Electrolux | HHP870FNK | User manual | Electrolux HHP870FNK Brugermanual

Electrolux HHP870FNK Brugermanual
HHP870FNK
DA
FI
Kogesektion
Keittotaso
Brugsanvisning
Käyttöohje
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
20
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................9
6. RÅD OG TIP..................................................................................................... 13
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 16
8. FEJLFINDING...................................................................................................16
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 18
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................19
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved
hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at
afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller
ark papir, som kan blive suget ind,
da de kan ødelægge
køleblæserne eller skade
kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
Fjern evt. separatorpaneler, der er
installeret i kabinettet under
apparatet.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød.
•
•
•
5
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
•
•
•
•
•
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•
Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
DANSK
•
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
•
•
Kogesektionen leveres med netkabel.
For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt lokale servicecenter..
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
Hvis apparatet installeres
over en skuffe, kan
kogesektionens ventilation
opvarme de genstande, der
ligger i skuffen, under
madlavningsprocessen.
7
8
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
1
1
2
4.2 Oversigt over betjeningspanelet
6
7
5
4
3
Tænd for apparatet med
2
1
8
9
for at se kontrolpanelet og zonepositionerne.
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens‐
orfelt
1
2
3
/
4
5
Funktion
Kommentar
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuel‐
le tilstand.
Pause
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Øger eller mindsker tiden.
-
Sådan indstiller du timerfunktionen.
6
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
7
-
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
DANSK
Sens‐
orfelt
Funktion
Kommentar
8
PowerBoost
Aktiverer funktionen.
9
Lås / Børnesikring af ov‐ Låser/låser op for betjeningspanelet.
nen
4.3 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Kontrollamperne
viser niveauet af restvarme
for kogezonerne, du bruger.
Kontrollamperne kan også
blive tændt for tilstødende
kogezoner, selv hvis du ikke
bruger dem.
9
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til
madlavningen, i selve kogegrejets bund.
Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
Når kogesektionen er deaktiveret, er
indikatorerne stadigvæk synlige. Når
kogesektionen er kold nok, forsvinder de.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Kontrollinjerne tændes, når du tænder for
kogesektionen, og slukkes, når du
slukker for kogesektionen.
Når kogesektionen er slukket, kan du
kun se
.
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
•
du ikke stiller kogegrej på
kogesektionen i 50 sekunder,
du ikke indstiller varmetrinnet i 50
sekunder, efter du anbringer
kogegrejet,
du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud).
Når du hører lydsignalet, deaktiveres
kogesektionen. Fjern genstanden,
eller tør betjeningspanelet af.
•
kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Kogesektionen slukkes efter et stykke
tid.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
1-2
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 timer
10
www.electrolux.com
5.3 Brug af kogezonerne
FORSIGTIG!
Stil ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet. Det
risikerer at beskadige de
elektroniske dele.
5.5 Effektstyring-funktion
•
•
•
•
•
•
•
•
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone. Induktionskogezoner tilpasser
sig automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3680 W.
Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt
fase, overskrider 3680 W.
Funktionen reducerer effekten af de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
For kogezoner, der har en reduceret
effekt, viser kontrolpanelet de højest
mulige varmetrin.
Hvis et højere varmetrin ikke er
tilgængeligt, skal du først reducere
det for de andre kogezoner.
Aktiveringen af funktionen afhænger
af grydernes antal og størrelse.
Når gryden er registreret, bliver
varmetrinnet 0 tændt.
5.4 Varmetrinnet
Berør kontrollinjen ved det ønskede
varmetrin, eller bevæg din finger langs
kontrollinjen for at indstille eller ændre
varmetrinnet for en varmezone.
5.6 PowerBoost
Når du stiller en gryde på kogezonen og
indstiller varmetrinnet, forbliver den som
den er i 50 sekunder, efter du fjerner
gryden. Kontrollinjen blinker i den anden
halvdel af denne tid. Hvis du stiller
gryden på kogezonen igen inden for
denne tid, genaktiveres varmetrinnet.
Ellers deaktiveres kogezonen.
Denne funktion aktiverer mere effekt for
den passende induktionskogezone,
afhængigt af kogegrejets størrelse.
Funktionen kan kun aktiveres i en
begrænset tidsperiode.
Tryk på
for at aktivere funktionen for
kogezonen.
Funktionen deaktiveres automatisk.
Se "Tekniske data" for
maksimale
varighedsværdier.
DANSK
5.7 Timer
og
blinker. Berør
lydsignalet fra.
Nedtællingstimer
Brug denne funktion til at angive, hvor
længe en kogezone skal være tændt
under en enkelt tilberedning.
Indstil varmetrinnet til den passende
kogezone, og indstil derefter funktionen.
for at aktivere funktionen
1. Berør
eller ændre tiden.
Timercifrene
og kontrollamperne
og
tændes på displayet.
Hvis timeren ikke er indstillet, forsvinder
og
efter 3 sekunder.
2. Berør
eller
for at indstille tiden
(00 - 99 minutter).
Efter 3 sekunder starter timeren
automatisk nedtællingen.
og
forsvinder.
Kontrollamperne
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
og
blinker. Signalet deaktiveres ved
at berøre
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Kontrollamperne for
tændes. Brug
eller
og
til at indstille
på displayet. Indstil alternativt
varmetrinnet til 0. Som et resultat lyder
der et signal, og timeren annulleres.
Minutur
Du kan bruge denne funktion, når
kogesektionen er tændt, men
kogezonerne ikke betjenes.
Anbring en gryde på en kogezone for at
se symbolet
1. Berør
11
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
.
for at aktivere funktionen.
eller
for at indstille tiden.
2. Berør
Funktionen begynder automatisk efter 4
sekunder.
Når du indstiller funktionen, kan du fjerne
gryden.
for at slå
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Kontrollamperne
Brug
eller
displayet.
og
til at indstille
tændes.
på
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
5.8 Pause
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er aktiv, kan symbolerne
,
eller
anvendes.
for at aktivere funktionen.
Berør
Varmeindstillingen sænkes til 1.
for at deaktivere funktionen.
Rør ved
Den forrige varmeindstilling tændes.
5.9 Lås
Kontrolpanelet kan låses, mens
kogesektionen er tændt. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Berør
for at aktivere funktionen.
Funktionen deaktiveres ved at berøre
.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
5.10 Børnesikring af ovnen
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Tænd først kogesektionen, og indstil ikke
varmetrinnet.
Berør , indtil der udsendes et signal,
og lampen tændes for at aktivere
funktionen.
Kontrollinjerne forsvinder. Sluk for
kogesektionen.
Når du slukker for
kogesektionen, er funktionen
stadigvæk aktiv.
12
www.electrolux.com
Sådan deaktiveres funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med
.
tændes.
Berør , indtil signalet udsendes, og
lampen slukkes. Kontrolpanelet vises.
Indstil varmetrinnet inden for 50
sekunder.Du kan betjene kogesektionen.
Når du slukker for kogesektionen med
, er funktionen stadigvæk aktiv.
For at deaktivere funktionen
permanent:Aktiver kogesektionen og
indstil ikke varmetrinnet. Berør , indtil
der udsendes et signal, og lampen
slukkes. Kontrollinjerne vises. Sluk for
kogesektionen.
5.11 OffSound Control
(Deaktivering og aktivering af
lyd)
Sluk først for kogesektionen.
i 3 sekunder for at tænde
1. Rør ved
for funktionen.
Displayet tændes og slukkes.
2. Tryk på
eller
i 3 sekunder.
tændes.
på timeren for at vælge ét
3. Tryk på
af følgende:
•
- lyden er slukket
- lyden er tændt
•
4. Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
•
•
•
•
, kan du
du trykker på
Minutur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
du anbringer noget på
betjeningspanelet.
5.12
Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en særlig
emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af det varmeste kogegrej
på kogesektionen. Du kan også betjene
blæseren manuelt fra kogesektionen.
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér
det, inden du bruger
funktionen. Få flere
oplysninger i vejledningen til
emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5. Emhætten reagerer, når du bruger
kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du tænder
for kogesektionen. For at gøre dette skal
den automatiske tilstand stå på H1 - H6.
Lyset på emhætten slukkes
2 minutter efter slukningen
af kogesektionen.
Automatiske tilstande
Auto‐ Kog‐
ma‐
ning1)
tisk
lys
Funktionen Sluk‐
H0
ket
Steg‐
ning2)
Slukket
Slukket
Funktionen Tænd Slukket
H1
Slukket
Funktionen Tænd Blæser‐
hastig‐
H23)
hed 1
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Funktionen Tænd Slukket
H3
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Funktionen Tænd Blæser‐
H4
hastig‐
hed 1
Blæser‐
hastig‐
hed 1
DANSK
Auto‐ Kog‐
ma‐
ning1)
tisk
lys
Steg‐
ning2)
Funktionen Tænd Blæser‐
H5
hastig‐
hed 1
Blæser‐
hastig‐
hed 2
Funktionen Tænd Blæser‐
H6
hastig‐
hed 2
Blæser‐
hastig‐
hed 3
1) Kogesektionen registrerer kogeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og ly‐
set og afhænger ikke af temperaturen.
Ændring af den automatiske
tilstand
1. Sluk for apparatet.
i 3 sekunder.
2. Tryk på
Displayet tændes og slukkes.
3. Tryk på
i 3 sekunder.
4. Berør
nogle få gange, indtil
tændes.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte på
emhættepanelet.
Manuel betjening af
blæserhastigheden
Du kan også betjene blæseren manuelt
fra kogesektionen.
Berør , når kogesektionen er aktiv.
Dette deaktiverer funktionens
automatiske betjening og gør det muligt
at ændre blæserhastigheden manuelt.
Når du trykker på , hæves
blæserhastigheden med et trin. Når du
når et intensivt niveau og trykker på
igen, indstiller du blæserhastigheden til
0, hvilket deaktiverer emhætteblæseren.
for at starte blæseren igen med
Berør
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at aktivere
funktionens automatiske
betjening.
5. Berør timerens
for at vælge en
automatisk tilstand.
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
13
Når du er færdig med madlavningen og
slukker for kogesektionen, kan
emhætteblæseren stadigvæk være tændt
i et stykke tid. Efter denne tid deaktiverer
systemet automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet aktivering af
blæseren i de næste 30 sekunder.
•
Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
•
•
Vand hurtigt kommer i kog på en
zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
14
www.electrolux.com
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se under "Tekniske data".
6.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
•
små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer (en
sandwichstruktur).
fløjtende lyd: du bruger en kogezone
på et højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer (en
sandwichstruktur).
• brummen: du bruger et højt varmetrin.
• klikken: der opstår elektrisk
omskiftning.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
6.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
6.4 Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2-3
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter halvvejs under
tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
DANSK
15
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
5 - 15
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
6.5 Råd og tips til Hob²Hood
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
•
Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden, et håndtag til kogegrejet
eller en høj gryde). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet.
Brug ikke sådanne apparater
i nærheden af
kogesektionen, mens
Hob²Hood er tændt.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
Electrolux-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet .
16
www.electrolux.com
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
•
•
7.2 Rengøring af
kogesektionen
•
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere
gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrin‐ Tænd for kogesektionen
net i 50 sekunder.
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 50 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt.
sensorfelte samtidigt.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
DANSK
Problemer
Mulige årsager
17
Løsning
Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af.
på betjeningspanelet.
Du kan ikke vælge det
maksimale varmetrin for
den ene af kogezonerne.
Du kan ikke aktivere den
ene af kogezonerne.
De andre zoner forbruger
den maksimalt tilgængeli‐
ge strøm.
Din kogesektion virker kor‐
rekt.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.
Reducer varmetrinnet for
de andre kogezoner, der er
tilsluttet til den samme fa‐
se.
Se under "Effektstyring".
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Du har lagt noget på sens‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
orfelterne .
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid, eller senso‐
ren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betje‐
ningspanelet.
Fjern genstanden fra betje‐
ningspanelet.
Du bruger en meget høj
gryde, som blokerer for
signalet.
Brug en mindre gryde, skift
kogezone eller betjen em‐
hætten manuelt.
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
Der lyder ingen lyd, når der Lydene er slået fra.
trykkes på tasterne.
tændes.
Kontrolpanelet blinker.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
Børnesikring af ovnen eller Der henvises til "Daglig
Lås er i brug.
brug".
Der er ikke noget kogegrej Stil kogegrej på zonen, så
på zonen, eller zonen er ik‐ den dækker kogezonen
ke helt dækket.
helt.
Der er brugt forkert koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og
råd".
Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål. Se under "Tekniske
nen.
data".
18
www.electrolux.com
Problemer
og et tal lyser.
Mulige årsager
Løsning
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 se‐
kunder. Hvis tændes
igen, skal kogesektionen
afbrydes fra elforsyningen.
Tilslut kogesektionen igen
efter 30 sekunder. Tal med
et autoriseret servicecen‐
ter, hvis problemet fortsæt‐
ter.
Du kan høre en konstant
biplyd.
Den elektriske tilslutning er Kobl kogesektionen fra lys‐
forkert.
nettet. Bed en autoriseret
installatør om at kontrollere
installationen.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen
skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model HHP870FNK
Type 62 D4A 20 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 928 01
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt PowerBoost
(maks. varme‐ [W]
trin) [W]
PowerBoost
maksimal va‐
righed [min.]
Diameter for
kogegrej [mm]
Forreste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste højre
2300
3200
10
125 - 210
DANSK
Kogezonernes effekt kan afvige en
smule fra dataene i tabellen.
Variationerne skyldes kogegrejets
materiale og mål.
19
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for
EU-marked
Identifikation af model
HHP870FNK
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forreste venstre
ne (EC electric cooking)
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
181,8 Wh/kg
190,8 Wh/kg
194,9 Wh/kg
190,8 Wh/kg
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
189,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
•
•
•
•
•
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 20
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 22
3. ASENNUS........................................................................................................ 25
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................26
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................27
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................32
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 34
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 35
9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 37
10. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 37
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
21
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat
ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke
keittotason vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite
on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa
käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi
laitteesta. Ota joka tapauksessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2
cm.
Poista laitteen alla olevaan kaappiin
mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
23
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
•
•
•
•
•
2.4 Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi
hyväkuntoisena.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
SUOMI
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
•
•
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
3.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
Jos laite on asennettu
laatikon yläpuolelle,
laatikossa olevat esineet
voivat lämmetä ruoanlaiton
aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
25
26
www.electrolux.com
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
1
2
1
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
6
5
7
4
3
2
1
8
9
Käyttöpaneeli ja alueiden asennot tulevat näkyviin, kun laite kytketään toimintaan
painikkeella
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kos‐
Toiminto
ketus‐
paini‐
ke
1
2
3
4
/
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois
päältä.
Hob²Hood
Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen
päälle ja pois päältä.
Keskeytä
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois pääl‐
tä.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
SUOMI
Kos‐
Toiminto
ketus‐
paini‐
ke
5
27
Kuvaus
-
Ajastintoiminnon asettaminen.
6
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
7
-
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
8
PowerBoost
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
9
Lukitus / Uunin lapsiluk‐
ko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
4.3 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
VAROITUS!
/ / Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalot ilmoittavat
käytössä olevien
keittoalueiden jälkilämmön
tason. Vierellä olevien
keittoalueiden merkkivalot
voivat myös syttyä, vaikka
ne eivät olisi käytössä.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
Merkkivalot näkyvät, vaikka keittotaso
kytkettäisiin pois toiminnasta. Merkkivalot
sammuvat, kun keittotaso on riittävän
viileä.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Säätöpalkit syttyvät, kun keittotaso
kytketään toimintaan ja sammuvat, kun
keittotaso kytketään pois toiminnasta.
Kun keittotaso on kytketty pois
toiminnasta, näkyvissä on vain
5.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
.
•
keittotasolle ei aseteta keittoastiaa 50
sekunnin kuluessa
tehotasoa ei aseteta 50 sekunnin
kuluessa keittoastian asettamisen
jälkeen
käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina) yli 10 sekunnin
ajaksi. Kun äänimerkki kuuluu,
keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta.
Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
28
www.electrolux.com
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua keittotaso
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
1-2
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tuntia
5.3 Keittoalueiden käyttäminen
HUOMIO!
Älä aseta kuumaa
keittoastiaa käyttöpaneelin
päälle. Muutoin elektroniset
osat voivat vaurioitua.
5.4 Tehotaso
Kosketa säätöpalkkia haluamasi
tehotason kohdalta tai siirrä sormea
säätöpalkissa keittoalueen tehotason
asettamiseksi tai säätämiseksi.
Kun keittoalueelle on asetettu keittoastia
ja tehotaso on asetettu, se jää päälle 50
sekunnin ajaksi keittoastian poistamisen
jälkeen. Säätöpalkki vilkkuu kyseisen
ajan toisen puolikkaan ajan. Jos
keittoastia asetetaan uudelleen
keittoalueelle tämän ajan kuluessa,
tehotaso aktivoituu uudelleen. Muutoin
keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
5.5 Tehonhallinta -toiminto
•
•
•
•
•
•
•
Aseta keittoastia valitun alueen keskelle.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Kun keittoastia on tunnistettu, tehotaso 0
syttyy.
•
Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän
mukaan. Katso kuva.
Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3680 W.
Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3680
W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
Jos keittoalueen teho on matalampi,
käyttöpaneelissa näkyvät suurimmat
tehotasot.
Jos suurempi tehotaso ei ole
käytettävissä, laske ensin muiden
keittoalueiden tehotasoa.
Toiminnon aktivoituminen riippuu
keittoastioiden määrästä ja koosta.
SUOMI
29
. Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
. Merkkivalo
syttyy. Paina painiketta
ja
tai
.
asettaaksesi näyttöön arvon
Vaihtoehtoisesti voit asettaa tehotason
arvoon 0. Tällöin äänimerkki deaktivoituu
ja ajastin peruutetaan.
Hälytinajastin
5.6 PowerBoost
Tämä toiminto lisää vastaavan
induktiokeittoalueen tehoa keittoastian
koosta riippuen. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan vain rajoitetuksi ajaksi.
Kytke keittoalueen toiminto päälle
koskettamalla painiketta .
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Katso maksimikesto
kohdasta "Tekniset tiedot".
5.7 Ajastin
Voit käyttää tätä toimintoa keittotason
ollessa toiminnassa ja keittoalueiden
ollessa pois toiminnasta.
Aseta keittoastia keittoalueelle
.
nähdäksesi symbolin
1. Kytke toiminto päälle koskettamalla
painiketta
valo.
2. Kosketa
tai
ajan asettamiseksi.
Toiminto käynnistyy automaattisesti 4
sekunnin kuluttua.
Voit poistaa keittoastian toimintoa
asettaessa.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
Ajanlaskenta-automatiikka
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
Valitse tämä toiminto keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
painiketta
. Sammuta äänimerkki koskettamalla
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
Aseta keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
kosketa painiketta
1. Kytke toiminto päälle tai muuta aikaa
asettaaksesi näyttöön arvon
koskettamalla painiketta
Ajastimen arvo
.
ja merkkivalot
. Merkkivalot
syttyvät. Paina painiketta
ja
syttyvät näyttöön.
Jos ajastinta ei ole asetettu,
ja
sammuvat 3 sekunnin kuluttua.
2. Kosketa painiketta
tai
ajan
asettamiseksi (00 - 99 minuuttia).
Ajastin käynnistyy automaattisesti 3
sekunnin kuluttua. Merkkivalot , ja
sammuvat.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
ja
tai
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
5.8 Keskeytä
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Symboleja ,
ja
voidaan käyttää
toiminnon ollessa toiminnassa.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
Tehotaso laskee arvoon 1.
30
www.electrolux.com
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
kytkeytyy päälle.
. Edellinen tehotaso
5.9 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittotason
ollessa toiminnassa. Lukitseminen estää
tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
.
1. Toiminto kytketään toimintaan
koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu.
2. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
tai
•
5.10 Uunin lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Kytke keittotaso ensin toimintaan. Älä
aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta , kunnes
äänimerkki kuuluu ja merkkivalo syttyy
toiminnon kytkemiseksi toimintaan.
Säätöpalkki sammuu. Kytke keittotaso
pois päältä.
Kun kytket keittotason pois
päältä, toiminto on edelleen
päällä.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä vain
yhtä keittoaikaa koskien: Kytke
.
syttyy. Kosketa painiketta , kunnes
äänimerkki kuuluu ja merkkivalo
sammuu. Säätöpalkki syttyy. Aseta
tehotaso 50 sekunnin kuluessa.Voit
käyttää keittotasoa. Kun kytket
keittotason pois päältä painikkeella
toiminto on edelleen päällä.
Kytke keittotaso ensin pois toiminnasta.
kolmen
kolmen
syttyy.
3. Kosketa ajastimen painiketta
seuraavien asetuksien
valitsemiseksi:
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
keittotaso toimintaan painikkeella
5.11 OffSound Control
(Äänimerkkien käyttöön
ottaminen ja käytöstä
poistaminen)
,
Toiminnon kytkeminen pysyvästi pois
päältä:Kytke keittotaso toimintaan ilman
tehotason säätöä. Kosketa painiketta ,
kunnes äänimerkki kuuluu ja merkkivalo
sammuu. Säätöpalkki syttyy. Kytke
keittotaso pois päältä.
- äänimerkit pois käytöstä
- äänimerkit käytössä
•
4. Vahvista valinta odottamalla, että
keittotaso kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Kun toiminto on asetettu asentoon
,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
5.12
Hob²Hood
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
SUOMI
Useimmissa
liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on
oletuksena pois päältä.
Kytke se päälle ennen
toiminnon käyttämistä.
Lisätietoa on saatavilla
liesituulettimen
käyttöohjeista.
Toiminnon käyttäminen
automaattisesti
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 - H6.
Keittotason oletusasetus on H5.
Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden.
Valon sytyttäminen
Voit asettaa keittotason sytyttämään
valon automaattisesti aina keittotason
päälle kytkemisen yhteydessä. Aseta
tällöin automaattinen tila H1 - H6.
Liesituulettimen valo
kytkeytyy pois päältä kahden
minuutin kuluttua keittotason
pois päältä kytkemisen
jälkeen.
Automaattitilat
Auto‐ Keittä‐ Paista‐
maat‐ minen1) minen2)
tinen
valo
Tila H0
Pois
Pois
Pois
Tila H1
Pääl‐
lä
Pois
Pois
Tila H23)
Pääl‐
lä
Puhalti‐ Puhalti‐
men no‐ men no‐
peus 1
peus 1
Tila H3
Pääl‐
lä
Pois
Tila H4
Pääl‐
lä
Puhalti‐ Puhalti‐
men no‐ men no‐
peus 1
peus 1
Puhalti‐
men no‐
peus 1
31
Auto‐ Keittä‐ Paista‐
maat‐ minen1) minen2)
tinen
valo
Tila H5
Pääl‐
lä
Puhalti‐ Puhalti‐
men no‐ men no‐
peus 1
peus 2
Tila H6
Pääl‐
lä
Puhalti‐ Puhalti‐
men no‐ men no‐
peus 2
peus 3
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja sää‐
tää puhaltimen nopeuden automaattitilan
mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja sää‐
tää puhaltimen nopeuden automaattitilan
mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon
päälle, se ei ole lämpötilariippuvainen.
Automaattitilan muuttaminen
1. Kytke laite pois päältä.
2. Kosketa painiketta
kolmen
sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu.
3. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
kolmen
4. Kosketa painiketta
muutaman
kerran, kunnes
syttyy.
5. Kosketa ajastimen painiketta
automaattitilan valitsemiseksi.
Kun lopetat ruoanlaiton ja kytket
keittotason pois päältä, liesituulettimen
puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän
jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmä
kytkee puhaltimen pois päältä
automaattisesti, puhallinta ei voida
kytkeä vahingossa päälle seuraavan 30
sekunnin aikana.
Kun haluat säätää
liesituuletinta suoraan
liesituulettimen paneelista,
kytke toiminnon
automaattitila pois päältä.
32
www.electrolux.com
Puhaltimen nopeuden
manuaalinen säätäminen
Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Kosketa painiketta
keittotason ollessa
toiminnassa.
Toiminnon automaattitila kytkeytyy tällöin
pois päältä ja voit säätää puhaltimen
nopeutta manuaalisesti.
painaessa lisäät puhaltimen
Painiketta
nopeutta yhdellä. Kun saavutat
tehotason ja painat painiketta
uudelleen, puhaltimen nopeudeksi
säätyy 0 ja liesituulettimen puhallin
kytkeytyy pois päältä. Voit kytkeä
puhaltimen uudelleen päälle nopeudella
1 koskettamalla .
Voit kytkeä toiminnon
automaattitilan päälle
kytkemällä keittotason pois
päältä ja uudelleen päälle.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Katso "Tekniset tiedot".
6.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Keittoastian materiaali
Jos kuulet:
•
•
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•
vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian mitat
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin
vika.
6.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
SUOMI
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
6.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
33
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Keittoalueen tehotason ja
virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole
lineaarinen. Virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
1
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää vähintään kaksinker‐
tainen määrä nestettä riisin
suhteen, sekoita maitoruokia
kypsennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
20 - 60
Vinkkejä
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on päällä.
34
www.electrolux.com
6.5 Neuvoja ja vinkkejä
Hob²Hood
Muut kaukosäädettävät
laitteet voivat estää
signaalin. Älä käytä kyseisiä
laitteita keittotason lähellä
Hob²Hood-toiminnon ollessa
päällä.
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
•
Suojaa liesituulettimen paneeli
suoralta auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä, keittoastian kahvalla tai
korkealla kattilalla). Katso kuva.
Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
Hob²Hood-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme. Tätä toimintoa
käyttävissä Electrolux-liesituulettimissa
on oltava merkki .
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
7.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
•
•
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
SUOMI
35
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Et aseta tehotasoa 50 se‐
kunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 50 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useam‐
Kosketa vain yhtä koske‐
paa kosketuspainiketta sa‐ tuspainiketta.
manaikaisesti.
Suurinta tehotasoa ei voi
valita yhdelle keittoalueel‐
le.
Yhtä keittoaluetta ei voi ak‐
tivoida.
Keskeytä on kytketty pääl‐
le.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä
tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Muut alueet kuluttavat suu‐
rimman käytettävissä ole‐
van tehon.
Keittotasosi toimii virheet‐
tömästi.
Laske samaan vaiheeseen
kytkettyjen muiden keitto‐
alueiden tehoa.
Katso kohta “Tehonhallin‐
ta”.
Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketus‐
merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
painikkeiden päältä.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
keittotaso on kytketty pois
toiminnasta.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketus‐
painikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa tai anturi on viallinen. ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
36
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Hob²Hood ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpa‐
neelin päältä.
Käytössä on erittäin korkea Käytä pienempää kattilaa,
kattila, joka estää signaa‐
vaihda keittoaluetta tai
lin.
säädä liesituuletinta ma‐
nuaalisesti.
Kosketuspainikkeet kuu‐
menevat.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai‐
nikkeita.
Laita isokokoiset keittoa‐
stiat taka-alueille, jos mah‐
dollista.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin
kosketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu
käytöstä.
Kytke äänimerkit toimin‐
taan. Katso kohta "Päivit‐
täinen käyttö".
syttyy.
Säätöpalkki vilkkuu.
ja numero syttyy.
Uunin lapsilukko tai Lukitus Katso kohta "Päivittäinen
on kytketty päälle.
käyttö".
Alueella ei ole keittoastiaa
tai aluetta ei ole peitetty
kokonaan.
Aseta keittoastia alueelle
niin, että se peittää keittoa‐
lueen kokonaan.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkai‐
sija on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keit‐
toastiaa. Katso "Tekniset
tiedot".
Keittoalueessa on jokin vi‐
ka.
Sammuta keittotaso ja kyt‐
ke se uudelleen toimintaan
30 sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke
keittotaso irti sähköverkos‐
ta. Liitä keittotaso takaisin
sähköverkkoon 30 sekun‐
nin kuluttua. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu ääni‐
merkki keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheelli‐
nen.
8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa
on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Ota yhteyttä pä‐
tevään sähköasentajaan
asennuksen tarkistamisek‐
si.
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta
aiheutuvat kulut veloitetaan myös
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
SUOMI
37
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli HHP870FNK
Tyyppi 62 D4A 20 AA
Induktio 7.35 kW
Sarjanumero .................
ELECTROLUX
PNC-tuotenumero 949 596 928 01
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.35 kW
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Keittoastian
kesto enintään halkaisija
[min]
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla
takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edes‐
sä
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla takana 2300
3200
10
125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat
ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus
HHP870FNK
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
38
www.electrolux.com
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
189,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
•
10.2 Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
•
181,8 Wh/kg
190,8 Wh/kg
194,9 Wh/kg
190,8 Wh/kg
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
•
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
39
867357246-A-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising