AEG | IAE84845FB | User manual | Aeg IAE84845FB Brukermanual

Aeg IAE84845FB Brukermanual
IAE84845FB
NO
SV
USER
MANUAL
Bruksanvisning
Platetopp
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
24
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. MONTERING............................................................................................................... 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. HURTIGVEILEDNING................................................................................................. 9
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK..................................................................................... 10
7. DAGLIG BRUK............................................................................................................11
8. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 16
9. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 18
10. FEILSØKING............................................................................................................ 18
11. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 21
12. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 22
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
NORSK
3
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke
flamme f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom
en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter,
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
eller koples til en krets som regelmessig slås av og på
av en annen elektrisk enhet.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
NORSK
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt apparatets bunn mot damp
og fuktighet.
• Monter ikke apparatet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra apparatet når dører eller vinduer
er åpne.
• Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
• Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av
produktet og deler som er lagret i
skuffen.
• Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig
montert. Løs og feil anvendt
strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt),
kan gjøre at terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
5
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
6
www.aeg.com
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på koketoppen.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før
du rengjør den.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
NORSK
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
• Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler 90
°C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
7
8
www.aeg.com
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
2
1
3
4
12
5
6
7
11
8
10 9
For å se de tilgjengelige innstillingene, berør det aktuelle symbolet.
Symbol
Beskrivelse
1
PÅ/AV
Slå koketoppen på og av.
2
Meny
Slik åpner og lukker du Meny.
3
Sonevalg
Slik åpner du glidebryteren for den valgte sonen.
Soneindikator
Slik ser du hvilken sone glidebryteren styrer.
-
Slik stiller du inn timerfunksjonene.
Glidebryter
Slik justerer du varmeinnstillingen.
7
PowerBoost
Slik aktiverer du funksjonen.
8
Lås
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
-
Vinduet til Hob²Hood infrarød signalkommunikator. Dekk den ikke til.
4
-
5
6
9
-
NORSK
Symbol
10
11
12
0-9
Beskrivelse
Pause
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
-
Slik viser du gjeldende varmeinnstilling.
Bridge
Slik aktiverer og deaktiverer du funksjonen.
4.3 OptiHeat Control
(Tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL!
III / II / I Forbrenningsfare
som følge av restvarme.
Indikatoren viser nivået av
restvarme.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. HURTIGVEILEDNING
5.1 Bruk av displayet
• Kun de bakgrunnsbelyste symbolene
kan brukes.
• For å aktivere et gitt alternativ, berør
det aktuelle symbolet på displayet.
• Den valgte funksjonen aktiveres når
du fjerner fingeren fra displayet.
• For å bla gjennom de tilgjengelige
alternativene, bruk en hurtig
bevegelse eller dra fingeren over
displayet. Hvor raskt du beveger
fingeren styrer hvor fort skjermen
beveger seg.
• Rullebevegelsen stopper av seg selv
eller du kan stoppe den umiddelbart
ved å berøre displayet.
• Du kan endre de fleste parametrene
som vises på displayet ved å berøre
det relevante symbolet.
• For å velge en funksjon eller tid, kan
du bla gjennom listen eller velge det
alternativet du ønsker å bruke.
• Når koketoppen er aktivert og noen
av symbolene forsvinner fra displayet,
berør den på nytt. Alle symbolene
kommer på igjen.
• For enkelte funksjoner vises et popupvindu med tilleggsinformasjon når du
starter de. For permanent
deaktivering av vinduet, avkryss
du aktiverer funksjonen.
før
• Velg en sone først for å aktivere
timerfunksjonene.
Nyttige symboler for navigering på displayet
For å bekrefte valget eller innstillingen.
Slik går tilbake / fremover et nivå
på Meny.
For å bla oppover / nedover intruksjonene på displayet.
For å aktivere / deaktivere tilvalgene:
Slik lukker du pop-up-vinduet.
Slik sletter du en innstilling.
5.2 Meny struktur
Berør
for å få tilgang og endre
koketopp-innstillingene eller for å
aktivere noen funksjoner. Tabellen viser
den grunnleggende Meny-strukturen.
9
10
www.aeg.com
Meny
Assistert matlaging
Koketoppfunksjoner
Smelte
Innstillinger
Barnelås
Stoppeklokke
Hob²Hood
H0 - Av
H1 - Kun lampe
H2 - Viftehastighet lav
H3 - Automatisk vifte lav
H4 - Automatisk vifte medium
H5 - Automatisk vifte høy
H6 - Automatisk vifte boost
Oppsett
Assistert matlaging
Språk
Tastelyder
Summerlyd
Skjermlysstyrke
Service
Demomodus
Lisens
Vis programvareversjon
Alarmhistorikk
Tilbakestill innst.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
vises en kort beskrivelse. Følg tipsene for
enkel navigering gjennom Meny.
bruk eller .
på listen og bruk eller
Meny.
Når du trykker på og holder noen av
alternativene tilgjengelige på Meny,
Hvis du er på bunnen av Meny bla opp
for å gå ut av
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Koble til strømforsyningen
først
Når du kobler koketoppen til strømnettet
må du stille inn Språk, Skjermlysstyrke og
Summerlyd.
NORSK
11
Du kan ender innstillingen i Meny >
Innstillinger > Oppsett. Se "Daglig
bruk".
7. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere koketoppen.
7.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene blir deaktiverte,
• du stiller ikke inn varmeinnstillingen
etter at du har aktivert koketoppen,
• du søler eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignal høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern gjenstanden
eller vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). La
kokesonen bli avkjølt før du bruker
koketoppen på nytt.
• du brukte feil kokekar eller det er ikke
kokekar på den aktuelle sonen. Det
hvite kokesone-symbolet blinker, og
induksjonsseksjonen deaktiveres
automatisk etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer varmeinnstillingen. Etter en tid
vises en melding og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom varmeinnstillingen
og tiden etter at koketoppen
deaktiveres:
Varmeinnstilling
Koketoppen deaktiveres etter
1-2
6 timer
3-5
5 timer
6
4 timer
Varmeinnstilling
Koketoppen deaktiveres etter
7-9
1,5 time
Når du bruker Pannestek
deaktiveres koketoppen
etter 1,5 timer. For Sous-vide
deaktiveres koketoppen
etter 4 timer.
7.3 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen av kokekarets
bunn automatisk.
Når du legger et kokekar på den valgte
kokesonen, registrerer koketoppen den
automatisk og den aktuelle glidebryteren
vises på displayet. Glidebryteren er
synlig i 8 sekunder, etter dette går
displayet tilbake til hovedvisningen. For å
lukke glidebryteren raskere, trykk på
skjermen utenfor glidebryter-området.
Når andre soner er aktive, kan
varminnstillingen for sonen du vil bruke,
være begrenset. Se «Strømstyring».
Påse at kokekaret er enget
for induksjonskoketopper,
For flere opplysninger om
kokekartyper, se "Råd og
tips". Sjekk størrelsen på
kokekaret i "Tekniske data".
7.4 Varmeinnstilling
1. Slik aktiverer du koketoppen.
2. Plasser kokekaret på den valgte
kokesonen.
Gildebryteren for den aktive kokesonen
vises på displayet og er aktiv i 8
sekunder.
3. Trykk eller skyv fingeren din for å
stille inn ønsket varmeinnstilling.
Symbolet blir rødt og forstørres.
12
www.aeg.com
• Hvis en høyere varmeinnstilling ikke er
tilgjengelig, reduser den for de andre
kokesonene først.
Du kan også endre varmeinnstillingen
under tilberedning. Berør symbolet for
sonevalg i hovedvisningen på
betjeningspanelet og flytt fingeren til
venstre eller høyre (for å senke eller øke
varmeinnstillingen).
7.5 PowerBoost
Denne funksjonen aktiverer mer effekt
for den aktuelle induksjonskokesonen;
den avhenger av kokekarstørrelsen.
Funksjonen kan aktiveres kun i en
begrenset tidsperiode.
1. Berør det ønskede sonesymbolet
først.
eller skyv fingeren din til
2. Berør
høyre for å aktivere funksjonen for
den valgte kokesonen.
Symbolet blir rødt og forstørres.
Funksjonen deaktiveres automatisk. For å
deaktivere funksjonen manuelt, velg
sonen og endre varmeinnstillingen.
For maksimale
varighetsverdier, se
«Tekniske data».
7.7 Bridge-funksjon
Denne funksjonen forbinder to
kokesoner slik at de opererer som én
med de samme varmeinnstillingene.
Du kan bruke funksjonen med store
kokekar.
1. Sett kokekaret på to kokesoner.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone.
2. Berør
for å aktivere funksjonen.
Sonesymbolet endres.
3. Innstilling av varmeeffekten.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone, men ikke gå utover
områdemarkeringen.
7.6 Strømstyring
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3680 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3680 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase, noe som påvirker de
tilgjengelige innstillingene av
varmeeffekten.
• Maksimal varmeinnstilling er synlig på
glidebryteren. Kun de hvite sifrene er
aktive.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Kokesonene opererer uavhengig.
NORSK
7.8 Tidtaker
+STOP
Når tiden avluttes, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
Du kan stille inn funksjonen for hver
kokesone hver for seg.
3. Berør .
Timer meny-vinduet vises på displayet.
for å aktivere funksjonen.
Symbolene endres til
.
5. Skyv fingeren din til venstre eller
høyre for å velge ønsket tid (f.eks.
timer og/eller minutter).
6. Berør OK for å bekrefte valget.
+STOP
Du kan også velge
for å avbryte
valget.
Når tiden avluttes, hører du et signal og
blinker. Berør
lydsignalet.
for å slå av
Still varmeeffekten til 0 for å deaktivere
funksjonen. Alternativt kan du berøre
For å deaktivere funksjonen, berør
til
ved
venstre for timer-verdien, berør
siden av den og bekreft valget ditt når et
popup-vindu vises.
Funksjonen begynner automatisk å telle
umiddelbart etter at du har aktivert en
kokesone. Du kan bruke denne
funksjonen til å kontrollere hvor lenge
kokesonen er aktiv.
1. Berør
for å få tilgang til Meny.
2. Bla Meny for å velge Innstillinger >
Stoppeklokke.
3. For å deaktivere funksjonen, slå av
bryteren.
Denne funksjonen avsluttes ikke når du
løfter kokekaret. For å tilbakestille
funksjonen og starte den nytt manuelt,
berører du
og velger Tilbakest. i
popup-vinduet. Funksjonen starter å telle
fra 0. For å Pause funksjonen for én
og velg Pause i
matlagingsøkt berør
popup-vinduet. Velg Start å fortsette.
+STOP
til venstre for timer-verdien, berøre
ved siden av den og bekrefte valget ditt
når popup-vinduet vises.
Varselur
7.9
Pause
Denne funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste varmeinnstilling.
Når funksjonene er aktiv, kan kun
Du kan bruke denne funksjonen når
koketoppen er på, men når kokesonene
ikke er i bruk.
Funksjonen har ingen effekt på bruken av
kokesonene.
1. Velg hvilken som helst kokesone.
Den relevante glidebryteren vises på
displayet.
2. Berør .
Timer meny-vinduet vises på displayet.
3. Skyv fingeren din til venstre eller
høyre for å velge ønsket tid (f.eks.
timer og minutter).
4. Berør OK for å bekrefte valget.
Du kan også velge
valget.
for å slå av
Stoppeklokke
1. Angi varmeinnstillingen for den
aktuelle kokesonen først og still
deretter inn funksjonen.
2. Berør sonesymbolet.
4. Avkryss
13
for å avbryte
og
brukes. Alle andre
symbolene
symboler på kontrollpanelet er låste.
Funksjonen deaktiverer ikke timerfunksjonen.
Berør
for å aktivere funksjonen.
lyser. Varmeinnstillingen senkes til 1.
For å deaktivere denne funksjonen, berør
.
Funksjonen stopper PowerBoost. Den
høyeste varmeinnstillingen reaktiveres
når du berører
på nytt.
14
www.aeg.com
7.10
7.13 Tastelyder / Summerlyd
Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
koketoppen er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Du kan velge lyden koketoppen avgir,
eller slå av alle lyder. Du kan velge
mellom klikk (standard) eller beep.
Still inn effekttrinnet først.
på displayet for å åpne
1. Berør
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett>
Tastelyder / Summerlyd på listen.
3. Velg det aktuelle alternativet.
Berør
for å aktivere funksjonen.
For å aktivere funksjonen berør
sekunder.
i3
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
7.11 Barnelås
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Barnelås på listen.
3. Slå bryteren på og trykk på
bokstavene A-O-X i alfabetisk
rekkefølge for å aktivere funksjonen.
For å deaktivere funksjonen, slå av
bryteren.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk eller .
7.12 Språk
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett > Språk
på listen.
3. Velg det aktuelle språket på listen.
Hvis du velger feil språk, berør
. En
liste vises. Velg det tredje alternativet fra
toppen og velg deretter det nest siste
alternativet. Deretter velg det andre
alternativet. Velg det aktuelle språket på
listen. Til slutt velger du alternativet til
høyre.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk eller .
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk eller .
7.14 Skjermlysstyrke
Du kan endre lysstyrken av displayet.
Det finnes 4 nivåer for lysstyrke. 1 er
laveste og 4 er høyeste lysstyrke.
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Innstillinger > Oppsett >
Skjermlysstyrke på listen.
3. Velg den aktuelle modusen.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk eller .
7.15
Assistert matlaging
Denne funksjonen justerer temperaturen
til ulike typer mat og opprettholder den
under tilberedningen. Den kan bare
aktiveres for venstre kokesone eller
begge sonene til venstre når de er
sammenkoblet.
1. Berør
på displayet for å åpne
Meny.
2. Velg Assistert matlaging og velg
matsorten du ønsker å tilberede på
listen.
For hver matsort finner du flere
alternativer. Følg instruksjonene på
displayet.
• Du kan berøre OK på toppen av
popup-vinduet for å bruke
standardinnstillingene.
• Du kan innstille timer-funksjonen.
Når kokekaret oppnår den
NORSK
beregnede temperaturen kan du
aktivere timeren.
• Du kan endre standard varmenivået.
3. Når kokekaret oppnår den tiltenkte
temperaturen, lyder et akustisk signal
og et popup-vindu vises. For å lukke
vinduet og starte funksjonen, berør
OK. For permanent deaktivering av
vinduet, avkryss
funksjonen.
før du aktiverer
For å stoppe funksjonen, berør
og
og velg Assistert
Stopp eller berør
matlaging, velg hvilken som helst
matsort og berør Stopp.
For å gå ut av Meny berør
eller den
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
modusen og temperaturen til det
varmeste kokekaret på koketoppen.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet deaktivert som
standard. Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se ventilatorhåndboken for
mer informasjon.
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
- H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen.
Koketoppen gjenkjenner temperaturen
på kokekaret automatisk og justerer
hastigheten på viften. Du stille inn
koketoppen slik at kun lyset er på ved å
velge H1.
Hvis du endrer viftehastighet
på ventilatoren, er
standardkoblingen med
koketoppen deaktivert. For å
reaktivere funksjonen, slå
begge apparatene AV og PÅ
igjen.
bruk eller .
7.16
Smelte
Du kan bruke denne funksjonen til å
smelte forskjellige produkter, f.eks.
sjokolade eller smør. Du kan kun bruke
funksjonen for en kokesone av gangen.
på displayet for å åpne
1. Berør
Meny.
2. Velg Koketoppfunksjoner > Smelte
på listen.
3. Berør Start.
Du må velge ønsket kokesone.
Hvis kokesonen allerede er aktiv,
vises et pop-up-vindu. Avslutt den
tidligere varmeinnstillingen for å
aktivere funksjonen.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet. For å navigere gjennom Meny
bruk eller .
For å stoppe funksjonen, velg symbolet
for sonevalg og berør deretter Stopp.
7.17 Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
15
Mode
Automatisk
lys
Koking1)
Steking2)
H0
Av
Av
Av
H1
På
Av
Av
H23)
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
H3
På
Av
Viftehastighet 1
H4
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
H5
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 2
H6
På
Viftehastighet 2
Viftehastighet 3
1) Koketoppen oppdager kokeprosessen og stiller viftehastigheten automatisk.
2) Koketoppen oppdager stekeprosessen og stiller viftehastigheten automatisk.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset og baserer seg ikke på temperatur.
16
www.aeg.com
Slik endrer du modusene
Hvis du ikke er fornøyd med lydnivået /
viftehastigheten, kan du bytte mellom
modusene manuelt.
1. Berør
.
Velg Innstillinger > Hob²Hood på listen.
2. Velg den egnede modusen.
eller den
For å gå ut av Meny berør
høyre siden av displayet, utenfor popupvinduet.
Når du er ferdig med matlaging og
deaktiverer koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften fortsetter å gå en viss
tid. Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften automatisk
og hindrer deg fra å aktivere viften ved
en feil de neste 30 sekundene.
Lyset på ventilatoren deaktiveres 2
minutter etter at koketoppen
deaktiveres.
8. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
8.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger, gryten oppdages etter at
du setter den på komfyrtoppen.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
8.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
NORSK
8.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
17
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Varmeinnstilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, oppvarm ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melkeretter må røres i under hele prosedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750 g
poteter.
4-5
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 - 150
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetterninger,
loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
8.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
• Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
18
www.aeg.com
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
Hold vinduet til Hob²Hood
infrarød signalkommunikator
ren.
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. AEG
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
9. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Generell informasjon
• Rengjør komfyrtoppen etter hver
bruk.
• Bruk kokekar med ren base.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
9.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
10. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
• Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
• Overflaten på koketoppen har
horisontale spor. Rengjør koketoppen
med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel med en jevn
bevegelse fra venstre mot høyre. Tørk
koketoppen med en myk klut fra
venstre til høyre etter rengjøring.
NORSK
19
10.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller be- Koketoppen er ikke koblet til Kontroller om koketoppen
tjene koketoppen.
en strømforsyning eller er
er riktig koblet til strømforsykoblet feil.
ningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Vent 60 sekunder før du stiller inn varmeeffekten.
Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det har
gått 60 sekunder.
Du har berørt 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Displayet reagerer ikke på
berøring.
En del av displayet er tildekket eller kasserollene er plassert for nærme displayet.
Det er noe væske eller en
gjenstand på displayet.
Flytt gjenstandene. Flytt kasserollene vekk fra displayet.
Rengjør displayet, vent til
apparatet er avkjølt. Koble
koketoppen fra strømforsyningen. Etter 1 minutt, koble
koketoppen til på nytt.
Et lydsignal høres, deretter
slås koketoppen av.
Et lydsignal høres når koketoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle- Fjern gjenstanden fra senre sensorfelt.
sorfeltene.
Koketoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm for- Kontakt servicesenteret derdi den var bare i bruk en kort som sonen fortsatt ikke blir
stund eller sensoren under
varm etter lang tids bruk.
overflaten til koketoppen er
skadet.
Du kan ikke aktivere den
høyeste varmeinnstillingen.
En annen sone er allerede
innstilt på den høyeste varmeinnstillingen.
Reduser først effekten på
den andre sonen.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
20
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspanelet.
Fjern objektet fra betjeningspanelet.
Hob²Hood er på, men kun
lampen er tent.
Du har aktivert H1-modusen. Bytt modus til H2 - H6 eller
vent til automatisk modus
starter.
Hob²Hood-moduser H1 - H6 Det kan hende at lyspæren
er på, men lampen er av.
ikke virker.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfeltene.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se "Daglig bruk".
Feil språk er angitt.
Du har forandret språket ved Slik tilbakestiller du alle funken feil.
sjoner til fabrikkinnstillingene. Velg Tilbakestill innst. på
Meny.
Koble koketoppen fra strømforsyningen. Etter 1 minutt,
koble koketoppen til på nytt.
Still inn Språk, Skjermlysstyrke og Summerlyd.
En kokesone blir deaktivert. Automatisk utkobling deakti- Se "Daglig bruk".
Du får en advarsel om at ko- verer kokesonen.
Deaktiver koketoppen og
kesonen kommer til å slå seg
aktiver den på nytt.
av.
og en melding vises.
O - X - A vises.
blinker.
og et nummer vises.
Lås er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Barnelås er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se "Råd
og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
Det er en feil på koketoppen.
Deaktiver koketoppen og
aktiver den igjen etter 30 sekunder. Hvis
tennes
igjen, kobler du koketoppen
fra strømforsyningen. Aktiver
koketoppen igjen etter 30
sekunder. Hvis problemet
fortsetter, må du kontakte et
autorisert servicesenter.
NORSK
21
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du hører en konstant pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
Koble koketoppen fra strømforsyningen. Be en kvalifisert
elektriker kontrollere monteringen.
10.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Påse at du har brukt
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren
eller forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
11. TEKNISKE DATA
11.1 Dataskilt
Modell IAE84845FB
Type 62 D4A 03 CA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC (produktnummer)949 597 632 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
11.2 Programvarelisenser
Programvaren inkludert i koketoppen
inneholder opphavsrettsbeskyttet
programvare som er lisensiert under
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 og
andre.
Sjekk hele teksten til lisensen i: Meny >
Innstillinger > Service > Lisens.
Du kan laste ned kildekoden for
programvaren med åpen kildekode ved
å følge hyperkoblingen på produktets
nettside.
11.3 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell effekt PowerBoost
(maksimum ef- [W]
fekttrinn) [W]
PowerBoost
maksimum varighet [min]
Kokekar diameter [mm]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Midtre foran
1400
2500
4
125 - 145
Høyre bak
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
22
www.aeg.com
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
12. ENERGIEFFEKTIV
12.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare
for EU-markedet
Modellidentifikasjon
IAE84845FB
Koketopp-type
Innebygget koketopp
Antall kokesoner
4
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære kokesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Midtre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Strømforbruk per kokesone Venstre foran
(EC electric cooking)
Venstre bak
Midtre foran
Høyre bak
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
180,2 Wh / kg
183,3 Wh / kg
Strømforbruk for koketoppen (EC electric hob)
183,1 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av
markeringene på de respektive
kokesonene.
12.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene
under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
13. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
NORSK
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
23
24
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................24
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 26
3. INSTALLATION..........................................................................................................28
4. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 30
5. SNABBGUIDE............................................................................................................31
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................32
7. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 33
8. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................38
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................40
10. FELSÖKNING.......................................................................................................... 40
11. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 43
12. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 44
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
SVENSKA
25
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta
bort säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
SVENSKA
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
• Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
• Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
•
•
•
•
•
•
•
•
27
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
28
www.aeg.com
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
SVENSKA
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Montering
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation värma
upp det som förvaras i lådan
när hällen används.
min.
500mm
min.
50mm
29
30
www.aeg.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
2
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Om du vill se de tillgängliga inställningarna trycker du på lämplig symbol.
Symbol
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Meny
För att öppna och stänga Meny.
3
Val av zon
För att öppna reglaget för vald zon.
Zonindikator
För att visa för vilken zon reglaget är aktivt.
-
För att ställa in timerfunktionerna.
Reglage
För att justera värmeläget.
7
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
8
Lås
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Fönstret för Hob²Hood infraröd signalkommunikatör. Täck inte över det.
4
-
5
6
9
-
SVENSKA
Symbol
10
11
12
0-9
31
Beskrivning
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
För att visa aktuellt värmeläge.
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
III / II / I Risk för brännskador
från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5. SNABBGUIDE
5.1 Använda displayen
• Endast de bakgrundsbelysta
symbolerna kan användas.
• För att aktivera ett visst alternativ,
tryck på den aktuella symbolen på
displayen.
• Vald funktion aktiveras när du tar bort
fingret från displayen.
• Bläddra genom alternativen med en
snabb gest eller dra fingret över
displayen. Hastigheten på gesten
avgör hur snabbt skärmen flyttas.
• Bläddringsrörelsen kan stanna av sig
själv eller så kan du stoppa den direkt
om du trycker på displayen.
• Du kan ändra de flesta parametrarna
som visas på skärmen när du trycker
på relevanta symboler.
• Ställ in önskad funktion eller tid
genom att bläddra genom listan och/
eller tryck på funktionen du vill välja.
• När hällen är ingång och vissa
symboler försvinner från displayen kan
du trycka var som helst på displayen.
Alla symbolerna kommer då tillbaka.
• För vissa funktioner visas ett popupfönster med ytterligare information
när du startar dem. För att avaktivera
pop-up-fönstret permanent, kolla
innan du aktiverar funktionen.
• Välj en zon först för att aktivera
timerfunktionerna.
Användbara symboler för navigering på
displayen
För att bekräfta valet eller inställningen.
För att gå bakåt/framåt en nivå i
Meny.
För att bläddra upp/ner i instruktionerna på displayen.
För att aktivera/avaktivera tillvalsfunktionerna.
För att stänga pop-up-fönstret.
För att avbryta en inställning.
5.2 Meny struktur
Tryck på
för att komma till och ändra
inställningarna för hällen eller aktivera
vissa funktioner. Tabellen visar
grundstrukturen Meny.
32
www.aeg.com
Meny
Tillagningshjälp
Hällfunktioner
Smältning
Inställningar
Barnlås
Stoppur
Hob²Hood
H0 - Av
H1 - Endast belysning
H2 - Låg fläkthastighet
H3 - Autofläkt låg
H4 - Autofläkt medium
H5 - Autofläkt hög
H6 - Autofläkt boost
Konfiguration
Tillagningshjälp
Språk
Knappljud
Ljudvolym
Ljusstyrka i display
Service
Demoläge
Licens
Visa mjukvaruversioner
Larmhistorik
Återställ inställn.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
kort beskrivning. Följ tipsen för att enkelt
kunna navigera genom Meny.
använd eller .
uppåt och använd eller tryck på
att lämna Meny.
När du trycker på och håller nere vissa av
alternativen som finns i Meny, visas en
Om du är längst ner i Meny, scrolla listan
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Första anslutningen till
elnätet
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ställa in Språk, Ljusstyrka i
display och Ljudvolym.
för
SVENSKA
33
Du kan ändra inställningarna i Meny >
Inställningar > Konfiguration. Se "Daglig
användning".
7. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Aktivera och avaktivera
i 1 sekund för att sätta på
Tryck på
eller stänga av hällen.
7.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder fel slags kokkärl eller så
finns det inget kokkärl på zonen. Den
vita kokzonssymbolen blinkar och
induktionskokzonen avaktiveras
automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
visas ett meddelande och hällen
stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
1-2
6 timmar
3-5
5 timmar
6
4 timmar
7-9
1,5 timme
När du använder Steka
stängs hällen av efter 1,5
timmar. För Sous-vide stängs
hällen av efter 4 timmar.
7.3 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
När du har placerat en kastrull på den
valda kokzonen upptäcker hällen
automatiskt den och det relevanta
reglaget visas på displayen. Reglaget
visas i 8 sekunder, efter det återgår
displayen till startvyn. För att stänga
reglaget snabbare, tryck på skärmen
utanför reglagets område.
När andra zoner är på kan värmeläget för
zonen du vill använda vara begränsat. Se
"Effektreglering ".
Se till att kokkärlet är avsett
för användning på
induktionshällar. För mer
information om olika typer
av kokkärl, se "Tips och
råd". Kontrollera kokkärlets
storlek i "Tekniska data".
7.4 Värmeinställning
1. Aktivera hällen.
2. Sätt kastrullen på önskad kokzon.
Reglaget för den aktiva kokzonen visas
på displayen och är aktiv i 8 sekunder.
3. Tryck på eller dra ditt finger för att
ställa in önskat värmeläge.
Symbolen blir röd och blir större.
34
www.aeg.com
Du kan också ändra värmeinställningen
under tillagningen. Tryck på symbolen
för zonval på huvudpanelen på
kontrollpanelen och flytta fingret till
vänster eller höger (för att sänka eller öka
värmeinställningen).
7.5 PowerBoost
Denna funktion tillför mer effekt till
lämplig induktionskokzon, och det beror
på kokkärlets storlek. Den här funktionen
kan bara aktiveras under en begränsad
tid.
1. Tryck på önskad zonsymbol först.
2. Tryck på
eller dra ditt finger till
höger för att aktivera funktionen för
vald kokzon.
Symbolen blir röd och blir större.
Funktionen stängs av automatiskt. För att
stänga av funktionen manuellt, välj zonen
och ändra värmeinställningen.
För maximal varaktighet, se
"Tekniska data".
7.6 Effektreglering
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3680 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3680 W.
• Funktionen minskar effekten hos de
andra kokzoner som är anslutna till
samma fas, vilket påverkar den
tillgängliga värmeinställningen.
• Den maximala värmeinställningen
visas på reglaget. Bara vita siffror är
aktiva.
• Om ett högre värmeläge inte finns ska
du minska värmeläget för andra
kokzoner först.
7.7 Bridge-funktion
Den här funktionen ansluter två kokzoner
och de fungerar som en med samma
värmeläge.
Funktionen kan användas med stora
kokkärl.
1. Placera kokkärlet på två kokzoner.
Kokkärlet måste täcka mitten på
båda zonerna.
för att aktivera
2. Tryck på
funktionen. Zonens symbol ändras.
3. Ställ in ett värmeläge.
Kokkärlet måste täcka mitten av båda
zonerna men får inte gå utanför
markeringarna.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på . Kokzonerna fungerar nu
oberoende av varandra.
SVENSKA
7.8 Timer
+STOP
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Tryck på
signalen.
Nedräkningstimer
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Du kan ställa in funktionen för varje
kokzon separat.
1. Ställ in värmeläget för lämplig kokzon
först och ställ därefter in funktionen.
2. Tryck på zonens symbol.
3. Tryck på .
Timerns menyfönster visas på displayen.
4. Kontrollera
funktionen.
för att aktivera
Symbolerna ändras till
.
5. Dra fingret åt vänster eller höger för
att välja önskad tid (t ex timmar och/
eller minuter).
6. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.
+STOP
Du kan också välja
för att avbryta ditt
val.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
Stoppa funktionen genom att ändra
värmeläget till 0. Alternativt, tryck på
+STOP
till vänster om timerns värde, tryck på
bredvid den och bekräfta ditt val när ett
pop-up-fönster visas.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen när
hällen är på och tillagningszonerna inte
används.
Denna funktion påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt.
1. Välj en kokzon.
Motsvarande reglage visas på displayen.
2. Tryck på .
Timerns menyfönster visas på displayen.
3. Dra fingret åt vänster eller höger för
att välja önskad tid (t ex timmar och
minuter).
4. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.
Du kan också välja
val.
35
för att avbryta ditt
för att stänga av
För att stänga av funktionen, tryck på
till vänster om timerns värde, tryck på
bredvid den och bekräfta ditt val när ett
pop-up-fönster visas.
Stoppur
Funktionen börjar automatiskt räkna
omedelbart efter att du aktiverat en
kokzon. Du kan använda den här
funktionen för att bestämma hur länge
den ska vara påslagen.
1. Tryck på
för att komma till Meny.
2. Scrolla genom Meny för att välja
Inställningar > Stoppur.
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på/
stänga av funktionen.
Funktionen stängs inte av när du lyfter
upp kokkärlet. För att återställa
funktionen och starta den igen manuellt,
tryck på , välj Återställ från pop-upfönstret. Funktionen börjar räkna från 0.
För att sätta funktionen på Paus för en
och välj
tillagningssession, tryck på
Paus från pop-up-fönstret. Välj Start för
att fortsätta räkna.
7.9
Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är på kan bara
och
användas. Alla
symbolerna
andra symboler på kontrollpanelen är
låsta.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
tänds. Värmeinställningen har sänkts
till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
.
Funktionen stängs av PowerBoost.
Högsta värmeinställning återaktiveras när
du trycker på
igen.
36
www.aeg.com
7.10
Lås
7.13 Knappljud / Ljudvolym
Du kan låsa kontrollpanelen medan
hällen är igång. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Du kan välja typ av ljud på hällen eller
stänga av ljudet helt. Du kan välja mellan
ett klick (standard) eller ett pip.
Ställ in värmeläget först.
på displayen för att
1. Tryck på
öppna Meny.
2. Välj Inställningar > Konfiguration>
Knappljud / Ljudvolym från listan.
3. Välj den funktion som passar bäst.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
i 3 sekunder.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
7.11 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar > Barnlås från listan.
3. Slå på strömbrytaren och tryck på
bokstäverna A-O-X i alfabetisk
ordning för att aktivera funktionen.
För att avaktivera funktionen stäng av
strömbrytaren.
För att lämna Meny, tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd eller .
7.12 Språk
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar >Konfiguration >
Språk från listan.
3. Välj önskat språk från listan.
Om du väljer fel språk, tryck på
. En
lista visas. Välj det tredje alternativet
uppifrån sedan det näst sista alternativet.
Därefter ska du välja det andra
alternativet. Skrolla ner för att välja
önskat språk från listan. Välj till slut
alternativet till höger.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd eller .
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd eller .
7.14 Ljusstyrka i display
Du kan justera displayens ljusstyrka.
Det finns 4 ljusstyrkenivåer, 1 är den
lägsta och 4 den högsta.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Inställningar >Konfiguration >
Ljusstyrka i display från listan.
3. Välj den nivå som passar bäst.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd eller .
7.15
Tillagningshjälp
Denna funktion justerar temperaturen till
olika typer av mat och upprätthåller den
under hela tillagningen. Den kan endast
aktiveras för den vänstra främre
kokzonen eller båda zonerna till vänster
när de överbryggas.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Tillagningshjälp och välj vilken
typ av mat du vill laga från listan.
För varje typ av mat finns några
alternativ. Följ instruktionerna på
displayen.
• Du kan trycka på OK överst i
popup-fönstret för att använda
standardinställningarna.
• Du kan ställa in timer-funktionen.
När kastrullen når avsedd
temperatur kan du slå på timern.
SVENSKA
• Du kan ändra
standardvärmenivån.
3. När kastrullen når den avsedda
temperaturen hörs en ljudsignal och
ett popup-fönster visas. För att
stänga fönstret och starta funktionen,
tryck på OK. För att avaktivera
fönstret permanent, kolla
du aktiverar funktionen.
innan
För att stoppa funktionen, tryck på
och Stop eller på
och välj
Tillagningshjälp, välj typ av mat och tryck
på Stop.
Fjärrsystemet är för de flesta köksfläktar
inaktiverade från början. Aktivera det
innan du använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning för mer
information.
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1
– H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5. Köksfläkten reagerar när hällen
används. Hällen känner av kokkärlets
temperatur automatiskt och justerar
fläktens hastighet därefter. Du kan ställa
in hobben att bara slå på lampan genom
att välja H1.
För att lämna Meny tryck på
eller
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
Om du ändrar
fläkthastigheten på hällen, är
standardanslutningen med
hällen avaktiverad. För att
återaktivera funktionen,
stäng av båda enheterna
och slå på dem igen.
använd eller .
7.16
Smältning
Du kan använda den här funktionen för
att smälta t.ex. choklad eller smör.
Funktionen kan bara användas för en
kokzon åt gången.
1. Tryck på
på displayen för att
öppna Meny.
2. Välj Hällfunktioner > Smältning från
listan.
3. Tryck på Start.
Du måste välja önskad kokzon.
Om kokzonen redan är på visas ett
pop-up-fönster. Avbryt den tidigare
värmeinställningen för att slå på
funktionen.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret. För att navigera genom Meny
använd eller .
För att stoppa funktionen, tryck på
symbolen för val av zon och tryck sedan
på Stop.
7.17 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen.
37
Läge Automatiskt
ljus
Kokning 1)
Stekning2)
H0
Av
Av
Av
H1
På
Av
Av
H23)
På
Fläkthastighet 1
Fläkthastighet 1
H3
På
Av
Fläkthastighet 1
H4
På
Fläkthastighet 1
Fläkthastighet 1
H5
På
Fläkthastighet 1
Fläkthastighet 2
H6
På
Fläkthastighet 2
Fläkthastighet 3
1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan och
går inte efter temperaturen.
38
www.aeg.com
Ändra lägena
Om du inte är nöjd med ljudnivån/
fläkthastigheten kan du byta mellan
lägena manuellt.
1. Tryck på
.
Välj Inställningar > Hob²Hood från listan.
2. Välj lämpligt läge.
eller
För att lämna Meny, tryck på
höger sida på displayen, utanför pop-upfönstret.
När du är klar med matlagningen och
stänger av hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar att du
oavsiktligt slår på fläkten under
kommande 30 sekunder.
Belysningen i köksfläkten släcks två
minuter efter att hällen stängts av.
8. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
8.2 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker,
kokkärlet detekteras när du har ställt
det på hällen.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
8.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
SVENSKA
39
8.4 Exempel på olika typer av
tillagning
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmeinställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
8.5 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
40
www.aeg.com
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen. AEGköksfläktar som fungerar med den här
funktionen måste ha symbolen .
Håll fönstret för Hob²Hood
infraröda
signalkommunikator ren.
9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
9.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
10. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
• Det finns horisontella spår i ytan på
hällen. Rengör hällen med en fuktad
duk och lite diskmedel med en mjuk
rörelse från vänster till höger. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
trasa från vänster till höger.
SVENSKA
41
10.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Du har inte ställt in värmeläget för 60 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget för mindre än
60 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touch-kontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Displayen reagerar inte på
beröring.
Delar av displayen är täckt
eller så har kastruller placerats för nära displayen.
Det finns vätska eller något
objekt på displayen.
Ta bort dessa. Flytta kastrullerna från displayen.
Rengör displayen, vänta tills
enheten har kallnat. Dra ur
elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 1 minut.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch-
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
kontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn under hällens yta
vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Du kan inte aktivera den
högsta värmeinställningen.
En annan zon har redan
ställts in på högsta värmeinställning.
Minska först effekten på den
andra zonen.
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontrollpanelen.
Avlägsna föremålet från kontrollpanelen.
42
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hob²Hood är igång, men
bara lampan lyser.
Du har aktiverat H1-läge.
Ändra läget till H2 - H6 eller
vänta tills det automatiska läget startar.
Hob²Hood lägen H1 - H6 är
igång, men lampan lyser
inte.
Det kan vara fel på glödlampan.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touch-kontrollerna.
Ljudet är avaktiverat.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Fel språk är inställt.
Du ändrade språket av misstag.
Återställ alla funktioner till
fabriksinställningarna. Välj
Återställ inställn. från Meny.
Dra ur elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 1 minut.
Ställ in Språk, Ljusstyrka i display och Ljudvolym.
En kokzon har avaktiveras.
Ett varningsmeddelande
som säger att kokzonen ska
stängas av visas.
Automatisk avstängning
avaktiverar kokzonen.
Se "Daglig användning".
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
och ett meddelande visas.
Lås är på.
Se "Daglig användning".
O - X - A visas.
Barnlås är på.
Se "Daglig användning".
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
blinkar.
och en siffra tänds.
Om
visas igen ska du dra
ur elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 30 sekunder. Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet
fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
Dra ur elkontakten. Tala med
en behörig elektriker som
kontrollerar installationen.
SVENSKA
10.2 Om du inte finner en
lösning...
43
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
11. TEKNISKA DATA
11.1 Typskylt
Modell IAE84845FB
Typ 62 D4A 03 CA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
AEG
PNC 949 597 632 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
11.2 Programlicenser
Programvaran som medföljer hällen
innehåller upphovsrättsskyddad
programvara som är licensierad under
BSD, fontkonfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2,0 m.fl.
Se fullständig kopia av licensen på: Meny
> Inställningar > Service > Licens.
Du kan hämta källkoden för open sourceprogramvaran genom att följa
hyperlänken som finns på
webbproduktsidan.
11.3 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt PowerBoost
(max värmelä[W]
ge) [W]
PowerBoost
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Mitten fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
44
www.aeg.com
12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
IAE84845FB
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Mitten fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Energiförbrukning per kok- Vänster fram
zon (EC electric cooking)
Vänster bak
Mitten fram
Höger bak
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
183,1 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av markeringarna i respektive
kokzon.
12.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
45
46
www.aeg.com
SVENSKA
47
867357091-A-272019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising