AEG | HK854870FB | User manual | Aeg HK854870FB Uživatelský manuál

Aeg HK854870FB Uživatelský manuál
HK854870FB
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Varná deska
Návod na používanie
Varný panel
2
20
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
6. TIPY A RADY......................................................................................................14
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................16
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 16
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................18
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................19
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
•
•
•
•
•
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
ČESKY
•
•
•
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného panelu z překližky,
kuchyňského nosného materiálu nebo
jiného nehořlavého materiálu, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
•
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
6
www.aeg.com
•
•
•
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
•
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
ČESKY
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
•
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
3.3 Připojovací kabel
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
3.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
7
8
www.aeg.com
3.5 Ochranná skříň
Pokud použijete ochrannou skříň
(doplňkové příslušenství), není nutné
ochranné dno přímo pod varnou deskou.
Ochranná skříň nemusí být v některých
zemích v nabídce. Obraťte se na svého
místního dodavatele.
Ochrannou skříň nelze
použít, pokud varnou desku
instalujete nad troubou.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
180 mm
1
2
1
4.2 Rozvržení ovládacího panelu
1
2 3 4
13
12
5
6
11
10
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
9
ČESKY
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
cího panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
7
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu.
8
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu.
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního reži‐
mu funkce.
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
Automatický ohřev
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
4
5
6
9
10
/
11
12
13
-
9
4.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat
ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
10
www.aeg.com
Displej
Popis
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
4.4 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatel zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
5.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
,1-3
Varná deska se vy‐
pne po
6 hodin
4-7
5 hodin
8-9
4 hodiny
10 - 14
1,5 hodiny
5.3 Nastavení teploty
Nastavení nebo změna teploty:
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo posuňte prstem
po ovládací liště až k požadovanému
nastavení teploty.
5.4 Zapnutí a vypnutí
vnějších okruhů
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
Použijte senzorové tlačítko:
ČESKY
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Zapnutí vícero vnějších okruhů: opět
stiskněte stejné senzorové tlačítko.
Rozsvítí se další kontrolka.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
Když zapnete zónu, avšak
nezapnete vnější okruh,
světlo, které vychází ze
zóny, může osvětlovat také
vnější okruh. Neznamená to
však, že vnější okruh je
zapnutý. To, zda je okruh
zapnutý, zjistíte podle
kontrolky.
11
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Změna času: zvolte varnou zónu
. Stiskněte
pomocí
nebo
.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte . Zbývající čas
pomocí
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
5.5 Automatický ohřev
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Když je
funkce zapnutá, varná zóna funguje
zpočátku při maximálním tepelném
výkonu a poté pokračuje dle
požadovaného nastavení.
CountUp Timer (Měřič času)
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
(rozsvítí se ). Ihned
stiskněte
stiskněte požadované nastavení teploty.
Po třech sekundách se zobrazí
.
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
5.6 Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače
a nastavte čas (00 - 99 minut). Když
časovače,
rozsvítí se . Když kontrolka varné zóny
začne blikat pomaleji, počítá se čas.
Displej přepíná zobrazení
a
uplynulého času (v minutách).
Kontrola délky provozu varné zóny:
zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka
varné zóny začne blikat rychleji. Na
displeji se zobrazí délka provozu zóny.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte
nebo
zóny zhasne.
. Kontrolka varné
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí
Zapnutí funkce: stiskněte
nebo
.
. Stiskněte
časovače a nastavte čas.
12
www.aeg.com
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
5.7 STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
.
. Na čtyři sekundy
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
pomocí
, funkce se opět zapne.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
5.10 OffSound Control
(Vypnutí a zapnutí zvukové
signalizace)
. Rozsvítí
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Zapnutí funkce: stiskněte
se
.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
5.8 Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
5.9 Dětská bezpečnostní
pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
zapněte
Zapnutí funkce: pomocí
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
stiskněte
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
.
nebo . Stisknutím
Rozsvítí se
časovače zvolte jedno z těchto
nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
- zvuková signalizace je zapnutá
•
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
5.11 Řízení výkonu
•
•
•
•
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
. Displej se rozsvítí a
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne 3
700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění mezi zvoleným
tepelným výkonem a sníženým
ČESKY
tepelným výkonem. Po nějaké době
bude displej varných zón se sníženým
výkonem nadále zobrazovat snížený
tepelný výkon.
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
Smaže‐
Režim
H1
Zap
Vyp
Vyp
Režim
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
Režim
H3
Zap
Vyp
Režim
H4
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
Režim
H5
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 2
Režim
H6
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 2
ru 3
H2 3)
5.12 Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Rychlost
ventilátoru se řídí automaticky na
základně režimu nastavení a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
Ventilátor lze také z varné desky ovládat
ručně.
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
Automatický chod funkce
Automatický chod funkce zapnete
nastavením automatického režimu na H1
– H6. Odsavač par zareaguje, kdykoliv
použijete varnou desku. Varná deska
automaticky rozpozná teplotu varných
nádob a přizpůsobí rychlost ventilátoru.
Automatické režimy
Režim
H0
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
Smaže‐
Vyp
Vyp
Vyp
ní2)
13
ní2)
Rychlost
ventiláto‐
ru 1
1) Varná deska rozpozná proces vaření a nastaví
rychlost odsávání v souladu s automatickým reži‐
mem.
2) Varná deska rozpozná proces smažení a na‐
staví rychlost odsávání v souladu s automatickým
režimem.
3) Tento režim zapne ventilátor a osvětlení a ne‐
závisí na teplotě.
Změna automatického režimu
1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte
se rozsvítí a zhasne
. Displej
3. Na tři sekundy stiskněte
.
4. Několikrát stiskněte
nezobrazí
, dokud se
.
časovače zvolte
5. Stisknutím
automatický režim.
K přímému ovládání
odsavače par přes jeho
ovládací panel vypněte
automatický režim funkce.
14
www.aeg.com
Když dokončíte přípravu
jídel a vypnete varnou
desku, může ventilátor
odsavače par ještě určitou
chvíli pracovat. Systém poté
ventilátor vypne automaticky
a na dalších 30 sekund vám
zabrání v jeho náhodném
spuštění.
Manuální ovládání rychlosti
ventilátoru
Funkci lze také ovládat ručně. Učiníte tak
dotykem
při zapnuté varné desce.
Tím se vypne automatický režim funkce,
což vám umožní ručně změnit rychlost
ventilátoru na 0, čímž ventilátor
odsavače par vypnete. Ventilátor opět
spustíte dotykem
rychlosti na 1.
Automatický režim této
funkce zapnete tak, že
vypnete a opět zapnete
varnou desku.
Zapnutí osvětlení
Můžete nastavit, aby varná deska
zapínala osvětlení automaticky, kdykoliv
zapnete varnou desku. Učiníte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvětlení odsavače par se
vypne dvě minuty po vypnutí
varné desky.
zvýšíte
ventilátoru. Stisknutím
rychlost ventilátoru o jeden stupeň. Když
dosáhnete intenzivního stupně a
stisknete opět
a nastavením jeho
, nastavíte rychlost
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či
měděným spodkem mohou
na povrchu sklokeramické
desky zanechávat barevné
skvrny.
Nastavení te‐
ploty
-1
6.2 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
6.3 Příklady použití varné
desky
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-3
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
Vařte s pokličkou.
10 - 40
ČESKY
15
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
3-5
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
7-9
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
6.4 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
• Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
• Nezakrývejte panel varné desky.
• Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
Může se stát, že ostatní
dálkově ovládané spotřebiče
budou blokovat signál.
Zabráníte tomu tím, že
dálkově ovládaný spotřebič
a varnou desku nebudete
používat současně.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
16
www.aeg.com
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par AEG, které
jsou vybaveny touto funkcí, musí být
označeny symbolem
.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena
ani používat.
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Je spálená pojistka.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte teplotu.
ČESKY
Problém
Možná příčina
17
Řešení
Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen Jestliže byla varná zóna za‐
krátkou dobu, a není proto
pnutá dostatečně dlouho,
horká.
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Funkce Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovláda‐
cího panelu.
Funkce automatického
ohřevu nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastavena nejvyšší teplo‐ Nejvyšší stupeň teploty má
ta.
stejný výkon jako funkce.
Vnější okruh nelze zapnout.
Zapněte nejprve vnitřní
okruh.
Je normální, že je na vícená‐
Na vícenásobné varné sobné varné zóně tmavá ob‐
last.
zóně je tmavá oblast.
Nastavení teploty kolísá
mezi dvěma nastaveními.
Funkce řízení výkonu je za‐
pnutá.
Viz část „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Zobrazí se
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci.
Viz část „Denní používání“.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
18
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vypoj‐
te pojistku v domácí elek‐
troinstalaci. Opět ji připojte.
Jestliže se
opět rozsvítí,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Zobrazí se E6.
Druhá fáze napájení chybí.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Vyjměte po‐
jistku, vyčkejte jednu minutu
a pojistku znovu zasuňte.
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model HK854870FB
Typ 60 HBD R2 AO
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 597 124 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7,7 kW
9.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální na‐
stavení teploty) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Levá přední
2000
180
Levá zadní
1600
145
Uprostřed vpředu 1100 / 2300 / 3400
145 / 210 / 270
Pravá přední
170 / 265
1800 / 2800
ČESKY
19
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr varné zóny.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
HK854870FB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Uprostřed vpředu
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) nekru‐ Pravá přední
hové varné zóny
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
185,5 Wh/kg
190,4 Wh/kg
186,1 Wh/kg
185,5 Wh/kg
Levá přední
Levá zadní
Uprostřed vpředu
Pravá přední
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
186,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
•
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
20
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 20
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................22
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 25
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................26
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 28
6. TIPY A RADY......................................................................................................33
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 34
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................35
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................37
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................37
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
21
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov smú mať
prístup k spotrebiču iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
Odstráňte všetky obaly.
•
•
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Zabezpečte inštaláciu
oddeľovacieho panelu z preglejky,
kuchynského skeletového materiálu
alebo iných nehorľavých materiálov
pod spotrebič, aby ste zabránili
prístupu k dolnej časti.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
•
•
•
•
•
•
•
•
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
23
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
•
•
•
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla / sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
SLOVENSKY
25
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
3.1 Pred inštaláciou
•
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
•
Sériové číslo ....................
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
3.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
26
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.5 Ochranný box
Ak používate ochranný box (ako
doplnkové príslušenstvo), netreba
inštalovať ochrannú priehradku priamo
pod varným panelom. Tento ochranný
box nemusí byť dostupný v niektorých
krajinách. Obráťte sa na svojho
miestneho dodávateľa.
Ochranný box nemôžete
použiť pri inštalácii varného
panela nad rúru.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
1
1
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
180 mm
1
2
1
SLOVENSKY
27
4.2 Vybavenie ovládacieho panela
1
2 3 4
13
12
5
6
11
10
7
8
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
Funkcia
zorové
tlačid‐
lo
Poznámka
1
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Zablokovanie ovládania /
Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
STOP+GO
Zapnutie a vypnutie funkcie
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
-
Ukazovatele varných zón
pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
7
-
Zapínanie a vypínanie vonkajšieho okruhu.
8
-
Zapínanie a vypínanie vonkajšieho okruhu.
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
-
Voľba varnej zóny.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
Automatický ohrev
Zapnutie a vypnutie funkcie
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
4
5
6
9
10
/
11
12
13
-
28
www.aeg.com
4.3 Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Funkcia STOP+GO je zapnutá.
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
OptiHeat Control (3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla): pokračo‐
vať vo varení/uchovať teplé/zvyškové teplo.
/
Funkcia Zablokovanie ovládania/ Detská poistka je zapnutá.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
4.4 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
VAROVANIE!
/
/
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
5.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
•
•
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí symbol
a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
,1-3
Varný panel sa vy‐
pne po
6 hodinách
SLOVENSKY
Varný stupeň
Varný panel sa vy‐
pne po
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodine
5.3 Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného
stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až
kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
29
5.5 Automatický ohrev
Funkciu zapnite, ak chcete dosiahnuť
požadovaný varný stupeň rýchlejšie. Keď
je zapnutá, varná zóna najprv pracuje pri
najvyššom varnom stupni a potom sa
nastaví na požadovaný varný stupeň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
( sa rozsvieti).
dotknite sa
Okamžite sa dotknite požadovaného
varného stupňa. Po 3 sekundách sa
rozsvieti ukazovateľ
.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
5.6 Časovač
Časovač odpočítavajúci smerom
nadol
Túto funkciu môžete použiť na
nastavenie času prevádzky varnej zóny
pre jedno konkrétne varenie.
5.4 Zapnutie a vypnutie
vonkajších okruhov
Najprv nastavte varný stupeň varnej
zóny a potom nastavte funkciu.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
Varný povrch možno prispôsobiť veľkosti
kuchynského riadu.
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Použitie senzorového tlačidla:
Zapnutie funkcie: dotknite sa
časovača a nastavte čas (00-99 minút).
Keď ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Zapnutie vonkajšieho okruhu: dotknite
sa senzorového poľa. Ukazovateľ sa
rozsvieti.
Zapnutie viacerých vonkajších
okruhov: dotknite sa znovu rovnakého
senzorového poľa. Nasledujúci
ukazovateľ sa rozsvieti.
Vypnutie vonkajšieho okruhu:
dotýkajte sa senzorového poľa, až kým
indikátor nezhasne.
Keď zapnete zónu, no
nezapnete vonkajší okruh,
môže svetlo vychádzajúce
zo zóny osvetliť aj vonkajší
okruh. To neznamená, že je
vonkajší kruh zapnutý. Stav
zapnutia okruhu
skontrolujete podľa
ukazovateľa.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Zmena času: zvoľte varnú zónu
pomocou tlačidla
symbolu
. Dotknite sa
alebo symbolu
.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou
a dotknite sa .
Zostávajúci čas sa odpočíta späť na 00.
Ukazovateľ varnej zóny zhasne.
30
www.aeg.com
Pri zapnutej funkcii nemôžete zmeniť
nastavenie varného stupňa.
Po uplynutí nastaveného
času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00. Varná zóna
sa vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
zapne.
.
CountUp Timer (Časovač
odpočítavajúci smerom nahor).
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
sa
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Zobrazí sa predchádzajúci varný stupeň.
5.8 Zablokovanie ovládania
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varných zón. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie:dotknite sa
Zapnutie funkcie: Dotknite sa
časovača, rozsvieti sa . Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomalšie, čas sa zaznamenáva. Na
sekundy sa rozsvieti
zostane zapnutý.
a
displeji sa striedavo zobrazuje
zaznamenaný čas (v minútach).
Ak chcete vidieť čas prevádzky varnej
zóny: zvoľte varnú zónu pomocou
tlačidla . Ukazovateľ varnej zóny
začne blikať rýchlejšie. Na displeji sa
zobrazuje, ako dlho je zóna v činnosti.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou tlačidla
.
a dotknite sa
. Na 4
.Časovač
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Zobrazí sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
5.9 Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
alebo . Ukazovateľ varnej zóny
zhasne.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
stupeň. Dotknite sa
pomocou
displeji varného stupňa sa zobrazí
Zapnutie funkcie: dotknite sa
.
Dotknite sa tlačidla
alebo
časomeru, aby ste nastavili čas. Po
uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
5.7 STOP+GO
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
.
. Nenastavujte žiadny varný
. Vypnite varný panel
Rozsvieti sa
pomocou
na 4 sekundy.
.
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
na 4 sekundy.
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
pomocou
. Vypnite varný panel
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu
iba na jedno varenie: varný panel
zapnite pomocou
.
sa zapne.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10
sekúnd nastavte varný stupeň. Varný
panel môžete používať. Po vypnutí
varného panela pomocou
znovu zapne:
sa funkcia
SLOVENSKY
31
5.10 OffSound Control
(Zapnutie a vypnutie
zvukovej signalizácie)
Vypnite varný panel. Dotknite sa
na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Rozsvieti
alebo . Dotknite sa
sa
časovača, aby ste si vybrali niektorú z
nasledovných možností:
•
– zvuková signalizácia je vypnutá
– zvuková signalizácia je zapnutá
•
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
•
•
•
•
sa dotknete ,
Kuchynský časomer sa vypne
Časovač odpočítavajúci smerom
nadol sa vypne
položíte niečo na ovládací panel.
5.12 Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho riadu na varnom
paneli. Ventilátor môžete ovládať aj
ručne z varného panela.
Pri väčšine odsávačov pár je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho
pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke
odsávača pár.
5.11 Riadenie výkonu
•
•
•
•
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných
varných zón pripojených do rovnakej
fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zóny
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje zvolený varný stupeň a
varný stupeň so zníženým výkonom.
Po nejakom čase ukazovateľ varného
stupňa pre zóny so zníženým
výkonom zostane zobrazovať varný
stupeň so zníženým výkonom.
Automatické ovládanie funkcie
Ak chcete funkciu ovládať automaticky,
nastavte automatický režim na H1 – H6.
Odsávač pár zareaguje pri každom
použití varného panela. Varný panel
automaticky meria teplotu kuchynského
riadu a upravuje rýchlosť ventilátora.
Automatické režimy
Automa‐ Vrenie1)
tické
osvetle‐
nie
Vyprá‐
Režim
H0
Vypnúť
Vypnúť
Vypnúť
Režim
H1
Zapnúť
Vypnúť
Vypnúť
žanie2)
32
www.aeg.com
Automa‐ Vrenie1)
tické
osvetle‐
nie
Režim
Vyprá‐
žanie2)
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 1
Režim
H3
Zapnúť
Vypnúť
Režim
H4
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 1
Režim
H5
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 2
Režim
H6
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 2
ra 3
H2 3)
Rýchlosť
ventiláto‐
ra 1
1) Varný panel zaregistruje proces varenia a za‐
pne rýchlosť ventilátora podľa automatického reži‐
mu.
2) Varný panel zaregistruje proces vyprážania a
zapne rýchlosť ventilátora podľa automatického
režimu.
3) Tento režim aktivuje ventilátor s osvetlením a
nezávisí od teploty.
Zmena automatického režimu
1. Spotrebič vypnite.
na 3 sekundy. Displej
2. Dotknite sa
sa zapne a vypne
3. Dotknite sa
na 3 sekundy.
4. Niekoľkokrát sa dotknite
nezobrazí
, kým sa
.
časovača zvolíte
5. Dotknutím sa
automatický režim.
Ak chcete odsávač pár
ovládať priamo na jeho
paneli, vypnite automatický
režim funkcie.
Keď po skončení varenia
vypnete varný panel, môže
ventilátor odsávača pár istý
čas ešte pracovať. Potom
systém automaticky vypne
ventilátor a zabráni
náhodnému zapnutiu
ventilátora najbližších 30
sekúnd.
Manuálne ovládanie rýchlosti
ventilátora
Funkciu môžete ovládať aj manuálne. Ak
to chcete urobiť, dotknite sa , keď je
varný panel zapnutý. Týmto vypnete
automatickú činnosť funkcie a budete
môcť meniť rýchlosť ručne. Stlačením
zvýšite rýchlosť ventilátora o jednu
úroveň. Keď dosiahnete najvyššiu
úroveň a stlačíte tlačidlo
znovu,
nastavia sa otáčky ventilátora na
hodnotu 0, čím sa ventilátor odsávača
pár vypne. Ventilátor znovu spustíte pri
rýchlosti 1 stlačením tlačidla
.
Ak chcete aktivovať
automatickú činnosť funkcie,
vypnite varný panel a znovu
ho zapnite.
Zapnutie osvetlenia
Panel môžete nastaviť tak, aby sa pri
každom zapnutí varného panela
rozsvietilo osvetlenie. Urobíte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvetlenie odsávača pár sa
vypne 2 minúty po vypnutí
varného panela.
SLOVENSKY
33
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Kuchynský riad zo
smaltovanej ocele s
hliníkovým alebo medeným
dnom môže spôsobiť zmenu
sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
Varný stupeň Použitie:
6.2 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
6.3 Príklady použitia na
varenie
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-3
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-3
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
3-5
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá počas prípravy premiešajte.
5-7
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
7-9
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
7-9
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
9 - 12
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
12 - 13
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
14
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
-1
34
www.aeg.com
6.4 Rady a tipy týkajúce sa
funkcie Hob²Hood
Iné diaľkovo ovládané
spotrebiče by mohli blokovať
signál. Aby ste tomu
zabránili, nepoužívajte
diaľkové ovládanie
spotrebiča a varný panel
súčasne.
Používanie varného panela s funkciou:
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
• Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
• Varný panel nezakrývajte.
• Neprerušujte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou alebo rukoväťou kuchynského
riadu). Pozrite si obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti AEG, ktoré podporujú túto
funkciu, musia mať symbol
.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
7.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
•
•
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch vlhkou handričkou.
SLOVENSKY
35
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
ku zdroju elektrického napá‐
jania alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
Pozrite si schému zapojenia.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte varný
stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia STOP+GO je za‐
pnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Na ovládacom paneli je voda Vyčistite ovládací panel.
alebo je ovládací panel zne‐
čistený tukom.
Zaznie zvukový signál a var‐ Niečo ste položili na jedno
ný panel sa vypne.
alebo viaceré senzorové tla‐
Ak je varný panel vypnutý,
čidlá.
zaznie zvukový signál.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
Niečo ste položili na senzo‐
rové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Funkcia Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný predmet
z ovládacieho panela.
Funkcia automatického
ohrevu nefunguje.
Táto zóna je horúca.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
36
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Je nastavený najvyšší varný
stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Vonkajší okruh sa nedá za‐
pnúť.
Zapnite najprv vnútorný
okruh.
Je normálne, že na viacná‐
Na viacnásobnej zóne sobnej zóne je tmavá oblasť.
je tmavá oblasť.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu je
zapnutá.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľký Ak je to možné, preložte veľ‐
alebo ste ho položili príliš
ký riad na zadné zóny.
blízko ovládačov.
Pri dotyku senzorových tlači‐ Zvuková signalizácia je vy‐
diel neznejú žiadne zvuky.
pnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnuté automatické vy‐
pínanie.
Varný panel vypnite a znova
ho zapnite.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnutá detská poistka
alebo funkcia zablokovania.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
a číslo.
Došlo k poruche varného pa‐ Odpojte varný panel na urči‐
nelu.
tý čas od elektrického napá‐
jania. Na chvíľu odpojte po‐
istku elektrickej siete domác‐
nosti. Potom ju znova zapoj‐
te. Ak sa znova rozsvieti
,
obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Rozsvieti sa E6.
Chýba druhá fáza napájania. Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
Poistku vyberte, počkajte mi‐
nútu, potom opäť vložte po‐
istku.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas
záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
SLOVENSKY
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítok
Model HK854870FB
Typ 60 HBD R2 AO
PNC 949 597 124 01
220-240 V 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7,7 kW
Sér.č. .................
AEG
9.2 Špecifikácia varných zón
Nominálny výkon (max. varný
stupeň) [W]
Varná zóna
Priemer varnej zóny [mm]
Ľavá predná
2000
180
Ľavá zadná
1600
145
Predná v strede
1100 / 2300 / 3400
145 / 210 / 270
Pravá predná
1800 / 2800
170 / 265
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
použitím riadu s priemerom nie väčším
ako je priemer varnej zóny.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
10.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
HK854870FB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
4
Technológia ohrevu
Sálavý ohrievač
Priemer kruhových varných Ľavá predná
zón (Ø)
Ľavá zadná
Predná v strede
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) nekru‐ Pravá predná
hovej varnej zóny
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
185,5 Wh/kg
190,4 Wh/kg
186,1 Wh/kg
185,5 Wh/kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Predná v strede
Pravá predná
186,9 Wh/kg
37
38
www.aeg.com
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
10.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
•
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Dno riadu má mať rovnaký priemer
ako varná zóna.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
39
867357663-A-342019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising