AEG | IKE64441IB | User manual | Aeg IKE64441IB Kasutusjuhend

Aeg IKE64441IB Kasutusjuhend
IKE64441IB
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Pliidiplaat
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 8
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................10
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 14
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................17
8. VEAOTSING....................................................................................................... 17
9. TEHNILISED ANDMED...................................................................................... 19
10. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 20
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
3
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
•
•
•
•
•
•
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
EESTI
•
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
5
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
6
www.aeg.com
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
•
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid keedunõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske
keedunõudel ega muudel esemetel
seadmele kukkuda. Pliidi pind võib
puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
keedunõudega või ilma
keedunõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga keedunõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja keedunõusid pliidil
liigutada, tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
EESTI
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
H05V2V2-F, mis talub 90 °C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
min.
28 mm
3.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R10mm
R5mm
7mm
12mm
min. 55mm
490+1mm 560+1mm
514+1mm
584+1mm
min. 60mm
Kui seade paigaldatakse
sahtli kohale, võivad seal
olevad esemed
toiduvalmistamise ajal pliidi
ventilatsiooni tõttu soojaks
minna.
7
8
www.aeg.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
1
2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sen‐
Funktsioon
sorväli
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukustus / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
Paus
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
Bridge
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindi‐
kaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
5
6
7
EESTI
Sen‐
Funktsioon
sorväli
8
9
/
10
11
12
-
Märkus
Hob²Hood
Funktsiooni käsitsirežiimi sisse- ja väljalüli‐
tamiseks.
-
Keeduvälja valimiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
4.3 Soojusastme näit
Displei
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
Keeduväli on sisse lülitatud.
-
Paus on sees.
Automaatne soojenemine on sees.
PowerBoost on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
/
OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator): toiduvalmis‐
tamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
/
Lukustus /Lapselukk on sees.
Sobimatu või liiga väike keedunõu, või ei ole keeduväljal üldse kee‐
dunõud.
Automaatne väljalülitus on sees.
9
10
www.aeg.com
4.4 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
/
/
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Jääkkuumuse indikaatorid
annavad ülevaate
kasutatavate keeduväljade
temperatuurist. Süttida
võivad ka külgnevate
keeduväljade indikaatorid,
isegi juhul, kui te neid
parajasti ei kasuta.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Soojusaste
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
,1-3
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
4-7
5 tundi
puudutage 1 sekundi vältel
8-9
4 tundi
10 - 14
1,5 tundi
.
5.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
Sümbol
süttib ja 2 minuti pärast
lülitub keeduväli automaatselt välja.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
möödudes süttib
ja pliit lülitub
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
5.3 Soojusaste
Soojusastme määramiseks või
muutmiseks:
Puudutage juhtriba sobiva kuumusastme
juures või liigutage juhtribal sõrme, kuni
jõuate õige kuumusastmeni.
5.4 Keedualade kasutamine
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Suurema nõu puhul võite samaaegselt
kasutada kahte keeduvälja. Nõu peab
katma mõlema keeduvälja keskmeid ega
tohi ületada tähistatud ala.
EESTI
Kui nõu jääb kahe keeduvälja keskmete
vahele, ei lülitu sildühenduse funktsioon
sisse.
11
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
(
süttib). Puudutage kohe soovitud
soojusastet. 3 sekundi pärast süttib
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.7 PowerBoost
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keedualadel rohkem võimsust kasutada.
Funktsiooni saab induktsioonkeeduala
jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks.
Pärast seda lülitub induktsioonkeeduala
automaatselt tagasi kõrgeimale
soojusastmele.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduala jaoks funktsiooni
5.5 Bridge
Funktsioon töötab siis, kui
nõu katab kahe keeduvälja
keskmisi osi.
See funktsioon ühendab kaks
vasakpoolset keeduvälja ja need
töötavad kui üks keeduväli.
Määrake esmalt ühe vasakpoolse
keeduvälja soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage . Soojusastme
määramiseks või muutmiseks puudutage
ühte juhtsensoritest.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage . Keeduväljad töötavad
teineteisest sõltumatult.
5.6 Automaatne soojenemine
Kasutage seda funktsiooni soovitud
kuumuse kiiremaks saavutamiseks. Kui
funktsioon on sees, töötab keeduväli
kõigepealt kõrgeimal soojusastmel,
jätkates seejärel tööd soovitud kuumusel.
Funktsiooni sisselülitamiseks
peab keeduväli olema külm.
sisselülitamiseks: puudutage
süttib.
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.8 Taimer
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral
töötab.
Kõigepealt valige keeduvälja soojusaste,
seejärel funktsioon.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage taimeri nuppu , et valida
aeg (00–99 minutit). Kui keeduvälja
indikaator hakkab aeglaselt vilkuma,
toimub aja pöördloendus.
Järelejäänud aja kontrollimiseks:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejäänud
aeg.
Aja muutmiseks: valige keeduväli,
kasutades
. Puudutage
või
.
12
www.aeg.com
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
keeduväli
abil ja puudutage .
Järelejäänud aeg loetakse maha kuni
näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduväli on välja lülitatud.
Heli peatamine: puudutage
Kui funktsioon töötab, on juhtpaneelil
kõik muud sümbolid lukustatud.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
.
Puudutage
CountUp Timer (Loendustaimer)
Selle funktsiooni abil saate määrata, kui
kaua keeduväli töötab.
. Süttivad eelmised soojusastmed.
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
5.10 Lukustus
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
puudutage taimeril .
süttib. Kui
keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt
vilkuma, toimub aja loendus. Ekraanil
Valige kõigepealt soojusaste.
ja loendatud aeg
vaheldub
(minutites).
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Et vaadata, kui kaua keeduväli töötab:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse aeg, kui
kaua keeduväli töötab.
keeduväli
abil ja puudutage
Keeduvälja indikaator kustub.
või
puudutage
soojusaste.
.
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada
Minutilugejana, kui pliit on sisse lülitatud
ja keeduväljad ei tööta. Soojusastme
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
. Aja valimiseks vajutage
taimeri nuppu
või . Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
Heli peatamine: puudutage
.
See funktsioon ei mõjuta
keeduväljade tööd.
süttib 4
puudutage .
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
puudutage
, et funktsioon aktiveerida.
süttib.Soojusaste alandatakse
tasemele 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
ekraanil kuvatakse
5.9 Peata
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
. Süttib kasutatav
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
5.11 Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
4 sekundit.
abil.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
4 sekundit.
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
sisse
abil.
süttib. Puudutage
4
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
EESTI
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
13
abil,
5.12 OffSound Control
(Helide sisse- ja
väljalülitamine)
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
Puudutage 3 sekundit
. Puudutage taimeril
järgnevatest:
•
. Süttib
või
, et valida üks
– helid on väljas
•
– helid on sees
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
•
•
•
•
puudutades ;
Minutilugeja jõuab lõpule
Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
5.14 Hob²Hood
See on uudne automaatne funktsioon,
mis ühendab pliidi ja spetsiaalse
õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil
on infrapuna-signaalkommunikaator.
Ventilaatori kiirus määratakse
automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva
kõige kuumema nõu temperatuuri alusel.
Ventilaatori tööd saab pliidi kaudu ka
käsitsi juhtida.
Enamike õhupuhastite puhul
on kaugjuhtimine vaikimisi
välja lülitatud. Lülitage see
enne funktsiooni kasutamist
sisse. Lisateavet leiate
õhupuhasti
kasutusjuhendist.
5.13 Toitehaldus
•
•
•
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
Ekraanil olev soojusastme näit lülitub
valitud soojusastmelt vähendatud
soojusastmele ja tagasi. Mõne aja
pärast jääb vähendatud soojusastme
näit vähendatud soojusastmele
pidama.
Funktsiooni automaatne kasutamine
Funktsiooni automaatseks kasutamiseks
valige automaatrežiim H1 – H6. Algselt
on pliit seadistatud valikule
H5.Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te
pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude
temperatuuri automaatselt ja reguleerib
selle järgi ventilaatori kiirust.
Automaatrežiimid
Auto‐
maatne
tuli
Keemi‐
Praadi‐
ne1)
mine2)
Režiim
H0
Väljas
Väljas
Väljas
Režiim
H1
Sees
Väljas
Väljas
14
www.aeg.com
Auto‐
maatne
tuli
Keemi‐
Praadi‐
ne1)
mine2)
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
Režiim
H3
Sees
Väljas
Režiim
H4
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
Režiim
H5
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
2
Režiim
H6
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
2
3
Režiim
H2 3)
Ventilaa‐
tori kiirus
1
1) Seade tuvastab keemise ja lülitab ventilaatori
sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
2) Seade tuvastab praadimise ja lülitab ventilaato‐
ri sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega
sõltu temperatuurist.
Automaatrežiimi muutmine
1. Lülitage seade välja.
3 sekundi vältel.
2. Puudutage
Ekraan süttib ja kustub.
3. Puudutage
3 sekundi vältel.
4. Puudutage mõned korrad
süttib.
5. Puudutage taimeril
automaatrežiim.
, kuni
, et valida
Kui soovite õhupuhastit
kasutada otse õhupuhasti
paneeli kaudu, lülitage
funktsiooni automaatrežiim
välja.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Kui lõpetate
toiduvalmistamise ja pliidi
välja lülitate, võib õhupuhasti
veel veidi aega töötada.
Pärast seda lülitab süsteem
ventilaatori automaatselt
välja ja tõkestab selle
juhuslikku sisselülitamist
järgmise 30 sekundi jooksul.
Ventilaatori kiiruse käsitsi
reguleerimine
Funktsiooni saab kasutada ka käsitsi.
Selleks puudutage , kui pliit on sisse
lülitatud. Sellega lülitatakse funktsiooni
automaatrežiim välja ja te saate
ventilaatori kiirust käsitsi valida.
Vajutades , suurendate ventilaatori
kiirust ühe taseme võrra. Kui jõuate
intensiivsele tasemele ja vajutate uuesti
, lülitub ventilaatori kiirus tasemele 0,
mis lülitab õhupuhasti välja. Kui soovite
selle uuesti 1. kiirusel sisse lülitada,
puudutage .
Funktsiooni automaatrežiimi
sisselülitamiseks lülitage pliit
välja ja siis uuesti sisse.
Tule sisselülitamine
Pliidi saab seadistada selliselt, et tuli
läheks pliidi sisselülitamisel kohe
põlema. Selleks valige automaatrežiim
H1 – H6.
Õhupuhasti tuli kustub 2
minutit pärast pliidi
väljalülitamist.
EESTI
6.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
6.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
6.4 Näiteid pliidi
kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Kuumusaste
-1
1-3
15
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas pea‐
valt va‐ le.
jadusele
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25
šokolaad, želatiin.
Näpunäited
Aeg-ajalt segage.
16
www.aeg.com
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1-3
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 - 40
Valmistage kaane all.
3-5
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 - 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
5-7
Köögivilja, kala, liha aurutami‐
ne.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
7-9
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
7-9
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 - 150 Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
9 - 12
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
12 - 13
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
14
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 - 15
Pöörake poole aja möödudes.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
6.5 Näpunäiteid Hob²Hood
kasutamiseks
Kui kasutate pliiti funktsiooniga:
•
Kaitske õhupuhastit otsese
päikesevalguse eest.
• Ärge suunake õhupuhasti paneelile
halogeenvalgust.
• Ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni.
• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti
vahelist signaali (nt käega või nõu
käepidemega). Vt pilti.
Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.
EESTI
Muud kaugjuhitavad
seadmed võivad signaali
blokeerida. Kui te seda
pliidifunktsiooni kasutate,
ärge kasutage samaaegselt
muid kaugjuhitavaid
seadmeid.
17
Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga
Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga
õhupuhasteid, siis külastage meie
toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis
kasutavad seda funktsiooni, on
varustatud sümboliga .
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
•
•
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐
datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
ralik.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Te ei vali soojusastet 10 se‐
kundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
18
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sensor‐
välja.
Paus on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Juhtpaneelil on vett või ras‐
vapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega või
on sensor kahjustunud.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Hob²Hood ei tööta.
Juhtpaneel on kinni kaetud.
Eemaldage ese juhtpaneelilt.
Automaatne soojenemine ei
tööta.
Väli on tuline.
Laske väljal piisavalt jahtu‐
da.
Valitud on kõige kõrgem
soojusaste.
Kõrgeimal soojusastmel on
sama võimsus kui funktsioo‐
nil.
Soojusaste lülitub ühelt soo‐
jusastmelt teisele.
Toitehaldus on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
Asetage suuremad anumad
asub sensorväljale liiga lähe‐ tagumistele väljadele.
dal.
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub heli.
Helid on välja lülitatud.
Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐
päevane kasutamine".
Süttib
.
Lapselukk või Lukustus on
sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Süttib
.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate ebasobivat nõud.
Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid. Vt jaotist
"Tehnilised andmed".
EESTI
Probleem
Süttivad
ja number.
19
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti 30 sekundi möödu‐
des. Kui
süttib uuesti, ee‐
maldage pliit vooluvõrgust.
Lülitage pliit vooluvõrku ta‐
gasi 30 sekundi pärast. Kui
probleem ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piiksu‐
heli.
Elektriühendus on vale.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmeplaat
Mudel IKE64441IB
Tüüp 61 B4A 01 AA
Induktsioon 7.35 kW
Seerianr. .................
AEG
Tootenumber (PNC) 949 597 445 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.35 kW
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Nõu läbimõõt
maksimumkes‐ [mm]
tus [min]
Vasakpoolne
eesmine
2300
3200
10
125 - 210
Vasakpoolne ta‐ 2300
gumine
3200
10
125 - 210
Parempoolne
eesmine
2500
4
125 - 145
1400
20
www.aeg.com
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Nõu läbimõõt
maksimumkes‐ [mm]
tus [min]
Parempoolne
tagumine
1800
2800
10
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
145 - 180
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
IKE64441IB
Pliidi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade Vasakpoolne eesmine
läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
178,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
Keeduala puudutavad energianäidud on
märgitud vastavate keeduväljade
tähistega.
10.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
181,2 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
EESTI
21
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
22
www.aeg.com
EESTI
23
867357834-A-372019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising