Electrolux | LIT60336 | User manual | Electrolux LIT60336 คู่มือการใช้

Electrolux LIT60336 คู่มือการใช้
LIT60336
TH
VI
เตาฝง
Ngăn giữ nóng
คูมือการใชงาน
Hướng dẫn Sử dụng
2
19
2
www.electrolux.com
สารบัญ
1. ขอมูลดานความปลอดภัย........................................................................................ 2
2. คำแนะนำดานความปลอดภัย...................................................................................4
3. การติดตั้ง.............................................................................................................. 6
4. รายละเอียดผลิตภัณฑ............................................................................................ 7
5. การใชงานประจำวัน.............................................................................................. 9
6. คำแนะนำและเคล็ดลับ.......................................................................................... 12
7. การดูแลรักษาและทำความสะอาด.......................................................................... 14
8. การแกไขปญหา.................................................................................................. 15
9. ขอมูลทางเทคนิค................................................................................................. 16
10. การประหยัดพลังงาน..........................................................................................17
เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดวาจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู Electrolux
แวะไปยังเว็บไซทของเราสำหรับ:
รับคำแนะนำในการใชงาน เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหาและขอมูลการให
บริการไดที่
www.electrolux.com/webselfservice
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับบริการที่
www.registerelectrolux.com
เลือกซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณไดที่:
www.electrolux.com/shop
ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา
คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ
1.
ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
3
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก
1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
•
•
•
•
•
•
•
•
เครื่องสามารถใชงานไดโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มี
ขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาด
ประสบการณหากมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น
อยาใหเด็กอายุ 3 - 8 หรือผูที่ทุพพลภาพสูงเขาใกลยกเวนมี
คนดูแลอยางใกลชิด
กันเด็กที่มีอายุต่ำกวา 3 ปออกนอกบริเวณยกเวนมีคนคอย
กำกับดูแลอยูตลอดเวลา
อยาใหเด็กเลนเครื่อง
แยกบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงอยูใกลเครื่องขณะทำงานหรือขณะ
กำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจรอนมาก
หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหเปดใชงานอุปกรณ
เหลานี้ไว
เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว
เองโดยไมมีผูดูแล
1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
•
•
•
•
•
•
คำเตือน: เครื่องและชิ้นสวนที่เขาถึงไดอาจมีความรอน
ระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียงการสัมผัส
สวนประกอบที่ใหความรอน
อยาใชเครื่องโดยอาศัยระบบตั้งเวลาจากภายนอกหรือระบบ
ควบคุมระยะไกลแยกตางหาก
คำเตือน: การปรุงอาหารบนเตาไฟฟาที่มีไขมันหรือน้ำมันโดย
ไมมีคนดูแลอาจเปนอันตรายและทำใหเกิดเพลิงไหมได
อยาดับเพลิงดวยน้ำ ใหปดเครื่องจากนั้นปดคลุมเปลวไฟ เชน
ใชประตูหรือผาหมกันไฟ
ขอควรระวัง: ควรมีการกำกับดูแลระหวางปรุงอาหารอยางตอ
เนื่อง การปรุงอาหารระยะเวลาสั้น ๆ จะตองมีผูกำกับดูแล
อยางตอเนื่อง
คำเตือน: อันตรายตอการเกิดไฟไหม: อยาจัดเก็บขาวของไว
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
วัตถุโลหะ เชน มีด สอม ชอนและประตูไมควรวางอยูบนพื้น
ผิวเตาไฟฟา เนื่องจากอาจเกิดความรอนสูง
อยาใชเครื่องพนไอน้ำรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
หลังใชงาน ใหปดสวนประกอบของเตาไฟฟาผานชุดควบคุม
อยาอาศัยระบบตรวจจับกะทะเพียงอยางเดียว
หากพื้นผิวแกวเซรามิค/พื้นผิวกระจกมีรอยแตก ใหปดเครื่อง
เพื่อและถอดปลั๊กออก ในกรณีที่ตอเครื่องกับแหลงจายไฟ
หลักโดยตรงโดยใชกลองพักสายไฟ ใหถอดฟวสเพื่อตัดไฟ
จากเครื่อง ไมวาในกรณีใด ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต
หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
คำเตือน: ใชชุดปองกันหัวเตาที่ออกแบบโดยผูผลิตเครื่องปรุง
อาหารหรือตามที่แจงโดยผูผลิตเครื่องในชุดคำแนะนำการใช
งานเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หรือใชชุดปองกันหัวเตาที่จัด
มาใหพรอมกับเครื่อง การใชอุปกรณปองกันที่ไมเหมาะสม
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง
คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น
•
•
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายตอเครื่อง
•
•
•
•
•
•
•
•
นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา
ใหพรอมกับเครื่อง
เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก
เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง
ซีลพื้นผิวตัดดวยน้ำยาซีลกันรั่วเพื่อปองกัน
ความชื้นทำใหเกิดการบวม
ปองกันดานลางของเครื่องอยาใหโดนไอ
น้ำและความชื้น
อยาติดตั้งเครื่องติดกับประตูหรือใต
หนาตาง ทั้งนี้เพื่อปองกันภาชนะที่รอนรวง
หลนจากเครื่องเมื่อมีการเปดประตูหรือ
หนาตาง
แตละเครื่องจะมีพัดลมระบายความรอนอยู
ดานลาง
หากเครื่องติดตั้งอยูเหนือถาด:
– อยาเก็บชิ้นสวนเล็ก ๆ หรือแผน
กระดาษที่อาจถูกดูดเขาไป เนื่องจาก
อาจทำใหพัดลมระบายความรอนหรือ
ระบบระบายความรอนเสียหาย
– รักษาระยะอยางนอย 2 ซม. ระหวาง
ดานลางของเครื่องและชิ้นสวนที่เก็บ
ไวในถาด
2.2 การเชื่อมตอทางไฟฟา
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได
•
•
•
•
ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น
เครื่องจะตองตอสายดิน
กอนดำเนินการใด ๆ ใหตรวจสอบวา
อุปกรณไมไดเสียบตอไฟอยู
พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง
ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบวาเครื่องติดตั้งไดถูกตอง สายไฟ
หรือปลั๊กไฟที่หลวมคลอนหรือตอไมถูกตอง
(แลวแตกรณี) อาจทำใหขั้วไฟฟาเกิดความ
รอนสูง
ใชสายไฟที่ถูกตอง
อยาใหสายไฟฟาพันกัน
ติดตั้งระบบปองกันไฟฟาช็อตไวรวมกัน
ใชตัวล็อคคลายที่สายตอ
สายตอหรือปลั๊ก (แลวแตกรณี) จะตองไม
สัมผัสกับตัวเครื่องหรือภาชนะที่รอนเมื่อตอ
อุปกรณกับเตารับไฟฟาที่อยูใกลเคียง
อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
อยาทำใหปลั๊กไฟ (แลวแตกรณี) หรือสาย
จายไฟเสียหาย ติดตอศูนยบริการของเราที่
ไดรับอนุญาตหรือชางไฟเพื่อใหเปลี่ยน
สายไฟที่เสียหาย
ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มี
กระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนน
โดยไมสามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือ
พิเศษได
ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง
หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊ก
ไฟเขาไป
อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง
ใชเฉพาะอุปกรณตัดตอนทางไฟฟาที่ถูก
ตอง เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบสก
รูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร
การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับ
อุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการ
เชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟไดทุกขา
อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชอง
เปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.
2.3 การใชงาน
คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
หรือไฟฟาช็อต
•
•
•
•
•
•
•
•
นำบรรจุภัณฑทั้งหมดออก ติดฉลากและ
ฟลมปองกัน (ถามี) กอนการใชงานครั้ง
แรก
ใชเครื่องในครัวเรือนเทานั้น
หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของ
เครื่องนี้
ชองเปดระบายอากาศจะตองไมถูกกีดขวาง
อยาเปดเครื่องใชงานทิ้งไวโดยไมมีคนดูแล
กำหนดพื้นที่ปรุงอากาศเปน "ปด" หลังการ
ใชงานแตละครั้ง
อยาพึ่งพาระบบตรวจจับกะทะอยางเดียว
อยาใสเครื่องใชบนโตะอาหารและฝาหมอ
ในพื้นที่ปรุงอาหาร เนื่องจากอาจเกิดความ
รอนขึ้นได
•
•
•
•
•
อยาเปดเครื่องขณะมือเปยกหรือในกรณีที่
เปยกน้ำ
อยาใชเครื่องเปนพื้นผิวสำหรับทำงานหรือ
พื้นผิวสำหรับวางของ
หากพื้นผิวเครื่องมีรอยแตก ใหปลดสายไฟ
ทันที ทั้งนี้เพื่อปองกันไฟฟาช็อต
ผูที่ใชเครื่องกระตุนหัวใจจะตองเวนระยะ
อยางนอย 30 ซม. จากเตาอบเหนี่ยวนำ
ไฟฟาขณะเครื่องกำลังทำงาน
ขณะจัดวางอาหารในน้ำมันรอน อาจมี
การกระเซ็นขึ้นได
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมและจุดระเบิด
ได
•
•
•
•
ไขมันและคราบน้ำมันเมื่อไดรับความรอน
อาจทำใหเกิดไอที่ติดไฟได ระวังอยาให
เปลวไฟหรือวัตถุที่รอนอยูใกลไขมันและ
คราบน้ำมันขณะปรุงอาหาร
ไอระเหยมีความรอนจัดและอาจทำใหเกิด
การติดไฟในทันที
น้ำมันที่ใชแลวอาจมีเศษอาหารตกคาง
และทำใหเกิดเพลิงไหมที่อุณหภูมิต่ำกวา
น้ำมันที่ใชเปนครั้งแรก
อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง
คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง
•
•
•
•
•
•
•
•
อยาวางเครื่องตัวที่รอนอยูบนแผงควบคุม
อยาวางฝาครอบกะทะรอนไวบนพื้นผิว
กระจกของหัวเตา
อยาใหเครื่องครัวสำหรับปรุงอาหารเดือด
จนแหง
ระวังอยาใหสิ่งของหรือเครื่องครัวปรุง
อาหารตกกระทบที่ตัวเครื่อง พื้นผิวอาจได
รับความเสียหาย
อยาเปดใชงานสวนการปรุงอาหารขณะที่
เครื่องครัวปรุงอาหารไมมีของหรือโดยไมมี
เครื่องครัวปรุงอาหารวางอยู
อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมไวบนเครื่อง
เครื่องครัวปรุงอาหารจากเหล็กหลอ
อะลูมิเนียมหรือที่กนเสียหายอาจทำใหเกิด
รอยขีดขวนขึ้นไดที่กระจก/เซรามิคกระจก
ยกสิ่งของเหลานี้ขึ้นหากตองเคลื่อนยายไป
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร
เครื่องใชสำหรับปรุงอาหารเทานั้น หามใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ทำความรอนใน
หอง
2.4 การดูแลและทำความสะอาด
•
ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ
ปองกันพื้นผิวไดรับความเสียหาย
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
ปดเครื่องและปลอยใหเย็นกอนทำความ
สะอาด
ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟากอนดูแลรักษา
อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำหรือไอน้ำ
รอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย
2.5 การใหบริการ
•
•
ใชชิ้นสวนแทเทานั้น
2.6 การทิ้ง
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ
•
•
•
ติดตอหนวยงานทองถิ่นเพื่อสอบถามขอมูล
การทิ้งเครื่องอยางถูกตอง
ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก
ทิ้ง
ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต
3. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
3.4 ชิ้นสวน
3.1 กอนติดตั้ง
กอนติดตั้งหัวเตา ใหจดขอมูลดานลางจาก
แผนขอมูลเครื่อง แผนขอมูลจะอยูที่ดานลาง
ของหัวเตา
min.
500mm
min.
50mm
ซีเรียลนัมเบอร ...........................
3.2 เตาติดตั้งสำเร็จ
ใชเฉพาะหัวเตาสำเร็จหลังจากประกอบหัวเตา
ในชุดติดตั้งสำเร็จที่ถูกตอง และพื้นผิวใชงาน
ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.3 สายเชื่อมตอ
•
•
หัวเตาจัดมาใหพรอมสายตอ
เปลี่ยนสายไฟที่เสียหายโดยใชสาย:
H05V2V2-F ที่ทนตออุณหภูมิ 90°C หรือ
สูงกวา สอบถามจากศูนยบริการในพื้นที่
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
7
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
หากตัวเครื่องติดตั้งเหนือลิ้นชัก
สวนระบายอากาศของเตาอาจ
ทำใหของที่เก็บในลิ้นชักเกิด
ความรอนระหวางการปรุง
อาหาร
4. รายละเอียดผลิตภัณฑ
4.1 แผนผังพื้นผิวการปรุงอาหาร
1
1
145 mm
180/280
mm
210 mm
1
2
1 พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา
2 แผงควบคุม
8
www.electrolux.com
4.2 เคาโครงแผงควบคุม
2
1
3
4
5
12
11
6
10
7
8
9
ใชพื้นที่เซ็นเซอรเพื่อสั่งการเครื่อง จอแสดงผล ไฟสถานะและเสียงจะแจงวาฟงกชั่นใดที่ทำงาน
พื้นที่‐
เซ็น‐
เซอร
ฟงกชั่น
ความเห็น
ON / OFF
เปดและปดเตา
Hob²Hood
เพื่อเปดและปดใชงานโหมดแมนวลของฟง‐
กชั่น
3
ล็อค / อุปกรณเพื่อความ‐
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
เพื่อล็อค/ปลดล็อคแผงควบคุม
4
หยุดชั่วคราว
เพื่อเปดและปดฟงกชั่นการทำงาน
-
คาความรอนจะปรากฏขึ้น
เพื่อแสดงคาความรอน
-
ไฟสถานะระบบตั้งเวลา‐
สำหรับพื้นที่ปรุงสุก
สำหรับแสดงพื้นที่ที่คุณตั้งเวลาไว
7
-
จอแสดงเวลาที่ตั้งไว
เพื่อแสดงเวลาเปนนาที
8
-
สวนแสดงวงแหวนดานนอก
แสดงใหทราบวาวงแหวนดานนอกทำงานอยู
-
เพื่อเลือกพื้นที่ปรุงสุก
/
-
เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา
/
-
เพื่อตั้งคาความรอน
PowerBoost
เพื่อเปดใชงานฟงกชั่น
1
2
5
6
9
10
11
12
4.3 คาความรอนจะปรากฏขึ้น
จอแสดงผล
รายละเอียด
พื้นที่ปรุงอาหารจะปดทำงาน
9
จอแสดงผล
-
/
รายละเอียด
-
พื้นที่ปรุงอาหารจะทำงาน
จุดใชระบุการเปลี่ยนแปลงระดับความรอนครึ่งระดับ
หยุดชั่วคราว ทำงาน
ทำความรอนอัตโนมัติ ทำงาน
PowerBoost ทำงาน
+ ตัวเลข
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
/
OptiHeat Control (สัญลักษณแจงความรอนตกคางแบบ 3 ขั้น): ปรุง‐
อาหารตอไป / รักษาอุณหภูมิ / ความรอนหลงเหลือ
/
ล็อค /อุปกรณเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ทำงาน
ภาชนะที่ไมเหมาะสมหรือเล็กเกินไปบนพื้นที่ปรุงอาหาร
ปดการทำงานอัตโนมัติ ทำงาน
4.4 OptiHeat Control (สัญลักษณ
แจงความรอนตกคางแบบ 3 ขั้น)
คำเตือน
/
/
อาจเกิดการไหม
เนื่องจากความรอนตกคาง ไฟ
สถานะแสดงระดับความรอน
ตกคาง หากพื้นที่ที่ระบุรอนเกิน
ไป ฟงกชั่นนี้อาจลดคาความ
รอนสำหรับพื้นที่ใกลเคียง
พื้นที่ปรุงอาหารแบบเหนี่ยวนำจะทำความรอน
ตามที่จำเปนสำหรับการปรุงอาหารที่ดานลาง
ของภาชนะปรุงอาหารโดยตรง กระจกเซรามิค
จะรอนขึ้นเนื่องจากความรอนของภาชนะปรุง
อาหาร
5. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
•
5.1 การเปดและปดทำงาน
กดเลือก
เตา
เปนเวลา 1 วินาทีเพื่อเปดหรือปด
•
สัญญาณจะดังขึ้นและเตาไฟฟาจะปด
ทำงาน นำวัตถุออกหรือทำความสะอาด
แผงควบคุม
เตารอนเกินไป (เชน กรณีที่กระทะเดือดจน
แหง) ปลอยใหโซนประกอบอาหารเย็นลง
กอนใชเตาอีกครั้ง
คุณใชภาชนะไมเหมาะสม สัญลักษณ
ติดสวางและโซนประกอบอาหารปดทำงาน
อัตโนมัติหลังผานไป 2 นาที
คุณไมไดปดทำงานโซนประกอบอาหาร
หรือปรับคาความรอน หลังผานไประยะ
5.2 ปดการทำงานอัตโนมัติ
•
ฟงกชั่นนี้จะปดทำงานชุดเตาอัตโนมัติ
หาก:
หนึ่ง
ติดสวางและเตาปดทำงาน
ความสัมพันธระหวางคาความรอนและเวลา
หลังจากเตาปดทำงาน:
•
•
•
โซนประกอบอาหารทั้งหมดปดทำงาน
คุณไมไดปรับคาความรอนหลังจากเปดเตา
คุณทำของหกหรือมีของอยูที่แผงควบคุม
เกินกวา 10 วินาที (กระทะ ผา ฯลฯ) เสียง
10
www.electrolux.com
คาความรอน
เตาปดทำงานหลัง‐
จาก
6 ชั่วโมง
,1-2
3-4
5 ชั่วโมง
5
4 ชั่วโมง
6-9
1.5 ชั่วโมง
5.3 คาความรอน
กดเลือก
เพื่อเพิ่มคาความรอน กดเลือก
เพื่อลดคาความรอน กดเลือก
และ
พรอม ๆ กันเพื่อปดโซนประกอบอาหาร
5.4 ทำความรอนอัตโนมัติ
หากคุณเปดใชงานฟงกชั่นนี้ คุณสามารถปรับ
คาความรอนที่จำเปนไดในระยะเวลาที่สั้นลง
ฟงกชั่นนี้เปนการปรับคาความรอนสูงสุดชวง
หนึ่ง จากนั้นความรอนจะลดลงเปนคาความ
รอนที่ถูกตอง
เปดใชงานฟงกชั่นนี้โดยพื้นที่
ปรุงสุกจะตองเย็น
การเปดใชงานฟงกชั่นสำหรับพื้นที่ปรุง
อาหาร: กดเลือก
(
ติดสวาง) กดเลือก
ทันที ( ติดสวาง) กดเลือก
ทันที
จนกวาคาความรอนที่ถูกตองจะติดสวาง หลัง
ผานไป 3 วินาที
ติดสวาง
การปดฟงกชั่น: กดเลือก
ฟงกชั่นนี้จะทำใหไดพลังงานมากขึ้นสำหรับ
พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา ฟงกชั่นนี้
สามารถเปดใชงานสำหรับพื้นที่ปรุงระบบแม
เหล็กไฟฟาในระยะเวลาที่จำกัดเทานั้น หลัง
จากพนเวลานี้ พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟาจะ
ปรับอัตโนมัติกับเปนคาความรอนสูงสุด
ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"
การปดใชงานฟงกชั่นสำหรับพื้นที่ปรุงสุก:
ติดสวาง
การปดฟงกชั่น: กดเลือก
ฟงกชั่นนี้จะเปดทำงานสำหรับวงแหวนดานใน
เมื่อเตาตรวจพบภาชนะที่มีเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาวงแหวนดานใน ฟงกชั่นนี้จะเปด
ทำงานสำหรับวงแหวนดานนอกเมื่อเตาตรวจ
พบภาชนะที่มีเสนผานศูนยกลางใหญกวา
วงแหวนดานใน
5.7 ระบบตั้งเวลา
ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อกำหนดระยะเวลา
การทำงานของพื้นที่ปรุงสุกในหนึ่งรอบของ
การปรุงสุก
เริ่มจากตั้งคาความรอนสำหรับพื้นที่ปรุงสุก
จากนั้นตั้งคาฟงกชั่นการทำงาน
ซ้ำ ๆ จน
การตั้งคาพื้นที่ปรุงสุก: กดเลือก
กระทั่งไฟสถานะพื้นที่ปรุงสุกที่ตองการติด
สวาง
การเปดใชงานฟงกชั่นหรือปรับเวลา: กด
เลือก
หรือ
ที่ตัวตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลา (00
- 99 นาที) เมื่อไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกเริ่ม
กะพริบชา ๆ เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง
การดูเวลาที่เหลือ: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย
ไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกจะเริ่มกะพริบเร็ว
หนาจอแสดงเวลาที่เหลือ
การปดฟงกชั่น: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย
จากนั้นกดเลือก
เวลาที่เหลือจะกลายเปน
00 ไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกจะดับลง
เมื่อเวลาสิ้นสุดลง เสียงจะดังขึ้น
และขอความ 00 ติดกะพริบ
พื้นที่ปรุงสุกจะปดทำงาน
5.5 PowerBoost
กดเลือก
5.6 PowerBoost พรอมโซน
ประกอบอาหารสองวง
หรือ
การปดเสียง: กดเลือก
Minute Minder
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เปน Minute Minder
เมื่อหัวเตาเปดทำงานและเขตพื้นที่ปรุงสุกไม
ทำงาน จอแสดงคาความรอนจะแสดงเปน
การเปดใชงานฟงกชั่น: กดเลือก
กด
เลือก
หรือ
ของตัวตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลา
เมื่อเวลาสิ้นสุดลง เสียงจะดังขึ้นและขอความ
00 ติดกะพริบ
การปดเสียง: กดเลือก
11
การปดฟงกชั่น: กดเลือก
จากนั้นกดเลือก
เวลาที่เหลือจะกลายเปน 00
ฟงกชั่นนี้ไมมีผลตอการทำงาน
ของพื้นที่ปรุงสุก
ขณะปดเตาโดยใช
อีกครั้ง
•
ฟงกชั่นนี้จะปรับพื้นที่ปรุงสุกทั้งหมดที่ทำงาน
เปนระดับความรอนต่ำสุด
ขณะฟงกชั่นเปดทำงาน สัญลักษณอื่น ๆ
ทั้งหมดที่แผงควบคุมจะถูกล็อคไว
•
•
•
ฟงกชั่นนี้ไมไดเปนการหยุดระบบตั้งเวลาแต
อยางใด
•
เพื่อเปดใชงานฟงกชั่นนี้
•
จะติดสวางคาความรอนจะปรับลดไปที่ 1
คาความ
ปดใชงานฟงกชั่นนี้โดยกดเลือก
รอนกอนหนาจะติดสวาง
ฟงกชั่นนี้จะเปดทำงาน
5.11 การจัดการพลังงาน
5.8 หยุดชั่วคราว
กดที่
ภายใน 10 วินาที คุณสามารถใชงานเตาได
5.9 ล็อค
พื้นที่ปรุงสุกจะจัดกลุมตามตำแหนงและ
จำนวนเฟสที่เตา ดูภาพ
แตละเฟสมีโหลดทางไฟฟาสูงสุดที่ 3700
W
ฟงกชั่นการทำงานจะแบงกำลังระหวาง
พื้นที่ปรุงสุกตาง ๆ ที่ตออยูในเฟสเดียวกัน
ฟงกชั่นจะเปดทำงานเมื่อการทำงานเกิน
โหลดสำหรับพื้นที่ปรุงสุกที่ใชเฟสเดียวกัน
เมื่อเกินกวา 3700 W
ฟงกชั่นการทำงานจะลดกำลังของพื้นที่
ปรุงสุกอื่น ๆ ที่ตออยูกับเฟสเดียวกัน
สวนแสดงคาความรอนของพื้นที่ที่มีการ
ปรับลดจะสลับระหวางคาความรอนที่เลือก
และคาความรอนที่ปรับลด หลังผานไปครู
หนึ่ง สวนแสดงคาความรอนของพื้นที่ที่
ปรับลดจะแสดงคาความรอนที่ปรับลดคาง
ไว
คุณสามารถล็อคแผงควบคุมขณะโซนประกอบ
อาหารทำงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันการปรับคา
ความรอนโดยไมไดตั้งใจ
ปรับคาความรอนกอน
การเปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก
ติดสวางเปนเวลา 4 วินาทีระบบตั้งเวลาติดอยู
. คา
การปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก
ความรอนกอนหนาจะติดสวาง
ขณะปดเตา ฟงกชั่นนี้จะปดไป
ดวย
5.12 Hob²Hood
5.10 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
สำหรับเด็ก
ฟงกชั่นนี้จะตองปองกันไมใหมีการใชงานเตา
โดยไมไดตั้งใจ
การเปดฟงกชั่นการทำงาน: เปดเตาโดยใช
. อยาปรับคาความรอน กดเลือก
เวลา 4 วินาที
เปน
ติดสวาง ปดเตาโดยใช
.
การปดฟงกชั่นการทำงาน: เปดเตาโดยใช
. อยาปรับคาความรอน กดเลือก
เวลา 4 วินาที
เปน
ติดสวาง ปดเตาโดยใช
.
บอกลางฟงกชั่นสำหรับเวลาปรุงสุกชวง
เดียว: เปดใชเตาโดยใช
ติดสวาง กด
เปนเวลา 4 วินาที ปรับคาความรอน
นี่เปนฟงกชั่นอัตโนมัติขั้นสูงซึ่งจะเชื่อมตอหัว
เตากับปลองแบบพิเศษ หัวเตาทั้งสองและปลอง
จะมีระบบสื่อสารดวยคลื่นอินฟราเรด ความเร็ว
ของพัดลมจะกำหนดอัตโนมัติตามโหมดการตั้ง
คาและอุณหภูมิของภาชนะที่รอนที่สุดบนหัว
เตา นอกจากนี้คุณยังสามารถสั่งงานพัดลมได
จากหัวเตาดวยตัวเอง
สำหรับปลองดูดควันใหญ ระบบ
ทำงานระยะไกลจะถูกปดใชงาน
แตเริ่มแรก เปดใชงานกอนใช
ฟงกชั่นนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดจากคูมือผูใชปลองดูดควัน
การใชงานฟงกชั่นแบบอัตโนมัติ
ใชงานฟงกชั่นแบบอัตโนมัติโดยปรับโหมด
อัตโนมัติไปที่ H1 - H6 ในเบื้องตนหัวเตาจะตั้ง
12
www.electrolux.com
คาเปน H5ปลองดูดควันจะตอบสนองเมื่อคุณ
ใชงานหัวเตา หัวเตาจะตรวจสอบอุณหภูมิของ
ภาชนะและปรับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ
โหมดอัตโนมัติ
ไฟอัต‐
โนมัติ
ตม‐
เดือด1)
ทอด2)
โหมด H0 ปด
ปด
ปด
โหมด H1 เปด
ปด
ปด
โหมด
H2 3)
ความเร็ว‐ ความเร็ว‐
พัดลม 1 พัดลม 1
เปด
โหมด H3 เปด
ปด
ความเร็ว‐
พัดลม 1
โหมด H4 เปด
ความเร็ว‐ ความเร็ว‐
พัดลม 1 พัดลม 1
โหมด H5 เปด
ความเร็ว‐ ความเร็ว‐
พัดลม 1 พัดลม 2
โหมด H6 เปด
ความเร็ว‐ ความเร็ว‐
พัดลม 2 พัดลม 3
1) หัวเตาจะตรวจหากระบวนการตมเดือด
และสั่งการความเร็วพัดลมตามโหมดอัตโนมัติที่‐
เกี่ยวของ
2) หัวเตาจะตรวจหากระบวนการทอด และสั่ง‐
การความเร็วพัดลมตามโหมดอัตโนมัติที่เกี่ยวของ
3) โหมดนี้จะสั่งการพัดลมและไฟสองสวางโดย‐
ไมอางอิงกับอุณหภูมิ
การปรับโหมดอัตโนมัติ
1. ปดเครื่อง
2. กด
เปนเวลา 3 วินาที จอแสดงผลติด
สวางและดับลง
เปนเวลา 3 วินาที
3. กด
4. กดที่
สวาง
สองสามครั้งจนกวา
5. กดที่
ของตัวตั้งเวลา เพื่อเลือกโหมด
อัตโนมัติ
สั่งการปลองดูดควันโดยตรงที่
แผงควบคุมปลองดูดโดยปด
โหมดอัตโนมัติของฟงกชั่นนี้
หลังจากปรุงอาหารเสร็จและปด
หัวเตาแลว พัดลมปลองดูดควัน
ยังอาจทำงานอีกระยะหนึ่ง หลัง
จากนั้น ระบบจะปดพัดลม
อัตโนมัติและปองกันไมใหคุณ
เปดพัดลมในในชวงอีก 30
วินาทีโดยไมไดตั้งใจ
การกำหนดความเร็วพัดลมดวยตัวเอง
คุณยังสามารถสั่งการฟงกชั่นนี้ไดดวยตัว
เองเชนกัน ทำไดโดยกดที่
ขณะหัวเตา
ทำงานอยู นี่เปนการปดการทำงานอัตโนมัติ
ของฟงกชั่นนี้ และชวยใหคุณสามารถปรับ
ความเร็วพัดลมไดดวยตัวเอง ขณะกด
ความเร็วพัดลมจะเพิ่มขึ้นที่ละระดับ เมื่อถึง
อีกครั้ง ความเร็ว
ระดับสูงสุดแลว และกด
พัดลมจะปรับเปน 0 เพื่อปดการทำงานของ
พัดลมปลองดูดควัน เริ่มการทำงานของพัดลม
อีกครั้งที่ความเร็ว 1 โดยกดที่
ปดการทำงานอัตโนมัติของฟง
กชั่นนี้ ปดหัวเตาและเปดใชงาน
ใหมอีกครั้ง
เปดใชงานไฟสองสวาง
คุณสามารถตั้งคาหัวเตาใหเปดไฟสองสวาง
อัตโนมัติเมื่อคุณเปดใชงานหัวเตา ทำไดโดย
ปรับโหมดอัตโนมัติไปที่ H1 - H6
ไฟที่ปลองดูดควันจะปดทำงาน 2
นาทีหลังจากปดหัวเตา
จะติด
6. คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
6.1 ภาชนะ
สำหรับพื้นที่ปรุงของเตาแมเหล็ก
ไฟฟา จะมีสนามแมเหล็กไฟฟา
ความแรงสูงเกิดขึ้นเพื่อใหความ
รอนกับภาชนะอยางรวดเร็ว
ใชพื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา
กับภาชนะที่เหมาะสม
วัสดุที่ใชทำภาชนะ
13
•
ถูกตอง: เหล็กหลอ เหล็กกลา เหล็กกลา
เคลือบอีนาเมล สแตนเลสสตีล กนเปนวัสดุ
หลายชั้น (มีเครื่องหมายกำกับที่ถูกตอง
จากผูผลิต)
• ไมถูกตอง: อะลูมิเนียม ทองแดง ทอง
เหลือง กระจก เซรามิค พอรซเลน
ภาชนะจะถือวาเหมาะกับเตาแมเหล็กไฟฟา
หาก:
•
•
น้ำเดือดไดอยางรวดเร็วที่จุดที่กำหนดไว
เปนคาความรอนสูงสุด
แมเหล็กดูดที่ดานลางของภาชนะ
ดานลางของภาชนะจะตองหนา
และเรียบมากที่สุด
ฐานกะทะจะตองสะอาดและแหง
กอนวางลงบนพื้นผิวของหัวเตา
ขนาดภาชนะ
พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟาจะปรับตามขนาด
กนภาชนะอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพในการทำงานของพื้นที่ปรุง
อาหารจะสัมพันธกับเสนผานศูนยกลางของ
ภาชนะ ภาชนะที่เสนผานศูนยกลางเล็กกวา
เกณฑขั้นต่ำจะไดรับพลังงานเฉพาะจากสวน
พื้นที่ปรุงอาหารเทานั้น
6.2 มีเสียงดังระหวางการทำงาน
หากคุณไดยินเสียง:
•
เสียงแตก: ภาชนะทำจากวัสดุตาง ๆ กัน
(โครงสรางแบบแซนดวิช)
• เสียงหวีด: คุณใชโซนประกอบอาหารที่มี
ระดับพลังงานสูง และภาชนะทำจากวัสดุที่
แตกตางกัน (โครงสรางแบบแซนดวิช)
• เสียงหึ่ง: คุณใชพลังงานระดับสูง
• เสียงคลิก: มีการตัดระบบไฟฟา
• เสียงหวี่: พัดลมทำงาน
เสียงดังถือเปนเรื่องปกติไมไดถือวาเตา
ทำงานผิดพลาดแตอยางใด
6.3 ตัวอยางการใชอุปกรณปรุง
อาหาร
ความสัมพันธระหวางคาความรอนของพื้นที่
ปรุงอาหารและอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของ
พื้นที่ปรุงอาหารไมไดเปนแบบเชิงเสน ขณะ
เพิ่มคาความรอน การสิ้นเปลืองพลังงานจะไม
เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนสอดคลองกัน ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ปรุงอาหารที่มีคาความรอนระดับกลางจะ
ใชพลังงานนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ขอมูลในตารางใชเปนแนวทาง
เบื้องตนเทานั้น
ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"
คาความรอน
ใชเพื่อ:
เวลา
(นาที)
คำแนะนำ
เก็บอาหารปรุงสุกใหรอนอยูเสมอ ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม
ปดฝาภาชนะ
1 - 2.
ซอสฮอลแลนเดส, ละลาย: เนย‐
สด ช็อคโกแลต เจลาติน
5 - 25
คนเปนระยะ ๆ
1 - 2.
ขึ้นรูป: ไขเจียวเนื้อละมุน ไขอบ
10 - 40
ปรุงอาหารโดยปดฝา
2. - 3.
อุนรอนขาวและเมนูสูตรนม อุน‐
รอนอาหารปรุงสำเร็จ
25 - 50
เติมน้ำอยางนอยสองเทาของ‐
ขาว เติมสวนผสมสำหรับเมนูที่‐
มีสวนผสมของนมชวงกลางของ‐
การปรุงอาหาร
3. - 4.
นึ่งผัก ปลา เนื้อสัตว
20 - 45
เติมของเหลวสองชอนโตะ
4. - 5.
นึ่งมันฝรั่ง
20 - 60
ใชน้ำไมเกิน ¼ ลิตรสำหรับมัน‐
ฝรั่ง 750 ก.
4. - 5.
ปรุงอาหารปริมาณมากกวานี้
สตูและซุป
60 150
เติมน้ำไมเกิน 3 ลิตรและสวน‐
ผสมตาง ๆ
-1
14
www.electrolux.com
คาความรอน
ใชเพื่อ:
เวลา
(นาที)
คำแนะนำ
5. - 7
ทอดแบบสุกเล็กนอย: เนื้อสัตว
เนื้อลูกวัว เนื้อไมมีกระดูก ริสโซล
ไสกรอก ตับ รูซ ไข แพนเคก
โดนัท
ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม
พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง
7-8
ทอดวัตถุดิบจำนวนมาก แฮช‐
บราวน สเต็กเนื้อสันและสเต็ก
5 - 15
พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง
9
ตมน้ำ ปรุงสุกพาสตา ฉาเนื้อ (กูลาช พอทโรสต) ทอดกรอบมันฝรั่ง
ตมน้ำเปนจำนวนมาก PowerBoost เปดทำงาน
6.4 เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับ
Hob²Hood
อุปกรณที่ควบคุมจากระยะไกล
อื่น ๆ อาจปดกั้นสัญญาณนี้ได
อยาใชอุปกรณควบคุมระยะไกล
ใด ๆ ขณะใชฟงกชั่นจากหัวเตา
ขณะใชหัวเตาพรอมฟงกชั่นนี้:
•
•
•
•
ปองกันแผงโคมไมใหโดนแสงแดดโดยตรง
อยายิงแสงฮาโลเจนไปที่แผงปลอง
อยาปดคลุมแผงควบคุมหัวเตา
อยารบกวนสัญญาณระหวางหัวเตาและ
ปลอง (เชน ใชมือหรือมือจับภาชนะตาง ๆ)
ดูจากภาพ
ปลองในภาพเปนเพียงตัวอยางเทานั้น
ปลองดูดควันพรอมฟงกชั่น Hob²Hood
คนหาปลองดูดควันที่ใชไดกับฟงกชั่นนี้ไดจาก
เว็บไซตสำหรับผูบริโภคของเรา ปลองดูดควัน
Electrolux ที่ใชไดกับฟงกชั่นนี้จะมีสัญลักษณ
7. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
7.1 ขอมูลทั่วไป
•
•
ทำความสะอาดเตาหลังการใชงานทุกครั้ง
ใชภาชนะที่กนสะอาดทุกครั้ง
•
•
•
รอยขีดขวนหรือคราบเขมาที่พื้นผิวไมมีผล
ใด ๆ ตอการทำงานของเตา
ใชน้ำยาทำความสะอาดพิเศษสำหรับพื้น
ผิวของเตา
ใชวัสดุขูดแบบพิเศษสำหรับแผนกระจก
7.2 การทำความสะอาดเตา
•
ขจัดออกทันที: พลาสติกละลาย ฟอยล
พลาสติก น้ำตาลและอาหารที่มีน้ำตาล ไม
15
•
เชนนั้นคราบอาจทำใหหัวเตาเสียหายได
ระวังผิวไหมจากความรอน ใชที่ขูดหัวเตา
แบบพิเศษบนพื้นผิวกระจกทำมุมแหลมและ
เลื่อนใบขูดไปตามพื้นผิว
นำออกเมื่อหัวเตาเย็นพอแลว: คราบ
ตะกรัน คราบน้ำ คราบไขมัน คราบมันวาว
ทำความสะอาดเตาโดยใชผาชุบหมาดและ
•
น้ำยาทำความสะอาดที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน
หลังการทำความสะอาด ใหเช็ดเตาใหแหง
โดยใชผาเนื้อนุม
ขจัดคราบมันวาว: ใชน้ำผสมน้ำสมสายชู
และทำความสะอาดพื้นนผิวกระจกดวยผา
8. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
8.1 จะทำอยางไรถา...
ปญหา
สาเหตุที่เปนไปได
วิธีแกไข
คุณไมสามารถเปดใชงาน‐
เตาไฟฟาได
เตาไฟฟาไมไดตออยูกับ‐
ตรวจสอบวาเตาไฟฟาตอกับ‐
แหลงจายไฟหรือตอไมถูกตอง แหลงจายไฟถูกตองหรือไม
ดูรายละเอียดจากแผนผังการ‐
เชื่อมตอ
ฟวสขาด
ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของปญหาในการ‐
ทำงานหรือไม หากฟวสขาด
ใหติดตอชางไฟฟา
คุณไมไดปรับคาความรอน‐
ภายใน 10 วินาที
เปดใชเตาไฟฟาอีกครั้งและ‐
ปรับความรอนใหต่ำกวา 10
วินาที
คุณกดเลือกฟลดเซ็นเซอร‐
พรอมกันตั้งแต 2 สวนขึ้นไป
กดเลือกฟลดเซ็นเซอรเพียง‐
จุดเดียว
หยุดชั่วคราว ทำงาน
ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"
มีน้ำหรือคราบไขมันที่แผง‐
ควบคุม
ทำความสะอาดแผงควบคุม
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและ‐
เตาไฟฟาจะปดทำงาน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อ‐
เตาไฟฟาปดทำงาน
คุณวางสิ่งของบนฟลด‐
เซ็นเซอรตั้งแตหนึ่งจุดขึ้นไป
นำวัตถุออกจากฟลดของ‐
เซ็นเซอร
เตาปดทำงาน
คุณวางของบนพื้นที่ของ‐
นำวัตถุออกจากพื้นที่ของ‐
เซ็นเซอร
เซ็นเซอร
ไฟแจงความรอนหลงเหลือไม‐ พื้นที่ไมเกิดความรอน‐
ติดสวาง
เนือ
่ งจากทำงานเพียงชวงสั้น
ๆ หรือเซ็นเซอรเสียหาย
หากตองใชเวลานานกวาจะ‐
เกิดความรอน ใหติดตอศูนย‐
บริการที่ไดรับอนุญาต
Hob²Hood ไมทำงาน
คุณปดคลุมแผงควบคุมไว
นำวัตถุออกจากแผงควบคุม
ทำความรอนอัตโนมัติ
ไมทำงาน
พื้นผิวมีความรอน
ปลอยใหพื้นที่ดังกลาวเย็นลง
16
www.electrolux.com
ปญหา
สาเหตุที่เปนไปได
วิธีแกไข
ตั้งคาความรอนไวระดับสูงสุด
คาความรอนสูงสุดในกำลังไฟ‐
เทากันกับฟงกชั่นดังกลาว
คาความรอนเปลี่ยนไปมาระ‐
หวางสองระดับ
การจัดการพลังงาน ทำงาน
ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"
ฟลดเซ็นเซอรรอน
ภาชนะใหญเกินไปหรือวาง‐
ไวใกลกับสวนควบคุมมาก‐
เกินไป
วางภาชนะขนาดใหญที่พื้นที่‐
ดานหลังหากสามารถทำได
ติดสวาง
อุปกรณเพื่อความปลอดภัย‐
สำหรับเด็ก หรือ ล็อค ทำงาน
ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"
ติดสวาง
ไมมีภาชนะที่พื้นที่ดังกลาว
วางภาชนะไวบนพื้นที่ดังกลาว
ภาชนะไมเหมาะสม
ใชภาชนะปรุงอาหารที่เหมาะ‐
สม ดูในหัวขอ "เคล็ดลับและ‐
คำแนะนำที่เปนประโยชน"
เสนผานศูนยกลางดานลาง‐
ใชภาชนะที่มีขนาดที่เหมาะสม
ของภาชนะเล็กเกินไปสำหรับ‐ ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"
พื้นที่นี้
วงแหวนดานนอกไมไดเปด‐
ใชงานอยู
และตัวเลขติดสวาง
เสนผานศูนยกลางดานลาง‐
ของภาชนะเล็กเกินไป
ใชกาชนะที่เสนผาน‐
ศูนยกลางดานลางใหญกวานี้
มีขอผิดพลาดที่เตาไฟฟา
ปดหัวเตาและเปดใหมหลัง‐
ผานไป 30 วินาที หาก
ติดสวางอีกครั้ง ใหปลดเตา‐
จากแหลงจายไฟ หลังผานไป
30 วินาที ใหเชื่อมตอเตาอีก‐
ครั้ง หากยังเกิดปญหาอยู
ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ‐
อนุญาต
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณดัง‐ การเชื่อมตอทางไฟฟาไมถูก‐
คงที่ตอเนื่อง
ตอง
8.2 หากคุณไมสามารถหาทาง
แกไขปญหาได...
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอ
ตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต แจงขอมูลจากแผนขอมูลเครื่อง แจง
รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับกระจกเซรามิค (ที่
มุมของผิวกระจก) และขอความแจงขอผิด
ถอดปลั๊กเตาจากแหลงจายไฟ
แจงชางไฟเพื่อตรวจสอบการ‐
ติดตั้ง
พลาดที่ปรากฏขึ้น คุณจะตองเปดใชงานหัว
เตาใหถูกตอง หากไมถูกตอง การชวยเหลือ
โดยชางใหบริการหรือตัวแทนจำหนายจะมี
การคิดคาใชจายเพิ่มเติม แมวาจะอยูใน
ประกันก็ตาม คำแนะนำเกี่ยวกับศูนยบริการ
และเงื่อนไขการรับประกันมีระบุอยูในคูมือการ
รับประกัน
9. ขอมูลทางเทคนิค
9.1 แผนขอมูล
รุน LIT60336
PNC 949 596 739 00
17
ประเภท 61 B3A 02 AA
เหนี่ยวนำ 7.35 kW
ซีเรียลนัมเบอร .................
ELECTROLUX
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
ผลิตในเยอรมันนี
7.35 kW
9.2 รายละเอียดทางเทคนิคพื้นที่ปรุงอาหาร
พื้นที่ปรุงอาหาร กำลังไฟพิกัด
(คาความรอน‐
สูงสุด) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
ระยะเวลาสูงสุด
[นาที]
เสนผาน‐
ศูนยกลาง‐
ภาชนะ [มม.]
หนาซาย
2300
3700
10
180 - 210
หลังซาย
1400
2500
4
125 - 145
หนาขวา
1800
3500
2800
3700
10
5
145 - 245
245 - 280
กำลังไฟของพื้นที่ปรุงอาหารอาจแตกตางกัน
เล็กนอยจากขอมูลในตาราง โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุและขนาดของภาชนะ
ปรุงอาหาร
เพื่อใหการปรุงอาหารมีประสิทธิภาพ ใหใช
ภาชนะปรุงอาหารที่ไมมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางมากกวาที่ระบุในตาราง
10. การประหยัดพลังงาน
10.1 ขอมูลผลิตภัณฑภายใต EU 66/2014
รหัสรุน
LIT60336
ประเภทเตา
หัวเตาสำเร็จ
จำนวนพื้นที่ปรุงอาหาร
3
เทคโนโลยีทำความรอน
เตาแมเหล็ก
เสนผานศูนยกลางของพื้นที่‐ หนาซาย
ปรุงอาหารทรงกลม (Ø)
หลังซาย
หนาขวา
21.0 ซม.
14.5 ซม.
28.0 ซม.
การสิ้นเปลืองพลังงานตอ‐
พื้นที่ปรุงอาหาร (EC
electric cooking)
178.4 Wh / กก.
183.2 Wh / กก.
176.9 Wh / กก.
หนาซาย
หลังซาย
หนาขวา
การประหยัดพลังงานสำหรับ‐
หัวเตา (EC electric hob)
EN 60350-2 - เตาปรุงอาหารไฟฟาสำหรับใช
ในครัวเรือน - ตอนที่ 2: หัวเตา - วิธีการตรวจ
วัดประสิทธิภาพในการทำงาน
10.2 ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถประหยัดพลังงานไดระหวางการ
ประกอบอาหารทั่ว ๆ ไปหากตามคำแนะนำที่
แจง
179.5 Wh / กก.
•
•
•
•
•
ขณะตมน้ำ ใหใชน้ำในปริมาณที่ตองใช
เทานั้น
หากทำได ใหปดฝาภาชนะปรุงอาหารดวย
กอนเปดใชงานโซนประกอบอาหาร ใหวาง
ภาชนะปรุงอาหารไวดานบน
วางภาชนะที่เล็กกวาบนโซนประกอบ
อาหารที่เล็กกวา
วางภาชนะโดยตรงที่กลางโซนประกอบ
อาหาร
18
www.electrolux.com
•
ใชความรอนที่เหลือเพื่ออุนรอนอาหารหรือ
ทำละลาย
11. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ
ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี
เครื่องหมายสัญลักษณ รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
19
MỤC LỤC
1. THÔNG TIN VỀ AN TOÀN............................................................................... 19
2. HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN.............................................................................21
3. LẮP ĐẶT...........................................................................................................24
4. MÔ TẢ SẢN PHẨM...........................................................................................25
5. SỬ DỤNG HÀNG NGÀY.................................................................................. 27
6. CÁC MẸO VÀ LỜI KHUYÊN............................................................................ 31
7. BẢO TRÌ VÀ LÀM SẠCH.................................................................................. 33
8. XỬ LÝ SỰ CỐ...................................................................................................33
9. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...................................................................................35
10. TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.............................................................................36
CHÚNG TÔI NGHĨ ĐẾN BẠN
Cảm ơn bạn đã mua thiết bị Electrolux. Bạn đã chọn một sản phẩm trong đó có
chứa đựng cả hàng thập niên kinh nghiệm chuyên gia và sự đổi mới. Tinh tế và
sành điệu, thiết bị này được thiết kế dành cho bạn. Vì vậy bất cứ khi nào bạn sử
dụng thiết bị này, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ luôn có được kết quả tuyệt vời.
Chào mừng bạn đến với Electrolux.
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để:
Lấy các lời khuyên về cách sử dụng, sách giới thiệu, xử lý sự cố, thông tin dịch
vụ:
www.electrolux.com/webselfservice
Đăng ký sản phẩm của bạn để có được dịch vụ tốt hơn:
www.registerelectrolux.com
Mua Phụ kiện, Vật tư tiêu hao và Phụ tùng thay thế chính hãng cho thiết bị
của bạn:
www.electrolux.com/shop
DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Chúng tôi đề nghị bạn luôn sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng.
Khi liên hệ với Trung tâm Dịch vụ được Ủy quyền của chúng tôi, hãy đảm bảo là
bạn có sẵn dữ liệu sau đây: Model, PNC, Số sê-ri.
Có thể tìm thấy thông tin trên biển thông số.
Cảnh báo / Thông tin quan trọng về an toàn
Thông tin tổng quát và các lời khuyên
Thông tin môi trường
Có thể thay đổi không được báo trước.
1.
THÔNG TIN VỀ AN TOÀN
Trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ hướng
dẫn được cung cấp. Nhà sản xuất không chịu trách
nhiệm đối với bất kỳ thương tích hoặc hư hỏng nào do
lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách. Luôn giữ tài liệu
20
www.electrolux.com
hướng dẫn sử dụng ở nơi an toàn và dễ tiếp cận để
tham khảo trong tương lai.
1.1 An toàn cho trẻ em và những người dễ bị tổn
thương
•
•
•
•
•
•
•
•
Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi
trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất,
giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm hay
kiến thức nếu họ được giám sát hoặc chỉ dẫn về cách
sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những
nguy hiểm liên quan.
Giữ trẻ em từ 3 đến 8 tuổi và những người khuyết tật
toàn diện và phức tạp tránh xa thiết bị trừ khi được
giám sát liên tục.
Giữ trẻ em dưới 3 tuổi tránh xa thiết bị trừ khi được
giám sát liên tục.
Không để trẻ em nghịch thiết bị này.
Hãy giữ trẻ em cách xa tất cả bao bì và vứt bao bì
đúng cách.
Giữ trẻ em và thú cưng cách xa khỏi thiết bị khi thiết bị
hoạt động hoặc để nguội. Các bộ phận tiếp xúc rất
nóng.
Nếu thiết bị có thiết bị an toàn cho trẻ em, chức năng
này cần được kích hoạt.
Trẻ em không được phép làm sạch và bảo trì thiết bị
do người dùng thực hiện mà không được giám sát.
1.2 An Toàn Chung
•
•
•
CẢNH BÁO: Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận
của thiết bị trở nên nóng trong quá trình sử dụng. Hãy
cẩn thận để tránh chạm vào các thành phần làm
nóng.
Không vận hành thiết bị bằng đồng hồ hẹn giờ bên
ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
CẢNH BÁO: Không quan sát khi nấu trên khoang giữ
nóng với chất béo hoặc dầu có thể nguy hiểm và dẫn
đến cháy.
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KHÔNG cố gắng dập lửa bằng nước, mà hãy tắt thiết
bị và sau đó dập lửa bằng nắp đậy hoặc chăn dập lửa.
THẬN TRỌNG: Phải giám sát quy trình nấu ăn. Phải
giám sát liên tục quy trình nấu ăn ngắn hạn.
CẢNH BÁO: Nguy hiểm gây cháy: Không cất giữ vật
dụng trên bề mặt nấu ăn.
Không nên đặt các vật bằng kim loại như dao, dĩa,
thìa và nắp đậy lên trên bề mặt khoang giữ nóng do
chúng có thể nóng lên.
Không sử dụng thiết bị làm sạch bằng hơi nước để vệ
sinh thiết bị.
Sau khi sử dụng, tắt thiết bị khoang giữ nóng bằng
điều khiển và không phụ thuộc vào chức năng cảm
biến nhận diện chảo.
Nếu bề mặt sứ kính / bề mặt kính bị nứt vỡ, tắt thiết bị
và tháo phích cắm khỏi nguồn điện. Trong trường hợp
thiết bị được nối với nguồn điện trực tiếp bằng hộp
chia dây, hãy tháo cầu chì để ngắt kết nối thiết bị khỏi
nguồn điện. Trong cả hai trường hợp, hãy liên hệ với
Trung Tâm Dịch Vụ được Ủy Quyền.
Nếu dây điện bị hỏng thì phải được thay bởi nhà sản
xuất, nhân viên bảo trì được ủy quyền hoặc nhân viên
đủ năng lực tương tự để tránh nguy hiểm.
CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng các dụng cụ bảo vệ khoang
giữ nóng được nhà sản xuất thiết bị nấu ăn thiết kế
hoặc được nhà sản xuất thiết bị chỉ định trong hướng
dẫn sử dụng để sử dụng phù hợp hoặc các dụng cụ
bảo vệ khoang giữ nóng kết hợp trong thiết bị. Việc sử
dụng các dụng cụ bảo vệ không phù hợp có thể gây ra
tai nạn.
2. HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN
2.1 Lắp đặt
CẢNH BÁO!
Chỉ những người có đủ năng
lực mới được phép lắp đặt
thiết bị này.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích hoặc hư
hỏng thiết bị.
•
•
Tháo tất cả bao bì ra.
Không lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị
đã hỏng.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuân thủ hướng dẫn lắp đặt được
cung cấp kèm theo thiết bị.
Giữ khoảng cách tối thiểu với các thiết
bị và dụng cụ khác.
Luôn cẩn thận khi di chuyển thiết bị vì
thiết bị có trọng lượng nặng. Luôn sử
dụng găng tay an toàn và giày dép đi
kèm.
Bịt các bề mặt bị cắt bằng chất bịt kín
để ngăn hơi ẩm có thể gây phồng lên.
Bảo vệ đáy thiết bị khỏi bị hơi nước và
hơi ẩm xâm nhập.
Không lắp đặt thiết bị gần cửa ra vào
hoặc dưới cửa sổ. Điều này nhằm
tránh trường hợp dụng cụ nấu ăn
nóng rơi từ trên thiết bị khi mở cửa ra
vào hoặc cửa sổ.
Mỗi thiết bị đều có quạt làm mát ở
dưới đáy.
Nếu thiết bị được lắp đặt ở phía trên
ngăn kéo:
– Không cất bất kỳ mảnh giấy nhỏ
hoặc tờ giấy nào có thể bị cuốn
vào trong vì chúng có khả năng
làm hỏng quạt làm mát hoặc làm
hệ thống làm mát.
– Giữ khoảng cách tối thiểu 2 cm
giữa đáy thiết bị với các bộ phận
cất trong ngăn kéo.
2.2 Kết Nối Điện
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CẢNH BÁO!
Nguy cơ cháy và điện giật.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tất cả các kết nối điện cần do thợ
điện đủ năng lực thực hiện.
Thiết bị phải được tiếp đất.
Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác
nào, hãy chắc chắn rằng thiết bị đã
được ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
Hãy chắc chắn rằng các thông số trên
nhãn máy tương thích với các mức
điện áp của nguồn cấp điện.
Chắc chắn rằng thiết bị được lắp đặt
đúng cách. Dây cáp điện hoặc phích
cắm điện lỏng và được lắp đặt không
đúng cách (nếu có) có thể làm cho
các đầu nối trở nên quá nóng.
Hãy sử dụng đúng dây cáp điện.
Không để dây cáp điện bị rối.
Hãy chắc chắn rằng đã lắp đặt thiết bị
bảo vệ chống điện giật.
Hãy sử dụng kẹp giảm căng trên dây
cáp điện.
Hãy chắc chắn rằng dây cáp điện
hoặc phích cắm điện (nếu có) không
chạm vào thiết bị nóng hoặc nồi nóng
khi quý vị kết nối thiết bị vào các ổ
cắm ở gần.
Không sử dụng adapter có nhiều
phích cắm và dây cáp kéo dài.
Đảm bảo không gây hư hỏng phích
cắm điện (nếu có) hoặc dây cáp điện.
Liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Được
Ủy Quyền của chúng tôi hoặc thợ điện
để thay đổi dây cáp điện bị hỏng.
Thiết bị bảo vệ chống điện giật của
các phần có dòng điện chạy qua và
các phần cách điện phải được vặn
chặt theo cách không thể tháo bỏ mà
không có dụng cụ.
Chỉ cắm phích cắm vào ổ cắm điện
khi đã lắp đặt xong. Đảm bảo tiếp cận
được với phích cắm điện sau khi lắp
đặt.
Nếu ổ cắm lỏng, không được cắm
phích cắm vào.
Không được giật dây điện để hủy kết
nối thiết bị. Luôn nhổ phích cắm.
Chỉ sử dụng thiết bị cách ly chính xác:
thiết bị ngắt mạch bảo vệ đường dây,
cầu chì (tháo cầu chì loại xoáy khỏi
đế), thiết bị ngắt và công tắc chống rò
rỉ điện ra đất.
Việc lắp đặt điện này phải có thiết bị
cách điện cho phép quý vị hủy kết nối
thiết bị khỏi nguồn điện ở tất cả các
cực. Thiết bị cách điện phải có chiều
rộng lỗ tiếp xúc tối thiểu là 3 mm.
2.3 Sử dụng
CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích, bỏng
và điện giật.
•
•
•
•
•
•
Tháo toàn bộ bao bì, nhãn và màng
bảo vệ (nếu có) trước khi sử dụng lần
đầu.
Sử dụng thiết bị này trong môi trường
hộ gia đình.
Không thay đổi thông số kỹ thuật của
thiết bị này.
Đảm bảo rằng các cửa thông gió
không bị chặn.
Không bỏ quên thiết bị trong khi đang
hoạt động.
Đặt vùng nấu ăn ở chế độ "off" (tắt)
sau mỗi lần sử dụng.
23
•
•
•
•
•
•
•
Không phụ thuộc vào chức năng cảm
biến nhận dạng chảo.
Không đặt dao kéo hoặc nắp xoong
nồi lên trên vùng nấu ăn. Chúng có
thể bị nóng.
Không vận hành thiết bị bằng tay ướt
hoặc khi thiết bị tiếp xúc với nước.
Không sử dụng thiết bị để làm bề mặt
làm việc hoặc cất giữ vật dụng.
Nếu bề mặt của thiết bị bị nứt vỡ,
ngay lập tức ngắt thiết bị ra khỏi
nguồn điện. Điều này là để tránh điện
giật.
Những người sử dụng thiết bị điều
hòa nhịp tim cần cách xa vùng cảm
ứng nấu ăn tối thiểu 30cm khi thiết bị
đang hoạt động.
Khi quý vị cho thức ăn vào dầu nóng,
dầu ăn có thể bắn tung tóe.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ cháy và nổ
•
•
•
•
Chất béo và dầu mỡ khi được làm
nóng có thể phát sinh hơi dễ cháy.
Giữ ngọn lửa hoặc những vật được
làm nóng tránh xa các chất dầu và mỡ
khi quý vị nấu.
Hơi dầu rất nóng thoát ra có thể tự
gây cháy.
Dầu đã qua sử dụng, có thể chứa
thức ăn dư thừa, có thể gây cháy ở
nhiệt độ thấp hơn dầu sử dụng lần
đầu.
Không đặt các sản phẩm dễ cháy
hoặc đồ vật ướt với các sản phẩm dễ
cháy ở trong, gần hoặc trên thiết bị.
•
•
•
2.4 Chăm sóc và vệ sinh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Không để dụng cụ nấu ăn nóng trên
bảng điều khiển.
Không đặt vung chảo nóng lên trên bề
mặt thủy tinh của ngăn giữ nóng.
Không để dụng cụ nấu ăn sôi cạn.
Hãy cẩn thận không để các vật dụng
hay dụng cụ nấu ăn rơi vào thiết bị.
Bề mặt có thể bị hư hỏng.
Không bật các vùng nấu ăn khi dụng
cụ nấu ăn rỗng không hoặc không có
dụng cụ nấu ăn.
Thường xuyên làm sạch thiết bị để
ngăn việc hư hỏng vật liệu bề mặt.
Tắt thiết bị và để thiết bị nguội trước
khi làm sạch.
Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện
trước khi bảo trì.
Không sử dụng bụi nước và hơi nước
để làm sạch thiết bị.
Làm sạch thiết bị bằng giẻ mềm ướt.
Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính.
Không dùng bất kỳ sản phẩm ăn mòn,
tấm làm sạch ăn mòn, dung môi hoặc
vật thể kim loại nào.
2.5 Dịch vụ
•
•
Để sửa chữa thiết bị, liên hệ Trung
Tâm Dịch Vụ Được Ủy Quyền.
Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế
gốc.
2.6 Thải bỏ
CẢNH BÁO!
Nguy cơ thương tích hoặc
ngạt thở.
CẢNH BÁO!
Nguy cơ hư hỏng thiết bị.
•
Không đặt lá nhôm lên trên thiết bị.
Dụng cụ nấu ăn làm bằng gang,
nhôm hoặc với mặt đáy bị hư hỏng có
thể gây trầy xước tấm kính / tấm gốm
kính. Luôn nâng các vật dụng lên khi
quý vị phải di chuyển chúng trên bề
mặt nấu ăn.
Thiết bị này chỉ dành cho mục đích
nấu ăn. Không được sử dụng thiết bị
cho những mục đích khác, như làm
ấm phòng.
•
•
•
Liên hệ với chính quyền thành phố
của quý vị để biết thông tin về cách
thải bỏ thiết bị đúng cách.
Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện
chính.
Ngắt dây điện gần với thiết bị và vứt
bỏ dây điện.
24
www.electrolux.com
3. LẮP ĐẶT
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.
3.1 Trước khi lắp đặt
Trước khi quý vị lắp đặt ngăn giữ nóng,
ghi ra những thông tin dưới đây từ biển
thông số. Biển thông số nằm ở đáy của
khoang lò.
Số sê-ri ...........................
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
3.2 Ngăn giữ nóng lắp đặt sẵn
Chỉ sử dụng ngăn giữ nóng lắp đặt sẵn
sau khi quý vị đã lắp ngăn giữ nóng vào
đúng bộ phận lắp đặt sẵn và bề mặt theo
đúng tiêu chuẩn.
3.3 Cáp kết nối
•
•
Bếp được cung cấp kèm theo một cáp
kết nối.
Để thay thế dây cáp điện bị hư hỏng,
hãy sử dụng dây cáp loại: H05V2V2-F
chịu được nhiệt độ từ 90°C trở lên.
Hãy liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ tại
địa phương quý vị.
min.
28 mm
3.4 Lắp đặt
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
25
Nếu lắp thiết bị lên phía trên
ngăn kéo, chức năng thông
gió của ngăn giữ nóng có
thể làm nóng các đồ vật cất
trong ngăn kéo trong quá
trình nấu ăn.
min. 60mm
4. MÔ TẢ SẢN PHẨM
4.1 Bố trí bề mặt nấu ăn
1
1 Vùng nấu ăn cảm ứng
2 Bảng điều khiển
1
145 mm
180/280
mm
210 mm
1
2
4.2 Bố trí bảng điều khiển
1
2
3
4
5
12
11
6
10
7
8
9
Sử dụng các trường cảm biến để vận hành thiết bị. Màn hình, chỉ báo và âm thanh
cho thấy các chức năng nào hoạt động.
26
www.electrolux.com
Trườn Chức năng
g cảm
biến
Nhận xét
1
BẬT / TẮT
Để bật và tắt khoang giữ nóng.
2
Hob²Hood
Để bật và tắt chế độ chức năng thủ công.
3
Khóa / Bộ Phận An Toàn
Cho Trẻ Em
Để khóa / mở khóa bảng điều khiển.
4
Tạm dừng
Để bật và tắt chức năng.
-
Màn hình hiển thị cài đặt
nhiệt
Để hiển thị cài đặt nhiệt.
-
Các chỉ báo đồng hồ hẹn Để hiển thị vùng mà quý vị cài đặt thời
giờ của vùng nấu ăn
gian.
-
Hiển thị đồng hồ hẹn giờ
Để hiển thị thời gian tính bằng phút.
-
Đèn chỉ báo vòng bên
ngoài
Để cho biết vòng bên ngoài đang hoạt
động.
-
Để chọn vùng nấu ăn.
/
-
Để tăng hoặc giảm thời gian.
/
-
Để thiết lập cài đặt nhiệt.
PowerBoost
Để bật chức năng.
5
6
7
8
9
10
11
12
4.3 Màn hình hiển thị cài đặt nhiệt
Màn hình hiển
thị
Mô tả
Vùng nấu ăn tắt.
-
/
-
Vùng nấu ăn hoạt động.
Chấm này có nghĩa là mức nhiệt đã bị thay đổi một nửa.
Tạm dừng hoạt động.
Tự Động Làm Nóng hoạt động.
PowerBoost hoạt động.
+ số
Có trục trặc.
27
Màn hình hiển
thị
/
/
Mô tả
OptiHeat Control (Đèn chỉ báo nhiệt dư 3 bước): tiếp tục nấu ăn /
giữ ấm / duy trì nhiệt dư.
Khóa /Bộ Phận An Toàn Cho Trẻ Em hoạt động.
Dụng cụ nấu ăn không phù hợp hoặc quá nhỏ hoặc không có
dụng cụ nấu ăn trên vùng nấu ăn.
Công Tắc Tắt Tự Động hoạt động.
4.4 OptiHeat Control (Đèn chỉ
báo nhiệt dư 3 bước)
CẢNH BÁO!
/
/
Có nguy cơ
bỏng do nhiệt dư. Đèn chỉ
báo hiển thị mức độ nhiệt
dư. Nếu một vùng xác định
bị quá nóng, chức năng này
có thể giảm cài đặt nhiệt của
các vùng xung quanh.
Các vùng nấu ăn cảm ứng tạo ra nhiệt
cần thiết cho quá trình nấu ngay tại đáy
của dụng cụ nấu ăn. Tấm gốm thủy tinh
được làm nóng bằng nhiệt của dụng cụ
nấu ăn.
5. SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.
5.1 Bật và tắt
Chạm vào
trong 1 giây để bật hoặc
tắt khoang giữ nóng.
5.2 Công Tắc Tắt Tự Động
Chức năng này tự động tắt khoang
giữ nóng nếu:
•
•
•
•
tất cả các vùng nấu ăn được tắt,
quý vị không thiết lập cài đặt nhiệt sau
khi quý vị bật khoang giữ nóng,
quý vị đổ một chất gì đó hoặc đặt vật
gì đó lên bảng điều khiển trong hơn
10 giây (chảo, khăn, v.v.). Tín hiệu
âm thanh kêu và khoang giữ nóng
ngừng hoạt động. Lấy đồ vật ra khỏi
hoặc làm sạch bảng điều khiển.
khoang giữ nóng quá nóng (ví dụ như
chảo đun cạn nước). Để vùng nấu ăn
nguội dần trước khi quý vị sử dụng lại
khoang giữ nóng.
•
•
quý vị sử dụng dụng cụ nấu ăn không
phù hợp. Biểu tượng
hiện lên và
vùng nấu ăn tự động tắt sau 2 phút.
quý vị không tắt một vùng nấu ăn
hoặc thay đổi cài đặt nhiệt. Sau một
lúc
hiện lên và khoang giữ nóng sẽ
tắt.
Mối quan hệ giữa cài đặt nhiệt và thời
gian mà sau đó khoang giữ nóng sẽ
tắt:
Cài đặt nhiệt
,1-2
Khoang giữ nóng
sẽ tắt sau
6 giờ
3-4
5 giờ
5
4 giờ
6-9
1,5 giờ
28
www.electrolux.com
5.3 Cài đặt nhiệt
Chạm vào
để tăng cài đặt nhiệt.
Chạm vào
để giảm cài đặt nhiệt.
Chạm vào
và
vùng nấu ăn.
vòng ngoài khi khoang giữ nhiệt cảm
nhận được dụng cụ nấu ăn có đường
kính lớn hơn vòng trong.
5.7 Đồng hồ hẹn giờ
cùng lúc để tắt
5.4 Tự Động Làm Nóng
Nếu quý vị bật chức năng này, quý vị có
thể có được cài đặt nhiệt cần thiết trong
thời gian ngắn hơn. Chức năng này thiết
lập cài đặt nhiệt cao nhất trong một
khoảng thời gian và sau đó giảm xuống
cài đặt nhiệt chính xác.
Để bật chức năng, vùng nấu
ăn phải nguội.
(
tức chạm vào
(
sẽ hiện lên). Ngay
Để đặt thời gian còn lại: đặt vùng nấu
hiển
Để tắt chức năng này: chạm vào
.
5.5 PowerBoost
Chức năng này cung cấp nhiều điện
năng cho vùng nấu ăn cảm ứng. Quý vị
chỉ có thể bật chức năng này cho vùng
nấu ăn cảm ứng trong khoảng thời gian
giới hạn. Sau thời gian này, vùng nấu ăn
cảm ứng sẽ tự động đặt về cài đặt nhiệt
cao nhất.
Xem chương "Dữ liệu kỹ
thuật".
Để bật chức năng này cho vùng nấu
.
hiện lên.
Để tắt chức năng này: chạm vào
hoặc
tới khi đèn chỉ báo của vùng nấu
vào
ăn cần thiết hiện lên.
tới khi cài đặt nhiệt
chính xác hiện lên. Sau 3 giây,
thị.
ăn: chạm vào
Để đặt vùng nấu ăn: chạm đi chạm lại
thời gian: chạm vào
hoặc
của
đồng hồ hẹn giờ để đặt thời gian (từ 00 99 phút). Khi đèn chỉ báo vùng nấu ăn
bắt đầu nhấp nháy từ từ, thời gian sẽ
được đếm ngược.
sẽ hiện lên). Ngay lập
lập tức chạm vào
Trước tiên, thiết lập cài đặt nhiệt độ cho
vùng nấu ăn, sau đó đặt chức năng.
Để bật chức năng này hoặc thay đổi
Để bật chức năng này cho vùng nấu
ăn: chạm
Đồng Hồ Đếm Ngược
Quý vị có thể sử dụng chức năng này để
thiết lập thời lượng vùng nấu ăn hoạt
động cho một buổi nấu ăn.
.
5.6 PowerBoost với vùng nấu
ăn có hai vòng tròn.
Chức năng này được bật cho vòng trong
khi khoang giữ nóng cảm nhận được
dụng cụ nấu ăn có đường kính nhỏ hơn
vòng trong. Chức năng này được bật cho
ăn với . Đèn chỉ báo vùng nấu ăn bắt
đầu nhấp nháy nhanh. Màn hình sẽ hiển
thị thời gian còn lại.
Để tắt chức năng này: đặt vùng nấu ăn
và chạm vào . Thời gian còn lại
với
sẽ đếm ngược về 00. Đèn chỉ báo của
vùng nấu ăn sẽ tắt.
Khi sắp hết thời gian, tín
hiệu âm thanh vang lên và
00 nhấp nháy. Vùng nấu ăn
tắt.
Để dừng âm thanh: chạm vào
.
Chuông hẹn phút
Quý vị có thể sử dụng chức năng này
như một Bộ Lập Trình Chuông Hẹn
Phút khi ngăn giữ nóng được bật và
vùng nấu ăn không hoạt động. Màn hình
cài đặt nhiệt hiển thị
.
Để bật chức năng này: chạm vào
.
Chạm vào
hoặc
của đồng hồ hẹn
giờ để đặt giờ. Khi sắp hết thời gian, tín
hiệu âm thanh vang lên và 00 nhấp
nháy.
Để dừng âm thanh: chạm vào
.
29
Để tắt chức năng này: chạm vào
rồi
chạm vào . Thời gian còn lại đếm
ngược về 00
Để tắt chức năng: bật khoang giữ nóng
với
hiện lên.
.
Để hủy bỏ chức năng chỉ trong một
thời gian nấu ăn: bật khoang giữ nóng
5.8 Tạm dừng
Chức năng này đặt tất cả các vùng nấu
ăn hoạt động ở cài đặt nhiệt thấp nhất.
Khi chức năng này hoạt động, tất cả các
biểu tượng khác trên bảng điều khiển
đều bị khóa.
hiện lên. Chạm vào
trong 4
với .
giây. Đặt cài đặt nhiệt trong 10 giây.
Quý vị có thể vận hành khoang giữ nóng.
Khi quý vị tắt khoang giữ nóng với
chức năng vận hành lại.
5.11 Quản lý điện năng
Chức năng này không dừng các chức
năng của đồng hồ hẹn giờ.
•
Chạm vào
•
để bật chức năng này.
hiện lên.Cài đặt nhiệt giảm xuống 1.
. Cài
•
•
5.9 Khóa
Quý vị có thể khóa bảng điều khiển khi
các vùng nấu ăn đang hoạt động. Điều
này ngăn chặn sự thay đổi bất ngờ trong
cài đặt nhiệt.
Thiết lập cài đặt nhiệt trước.
Để bật chức năng: chạm vào .
hiện lên trong 4 giây.Đồng Hồ Hẹn Giờ
vẫn bật.
Để tắt chức năng: chạm vào
nhiệt trước đó hiện lên.
trong 4 giây.
Tắt khoang giữ nóng với
Chức năng này không gây
ảnh hưởng đến hoạt động
của vùng nấu ăn.
Để tắt chức năng này, chạm vào
đặt nhiệt trước đó hiện lên.
. Không thiết lập cài đặt nhiệt.
Chạm vào
•
•
Vùng nấu được nhóm lại theo vị trí và
số pha trong ngăn giữ nóng. Xem
hình minh họa.
Mỗi pha có mức tải điện tối đa là 3700
W.
Chức năng chia công suất giữa các
vùng nấu được kết nối với cùng một
pha.
Chức năng kích hoạt khi tổng mức tải
điện của các vùng nấu được kết nối
với một pha vượt quá 3700 W.
Chức năng giảm công suất của các
vùng nấu khác được kết nối với cùng
một pha.
Màn hình cài đặt nhiệt của vùng bị
giảm thay đổi giữa cài đặt nhiệt được
chọn và cài đặt nhiệt bị giảm. Sau một
thời gian, màn hình cài đặt nhiệt của
vùng bị giảm duy trì ở mức cài đặt
nhiệt bị giảm.
. Cài đặt
Khi quý vị tắt khoang giữ
nóng, quý vị cũng tắt chức
năng này.
5.10 Bộ Phận An Toàn Cho Trẻ
Em
Chức năng này ngăn vô tình vận hành
khoang giữ nóng.
Để bật chức năng: bật khoang giữ nóng
với
. Không thiết lập cài đặt nhiệt.
Chạm vào
trong 4 giây.
Tắt khoang giữ nóng với
hiện lên.
.
5.12 Hob²Hood
Đó là một chức năng tự động tiên tiến kết
nối ngăn giữ nóng với máy hút mùi đặc
biệt. Cả ngăn giữ nóng và máy hút mùi
30
www.electrolux.com
đều có một bộ phân giao tiếp tín hiệu
hồng ngoại. Tốc độ của quạt được xác
định tự động dựa trên cài đặt chế độ và
nhiệt độ của dụng cụ nấu ăn nóng nhất
trên ngăn giữ nóng. Quý vị cũng có thể
vận hành quạt từ ngăn giữ nóng theo
cách thủ công.
Đối với hầu hết các máy hút
mùi, hệ thống từ xa ban đầu
bị tắt. Hãy bật hệ thống
trước khi quý vị sử dụng
chức năng này. Để biết thêm
thông tin, tham khảo hướng
dẫn sử dụng máy hút mùi.
Vận hành chức năng tự động
Để vận hành chức năng tự động phải đặt
chế độ tự động sang H1 – H6. Ngăn giữ
nóng ban đầu được đặt thành H5.Máy
hút mùi sẽ phản ứng bất cứ khi nào quý
vị vận hành ngăn giữ nóng. Ngăn giữ
nóng tự động nhận ra nhiệt độ của dụng
cụ nấu ăn và điều chỉnh tốc độ của quạt.
Các chế độ tự động
Đèn tự
động
Sôi1)
Chiên2)
Chế độ
H0
Tắt
Tắt
Tắt
Chế độ
H1
Bật
Tắt
Tắt
Chế độ
H2 3)
Bật
Tốc độ
quạt 1
Tốc độ
quạt 1
Chế độ
H3
Bật
Tắt
Tốc độ
quạt 1
Chế độ
H4
Bật
Tốc độ
quạt 1
Tốc độ
quạt 1
Chế độ
H5
Bật
Tốc độ
quạt 1
Tốc độ
quạt 2
Chế độ
H6
Bật
Tốc độ
quạt 2
Tốc độ
quạt 3
1) Ngăn giữ nóng phát hiện quá trình sôi và
bật tốc độ của quạt theo chế độ tự động.
2) Ngăn giữ nóng phát hiện quá trình chiên
và bật tốc độ của quạt theo chế độ tự động.
3) Chế độ này bật quạt cũng như đèn và
không dựa vào nhiệt độ.
Thay đổi chế độ tự động
1. Tắt thiết bị.
2. Chạm vào
trong 3 giây. Màn hình
hiện lên và tắt.
3. Chạm vào
trong 3 giây.
4. Chạm vào
một vài lần cho đến khi
hiện lên.
của Đồng Hồ Hẹn Giờ
5. Chạm vào
để chọn chế độ tự động.
Để vận hành máy hút mùi
trực tiếp trên bảng điều
khiển máy hút mùi, tắt chế
độ tự động của chức năng
này.
Khi quý vị nấu xong và tắt
ngăn giữ nóng thì quạt của
máy hút mùi vẫn có thể hoạt
động trong một khoảng thời
gian nhất định. Sau thời gian
đó, hệ thống tự động tắt quạt
và ngăn không cho quý vị vô
tình bật quạt trong 30 giây
tiếp theo.
Vận hành tốc độ quạt thủ công
Quý vị cũng có thể vận hành chức năng
thủ công. Để làm điều đó, chạm vào
khi ngăn giữ nóng đang hoạt động. Thao
tác này sẽ ngưng vận hành tự động chức
năng này và cho phép quý vị thay đổi tốc
độ quạt thủ công. Khi quý vị ấn vào ,
quý vị tăng tốc độ quạt lên một cấp. Khi
quý vị đạt đến cấp độ mạnh và ấn vào
một lần nữa, quý vị sẽ đặt tốc độ quạt
xuống 0 mà sẽ làm tắt quạt của máy hút
mùi. Để khởi động lại quạt với tốc độ
quạt 1, chạm vào .
Để bật chế độ vận hành tự
động chức năng này, hãy tắt
ngăn giữ nóng và bật lại.
Bật đèn
Quý vị có thể đặt ngăn giữ nóng để tự
động bật đèn bất cứ khi nào quý vị bật
ngăn giữ nóng. Để làm điều đó, đặt chế
độ tự động thành H1 – H6.
Đèn trên máy hút mùi tắt sau
khi tắt ngăn giữ nóng 2 phút.
31
6. CÁC MẸO VÀ LỜI KHUYÊN
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.
6.1 Nồi
Trong vùng nấu ăn cảm ứng
có một trường điện từ mạnh
tạo ra nhiệt cho nồi rất
nhanh chóng.
Sử dụng vùng nấu ăn cảm
ứng với nồi phù hợp.
Chất liệu của nồi
•
phù hợp: gang, thép, thép tráng men,
thép không gỉ, đáy nhiều lớp (có nhãn
hiệu chính xác của nhà sản xuất).
• không phù hợp: nhôm, đồng, đồng
thau, thủy tinh, gốm, sứ.
Nồi phù hợp với bếp từ nếu:
•
•
nước sôi rất nhanh trong vùng được
thiết lập với cài đặt nhiệt cao nhất.
nam châm hút đáy nồi.
Đáy của nồi phải dày và
bằng phẳng nhất có thể.
Đảm bảo đế nồi sạch và khô
trước khi đặt lên bề mặt bếp.
Kính thước nồi
Vùng nấu cảm ứng thích ứng tự động với
kích thước của đáy nồi.
Hiệu quả vùng nấu ăn liên quan đến
đường kính của nồi. Nồi có đường kính
nhỏ hơn mức tối thiểu chỉ nhận được một
phần năng lượng của vùng nấu ăn.
Cài đặt nhiệt Sử dụng để:
Tham khảo phần "Dữ liệu kỹ
thuật".
6.2 Tiếng ồn trong khi đang
hoạt động
Nếu quý vị có thể nghe:
•
tiếng ồn kêu răng rắc: dụng cụ nấu ăn
được làm bằng các vật liệu khác nhau
(cấu trúc nhiều lớp).
• âm thanh réo rít: quý vị sử dụng vùng
nấu ăn với mức điện năng cao và
dụng cụ nấu ăn được làm bằng các
vật liệu khác nhau (cấu trúc nhiều
lớp).
• kêu rền rền: quý vị sử dụng mức điện
năng cao.
• tiếng click: đang diễn ra chuyển mạch
điện.
• tiếng rít, tiếng ù: quạt đang hoạt động.
Tiếng ồn bình thường và không cho
thấy trục trặc ở khoang giữ nóng.
6.3 Các ví dụ về ứng dụng nấu
ăn
Mối quan hệ giữa cài đặt nhiệt của một
vùng và lượng tiêu thụ điện năng của
vùng đó không phải là mối quan hệ tuyến
tính. Khi quý vị tăng cài đặt nhiệt, nó
không tỉ lệ thuận với mức tăng lượng tiêu
thụ điện năng. Điều này có nghĩa là vùng
nấu ăn được cài đặt nhiệt trung bình sử
dụng dưới một nửa điện năng của nó.
Dữ liệu trong bảng chỉ để
hướng dẫn.
Thời
gian
(phút)
Lời khuyên
Hâm nóng thức ăn đã nấu
chín.
khi cần
thiết
Đạy nắp lên trên dụng cụ
nấu.
1 - 2.
Nước sốt Hollandaise, tan:
bơ, sô-cô-la, gelatine.
5 - 25
Thỉnh thoảng đảo lên.
1 - 2.
Làm cho rắn lại: trứng tráng,
trứng nướng lò.
10 - 40
Đậy nắp khi nấu.
-1
32
www.electrolux.com
Cài đặt nhiệt Sử dụng để:
Thời
gian
(phút)
Lời khuyên
2. - 3.
Ninh nhỏ lửa cơm và các
món ăn có thành phần là
sữa, đun nóng đồ ăn nấu
sẵn.
25 - 50
Thêm lượng nước tối thiểu
gấp đôi lượng gạo, trộn các
món ăn từ sữa khi nấu được
một nửa thời gian.
3. - 4.
Hấp rau, cá, thịt.
20 - 45
Thêm vài thìa canh chất
lỏng.
4. - 5.
Hấp khoai tây.
20 - 60
Sử dụng tối đa ¼ l nước cho
750 g khoai tây.
4. - 5.
Nấu thức ăn, món hầm và
súp với lượng lớn hơn.
60 150
Tối đa 3 l chất lỏng cộng
thêm thành phần.
5. - 7
Chiên ở nhiệt độ thấp: thịt
khi cần
bọc trứng và bánh mì rán, bê thiết
cuộn phô mai kiểu cordon
bleu, món côtlet, chả viên
rán, xúc xích, gan, bột đảo
bơ, trứng, bánh kếp, bánh
rán.
Lật khi được một nửa thời
gian.
7-8
Chiên kỹ bánh khoai tây
chiên, bít tết thăn bò và thịt
bò bít tết.
Lật khi được một nửa thời
gian.
9
Đun sôi nước, nấu mì ống, nấu nhừ thịt (món garu Hungary, om),
khoai tây chiên ngập dầu.
5 - 15
Đun sôi lượng nước lớn. PowerBoost bật.
6.4 Mẹo và Lời Khuyên cho
Hob²Hood
Khi quý vị bật ngăn giữ nóng bằng chức
năng:
•
Giữ tấm che máy hút mùi tránh khỏi
ánh sáng mặt trời trực tiếp.
• Không được làm bẩn đèn halogen
trên máy hút mùi.
• Không che bảng điều khiển ngăn giữ
nóng.
• Không làm gián đoạn tín hiệu giữa
ngăn giữ nóng và máy hút mùi (ví dụ
bằng tay hoặc tay cầm của dụng cụ
nấu ăn). Xem hình ảnh.
Máy hút mùi trong ảnh chỉ là ví dụ.
33
Các thiết bị được điều khiển
từ xa khác có thể chặn tín
hiệu này. Không sử dụng bất
kỳ thiết bị được điều khiển từ
xa nào trong lúc quý vị sử
dụng chức năng này trên
ngăn giữ nóng.
Máy hút mùi với chức năng Hob²Hood
Để tìm đầy đủ các máy hút mùi làm việc
với chức năng này, hãy tham khảo trang
web người tiêu dùng của chúng tôi. Máy
hút mùi Electrolux hoạt động với chức
năng này phải có biểu tượng .
7. BẢO TRÌ VÀ LÀM SẠCH
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.
7.1 Thông tin chung
•
•
•
•
•
•
Vệ sinh bếp sau mỗi lần sử dụng.
Luôn sử dụng nồi có đế sạch
Các vết xước hay vết bẩn tối màu trên
bề mặt không ảnh hưởng đến cách
thức hoạt động của bếp.
Sử dụng dụng cụ vệ sinh chuyên
dụng cho bề mặt của bếp.
Sử dụng dụng cụ cạo chuyên dụng
cho kính.
•
nếu không vết bẩn này có thể làm
hỏng bếp. Cẩn thận tránh bị bỏng.
Dùng dao cạo bếp chuyên dụng và di
chuyển lưỡi dao trên bề mặt kính theo
góc nghiêng.
Khi bếp đã nguội hẳn, hãy lau: vòng
cặn vôi, vòng nước, vết mỡ, phần đổi
màu ánh kim. Vệ sinh bếp bằng vải
ẩm và chất tẩy chống ăn mòn. Sau
khi vệ sinh, lau khô bếp bằng vải
mềm.
Lau phần đổi màu ánh kim: dùng
dung dịch nước dấm và lau sạch bề
mặt kính bằng vải.
7.2 Vệ sinh bếp
•
Lau ngay: nhựa nóng chảy, miếng
nhựa, đường và thức ăn có đường,
8. XỬ LÝ SỰ CỐ
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.
8.1 Phải làm gì nếu...
Vấn đề
Nguyên nhân có thể
Khắc phục
Quý vị không thể bật hoặc
vận hành ngăn giữ nóng.
Ngăn giữ nóng không được
kết nối với nguồn điện
hoặc được kết nối không
đúng cách.
Kiểm tra xem ngăn giữ
nóng có được kết nối với
nguồn điện đúng cách
không. Tham khảo sơ đồ
kết nối.
Cầu chì bị nổ.
Kiểm tra để chắc chắn cầu
chì là nguyên nhân gây
hỏng hóc. Nếu cầu chì bị
nổ nhiều lần, hãy liên hệ
thợ điện có trình độ.
34
www.electrolux.com
Vấn đề
Nguyên nhân có thể
Khắc phục
Quý vị không thiết lập cài
đặt nhiệt trong 10 giây.
Bật lại ngăn giữ nóng và
thiết lập cài đặt nhiệt trong
vòng dưới 10 giây.
Quý vị chạm vào 2 vùng
cảm biến trở lên cùng một
lúc.
Chỉ chạm vào một vùng
cảm biến.
Tạm dừng hoạt động.
Tham khảo phần "Sử dụng
hàng ngày".
Có nước hoặc vết mỡ bám
trên bảng điều khiển.
Làm sạch bảng điều khiển.
Tín hiệu âm thanh kêu và
ngăn giữ nóng tắt.
Tín hiệu âm thanh kêu khi
ngăn giữ nóng đang tắt.
Quý vị đặt đồ vật gì đó lên
một hoặc nhiều vùng cảm
biến.
Lấy đồ vật đó ra khỏi vùng
cảm biến.
Ngăn giữ nóng tắt.
Quý vị đã đặt một vật gì đó Lấy đồ vật đó ra khỏi vùng
cảm biến.
lên vùng cảm biến .
Đèn chỉ nhiệt dư không
sáng.
Vùng này không nóng do
chỉ được vận hành trong
một khoảng thời gian ngắn
hoặc cảm biến bị hỏng.
Nếu vùng này hoạt động
đủ lâu để nóng lên, hãy
liên hệ với Trung Tâm Dịch
Vụ Được Ủy Quyền.
Hob²Hood không có tác
dụng.
Quý vị đã che mất bảng
điều khiển.
Lấy đồ vật ra khỏi bảng
điều khiển.
Tự Động Làm Nóng không Vùng này nóng lên.
hoạt động.
Hãy để cho vùng này
nguội hẳn.
Cài đặt nhiệt cao nhất
được thiết lập.
Cài đặt nhiệt cao nhất có
công suất tương tự như
chức năng.
Cài đặt nhiệt thay đổi giữa
hai mức.
Quản lý điện năng hoạt
động.
Tham khảo phần "Sử dụng
hàng ngày".
Vùng cảm biến trở nên
nóng.
Dụng cụ nấu ăn quá lớn
hoặc quý vị đặt dụng cụ
nấu ăn quá gần các nút
điều khiển.
Đặt dụng cụ nấu ăn lớn ở
các vùng phía sau nếu có
thể.
hiện lên.
Bộ Phận An Toàn Cho Trẻ Tham khảo phần "Sử dụng
Em hoặc Khóa hoạt động. hàng ngày".
hiện lên.
Không có dụng cụ nấu ăn
trên vùng này.
Đặt dụng cụ nấu ăn lên
trên vùng này.
Dụng cụ nấu ăn không phù Sử dụng dụng cụ nấu ăn
hợp.
phù hợp. Tham khảo phần
"Mẹo và lời khuyên".
35
Vấn đề
Vòng bên ngoài bị tắt.
và số hiện lên.
Quý vị có thể nghe thấy
tiếp bíp kéo dài.
Nguyên nhân có thể
Khắc phục
Đường kính đáy của dụng
cụ nấu ăn quá nhỏ so với
vùng nấu ăn.
Sử dụng dụng cụ nấu ăn
có kích thước phù hợp.
Tham khảo phần "Dữ liệu
kỹ thuật".
Đường kính đáy của dụng
cụ nấu ăn quá nhỏ.
Sử dụng dụng cụ nấu ăn
có đường kính đáy lớn hơn.
Có lỗi trong ngăn giữ nóng. Tắt ngăn giữ nóng và bật
lại sau 30 giây. Nếu
lại
hiện lên, ngắt kết nối ngăn
giữ nóng khỏi nguồn điện.
Sau 30 giây, kết nối lại
ngăn giữ nóng. Nếu vấn đề
vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ
với Trung Tâm Dịch Vụ
Được Ủy Quyền.
Kết nối điện không đúng.
8.2 Nếu quý vị không thể tự tìm
ra giải pháp...
Nếu quý vị không thể tự tìm ra giải pháp
cho vấn đề, hãy liên hệ đại lý của quý vị
hoặc Trung Tâm Dịch Vụ Được Ủy
Quyền. Cung cấp dữ liệu từ biển thông
số. Cung cấp mã có ba chữ số cho tấm
gốm thủy tinh (nằm ở góc của bề mặt
Ngắt kết nối ngăn giữ nóng
khỏi nguồn điện. Yêu cầu
thợ điện có trình độ kiểm
tra việc lắp đặt.
tấm gốm thủy tinh) và một thông báo lỗi
hiển thị. Đảm bảo, quý vị bật ngăn giữ
nóng đúng cách. Nếu không, việc bảo trì
của kỹ thuật viên bảo trì hoặc đại lý sẽ
không mất phí, ngay cả khi đang trong
thời hạn bảo hành. Các hướng dẫn của
Trung Tâm Dịch Vụ và các điều kiện bảo
hành có trong sổ bảo hành.
9. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
9.1 Nhãn máy
Kiểu máy LIT60336
Loại 61 B3A 02 AA
Cảm ứng 7.35 kW
Số Sêri .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 739 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Sản xuất tại Đức
7.35 kW
36
www.electrolux.com
9.2 Thông số kỹ thuật của vùng nấu ăn
Vùng nấu ăn
Công suất
PowerBoost
danh định (cài [W]
đặt nhiệt độ
tối đa) [W]
PowerBoost
thời lượng tối
đa [phút]
Đường kính
dụng cụ nấu
ăn [mm]
Phía trước bên 2300
trái
3700
10
180 - 210
Phía sau bên
trái
1400
2500
4
125 - 145
Phía trước bên 1800
phải
3500
2800
3700
10
5
145 - 245
245 - 280
Công suất của các vùng nấu ăn có thể
khác nhau trong phạm vi nhỏ so với dữ
liệu trong bảng. Công suất thay đổi theo
vật liệu và kích thước của dụng cụ nấu
ăn.
Để có kết quả nấu ăn tối ưu, hãy sử
dụng dụng cụ nấu ăn có đường kính
không lớn hơn đường kính trong bảng.
10. TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
10.1 Thông tin sản phẩm theo EU 66/2014
Mã nhận dạng model
LIT60336
Loại ngăn giữ nóng
Ngăn Giữ Nóng
Lắp Đặt Sẵn
Số lượng các vùng nấu
ăn
3
Công nghệ làm nóng
Cảm ứng
Đường kính của các vùng Phía trước bên trái
nấu ăn hình tròn (Ø)
Phía sau bên trái
Phía trước bên phải
21,0 cm
14,5 cm
28,0 cm
Mức tiêu thụ năng lượng
của mỗi vùng nấu ăn(EC
electric cooking)
178,4 Wh / kg
183,2 Wh / kg
176,9 Wh / kg
Phía trước bên trái
Phía sau bên trái
Phía trước bên phải
Mức tiêu thụ năng lượng
của ngăn giữ nóng (EC
electric hob)
179,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Các thiết bị nấu ăn điện tử
gia dụng - Phần 2: Ngăn giữ nóng - Các
phương pháp để đo hiệu suất
•
10.2 Tiết kiệm năng lượng
•
Bạn có thể tiết kiệm năng lượng khi nấu
ăn hàng ngày nếu bạn làm theo các gợi ý
dưới đây.
•
•
Khi bạn đun nóng nước, chỉ lấy lượng
nước bạn cần.
Nếu có thể, luôn đặt nắp trên dụng cụ
nấu ăn.
Trước khi bạn bật vùng nấu ăn, hãy
đặt dụng cụ nấu ăn vào đó.
Đặt dụng cụ nấu ăn có kích thước nhỏ
hơn trên những vùng nấu nướng có
diện tích nhỏ.
37
•
Đặt dụng cụ nấu ăn trực tiếp vào
trung tâm của vùng nấu ăn.
•
Sử dụng nhiệt dư để giữ ấm thức ăn
hoặc làm tan thức ăn.
11. CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
Tái chế các vật liệu bằng ký hiệu . Để
đồ đóng gói vào các thùng chứa có thể
sử dụng để tái chế. Giúp bảo vệ môi
trường và sức khỏe con người và tái chế
phế liệu của các đồ dùng điện và điện tử.
Không vứt bỏ các đồ dùng có đánh dấu
bằng ký hiệu cùng với chất thải gia
dụng. Gửi lại sản phẩm cho cơ sở tái chế
ở địa phương của bạn hoặc liên hệ với
văn phòng đô thị của bạn.
*
Phù hợp qui định về giới hạn hàm
lượng hóa chất độc hại
(Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS)
(Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, Việt
Nam, ngày 10/08/2011)
38
www.electrolux.com
39
867357786-A-362019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising