AEG | IPE8457SFB | User manual | Aeg IPE8457SFB Handleiding

Aeg IPE8457SFB Handleiding
IPE8457SFB
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
26
51
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................9
6. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE..........................................................................14
7. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................17
8. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................20
9. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................20
10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 23
11. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................24
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
NEDERLANDS
3
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water.
Schakel het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv.
met een deksel of een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden
voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een
tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat
door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit
wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een
kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
NEDERLANDS
5
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
• Verwijder de afscheidingspanelen die
in de kast onder het apparaat zijn
geïnstalleerd.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
6
www.aeg.com
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Wanneer ze verwarmd worden,
kunnen vetten en oliën ontvlambare
dampen afgeven. Houd vlammen of
verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
NEDERLANDS
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen en stoom
om het apparaat te reinigen.
7
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.5 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
• Voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel, gebruikt
u het kabeltype: H05V2V2-F dat een
temperatuur van 90 °C of hoger
weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
3.4 Montage
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
min.
500mm
min.
50mm
8
www.aeg.com
Als het apparaat boven een
lade geïnstalleerd is, dan
kan tijdens het koken de
ventilatie van de kookplaat
de items die in de lade
geplaatst zijn verwarmen.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
3
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
3 Flexibele inductiekookzone die
bestaat uit vier secties
1
2
4.2 Indeling Bedieningspaneel
6
5
7
4
3
8
2
1
9
10
11
Om het bedieningspaneel en de zoneposities te zien, activeert u het apparaat met
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
NEDERLANDS
Tiptoets
9
Functie
Opmerking
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en uitschakelen.
Pauzeer
De functie in- en uitschakelen.
-
De tijd verlengen of verkorten.
-
Timerfunctie instellen.
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
FlexiBridge
Om over te schakelen tussen drie modi van
de functie.
PowerSlide
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
10
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
11
Vergrendelen / Kinderbeveiligingsinrichting
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
1
2
3
/
4
5
6
-
7
8
9
-
4.3 OptiHeat Control (3
stappen Restwarmte-indicator)
WAARSCHUWING!
/ / Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. De
aanduidingen tonen het
niveau van de restwarmte
voor de kookzones die u
momenteel gebruikt. De
aanduidingen kunnen ook
aangaan voor de
nabijgelegen kookzones,
zelfs als u deze niet gebruikt.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
Als de kookplaat uitgeschakeld is, zijn de
aanduidingen nog zichtbaar. Als de
kookplaat koud genoeg is, verdwijnen
ze.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
10
www.aeg.com
De regelbalken gaan aan als u de
kookplaat aanzet en gaan uit als u de
kookplaat uitschakelt.
Als de kookplaat is uitgeschakeld kunt u
alleen
zien.
5.2 Automatische
uitschakeling
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• u gedurende 50 seconden geen
kookgerei op de kookplaats zet,
• u binnen 50 seconden na het plaatsen
van het kookgerei geen warmtestand
instelt,
• u iets hebt gemorst of langer dan 10
seconden iets op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek). Als het geluidssignaal
klinkt, schakelt de kookplaat uit.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na 'n tijdje gaat
de kookplaat uit.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Warmte-instelling
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
5.3 Het gebruik van de
kookzones
LET OP!
Plaats geen heet kookgerei
op het bedieningspaneel. Er
bestaat een risico dat de
elektronische onderdelen
beschadigen.
Plaats het kookgerei in het midden van
de gekozen kookzone.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
Wanneer de pan is gedetecteerd, gaat
de kookstand 0 aan.
5.4 De warmte-instelling
Raak de regelbalk aan op de gewenste
warmtestand of glij met uw vinger over
de regelbalk om de warmtestand van
een kookzone in te stellen of te wijzigen.
Als u eenmaal een pan op de kookzone
zet en de kookstand instelt, blijft deze
gedurende 50 seconden gelijk nadat u
de pan heeft verwijderd. De regelbalk
knippert voor de tweede helft van die
tijd. Als u de pan binnen deze tijd weer
op de kookzone plaatst reactiveert de
kookstand. Zo niet wordt de kookzone
uitgeschakeld.
5.5 Vermogensbeheer-functie
• De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3680 W.
NEDERLANDS
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3680 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
• Voor kookzones met verminderd
vermogen toont het
bedieningspaneel alleen de maximaal
mogelijke warmte-instellingen.
• Als een hogere warmte-instelling niet
beschikbaar is verlaagt u die eerst
voor de andere kookzones.
• De activering van de functie is
afhankelijk van de grootte en het
aantal van de pannen
11
Stel de kookstand voor de juiste
kookzone in en daarna de functie.
1. Raak
aan om de functie in te
schakelen of de tijd te wijzigen.
De timercijfers
en de indicatoren
en
verschijnen op het scherm.
Als de timer niet wordt ingesteld,
verdwijnen
en
na 3 seconden.
2. Raak
of
aan om de tijd in te
stellen (00 - 99 minuten).
Na 3 seconden gaat de timer
,
automatisch aftellen. De indicatoren
verdwijnen.
en
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
signaal en knippert
te stoppen, raakt u
. Om het signaal
aan.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
en
aan. De indicatielampjes
gaan branden. Gebruik
of
om
op het display in te stellen. U
kunt ook het warmte-niveau instellen op
0. Als gevolg daarvan hoort u een geluid
en wordt de timer geannuleerd.
Kookwekker
5.6 PowerBoost
Deze functie activeert meer vermogen
voor de geschikte inductiekookzone,
afhankelijk van de grootte van het
kookgerei. De functie kan maar voor een
beperkte periode worden geactiveerd.
Druk op
om de functie voor de
kookzone te activeren.
De functie wordt automatisch
uitgeschakeld.
Raadpleeg voor maximale
tijdsduur 'Technische
gegevens'.
5.7 Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik deze functie om aan te geven
hoe lang een kookzone moet werken
tijdens een enkele kooksessie.
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld maar de kookzones niet
werken.
Plaats een pan op een kookzone om het
symbool
te zien.
1. Raak
om de functie te activeren.
2. Raak
of
aan om de tijd in te
stellen.
De functie wordt automatisch na 4
seconden gestart.
Als u de functie instelt, kunt u de pan
verwijderen.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
. Tik op
signaal en knippert
het signaal uit te schakelen.
om
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan. De aanduidingen
en
12
www.aeg.com
gaan branden. Gebruik
of
om
op het display in te stellen.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
5.8 Pauzeer
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie actief is, kunnen de
symbolen
,
of
worden gebruikt.
Tik op
om de functie in te schakelen.
De warmte-instelling wordt verlaagd naar
1.
Voor het uitschakelen van de functie
aan. De voorgaande warmteraakt u
instelling gaat aan.
5.9
Vergrendelen
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookplaat in
werking is. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Tik op
om de functie in te schakelen.
Als u de functie wilt deactiveren, houdt u
ingedrukt.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.10
Kinderbeveiligingsinrichting
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Schakel eerst de kookplaat in, maar stel
geen kookstand in.
Raak
aan totdat u het geluid hoort en
de indicator oplicht om de functie te
activeren.
De regelbalken verdwijnen. Schakel de
kookplaat uit.
Als u de kookplaat
uitschakelt, is de functie nog
steeds actief.
Om de functie gedurende één
kooksessie te deactiveren: Schakel de
kookplaat in met
.
gaat branden.
Raak
aan totdat u het geluid hoort en
de indicator uit gaat. De regelbalk
verschijnt. Stel de warmte in binnen 50
seconden.U kunt de kookplaat bedienen.
Als u de kookplaat uitschakelt met
de functie nog steeds actief.
is
Om de functie permanent te
deactiveren: activeer de kookplaat en
totdat u
stel geen kookstand in. Raak
een geluid hoort en de indicator uit gaat.
De regelbalken verschijnen. Schakel de
kookplaat uit.
5.11 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel eerst de kookplaat uit.
3 seconden aan om de
1. Raak
functie in te schakelen.
Het display gaat aan en uit.
2. Raak
of
3 seconden aan.
gaat aan.
3. Raak
van de timer aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
4. Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat
automatisch uitschakelt.
staat, kunt u de
Als de functie op
geluiden alleen horen als:
• u aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
5.12
Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
NEDERLANDS
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat is oorspronkelijk
ingesteld op H5. De afzuigkap reageert
als u de kookplaat bedient. De kookplaat
herkent de temperatuur van de pannen
automatisch en stelt de snelheid van de
ventilator erop af.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 - H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
Automatische modi
Auto- Koken1)
matische
verlichting
Bak-
Modus H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
Modus H6
Aan
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
ken2)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus
veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
3 seconden aan.
Het display gaat aan en uit.
Auto- Koken1)
matische
verlichting
Bak-
3. Raak
3 seconden aan.
ken2)
4. Raak
gaat.
een paar keer aan tot
Modus H0
Uit
Uit
Uit
Modus H1
Aan
Uit
Uit
Modus H23) Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus H3
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Aan
13
aan
van de timer aan om een
5. Raak
automatische modus te selecteren.
Als u stopt met koken en de kookplaat
uitschakelt, kan de ventilator nog even
blijven werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator automatisch uit en
wordt voorkomen dat u de ventilator per
ongeluk de komende 30 seconden
activeert.
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
14
www.aeg.com
De ventilatorsnelheid
handmatig bedienen
U kunt de ventilator van de kookplaat
handmatig bedienen.
Raak
aan als de kookplaat actief is.
Dit schakelt de automatische bediening
van de functie uit zodat u de
ventilatorsnelheid handmatig kunt
veranderen.
Als u op
drukt, wordt de
ventilatorsnelheid met één verhoogd. Als
u een intensief niveau bereikt en weer op
drukt, stelt u de ventilatorsnelheid in
op 0 waardoor de afzuigkapventilator
uitschakelt. Om de ventilator weer te
starten met ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
6. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 FlexiBridge -functie
De flexibele inductiekookzone bestaat
uit vier gedeelten. De gedeelten kunnen
worden gecombineerd in twee
kookzones met verschillende maten, of in
één grote kookzone. De zijkanten van de
zones die samenwerken, gaan branden
en ze worden aan elkaar verbonden met
een kortere brandende lijnen.U kiest de
combinatie van de zones door de modus
te kiezen die van toepassing is op het
formaat van het kookgerei dat u wilt
gebruiken. Er bestaan drie modi:
Standaard (automatisch geactiveerd als u
de kookplaat aanzet), Big Bridge (grote
overbrugging) en Max Bridge (maximale
overbrugging).
Gebruik de twee
regelbalken aan de
linkerkant om de kookstand
in te stellen.
Schakelen tussen de modi
Gebruik de tiptoets om tussen de modi
te schakelen:
.
Als u tussen de modi
schakelt dan wordt de
warmte-instelling teruggezet
op 0.
Diameter en positie van het kookgerei
Kies de modus die aansluit op de
afmeting en de vorm van het kookgerei.
Het kookgerei moet de geselecteerde
zone zoveel mogelijk bedekken. Plaats
het kookgerei in het midden van de
geselecteerde zone!
Plaats kookgerei met een
bodemdiameter die kleiner is dan 160
mm op het midden van een enkel
gedeelte.
NEDERLANDS
15
Juiste positie voor kookgerei:
Onjuiste positie kookgerei:
100-160mm
Plaats het kookgerei met een
bodemdiameter die groter is dan 160
mm in het midden van twee gedeelten.
6.3 FlexiBridge Big Bridgemodus (grote overbrugging)
Om de modus te activeren, drukt u op
> 160 mm
6.2 FlexiBridge
Standaardmodus
Deze modus wordt geactiveerd als u de
kookplaat aanzet. Het brengt de
gedeelten samen in twee afzonderlijke
kookzones. De zijkanten van de zones
die in deze modus samenwerken gaan
branden en ze worden verbonden met
kortere brandende lijnen.U kunt de
warmte-instelling voor iedere zone apart
instellen. Gebruik de twee regelbalken
aan de linkerkant.
totdat u het lampje
van de juiste
modus ziet. Deze modus brengt drie
achterste gedeelten samen in één
kookzone. Het voorste gedeelte is niet
verbonden en blijft werken als
afzonderlijke kookzone. U kunt de
warmte-instelling voor elke zone
afzonderlijk instellen. Gebruik twee
regelbalken aan de linker zijkant.
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u
het kookgerei op de drie
samengebrachte gedeelten plaatsen. Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan
twee gedeelten, knippert de regelbalk
en schakelt de zone na 2 minuten uit.
16
www.aeg.com
Onjuiste positie kookgerei:
Onjuiste positie kookgerei:
6.4 FlexiBridge Max Bridge
mode (Maximale
overbrugging)
Om de modus te activeren, drukt u op
6.5
totdat u het lampje
van de juiste
modus ziet. Deze modus brengt alle
gedeelten samen in één kookzone.
Gebruik een van de twee regelbalken
links om de warmte-instelling te
bedienen.
Deze functie maakt het u mogelijk de
temperatuur aan te passen door het
kookgerei naar een andere positie op de
inductiekookzone te bewegen.
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u
het kookgerei op de vier
samengebrachte gedeelten plaatsen. Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan
drie gedeelten, knippert de regelbalk en
schakelt de zone na 2 minuten uit.
PowerSlide
De functie verdeelt de inductiekookzone
in drie zones met verschillende warmteinstellingen. De kookplaat neemt de
positie van het kookgerei weer en past
de warmte-instelling aan op de positie. U
kunt het kookgerei in de voorste, de
middelste of de achterste positie zetten.
Als u het kookgerei in de voorste positie
plaatst, krijgt u de hoogste kookstand.
Om het te verminderen, verplaatst u het
kookgerei naar de middelste of achterste
positie.
NEDERLANDS
17
Gebruik maar één pot als u
met deze functie werkt.
Als u de warmte-instelling
wilt wijzigen, tilt u de pan op
en zet u hem op een andere
zone. Als u he kookgerei
verschuift, kunnen er krassen
en een verkleuring van het
oppervlak ontstaan.
• de minimale bodemdiameter van het
kookgerei moet voor deze functie 160
mm zijn.
• Als u de pan in de voorste positie
plaatst, licht
op het
bedieningspaneel op. De regelbalk
toont de standaard warmte-instelling
.
• Als u de pan in de middelste positie
plaatst, licht
op het
bedieningspaneel op. De
bedieningsbalk toont de standaard
warmte-instelling .
• Als u de pan in de achterste positie
op het
plaatst, licht
bedieningspaneel op. De
bedieningsbalk toont de standaard
warmte-instelling
• Gebruik de bedieningsstrip linksvoor
om de standaard warmte-instelling te
wijzigen. U kunt de standaard warmteinstelling alleen veranderen als de
functie actief is. U kunt de warmteinstelling voor elke positie afzonderlijk
wijzigen. De kookplaat zal uw
instellingen onthouden voor de
volgende keer dat u de functie
activeert.
Tik op
om de functie in te schakelen.
De indicator gaat branden en de
regelbalk geeft de standaard warmteinstelling weer.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan.
.
7. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikte pannen.
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems
schoon en droog zijn
voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Materiaal van het kookgerei
Afmetingen van de pannen
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt door
de fabrikant).
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
18
www.aeg.com
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Raadpleeg "Technische
gegevens".
7.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• kraakgeluid: kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van een
kookzone met een hoge kookstand
en als het kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (een
sandwich-constructie).
• bromgeluid: als u een hoge
kookstand gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
7.3 Öko Timer (Eco Timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
7.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Warmte-instelling
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
NEDERLANDS
19
Warmte-instelling
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
6-7
Zacht bakken: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever,
roux, eieren, pannenkoeken,
donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
Kook grote hoeveelheden water. PowerBoost wordt geactiveerd.
7.5 Praktische tips voor
Hob²Hood
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de
afzuigkap niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand, een
handgreep van een pan of een grote
pan). Zie de afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het
signaal hinderen. Gebruik
dergelijke apparaten niet in
de buurt van de kookplaat
terwijl Hob²Hood
ingeschakeld is.
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
hebben.
werken moeten het symbool
20
www.aeg.com
8. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
De afdruk op de flexibele
inductiekookzone kan vies
worden of van kleur
veranderen door schuivende
pannen. U kunt de zone op
de normale manier
schoonmaken.
8.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
9. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
Oplossing
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
21
Oplossing
Stel gedurende 50 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 50 seconden
in.
U hebt 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Pauzeer is in werking.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
U kunt de maximale warmtestand niet instellen voor één
van de kookzones.
U kunt een van de kookzones niet activeren.
De andere zones verbruiken
het maximaal beschikbare
vermogen.
Uw kookplaat werkt correct.
Verlaag de warmtestand van
de andere kookzones die op
dezelfde fase zijn aangesloten.
Zie "Energiebeheer".
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal
als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op sensorveld
gezet.
Verwijder het object van het
sensorveld.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet.
U dekte het bedieningspaneel af.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
U maakt gebruik van een he- Gebruik een kleinere pan,
le grote pan die het signaal verander van kookzone of
blokkeert.
bedien de afzuigkap handmatig.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Er klinkt geen geluidsignaal De signalen zijn uit.
wanneer u de tiptoetsen van
het bedieningspaneel aanraakt.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
22
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De flexibele inductiekookzo- Het kookgerei staat op een
ne verwarmt het kookgerei
verkeerde plek op de flexiniet.
bele inductiekookzone.
Zet het kookgerei op de juiste plek op de flexibele inductiekookzone. De plaats
van het kookgerei is afhankelijk van de geactiveerde
functie of functiemodus. Zie
"Flexibele inductiekookruimte".
De diameter van de bodem
van het kookgerei is incorrect voor de geactiveerde
functie of functiemodus.
Gebruik alleen pannen met
een diameter die geschikt is
voor de geactiveerde functie
of functiemodus. Gebruik
pannen met een diameter
kleiner dan 160 mm op één
deel van de flexibele inductiekookzone. Zie "Flexibele
inductiekookruimte".
Kinderbeveiligingsinrichting
of Vergrendelen werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
De bedieningsbalk knippert. Er staat geen kookgerei op
de zone, of de zone is niet
volledig bedekt.
gaat branden.
Zet kookgerei op de zone,
zodat het kookgerei de zone
volledig bedekt.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Aanwijzingen en tips'.
De diameter van de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
FlexiBridge is in werking.
Eén of meerdere delen van
de werkende functiemodus
wordt niet afgedekt door het
kookgerei.
Zet het kookgerei op het
juiste aantal delen van de
werkende functiemodus of
wijzig de functiemodus. Zie
"Flexibele inductiekookruimte".
PowerSlide is in werking. Er
worden twee pannen geplaatst op de flexibele inductiekookzone.
Gebruik slechts één pan. Zie
"Flexibele inductiekookruimte".
NEDERLANDS
23
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in.
Wanneer weer verschijnt,
trekt u de stekker van de
kookplaat uit het stopcontact. Steek de stekker van de
kookplaat er na 30 seconden
weer in. Als het probleem
zich blijft voordoen, neem
dan contact op met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
9.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
10. TECHNISCHE GEGEVENS
10.1 Typeplaatje
Model IPE8457SFB
Type 62 D4A 21 AA
Inductie 7.35 kW
Ser.Nr. .................
AEG
PNC 949 597 724 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Gemaakt in Duitsland
7.35 kW
10.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Middenachter
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
1800
2800
10
145 - 180
24
www.aeg.com
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Flexibele induc- 2300
tiekookzone
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
3200
10
minimaal 100
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
11. ENERGIEZUINIGHEID
11.1 Productinformatie volgens EU 66/2014 alleen geldig voor
EU-markt
Modelidentificatie
IPE8457SFB
Type kookplaat
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Aantal kookzones
1
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones Middenachter
(Ø)
Rechtsvoor
21,0 cm
18,0 cm
Lengte (L) en breedte (B)
van kookgedeelte
Links
L 41,8 cm
B 24,8 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Middenachter
Rechtsvoor
190,8 Wh/kg
194,2 Wh/kg
Energieverbruik van de
kookzone (EC electric cooking)
Links
187,0 Wh/kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
11.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
189,2 Wh/kg
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
NEDERLANDS
25
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
26
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................26
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................29
3. INSTALLATION..........................................................................................................31
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................32
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 34
6. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE.......................................................39
7. CONSEILS.................................................................................................................. 42
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................44
9. DÉPANNAGE.............................................................................................................45
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................48
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 49
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
FRANÇAIS
27
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles peuvent devenir
chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
FRANÇAIS
•
29
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Chaque appareil est doté de
ventilateurs de refroidissement dans
le fond.
• Si l'appareil est installé au-dessus
d'un tiroir :
– Ne rangez pas de feuilles ni de
petits bouts de papier qui
pourraient être aspirés et
endommager les ventilateurs de
refroidissement ou le système de
refroidissement.
– Laissez une distance d'au moins 2
cm entre le fond de l'appareil et
les objets rangés dans le tiroir.
• Retirez les panneaux de séparation
installés dans le meuble sous
l'appareil.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
30
www.aeg.com
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu’elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
• N’utiliser que des dispositifs
d’isolation corrects : coupe-circuits de
protection de ligne, fusibles. (les
fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et
des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients s'évaporer entièrement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.4 Entretien et Nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
31
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
32
www.aeg.com
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
Si l'appareil est installé audessus d'un tiroir, la
ventilation de la table de
cuisson peut chauffer les
éléments rangés dans le
tiroir durant la cuisson.
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
3
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
3 Zone de cuisson à induction flexible
composée de quatre sections
1
2
FRANÇAIS
33
4.2 Description du bandeau de commande
6
7
5
4
3
8
2
1
9
10
11
Pour afficher le bandeau de commande et la position des zones, allumez l'appareil en
appuyant sur
.
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
Pause
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
-
Pour régler la fonction Minuteur.
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
7
FlexiBridge
Pour parcourir les trois modes de la fonction.
8
PowerSlide
Pour activer et désactiver la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
10
PowerBoost
Pour activer la fonction.
11
Verrouillage / Dispositif
de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
de commande.
1
2
3
/
4
5
6
9
-
-
34
www.aeg.com
4.3 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à trois
niveaux)
AVERTISSEMENT!
/
/
Il y a risque de
brûlures par la chaleur
résiduelle. Les voyants
indiquent le niveau de
chaleur résiduelle des zones
de cuisson que vous utilisez
actuellement. Les voyants
des zones voisines peuvent
également s'allumer, même
si vous ne les utilisez pas.
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des récipients de
cuisson. La vitrocéramique est chauffée
par la chaleur des récipients.
Lorsque la table de cuisson est éteinte,
les voyants sont toujours visibles. Une
fois la table de cuisson assez froide, ils
disparaissent.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
Les bandeaux de sélection s'allument
lorsque vous allumez la table de cuisson
et s'éteignent lorsque vous éteignez la
table de cuisson.
Lorsque la table de cuisson est éteinte,
Laissez refroidir la zone de cuisson
avant de réutiliser la table de cuisson.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Après un certain temps, la
table de cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau de cuisson
La table de cuisson
s'éteint au bout de
1-2
6 heures
3-4
5 heures
5.2 Arrêt automatique
5
4 heures
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
6-9
1,5 heures
seule la touche sensitive
est visible.
• vous n'avez placé aucun récipient sur
la table de cuisson pendant
50 secondes,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson dans les 50 secondes après
avoir posé le récipient,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon). Lorsque vous entendez le
signal sonore, la table de cuisson
s'éteint. Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
• la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
5.3 Utilisation des zones de
cuisson
ATTENTION!
Ne posez pas de récipients
chauds sur le bandeau de
commande. Ils peuvent
endommager les
composants électroniques.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
Posez le récipient au centre de la zone
de cuisson souhaitée. Les zones de
cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond
du récipient utilisé.
Une fois le récipient détecté, le niveau
de cuisson 0 s'affiche.
•
•
35
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3680 W.
La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple
dépasse 3 680 W.
La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
Pour les zones de cuisson à puissance
réduite, le bandeau de commande
indique les plus hauts niveaux de
cuisson possibles.
Si un niveau de chaleur supérieur
n'est pas disponible, commencez par
réduire le niveau des autres zones de
cuisson.
L'activation de la fonction dépend de
la taille et du nombre de récipients.
5.4 Le niveau de cuisson
Pour régler ou changer le niveau de
cuisson d'une zone de cuisson, touchez
le réglage souhaité sur le bandeau de
sélection, ou faites glisser votre doigt le
long du bandeau de sélection.
5.6 PowerBoost
Lorsque vous placez un récipient sur la
zone et que vous sélectionnez un niveau
de cuisson, celui-ci reste inchangé
pendant les 50 secondes qui suivent le
retrait du récipient. Le bandeau de
sélection clignote durant la seconde
moitié du temps. Si vous reposez le
récipient sur la zone de cuisson durant ce
laps de temps, le niveau de cuisson est
réactivé. Dans le cas contraire, la zone de
cuisson se désactive.
5.5 Fonction Gestionnaire de
puissance
• Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
Cette fonction donne plus de puissance
à la zone de cuisson à induction
appropriée, en fonction de la taille du
récipient. La fonction peut être activée
pour une durée limitée uniquement.
Appuyez sur
pour activer la fonction
sur la zone de cuisson.
La fonction se désactive
automatiquement.
Pour connaître les valeurs de
durée maximales, reportezvous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
36
www.aeg.com
5.7 Minuteur
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
sonore retentit et
Minuteur dégressif
sur
Utilisez cette fonction pour régler la
durée de fonctionnement d'une zone de
cuisson, uniquement pour une session.
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
et
les voyants
s'allument.
Si le minuteur n'est pas réglé,
et
s'éteignent au bout de 3 secondes.
ou
pour régler la
2. Appuyez sur
durée (00 - 99 minutes).
Au bout de 3 secondes, le décompte
démarre automatiquement. Les voyants
, et
s'éteignent.
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
clignote. Pour
sonore retentit et
éteindre le signal, appuyez sur
.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
. Les voyants
et
Appuyez sur la touche
s'allument.
ou
pour
s'affiche. Vous pouvez
que
également régler le niveau de cuisson
sur 0. Un signal sonore retentit alors, et
le minuteur est annulé.
Minuteur
Vous pouvez utiliser cette fonction
lorsque la table de cuisson est allumée
mais que les zones de cuisson sont
éteintes.
Placez un récipient sur une zone de
cuisson pour voir le symbole
1. Appuyez sur
fonction.
.
pour activer la
ou
pour
2. Appuyez sur la touche
régler la durée.
La fonction démarre automatiquement
au bout de 4 secondes.
Lorsque la fonction est réglée, vous
pouvez retirer le récipient.
pour arrêter le signal sonore.
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
. Les voyants
et
s'allument.
Appuyez sur la touche
que
ou
pour
s'affiche.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
pour activer la
1. Appuyez sur
fonction ou modifier la durée.
Les chiffres du minuteur,
clignote. Appuyez
5.8 Pause
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est activée, les
symboles
utilisés.
,
ou
peuvent être
Appuyez sur
pour activer la fonction.
Le niveau de cuisson passe à 1.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
la touche . Le niveau de cuisson
précédent s'allume.
5.9
Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que le
fonctionnement de la table de cuisson.
Vous éviterez ainsi une modification
accidentelle du réglage du niveau de
cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
pour activer la fonction.
Appuyez sur
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
la touche
.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
FRANÇAIS
5.10 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Commencez par allumer la table de
cuisson et ne sélectionnez aucun niveau
de cuisson.
Appuyez sur jusqu'à ce qu'un signal
sonore retentisse et que le voyant
s'allume pour activer la fonction.
Les bandeaux de sélection disparaissent.
Éteignez la table de cuisson.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, la fonction
est de toujours activée.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
jusqu'à ce que le signal
Appuyez sur
sonore retentisse et que le voyant
s'éteigne. Le bandeau de sélection
apparaît. Réglez le niveau de cuisson
dans les 50 secondes qui suivent.Vous
pouvez faire fonctionner la table de
cuisson. Lorsque vous éteignez la table
de cuisson avec
toujours activée.
, la fonction est de
Pour désactiver la fonction de façon
permanente : allumez la table de
cuisson et ne sélectionnez aucun niveau
de cuisson. Appuyez sur
jusqu'à ce
qu'un signal sonore retentisse et que le
voyant s'allume. Les bandeaux de
sélection apparaissent. Éteignez la table
de cuisson.
5.11 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
Éteignez d'abord la table de cuisson.
1. Appuyez sur
pendant 3 secondes
pour activer la fonction.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
2. Appuyez sur
ou
pendant 3 secondes.
s'allume.
37
3. Appuyez sur la touche
du
minuteur pour choisir l'une des
options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
•
- les signaux sonores sont
activés
4. Pour confirmer le réglage, attendez
que la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
, l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
vous appuyez sur
Minuteur se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5.12
Hob²Hood
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de connecter la table
de cuisson à une hotte spéciale. La table
de cuisson et la hotte disposent toutes
les deux d'un communicateur de signal
infrarouge. La vitesse du ventilateur est
définie automatiquement d'après le
réglage du mode et la température du
récipient le plus chaud se trouvant sur la
table de cuisson. Vous pouvez
également activer le ventilateur
manuellement depuis la table de
cuisson.
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la
fonction, réglez le mode automatique sur
H1 - H6. Par défaut, la table de cuisson
est réglée sur H5. La hotte réagit dès
que vous allumez la table de cuisson. La
table de cuisson détecte
automatiquement la température du
récipient et ajuste la vitesse du
ventilateur.
38
www.aeg.com
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson
pour l'éclairage s'allume
automatiquement dès que la table de
cuisson est allumée. Pour ce faire, réglez
le mode automatique sur H1 - H6.
L'éclairage de la hotte
s'éteint 2 minutes après
avoir éteint la table de
cuisson.
Modes automatiques
Éclairage
automatique
Faire
Faire fri-
bouillir1) re2)
Mode H0
Éteint Éteint
Éteint
Mode H1
Allumé
Éteint
Éteint
Mode H23)
Allumé
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H3
Allumé
Éteint
Mode H4
Allumé
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Allumé
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 2
Allumé
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 2
lateur 3
Mode H5
Mode H6
Vitesse
du ventilateur 1
1) La table de cuisson détecte le processus
d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur
en fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en
fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclairage
sans tenir compte de la température.
Modification du mode
automatique
1. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
3. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
ce que
jusqu'à
s'affiche.
5. Appuyez sur la touche
du
minuteur pour sélectionner un mode
automatique.
Lorsque la cuisson est terminée et que
vous désactivez la table de cuisson, le
ventilateur de la hotte peut continuer de
fonctionner pendant un certain temps.
Au bout d'un moment, le système
désactive automatiquement le
ventilateur et vous empêche de l'activer
accidentellement durant les 30 secondes
qui suivent.
Pour faire fonctionner
directement la hotte,
désactivez le mode
automatique de la fonction
sur le bandeau de
commande de la hotte.
Activation manuelle de la
vitesse du ventilateur
Vous pouvez également activer le
ventilateur manuellement, depuis la
table de cuisson.
Appuyez sur la touche
lorsque la table
de cuisson est allumée.
Cela désactive le fonctionnement
automatique de la fonction et vous
permet de modifier manuellement la
vitesse du ventilateur.
En appuyant sur la touche , la vitesse
du ventilateur est augmentée d'un palier.
Lorsque vous atteignez un niveau intensif
à
et que vous appuyez sur la touche
nouveau, la vitesse du ventilateur revient
à 0, désactivant ainsi le ventilateur de la
hotte. Pour réactiver le ventilateur à
vitesse 1, appuyez sur la touche .
FRANÇAIS
39
Pour activer le
fonctionnement
automatique de la fonction,
éteignez puis rallumez la
table de cuisson.
6. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Fonction FlexiBridge
La zone de cuisson à induction flexible
est composée de quatre sections. Les
sections peuvent être associées en deux
zones de cuisson de taille différente ou
en une seule grande zone de cuisson.
Les contours des zones fonctionnant
ensemble avec ce mode s'éclairent. Ils
sont reliés par des lignes éclairées plus
courtes.Choisissez la combinaison de
sections en sélectionnant le mode le plus
adapté à la taille du récipient que vous
souhaitez utiliser. Trois modes sont
proposés : Standard (s'active
automatiquement lorsque vous allumez
la table de cuisson), Big Bridge et Max
Bridge.
Pour régler le niveau de
cuisson, utilisez deux
bandeaux de sélection du
côté gauche.
Choisissez le mode qui correspond aux
dimensions et à la forme de l'ustensile.
L'ustensile doit recouvrir le plus possible
la zone sélectionnée. Placez l'ustensile
au centre de la zone sélectionnée !
Placez l'ustensile avec un fond de moins
de 160 mm de diamètre au centre sur
une seule section.
100-160mm
Placez l'ustensile avec un fond de plus
de 160 mm de diamètre au centre entre
deux sections.
Basculement entre les modes
Pour basculer entre les modes, utilisez la
touche sensitive :
.
> 160 mm
Lorsque vous basculez entre
les modes, le niveau de
cuisson revient à 0.
Diamètre et position de l'ustensile
6.2 Mode standard FlexiBridge
Ce mode s'active lorsque vous allumez la
table de cuisson. Il relie les sections en
40
www.aeg.com
deux zones de cuisson distinctes. Les
contours des zones fonctionnant
ensemble avec ce mode s'éclairent. Ils
sont reliés par des lignes éclairées plus
courtes.Vous pouvez régler séparément
le niveau de cuisson de chaque zone.
Utilisez deux bandeaux de sélection du
côté gauche.
bandeaux de sélection de gauche.
Bonne position du récipient :
Bonne position du récipient :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
l'ustensile sur les trois sections
fusionnées. Si vous utilisez un récipient
plus petit que les deux sections, le
bandeau de sélection clignote et la zone
s'éteint au bout de 2 minutes.
Mauvaise position du récipient :
Mauvaise position du récipient :
6.3 FlexiBridge Mode Big
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que le voyant de mode
s'allume. Ce mode
correspondant
relie trois sections arrière en une seule
zone de cuisson. La section avant n'est
pas reliée et fonctionne comme une
zone de cuisson séparée. Vous pouvez
régler le niveau de cuisson séparément
pour chaque zone. Utilisez les deux
6.4 FlexiBridge Mode Max
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que le voyant de mode
s'allume. Ce mode
correspondant
fusionne toutes les sections en une seule
zone de cuisson. Pour régler le niveau de
cuisson, utilisez un des deux bandeaux
de sélection de gauche.
FRANÇAIS
41
en fonction de sa position. Vous pouvez
placer le récipient à l'avant, au milieu ou
à l'arrière. Si vous posez le récipient à
l'avant, le niveau de cuisson le plus élevé
est sélectionné. Pour le diminuer,
déplacez le récipient vers le milieu ou
l'arrière.
Bonne position du récipient :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
l'ustensile sur les quatre sections
fusionnées. Si vous utilisez un récipient
plus petit que les trois sections, le
bandeau de sélection clignote et la zone
s'éteint au bout de 2 minutes.
N'utilisez qu'un seul
récipient lorsque vous
utilisez cette fonction.
Si vous souhaitez changer le
niveau de cuisson, soulevez
le récipient et posez-le sur
une zone différente. Faire
glisser le récipient sur la
zone de cuisson peut rayer
et décolorer la surface.
Mauvaise position du récipient :
• Le fond de l'ustensile doit présenter
un diamètre minimal de 160 mm pour
cette fonction.
• Si vous placez un récipient en position
avant,
s'allume sur le bandeau de
commande. Le niveau de cuisson par
défaut s'affiche sur le bandeau de
sélection .
• Si vous placez un récipient en position
s'allume sur le bandeau
centrale,
de commande. Le niveau de cuisson
par défaut s'affiche sur le bandeau de
sélection .
• Si vous placez un récipient en position
6.5
PowerSlide
Cette fonction vous permet de régler la
température en déplaçant l'ustensile à
un autre endroit de la zone de cuisson à
induction.
Cette fonction divise la zone de cuisson
à induction en trois zones ayant chacune
un niveau de cuisson différent. La table
de cuisson détecte la position du
récipient et ajuste le niveau de cuisson
s'allume sur le bandeau de
arrière,
commande. Le niveau de cuisson par
défaut s'affiche sur le bandeau de
sélection
.
42
www.aeg.com
modifier le niveau de cuisson par
défaut uniquement si la fonction est
activée. Vous pouvez changer les
niveaux de cuisson séparément pour
chaque position. La table de cuisson
se souviendra des niveaux de cuisson
la prochaine fois que vous activerez
cette fonction.
• Pour changer le niveau de cuisson par
défaut, utilisez le bandeau de
sélection avant gauche. Vous pouvez
Appuyez sur
pour activer la fonction.
Le voyant s'allume et le niveau de
cuisson par défaut s'affiche sur le
bandeau de sélection.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
.
7. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Récipients
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du
récipient.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Assurez-vous que le fond du
récipient est propre avant de
le placer sur la surface de la
table de cuisson.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au
diamètre du fond du récipient utilisé.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
7.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez une zone
de cuisson avec un niveau de
puissance élevé et le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
FRANÇAIS
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : une commutation
électrique se produit.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de l'appareil.
7.3 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
43
7.4 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson
utilisée à un niveau de cuisson moyen
utilise moins de la moitié de sa
puissance.
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies
à titre indicatif.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
1
Conservez les aliments cuits au au bechaud.
soin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus de liquide que de riz, mélangez les aliments à base de
laitage à la moitié du temps
de cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillères à
soupe de liquide
4-5
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, corau bedons bleus de veau, côtelettes, soin
rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
Retournez à la moitié du
temps.
7-8
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
44
www.aeg.com
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction PowerBoost est activée.
7.5 Conseils pour Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
• Ne bloquez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec la main, la poignée
d'un ustensile ou un grand récipient).
Reportez-vous à l'image.
La hotte sur l'illustration est
uniquement donnée à titre d'exemple.
Les autres appareils
télécommandés peuvent
bloquer le signal. N'utilisez
pas ce type d'appareil à
proximité de la table de
cuisson lorsque la fonction
Hob²Hood est activée.
Hottes dotées de la fonction
Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des
hottes dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
consommateurs. Les hottes AEG qui sont
dotées de cette fonction doivent porter
le symbole .
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
FRANÇAIS
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
L'imprimé sur la zone de
cuisson à induction flexible
peut se salir ou changer de
couleur en déplaçant les
récipients. Vous pouvez
nettoyer cette zone
normalement.
8.2 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
plastique, le sucre et les aliments
45
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface
vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de
vinaigre et nettoyez la surface vitrée
avec un chiffon.
9. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
9.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
la table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous ne réglez pas le niveau
de cuisson dans les 50 secondes.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
50 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
46
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
Pause est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Vous n'arrivez pas à sélectionner le niveau de cuisson
maximal de l'une des zones
de cuisson.
Vous n'arrivez pas à activer
l'une des zones de cuisson.
Les autres zones consomment déjà la puissance maximale disponible.
Votre table de cuisson fonctionne correctement.
Diminuez la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à la même phase.
Reportez-vous au chapitre
« Gestionnaire de puissance ».
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson s'éteint.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps ou le capteur est endommagé.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Hob²Hood ne fonctionne
pas.
Vous avez couvert le bandeau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
Vous utilisez un très grand
récipient qui bloque le signal.
Utilisez un plus petit récipient, changez la zone de
cuisson ou faites fonctionner
la hotte manuellement.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
de cuisson arrière, si possible.
Les touches sensitives sont
chaudes.
Aucun signal sonore ne se
Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous
désactivés.
appuyez sur les touches sensitives du bandeau.
Activez les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
FRANÇAIS
47
Problème
Cause possible
La zone de cuisson à induction flexible ne chauffe pas
le récipient.
Le récipient est mal position- Replacez le récipient dans la
né sur la zone de cuisson à
bonne position sur la zone
induction flexible.
de cuisson à induction flexible. La position du récipient
dépend de la fonction ou du
mode de fonctionnement
activés. Reportez-vous au
chapitre « Zone de cuisson à
induction flexible ».
Le diamètre du fond du récipient ne correspond pas à la
fonction ou au mode de
fonctionnement activés.
s'allume.
Le bandeau de sélection clignote.
Solution
Utilisez un récipient dont le
fond est d'un diamètre
adapté à la fonction ou au
mode de fonctionnement
activés. Utilisez un récipient
dont le fond est d'un diamètre inférieur à 160 mm sur
une seule section de la zone
de cuisson à induction flexible. Reportez-vous au chapitre « Zone de cuisson à induction flexible ».
Dispositif de sécurité enfants Reportez-vous au chapitre
ou Verrouillage est activée.
« Utilisation quotidienne ».
Il n'y a aucun récipient sur la Placez un récipient sur la zozone ou la zone n'est pas en- ne et assurez-vous qu'il coutièrement couverte.
vre entièrement la zone de
cuisson.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez des récipients adaptés. Reportez-vous au chapitre « Conseils ».
Le diamètre du fond du réci- Utilisez un récipient de dipient de cuisson est trop pe- mensions appropriées. Retit pour la zone.
portez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
FlexiBridge est activé. Une
ou plusieurs sections du mode de fonctionnement en
cours ne sont pas couvertes
par le récipient.
Placez le récipient sur le bon
nombre de sections du mode de fonctionnement en
cours, ou changez le mode
de fonctionnement. Reportez-vous au chapitre « Zone
de cuisson à induction flexible ».
48
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
s'allume.
PowerSlide est activé. Deux
récipients sont posés sur la
zone de cuisson à induction
flexible.
N'utilisez qu'un seul récipient. Reportez-vous au chapitre « Zone de cuisson à induction flexible ».
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Éteignez la table de cuisson
et rallumez-la au bout de
30 secondes. Si s'affiche à
nouveau, débranchez la table de cuisson de la prise
électrique. Au bout de
30 secondes, rebranchez la
table de cuisson. Si le problème persiste, contactez le
service après-vente agréé.
Un bip constant se déclenche.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
9.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installation.
l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.1 Plaque signalétique
Modèle IPE8457SFB
Type 62 D4A 21 AA
Induction 7.35 kW
Numéro de série .................
AEG
PNC 949 597 724 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.35 kW
FRANÇAIS
49
10.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau
de cuisson
max.) [W]
PowerBoost [W]
PowerBoost
Diamètre du rédurée maximale cipient [mm]
[min]
Arrière centrale
2300
3200
10
125 - 210
Avant droite
1800
2800
10
145 - 180
Zone de cuisson 2300
à induction flexible
3200
10
minimum 100
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas les diamètres indiqués dans le
tableau.
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
11.1 Informations sur le produit conformément à la norme EU
66/2014 valable pour le marché européen uniquement
Identification du modèle
IPE8457SFB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
2
Nombre de zones de cuisson
1
Technologie de chauffage
Induction
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Arrière centrale
Avant droite
21,0 cm
18,0 cm
Longueur (L) et largeur (l)
de la zone de cuisson
Gauche
L 41,8 cm
l 24,8 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Arrière centrale
Avant droite
190,8 Wh / kg
194,2 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la zone de cuisson (EC
electric cooking)
Gauche
187,0 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
189,2 Wh / kg
50
www.aeg.com
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
11.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
51
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 51
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................54
3. MONTAGE................................................................................................................. 57
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 58
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 59
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE.................................................................. 64
7. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 67
8. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 70
9. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 70
10. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................73
11. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 74
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
52
www.aeg.com
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Die
zugänglichen Geräteteile werden beim Betrieb sehr
heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
DEUTSCH
53
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
decken Sie die Flamme ab, z.B. mit einem Deckel
oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom
Stromnetz. Falls das Gerät direkt mit dem Stromnetz
verbunden ist und nicht getrennt werden kann,
nehmen Sie die Sicherung für den Anschluss heraus,
um die Stromversorgung zu unterbrechen.
54
www.aeg.com
•
•
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten
Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Jedes Gerät besitzt Kühlgebläse auf
seiner Unterseite.
• Ist das Gerät über einer Schublade
installiert:
– Lagern Sie keine kleinen
Papierstücke oder -blätter, die
eingezogen werden können, in
der Schublade, da sie die
Kühlgebläse beschädigen oder
das Kühlsystem beeinträchtigen
können.
– Halten Sie einen Abstand von
mindestens 2 cm zwischen dem
Geräteboden und den Teilen, die
in der Schublade gelagert sind,
ein.
• Entfernen Sie Trennplatten, die im
Küchenmöbel unter dem Gerät
installiert sind.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
DEUTSCH
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere
und unsachgemäße Kabel oder
Stecker (falls vorhanden) können die
Klemme überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
55
• Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von
30 cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb
ist.
56
www.aeg.com
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
DEUTSCH
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in normgerechte, passende
Einbaumöbel und Arbeitsplatten
betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch den Kabeltyp H05V2V2-F, der
einer Temperatur von mindestens 90
°C standhält. Wenden Sie sich an den
Kundendienst vor Ort.
3.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
Ist das Gerät über einer
Schublade installiert, kann
die Kochfeldbelüftung die in
der Schublade aufbewahrten
Gegenstände während des
Garvorgangs erwärmen.
57
58
www.aeg.com
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
3
1
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
3 Flexible Induktionskochfläche
bestehend aus vier Bereichen
1
2
4.2 Bedienfeldanordnung
6
7
5
4
3
8
2
1
9
10
11
Um das Bedienfeld und die Position der Zonen anzuzeigen, schalten Sie das Gerät mit
ein.
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
SenFunktion
sorfeld
1
2
3
/
4
5
6
-
Kommentar
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus
der Funktion.
Pause
Ein- und Ausschalten der Funktion.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
-
Einstellen der Timer-Funktion.
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
DEUTSCH
SenFunktion
sorfeld
Kommentar
FlexiBridge
Umschalten zwischen den drei Modi der
Funktion.
PowerSlide
Ein- und Ausschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
10
PowerBoost
Einschalten der Funktion.
11
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
7
8
9
-
4.3 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/ / Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeigen
zeigen den Restwärmegrad
der Kochzonen an, die Sie
gerade verwenden. Die
Anzeigen der benachbarten
Kochzonen können auch
dann leuchten, wenn Sie sie
nicht benutzen.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird,
leuchten die Anzeigen weiterhin. Sie
erlöschen, wenn das Kochfeld abgekühlt
ist.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
Die Einstellskalen werden nach
Einschalten des Kochfelds angezeigt und
nach Ausschalten des Kochfelds wieder
ausgeschaltet.
Bei ausgeschaltetem Kochfeld ist nur
sichtbar.
5.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
59
• Wenn Sie nicht innerhalb von 50
Sekunden ein Kochgeschirr auf das
Kochfeld stellen.
• Wenn Sie nicht innerhalb von 50
Sekunden nach Abstellen des
Kochgeschirrs eine Kochstufe
einstellen.
• Wenn das Bedienfeld mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand (Topf, Tuch usw.)
bedeckt ist. Wenn der Signalton
ertönt, wird das Kochfeld
ausgeschaltet. Entfernen Sie den
Gegenstand oder reinigen Sie das
Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
60
www.aeg.com
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einiger
Zeit wird das Kochfeld ausgeschaltet.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
1-2
6 Stunden
3-4
5 Stunden
5
4 Stunden
6-9
1,5 Stunden
5.3 Verwenden der Kochzonen
VORSICHT!
Stellen Sie kein heißes
Kochgeschirr auf das
Bedienfeld. Elektronische
Bauteile könnten beschädigt
werden.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die ausgewählte Kochzone.
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Sobald der Topf erkannt wurde, wird die
Kochstufe 0 eingeschaltet.
5.4 Kochstufe
Berühren Sie zum Einstellen oder Ändern
der Kochstufe für eine Kochzone die
Einstellskala an der gewünschten
Kochstufe oder fahren Sie mit dem
Finger entlang der Einstellskala.
Wenn Sie einen Topf auf die Kochzone
stellen und die Kochstufe einstellen,
bleibt diese noch 50 Sekunden, nachdem
Sie den Topf entfernt haben, aktiv. Die
Einstellskala blinkt in der zweiten Hälfte
dieser Zeit. Stellen Sie den Topf
innerhalb dieser Zeit wieder auf die
Kochzone, wird die Kochstufe wieder
eingeschaltet. Anderenfalls wird die
Kochzone ausgeschaltet.
5.5 Funktion
Strommanagement
• Die Kochzonen werden je nach Lage
auf dem Kochfeld und Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
• Jede Phase darf mit maximal 3680 W
belastet werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
• Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3680 W übersteigt.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert,
die an dieselbe Phase angeschlossen
sind.
• Für die Kochzonen, deren Leistung
reduziert ist, zeigt das Bedienfeld die
höchstmöglichen Kochstufen an.
• Ist keine höhere Kochstufe verfügbar,
reduzieren Sie erst die der anderen
Kochzonen.
• Die Aktivierung der Funktion hängt
von der Größe und Anzahl der Töpfe
ab.
DEUTSCH
61
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und
blinkt.
Berühren Sie zum Ausschalten des
Signaltons
.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die Anzeigen
und
Display. Verwenden Sie
5.6 PowerBoost
Diese Funktion stellt mehr Leistung für
die entsprechende Induktionskochzone
bereit. Diese hängt von der Größe des
Kochgeschirrs ab. Diese Funktion lässt
sich nur für eine begrenzte Zeit
einschalten.
Berühren Sie , um die Funktion für die
Kochzone einzuschalten.
Die Funktion wird automatisch
ausgeschaltet.
Bezüglich der maximalen
Einschaltdauer siehe
„Technische Daten“.
5.7 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion kann festgelegt
werden, wie lange eine Kochzone für
einen einzelnen Kochvorgang in Betrieb
sein soll.
Stellen Sie die Kochstufe für die
entsprechende Kochzone und danach
die Funktion ein.
1. Berühren Sie
zum Einschalten der
Funktion oder Ändern der Zeit.
Die Timer-Ziffern
und die Anzeigen
und
erscheinen im Display.
Ist der Timer nicht eingestellt, erlöschen
und
nach 3 Sekunden.
oder , um die Zeit
2. Berühren Sie
(00 - 99 Minuten) einzustellen.
Nach 3 Sekunden wird die Zeit
automatisch heruntergezählt. Die
Anzeigen
, und
erlöschen.
leuchten im
oder
, um
auf dem Display einzustellen.
Alternativ können Sie die Kochstufe auf 0
stellen. Es ertönt dann ein Signalton und
der Timer wird gelöscht.
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion verwenden,
wenn das Kochfeld eingeschaltet, die
Kochzonen aber nicht in Betrieb sind.
Stellen Sie einen Topf auf eine
Kochzone, um das Symbol
anzuzeigen.
1. Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion
2. Berühren Sie
oder , um die Zeit
einzustellen.
Die Funktion startet automatisch nach 4
Sekunden.
Wenn Sie diese Funktion einstellen,
können Sie den Topf entfernen.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und
blinkt.
Berühren Sie , um das akustische
Signal auszuschalten.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die Anzeigen
und
leuchten.
Verwenden Sie
oder , um
dem Display einzustellen.
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
5.8 Pause
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
auf
62
www.aeg.com
Wenn die Funktion eingeschaltet ist,
ein.Sie können das Kochfeld bedienen.
können die Symbole
verwendet werden.
Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, ist diese Funktion weiterhin
aktiv.
,
oder
Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion .
Die Kochstufe wird auf 1
herunterschaltet.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion . Es wird wieder die
vorherige Kochstufe eingeschaltet.
5.9
Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
während das Kochfeld eingeschaltet ist.
So wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion .
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
, bis ein Signalton ertönt und die
Anzeige erlischt. Die Einstellskalen
erscheinen. Schalten Sie das Kochfeld
aus.
5.11 OffSound Control (Einund Ausschalten der
Signaltöne)
Schalten Sie das Kochfeld aus.
1. Berühren Sie 3 Sekunden lang ,
um die Funktion einzuschalten.
Das Display wird ein- und ausgeschaltet.
2. Berühren Sie
oder
.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
5.10 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
Schalten Sie das Kochfeld ein und stellen
Sie keine Kochstufe ein.
Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion , bis ein Signalton ertönt und
die Anzeige leuchtet.
Die Einstellskalen erlöschen. Schalten Sie
das Kochfeld aus.
Wenn Sie das Kochfeld
ausschalten, ist diese
Funktion weiterhin aktiv.
Ausschalten der Funktion für einen
einzelnen Kochvorgang: Schalten Sie
das Kochfeld mit
So schalten Sie die Funktion dauerhaft
aus:Schalten Sie das Kochfeld ein und
wählen Sie keine Kochstufe. Berühren Sie
ein.
leuchtet.
Berühren Sie , bis ein Signalton ertönt
und die Anzeige erlischt. Die
Einstellskala erscheint. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 50 Sekunden
3 Sekunden lang.
leuchtet.
3. Berühren Sie
des Timers zum
Auswählen von:
•
- der Signalton ist
ausgeschaltet
•
- der Signalton ist
eingeschaltet
4. Ihre Einstellungen werden
übernommen, sobald das Kochfeld
automatisch ausgeschaltet wird.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von
• Nach Ablauf der für Kurzzeit-Wecker
eingestellten Zeit
• Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
5.12
Hob²Hood
Diese innovative automatische Funktion
verbindet das Kochfeld mit einer
speziellen Dunstabzugshaube. Das
Kochfeld und die Dunstabzugshaube
kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Die Drehzahl des Lüfters
wird automatisch eingestellt. Sie richtet
sich nach dem eingestellten Modus und
DEUTSCH
der Temperatur des heißesten
Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie
können den Lüfter auch manuell auf dem
Bedienfeld des Kochfelds einstellen.
Bei den meisten
Dunstabzugshauben ist das
Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet.
Schalten Sie es ein, bevor
Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen
finden Sie in der Anleitung
der Dunstabzugshaube.
Automatikbetrieb der Funktion
Stellen Sie für den automatischen
Betrieb den Modus auf H1 - H6. Das
Kochfeld ist standardmäßig auf H5
gestellt. Die Dunstabzugshaube schaltet
sich ein, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Das Kochfeld misst die
Temperatur des Kochgeschirrs
automatisch und passt die
Geschwindigkeit des Lüfters an.
Einschalten der Beleuchtung
Sie können das Kochfeld so einstellen,
dass sich die Beleuchtung automatisch
einschaltet, wenn Sie das Kochfeld
einschalten. Stellen Sie hierzu den
Automatikmodus auf H1 - H6.
Die Beleuchtung der
Dunstabzugshaube schaltet
sich 2 Minuten nach
Ausschalten des Kochfelds
aus.
Automatikmodi
Auto- Komati- chen1)
sche
Einschaltung
der
Beleuchtung
Braten2)
Modus H0
Aus
Aus
Aus
Modus H1
Ein
Aus
Aus
Auto- Komati- chen1)
sche
Einschaltung
der
Beleuchtung
63
Braten2)
Modus H23) Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus H3
Ein
Aus
Modus H4
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus H5
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 2
Modus H6
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 2 digkeit 3
Lüftergeschwindigkeit 1
1) Das Kochfeld erkennt, dass gekocht wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
2) Das Kochfeld erkennt, dass gebraten wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
3) In diesem Modus werden der Lüfter und die
Beleuchtung unabhängig von der Temperatur
eingeschaltet.
Ändern des Automatikmodus
1. Schalten Sie das Gerät aus.
3 Sekunden lang.
2. Berühren Sie
Das Display wird ein- und ausgeschaltet.
3. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
wiederholt, bis
4. Berühren Sie
angezeigt wird.
5. Berühren Sie
des Timers, um
einen Automatikmodus zu wählen.
64
www.aeg.com
Wenn Sie nach Kochende das Kochfeld
ausschalten, kann die Dunstabzugshaube
noch eine gewisse Zeit in Betrieb sein.
Nach dieser Zeit schaltet das System den
Lüfter automatisch aus. Während der
folgenden 30 Sekunden kann der Lüfter
nicht wieder eingeschaltet werden.
Schalten Sie den
Automatikbetrieb aus, um
die Dunstabzugshaube
direkt über ihr Bedienfeld
einzustellen.
Manuelles Einstellen der
Lüftergeschwindigkeit
Sie können den Lüfter auch manuell auf
dem Bedienfeld des Kochfelds
einstellen.
Berühren Sie
Kochfeld.
Auf diese Weise wird der
Automatikbetrieb ausgeschaltet und Sie
können die Lüftergeschwindigkeit
manuell ändern.
Durch Drücken von
erhöht sich die
Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe.
Wenn Sie die Intensivstufe gewählt
haben und
erneut drücken, wird die
Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet.
Berühren Sie , um die
Lüftergeschwindigkeit 1 wieder
einzustellen.
Zum erneuten Einschalten
des Automatikbetriebs
schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
bei eingeschaltetem
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Umschalten zwischen den Modi mit dem
Sensorfeld:
.
6.1 Funktion FlexiBridge
Die flexible Induktionskochfläche besteht
aus vier Bereichen. Die Bereiche lassen
sich zu zwei Kochzonen unterschiedlicher
Größe oder zu einer großen Kochfläche
zusammenschalten. Die Seiten der
Zonen, die in diesem Modus
zusammengeschaltet sind, leuchten und
sie sind durch kürzere beleuchtete Linien
verbunden.Sie wählen die gewünschte
Kombination durch die Auswahl des
Modus, der für die Größe des zu
verwendenden Kochgeschirrs geeignet
ist. Es stehen drei Modi zur Verfügung:
Standard (wird automatisch
eingeschaltet, wenn Sie das Kochfeld
einschalten), Big Bridge und Max Bridge.
Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken
Einstellskalen ein.
Umschalten zwischen den Modi
Wenn Sie zwischen den
Modi umschalten, wird die
Kochstufe zurück auf 0
gestellt.
Durchmesser und Position des
Kochgeschirrs
Wählen Sie den Modus, der für die
Größe und Form des Kochgeschirrs
geeignet ist. Das Kochgeschirr sollte
möglichst die gesamte ausgewählte
Fläche bedecken. Stellen Sie das
Kochgeschirr mittig auf den
ausgewählten Bereich.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der kleiner als 160
DEUTSCH
mm ist, mittig auf einen einzelnen
Bereich.
65
hierfür die beiden linken Einstellskalen.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
100-160mm
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der größer als 160
mm ist, mittig auf zwei Bereiche.
Falsche Position des Kochgeschirrs:
> 160 mm
6.2 FlexiBridge
Standardmodus
6.3 FlexiBridge Big-BridgeModus
Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn Sie
das Kochfeld einschalten. Er schaltet die
Bereiche zu zwei getrennten Kochzonen
zusammen. Die Seiten der Zonen, die in
diesem Modus zusammengeschaltet
sind, leuchten und sie sind durch kürzere
beleuchtete Linien verbunden.Sie
können die Kochstufe für jede Zone
getrennt einstellen. Verwenden Sie
Berühren Sie zum Einschalten des Modus
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
die drei hinteren Bereiche zu einer
Kochfläche zusammen. Der vordere
Bereich wird nicht dazugeschaltet und
dient als Einzelkochzone. Sie können die
Kochstufe für jede Zone getrennt
einstellen. Verwenden Sie die beiden
66
www.aeg.com
linken Einstellskalen.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu können,
müssen Sie das Kochgeschirr auf die drei
zusammengeschalteten Bereiche stellen.
Wenn das Kochgeschirr nicht zwei
Bereiche bedeckt, blinkt die Einstellskala
und die Kochzone wird nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
Um diesen Modus verwenden zu können,
müssen Sie das Kochgeschirr auf alle vier
zusammengeschalteten Bereiche stellen.
Wenn das Kochgeschirr nicht drei
Bereiche bedeckt, blinkt die Einstellskala
und die Kochzone wird nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
Falsche Position des Kochgeschirrs:
Falsche Position des Kochgeschirrs:
6.4 FlexiBridge Max-BridgeModus
Berühren Sie zum Einschalten des Modus
6.5
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
alle Bereiche zu einer großen Kochfläche
zusammen. Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken Einstellskalen
ein.
Mit dieser Funktion können Sie die
Kochstufe durch einfaches Verschieben
des Kochgeschirrs auf einen anderen
Bereich der Induktionskochfläche
einstellen.
PowerSlide
Diese Funktion unterteilt die
Induktionskochfläche in drei Bereiche mit
unterschiedlichen Kochstufen. Das
DEUTSCH
Kochfeld erkennt die Position des
Kochgeschirrs und stellt die Kochstufe
entsprechend der Position ein. Sie
können das Kochgeschirr auf den
vorderen, mittleren oder hinteren
Bereich stellen. Der vordere Bereich hat
die höchste Kochstufe. Um sie zu
verringern, schieben Sie das
Kochgeschirr auf die mittlere oder
hintere Position.
Verwenden Sie nur einen
Topf, wenn Sie diese
Funktion nutzen.
Wenn Sie die Kochstufe
ändern möchten, heben Sie
das Kochgeschirr an und
platzieren Sie es auf einer
anderen Zone. Durch
Verschieben des
Kochgeschirrs kann die
Oberfläche verkratzen oder
sich verfärben.
• Bei dieser Funktion beträgt der
Mindestdurchmesser des
Kochgeschirrbodens 160 mm.
• Wenn Sie den Topf auf den vorderen
Bereich stellen, leuchtet
im
Bedienfeld. Die Einstellskala zeigt die
Standard-Kochstufe
.
67
• Wenn Sie den Topf auf den mittleren
Bereich stellen, leuchtet
im
Bedienfeld. Die Einstellskala zeigt die
Standard-Kochstufe .
• Wenn Sie den Topf auf den hinteren
Bereich stellen, leuchtet
im
Bedienfeld. Die Einstellskala zeigt die
Standard-Kochstufe
.
• Ändern Sie bei Bedarf die StandardKochstufe mit der linken vorderen
Einstellskala. Sie können die
Standard-Kochstufe nur ändern, wenn
die Funktion eingeschaltet ist. Sie
können die Kochstufe für jeden
Bereich getrennt ändern. Das
Kochfeld speichert Ihre Einstellungen
und verwendet sie wieder, wenn Sie
die Funktion erneut einschalten.
Berühren Sie zum Einschalten der
Funktion .
Das Kontrolllampe leuchtet und die
Einstellskala zeigt die StandardKochstufe an.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
.
7. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktions-Kochzonen nur
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl,
Stahlemail, Edelstahl, Boden aus
mehreren Schichten verschiedener
Materialien (vom Hersteller als
geeignet gekennzeichnet).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
68
www.aeg.com
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn:
• Wasser sehr schnell auf einer
Kochzone kocht, die auf die höchste
Stufe geschaltet ist;
• Ein Magnet von Geschirrboden
angezogen wird.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Stellen Sie sicher, dass die
Topfböden sauber sind,
bevor Sie sie auf das
Kochfeld stellen.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe hierzu „Technische
Daten“.
7.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Elektrisches Umschalten .
• Rauschen, Surren: Der Lüfter ist in
Betrieb.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung hin.
7.3 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
7.4 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch nicht proportional an.
Das bedeutet, dass eine Kochzone, die
auf eine mittlere Kochstufe eingestellt ist,
weniger als die Hälfte ihrer maximalen
Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
1
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
DEUTSCH
Dauer
(Min.)
69
Kochstufe
Verwendung:
Hinweise
2-3
Köcheln von Reis und Milchge- 25 - 50
richten, Erhitzen von Fertiggerichten.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. PowerBoost ist eingeschaltet.
7.5 Tipps und Hinweise für
Hob²Hood
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser
Funktion betreiben:
• Schützen Sie das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung.
• Richten Sie keine Halogenstrahler auf
das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube.
• Decken Sie das Bedienfeld des
Kochfelds nicht ab.
• Unterbrechen Sie den Signalfluss
zwischen dem Kochfeld und der
Dunstabzugshaube nicht (z.B. mit der
Hand, einem Kochgeschirrgriff oder
großen Topf). Siehe Abbildung.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist
nur beispielhaft.
Andere ferngesteuerte
Geräte können das Signal
blockieren. Verwenden Sie
solche Geräte nicht in der
Nähe des Kochfelds, wenn
Hob²Hood eingeschaltet ist.
70
www.aeg.com
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
Die komplette Palette von
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website. Die AEG
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, sind mit dem
Symbol
gekennzeichnet.
8. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit
sauberen Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
Der Aufdruck auf der
flexiblen
Induktionskochfläche kann
verschmutzen oder seine
Farbe ändern, wenn das
Kochgeschirr verschoben
wird. Sie können den
Bereich normal reinigen.
9. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: Geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker und zuckerhaltige
Lebensmittel. Anderenfalls können
die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
DEUTSCH
71
9.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Sie haben die Kochstufe
nicht innerhalb von 50 Sekunden eingestellt.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 50 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
Sie können die höchste
Kochstufe für eine der Kochzonen nicht einschalten.
Sie können eine der Kochzonen nicht einschalten.
Pause ist eingeschaltet.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Die anderen Zonen verbrauchen die maximal verfügbare
Leistung.
Ihr Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Reduzieren Sie die Leistung
der anderen Kochzonen, die
an dieselbe Phase angeschlossen sind.
Siehe „Power-Management“.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Die Restwärmeanzeige funk- Die Kochzone ist nicht heiß,
tioniert nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war oder der Sensor ist
beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
72
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Hob²Hood funktioniert nicht. Sie haben das Bedienfeld
bedeckt.
Abhilfe
Entfernen Sie den Gegenstand vom Bedienfeld.
Sie benutzen einen sehr gro- Verwenden Sie einen kleineßen Topf, der das Signal
ren Topf, wechseln Sie die
blockiert.
Kochzone oder bedienen Sie
die Dunstabzugshaube manuell.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
Stellen Sie großes Kochgegroß, oder Sie haben es zu
schirr nach Möglichkeit auf
nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen.
gestellt.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Ton ist ausgeschaltet.
Schalten Sie den Ton ein.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
Die flexible Induktionskochfläche erwärmt das Kochgeschirr nicht.
Das Kochgeschirr befindet
sich nicht an der richtigen
Stelle auf der flexiblen Induktionskochfläche.
Stellen Sie das Kochgeschirr
auf die richtige Stelle auf der
flexiblen Induktionskochfläche. Die richtige Stelle für
das Kochgeschirr hängt von
der eingeschalteten Funktion oder dem Funktionsmodus ab. Siehe „Flexible Induktionskochfläche“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrs eignet sich nicht
für die eingeschaltete Funktion oder den Funktionsmodus.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit einem für die eingeschaltete Funktion oder den
Funktionsmodus geeigneten
Durchmesser. Benutzen Sie
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser von weniger
als 160 mm, wenn Sie nur einen Bereich der flexiblen Induktionskochfläche einschalten. Siehe „Flexible Induktionskochfläche“.
leuchtet auf.
Die Einstellskala blinkt.
Kindersicherung oder Verrie- Siehe „Täglicher Gebrauch“.
geln ist eingeschaltet.
Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone
oder die Zone ist nicht vollständig bedeckt.
Stellen Sie das Kochgeschirr
so auf die Zone, dass sie
vollständig bedeckt wird.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr. Siehe „Tipps
und Hinweise“.
DEUTSCH
Störung
leuchtet auf.
und eine Zahl werden angezeigt.
73
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen. Siehe hierzu „Technische Daten“.
FlexiBridge ist eingeschaltet.
Einer oder mehrere Bereiche
des eingeschalteten Funktionsmodus sind nicht mit
Kochgeschirr bedeckt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
alle eingeschalteten Bereiche des Funktionsmodus
oder ändern Sie den Funktionsmodus. Siehe „Flexible
Induktionskochfläche“.
PowerSlide ist eingeschaltet. Benutzen Sie nur einen Topf.
Es wurden zwei Töpfe auf
Siehe „Flexible Induktionsdie flexible Induktionskoch- kochfläche“.
fläche gestellt.
Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und nach 30 Sekunden
wieder ein. Wenn erneut
erscheint, trennen Sie das
Kochfeld von der Spannungsversorgung. Schalten
Sie nach 30 Sekunden das
Kochfeld wieder ein. Tritt
das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Es ist ein konstanter Piepton
zu hören.
Unsachgemäßer elektrischer Trennen Sie das Kochfeld
Anschluss.
von der Stromversorgung.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft zur Überprüfung der Installation.
9.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Typenschild
Modell IPE8457SFB
Produkt-Nummer (PNC) 949 597 724 00
74
www.aeg.com
Typ 62 D4A 21 AA
Induktion 7.35 kW
Ser. Nr. ..........
AEG
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.35 kW
10.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale Einschaltdauer
[Min.]
Durchmesser
des Kochgeschirrs [mm]
Hinten Mitte
2300
3200
10
125 - 210
Vorne rechts
1800
2800
10
145 - 180
Flexible Indukti- 2300
onskochfläche
3200
10
min. 100
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der
Tabelle abweichen. Sie ändert sich je
nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
11. ENERGIEEFFIZIENZ
11.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014, nur gültig für
den EU-Markt
Modellidentifikation
IPE8457SFB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
2
Anzahl der Kochflächen
1
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Hinten Mitte
Vorne rechts
21,0 cm
18,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der Links
Kochfläche
L 41,8 cm
B 24,8 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric cooking)
Hinten Mitte
Vorne rechts
190,8 Wh/kg
194,2 Wh/kg
Energieverbrauch der
Kochfläche (EC electric
cooking)
Links
187,0 Wh/kg
DEUTSCH
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
75
189,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
11.2 Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
867357609-B-392019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising