AEG | IPE84531FB | User manual | Aeg IPE84531FB Brukermanual

Aeg IPE84531FB Brukermanual
IPE84531FB
NO
SV
USER
MANUAL
Bruksanvisning
Platetopp
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
20
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. MONTERING............................................................................................................... 6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. DAGLIG BRUK..............................................................................................................9
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 13
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 15
8. FEILSØKING...............................................................................................................16
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................18
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 19
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
3
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke
flamme f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom
en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter,
eller koples til en krets som regelmessig slås av og på
av en annen elektrisk enhet.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
NORSK
• Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt apparatets bunn mot damp
og fuktighet.
• Monter ikke apparatet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra apparatet når dører eller vinduer
er åpne.
• Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
• Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av
produktet og deler som er lagret i
skuffen.
• Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig
montert. Løs og feil anvendt
strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt),
kan gjøre at terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
5
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
6
www.aeg.com
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på koketoppen.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før
du rengjør den.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
NORSK
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
• Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler 90
°C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.aeg.com
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1
2
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
6
7
5
4
3
2
1
8
9
For å vise betjeningspanelet og soneposisjonene aktiver apparatet med
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
Sensorfelt
1
2
3
/
4
5
6
-
Funksjon
Beskrivelse
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
Hob²Hood
Aktivere og deaktivere den manuelle modusen til funksjonen.
Pause
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
-
Øke eller redusere tiden.
-
Slik stiller du inn timerfunksjonen.
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
NORSK
Sensorfelt
Funksjon
Beskrivelse
-
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
8
PowerBoost
Aktivere funksjonen.
9
Lås / Barnesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
7
4.3 OptiHeat Control
(Tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
9
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
Når koketoppen er deaktivert, er
indikatorene fortsatt synlige. Når
koketoppenen er kald nok, forsvinner de.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere koketoppen.
Kontrollsøylene kommer på når du
aktiverer koketoppen, og det slår ser av
når du deaktiverer koketoppen.
Når koketoppen er deaktivert, kan du
bare se
deaktiveres koketoppen. Fjern
gjenstanden eller vask
betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
deaktiveres koketoppen.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som komfyrtoppen deaktiveres
etter:
.
5.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen
automatisk hvis:
• du plasserer ikke noen kokekar på
koketoppen i 50 sekunder,
• du stiller ikke inn effekttrinn for 50
sekunder etter at du plasserer
kokekaret,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut). Når du
hører det akustiske signalet,
Varmeinnstilling
Koketoppen deaktiveres etter
1-2
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 timer
10
www.aeg.com
5.3 Slik bruker du kokesonene
FORSIKTIG!
Ikke plasser varme kokekar
på betjeningspanelet. Det er
fare for skade på
elektroniske deler.
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk.
5.5 Effektstyring-funksjon
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3680 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3680 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
• For kokesoner som har redusert
effekt, viser betjeningspanelet de
maksimale mulige effekttrinnene.
• Hvis en høyere effektinnstilling ikke er
tilgjengelig, reduser den for de andre
kokesonene først.
• Aktiveringen av funksjonen er
avhengig av størrelsen og antallet
gryter.
Når kasserollen er gjenkjent, lyser
effekttrinn 0.
5.4 Effekttrinnet
Berør betjeningslinjen på ønsket
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningslinjen for å stille inn eller endre
effekttrinnet for en kokesone.
5.6 PowerBoost
Så snart du setter et kokekar på sonen
og stiller inn effekttrinnet, forblir det likt i
50 sekunder etter at du tar bort karet.
Betjeningslinjen blinker i den andre
halvdelen at denne tiden. Hvis du
plasserer kokekaret på kokesonen igjen
innenfor denne tiden, reaktiveres
effekttrinnet. Ellers deaktiveres
kokesonen.
Denne funksjonen aktiverer mer effekt
for den riktige induksjonskokesonen
avhengig av kokekarstørrelsen.
Funksjonen kan aktiveres kun i en
begrenset tidsperiode.
for å aktivere funksjonen for
Trykk på
kokesonen.
Funksjonen deaktiveres automatisk.
For maksimale
varighetsverdier, se
«Tekniske data».
NORSK
5.7 Tidtaker
Deaktivere funksjonen: berør
Timer med nedtelling
Indikatorene
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
eller
og
.
lyser opp. Bruk
for å stille inn
på displayet.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
Angi varmeinnstilling for den passende
kokesonen og velg deretter funksjonen.
5.8 Pause
for å aktivere funksjonen
1. Berør
eller endre tiden.
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Tidsursifrene
og indikatorene
og
vises på displayet.
Hvis tidsuret ikke er stilt inn forsvinner
og
etter 3 sekunder.
2. Berør
eller
for å stille inn tiden
(00 – 99 minutter).
Etter 3 sekunder, begynner tidsuret å
telle ned automatisk. Indikatorene
og
forsvinner.
Når tiden er slutt, hører du et signal og
blinker. For å slå av signalet berører
du
.
Når funksjonene er aktiv, kan
funksjonene
brukes.
,
eller
kan symboler
Berør
for å aktivere funksjonen.
Varmeinnstilling reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Det tidligere effekttrinnet aktiveres.
5.9
Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
koketoppen er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
Deaktivere funksjonen: berør
Indikatorene
og
.
tennes. Bruk
eller
for å stille inn
på displayet.
Alternativt kan du stille effekttrinnet til 0.
Som et resultat hører du et signal og
timeren avbrytes.
Berør
for å aktivere funksjonen.
For å aktivere funksjonen berør
.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
Varselur
5.10 Barnesikring
Du kan bruke denne funksjonen når
koketoppen er på, men når kokesonene
ikke er i bruk.
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Plasser et kokekar på en kokesone for å
vise
11
-symbolet.
1. Berør
for å aktivere funksjonen.
eller
for å stille inn tiden.
2. Berør
Funksjonen starter automatisk etter 4
sekunder.
Når du angir funksjonen, kan du fjerne
kokekaret.
Når tiden er slutt, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
for å slå av
Aktiver koketoppen først og ikke still inn
effekttrinnet.
Berør
inntil du hører lydsignalet og
indikatoren tennes for å aktivere
funksjonen.
Betjeningslinjen forsvinner. Slå av
koketoppen.
Når du deaktiverer
koketoppen er funksjonen
fortsatt aktiv.
For å deaktivere funksjonen for bare
én tilberedningstid: aktivere
12
www.aeg.com
koketoppen med
.
skrus på. Berør
inntil du hører lydsignalet og
indikatoren slås av. Betjeningslinjen
vises. Sett effekttrinnet innen 50
sekunder.Du kan bruke koketoppen. Når
du deaktiverer koketoppen med
funksjonen fortsatt aktiv.
er
For å deaktivere funksjonen
helt:aktiverer du koketoppen og stiller
inntil du
ikke inn effekttrinnet. Berør
hører lydsignalet og indikatoren slås av.
Betjeningslinjen vises. Slå av
koketoppen.
5.11 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver koketoppen først.
i 3 sekunder for å slå på
1. Berør
funksjonen.
Displayet slås på og så av.
2. Berør
eller
i 3 sekunder.
lyser.
på timeren for å velge én av
3. Berør
følgende:
•
– lydene er avslått
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Slik bruker du funksjonen automatisk
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
- H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen.
Koketoppen gjenkjenner temperaturen
på kokekaret automatisk og justerer
hastigheten på viften.
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus H1 - H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
Automatisk moduser
Auto- Koking1) Stemaking2)
tisk
lys
– lydene er på
•
4. Vent til koketoppen deaktiveres
automatisk for å bekrefte valget ditt.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
•
•
•
•
kan du
du berører
Varselur kommer ned
Timer med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.12
Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
Modus H0
Av
Av
Av
Modus H1
På
Av
Av
Modus H23) På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
Modus H3
På
Av
Viftehastighet 1
Modus H4
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
Modus H5
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 2
NORSK
Auto- Koking1) Stemaking2)
tisk
lys
Modus H6
På
Viftehastighet 2
Viftehastighet 3
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk
modus.
2) koketoppen oppdager stekeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk
modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset og baserer seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av apparatet.
i 3 sekunder.
2. Berør
Displayet slås på og så av.
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
noen få ganger til
slås på.
5. Berør
på tidsuret for å velge en
automatisk modus.
Når du er ferdig med matlaging og
deaktiverer koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften går fremdeles går i en
13
viss tid. Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften automatisk
og hindrer deg fra utilsiktet å aktivere
viften de neste 30 sekundene.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Manuell betjening av
viftehastigheten
Du kan også betjene viften fra
koketoppen manuelt.
når koketoppen er aktiv.
Berør
Dette deaktiverer automatisk bruk av
funksjon og lar deg endre
viftehastigheten manuelt.
Når du trykker på
øker du viftens
hastighet med én. Når du når et høyt
igjen, stiller du viftens
nivå og trykker
hastighet til 0. Dette deaktiverer viften i
ventilatorhetten. Berør
for å starte
viften igjen med hastighet 1.
For å aktivere en automatisk
bruk av funksjonen deaktiver
koketoppen og deretter
aktiver koketoppen.
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
14
www.aeg.com
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
6.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Varmeinnstilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, oppvarm ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melkeretter må røres i under hele prosedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750 g
poteter.
4-5
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 - 150
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
NORSK
Tid
(min)
15
Varmeinnstilling
Brukes til:
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetterninger,
loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
5 - 15
Tips
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
6.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
• Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. AEG
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
• Rengjør komfyrtoppen etter hver
bruk.
16
www.aeg.com
• Bruk kokekar med ren base.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
• Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller be- Komfyrtoppen er ikke koblet Kontroller om komfyrtoppen
tjene komfyrtoppen.
til en strømforsyning eller er er riktig koblet til strømforsykoblet feil.
ningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Du stiller ikke inn effekttrinn
for 50 sekunder.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 50 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut på Tørk av betjeningspanelet.
betjeningspanelet.
Du kan ikke velge maksimalt
effekttrinn for en av kokesonene.
Du kan ikke aktivere en av
kokesonene.
De andre sonene bruker opp
maksimum tilgjengelig effekt.
Komfyrtoppen fungerer som
den skal.
Reduser effekttrinn til de andre kokesonene som er koblet til samme fase.
Se "Effektstyring".
NORSK
17
Problem
Mulig årsak
Løsning
Et lydsignal høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle- Fjern gjenstanden fra senre sensorfelt.
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm for- Kontakt servicesenteret derdi den var bare i bruk en kort som stekesonen fortsatt er
stund eller sensoren er ska- varm i lang tid.
det.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspanelet.
Fjern objektet fra betjeningspanelet.
Du bruker en veldig styr gry- Bruk en mindre gryte, endre
te som blokkerer signalet.
kokesone eller bruk ventilatoren manuelt.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfeltene.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se "Daglig bruk".
lyser.
Betjeningslinjen blinker.
og et nummer vises.
Barnesikring eller Lås er akti- Se "Daglig bruk".
vert.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen eller sonen er ikke helt dekket.
Sett kokekaret på kokesonen
slik at den dekker hele kokesonen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se "Råd
og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
Det er en feil på komfyrtoppen.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen etter 30 sekunder. Hvis lyser igjen,
kobler du komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Aktiver
komfyrtoppen igjen etter 30
sekunder. Hvis problemet
fortsetter, må du snakke
med et autorisert servicesenter.
18
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan høre en konstant pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en kvalifisert elektriker for å kontrollere monteringen.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Påse at du har brukt
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren
eller forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Dataskilt
Modell IPE84531FB
Type 62 D4A 20 AA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC (produktnummer)949 597 629 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
9.2 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell effekt PowerBoost
(maksimum ef- [W]
fekttrinn) [W]
PowerBoost
maksimum varighet [min]
Kokekar diameter [mm]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 - 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 - 210
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
NORSK
19
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare
for EU-markedet
Modellidentifikasjon
IPE84531FB
Koketopp-type
Innebygget koketopp
Antall kokesoner
4
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære kokesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Strømforbruk per kokesone Venstre foran
(EC electric cooking)
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
181,8 Wh / kg
190,8 Wh / kg
194,9 Wh / kg
190,8 Wh / kg
Strømforbruk for koketoppen (EC electric hob)
189,6 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene
under.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
20
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................20
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 22
3. INSTALLATION..........................................................................................................24
4. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 26
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 27
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................31
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................33
8. FELSÖKNING.............................................................................................................34
9. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 36
10. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 36
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
21
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta
bort säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
SVENSKA
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
• Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
• Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
•
•
•
•
•
•
•
•
23
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
24
www.aeg.com
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
SVENSKA
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Montering
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation värma
upp det som förvaras i lådan
när hällen används.
min.
500mm
min.
50mm
25
26
www.aeg.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1
2
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
6
7
5
4
3
2
1
8
9
För att se kontrollpanelen och zonpositionerna aktivera produkten med
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch- Funktion
kontroll
1
2
3
/
4
5
6
-
Beskrivning
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt läge
för funktionen.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
För att öka eller minska tiden.
-
För att ställa in timerfunktionen.
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
SVENSKA
Touch- Funktion
kontroll
Beskrivning
-
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
8
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
9
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
7
4.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas
för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
27
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
När hällen är avstängd syns fortfarande
indikatorerna. När hällen är tillräckligt
kall försvinner de.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
Kontrollpanelen tänds när du har
aktiverat hällen och släcks när du
avaktiverat hällen.
När hällen är avaktiverad kan du bara se
hällen av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en viss tid
stängs hällen av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
5.2 Automatisk avstängning
1-2
6 timmar
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timmar
.
• du har inte placerat något kokkärl på
hällen inom 50 sekunder.
• du har inte ställt in värmeläget inom
50 sekunder efter att du har ställt på
kokkärlet.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). När en ljudsignal hörs stängs
28
www.aeg.com
5.3 Använda kokzonerna
FÖRSIKTIGHET!
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen. Det finns
risk för att man skadar de
elektroniska delarna.
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
5.5 Effektreglering-funktion
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3680 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3680 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• För kokzoner med reducerad effekt
visar kontrollpanelen de maximala
möjliga värmelägena.
• Om ett högre värmeläge inte finns ska
du minska värmeläget för andra
kokzoner först.
• Avaktiveringen av funktionen beror på
kokkärlens storlek och antal kokkärl.
När kokkärlet har detekterats visas
värmeinställning 0.
5.4 Värmeläge
Tryck på kontrollpanelen vid önskad
värmeinställning eller flytta fingret längs
kontrollpanelen för att ställa in eller
ändra värmeinställningen för en kokzon.
5.6 PowerBoost
När du ställer ett kokkärl på kokzonen
och ställer in värmeinställningen blir den
densamma i 50 sekunder efter att du har
tagit bort kokkärlet. Inställningslisten
blinkar under andra halvan av den tiden.
Om du placerar kokkälet på kokzonen
igen inom denna tid återaktiveras
värmeinställningen. Annars avaktiveras
kokzonen.
Denna funktion tillför mer effekt till
lämplig induktionskokzon, beroende på
kokkärlets storlek. Den här funktionen
kan bara aktiveras under en begränsad
tid.
för att aktivera funktionen för
Tryck på
kokzonen.
Funktionen stängs av automatiskt.
För maximal varaktighet, se
"Tekniska data".
SVENSKA
29
5.7 Timer
När tiden har gått ut ljuder en signal och
Nedräkningstimer
blinkar. Tryck på
signalen.
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Ställ in värmeinställningen för lämplig
kokzonen och ställ därefter in funktionen.
För att avaktivera funktionen: Tryck på
. Indikatorerna
Använd
eller
displayen.
och
och indikatorlamporna
visas på displayen.
och
tänds.
för att ställa in
5.8 Paus
Om timern inte har ställts in släcks
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
och
När funktionen är på kan symbolerna
efter 3 sekunder.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
tiden (00 - 99 minuter).
Efter 3 sekunder börjar timern räkna ner
och
automatiskt. Indikatorerna
försvinner.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Stäng av signalen genom att
trycka på
.
För att avaktivera funktionen: Tryck på
. Indikatorlamporna
och
tänds.
eller
för att ställa in
på
Använd
displayen. Alternativt kan du ställa in
värmenivån på 0. Som ett resultat låter
en signal och timern avbryts.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen när
hällen är på och tillagningszonerna inte
används.
Ställ ett kokkärl på en tillagningszon för
att se
-symbolen.
1. Tryck på
för att aktivera
funktionen.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
tiden.
Funktionen startar automatiskt efter 4
sekunder.
När funktionen har ställts in kan kokkärlet
tas bort.
på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
för att aktivera eller
1. TRyck på
ändra tiden.
Tidssiffrorna
för att stänga av
eller
användas.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Värmeläget sänks till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
. Föregående värmeläge slås på.
5.9
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
hällen är igång. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
5.10 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera hällen först och ställ inte in
värmeläget.
Tryck på
tills signalen ljuder och
indikatorlamporna tänds för att aktivera
funktionen.
Inställningslisterna försvinner. Stäng av
hällen.
Om du avaktiverar hällen är
funktionen fortfarande på.
,
30
www.aeg.com
För att avaktivera funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: Aktivera
tänds. Tryck på
tills
hällen med .
signalen hörs och indikatorlampan släcks.
Inställningslisten visas. Ställ in
värmeinställningen inom 50 sekunder.
Nu kan du använda hällen. Om du
avaktiverar hällen med
fortfarande på.
är funktionen
För att stänga av funktionen helt:
Aktivera hällen utan att värmeläget ställs
in. Tryck på
tills signalen hörs och
indikatorlampan släcks.
Inställningslisterna visas. Stäng av hällen.
Stäng av hällen först.
1. Tryck på
i 3 sekunder för att
aktivera funktionen.
Displayen tänds och släcks.
eller
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1
- H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5. Köksfläkten reagerar när hällen
används. Hällen känner av kokkärlets
temperatur automatiskt och justerar
fläktens hastighet därefter.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 - H6.
5.11 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
2. Tryck på
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
i 3 sekunder.
Automatiska lägen
tänds.
3. Tryck på
på timern för att välja
något av följande:
•
När denna funktion är inställd på
du endast ljuden när:
hör
du trycker på
Äggklocka ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.12
Stek-
Mode H0
Av
Av
Av
Mode H1
På
Av
Av
Mode H23)
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
Mode H3
På
Av
Mode H4
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
Mode H5
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 2
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
4. Vänta tills hällen stängs av
automatiskt för att bekräfta ditt val.
•
•
•
•
Auto- Kokmaning1)
tiskt
ljus
Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
ning2)
Fläkthastighet 1
SVENSKA
Auto- Kokmaning1)
tiskt
ljus
Mode H6
På
Stekning2)
Fläkthas- Fläkthastighet 2 tighet 3
1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan och
går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
i 3 sekunder.
2. Tryck på
Displayen tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
på timern för att välja ett
5. Tryck på
automatiskt läge.
När du är klar med matlagningen och
stänger av hällen kan köksfläkten
31
fortsätta gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar att du
oavsiktligt slår på fläkten under
kommande 30 sekunder.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan också använda fläkten från hällen
manuellt.
Tryck på
när hällen är påslagen.
Då inaktiveras automatiskt styrning av
funktionen och du kan ändra
fläkthastigheten manuellt.
När du trycker på
ökar du
fläkthastigheten med ett. När du når en
igen ställs
intensiv nivå och trycker på
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
32
www.aeg.com
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
6.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmeinställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
SVENSKA
Tid
(min)
33
Värmeinställning
Använd för:
Tips
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
6.5 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen. AEGköksfläktar som fungerar med den här
funktionen måste ha symbolen .
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
34
www.aeg.com
7.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Du har inte ställt in värmeläget inom 50 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 50 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
Du kan inte välja maximalt
värmeläge för en av kokzonerna.
Du kan inte slå på en av kokzonerna.
De andra zonerna förbrukar
maximal effekt.
Din häll fungerar som den
ska.
Minska värmeläget för de
andra kokzonerna som är anslutna till samma fas.
Se "Effektreglering".
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
SVENSKA
35
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hällen stängs av.
Du satte något på touch.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontrollpanelen.
Avlägsna föremålet från kontrollpanelen.
kontrollen
Du använder en väldigt hög Ta en mindre kastrull, byt
kastrull som blockerar signa- kokzon eller styr fläkten malen.
nuellt.
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Det hörs inget ljud när du
Ljudet är avaktiverat.
trycker på touchkontrollerna.
tänds.
Inställningslisten blinkar.
och en siffra tänds.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Barnsäkerhetslås eller Lås är
på.
Se "Daglig användning".
Det finns inget kokkärl på
zonen eller så är inte hela
zonen täckt.
Ställ kokkärlet på zonen så
att den täcker kokzonen helt.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
Om visas igen ska du dra
ur elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 30 sekunder. Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet
fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
Dra ur elkontakten. Tala med
en behörig elektriker som
kontrollerar installationen.
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
36
www.aeg.com
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell IPE84531FB
Typ 62 D4A 20 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
AEG
PNC 949 597 629 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt PowerBoost
(max värmelä[W]
ge) [W]
PowerBoost
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
IPE84531FB
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
SVENSKA
Energiförbrukning per kok- Vänster fram
zon (EC electric cooking)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
181,8 Wh/kg
190,8 Wh/kg
194,9 Wh/kg
190,8 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
189,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
37
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
38
www.aeg.com
SVENSKA
39
867357085-A-272019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising