Electrolux | EIS824 | Quick Guide | Electrolux EIS824 Упатство за брз почеток

Electrolux EIS824 Упатство за брз почеток
Кратки инструкции
1
Да ви помогнеме
да почнете. На
следната страница
имате рецепти во
кои ќе откриете
различни функции
на вашиот апарат.
Предупредување: Не
оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Ракувајте со апаратот со
помош на сензорските
полиња. Екраните,
показателите и звуците
покажуваат кои функции
работат.
2
3
4
5
Сензорско
Функција
поле
6
12
11
7
10
8
9
Коментар
За вклучување и исклучување на површината за
готвење.
За заклучување / отклучување на контролната
табла.
За вклучување и исклучување на функцијата.
Показателитенад симболот го покажуваат прогресот
на функцијата.
1.
ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО
2.
Заклучување / Уред за безбедност
на деца
3.
SenseBoil®
4.
Пауза
За вклучување и исклучување на функцијата.
5.
Екран за поставување на јачината
на топлината
За прикажување на поставката за температура.
6.
Временски показатели за ринглите
7.
Екран на тајмерот
8.
Hob²Hood
За прикажување за која рингла го поставувате
времето.
За прикажување на времето во минути.
За вклучување и исклучување на рачниот режим на
функцијата.
9.
За избор на рингла.
10.
За зголемување или намалување на времето.
11.
12.
PowerBoost
За вклучување на функцијата.
Контролна лента
За поставување поставка за јачина на топлина.
SenseBoil®
SenseBoil®
Функцијата автоматски ја приспособува температурата
на водата за да не продолжи да врие кога ќе ја
достигне точката на вриење.
Ако има заостаната топлина (
) на
ринглата што сакате да ја користите, ќе се
емитува звучен сигнал и функцијата нема да се
вклучи.
Ја вклучува и исклучува функцијата SenseBoil®.
За вклучување на функцијата.
За исклучување на функцијата:
1. Допрете
готвење.
• допрете
(функцијата се исклучува и
поставката за топлина се намалува до 0);
за да ја вклучите површината за
за да ја вклучите функцијата. Ќе
2. Допрете
се појави
што трепка за ринглите на коишто
моментално ја користите функцијата.
3. Допрете ја контроланта лента на која било
достапна рингла (меѓу поставка за топлина
од 1-14) за којашто сакате да ја стартувате
функцијата.
Функцијата започнува.
Ако не изберете ниту една рингла во рок од 5 секунди,
функцијата нема да се вклучи.
Откако функцијата ќе започне, показателите над
симболот
се палат еден по друг, додека
водата не ја достигне точката на вриење.
Кога функцијата ќе ја детектира точката на вриење,
површината за готвење ќе емитува звучен сигнал и
нивото на топлина автоматски ќе се смени на 8.
Ако сите рингли се веќе во употреба или има
заостаната топлина на сите нив, површината за
готвење ќе емитува краток звук, показателите
над.
ќе трепкаат и функцијата нема да започне.
• или допрете ја контролната лента и рачно
приспособете ја поставката за топлина.
Функцијата Пауза и кревање на тенџерето
ја исклучуваат функцијата SenseBoil®.
Корисни совети
Кај индукциските рингли се создава силно
електро-магнетно поле кое создава
топлина во садот многу брзо.
Садови за готвење за индукциски
рингли
Користете ги индукциските рингли со
соодветни садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
Лиено железо, челик, емајлиран
челик, не’рѓосувачки челик,
дно направено од повеќе
слоеви (со правилна ознака од
производителот).
Алуминиум, бакар, месинг, стакло,
керамика, порцелан.
Правилни садови за готвење за
индуктивна површина за готвење се
ако:
• мала количина вода врие многу брзо на
рингла поставена на највисока поставка за
јачина на топлината.
• магнетот го повлекува дното од садовите за
готвење.
Дното на садовите за готвење треба да е
што е можно подебело и порамно.
* SenseBoil® може да не работи правилно со
садови за готвење од лиено железо.
Корисни совети SenseBoil®
Функцијата работи најдобро за вриење вода
и подготовка на компири. Не функционира
со нелепливи садови за готвење, на пример,
со керамичка облога. Може да не
функционира со садови за готвење од лиено
железо.
Тави со емајлиран челик се препорачуваат
за постигнување најдобри резултати при
варење компири. Други видови тави, како и
за исечени, излупени или со различна
големина компири може да влијаат врз
резултатите.
Површината за готвење треба да биде сува.
КОристете само садови со суво и чисто дно.
Проверете дали садот штосте го зибрали е
погоден за SenseBoil® со тоа што ја следите
првата сесија на готвење.
За ефикасно да користите SenseBoil® следете го
советот подолу:
Користете само ладна вода од чешма.
• Наполнете го садот со
ладна вода од чешма
меѓу половина и тричетвртини, оставајќи
max. 5l / 5kg / 75%
го садот празен 4 см
min. 1l / 1kg / 50%
од работ. Не користете
помалку од 1 или
повеќе од 5 литри вода.
Вкупната тежина на водата (или на водата и
компирите) варира меѓу -5 кг.
• Ако сакате да готвите компири, тие треба
целосно да бидат прекриени со вода, но не
заборавајте да го оставите садот празен
најмалку една-четвртина.
• За да постигнете најдобри резултати, гответе
само цели, неизлупени компири со средна
големина.
• Избегнувајте да продуцирате надворешни
вибрации (на пр. употреба на блендер или
ставе мобилен телефон до апаратот) кога
работи функцијата.
• Ако сакате да користите сол, додајте ја кога
водата ќе ја постигне точката на вриење.
• Функцијата може да не работи правилно со
бокали за вода и садови за еспресо.
Штедење енергија
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
• Кога загревате вода, користете само онолку
колку што ви е потребно.
• Ако е можно, секогаш ставајте капак на садот
за готвење.
• Пред да ја вклучите ринглата, ставете го садот
на неа.
• Ставете помали садови за готвење на
помалите рингли.
• Ставете го садот за готвење директно во
центарот на ринглата.
• Користете ја преостаната топлина за да ја
зачувата храната топла или за да ја растопите.
Решавање проблеми
Брзо решение за лесно готвење.
Проблем
Слушате краток звучен сигнал,
показателите над
трепкаат
и функцијатаSenseBoil® не
започнува.
Можна причина
Решение
Ниту една рингла не е спремна за употреба со функцијата
Завршете го вашето претходно готвење и изберете
SenseBoil®. Има заостаната топлина на ринглите што
слободна рингла, без заостаната топлина.
сакате да ги изберете или пак тие уште се во употреба.
Има премногу или премалку вода во тавата.
Сте вареле храна што не е ниту вода ниту компири.
Точката на вриење се поместила со текот на времето и
функцијата SenseBoil® не може да работи правилно.
F3
Избегнувајте да ја користите функцијата со течности што
не се вода.
Тавата е празна или содржи течност што не е вода.
F2
Користете соодветен вид сад за готвење. Точните мерки
на тавите погодни за вашиот апарат може да ги најдете
во поглавјето „Технички податоци“ во Прирачникот
за корисник. За соодветниот вид садови за готвење,
проверете ги препораките и советите.
Не вклучувајте рингла со празна тава на неа.
Струјата е многу слаба поради несоодветен сад за
готвење или празна тава.
F1
Ставете сад за готвење на ринглата. Треба да користите
сад од соодветен вид и голмина.
Нема сад за готвење на ринглата што сакате да ја
користите или пак садот не е соодветен.
F
Тавата треба да ја наполните со три-четвртини ладна вода
од чешма. Не користете помалку од 1 или повеќе од 5
литри вода. Варете само вода и компири која ја користите
SenseBoil®.
867349983-B-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising