AEG | IPE84531IB | User manual | Aeg IPE84531IB Brugermanual

Aeg IPE84531IB Brugermanual
IPE84531IB
DA
FI
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Kogesektion
Käyttöohje
Keittotaso
2
20
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
6. RÅD OG TIP............................................................................................................... 13
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 16
8. FEJLFINDING.............................................................................................................16
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................18
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 19
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og
kan muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks.
et låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte
ved hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for
at afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp
og fugt.
DANSK
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
• Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
• Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller ark
papir, som kan blive suget ind, da
de kan ødelægge køleblæserne
eller skade kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
• Fjern evt. separatorpaneler, der er
installeret i kabinettet under
apparatet.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte netledning.
• Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
•
•
•
•
•
•
5
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
• Stol ikke på grydedetektoren.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
6
www.aeg.com
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
DANSK
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
min.
28 mm
3.3 Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt lokale servicecenter..
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
Hvis apparatet installeres
over en skuffe, kan
kogesektionens ventilation
opvarme de genstande, der
ligger i skuffen, under
madlavningsprocessen.
7
8
www.aeg.com
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1
1
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
2
4.2 Oversigt over betjeningspanelet
6
7
5
4
3
Tænd for apparatet med
2
1
8
9
for at se kontrolpanelet og zonepositionerne.
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser
de funktioner, der er i brug.
Sensorfelt
1
2
3
/
4
5
6
-
Funktion
Kommentar
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle
tilstand.
Pause
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Øger eller mindsker tiden.
-
Sådan indstiller du timerfunktionen.
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
DANSK
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
-
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
8
PowerBoost
Aktiverer funktionen.
9
Lås / Børnesikring af ovnen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
7
4.3 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Kontrollamperne
viser niveauet af restvarme
for kogezonerne, du bruger.
Kontrollamperne kan også
blive tændt for tilstødende
kogezoner, selv hvis du ikke
bruger dem.
9
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til
madlavningen, i selve kogegrejets bund.
Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
Når kogesektionen er deaktiveret, er
indikatorerne stadigvæk synlige. Når
kogesektionen er kold nok, forsvinder
de.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Kontrollinjerne tændes, når du tænder
for kogesektionen, og slukkes, når du
slukker for kogesektionen.
Når kogesektionen er slukket, kan du kun
se
.
kogesektionen. Fjern genstanden,
eller tør betjeningspanelet af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Kogesektionen slukkes efter et stykke
tid.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
5.2 Automatisk slukning
Varmetrin
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
Kogesektionen
deaktiveres efter
1-2
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 timer
• du ikke stiller kogegrej på
kogesektionen i 50 sekunder,
• du ikke indstiller varmetrinnet i 50
sekunder, efter du anbringer
kogegrejet,
• du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud).
Når du hører lydsignalet, deaktiveres
10
www.aeg.com
5.3 Brug af kogezonerne
FORSIGTIG!
Stil ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet. Det
risikerer at beskadige de
elektroniske dele.
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone. Induktionskogezoner tilpasser
sig automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
5.5 Effektstyring-funktion
• Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3680 W.
• Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en
enkelt fase, overskrider 3680 W.
• Funktionen reducerer effekten af de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
• For kogezoner, der har en reduceret
effekt, viser kontrolpanelet de højest
mulige varmetrin.
• Hvis et højere varmetrin ikke er
tilgængeligt, skal du først reducere
det for de andre kogezoner.
• Aktiveringen af funktionen afhænger
af grydernes antal og størrelse.
Når gryden er registreret, bliver
varmetrinnet 0 tændt.
5.4 Varmetrinnet
Berør kontrollinjen ved det ønskede
varmetrin, eller bevæg din finger langs
kontrollinjen for at indstille eller ændre
varmetrinnet for en varmezone.
5.6 PowerBoost
Når du stiller en gryde på kogezonen og
indstiller varmetrinnet, forbliver den som
den er i 50 sekunder, efter du fjerner
gryden. Kontrollinjen blinker i den anden
halvdel af denne tid. Hvis du stiller
gryden på kogezonen igen inden for
denne tid, genaktiveres varmetrinnet.
Ellers deaktiveres kogezonen.
Denne funktion aktiverer mere effekt for
den passende induktionskogezone,
afhængigt af kogegrejets størrelse.
Funktionen kan kun aktiveres i en
begrænset tidsperiode.
for at aktivere funktionen for
Tryk på
kogezonen.
Funktionen deaktiveres automatisk.
Se "Tekniske data" for
maksimale
varighedsværdier.
DANSK
5.7 Timer
11
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Kontrollamperne
Nedtællingstimer
Brug denne funktion til at angive, hvor
længe en kogezone skal være tændt
under en enkelt tilberedning.
Indstil varmetrinnet til den passende
kogezone, og indstil derefter funktionen.
Brug
eller
displayet.
og
tændes.
til at indstille
på
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
5.8 Pause
for at aktivere funktionen
1. Berør
eller ændre tiden.
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Timercifrene
Når funktionen er aktiv, kan symbolerne
og kontrollamperne
og
tændes på displayet.
Hvis timeren ikke er indstillet, forsvinder
og
efter 3 sekunder.
eller
for at indstille tiden
2. Berør
(00 - 99 minutter).
Efter 3 sekunder starter timeren
automatisk nedtællingen.
Kontrollamperne
og
forsvinder.
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
og
blinker. Signalet deaktiveres ved
at berøre
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Kontrollamperne for
tændes. Brug
eller
og
til at indstille
på displayet. Indstil alternativt
varmetrinnet til 0. Som et resultat lyder
der et signal, og timeren annulleres.
,
eller
anvendes.
for at aktivere funktionen.
Berør
Varmeindstillingen sænkes til 1.
Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Den forrige varmeindstilling tændes.
5.9 Lås
Kontrolpanelet kan låses, mens
kogesektionen er tændt. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Berør
for at aktivere funktionen.
Funktionen deaktiveres ved at berøre
.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
Minutur
5.10 Børnesikring af ovnen
Du kan bruge denne funktion, når
kogesektionen er tændt, men
kogezonerne ikke betjenes.
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Anbring en gryde på en kogezone for at
se symbolet
1. Berør
.
for at aktivere funktionen.
eller
for at indstille tiden.
2. Berør
Funktionen begynder automatisk efter 4
sekunder.
Når du indstiller funktionen, kan du
fjerne gryden.
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
og
blinker. Berør
lydsignalet fra.
for at slå
Tænd først kogesektionen, og indstil ikke
varmetrinnet.
Berør , indtil der udsendes et signal,
og lampen tændes for at aktivere
funktionen.
Kontrollinjerne forsvinder. Sluk for
kogesektionen.
Når du slukker for
kogesektionen, er
funktionen stadigvæk aktiv.
Sådan deaktiveres funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med
.
tændes.
12
www.aeg.com
Berør , indtil signalet udsendes, og
lampen slukkes. Kontrolpanelet vises.
Indstil varmetrinnet inden for 50
sekunder.Du kan betjene kogesektionen.
Når du slukker for kogesektionen med
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér
det, inden du bruger
funktionen. Få flere
oplysninger i vejledningen til
emhætten.
, er funktionen stadigvæk aktiv.
For at deaktivere funktionen
permanent:Aktiver kogesektionen og
indstil ikke varmetrinnet. Berør , indtil
der udsendes et signal, og lampen
slukkes. Kontrollinjerne vises. Sluk for
kogesektionen.
5.11 OffSound Control
(Deaktivering og aktivering af
lyd)
Sluk først for kogesektionen.
1. Rør ved
i 3 sekunder for at tænde
for funktionen.
Displayet tændes og slukkes.
2. Tryk på
eller
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du
tænder for kogesektionen. For at gøre
dette skal den automatiske tilstand stå
på H1 - H6.
i 3 sekunder.
Lyset på emhætten slukkes 2
minutter efter slukningen af
kogesektionen.
tændes.
på timeren for at vælge ét
3. Tryk på
af følgende:
•
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5. Emhætten reagerer, når du bruger
kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
- lyden er slukket
Automatiske tilstande
•
- lyden er tændt
4. Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
•
•
•
•
Steg-
Funktionen
H0
Slukket
Slukket
Slukket
Funktionen
H1
Tænd Slukket
Slukket
Funktionen
Tænd Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Funktionen
H3
Tænd Slukket
Blæserhastighed 1
Funktionen
H4
Tænd Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
, kan du
du trykker på
Minutur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
du anbringer noget på
betjeningspanelet.
5.12
Auto- Kogmaning1)
tisk
lys
Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en
særlig emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af det varmeste kogegrej
på kogesektionen. Du kan også betjene
blæseren manuelt fra kogesektionen.
H23)
ning2)
DANSK
Auto- Kogmaning1)
tisk
lys
Steg-
Funktionen
H5
Tænd Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 2
Funktionen
H6
Tænd Blæserhastighed 2
Blæserhastighed 3
ning2)
1) Kogesektionen registrerer kogeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og
afhænger ikke af temperaturen.
Ændring af den automatiske
tilstand
1. Sluk for apparatet.
2. Tryk på
i 3 sekunder.
Displayet tændes og slukkes.
3. Tryk på
i 3 sekunder.
nogle få gange, indtil
4. Berør
tændes.
5. Berør timerens
for at vælge en
automatisk tilstand.
Når du er færdig med madlavningen og
slukker for kogesektionen, kan
13
emhætteblæseren stadigvæk være
tændt i et stykke tid. Efter denne tid
deaktiverer systemet automatisk
blæseren og forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de næste 30
sekunder.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte
på emhættepanelet.
Manuel betjening af
blæserhastigheden
Du kan også betjene blæseren manuelt
fra kogesektionen.
Berør , når kogesektionen er aktiv.
Dette deaktiverer funktionens
automatiske betjening og gør det muligt
at ændre blæserhastigheden manuelt.
Når du trykker på , hæves
blæserhastigheden med et trin. Når du
når et intensivt niveau og trykker på
igen, indstiller du blæserhastigheden til
0, hvilket deaktiverer emhætteblæseren.
Berør
for at starte blæseren igen med
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at
aktivere funktionens
automatiske betjening.
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
• Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand hurtigt kommer i kog på en
zone, der står på det højeste
varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
14
www.aeg.com
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden
det placeres på
kogesektionens overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se under "Tekniske data".
6.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
• små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer (en
sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger en kogezone
på et højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer (en
sandwichstruktur).
• brummen: du bruger et højt
varmetrin.
• klikken: der opstår elektrisk
omskiftning.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
6.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
6.4 Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
2-3
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter halvvejs under tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
DANSK
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7
Nænsom stegning af: schnitz- efter
ler, cordon bleu (kalvekød), ko- behov
teletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
5 - 15
15
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
6.5 Råd og tips til Hob²Hood
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
• Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden, et håndtag til
kogegrejet eller en høj gryde). Se
billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet.
Brug ikke sådanne apparater
i nærheden af
kogesektionen, mens
Hob²Hood er tændt.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
AEG-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet .
16
www.aeg.com
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter
brug.
• Brug altid kogegrej med en ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og et ikkeslibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
• Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
• Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Kogesektionen kan ikke tæn- Kogesektionen er ikke tilslut- Kontrollér, om kogesektiodes eller betjenes.
tet til en strømforsyning, el- nen er tilsluttet korrekt til
ler den er forkert tilsluttet.
strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Du indstiller ikke varmetrinnet i 50 sekunder.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 50 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
DANSK
Problemer
17
Mulige årsager
Løsning
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Du kan ikke vælge det maksimale varmetrin for den ene
af kogezonerne.
Du kan ikke aktivere den ene
af kogezonerne.
De andre zoner forbruger
den maksimalt tilgængelige
strøm.
Din kogesektion virker korrekt.
Reducer varmetrinnet for de
andre kogezoner, der er tilsluttet til den samme fase.
Se under "Effektstyring".
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på sensor- Flyt genstanden fra tasterne.
felterne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i
kort tid, eller sensoren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betjenings- Fjern genstanden fra betjepanelet.
ningspanelet.
Du bruger en meget høj gry- Brug en mindre gryde, skift
de, som blokerer for signakogezone eller betjen emlet.
hætten manuelt.
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på
betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej på de bageste kogezoner.
Der lyder ingen lyd, når der
trykkes på tasterne.
Lydene er slået fra.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
Børnesikring af ovnen eller
Lås er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
tændes.
Kontrolpanelet blinker.
Der er ikke noget kogegrej
Stil kogegrej på zonen, så
på zonen, eller zonen er ikke den dækker kogezonen helt.
helt dækket.
Der er brugt forkert kogegrej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og
råd".
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezonen.
Brug kogegrej med de rette
mål. Se under "Tekniske data".
18
www.aeg.com
Problemer
og et tal lyser.
Mulige årsager
Løsning
Der er en fejl i kogesektionen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 sekunder. Hvis tændes igen,
skal kogesektionen afbrydes
fra elforsyningen. Tilslut kogesektionen igen efter 30
sekunder. Tal med et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant biplyd.
Den elektriske tilslutning er
forkert.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
Kobl kogesektionen fra lysnettet. Bed en autoriseret installatør om at kontrollere installationen.
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen
skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model IPE84531IB
Type 62 D4A 20 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC 949 597 542 01
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt
(maks. varmetrin) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Diameter for
maksimal varig- kogegrej [mm]
hed [min.]
Forreste venstre 2300
3200
10
125 - 210
Bageste venstre 2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste højre
2300
3200
10
125 - 210
Kogezonernes effekt kan afvige en smule
fra dataene i tabellen. Variationerne
skyldes kogegrejets materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør
du ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
DANSK
19
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for
EU-marked
Identifikation af model
IPE84531IB
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone (EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
181,8 Wh/kg
190,8 Wh/kg
194,9 Wh/kg
190,8 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
189,6 Wh/kg
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................20
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................22
3. ASENNUS...................................................................................................................25
4. TUOTEKUVAUS......................................................................................................... 26
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 27
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 31
7. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 34
8. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 34
9. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 36
10. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 37
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
SUOMI
21
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke
keittotason vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on
liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa
käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi laitteesta.
Ota joka tapauksessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason
mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
SUOMI
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
• Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2
cm.
• Poista laitteen alla olevaan kaappiin
mahdollisesti asennetut erotuslevyt.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
23
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
24
www.aeg.com
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi
hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
SUOMI
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
min.
28 mm
3.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
Jos laite on asennettu
laatikon yläpuolelle,
laatikossa olevat esineet
voivat lämmetä ruoanlaiton
aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
25
26
www.aeg.com
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1
1
1
2
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
6
5
7
4
3
2
1
8
9
Käyttöpaneeli ja alueiden asennot tulevat näkyviin, kun laite kytketään toimintaan
painikkeella
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Koske- Toiminto
tuspainike
1
2
3
4
5
/
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Hob²Hood
Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen
päälle ja pois päältä.
Keskeytä
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
-
Ajastintoiminnon asettaminen.
SUOMI
27
Koske- Toiminto
tuspainike
Kuvaus
6
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
7
-
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
PowerBoost
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
Lukitus / Uunin lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
8
9
4.3 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
VAROITUS!
/ / Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalot ilmoittavat
käytössä olevien
keittoalueiden jälkilämmön
tason. Vierellä olevien
keittoalueiden merkkivalot
voivat myös syttyä, vaikka ne
eivät olisi käytössä.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
Merkkivalot näkyvät, vaikka keittotaso
kytkettäisiin pois toiminnasta.
Merkkivalot sammuvat, kun keittotaso on
riittävän viileä.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Säätöpalkit syttyvät, kun keittotaso
kytketään toimintaan ja sammuvat, kun
keittotaso kytketään pois toiminnasta.
Kun keittotaso on kytketty pois
toiminnasta, näkyvissä on vain
.
5.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• keittotasolle ei aseteta keittoastiaa 50
sekunnin kuluessa
• tehotasoa ei aseteta 50 sekunnin
kuluessa keittoastian asettamisen
jälkeen
• käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina) yli 10 sekunnin
ajaksi. Kun äänimerkki kuuluu,
keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta.
Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
28
www.aeg.com
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua keittotaso
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
1-2
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tuntia
5.3 Keittoalueiden
käyttäminen
HUOMIO!
Älä aseta kuumaa
keittoastiaa käyttöpaneelin
päälle. Muutoin elektroniset
osat voivat vaurioitua.
Aseta keittoastia valitun alueen keskelle.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Kun keittoastia on tunnistettu, tehotaso 0
syttyy.
5.4 Tehotaso
Kosketa säätöpalkkia haluamasi
tehotason kohdalta tai siirrä sormea
säätöpalkissa keittoalueen tehotason
asettamiseksi tai säätämiseksi.
Kun keittoalueelle on asetettu keittoastia
ja tehotaso on asetettu, se jää päälle 50
sekunnin ajaksi keittoastian poistamisen
jälkeen. Säätöpalkki vilkkuu kyseisen ajan
toisen puolikkaan ajan. Jos keittoastia
asetetaan uudelleen keittoalueelle tämän
ajan kuluessa, tehotaso aktivoituu
uudelleen. Muutoin keittoalue kytkeytyy
pois toiminnasta.
5.5 Tehonhallinta -toiminto
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3680 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3680
W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Jos keittoalueen teho on matalampi,
käyttöpaneelissa näkyvät suurimmat
tehotasot.
• Jos suurempi tehotaso ei ole
käytettävissä, laske ensin muiden
keittoalueiden tehotasoa.
• Toiminnon aktivoituminen riippuu
keittoastioiden määrästä ja koosta.
SUOMI
29
5.6 PowerBoost
Hälytinajastin
Tämä toiminto lisää vastaavan
induktiokeittoalueen tehoa keittoastian
koosta riippuen. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan vain rajoitetuksi ajaksi.
Voit käyttää tätä toimintoa keittotason
ollessa toiminnassa ja keittoalueiden
ollessa pois toiminnasta.
Kytke keittoalueen toiminto päälle
koskettamalla painiketta .
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Aseta keittoastia keittoalueelle
nähdäksesi symbolin
painiketta
5.7 Ajastin
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
Ajanlaskenta-automatiikka
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
Valitse tämä toiminto keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
. Sammuta äänimerkki koskettamalla
painiketta
kosketa painiketta
1. Kytke toiminto päälle tai muuta aikaa
.
ja merkkivalot
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
Aseta keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
koskettamalla painiketta
valo.
2. Kosketa
tai
ajan asettamiseksi.
Toiminto käynnistyy automaattisesti 4
sekunnin kuluttua.
Voit poistaa keittoastian toimintoa
asettaessa.
Katso maksimikesto
kohdasta "Tekniset tiedot".
Ajastimen arvo
.
1. Kytke toiminto päälle koskettamalla
. Merkkivalot
syttyvät. Paina painiketta
asettaaksesi näyttöön arvon
ja
Jos ajastinta ei ole asetettu,
ja
sammuvat 3 sekunnin kuluttua.
5.8 Keskeytä
tai
ajan
2. Kosketa painiketta
asettamiseksi (00 - 99 minuuttia).
Ajastin käynnistyy automaattisesti 3
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
. Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
. Merkkivalo
syttyy. Paina painiketta
Symboleja ,
ja
voidaan käyttää
toiminnon ollessa toiminnassa.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
painiketta
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
syttyvät näyttöön.
sekunnin kuluttua. Merkkivalot , ja
sammuvat.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
ja
tai
ja
tai
asettaaksesi näyttöön arvon
.
Vaihtoehtoisesti voit asettaa tehotason
arvoon 0. Tällöin äänimerkki deaktivoituu
ja ajastin peruutetaan.
.
Tehotaso laskee arvoon 1.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
kytkeytyy päälle.
. Edellinen tehotaso
5.9 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittotason
ollessa toiminnassa. Lukitseminen estää
tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
30
www.aeg.com
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
•
5.10 Uunin lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Kytke keittotaso ensin toimintaan. Älä
aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta , kunnes äänimerkki
kuuluu ja merkkivalo syttyy toiminnon
kytkemiseksi toimintaan.
Säätöpalkki sammuu. Kytke keittotaso
pois päältä.
Kun kytket keittotason pois
päältä, toiminto on edelleen
päällä.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä vain
yhtä keittoaikaa koskien: Kytke
keittotaso toimintaan painikkeella
.
syttyy. Kosketa painiketta , kunnes
äänimerkki kuuluu ja merkkivalo sammuu.
Säätöpalkki syttyy. Aseta tehotaso 50
sekunnin kuluessa.Voit käyttää
keittotasoa. Kun kytket keittotason pois
päältä painikkeella
edelleen päällä.
, toiminto on
Toiminnon kytkeminen pysyvästi pois
päältä:Kytke keittotaso toimintaan ilman
tehotason säätöä. Kosketa painiketta ,
kunnes äänimerkki kuuluu ja merkkivalo
sammuu. Säätöpalkki syttyy. Kytke
keittotaso pois päältä.
5.11 OffSound Control
(Äänimerkkien käyttöön
ottaminen ja käytöstä
poistaminen)
Kytke keittotaso ensin pois toiminnasta.
1. Toiminto kytketään toimintaan
koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu.
2. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
kolmen
kolmen
tai
syttyy.
3. Kosketa ajastimen painiketta
seuraavien asetuksien valitsemiseksi:
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
4. Vahvista valinta odottamalla, että
keittotaso kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Kun toiminto on asetettu asentoon
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
,
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
5.12
Hob²Hood
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Useimmissa liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on
oletuksena pois päältä.
Kytke se päälle ennen
toiminnon käyttämistä.
Lisätietoa on saatavilla
liesituulettimen
käyttöohjeista.
Toiminnon käyttäminen
automaattisesti
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 - H6.
Keittotason oletusasetus on H5.
Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden.
Valon sytyttäminen
Voit asettaa keittotason sytyttämään
valon automaattisesti aina keittotason
päälle kytkemisen yhteydessä. Aseta
tällöin automaattinen tila H1 - H6.
SUOMI
Liesituulettimen valo
kytkeytyy pois päältä kahden
minuutin kuluttua
keittotason pois päältä
kytkemisen jälkeen.
Automaattitilat
Auto- Keittämaat- minen1)
tinen
valo
Paista-
Tila H0
Pois
Pois
Pois
Tila H1
Päällä Pois
Pois
Tila H23)
Päällä Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 1
Tila H3
Päällä Pois
Puhaltimen nopeus 1
minen2)
Tila H4
Päällä Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 1
Tila H5
Päällä Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 2
Tila H6
Päällä Puhaltimen nopeus 2
Puhaltimen nopeus 3
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon päälle,
se ei ole lämpötilariippuvainen.
Automaattitilan muuttaminen
1. Kytke laite pois päältä.
2. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
kolmen
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
31
Näyttö syttyy ja sammuu.
3. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
kolmen
4. Kosketa painiketta
muutaman
kerran, kunnes
syttyy.
5. Kosketa ajastimen painiketta
automaattitilan valitsemiseksi.
Kun lopetat ruoanlaiton ja kytket
keittotason pois päältä, liesituulettimen
puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän
jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmä kytkee
puhaltimen pois päältä automaattisesti,
puhallinta ei voida kytkeä vahingossa
päälle seuraavan 30 sekunnin aikana.
Kun haluat säätää
liesituuletinta suoraan
liesituulettimen paneelista,
kytke toiminnon
automaattitila pois päältä.
Puhaltimen nopeuden
manuaalinen säätäminen
Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Kosketa painiketta
keittotason ollessa
toiminnassa.
Toiminnon automaattitila kytkeytyy
tällöin pois päältä ja voit säätää
puhaltimen nopeutta manuaalisesti.
Painiketta
painaessa lisäät puhaltimen
nopeutta yhdellä. Kun saavutat
tehotason ja painat painiketta
uudelleen, puhaltimen nopeudeksi
säätyy 0 ja liesituulettimen puhallin
kytkeytyy pois päältä. Voit kytkeä
puhaltimen uudelleen päälle nopeudella
1 koskettamalla .
Voit kytkeä toiminnon
automaattitilan päälle
kytkemällä keittotason pois
päältä ja uudelleen päälle.
32
www.aeg.com
6.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee
olla mahdollisimman paksu
ja tasainen.
Varmista, että
keittoastioiden pohjat ovat
puhtaita ja kuivia ennen
niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
6.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin
vika.
6.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
6.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Keittoalueen tehotason ja
virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole
lineaarinen. Virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Katso "Tekniset tiedot".
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
SUOMI
33
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää vähintään kaksinkertainen määrä nestettä riisin suhteen, sekoita maitoruokia kypsennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, li- 20 - 45
ha.
Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cortarpeen
don bleun, kotlettien, pyörymukaan
köiden, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
5 - 15
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on päällä.
6.5 Neuvoja ja vinkkejä
Hob²Hood
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
• Suojaa liesituulettimen paneeli
suoralta auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä, keittoastian kahvalla tai
korkealla kattilalla). Katso kuva.
Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
34
www.aeg.com
Muut kaukosäädettävät
laitteet voivat estää
signaalin. Älä käytä kyseisiä
laitteita keittotason lähellä
Hob²Hood-toiminnon
ollessa päällä.
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme. Tätä toimintoa
käyttävissä AEG-liesituulettimissa on
oltava merkki .
Hob²Hood-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
7.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
SUOMI
Ongelma
35
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Et aseta tehotasoa 50 sekun- Kytke keittotaso uudelleen
nin kuluessa.
toimintaan ja aseta tehotaso
50 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
Keskeytä on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Suurinta tehotasoa ei voi valita yhdelle keittoalueelle.
Yhtä keittoaluetta ei voi aktivoida.
Muut alueet kuluttavat suurimman käytettävissä olevan
tehon.
Keittotasosi toimii virheettömästi.
Laske samaan vaiheeseen
kytkettyjen muiden keittoalueiden tehoa.
Katso kohta “Tehonhallinta”.
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
pääl- Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
le on asetettu jokin esine.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä Jos alue on toiminut riittävän
on käytetty vain vähän aikaa kauan ollakseen kuuma, ota
tai anturi on viallinen.
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Hob²Hood ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpaneelin päältä.
Käytössä on erittäin korkea
kattila, joka estää signaalin.
Käytä pienempää kattilaa,
vaihda keittoaluetta tai säädä liesituuletinta manuaalisesti.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai Laita isokokoiset keittoastiat
se on liian lähellä painikkeita. taka-alueille, jos mahdollista.
36
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
Äänimerkit on poistettu käykosketat käyttöpaneelin kos- töstä.
ketuspainikkeita.
syttyy.
Säätöpalkki vilkkuu.
Korjaustoimenpide
Kytke äänimerkit toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Uunin lapsilukko tai Lukitus
on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Alueella ei ole keittoastiaa
tai aluetta ei ole peitetty kokonaan.
Aseta keittoastia alueelle
niin, että se peittää keittoalueen kokonaan.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisija Käytä oikean kokoista keittoon liian pieni alueelle.
astiaa. Katso "Tekniset tiedot".
ja numero syttyy.
Keittoalueessa on jokin vika.
Sammuta keittotaso ja kytke
se uudelleen toimintaan 30
sekunnin kuluttua. Jos syttyy uudelleen, kytke keittotaso irti sähköverkosta. Liitä
keittotaso takaisin sähköverkkoon 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelma toistuu,
ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu äänimerkki
keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheellinen. Kytke keittotaso irti sähköverkosta. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan asennuksen tarkistamiseksi.
8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa
on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta
aiheutuvat kulut veloitetaan myös
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli IPE84531IB
Tyyppi 62 D4A 20 AA
Induktio 7.35 kW
Sarjanumero .................
PNC-tuotenumero 949 597 542 01
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.35 kW
SUOMI
37
AEG
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
kesto enintään
[min]
Keittoastian halkaisija [mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edessä
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla takana
2300
3200
10
125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat
ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus
IPE84531IB
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
181,8 Wh/kg
190,8 Wh/kg
194,9 Wh/kg
190,8 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
189,6 Wh/kg
10.2 Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
38
www.aeg.com
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
39
867357256-A-272019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising