AEG | IWE41600KB | User manual | Aeg IWE41600KB Uživatelský manuál

Aeg IWE41600KB Uživatelský manuál
IWE41600KB
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Indukční pánev wok
Návod na používanie
Indukčný wok
2
20
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. INSTALACE.......................................................................................................... 7
4. POPIS SPOTŘEBIČE......................................................................................... 10
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
6. TIPY A RADY......................................................................................................13
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................16
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 17
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................18
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POZOR: Tento spotřebič se nesmí napájet přes
externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo
připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně
zapínán a vypínán.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného panelu z překližky,
kuchyňského nosného materiálu nebo
jiného nehořlavého materiálu, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
Samostatný panel musí zcela
zakrývat oblast pod varnou deskou.
Ujistěte se, že je mezi pracovní
deskou a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro
proudění vzduchu.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
ČESKY
•
•
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
7
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
Nenatahujte jej. Konce těsnicího
proužku musí být umístěny uprostřed
na jedné straně varné desky.
3. Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
4. Oba konce těsnicího proužku spojte
k sobě.
3.5 Montáž
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
K výměně poškozeného síťového
kabelu použijte síťový kabel typu:
H05V2V2-F, který je odolný vůči
teplotě 90 °C nebo vyšší. Obraťte se
na místní servisní středisko.
3.4 Montáž těsnění - instalace
na horní desce
1. Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
2. Dodaný 2x6mm těsnicí proužek
nalepte na spodní hraně varné desky
podél vnějšího okraje
sklokeramického povrchu.
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
8
www.aeg.com
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
A
min.
12 mm
min.
2 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
3.6 Instalace více než jedné
varné desky
Dodávané příslušenství: spojovací
lišta, žáruvzdorný silikon, tvarovací pryž,
těsnicí páska.
ČESKY
Používejte pouze speciální
žáruvzdorný silikon.
•
V případě varné desky Teppan Yaki
volně zašroubujte upínací destičky na
spodní straně pracovní desky (v
přední a zadní části spotřebiče).
•
Vložte další spotřebič do výřezu v
pracovní desce. Ujistěte se, že čelní
části spotřebičů jsou na stejné úrovni.
•
Spotřebiče kromě varné desky
Teppan Yaki upevněte pomocí
zacvakávacích pružin.
Na konci utáhněte šrouby varné
desky Teppan Yaki.
Výřez v pracovní desce
Vzdále‐
nost od
stěny
minimálně 50 mm
Délka
490 mm
Šířka
součet všech šířek nainstalo‐
vaných spotřebičů minus 20
mm
9
Příklad:
+
360 mm
-
20 mm
=
700 mm
490 mm
520 mm
360 mm
Montáž
• Proveďte výpočet správných rozměrů
výřezu.
• Připravte výřez v pracovní desce.
• Spotřebiče položte na měkký povrch,
např. přikrývku, spodní stranou
nahoru.
• V případě varné desky Teppan Yaki
nalepte dodaný těsnicí proužek na
spodní hranu podél vnějšího okraje
sklokeramického povrchu. Volně
přišroubujte upínací destičky do
příslušných otvorů na ochranném
krytu.
• Vložte první spotřebič do výřezu v
pracovní desce. Namontujte spojovací
lištu pod spotřebič tak, aby polovina
její šířky byla stále viditelná - bude
poskytovat oporu pro další spotřebič.
•
•
•
•
•
•
•
Pomocí silikonu utěsněte mezery
mezi spotřebiči a mezi spotřebiči a
pracovní deskou.
Tvarovací pryž pevně zatlačte proti
sklokeramickému povrchu a pomalu ji
posunujte podél hran tak, aby se
přebytečný silikon vytlačil.
Na silikon aplikujte trochu mýdlové
vody a prstem vyhlaďte hrany.
Nedotýkejte se silikonu, dokud
nevytvrdne, což může trvat přibližně
den.
Pomocí žiletky opatrně odstraňte
vytlačený silikon.
Skleněný povrch vyčistěte.
10
www.aeg.com
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1 Indukční varný povrch
2 Ovládací panel
1
300 mm
2
4.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3 4 5 6 7
9
1
2
3
Slouží k zapnutí a vypnutí varné
desky.
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce
Blokování tlačítek nebo Dětská
bezpečnostní pojistka.
Ukazatel CountUp Timer.
4
Ukazatel Odpočítávání času.
5 Displej časovače: 00 - 99 minut.
4.3 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatele zobrazují úroveň zbytkového
tepla u varných zón, které právě
používáte. Když je varná deska vypnutá,
ukazatele jsou stále viditelné. Když je
varná deska dostatečně chladná,
přestanou se zobrazovat. Ukazatele se
8
6
7
Slouží k volbě funkcí Časovač.
/
času.
Slouží ke zvýšení a snížení
8
Slouží k zapnutí funkce
PowerBoost.
9 Slouží k nastavení tepelného výkonu:
0 - 9.
mohou rozsvítit také u sousedních
varných zón dokonce i tehdy, když je
nepoužíváte.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
4.4 Příslušenství
Pánev WOK P 6.0 (součástí dodávky)
Používejte pouze dodanou
pánev WOK.
ČESKY
11
390 mm, 6 litrů, 1 rukojeti, nerezová ocel.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Ovládací panel se rozsvítí po zapnutí
varné desky a zhasne po jejím vypnutí.
5.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
nepoložíte žádnou varnou nádobu na
varnou desku během 50 sekund,
• nenastavíte tepelný výkon do 50
sekund od položení varné nádoby,
• něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka). Když uslyšíte
zvukový signál, varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
• se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
• po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se varná
deska vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
1-2
6 hodinách
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
3-4
5 hodinách
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodině
5.3 Použití pánve wok
Pánev wok opatrně vložte do výklenku.
Pánví wok netřepte, když se nachází ve
výklenku.
POZOR!
Dbejte, abyste rukojetí
nenarazili na povrch nebo ho
nepoškrábali. Varná deska
by se mohla poškodit.
5.4 Nastavení teploty
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo tepelný výkon
nastavte či změňte posunutím prstu po
ovládací liště.
Jakmile na varnou zónu položíte nádobu
a nastavíte tepelný výkon, zůstane stejný
dvě minuty po odebrání varné nádoby.
Pokud v rámci tohoto časového úseku na
varnou zónu opět položíte varnou
nádobu, tepelný výkon se opět zapne.
Jinak se varná zóna vypne.
12
www.aeg.com
5.5 PowerBoost
Tato funkce zapne více výkonu příslušné
indukční varné zóny a závisí na velikosti
varné nádoby. Tuto funkci lze zapnout
pouze na omezenou dobu.
CountUp Timer (Měřič
času)
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
zapnete danou
Dvojím stisknutím
funkci.
zapnete tuto funkci pro
Stisknutím
varnou zónu.
Symbol zčervená.
Tato funkce se vypne automaticky.
Ukazatel
zčervená a časovač
automaticky spustí měřič času.
Vypnutí funkce: stiskněte
Pro hodnoty maximální délky
viz „Technické údaje“.
. Když se
ukazatele rozsvítí, stiskněte
.
Minutka
5.6 Časovač
Tuto funkci můžete použít, když je varná
deska zapnutá, ale není zapnutá žádná
varná zóna.
Odpočítávání času
Pomocí této funkce můžete nastavit
délku zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
K zobrazení ovládacího panelu položte
nádobu na varnou zónu.
Nejprve zvolte tepelný výkon, poté zvolte
funkci.
1. Funkci zapnete stisknutím
1. Stisknutím
zapnete funkci nebo
změníte čas.
2. Pomocí
nebo
nastavte čas.
Funkce se automaticky spustí po čtyřech
ukazatel
, dokud
nezčervená.
Na displeji se zobrazí číslice časovače
sekundách. Ukazatele
a ukazatele
a .
zčervená a
zbělá.
Pokud není časovač nastaven, všechny
ukazatele zmizí po čtyřech sekundách.
přestanou zobrazovat.
se nadále
zobrazuje červeně.
Když funkci nastavíte, můžete odebrat
nádobu.
nebo
nastavte čas
2. Stisknutím
(00 - 99 minut).
Po třech sekundách začne časovač
automaticky odpočítávání času.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
Ukazatele
,
a
se přestanou
Vypnutí funkce: stiskněte
ukazatele
a
. Pomocí
ukazatele
a
. Pomocí
nastavte na displeji
nebo
nastavte na displeji
. Popřípadě
můžete nastavit teplotu na hodnotu 0.
Následně zazní zvukový signál a funkce
časovače bude zrušena.
.
5.7
.
. Zobrazí se
nebo
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz žádné varné zóny.
.
. Zobrazí se
se
Zvukový signál vypnete stisknutím
.
Zvukový signál vypnete stisknutím
a
zvukový signál a začne blikat
Vypnutí funkce: stiskněte
zobrazovat. se nadále zobrazuje
červeně.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat
,
Blokování tlačítek
Když varná deska pracuje, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Funkci je nutné zapnout u
každého spotřebiče zvlášť.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
ČESKY
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Symbol zčervená a začne blikat.
Tuto funkci vypnete stisknutím
Symbol zbělá.
.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
5.8 Dětská bezpečnostní
pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Funkci je nutné zapnout u
každého spotřebiče zvlášť.
Funkci zapnete stisknutím , dokud
nezčervená.
Ovládací lišty se přestanou zobrazovat.
Vypněte varnou desku.
Když varnou desku vypnete,
funkce je stále zapnutá.
Vypnutí funkce na jedno vaření:
Zapněte varnou desku pomocí
.
Rozsvítí se . Stiskněte , dokud
nezbělá. Zobrazí se ovládací lišty. Do 50
sekund nastavte tepelný výkon.Nyní
můžete varnou desku použít. Když
varnou desku vypnete pomocí
je stále zapnutá.
K trvalému vypnutí funkce:Zapněte
varnou desku a nenastavujte tepelný
výkon. Stiskněte , dokud nezbělá.
Zobrazí se ovládací lišty. Vypněte varnou
desku.
5.9 OffSound Control
(Vypnutí a zapnutí zvukové
signalizace)
Nejprve vypněte varnou desku.
na tři sekundy zapnete
1. Stisknutím
funkci.
Displej se rozsvítí a zhasne.
2. Na tři sekundy stiskněte
Zobrazí se
Nejprve zapněte varnou desku a
nenastavujte tepelný výkon.
, funkce
nebo
.
.
3. Stisknutím
časovače zvolte jedno
z těchto nastavení:
•
- zvuková signalizace je
vypnutá
•
- zvuková signalizace je
zapnutá
4. Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na
,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
Varnou desku používejte
výhradně s originální pánví
wok s kulatým dnem.
13
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte varné nádoby
s plochým dnem. Bezpečný
provoz spotřebiče dle
směrnice EN60335 lze
zaručit pouze při použití
pánve wok dodávané s
varnou deskou.
14
www.aeg.com
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
voda na indukční varné zóně
nastavené na nejvyšší teplotu začne
velmi rychle vřít.
magnet přilne na dno nádoby.
6.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
•
•
•
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
hučení: používáte vysoký výkon.
cvakání: dochází ke spínaní
elektrických přepínačů.
syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu.
6.3 Úspora energie
•
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Nádobu postavte na varnou zónu a
teprve potom ji zapněte.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
6.4 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
6.5 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušné varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
ČESKY
15
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
6-7
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
6.6 Příprava jídla s pánví wok
Pomocí indukční pánve wok se nejlépe
připravují minutková jídla, obzvláště pak
čínské speciality. Potraviny se během
krátké doby smažení neustále obrací.
Indukční systém ohřevu umožňuje velmi
rychlou přípravu jídla při vysokých
teplotách. Díky tomu zůstanou maso a
ryby šťavnaté a zelenina si zachová svou
barvu, chuť a vitamíny.
Indukční pánev wok se při nastavené
teplotě na úroveň 9 a výše vyznačuje
vysokým výkonem a velmi krátkou dobou
odezvy. Tuky a oleje se rozehřejí velmi
rychle. Používáte-li pro přípravu malé
množství jídla nebo oleje, funkci
PowerBoost lze použít jen krátce. Jinak
hrozí poškození pánve wok.
Teplotu pro smažení lze odhadnout
pomocí dřevěné vařečky. Podržte rukojeť
dřevěné vařečky v horkém tuku. Pokud
začnou k povrchu unikat malé bublinky,
je dosaženo teploty pro smažení. Pokud
se bublinky neuvolňují, nebylo ještě
dosaženo teploty pro smažení.
Způsoby přípravy
Prudké smažení
•
•
Pánev vylijte olejem.
Přísady pokrájejte na malé kousky.
Přidejte omáčky a koření a za stálého
míchání vše rychle osmažte při
vysoké teplotě.
• Doba přípravy je velice krátká.
Ujistěte se, že máte všechny přípravy
připravené před započetím vaření.
• Začněte přísadami, které se připravují
nejdéle.
• Rychlé smažení je velmi zdravý
způsob přípravy jídel.
• Zelenina si uchová svou chuť a barvu
a zůstane křupavá a pěkná na pohled.
• Malé kousky masa zůstanou křehké.
Smažení v hluboké lázni
•
•
•
Pánev wok zajišťuje velmi malý
pokles teploty a nízkou spotřebu
oleje.
Díky konstantní teplotě neabsorbují
smažené potraviny mnoho tuku.
Maso, ryby, brambory, zelenina,
apod. si zachová rovnoměrnou barvu
a kůrku, a tudíž i obvyklou chuť.
16
www.aeg.com
•
Používejte pouze tuky, které jsou
určené speciálně pro smažení v
hluboké lázni.
Pošírování / Našlehání
•
Zakřivený tvar pánve wok se hodí pro
našlehání pudinků, dezertů Sabayon,
máslových omáček, piškotového těsta
bez tuku nebo parfetové směsi bez
vodní lázně při 65 °C až 80 °C.
Mírné vaření
•
Vaření: k vaření potravin (jako např.
špaget) při bodu varu.
• Mírné vaření: k vaření potravin (jako
např. knedlíků) lehce pod bodem
varu.
Dušení
•
Vaření potravin ve vlastní šťávě nebo
s přidáním malého množství tuku a
nějaké tekutiny.
• Tento způsob přípravy jídla používejte
u potravin s vysokým obsahem vody
(jako např. zelenina, ryby, ovoce) s
víkem nebo pokličkou na střední
teplotu, abyste uchovali jejich chuť a
vůni.
Vaření v páře
•
Použití tuku a oleje
Když je teplota příliš vysoká, tuky začnou
kouřit. Tato teplota představuje tzv. bod
kouřivosti.
Tuk / Olej
Max. teplota Bod
°C
kouřivosti
°C
Máslo
130
150
Vepřové sá‐
dlo
170
200
Hovězí sádlo 180
210
Olivový olej
180
200
Slunečnico‐
vý olej
200
220
Arašídový
olej
200
235
Kokosový
olej
200
240
K ohřívání velkého množství vody
použijte funkci PowerBoost.
Jedná se o šetrný způsob přípravy
jídla, díky kterému si potraviny
zachovají vysoké nutriční hodnoty a
svou přirozenou barvu.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
•
•
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
ČESKY
7.3 Čištění pánve wok
•
•
Po každém použití vyčistěte pánev
wok uvnitř i vně pomocí mycího
prostředku.
Silné usazeniny zjemněte pomocí
horké vody. Pánev wok vyčistěte
•
17
pomocí chromovaného čističe a
houbičky.
Modré vybledlé skvrny, skvrny od
vodního kamene nebo proteinů
nejlépe odstraníte pomocí octu či
limetkové šťávy.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena
ani používat.
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Je spálená pojistka.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
Kontrolka zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna není horká, pro‐
tože byla zapnutá jen krát‐
kou dobu nebo je poškozený
snímač.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz „Denní používání“.
18
www.aeg.com
Problém
Rozsvítí se
.
Ovládací lišta bliká.
Zobrazí se
a číslo.
Možná příčina
Řešení
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka nebo
Blokování tlačítek.
Viz „Denní používání“.
Na zóně není žádná varná
Položte na zónu varnou nád‐
nádoba nebo není zóna zce‐ obu tak, aby plně zakrývala
la zakrytá.
varnou zónu.
Nádobí není vhodné.
Používejte vhodné nádobí.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz
„Technické údaje“.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a po
30 sekundách ji znovu za‐
pněte. Pokud se znovu roz‐
svítí , odpojte varnou de‐
sku od síťového napájení.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapojte.
Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Je slyšet nepřetržité pípání.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
Odpojte varnou desku od sí‐
ťového napájení. Požádejte
kvalifikovaného elektrikáře,
aby instalaci zkontroloval.
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model IWE41600KB
Typ 61 A1A 81 AD
Indukce 3.2 kW
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 597 553 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
3.2 kW
ČESKY
19
9.2 Technické údaje varné zóny
Nominální výkon
PowerBoost [W]
(maximální nastave‐
ní teploty) [W]
Délka chodu funk‐ Průměr varné zóny
ce PowerBoost
[mm]
[min]
2300
5
3200
300
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
20
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 20
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................23
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 25
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................28
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 29
6. TIPY A RADY......................................................................................................32
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 34
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................35
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................37
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
21
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez
externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne
vypína a zapína.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
SLOVENSKY
23
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Zabezpečte inštaláciu
oddeľovacieho panelu z preglejky,
kuchynského skeletového materiálu
alebo iných nehorľavých materiálov
pod spotrebič, aby ste zabránili
prístupu k dolnej časti.
Oddeľovací panel musí plne zakrývať
oblasť pod varným panelom.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej
kuchynskej jednotky zostal voľný
priestor s veľkosťou 2 mm na
vetranie. Záruka sa nevzťahuje na
poškodenia spôsobené
nedostatočným vetracím priestorom.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Používanie
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
SLOVENSKY
2.4 Starostlivosť a čistenie
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou
vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
•
25
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
2.5 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
•
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
3.4 Pripevnenie tesnenia –
Inštalácia na povrch
1. Očistite pracovnú plochu okolo
vyrezanej plochy.
2. Na spodnej hrane varného panela
pozdĺž vonkajšej hrany sklokeramiky
nalepte dodávané tesnenie 2x6 mm.
Pásku pritom neťahajte. Dbajte na to,
aby sa konce tesniacej pásky
nachádzali v strede jednej strany
varného panela.
3. Pri strihaní tesniacej pásky
ponechajte niekoľko milimetrov
navyše.
4. Pritlačte k sebe oba konce tesniacej
pásky.
26
www.aeg.com
3.5 Inštalácia
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
A
B
> 20 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
SLOVENSKY
•
3.6 Inštalácia viac ako
jedného varného panela
27
pozdĺž jeho dolného okraja, spolu s
vonkajším okrajom sklokeramiky. Do
vhodných otvorov na ochrannom kryte
voľne priskrutkujte upevňovacie
doštičky.
Do výrezu na pracovnej doske vložte
prvý spotrebič. Spojovaciu lištu
namontujte pod spotrebič, aby zostala
spolovice viditeľná – bude slúžiť ako
podpera pre ďalší spotrebič.
•
Pre gril Teppan Yaki voľne
priskrutkujte upevňovacie doštičky
zospodu na pracovnú dosku (na
prednej a zadnej strane spotrebiča).
•
Do výrezu na pracovnej doske vložte
ďalší spotrebič. Skontrolujte, či sú
predné hrany spotrebičov na rovnakej
úrovni.
•
Iné spotrebiče ako gril Teppan Yaki
pripevnite pomocou zaskakovacích
pružín.
Na konci utiahnite skrutky grilu
Teppan Yaki.
Dodané príslušenstvo: spojovacia lišta,
teplovzdorný silikón, gumená pomôcka,
tesniaci pásik.
Použite len špeciálne
teplovzdorné silikónové
tesnenie.
Výrez na pracovnej doske
Vzdiale‐
nosť od
steny
minimálne 50 mm
Dĺžka
490 mm
Šírka
súčet všetkých šírok nainšta‐
lovaných spotrebičov mínus
20 mm
Príklad:
360 mm
+
360 mm
-
20 mm
=
700 mm
490 mm
520 mm
•
Inštalácia
• Vypočítajte správne rozmery výrezu.
• Pripravte výrez v pracovnej doske.
• Spotrebiče uložte na mäkký povrch
(napr. deku) otočené spodnou stranou
nahor.
• V prípade grilu Teppan Yaki
pripevnite dodaný tesniaci pásik
•
Na utesnenie medzier medzi
spotrebičmi a spotrebičmi a
pracovnou doskou použite silikón.
28
www.aeg.com
•
•
Pevne zatlačte gumenú pomôcku voči
sklokeramike a pomaly ju posúvajte
po hranách, aby ste vytlačili
prebytočný silikón.
Na silikón aplikujte mydlovú vodu a
prstom vyhlaďte hrany.
•
•
•
Silikón nechytajte, kým nestvrdne.
Tvrdne približne deň.
Prebytočný silikón opatrne orežte
žiletkou.
Vyčistite sklenený povrch.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného
povrchu
1 Indukčný varný povrch
2 Ovládací panel
1
300 mm
2
4.2 Rozloženie ovládacieho panela
1
2
3 4 5 6 7
9
8
1
Zapnutie a vypnutie varného
panela.
2
5 Displej časovača: 00 – 99 minút.
6
Výber funkcií Časovač.
Zapnutie alebo vypnutie Zámok
alebo Detská poistka.
7
3
Ukazovateľ CountUp Timer.
8
4
Ukazovateľ Odpočítavajúci
časovač.
/
času.
Predĺženie alebo skrátenie
Aktivácia funkcie PowerBoost.
9 Nastavenie varného stupňa: 0 - 9.
SLOVENSKY
4.3 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
VAROVANIE!
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu na varenie.
4.4 Príslušenstvo
Nádoba WOK P 6.0 (dodaná)
/
/
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovatele zobrazujú úroveň
zvyškového tepla varných zón, ktoré
práve používate. Keď je varný panel
vypnutý, zostanú naďalej zobrazené
ukazovatele. Keď varný panel
dostatočne vychladne, ukazovatele
zhasnú. Môžu sa rozsvietiť aj
ukazovatele vedľajších varných zón, aj
ak ich nepoužívate.
29
Používajte iba dodanú
nádobu WOK.
390 mm, 6 litrov, 1 rukoväte, antikoro.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
na 1
sekundu.
Ovládací panel sa rozsvieti po zapnutí
varného panela a zhasne po jeho
vypnutí.
5.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
•
na varný panel počas 50 sekúnd
nepoložíte žiadny kuchynský riad,
nenastavíte varný stupeň do 50
sekúnd od položenia kuchynského
riadu,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru). Keď zaznie
zvukový signál, varný panel sa vypne.
Odstráňte príslušný predmet alebo
vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
• ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
varný panel vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
Varný panel sa vy‐
pne po
1-2
6 hodinách
3-4
5 hodinách
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodine
5.3 Používanie nádoby wok
Opatrne položte wok na svoje miesto. S
nádobou wok netraste, keď je položená
na svojom mieste.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že rukoväť
neudrie do varného povrchu
ani ho nepoškriabe.
Spôsobilo by to poškodenie
varného panela.
30
www.aeg.com
5.4 Varný stupeň
Dotknite sa ovládacieho pásika na
požadovanom varnom stupni alebo
posúvajte prst po ovládacom pásiku, aby
ste nastavili alebo zmenili varný stupeň
varnej zóny.
Ak nie je nastavený časovač, po 4
sekundách sa zobrazia všetky
ukazovatele.
2. Dotknite sa
alebo , aby ste
nastavili čas (00 – 99 minút).
Po 3 sekundách časovač automaticky
spustí odpočítavanie. Ukazovatele
,
a
zmiznú. zostane červený.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať
vypnete tlačidlom
Keď položíte na varnú zónu riad a
nastavíte varný stupeň, zostane
nezmenený do 2 minút od odobratia
riadu. Ak opäť položíte riad na varnú
zónu v rámci tohto času, opätovne sa
zapne varný stupeň. Inak sa varná zóna
vypne.
5.5 PowerBoost
Táto funkcia aktivuje väčší výkon pre
príslušnú indukčnú varnú zónu v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu.
Funkciu môžete zapnúť iba na
obmedzený čas.
Dotknite sa , aby ste zapli funkciu pre
varnú zónu.
Symbol sa sfarbí načerveno.
Funkcia sa vypne automaticky.
Pre maximálne hodnoty
trvania si pozrite tabuľku
„Technické údaje“.
Odpočítavajúci časovač
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
ako dlho má byť zapnutá varná zóna pre
jedno konkrétne varenie.
Najskôr nastavte varný stupeň a potom
funkciu.
1. Dotykom
zapnite funkciu alebo
zmeňte čas.
Na displeji sa zobrazia číslice časovača
načerveno a
.
Vypnutie funkcie: dotknite sa
Ukazovatele
a
sa rozsvietia.
Pomocou
alebo
nastavte
na
displeji. Prípadne nastavte úroveň
ohrevu na 0. V dôsledku toho zaznie
signál a časovač bude zrušený.
CountUp Timer (Časovač
odpočítavajúci smerom
nahor)
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie času prevádzky varnej
zóny.
Dvojitým dotykom tlačidla
funkciu.
zapnite
Ukazovateľ
sa rozsvieti načerveno,
časovač začne automatické
odpočítavanie smerom nahor.
Vypnutie funkcie: dotknite sa
. Keď sa
rozsvietia ukazovatele, dotknite sa
5.6 Časovač
a ukazovatele
. Signál
.
a
.
sa sfarbí
sa sfarbí nabielo.
.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť, keď je varný
panel zapnutý, ale varné zóny nie sú v
činnosti.
Aby sa zobrazil ovládací pásik, položte
na varnú zónu hrniec.
1. Dotknite sa , kým sa ukazovateľ
nerozsvieti načerveno, aby ste zapli
funkciu.
2. Dotknite sa
čas.
alebo
a nastavte
SLOVENSKY
Funkcia sa spustí automaticky po 4
sekundách. Ukazovatele
,
Ovládacie pásiky zmiznú. Vypnite varný
panel.
,a
zmiznú.
zostane červený.
Keď nastavíte funkciu, môžete odobrať
hrniec.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať
. Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
.
Vypnutie funkcie: dotknite sa
Ukazovatele
Pomocou
displeji.
5.7
a
alebo
.
na
pomocou
. Rozsvieti sa
. Dotknite
sa , kým sa nesfarbí nabielo. Zobrazia
sa ovládacie pásiky. Do 50 sekúnd
nastavte varný stupeň.Môžete používať
varný panel. Po vypnutí varného panela
sa funkcia znovu zapne.
Ak chcete natrvalo vypnúť funkciu:
Zapnite varný panel a nenastavujte varný
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť žiadnej varnej zóny.
stupeň. Dotknite sa , kým sa nesfarbí
nabielo. Zobrazia sa ovládacie pásiky.
Vypnite varný panel.
Zámok
5.9 OffSound Control
(Zapnutie a vypnutie
zvukovej signalizácie)
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varného panela. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Funkciu je potrebné
aktivovať pre každý
spotrebič samostatne.
Najprv nastavte varný stupeň.
zapnite funkciu.
Dotykom tlačidla
Symbol sa sfarbí načerveno a bliká.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte
tlačidlo
Po vypnutí varného panela
sa funkcia znovu zapne.
Ak chcete dočasne vypnúť funkciu iba
na jedno varenie: Zapnite varný panel
pomocou
sa rozsvietia.
nastavte
31
. Symbol sa sfarbí nabielo.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
5.8 Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Funkciu je potrebné
aktivovať pre každý
spotrebič samostatne.
Najprv zapnite varný panel a
nenastavujte varný stupeň.
Dotknite sa , kým sa nesfarbí
načerveno, aby ste aktivovali funkciu.
Najprv vypnite varný panel.
1. Funkciu zapnete tak, že sa na 3
sekundy dotknete tlačidla
Displej sa zapne a vypne.
2. Dotknite sa
.
na 3 sekundy.
Rozsvieti sa symbol
alebo
.
3. Dotknite sa
časovača, aby ste si
vybrali niektorú z nasledovných
možností:
•
– zvuková signalizácia je
vypnutá
•
– zvuková signalizácia je
zapnutá
4. Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného
panela.
Ak je táto funkcia nastavená na
,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
•
•
•
•
sa dotknete
Kuchynský časomer sa vypne
Odpočítavajúci časovač sa vypne
položíte niečo na ovládací panel.
32
www.aeg.com
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
Varný panel používajte iba s
originálnou nádobou wok s
okrúhlym dnom.
VAROVANIE!
Nepoužívajte kuchynský riad
s plochým dnom. Bezpečná
prevádzka v súlade s
normou EN60335 je
zabezpečená iba pri použití
nádoby wok dodanej s
varným panelom.
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynskom riade veľmi
rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
riadom.
Materiál kuchynského riadu
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné zóny).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný na
indukčnú varnú dosku, ak:
•
•
po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo.
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
6.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
•
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: dôjde k elektrickému
zopnutiu.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
6.3 Šetrenie energie
•
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Varnú nádobu položte na varnú zónu
pred zapnutím.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
6.4 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
6.5 Príklady použitia na
varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu
svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
SLOVENSKY
33
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
6.6 Varenie s wokom
Indukčný wok je najvhodnejší na
prípravu minútiek, predovšetkým
čínskych špecialít. Pokrm sa počas
krátkej doby vyprážania neustále mieša.
Indukčný ohrevný systém vám umožňuje
variť veľmi rýchlo a pri vysokom výkone.
Vďaka tomu mäso a ryby zostanú
šťavnaté a zelenina si uchová svoju
farbu, chuť a vitamíny.
Pri varnom stupni 9 a vyššom má
indukčný wok vysoký výkon s veľmi
rýchlym časom odozvy. Masť a olej sa
veľmi rýchlo zohrejú. Ak začne dymiť, je
príliš horúci. PowerBoost sa smie
používať iba krátko ak varíte malé
množstvo potravín alebo oleja. Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia wok
panvice.
Teplotu vyprážania môžete odhadnúť
pomocou drevenej varechy. Rúčku
drevenej varechy ponorte do horúceho
tuku. Ak na povrch vystúpia malé
bubliny, tuk dosiahol teplotu vyprážania.
Ak nevzniknú žiadne bubliny, tuk ešte
nedosiahol teplotu vyprážania.
34
www.aeg.com
Spôsoby varenia
Intenzívne smaženie a súčasné
miešanie
•
•
Po woku rozlejte olej.
Prísady nakrájajte na malé kúsky.
Pridajte omáčky a koreniny a pokrm
rýchlo osmažte pri vysokej teplote za
sústavného miešania.
• Doba varenia je veľmi krátka. Pred
začiatkom varenia si pripravte
prísady.
• Začnite s prísadami s najdlhším
časom varenia.
• Smaženie za sústavného miešania je
zdravou metódou prípravy.
• Zelenina si zachová svoju chuť a
farbu a zostane pekná a chrumkavá.
• Malé kúsky mäsa zostanú mäkké.
Fritovanie
•
Wok ponúka veľmi malý pokles teploty
a malú spotrebu oleja.
• Vďaka stálej teplote vyprážaný pokrm
neabsorbuje príliš veľa tuku.
• Mäso, ryby, zemiaky, zelenina atď. si
zachovajú rovnomernú farbu a
chrumkavosť, a teda aj svoju zvyčajnú
chuť.
• Používajte iba tuky, ktoré sú
špeciálne určené pre fritovanie.
Zohrievanie / šľahanie
•
Oválny tvar woku je vhodný pre
šľahanie krémov, sladkých poliev,
maslových omáčok, beztukovej
šľahanej peny alebo nátierkových
zmesí bez vodného kúpeľa a pri
teplote 65 °C až 80 °C.
Dusenie
•
•
Vretie: na varenie jedla (napr.
špagety) pri bode varu.
Pomalé varenie: na varenie jedla
(napr. knedlíky) tesne pod bodom
varu.
Dusenie
•
Pokrm sa pripravuje vo vlastnej šťave
alebo s prídavkom malého množstva
tuku a inej kvapaliny.
• Túto metódu používajte na varenie
pokrmov s väčším obsahom vody
(ako napr. zeleniny, rýb a ovocia) s
pokrievkou a pri strednom stupni, aby
si pokrmy zachovali svoju chuť.
Parenie
•
Ide o jemný spôsob tepelnej úpravy,
ktorý zachováva vysokú hodnotu
nutričných látok a farbu pokrmov.
Používanie tukov a olejov
Pri príliš vysokej teplote začne tuk dymiť.
Táto teplota sa nazýva bod dymenia.
Tuk/olej
Max. teplota Bod dyme‐
°C
nia °C
Maslo
130
150
Bravčová
masť
170
200
Hovädzia
masť
180
210
Olivový olej
180
200
Slnečnicový
olej
200
220
Arašidový
olej
200
235
Kokosový
olej
200
240
Na zohriatie veľkého množstva vody
použite PowerBoost.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
Varný panel očistite po každom
použití.
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
SLOVENSKY
7.2 Čistenie varného panela
•
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
•
35
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
7.3 Čistenie woku
•
•
•
Wok po každom použití vyčistite
zvnútra aj zvonku prostriedkom na
umývanie riadu.
Odolné zvyšky nechajte odmočiť
horúcou vodou. Wok vyčistite
prostriedkom na chrómovú oceľ a
špongiou.
Modré sfarbenie, škvrny z vodného
kameňa alebo z bielkovín najlepšie
odstránite octom alebo citrónovou
šťavou.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
k zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
Pozrite si schému zapojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Na ovládacom paneli je voda Vyčistite ovládací panel.
alebo je ovládací panel zne‐
čistený tukom.
Zaznie zvukový signál a var‐ Niečo ste položili na jedno
ný panel sa vypne.
alebo viaceré senzorové tla‐
Ak je varný panel vypnutý,
čidlá.
zaznie zvukový signál.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
36
www.aeg.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na senzo‐
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
rové tlačidlo
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
.
Zóna ešte nie je horúca, pre‐
tože bola zapnutá iba krátky
čas, alebo je poškodený
senzor.
Pri dotyku senzorových tlači‐ Zvuková signalizácia je vy‐
diel nezaznejú žiadne zvuky. pnutá.
Rozsvieti sa symbol
.
Ovládací pásik bliká.
Je zapnuté Detská poistka
alebo Zámok.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
denné používanie“.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Na zóne nie je žiaden ku‐
Na zónu položte kuchynský
chynský riad alebo nie je zó‐ riad, aby úplne zakrýval var‐
na úplne zakrytá.
nú zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Príliš malý priemer dna riadu Použite kuchynský riad
pre túto zónu.
správnych rozmerov. Pozrite
si časť „Technické údaje".
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
a číslo.
Došlo k poruche varného pa‐ Vypnite varný panel a po 30
nelu.
sekundách ho znova zapni‐
te. Keď sa opäť rozsvieti
symbol , odpojte varný pa‐
nel od elektrickej siete. Po
30 sekundách opäť pripojte
varný panel. Ak problém pre‐
trváva, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Znie neprerušované pípanie. Elektrické zapojenie nie je
správne.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Požiadajte kvali‐
fikovaného elektrikára, aby
skontroloval inštaláciu.
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
SLOVENSKY
37
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítok
Model IWE41600KB
Typ 61 A1A 81 AD
Indukcia 3.2 kW
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 597 553 00
220-240 V 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
3.2 kW
9.2 Špecifikácia varnej zóny
Nominálny výkon
(max. varný stupeň)
[W]
PowerBoost [W]
PowerBoost maxi‐ Priemer varnej zóny
málne trvanie
[mm]
[min]
2300
3200
5
300
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
38
www.aeg.com
SLOVENSKY
39
867357522-A-432019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising