AEG | IKE74451IB | User manual | Aeg IKE74451IB Brukermanual

Aeg IKE74451IB Brukermanual
IKE74451IB
NO
SV
USER
MANUAL
Bruksanvisning
Platetopp
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
22
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. MONTERING............................................................................................................... 6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................10
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 14
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 17
8. FEILSØKING...............................................................................................................17
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................19
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 20
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
3
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke
flamme f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom
en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter,
eller koples til en krets som regelmessig slås av og på
av en annen elektrisk enhet.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
NORSK
• Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt apparatets bunn mot damp
og fuktighet.
• Monter ikke apparatet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra apparatet når dører eller vinduer
er åpne.
• Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
• Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av
produktet og deler som er lagret i
skuffen.
• Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig
montert. Løs og feil anvendt
strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt),
kan gjøre at terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
5
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
6
www.aeg.com
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på koketoppen.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av apparatet og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
• Koble apparatet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Bruk ikke vannspray og damp for å
rengjøre apparatet.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
2.5 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
NORSK
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
3.5 Montering
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
min.
500mm
min.
50mm
3.3 Tilkoblingskabel
• Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler 90
°C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
3.4 Slik fester du tetningen –
integrert montering
1. Slik rengjør du sporene i
benkeplaten.
2. Del tetningsbåndet 3x10 mm som
følger med, i 4 deler. Delene må
være like lange som sporene.
3. Skjær endene av båndene i 45°
vinkel. De skal passe helt nøyaktig i
hjørnene av sporene.
4. Feste båndene til sporene. Ikke
strekk stripene. Ikke fest endene av
båndene oppå den andre.
Når koketoppen er montert, tetter du
resten av åpningen mellom
glasskeramikken og benkeplaten med
silikon. Sørg for at silikonet ikke kommer
under glasskeramikken.
min.
28 mm
7
8
www.aeg.com
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
2
2
1
1
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
SenFunksjon
sorfelt
1
PÅ / AV
Beskrivelse
Slå koketoppen av og på.
NORSK
SenFunksjon
sorfelt
Beskrivelse
2
Lås / Barnesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
Bridge
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
–
9
Effekttrinn og tidsurdisplay For å vise effekttrinnet og tiden i minutter.
–
For å stille inne tidsurfunksjonen.
–
Øke eller redusere tiden.
7
CountUp Timer
Viser at funksjonen er i bruk.
8
Timer med nedtelling /
Varselur
Viser at funksjonen er i bruk.
9
PowerBoost
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
Hob²Hood
Aktivere og deaktivere den manuelle modusen til funksjonen.
Pause
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
5
/
6
10
–
11
12
4.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
Pause er aktivert.
Automatisk oppvarming er aktivert.
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking / hold
varm / restvarme.
/
Lås /Barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkobling er aktivert.
10
www.aeg.com
4.4 OptiHeat Control
(Tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
5.2 Automatisk utkobling
Effekttrinn
,1–3
koketoppen deaktiveres etter
6 timer
4–7
5 timer
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
5.3 Effekttrinnet
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap. Symbolet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
5.4 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk.
NORSK
Du kan bruke store kokekar satt på to
kokesoner samtidig. Kokekaret må dekke
midten av hver sone, men ikke gå utover
områdemarkeringen. Hvis kokekaret er
plassert mellom de to sentrene, vil ikke
Bridge-funksjonen aktiveres.
11
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
( tennes). Berør straks et
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
tennes
.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.7 PowerBoost
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se i kapittelet "Tekniske
data".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.8 Tidtaker
5.5 Bridge
Funksjonen er aktivert når
kasserollen dekker midten av
de to sonene.
Denne funksjonen kobler sammen to
kokesoner slik at de virker som én.
Still inn effekttrinnet til en av
kokesonene.
Slik aktiverer du venstre / høyre
kokesoner: berør / . For å angi eller
endre effekttrinnet, berør en av de
venstre/høyre kontrollsensorene.
Deaktivere funksjonen: berør
Kokesonene er uavhengige.
/
.
5.6 Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
For å aktivere funksjonen må
kokesonen være kald.
Du kan stille inn én tidsurfunksjon for
hver av kokesonene. Still inn en
tidsurfunksjon for sonene på venstre side
ved å bruke tidsuret til venstre, og
tidsuret til høyre for sonene på høyre
side.
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
Slik aktiverer du funksjonen eller
endrer tiden: berør
raskt gjentatte
ganger inntil indikatoren
til en
bestemt sone lyser på displayet. Berør
eller
for å stille inn tiden
deretter
(00 – 99 minutter). Funksjonen starter
automatisk etter 4 sekunder.
displayet.
vises på
Aktiver tidsuret for den andre sonen ved
å berøre
raskt 3 ganger.
12
www.aeg.com
Når tiden er slutt, høres et signal og 00
blinker. Berør
for å slå av lydsignalet.
For å vise gjenværende tid: berør
.
Slik deaktiverer du funksjonen: velg
ønsket sone ved å berøre
berør
og deretter
. Gjenstående tid teller ned til
slukkes.
00. Symbolet
Når funksjonen er i bruk, låses alle andre
symboler på kontrollpanelene.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
Berør
for å aktivere funksjonen.
lyser.Varmeinnstilling reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Det tidligere effekttrinnet aktiveres.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge en kokesone er
aktiv.
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Slik aktiverer du funksjonen: for den
Still inn effekttrinnet først.
første sonen i et par berør
raskt 2
ganger. Funksjonen starter automatisk
når
lyser. Aktiver funksjonen for den
andre sonen ved å berøre
ganger.
raskt 4
Se hvor lenge kokesonen er på: berør
. Displayet viser tiden, først i sekunder,
så i minutter.
Slik deaktiverer du funksjonen: velg
ønsket sone ved å berøre
berør
. Symbolet
og deretter
slukker.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen som
Varselur når koketoppen er på men
kokesonene ikke er i bruk.
Slik aktiverer du funksjonen: berør
raskt gjentatte ganger inntil indikatoren
til en bestemt sone lyser på displayet.
eller
for å stille inn tiden.
Berør
Funksjonen starter automatisk etter 4
sekunder.
vises på displayet.
Når tiden er slutt, høres et signal og 00
blinker. Berør
for å slå av lydsignalet.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
5.9 Pause
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
5.10 Lås
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.11 Barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Slik aktiverer du funksjonen: slå på
koketoppen med
effekttrinnet. Berør
. Still ikke inn
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
Slik deaktiverer du funksjonen: slå på
koketoppen med
effekttrinnet. Berør
. Still ikke inn
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
Slik overstyrer du funksjonen for bare
én tilberedningstid: slå på koketoppen
tennes. Berør
i4
med .
sekunder. Still inn effekttrinnet innen
10 sekunder. Du kan betjene
koketoppen. Når du deaktiverer
koketoppen med
aktivert igjen.
, blir funksjonen
NORSK
13
5.12 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
Berør
i 3 sekunder.
eller
tennes.
på tidsuret for å velge én av
Berør
følgende:
•
– lydene er avslått
•
– lydene er på
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
•
•
•
•
kan du
du berører
Varselur kommer ned
Timer med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.13 Effektstyring
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
• Displayet for varmeinnstillingene av
de reduserte sonene veksler mellom
den valgte varmeinnstillingen og den
reduserte varmeinnstillingen. Etter en
tid forblir varmeinnstilling-displayet av
de reduserte sonene på den
reduserte varmeinnstillingen.
5.14 Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Bruke funksjonen manuelt
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
– H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard.Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen.
Koketoppen gjenkjenner temperaturen
på kokekaret automatisk og justerer
hastigheten på viften.
Automatisk moduser
Automa- Koking1) Stetisk lys
king2)
Modus
H0
Av
Av
Av
Modus
H1
På
Av
Av
14
www.aeg.com
Automa- Koking1) Stetisk lys
king2)
Modus
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
Modus
H3
På
Av
Viftehastighet 1
Modus
H4
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
Modus
H5
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 2
Modus
H6
På
Viftehastighet 2
Viftehastighet 3
H2 3)
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk
modus.
2) Koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk
modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset og baserer seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av produktet.
i 3 sekunder. Displayet slås
2. Berør
på og så av.
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
på.
noen få ganger til
slås
på timeren for å velge en
5. Berør
automatisk modus.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Når du er ferdig med
matlaging og deaktiverer
koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften går
fremdeles går i en viss tid.
Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften
automatisk og hindrer deg
fra utilsiktet å aktiverer viften
de neste 30 sekundene.
Manuell betjening av viftehastigheten
Du kan også betjene funksjonen
manuelt. For å gjøre det berører du
mens koketoppen er aktiv. Dette
deaktiverer automatisk bruk av funksjon
og lar deg endre viftehastigheten
manuelt. Når du trykker på
øker du
viftens hastighet med én. Når du når et
igjen vil du stille
høyt nivå og trykker
viftens hastighet til 0. Dette deaktiverer
viften i ventilatorhetten. Berør
for å
starte viften igjen med hastighet 1.
For å aktivere automatisk
bruk av funksjonen,
deaktiver koketoppen og
deretter aktiver koketoppen.
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus til H1 – H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
NORSK
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
6.2 Støy under bruk
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Hvis du kan høre:
Varmeinnstilling
15
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-3
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-3
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
3-5
Svell ris og melkeretter, oppvarm ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melkeretter må røres i under hele prosedyren.
-1
16
www.aeg.com
Varmeinnstilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
5-7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væske.
7-9
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750 g
poteter.
7-9
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 - 150
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
9 - 12
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
12 - 13
Steking, stekte potetterninger,
loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
6.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
• Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. AEG
NORSK
17
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
• Rengjør komfyrtoppen etter hver
bruk.
• Bruk kokekar med ren base.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
• Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller be- Komfyrtoppen er ikke koblet Kontroller om komfyrtoppen
tjene komfyrtoppen.
til en strømforsyning eller er er riktig koblet til strømforsykoblet feil.
ningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Du stiller ikke inn effekttrinn
for 10 sekunder.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
18
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut på Tørk av betjeningspanelet.
betjeningspanelet.
Et lydsignal høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle- Fjern gjenstanden fra senre sensorfelt.
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm for- Kontakt servicesenteret derdi den var bare i bruk en kort som stekesonen fortsatt er
stund eller sensoren er ska- varm i lang tid.
det.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspanelet.
Fjern objektet fra betjeningspanelet.
Du bruker en veldig styr gry- Bruk en mindre gryte, endre
te som blokkerer signalet.
kokesone eller bruk ventilatoren manuelt.
Automatisk oppvarming star- Sonen er varm.
ter ikke.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekttrinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjonen.
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfeltene.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se "Daglig bruk".
lyser.
Barnesikring eller Lås er akti- Se "Daglig bruk".
vert.
lyser.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se "Råd
og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
NORSK
Problem
og et nummer vises.
19
Mulig årsak
Løsning
Det er en feil på komfyrtoppen.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen etter 30 sekunder. Hvis
lyser igjen,
kobler du komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Aktiver
komfyrtoppen igjen etter 30
sekunder. Hvis problemet
fortsetter, må du snakke
med et autorisert servicesenter.
Du kan høre en konstant pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en kvalifisert elektriker for å kontrollere monteringen.
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Påse at du har brukt komfyrtoppen
riktig. Hvis ikke må du selv betale for
service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Dataskilt
Modell IKE74451IB
Type 61 C4A 01 AA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC (produktnummer)949 597 639 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
9.2 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell effekt PowerBoost
(maksimum ef- [W]
fekttrinn) [W]
PowerBoost
maksimum varighet [min]
Kokekar diameter [mm]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 - 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 - 210
20
www.aeg.com
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare
for EU-markedet
Modellidentifikasjon
IKE74451IB
Koketopp-type
Innebygget koketopp
Antall kokesoner
4
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære kokesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Strømforbruk per kokesone Venstre foran
(EC electric cooking)
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
179,3 Wh / kg
178,4 Wh / kg
189,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
Strømforbruk for koketoppen (EC electric hob)
181,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av
markeringene på de respektive
kokesonene.
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene
under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
NORSK
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
21
22
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................22
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 24
3. INSTALLATION..........................................................................................................26
4. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 28
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 30
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................34
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................37
8. FELSÖKNING.............................................................................................................37
9. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 39
10. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 40
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
23
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta
bort säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
SVENSKA
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
• Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
• Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
•
•
•
•
•
•
•
•
25
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
26
www.aeg.com
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
SVENSKA
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
3.5 Montering
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
min.
500mm
min.
50mm
3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Fästa tätningen integrerad installation
1. Rengör urtagen i bänkskivan.
2. Klipp medföljande tätningslist (3x10
mm) i 4 remsor. Remsorna måste vara
lika långa som urtagen.
3. Klipp ändarna på remsorna i en 45°
vinkel. De ska passa i korrekt i hörnen
på urtagen.
4. Sätt fast remsorna runt urtaget.
Sträck inte ut remsorna. Fäst inte
ihop ändarna över varandra.
När du monterat hällen ska du täta
återstående mellanrum mellan
glaskeramiken och bänkskivan med
silikon. Kontrollera att silikonet inte
hamnar under glaskeramiken.
min.
28 mm
27
28
www.aeg.com
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation värma
upp det som förvaras i lådan
när hällen används.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
2
2
1
1
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch- Funktion
kontroll
1
PÅ/AV (ON/OFF)
Beskrivning
För att aktivera och avaktivera hällen.
SVENSKA
Touch- Funktion
kontroll
29
Beskrivning
2
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Värmeinställning och timerdisplay
För att visa värmeinställningen och tiden i
minuter.
-
För att ställa in timerfunktionen.
-
För att öka eller minska tiden.
7
CountUp Timer
För att visa att funktionen är igång.
8
Nedräkningstimer / Äggklocka
För att visa att funktionen är igång.
9
PowerBoost
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt läge
för funktionen.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
-
5
/
6
10
-
11
12
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Paus är på.
Automatisk uppvärmning är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkerhetslås är på.
30
www.aeg.com
Display
Beskrivning
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas
för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-3
Hällen stängs av
efter
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
5.3 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
SVENSKA
31
Ställ först in värmeläget för en av
kokzonerna.
Aktivera funktionen för vänster/höger
sidas kokzoner: tryck på / . Ställ in
eller ändra värmeläget med någon av
vänster/höger touch-kontroll.
För att avaktivera funktionen: tryck på
/ . Kokzonerna fungerar oberoende
av varandra.
5.6 Automatisk uppvärmning
5.4 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Du kan använda ett stort kokkärl på två
kokzoner samtidigt. Kokkärlet måste
täcka mitten av båda zonerna men får
inte gå utanför markeringarna. Om
kokkärlet är placerat mellan två
mittpunkter kommer inte Bridgefunktionen att aktiveras.
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
( tänds). Tryck
kokzon: tryck på
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.7 PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
5.5 Bridge
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på
de två zonerna.
Funktionen kopplar ihop två kokzoner till
en gemensam zon.
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.8 Timer
Du kan ställa in en timerfunktion för varje
kokzon separat. Med timern på vänster
sida ställer du in timerfunktionen för
zonerna på vänster sida, och för zonerna
till höger med timern på höger sida.
32
www.aeg.com
Nedräkningstimer
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen och ställ därefter in funktionen.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
på
snabbt upprepade gånger tills
indikatorn
Aktivera funktionen: tryck på
på
eller
för att ställa in tiden.
Funktionen startar automatiskt efter 4
sekunder.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
displayen. Tryck därefter på
eller
för att ställa in tiden (00 - 99 minuter).
Funktionen startar automatiskt efter 4
sekunder.
5.9 Paus
För att aktivera timerfunktionen för den
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
3
När tiden har gått ut ljuder en signal och
00 blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
För att se återstående tid: tryck på
därefter på
.
och
. Återstående tid räknar
ned till 00. Symbolen
släcks.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Aktivera funktionen: för den första
zonen i ett par, tryck på
två gånger
snabbt. Funktionen startar automatiskt
tänds. För att aktivera
när
timerfunktionen för den andra zonen
som ett par, tryck på
När funktionen är på är alla andra
symboler på kontrollpanelerna låsta.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
För att avaktivera funktionen: välj
önskad zon genom att trycka på
4 gånger snabbt.
För att se hur länge kokzonen är
Tryck på
på
. Symbolen
och
slocknar.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen som
Äggklocka när hällen är på och
kokzonerna inte används.
. Föregående värmeläge slås på.
5.10 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
För att avaktivera funktionen: välj
önskad zon genom att trycka på
för att aktivera funktionen.
tänds.Värmeläget sänks till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
igång: tryck på . Displayen visar tiden,
först i sekunder och därefter i minuter.
därefter på
för att stänga av
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
tänds på displayen.
andra zonen som ett par, tryck på
gånger snabbt.
tänds på displayen.
00 blinkar. Tryck på
signalen.
för en given zon tänds på
snabbt
upprepade gånger tills indikatorn
för
en given zon tänds på displayen. Tryck
5.11 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
SVENSKA
på
i 4 sekunder.
hällen med
• Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan den
valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
33
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.12 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för att välja något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
•
•
•
•
hör du
du trycker på
Äggklocka ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.13 Effektreglering
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
5.14 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1
– H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5.Fläkten reagerar när hällen aktiveras.
Hällen känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter.
34
www.aeg.com
Automatiska lägen
Automa- Koktiskt ljus ning1)
Stek-
Läge H0
Av
Av
Av
Läge H1
På
Av
Av
Läge
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
Läge H3
På
Av
Läge H4
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
Läge H5
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 2
Läge H6
På
Fläkthas- Fläkthastighet 2 tighet 3
H23)
ning2)
Fläkthastighet 1
1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan,
och går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
2. Tryck på
i 3 sekunder. Displayen
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
5. Tryck på
på timern för att välja ett
automatiskt läge.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
När du är klar med
matlagningen och stänger
av hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid.
Efter den tiden stänger
systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar
att du oavsiktligt slår på
fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
Det gör du genom att trycka på
när
hällen är igång. Då inaktiveras
automatiskt styrning av funktionen och
du kan ändra fläkthastigheten manuellt.
När du trycker på
ökar du
fläkthastigheten med ett. När du når en
igen ställs
intensiv nivå och trycker på
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
SVENSKA
6.1 Kokkärl
Se avsnittet "Tekniska data".
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Värmeinställning
-1
1-3
35
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
6.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
36
www.aeg.com
Värmeinställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
6.5 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
SVENSKA
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
37
fungerar med den här funktionen. AEGköksfläktar som fungerar med den här
funktionen måste ha symbolen .
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Du har inte ställt in värmeläget inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
38
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontrollpanelen.
Avlägsna föremålet från kontrollpanelen.
kontrollen
Du använder en väldigt hög Ta en mindre kastrull, byt
kastrull som blockerar signa- kokzon eller styr fläkten malen.
nuellt.
Automatisk uppvärmning
fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
Ljudet är avaktiverat.
trycker på touchkontrollerna.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
tänds.
Barnsäkerhetslås eller Lås är
på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
SVENSKA
Problem
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
39
Om
visas igen ska du dra
ur elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 30 sekunder. Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet
fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
Dra ur elkontakten. Tala med
en behörig elektriker som
kontrollerar installationen.
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell IKE74451IB
Typ 61 C4A 01 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
AEG
PNC 949 597 639 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt PowerBoost
(max värmelä[W]
ge) [W]
PowerBoost
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
40
www.aeg.com
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
IKE74451IB
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kok- Vänster fram
zon (EC electric cooking)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
179,3 Wh/kg
178,4 Wh/kg
189,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
181,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av markeringarna i respektive
kokzon.
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
41
42
www.aeg.com
SVENSKA
43
867357112-A-282019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising