AEG | IKE6445SFB | User manual | Aeg IKE6445SFB Handleiding

Aeg IKE6445SFB Handleiding
IKE6445SFB
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
21
40
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................10
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................14
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................15
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................16
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................18
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................19
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water.
Schakel het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv.
met een deksel of een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden
voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een
tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat
door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit
wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een
kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
NEDERLANDS
5
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
• Verwijder de afscheidingspanelen die
in de kast onder het apparaat zijn
geïnstalleerd.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Wanneer ze verwarmd worden,
kunnen vetten en oliën ontvlambare
dampen afgeven. Houd vlammen of
verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
NEDERLANDS
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen en stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
7
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.5 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
temperatuur van 90 °C of hoger
weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
3.4 Samenstellen
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel, gebruikt
u het kabeltype: H05V2V2-F dat een
min.
500mm
min.
50mm
8
www.aeg.com
Als het apparaat boven een
lade wordt geïnstalleerd,
kan de ventilatie van de
kookplaat de items die zich
in de lade bevinden tijdens
het bereidingsproces
opwarmen.
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your AEG
Induction Hob - Worktop installation
min.
28
min. min.
12 60
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
1
2
4.2 Bedieningspaneel lay-out
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
NEDERLANDS
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Vergrendelen / Kinderbeveiligingsinrichting
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
Pauzeren
De functie in- en uitschakelen.
4
Bridge
De functie in- en uitschakelen.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
4.3 Kookstanddisplays
Scherm
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Pauzeren werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
PowerBoost werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3 stappen Restwarmte-indicator): doorgaan met
koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Vergrendelen / Kinderbeveiligingsinrichting werkt.
9
10
www.aeg.com
Scherm
Beschrijving
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatische uitschakeling werkt.
4.4 OptiHeat Control (3
stappen Restwarmte-indicator)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
De aanduidingen tonen het niveau van
de restwarmte voor de kookzones die u
momenteel gebruikt. De aanduidingen
kunnen ook aangaan voor de
nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze
niet gebruikt.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
5.2 Automatische
uitschakeling
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na een tijdje
gaat
aan en schakelt de kookplaat
uit.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Warmte-instelling
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld,
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld,
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt
(bijvoorbeeld als een steelpan droog
kookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u de kookplaat weer kunt
gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
,1-3
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
5.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
NEDERLANDS
11
Om de functie voor linker/rechter
kookzones te activeren: raak / aan.
Raak een van de besturingsensoren links/
rechts aan om de kookstand in te stellen
of te wijzigen.
5.4 Het gebruik van de
kookzones
Plaats het kookgerei in het midden van
de gekozen kookzone.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
U kunt met groot kookgerei op twee
kookzones tegelijkertijd koken. Het
kookgerei dient het midden van beide
zones te bedekken, maar niet voorbij de
gebiedsmarkering komen. Als het
kookgerei tussen beide middenzones
wordt geplaatst, wordt de functie Bridge
niet geactiveerd.
De functie uitschakelen: raak /
aan. De kookzones werken onafhankelijk.
5.6 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan ( gaat aan).
Raak meteen de gewenste kookstand
aan. Na 3 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
5.7 PowerBoost
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische gegevens'.
5.5 Bridge
De functie werkt als de pan
de middelpunten van beide
zones bedekt.
Deze functie verbindt twee kookzones en
deze werken dan samen als één
kookzone.
Stel eerst de kookstand in voor één van
de kookzones.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan.
gaat aan.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
5.8 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
12
www.aeg.com
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie uitschakelen: stel de
en raak
of
kookzone in met
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
Kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
Resterende tijd weergeven: selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen: selecteer de kookzone met
Raak
of
.
De functie uitschakelen: stel de
en raak
aan. De
kookzone in met
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat
uit.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
meerdere
Kookzone instellen: raak
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
van de
timer aan.
gaat aan. Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
schakelt tussen
(minuten).
.
De functie inschakelen: Raak
aan.
of
van de timer aan om de
Raak
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
aan.
De functie inschakelen: raak
toont
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoe lang de
kookzone werkt: selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
5.9 Pauzeren
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in werking is, zijn alle
andere symbolen op de
bedieningspanelen vergrendeld.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Tik op
om de functie in te schakelen.
gaat aan.De kookstand wordt
verlaagd naar 1.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan.
aan. De vorige kookstand gaat
5.10 Vergrendelen
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
NEDERLANDS
De functie inschakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden aan.De
timer blijft aan.
De functie uitschakelen: Raak
De vorige kookstand gaat aan.
aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.11
Kinderbeveiligingsinrichting
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
De functie inschakelen: schakel de
kookplaat in met
. Stel geen
warmteinstelling in. Raak
4 seconden
gaat aan. Schakel de kookplaat
aan.
uit met
.
De functie uitschakelen: schakel de
kookplaat in met
. Stel geen
warmteinstelling in. Raak
aan.
4 seconden
gaat aan. Schakel de kookplaat
uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
met .
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
met , treedt de functie weer in
werking.
5.12 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
van de timer aan
om één van het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
13
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
• u
aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
5.13 Vermogensbeheer
• Alle kookzones zijn aangesloten op
één fase. Zie afbeelding.
• De fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 7350 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones de 7350 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones.
• De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling
en de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
14
www.aeg.com
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt door
de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems
schoon en droog zijn
voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Raadpleeg "Technische
gegevens".
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• kraakgeluid: kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van een
kookzone met een hoge kookstand
en als het kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (een
sandwich-constructie).
• bromgeluid: als u een hoge
kookstand gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
6.3 Öko Timer (Eco Timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
NEDERLANDS
Warmte-instelling
15
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
5 - 15
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
16
www.aeg.com
7.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als...
Storing
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Oplossing
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Pauzeren werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
NEDERLANDS
17
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal
als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op sensorveld
gezet.
Verwijder het object van de
tiptoets.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Automatisch opwarmen
werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
Vermogensbeheer werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal De signalen zijn uit.
wanneer u de tiptoetsen van
het bedieningspaneel aanraakt.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Kinderbeveiligingsinrichting
of Vergrendelen werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Aanwijzingen en tips'.
De diameter van de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
18
www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in.
Wanneer
weer verschijnt,
trekt u de stekker van de
kookplaat uit het stopcontact. Steek de stekker van de
kookplaat er na 30 seconden
weer in. Als het probleem
zich blijft voordoen, neem
dan contact op met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model IKE6445SFB
Type 61 B4A 04 AA
Inductie 7.35 kW
Ser.Nr. .................
AEG
PNC 949 597 739 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Gemaakt in Duitsland
7.35 kW
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
3200
10
125 - 210
NEDERLANDS
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksachter
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsachter
2300
3200
10
125 - 210
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
19
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
IKE6445SFB
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Verwarmingstechnologie
Inductie
Lengte (L) en breedte (B)
van kookgedeelte
Links
L 39,2 cm
B 22,0 cm
Lengte (L) en breedte (B)
van kookgedeelte
Rechts
L 39,2 cm
B 22,0 cm
Energieverbruik van de
kookzone (EC electric cooking)
Links
183,9 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookzone (EC electric cooking)
Rechts
183,9 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
183,9 Wh / kg
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
20
www.aeg.com
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
21
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................21
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................24
3. INSTALLATION..........................................................................................................26
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................27
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 29
6. CONSEILS.................................................................................................................. 33
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................35
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................35
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 38
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 38
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
22
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles peuvent devenir
chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
24
www.aeg.com
•
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Chaque appareil est doté de
ventilateurs de refroidissement dans
le fond.
• Si l'appareil est installé au-dessus
d'un tiroir :
– Ne rangez pas de feuilles ni de
petits bouts de papier qui
pourraient être aspirés et
endommager les ventilateurs de
refroidissement ou le système de
refroidissement.
– Laissez une distance d'au moins 2
cm entre le fond de l'appareil et
les objets rangés dans le tiroir.
• Retirez les panneaux de séparation
installés dans le meuble sous
l'appareil.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
FRANÇAIS
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu’elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
• N’utiliser que des dispositifs
d’isolation corrects : coupe-circuits de
protection de ligne, fusibles. (les
fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et
des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
25
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
26
www.aeg.com
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients s'évaporer entièrement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.4 Entretien et Nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
FRANÇAIS
27
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.4 Montage
min. min.
12 60
min.
28
min.
500mm
min.
50mm
Si l'appareil est installé audessus d'un tiroir, la
ventilation de la table de
cuisson peut chauffer les
éléments rangés dans le
tiroir durant la cuisson.
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your AEG
Induction Hob - Worktop installation
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
1
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
1
2
28
www.aeg.com
4.2 Description du bandeau de commande
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
2
Verrouillage / Dispositif de Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
sécurité enfants
de commande.
3
Pause
Pour activer et désactiver la fonction.
4
Bridge
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la
durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
PowerBoost
Pour activer la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
4.3 Affichage du niveau de cuisson
Afficheur
Description
La zone de cuisson est désactivée.
FRANÇAIS
Afficheur
29
Description
La zone de cuisson est activée.
-
Pause est activé.
Démarrage automatique de la cuisson est activé.
PowerBoost est activé.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (voyant de chaleur résiduelle 3 niveaux): continuer
la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
Verrouillage / Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.
Arrêt automatique est activé.
4.4 OptiHeat Control (voyant
de chaleur résiduelle
3 niveaux)
AVERTISSEMENT!
/
/
Il y a risque de
brûlures par la chaleur
résiduelle.
que vous utilisez actuellement. Les
voyants des zones voisines peuvent
également s'allumer, même si vous ne
les utilisez pas.
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des récipients de
cuisson. La vitrocéramique est chauffée
par la chaleur des récipients.
Les voyants indiquent le niveau de
chaleur résiduelle des zones de cuisson
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
5.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Enlevez l’objet ou nettoyez le
bandeau de commande.
• la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
Laissez la zone de cuisson refroidir
avant d'utiliser à nouveau la table de
cuisson.
30
www.aeg.com
• vous avez utilisé un récipient
inadapté. Le symbole
s'allume et
la zone de cuisson se désactive
automatiquement au bout de
2 minutes.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
récipient se trouve entre les deux
centres, la fonction Bridge ne s'active
pas.
instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau de cuisson
,1-3
La table de cuisson
s'éteint au bout de
6 heures
4-7
5 heures
8-9
4 heures
10 - 14
1,5 heure
5.3 Niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
5.5 Bridge
La fonction s'active lorsque
le récipient recouvre le
centre des deux zones.
Cette fonction couple deux zones de
cuisson de telle façon qu'elles
fonctionnent comme une seule.
Réglez d'abord le niveau de cuisson de
l'une des zones de cuisson.
Pour activer la fonction pour les zones
de cuisson de gauche/droite : appuyez
sur / . Pour régler ou modifier le
niveau de cuisson, appuyez sur les
touches sensitives de gauche / droite.
5.4 Utilisation des zones de
cuisson
Posez le récipient au centre de la zone
de cuisson souhaitée. Les zones de
cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond
du récipient utilisé.
Les récipients de grande taille peuvent
reposer sur deux zones de cuisson en
même temps. Le récipient doit recouvrir
le centre des deux zones mais il ne doit
pas dépasser le repère des zones. Si le
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur / . Les zones de cuisson
fonctionnent de nouveau de manière
indépendante.
5.6 Démarrage automatique
de la cuisson
Activez cette fonction pour obtenir le
niveau de cuisson souhaité plus
rapidement. Lorsqu'elle est activée, la
zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au
niveau de cuisson souhaité.
FRANÇAIS
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide.
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
(
s’allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
5.7 PowerBoost
31
à clignoter lentement, le décompte
commence.
Pour voir le temps restant :
sélectionnez la zone de cuisson avec .
Le voyant de la zone de cuisson clignote
rapidement. L'affichage indique la durée
restante.
Pour modifier la durée : sélectionnez la
zone de cuisson avec
ou
. Appuyez sur
.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson avec
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson s'éteint.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
s'allume.
.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
5.8 Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
Lorsque la durée est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
sur
.
CountUp Timer
Cette fonction permet de vérifier la
durée de fonctionnement de la zone de
cuisson sélectionnée.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
du minuteur.
s'allume.
touche
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote lentement, le minuteur démarre.
L'affichage indique, en alternance,
le nombre de minutes écoulées.
et
Pour voir la durée de fonctionnement
de la zone de cuisson : sélectionnez la
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
zone de cuisson avec . Le voyant de la
zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée de
fonctionnement de la zone.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
Pour désactiver la fonction :
du minuteur pour régler la
touche
durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence
et appuyez sur
ou . Le voyant de la
zone de cuisson s'éteint.
sélectionnez la zone de cuisson avec
32
www.aeg.com
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuterie lorsque la table de
cuisson est allumée mais que les zones
de cuisson ne sont pas activées.
L'affichage du niveau de cuisson indique
.
Pour activer la fonction : appuyez sur
. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
durée est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
5.9 Pause
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, tous les
autres symboles du bandeau de
commande sont verrouillés.
La fonction ne désactive pas les
fonctions du minuteur.
Appuyez sur
pour activer la fonction.
apparaît.Le niveau de cuisson passe
à 1.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
. Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
5.10 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
5.11 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : activez la table
de cuisson avec . Ne sélectionnez pas
de réglage de niveau de cuisson.
pendant 4 secondes.
Appuyez sur
s'allume. Éteignez la table de cuisson en
appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : activez la
table de cuisson avec . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : activez la table de
cuisson avec
.
s'allume. Appuyez
sur
pendant 4 secondes. Réglez le
niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
5.12 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
pendant 3 secondes.
Pour activer la fonction : appuyez sur
du minuteur
Appuyez sur la touche
pour choisir l'une des options suivantes :
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
•
•
ou
apparaît.
- les signaux sonores sont
désactivés
- les signaux sonores sont activés
FRANÇAIS
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
,
vous appuyez sur
Minuterie se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
33
• La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson.
• L'affichage des niveaux de cuisson
des zones réduites alterne entre le
niveau de cuisson choisi et le niveau
de cuisson réduit. Après quelques
minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le
niveau de cuisson réduit seul.
5.13 Gestionnaire de
puissance
• Toutes les zones de cuisson sont
reliées à une phase. Reportez-vous à
l'illustration.
• La phase dispose d'une charge
électrique maximale de 7350 W.
• La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson.
• La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
dépasse 7350 W.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Récipients
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du
récipient.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Assurez-vous que le fond du
récipient est propre avant de
le placer sur la surface de la
table de cuisson.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au
diamètre du fond du récipient utilisé.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
34
www.aeg.com
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
6.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez une zone
de cuisson avec un niveau de
puissance élevé et le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : une commutation
électrique se produit.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de l'appareil.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
6.3 Öko Timer (Minuteur Éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
6.4 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
cela n'est pas proportionnel avec
l'augmentation de la consommation
d'énergie. Cela veut dire qu'une zone de
cuisson avec le niveau de cuisson moyen
utilise moins de la moitié de sa
puissance.
Les données du tableau sont
fournies à titre indicatif
uniquement.
Durée
(min)
Conseils
Conserver les aliments cuits au au bechaud.
soin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-3
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
3-5
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez
les plats à base de lait durant
la cuisson.
5-7
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillerées à
soupe de liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez ¼ l d'eau max. pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.
-1
FRANÇAIS
Durée
(min)
35
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Conseils
9 - 12
Faire revenir : escalopes, corau bedons bleus de veau, côtelettes, soin
rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
Retournez à la moitié du
temps.
12 - 13
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
Faites bouillir une grande quantité d'eau. PowerBoost est activée.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface
vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de
vinaigre et nettoyez la surface vitrée
avec un chiffon.
36
www.aeg.com
8.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
la table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous ne réglez pas le niveau
de cuisson dans les 10 secondes.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
10 secondes.
Vous avez appuyé sur pluN'appuyez que sur une seule
sieurs champs de capteur en touche sensitive à la fois.
même temps.
Pause est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson s'éteint.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps ou le capteur est endommagé.
Démarrage automatique de La zone est chaude.
la cuisson ne fonctionne pas.
Le niveau de cuisson maximum est réglé.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Laissez la zone refroidir suffisamment.
Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction.
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
Solution
Le niveau de cuisson oscille
entre deux niveaux.
Gestionnaire de puissance
est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
de cuisson arrière, si possible.
Aucun signal sonore ne se
Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous
désactivés.
appuyez sur les touches sensitives du bandeau.
37
Activez les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Dispositif de sécurité enfants Reportez-vous au chapitre
ou Verrouillage est activée.
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la Placez un récipient sur la zozone.
ne.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez des récipients adaptés. Reportez-vous au chapitre « Conseils ».
Le diamètre du fond du réci- Utilisez un récipient de dipient de cuisson est trop pe- mensions appropriées. Retit pour la zone.
portez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
et un chiffre s’affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Éteignez la table de cuisson
et rallumez-la au bout de
30 secondes. Si
s'affiche
à nouveau, débranchez la table de cuisson de la prise
électrique. Au bout de
30 secondes, rebranchez la
table de cuisson. Si le problème persiste, contactez le
service après-vente agréé.
Un bip constant se déclenche.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installation.
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins
de la surface en verre) et le message
d'erreur qui s'affiche. Assurez-vous
d'utiliser correctement l'appareil. En cas
38
www.aeg.com
d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Plaque signalétique
Modèle IKE6445SFB
Type 61 B4A 04 AA
Induction 7.35 kW
Numéro de série .................
AEG
PNC 949 597 739 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.35 kW
9.2 Spécification des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau
de cuisson
maximum) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Diamètre du rédurée maximale cipient [mm]
[min]
Avant gauche
2300
3200
10
125 - 210
Arrière gauche
2300
3200
10
125 - 210
Avant droite
2300
3200
10
125 - 210
Arrière droite
2300
3200
10
125 - 210
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas les diamètres indiqués dans le
tableau.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
IKE6445SFB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
2
Technologie de chauffage
Induction
Longueur (L) et largeur (l)
de la zone de cuisson
Gauche
L 39,2 cm
l 22,0 cm
FRANÇAIS
Longueur (L) et largeur (l)
de la zone de cuisson
Droite
L 39,2 cm
l 22,0 cm
Consommation d'énergie
de la zone de cuisson (EC
electric cooking)
Gauche
183,9 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la zone de cuisson (EC
electric cooking)
Droite
183,9 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
10.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
39
183,9 Wh / kg
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
40
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 40
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................43
3. MONTAGE................................................................................................................. 45
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 47
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 49
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 52
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 54
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 55
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................57
10. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 58
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
DEUTSCH
41
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Die
zugänglichen Geräteteile werden beim Betrieb sehr
heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
decken Sie die Flamme ab, z.B. mit einem Deckel
oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom
Stromnetz. Falls das Gerät direkt mit dem Stromnetz
verbunden ist und nicht getrennt werden kann,
nehmen Sie die Sicherung für den Anschluss heraus,
um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten
Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
DEUTSCH
•
43
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Jedes Gerät besitzt Kühlgebläse auf
seiner Unterseite.
• Ist das Gerät über einer Schublade
installiert:
– Lagern Sie keine kleinen
Papierstücke oder -blätter, die
eingezogen werden können, in
der Schublade, da sie die
Kühlgebläse beschädigen oder
das Kühlsystem beeinträchtigen
können.
– Halten Sie einen Abstand von
mindestens 2 cm zwischen dem
Geräteboden und den Teilen, die
in der Schublade gelagert sind,
ein.
• Entfernen Sie Trennplatten, die im
Küchenmöbel unter dem Gerät
installiert sind.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
und unsachgemäße Kabel oder
Stecker (falls vorhanden) können die
Klemme überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von
30 cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb
ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
DEUTSCH
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
45
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
46
www.aeg.com
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in normgerechte, passende
Einbaumöbel und Arbeitsplatten
betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch den Kabeltyp H05V2V2-F, der
einer Temperatur von mindestens 90
°C standhält. Wenden Sie sich an den
Kundendienst vor Ort.
min. min.
12 60
min.
28
Ist das Gerät über einer
Schublade installiert, kann
die Kochfeldbelüftung die in
der Schublade aufbewahrten
Gegenstände während des
Garvorgangs erwärmen.
3.4 Montage
min.
500mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
min.
50mm
How to install your AEG
Induction Hob - Worktop installation
DEUTSCH
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
1
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
1
1
2
4.2 Bedienfeldanordnung
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
SenFunktion
sorfeld
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
Pause
Ein- und Ausschalten der Funktion.
4
Bridge
Ein- und Ausschalten der Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
5
6
7
47
48
www.aeg.com
SenFunktion
sorfeld
8
/
9
10
11
-
Kommentar
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
PowerBoost
Einschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
4.3 Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Pause ist eingeschaltet.
Ankochautomatik ist eingeschaltet.
PowerBoost ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
/
Verriegeln/ Kindersicherung ist eingeschaltet.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Abschaltautomatik ist eingeschaltet.
4.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/ / Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Die Anzeigen zeigen den
Restwärmegrad der Kochzonen an, die
Sie gerade verwenden. Die Anzeigen der
benachbarten Kochzonen können auch
dann leuchten, wenn Sie sie nicht
benutzen.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
DEUTSCH
49
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
5.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet,
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt,
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet
auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
auf und das
Weile leuchtet
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
,1-3
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
6 Std
4-7
5 Std
8-9
4 Std
Kochstufe
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
10 - 14
1,5 Stunden
5.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
5.4 Verwenden der Kochzonen
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die ausgewählte Kochzone.
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Mit einem großen Kochgeschirr können
Sie auf zwei Kochzonen gleichzeitig
kochen. Das Kochgeschirr muss die
Mitten beider Zonen bedecken darf aber
nicht über den markierten Bereich
hinausragen. Befindet sich das
Kochgeschirr zwischen den beiden
Mitten, wird die Funktion Bridge nicht
eingeschaltet.
50
www.aeg.com
5.7 PowerBoost
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
nur für einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch
wieder auf die höchste Kochstufe um.
5.5 Bridge
Die Funktion wird
eingeschaltet, wenn der
Topf die Mitten beider
Kochzonen bedeckt.
Diese Funktion verbindet zwei
Kochzonen, sie funktionieren dann wie
eine Kochzone.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für eine
der Kochzonen ein.
Einschalten der Funktion für die
linken/rechten Kochzonen: Berühren
Sie / . Zum Einstellen oder Ändern
der Kochstufe berühren Sie die rechte
oder linke Einstellsensortaste.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
/ . Die Kochzonen arbeiten wieder
unabhängig voneinander.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
auf.
.
leuchtet
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
5.8 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
5.6 Ankochautomatik
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
Schalten Sie diese Funktion ein, damit
die gewünschte Kochstufeneinstellung in
kürzerer Zeit erreicht wird. Wenn sie
eingeschaltet ist, schaltet sich die
Kochzone mit der höchsten Stufe ein und
wechselt dann zur gewünschten
Einstellung.
des Timers, um die Zeit einzustellen
(00 - 99 Minuten). Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsam
blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
aus. Die
Sie die Kochzone mit
Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit
an.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone mit
( leuchtet
Kochzone: Berühren Sie
auf). Berühren Sie dann gleich danach
die gewünschte Kochstufe. Nach 3
oder
Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
aus. Berühren Sie
.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Kontrolllampe der
Kochzone erlischt.
DEUTSCH
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
CountUp Timer
Mit dieser Funktion können Sie
feststellen, wie lange eine Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
des Timers.
leuchtet auf. Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsamer
blinkt, wird die Zeit hochgezählt. Das
Display schaltet um zwischen
abgelaufenen Zeit (Minuten).
und der
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
aus. Die
Wählen Sie die Kochzone mit
Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Im Display wird die
Einschaltdauer der Zone angezeigt.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
oder . Die Kontrolllampe der
Kochzonen erlischt.
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Kochfeld
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
51
5.9 Pause
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist,
werden alle anderen Symbole des
Bedienfelds verriegelt.
Die Funktion unterbricht nicht die TimerFunktionen.
Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion
.
erscheint.Die Kochstufe wird auf 1
herunterschaltet.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion . Es wird wieder die
vorherige Kochstufe eingeschaltet.
5.10 Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der
Timer bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
5.11 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sekunden lang.
Sie
das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sie das Kochfeld mit
.
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
4
leuchtet auf. Schalten
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
4
52
www.aeg.com
Sekunden lang.
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
mit
ein.
leuchtet auf. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden
ein. Das Kochfeld kann jetzt bedient
werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
5.12 OffSound Control (Einund Ausschalten der
Signaltöne)
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Sie
3 Sekunden lang. Das Display wird
ein- und ausgeschaltet. Berühren Sie
3 Sekunden lang. Es wird
angezeigt. Berühren Sie
zum Auswählen von:
•
oder
des Timers
• Nach Ablauf der für Kurzzeit-Wecker
eingestellten Zeit
• Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
5.13 Power-Management
• Alle Kochzonen sind an eine Phase
angeschlossen. Siehe Abbildung.
• Die Phase darf bis maximal 7350 W
belastet werden.
• Die Funktion verteilt die Leistung
zwischen den Kochzonen.
• Die Funktion wird eingeschaltet, wenn
die Belastung der Kochzonen 7350 W
überschreitet.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert.
• Die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung wechselt
zwischen der eingestellten und der
reduzierten Kochstufe. Nach einiger
Zeit zeigt die Anzeige der Kochzonen
mit reduzierter Leistung nur noch die
reduzierte Kochstufe an.
- der Signalton ist ausgeschaltet
- der Signalton ist eingeschaltet
•
Ihre Einstellungen werden übernommen,
sobald das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktions-Kochzonen nur
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl,
Stahlemail, Edelstahl, Boden aus
mehreren Schichten verschiedener
Materialien (vom Hersteller als
geeignet gekennzeichnet).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
DEUTSCH
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn:
• Wasser sehr schnell auf einer
Kochzone kocht, die auf die höchste
Stufe geschaltet ist;
• Ein Magnet von Geschirrboden
angezogen wird.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Stellen Sie sicher, dass die
Topfböden sauber sind,
bevor Sie sie auf das
Kochfeld stellen.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe hierzu „Technische
Daten“.
6.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Elektrisches Umschalten .
• Rauschen, Surren: Der Lüfter ist in
Betrieb.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung hin.
6.3 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
6.4 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch nicht proportional an.
Das bedeutet, dass eine Kochzone, die
auf eine mittlere Kochstufe eingestellt ist,
weniger als die Hälfte ihrer maximalen
Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-3
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
-1
53
54
www.aeg.com
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
3-5
Köcheln von Reis und Milchge- 25 - 50
richten, Erhitzen von Fertiggerichten.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
12 - 13
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. PowerBoost ist eingeschaltet.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit
sauberen Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
7.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: Geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker und zuckerhaltige
Lebensmittel. Anderenfalls können
die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
DEUTSCH
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
55
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Sie haben die Kochstufe
nicht innerhalb von 10 Sekunden eingestellt.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
Pause ist eingeschaltet.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
56
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Restwärmeanzeige funk- Die Kochzone ist nicht heiß,
tioniert nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war oder der Sensor ist
beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
Ankochautomatik funktioniert nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie die
Funktion.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin
und her.
Power-Management ist eingeschaltet.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
Stellen Sie großes Kochgegroß, oder Sie haben es zu
schirr nach Möglichkeit auf
nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen.
gestellt.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Ton ist ausgeschaltet.
Schalten Sie den Ton ein.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Kindersicherung oder Verrie- Siehe „Täglicher Gebrauch“.
geln ist eingeschaltet.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr. Siehe „Tipps
und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen. Siehe hierzu „Technische Daten“.
und eine Zahl werden an- Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
gezeigt.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und nach 30 Sekunden
wieder ein. Wenn
erneut
erscheint, trennen Sie das
Kochfeld von der Spannungsversorgung. Schalten
Sie nach 30 Sekunden das
Kochfeld wieder ein. Tritt
das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
DEUTSCH
57
Störung
Mögliche Ursache
Es ist ein konstanter Piepton
zu hören.
Unsachgemäßer elektrischer Trennen Sie das Kochfeld
Anschluss.
von der Stromversorgung.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft zur Überprüfung der Installation.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
Abhilfe
und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Typenschild
Modell IKE6445SFB
Typ 61 B4A 04 AA
Induktion 7.35 kW
Ser. Nr. ..........
AEG
Produkt-Nummer (PNC) 949 597 739 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.35 kW
9.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale Einschaltdauer
[Min.]
Durchmesser
des Kochgeschirrs [mm]
Vorne links
2300
3200
10
125 - 210
Hinten links
2300
3200
10
125 - 210
Vorne rechts
2300
3200
10
125 - 210
Hinten rechts
2300
3200
10
125 - 210
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der
Tabelle abweichen. Sie ändert sich je
nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
58
www.aeg.com
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
IKE6445SFB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochflächen
2
Heiztechnologie
Induktion
Länge (L) und Breite (B) der Links
Kochfläche
L 39,2 cm
B 22,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der Rechts
Kochfläche
L 39,2 cm
B 22,0 cm
Energieverbrauch der
Kochfläche (EC electric
cooking)
Links
183,9 Wh/kg
Energieverbrauch der
Kochfläche (EC electric
cooking)
Rechts
183,9 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
183,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
10.2 Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
59
867357777-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising