är på i 9 minuter.
Efter 9 minuter hörs en ljudsignal och de
tomma kokzonerna stängs av. Tryck på
för att återgå till den här funktionen.
Du kan flytta kokkärlet eller ställa det på
en annan platta.
För att ändra värmeläget manuellt, tryck
på kontrollfältet och välj lämplig nivå.
•
•
PowerSlide
Med den här funktionen kan man ändra
temperaturen genom att flytta kokkärlet
till ett annat ställe på induktionshällen.
Funktionen delar in induktionshällen i tre
områden med olika värmelägen. Hällen
Zonens indikatorlampa visar båda
zonerna i överbryggningsläget även
om bara en av zonerna används.
Värmeläget kan bara justeras
manuellt om minst en av zonerna
aktiveras automatiskt.
Du kan ändra värmelägena för varje
läge separat. När hällen stängs av
kommer den ihåg dina
värmeinställningar och applicerar den
nästa gång du aktiverar funktionen.
Om du vill ändra värmeinställningen
lyfter du upp kokkärlet och ställer det
på en annan zon. Om man drar
kokkärlen kan det orsaka repor och
missfärgningar på ytan.
Du kan ändra
standardvärmeinställningen bara om
funktionen är aktiv.
Du kan ändra
standardvärmeinställningarna för
varje zon separat. När hällen stängs
av kommer den ihåg dina
värmeinställningar och applicerar den
nästa gång du aktiverar funktionen.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
. Symbolen blir vit.
SVENSKA
5.12
Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas
automatiskt ställer du in det automatiska
läget på H1 - H6. Hällen är ursprungligen
inställd på H5. Köksfläkten reagerar när
hällen används. Hällen känner av
kokkärlets temperatur automatiskt och
justerar fläktens hastighet därefter.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 - H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
Automatiska lägen
Auto‐ Kok‐
ma‐
ning1)
tiskt
ljus
Stek‐
ning2)
Mode H0
Av
Av
Av
Mode H1
På
Av
Av
Mode H23) På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Mode H3
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
På
Auto‐ Kok‐
ma‐
ning1)
tiskt
ljus
Stek‐
ning2)
Mode H4
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Mode H5
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Mode H6
På
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Fläkt‐
hastig‐
het 3
33
1) Hällen känner av kokningsprocessen och
aktiverar fläkthastigheten enligt det automa‐
tiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen
och aktiverar fläkthastigheten enligt det au‐
tomatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lam‐
pan och går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
2. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
5. Tryck på
på timern för att välja ett
automatiskt läge.
När du är klar med matlagningen och
stänger av hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar att du
oavsiktligt slår på fläkten under
kommande 30 sekunder.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
34
www.electrolux.com
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan också använda fläkten från
hällen manuellt.
Tryck på
när hällen är påslagen.
Då inaktiveras automatiskt styrning av
funktionen och du kan ändra
fläkthastigheten manuellt.
ökar du
När du trycker på
fläkthastigheten med ett. När du når en
intensiv nivå och trycker på
igen ställs
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
•
•
•
•
1. Tryck på
i 3 sekunder för att
aktivera funktionen.
Displayen tänds och släcks.
eller
•
•
Stäng av hällen först.
du trycker på
Äggklocka ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.14 Effektreglering-funktion
•
5.13 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
2. Tryck på
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3680 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3680 W.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
För kokzoner med reducerad effekt
visar kontrollpanelen de maximala
möjliga värmelägena.
Om ett högre värmeläge inte finns ska
du minska värmeläget för andra
kokzoner först.
Avaktiveringen av funktionen beror på
kokkärlens storlek och antal kokkärl.
i 3 sekunder.
tänds.
3. Tryck på
på timern för att välja
något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
4. Vänta tills hällen stängs av
automatiskt för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är inställd på
du endast ljuden när:
hör
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
SVENSKA
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
35
•
knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
6.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från
nedräkningstimern. Skillnaden i
användningstiden beror på den inställda
värmenivån och tillagningstiden.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Se avsnittet "Tekniska data".
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
Rör om med jämna mellan‐
rum.
5 - 25
Tips
36
www.electrolux.com
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
6.5 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
•
Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
SVENSKA
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
37
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
Electrolux-köksfläktar som fungerar med
den här funktionen måste ha symbolen
.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
•
•
•
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Lösning
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
38
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
Du kan inte välja maximalt De andra zonerna förbruk‐
värmeläge för en av kokzo‐ ar maximal effekt.
nerna.
Din häll fungerar som den
ska.
Minska värmeläget för de
andra kokzonerna som är
anslutna till samma fas.
Se "Effektreglering".
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn vara
trasig.
Hob²Hood fungerar inte.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Du kan täcka över kontroll‐ Avlägsna föremålet från
panelen.
kontrollpanelen.
Du använder en väldigt
hög kastrull som blockerar
signalen.
Ta en mindre kastrull, byt
kokzon eller styr fläkten
manuellt.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt
sval.
Det högsta värmeläget är
inställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touchkontroller‐
na.
Ljudet är avaktiverat.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Barnsäkerhetslås eller Lås
är på.
Se "Daglig användning".
Det finns inget kokkärl på
zonen eller så är inte hela
zonen täckt.
Ställ kokkärlet på zonen så
att den täcker kokzonen
helt.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kok‐
kärl. Se "Råd och tips".
Automatisk uppvärmning
fungerar inte.
tänds.
Inställningslisten blinkar.
SVENSKA
Problem
och en siffra tänds.
39
Möjlig orsak
Lösning
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Teknis‐
ka data".
PowerSlide är på. Två
kastruller är placerade på
den flexibla induktionskok‐
zonen.
Använd bara en kastrull.
Se ”Flexibel induktionskok‐
zon”.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
der. Om visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell HOB980MF
Typ 61 E6A 04 AA
Induktion 11.0 kW
Serienr .................
ELECTROLUX
PNC 949 599 043 00
400 V 3N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
11.0 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
40
www.electrolux.com
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Mitten fram
2300
3200
10
125 - 210
Mitten bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
HOB980MF
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
3
Uppvärmningsteknik
Induktion
Längd (L) och bredd (B)
för kokzonen
Vänster
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Längd (L) och bredd (B)
för kokzonen
Mitten
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Längd (L) och bredd (B)
för kokzonen
Höger
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Energiförbrukning för kok‐ Vänster
zonen (EC electric cook‐
ing)
186,8 Wh/kg
Energiförbrukning för kok‐ Mitten
zonen (EC electric cook‐
ing)
186,8 Wh/kg
Energiförbrukning för kok‐ Höger
zonen (EC electric cook‐
ing)
186,8 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
186,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
SVENSKA
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
•
•
•
41
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
42
www.electrolux.com
SVENSKA
43
867350944-A-262019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising