AEG | IAE8442SFB | User manual | Aeg IAE8442SFB Handleiding

Aeg IAE8442SFB Handleiding
IAE8442SFB
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
24
47
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................10
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................15
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................18
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................18
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................21
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................22
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
WAARSCHUWING: Onbewaakt koken op een fornuis
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer NOOIT om een brand te blussen met water.
Schakel het apparaat uit en bedek dan de vlam, bv.
met een deksel of een vuurdeken.
LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden
voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een
tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat
door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit
wordt geschakeld.
LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een
kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
NEDERLANDS
5
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
• Verwijder de afscheidingspanelen die
in de kast onder het apparaat zijn
geïnstalleerd.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Wanneer ze verwarmd worden,
kunnen vetten en oliën ontvlambare
dampen afgeven. Houd vlammen of
verwarmde voorwerpen uit de buurt
van vet en olie als u hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
NEDERLANDS
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen en stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
7
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.5 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
temperatuur van 90 °C of hoger
weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
3.4 Montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel, gebruikt
u het kabeltype: H05V2V2-F dat een
min.
500mm
min.
50mm
8
www.aeg.com
Als het apparaat boven een
lade geïnstalleerd is, dan
kan tijdens het koken de
ventilatie van de kookplaat
de items die in de lade
geplaatst zijn verwarmen.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
Raadpleeg "Technische
gegevens”voor
gedetailleerde informatie
over de maten van de
kookzones.
1
2
4.2 Bedieningspaneel-indeling
1 2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
NEDERLANDS
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Vergrendelen / Kinderbeveiligingsinrichting
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
SenseBoil®
De functie in- en uitschakelen.
De indicatoren boven het symbool geven
de voortgang van de functie aan.
Bridge
De functie in- en uitschakelen.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en
uitschakelen.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
3
4
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
SenseBoil® is in werking.
Automatisch opwarmen is in werking.
PowerBoost is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3 stappen Restwarmte-indicator): doorgaan met
koken/warm houden/restwarmte.
/
9
10
www.aeg.com
Display
Beschrijving
Vergrendelen /Kinderbeveiligingsinrichting is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatische uitschakeling is in werking.
4.4 OptiHeat Control (3
stappen Restwarmte-indicator)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
De aanduidingen tonen het niveau van
de restwarmte voor de kookzones die u
momenteel gebruikt. De aanduidingen
kunnen ook aangaan voor de
nabijgelegen kookzones, zelfs als u deze
niet gebruikt.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
5.2 Automatische
uitschakeling
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt
(bijvoorbeeld als een steelpan droog
kookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u de kookplaat weer kunt
gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na een tijdje
gaat
aan en schakelt de kookplaat
uit.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
5.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
NEDERLANDS
5.4 SenseBoil®
De functie past de temperatuur van het
water automatisch aan zodat de pan niet
overkookt zodra het kookpunt is bereikt.
Wanneer er nog restwarmte
(
/
/
) op de
kookzone die u wilt
gebruiken aanwezig is,
wordt een akoestisch signaal
uitgezonden en zal de
functie niet starten.
1. Tik op
om de kookplaat te
activeren.
om de functie in te
2. Tik op
schakelen.
11
5.5 Het gebruik van de
kookzones
Plaats het kookgerei in het midden van
de gekozen kookzone.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
U kunt met groot kookgerei op twee
kookzones tegelijkertijd koken. Het
kookgerei dient het midden van beide
zones te bedekken, maar niet voorbij de
gebiedsmarkering komen. Als het
kookgerei tussen beide middenzones
wordt geplaatst, wordt de functie Bridge
niet geactiveerd.
Er verschijnt een knipperend pictogram voor kookzones waarop u de
functie momenteel kunt gebruiken.
3. Raak de bedieningsbalk van een
beschikbare kookzone aan waarvoor
u de functie wilt starten (tussen de
kookstand 1-14).
De functie start.
Als u niet binnen 5 seconden een
kookzone kiest, wordt de functie niet
geactiveerd.
Zodra de functie start, gaan
de indicatoren boven het
symbool
één voor één
aan totdat het water het
kookpunt bereikt.
Wanneer de functie het kookpunt
detecteert, geeft de kookplaat een
akoestisch signaal en verandert het
verwarmingsniveau automatisch in 8.
Wanneer alle kookzones al
in gebruik zijn of er zich
restwarmte op alle
kookzones bevindt, laat de
kookplaat een pieptoon
horen, knipperen de
indicatoren boven
en
start de functie niet.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan. De functie wordt
gedeactiveerd en de warmte-instelling
daalt tot 0, of raak de bedieningsbalk
aan en pas de kookstand handmatig aan.
5.6 Bridge
De functie werkt als de pan
de middelpunten van beide
zones bedekt. Het werkt niet
met de SenseBoil®-functie.
Deze functie verbindt twee linker
kookzones en deze werken dan samen
als één kookzone.
Stel eerst de kookstand in voor een van
de linker kookzones.
Voor het inschakelen van de functie
raakt u aan. Raak één van de
bedieningssensors aan om de kookstand
in te stellen of te wijzigen.
12
www.aeg.com
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u aan. De kookzones werken
onafhankelijk.
5.7 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan ( gaat aan).
Raak meteen de gewenste kookstand
aan. Na 3 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
5.8 PowerBoost
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische gegevens'.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen:selecteer de kookzone met
Raak
of
De functie uitschakelen: stel de
en raak
aan. De
kookzone in met
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat
uit.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
Om de functie voor een kookzone in
De functie inschakelen: raak
te schakelen: raak
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
timer aan.
gaat aan. Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
5.9 Timer
schakelt tussen
(minuten).
aan.
gaat aan.
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
.
aan.
van de
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoe lang de
kookzone werkt:selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
De functie uitschakelen:stel de
kookzone in met
en raak
of
NEDERLANDS
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
De functie uitschakelen: schakel de
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
Kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
kookstand in. Raak
toont
kookplaat in met
.
De functie inschakelen: raak
aan.
Raak
of
van de timer aan om de
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
5.10 Vergrendelen
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.11
Kinderbeveiligingsinrichting
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
De functie inschakelen: schakel de
kookplaat in met
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
13
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
gaat aan. Raak
4 seconden
met .
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
met , treedt de functie weer in
werking.
5.12 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
aanraakt
• u
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
5.13 Vermogensbeheer
• De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3700 W overschrijdt.
14
www.aeg.com
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
• De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling
en de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
en stelt de snelheid van de ventilator
erop af.
Automatische modi
Automa- Koken1)
tische
verlichting
Bak-
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
Modus
H6
Aan
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
H2 3)
5.14 Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat wordt
oorspronkelijk ingesteld op H5.De
afzuigkap reageert als u de kookplaat in
gebruik neemt. De kookplaat herkent de
temperatuur van de pannen automatisch
ken2)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
3 seconden aan. Het display
2. Raak
gaat aan en uit.
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
gaat.
een paar keer aan tot
aan
5. Raak
van de timer aan om een
automatische modus te selecteren.
NEDERLANDS
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
Als u stopt met koken en de
kookplaat uitschakelt, kan de
ventilator nog even blijven
werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator
automatisch uit en wordt
voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de
komende 30 seconden
activeert.
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig
bedienen. Raak daartoe
aan als de
kookplaat actief is. Dit schakelt de
automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid
15
handmatig kunt veranderen. Als u op
drukt, wordt de ventilatorsnelheid met
één verhoogd. Als u een intensief niveau
bereikt en weer op
drukt, stelt u de
ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de
ventilator weer te starten met
ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt door
de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems
schoon en droog zijn
voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Raadpleeg "Technische
gegevens".
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
16
www.aeg.com
• kraakgeluid: kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van een
kookzone met een hoge kookstand
en als het kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (een
sandwich-constructie).
• bromgeluid: als u een hoge
kookstand gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
6.3 Praktische tips voor
SenseBoil®
De functie werkt het beste voor kokend
water en het bereiden van aardappelen.
Het werkt niet met
kookgerei van gietijzer of
met anti-aanbaklaag,
bijvoorbeeld met een
keramische coating.
Geëmailleerde stalen
pannen worden aanbevolen
voor het beste resultaat bij
het koken van aardappelen.
Controleer of de pan geschikt is voor
SenseBoil® door de eerste kooksessie te
monitoren.
Voor efficiënt gebruik van SenseBoil®
volgt u onderstaand advies:
• Vul tussen de helft en driekwart van
de pan met koud kraanwater en laat 4
cm vanaf de rand van de pan leeg.
Gebruik niet minder dan 1 of meer
dan 5 liter water. Zorg ervoor dat het
totale volume van het water (of het
water en de aardappelen) tussen 1-5
kg ligt.
• Als u aardappelen wilt koken, zorg
dan dat ze volledig bedekt zijn met
water, maar vergeet niet om minstens
een kwart van de pan leeg te laten.
• Voor het beste resultaat kookt u hele,
ongeschilde, middelgrote
aardappelen.
• Zorg ervoor dat u de aardappelen
niet te strak verpakt.
• Vermijd externe trillingen
(bijvoorbeeld door een blender te
gebruiken of een mobiele telefoon
naast het apparaat te plaatsen)
wanneer de functie actief is.
• Als u zout wilt gebruiken, voegt u het
toe nadat het water het kookpunt
heeft bereikt.
• De functie werkt mogelijk niet goed
voor waterkokers en espressopotten.
6.4 Öko Timer (Eco Timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.5 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Kookstand
Gebruiken om:
Tijd
(min)
Tips
1
Bereide gerechten warm houden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
NEDERLANDS
17
Kookstand
Gebruiken om:
Tijd
(min)
Tips
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9 - 12
Zacht bakken: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever,
roux, eieren, pannenkoeken,
donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
6.6 Praktische tips voor
Hob²Hood
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de
afzuigkap niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand, een
handgreep van een pan of een grote
pan). Zie de afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
18
www.aeg.com
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het
signaal hinderen. Gebruik
dergelijke apparaten niet in
de buurt van de kookplaat
terwijl Hob²Hood
ingeschakeld is.
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
werken moeten het symbool
hebben.
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat
schoonmaken
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
NEDERLANDS
Probleem
19
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal
als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op sensorveld
gezet.
Verwijder het object van het
sensorveld.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet.
U dekte het bedieningspaneel af.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
U maakt gebruik van een he- Gebruik een kleinere pan,
le grote pan die het signaal verander van kookzone of
blokkeert.
bedien de afzuigkap handmatig.
Automatisch opwarmen
werkt niet.
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
Vermogensbeheer is in
werking.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
20
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal De signalen zijn uit.
wanneer u de tiptoetsen van
het bedieningspaneel aanraakt.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Kinderbeveiligingsinrichting
of Vergrendelen werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Aanwijzingen en tips'.
De diameter van de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
en
selend.
verschijnen afwis-
Het vermogen is te laag van- Gebruik geschikt kookgerei.
wege ongeschikt kookgerei Zie “Nuttige aanwijzingen
of een lege pot.
en tips" en "Technische gegevens".
Activeer geen zones waarop
een lege pan is geplaatst.
en
selend.
verschijnen afwis-
De pan is leeg of bevat anVermijd gebruik van deze
dere vloeistof dan water, bij- functie met andere vloeistofvoorbeeld olie.
fen dan water.
en
selend.
verschijnen afwis-
Er bevindt zich te veel of te
weinig water in de pan.
U hebt ander voedsel gekookt dan water en aardappelen. Het kookpunt werd
verplaatst in de tijd, en de
SenseBoil®-functie kon niet
goed werken.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'. Kook het water en de
aardappelen uitsluitend met
behulp van SenseBoil®.
Geen van de kookzones is
gereed voor gebruik met de
functie SenseBoil®. Er is wat
restwarmte op de kookzones
die u wilt kiezen of deze zijn
nog steeds in gebruik.
Beëindig uw vorige kookactiviteiten en kies een vrije
kookzone zonder restwarmte.
U hoort een piepgeluid. De
indicatoren boven
knipperen en de functie SenseBoil® start niet.
NEDERLANDS
21
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in.
Wanneer
weer verschijnt,
trekt u de stekker van de
kookplaat uit het stopcontact. Steek de stekker van de
kookplaat er na 30 seconden
weer in. Als het probleem
zich blijft voordoen, neem
dan contact op met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model IAE8442SFB
Type 62 D4A 01 AA
Inductie 7.35 kW
Ser.Nr. .................
AEG
PNC 949 597 733 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Gemaakt in Duitsland
7.35 kW
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
3200
10
125 - 210
22
www.aeg.com
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksachter
2300
3200
10
125 - 210
Middenvoor
1400
2500
4
125 - 145
Rechtsachter
2300
3600
10
205 - 240
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014 alleen geldig voor
EU-markt
Modelidentificatie
IAE8442SFB
Type kookplaat
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones Linksvoor
(Ø)
Linksachter
Middenvoor
Rechtsachter
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
179,6 Wh / kg
177,0 Wh / kg
180,2 Wh / kg
174,6 Wh / kg
Linksvoor
Linksachter
Middenvoor
Rechtsachter
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
De energiemetingen betreffende de
kookzone worden geïdentificeerd door
de markeringen van de respectievelijke
kookzones.
177,9 Wh / kg
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
NEDERLANDS
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
23
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
24
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................24
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................27
3. INSTALLATION..........................................................................................................29
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................30
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 32
6. CONSEILS.................................................................................................................. 38
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................41
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................42
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 45
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 45
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
25
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles peuvent devenir
chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
FRANÇAIS
•
27
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Chaque appareil est doté de
ventilateurs de refroidissement dans
le fond.
• Si l'appareil est installé au-dessus
d'un tiroir :
– Ne rangez pas de feuilles ni de
petits bouts de papier qui
pourraient être aspirés et
endommager les ventilateurs de
refroidissement ou le système de
refroidissement.
– Laissez une distance d'au moins 2
cm entre le fond de l'appareil et
les objets rangés dans le tiroir.
• Retirez les panneaux de séparation
installés dans le meuble sous
l'appareil.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
28
www.aeg.com
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu’elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
• N’utiliser que des dispositifs
d’isolation corrects : coupe-circuits de
protection de ligne, fusibles. (les
fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et
des contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients s'évaporer entièrement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.4 Entretien et Nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
29
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
30
www.aeg.com
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
Si l'appareil est installé audessus d'un tiroir, la
ventilation de la table de
cuisson peut chauffer les
éléments rangés dans le
tiroir durant la cuisson.
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
1
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
1
2
Pour obtenir des
informations détaillées sur la
taille des zones de cuisson,
reportez-vous aux
« Caractéristiques
techniques ».
FRANÇAIS
31
4.2 Description du bandeau de commande
1 2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
2
Verrouillage / Dispositif de Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
sécurité enfants
de commande.
SenseBoil®
Pour activer et désactiver la fonction.
Les indicateurs au-dessus du symbole montrent l'avancée de la fonction.
Bridge
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la
durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
PowerBoost
Pour activer la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
3
4
5
6
7
8
9
/
10
11
12
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
-
32
www.aeg.com
4.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
SenseBoil® est activée.
Démarrage automatique de la cuisson est activée.
PowerBoost est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.
Arrêt automatique est activée.
4.4 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à trois
niveaux)
AVERTISSEMENT!
/
/
Il y a risque de
brûlures par la chaleur
résiduelle.
que vous utilisez actuellement. Les
voyants des zones voisines peuvent
également s'allumer, même si vous ne
les utilisez pas.
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des récipients de
cuisson. La vitrocéramique est chauffée
par la chaleur des récipients.
Les voyants indiquent le niveau de
chaleur résiduelle des zones de cuisson
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
5.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
FRANÇAIS
• la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
Laissez refroidir la zone de cuisson
avant de réutiliser la table de cuisson.
• vous avez utilisé un récipient
inadapté. Le symbole
s'allume et
la zone de cuisson se désactive
automatiquement au bout de
2 minutes.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
5.3 Niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
5.4 SenseBoil®
La fonction ajuste automatiquement la
température de l'eau pour qu'elle ne
déborde pas après avoir atteint le point
d'ébullition.
En cas de chaleur résiduelle
( /
/ ) sur la zone de
cuisson que vous souhaitez
utiliser, un signal sonore
retentit et la fonction ne
démarre pas.
1. Appuyez sur
de cuisson.
2. Appuyez sur
fonction.
pour allumer la table
pour activer la
33
Un
clignotant apparaît pour indiquer
quelles zones de cuisson peuvent
actuellement utiliser la fonction.
3. Touchez le bandeau de sélection de
l'une des zones de cuisson
disponibles pour y activer la fonction
(entre les niveaux de cuisson 1 et 14).
La fonction démarre.
Si vous ne choisissez aucune zone de
cuisson dans les 5 secondes, la fonction
ne s'active pas.
Dès que la fonction
démarre, les voyants audessus du symbole
s'allument les uns après les
autres, jusqu'à ce que l'eau
atteigne le point
d'ébullition.
Lorsque la fonction détecte le point
d'ébullition, la table de cuisson émet un
signal sonore et le niveau de cuisson
passe automatiquement à 8.
Si toutes les zones de
cuisson sont déjà en cours
d'utilisation ou qu'elles
présentent toute de la
chaleur résiduelle, la table
de cuisson émet un signal
sonore, les indicateurs audessus de
clignotent et
la fonction ne démarre pas.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
(la fonction se désactive et le niveau
de cuisson redescend à 0) ou touchez le
bandeau de sélection et ajustez le niveau
de cuisson manuellement.
5.5 Utilisation des zones de
cuisson
Posez le récipient au centre de la zone
de cuisson souhaitée. Les zones de
cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond
du récipient utilisé.
Les récipients de grande taille peuvent
reposer sur deux zones de cuisson en
même temps. Le récipient doit recouvrir
le centre des deux zones, mais il ne doit
pas dépasser le repère des zones. Si le
récipient se trouve entre les deux
centres, la fonction Bridge ne s'active
pas.
34
www.aeg.com
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
(
s'allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
5.8 PowerBoost
5.6 Bridge
La fonction s'active lorsque
le récipient recouvre le
centre des deux zones. Elle
ne fonctionne pas avec la
fonction SenseBoil® .
Cette fonction couple deux zones de
cuisson de gauche de telle façon qu'elles
fonctionnent comme une seule.
Réglez d'abord le niveau de cuisson des
zones de cuisson de gauche.
Pour activer la fonction : appuyez sur
. Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson, appuyez sur l'une des touches
sensitives.
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
s'allume.
.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
5.9 Minuteur
sur . Les zones de cuisson fonctionnent
de nouveau de manière indépendante.
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
5.7 Démarrage automatique
de la cuisson
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
Activez cette fonction pour obtenir le
niveau de cuisson souhaité plus
rapidement. Lorsqu'elle est activée, la
zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au
niveau de cuisson souhaité.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
Pour désactiver la fonction : appuyez
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
du minuteur pour régler la
touche
durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence
FRANÇAIS
35
à clignoter lentement, le décompte
commence.
. Le voyant de la zone de cuisson
s'éteint.
Pour voir le temps restant :
sélectionnez la zone de cuisson à l'aide
Minuteur
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuteur lorsque la table de
cuisson est allumée mais que les zones
de cuisson ne sont pas activées.
L'affichage du niveau de cuisson indique
de . Le voyant de la zone de cuisson
clignote rapidement. L'affichage indique
la durée restante.
Pour modifier la durée : sélectionnez la
zone de cuisson à l'aide de
sur
ou
. Appuyez
.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson avec
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson s'éteint.
Lorsque la durée est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
.
CountUp Timer (Minuteur progressif)
Cette fonction permet de vérifier la
durée de fonctionnement de la zone de
cuisson sélectionnée.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
du minuteur.
s'allume.
touche
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote lentement, le minuteur démarre.
L'affichage indique, en alternance,
le nombre de minutes écoulées.
et
Pour contrôler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée : sélectionnez la zone de
cuisson à l'aide de . Le voyant de la
zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée de
fonctionnement de la zone.
et appuyez sur
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
5.10 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
5.11 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson en
appuyant sur
. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
durée s'est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
Pour activer la fonction : appuyez sur
ou
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
36
www.aeg.com
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
5.13 Gestionnaire de
puissance
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
5.12 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
• Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
• Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3700 W.
• La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
• La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple
dépasse 3700 W.
• La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
• L'affichage des niveaux de cuisson
des zones réduites alterne entre le
niveau de cuisson choisi et le niveau
de cuisson réduit. Après quelques
minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le
niveau de cuisson réduit seul.
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes ;
ou
s'allume.
Appuyez sur la touche
du minuteur
pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
•
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
vous appuyez sur
Minuteur se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5.14 Hob²Hood
,
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de relier la table de
cuisson à une hotte spéciale. La table de
cuisson et la hotte disposent toutes les
deux d'un communicateur de signal
infrarouge. La vitesse du ventilateur est
définie automatiquement en se basant
sur le réglage du mode et de la
température du récipient le plus chaud
se trouvant sur la table de cuisson. Vous
pouvez également activer le ventilateur
manuellement, depuis la table de
cuisson.
FRANÇAIS
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la
fonction, réglez le mode automatique sur
H1 - H6. À l'origine, la table de cuisson
est réglée sur H5.La hotte réagit dès que
vous allumez la table de cuisson. La table
de cuisson détecte automatiquement la
température du récipient et ajuste la
vitesse du ventilateur.
Modes automatiques
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
Mode H0 Désactivé
Désactivé
Désactivé
Mode H1 Activé
Désactivé
Désactivé
Mode
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Activé
H2 3)
Mode H3 Activé
Désactivé
Vitesse
du ventilateur 1
Mode H4 Activé
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H5 Activé
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 2
37
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
Mode H6 Activé
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 2
lateur 3
1) La table de cuisson détecte le processus
d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur
en fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en
fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclairage,
sans tenir compte sur la température.
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
3. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
ce que
jusqu'à
s'affiche.
du
5. Appuyez sur la touche
minuteur pour sélectionner un mode
automatique.
Pour faire fonctionner
directement la hotte,
désactivez le mode
automatique de la fonction
sur le bandeau de
commande de la hotte.
Lorsque la cuisson est
terminée et que vous
désactivez la table de
cuisson, le ventilateur de la
hotte peut continuer de
fonctionner pendant un
certain temps. Au bout d'un
moment, le système
désactive automatiquement
le ventilateur et vous
empêche de l'activer
accidentellement durant les
30 secondes qui suivent.
Activation manuelle de la vitesse du
ventilateur
Vous pouvez également activer la
fonction manuellement. Pour ce faire,
38
www.aeg.com
appuyez sur la touche
lorsque la table
de cuisson est allumée. Cela désactive le
fonctionnement automatique de la
fonction et vous permet de modifier
manuellement la vitesse du ventilateur.
En appuyant sur la touche , la vitesse
du ventilateur est augmentée d'un palier.
Lorsque vous atteignez un niveau intensif
et que vous appuyez sur la touche
à
nouveau, la vitesse du ventilateur revient
à 0, désactivant ainsi le ventilateur de la
hotte. Pour réactiver le ventilateur à
vitesse 1, appuyez sur la touche .
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson
pour activer automatiquement l'éclairage
dès que la table de cuisson est allumée.
Pour ce faire, réglez le mode
automatique sur H1 - H6.
L'éclairage de la hotte
s'éteint 2 minutes après
avoir éteint la table de
cuisson.
Pour activer le
fonctionnement
automatique de la fonction,
éteignez puis rallumez la
table de cuisson.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Récipients
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du
récipient.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Assurez-vous que le fond du
récipient est propre avant de
le placer sur la surface de la
table de cuisson.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au
diamètre du fond du récipient utilisé.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
6.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
FRANÇAIS
• un sifflement : vous utilisez une zone
de cuisson avec un niveau de
puissance élevé et le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : une commutation
électrique se produit.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de l'appareil.
•
6.3 Conseils pour SenseBoil®
•
La fonction est plus efficace pour faire
bouillir de l'eau et cuire des pommes de
terre.
•
Elle ne fonctionne pas avec
les récipients en fer forgé et
anti-adhésifs, par ex. avec un
revêtement en céramique.
Les récipients en acier
émaillé sont recommandés
pour obtenir les meilleurs
résultats de cuisson des
pommes de terre.
Vérifiez que le récipient choisi est adapté
à SenseBoil® en le surveillant lors de la
première cuisson.
Pour utiliser efficacement SenseBoil®,
suivez les conseils ci-dessous :
• Remplissez entre la moitié et les trois
quarts du récipient avec de l’eau
froide du robinet, en laissant un
espace vide de 4 cm depuis le bord
du récipient. N'utilisez pas moins d'un
litre ni plus de 5 litres d'eau. Assurezvous que le poids total de l'eau (ou
de l'eau et des pommes de terre) est
compris entre 1 et 5 kg.
• Si vous souhaitez faire cuire des
pommes de terre, veillez à les couvrir
entièrement d'eau, mais n'oubliez pas
•
•
39
de laisser au moins un quart du
récipient vide.
Pour obtenir les meilleurs résultats, ne
faites cuire que des pommes de
terres entières, non épluchées et de
taille moyenne.
Assurez-vous de ne pas trop tasser les
pommes de terre.
Évitez de produire des vibrations
externes (par exemple en utilisant un
mixeur ou en posant votre téléphone
portable à proximité de l'appareil)
lorsque la fonction est en cours
d'utilisation.
Si vous souhaitez ajouter du sel dans
l'eau, versez-le avant que l'eau
n'atteigne le point d'ébullition.
La fonction peut ne pas fonctionner
correctement avec les bouilloires et
les cafetières à expresso.
6.4 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
6.5 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson
utilisée à un niveau de cuisson moyen
utilise moins de la moitié de sa
puissance.
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies
à titre indicatif.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
1
Conservez les aliments cuits au au bechaud.
soin
Conseils
Placez un couvercle sur le récipient.
40
www.aeg.com
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
1-3
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
3-5
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus de liquide que de riz, mélangez les aliments à base de
laitage à la moitié du temps
de cuisson.
5-7
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillères à
soupe de liquide
7-9
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
9 - 12
Faire revenir : escalopes, corau bedons bleus de veau, côtelettes, soin
rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
Retournez à la moitié du
temps.
12 - 13
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction PowerBoost est activée.
6.6 Conseils pour Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
• Ne bloquez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec la main, la poignée
d'un ustensile ou un grand récipient).
Reportez-vous à l'image.
La hotte sur l'illustration est
uniquement donnée à titre d'exemple.
FRANÇAIS
41
Hottes dotées de la fonction
Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des
hottes dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
consommateurs. Les hottes AEG qui sont
dotées de cette fonction doivent porter
le symbole .
Les autres appareils
télécommandés peuvent
bloquer le signal. N'utilisez
pas ce type d'appareil à
proximité de la table de
cuisson lorsque la fonction
Hob²Hood est activée.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface
vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de
vinaigre et nettoyez la surface vitrée
avec un chiffon.
42
www.aeg.com
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
la table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous ne réglez pas le niveau
de cuisson dans les 10 secondes.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson s'éteint.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps ou le capteur est endommagé.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Hob²Hood ne fonctionne
pas.
Vous avez couvert le bandeau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
FRANÇAIS
Problème
43
Cause possible
Solution
Vous utilisez un très grand
récipient qui bloque le signal.
Utilisez un plus petit récipient, changez la zone de
cuisson ou faites fonctionner
la hotte manuellement.
Démarrage automatique de La zone est chaude.
la cuisson ne fonctionne pas.
Laissez la zone refroidir suffisamment.
Le niveau de cuisson maximum est réglé.
Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction.
Le niveau de cuisson oscille
entre deux niveaux.
Gestionnaire de puissance
est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
de cuisson arrière, si possible.
Aucun signal sonore ne se
Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous
désactivés.
appuyez sur les touches sensitives du bandeau.
Activez les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Dispositif de sécurité enfants Reportez-vous au chapitre
ou Verrouillage est activée.
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la Placez un récipient sur la zozone.
ne.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez des récipients adaptés. Reportez-vous au chapitre « Conseils ».
Le diamètre du fond du réci- Utilisez un récipient de dipient de cuisson est trop pe- mensions appropriées. Retit pour la zone.
portez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
et
apparaissent en alternance.
La puissance est trop faible
en raison d'un récipient inadapté ou vide.
Utilisez un type de récipient
adapté. Reportez-vous aux
chapitres « Conseils » et
« Caractéristiques techniques ».
N'activez aucune zone si un
récipient vide est posé dessus.
et
apparaissent en alternance.
Le récipient est vide ou con- Évitez d'utiliser la fonction
tient un liquide autre que de avec d'autres liquides que
l'eau, comme de l'huile.
de l'eau.
44
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
et
apparaissent en alternance.
Le récipient contient trop
d'eau ou pas assez.
Vous avez fait bouillir un aliment autre que de l'eau et
des pommes de terre. Le
point d'ébullition a été déplacé et la fonction SenseBoil® n'a pas pu fonctionner
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ». Ne faites bouillir que de l'eau et des pommes de terre à l'aide de la
fonction SenseBoil®.
Un bip retentit, les indica-
Aucune zone de cuisson
n'est prête à être utilisée
teurs au-dessus de
clignotent et la fonction Sense- avec la fonction SenseBoil®.
L'une des zones que vous
Boil® ne démarre pas.
souhaitez sélectionner est
encore en cours d'utilisation
ou contient encore de la
chaleur résiduelle.
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Terminez vos activités de
cuisson précédentes et choisissez une zone de cuisson libre sans chaleur résiduelle.
Éteignez la table de cuisson
et rallumez-la au bout de
30 secondes. Si
s'affiche
à nouveau, débranchez la table de cuisson de la prise
électrique. Au bout de
30 secondes, rebranchez la
table de cuisson. Si le problème persiste, contactez le
service après-vente agréé.
Un bip constant se déclenche.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins
de la surface en verre) et le message
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installation.
d'erreur qui s'affiche. Assurez-vous
d'utiliser correctement l'appareil. En cas
d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
FRANÇAIS
45
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Plaque signalétique
Modèle IAE8442SFB
Type 62 D4A 01 AA
Induction 7.35 kW
Numéro de série .................
AEG
PNC 949 597 733 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.35 kW
9.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau
de cuisson
max.) [W]
PowerBoost [W]
PowerBoost
Diamètre du rédurée maximale cipient [mm]
[min]
Avant gauche
2300
3200
10
125 - 210
Arrière gauche
2300
3200
10
125 - 210
Avant centrale
1400
2500
4
125 - 145
Arrière droite
2300
3600
10
205 - 240
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas les diamètres indiqués dans le
tableau.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit conformément à la norme EU
66/2014 valable pour le marché européen uniquement
Identification du modèle
IAE8442SFB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Induction
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant centrale
Arrière droite
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
46
www.aeg.com
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant centrale
Arrière droite
179,6 Wh / kg
177,0 Wh / kg
180,2 Wh / kg
174,6 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
Les mesures d'énergie se rapportant à la
zone de cuisson sont identifiées par les
repères des zones de cuisson
correspondantes.
10.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
177,9 Wh / kg
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
47
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 47
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................50
3. MONTAGE................................................................................................................. 52
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 54
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 56
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 61
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 64
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 65
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................68
10. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 68
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
48
www.aeg.com
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Die
zugänglichen Geräteteile werden beim Betrieb sehr
heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
49
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
decken Sie die Flamme ab, z.B. mit einem Deckel
oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Verwenden Sie ds Gerät nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom
Stromnetz. Falls das Gerät direkt mit dem Stromnetz
verbunden ist und nicht getrennt werden kann,
nehmen Sie die Sicherung für den Anschluss heraus,
um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten
Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
50
www.aeg.com
•
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Jedes Gerät besitzt Kühlgebläse auf
seiner Unterseite.
• Ist das Gerät über einer Schublade
installiert:
– Lagern Sie keine kleinen
Papierstücke oder -blätter, die
eingezogen werden können, in
der Schublade, da sie die
Kühlgebläse beschädigen oder
das Kühlsystem beeinträchtigen
können.
– Halten Sie einen Abstand von
mindestens 2 cm zwischen dem
Geräteboden und den Teilen, die
in der Schublade gelagert sind,
ein.
• Entfernen Sie Trennplatten, die im
Küchenmöbel unter dem Gerät
installiert sind.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
und unsachgemäße Kabel oder
Stecker (falls vorhanden) können die
Klemme überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
51
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von
30 cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb
ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
52
www.aeg.com
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
DEUTSCH
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in normgerechte, passende
Einbaumöbel und Arbeitsplatten
betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch den Kabeltyp H05V2V2-F, der
einer Temperatur von mindestens 90
°C standhält. Wenden Sie sich an den
Kundendienst vor Ort.
Ist das Gerät über einer
Schublade installiert, kann
die Kochfeldbelüftung die in
der Schublade aufbewahrten
Gegenstände während des
Garvorgangs erwärmen.
3.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
53
54
www.aeg.com
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
1
1
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
Weitere Einzelheiten zur
Größe der Kochzonen
finden Sie unter „Technische
Daten“.
1
2
4.2 Bedienfeldanordnung
1 2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
SenFunktion
sorfeld
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
SenseBoil®
Ein- und Ausschalten der Funktion.
Die Kontrolllampen über dem Symbol zeigen den Fortschritt der Funktion an.
Bridge
Ein- und Ausschalten der Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
3
4
5
6
7
DEUTSCH
SenFunktion
sorfeld
8
9
/
10
11
12
-
55
Kommentar
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus
der Funktion.
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
PowerBoost
Einschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
4.3 Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
SenseBoil® ist eingeschaltet.
Ankochautomatik ist eingeschaltet.
PowerBoost ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
/
Verriegeln/Kindersicherung ist eingeschaltet.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Abschaltautomatik ist eingeschaltet.
4.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/ / Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Die Anzeigen zeigen den
Restwärmegrad der Kochzonen an, die
Sie gerade verwenden. Die Anzeigen der
benachbarten Kochzonen können auch
dann leuchten, wenn Sie sie nicht
benutzen.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
56
www.aeg.com
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
5.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet
auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
auf und das
Weile leuchtet
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
5.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
5.4 SenseBoil®
Diese Funktion regelt die
Wassertemperatur automatisch, so dass
es nicht überkocht, wenn es den
Siedepunkt erreicht.
Ist in der Kochzone, die Sie
benutzen möchten, noch
Restwärme ( / / )
vorhanden, ertönt ein Signal
und die Funktion startet
nicht.
1. Schalten Sie das Gerät durch die
Berührung von
ein.
2. Berühren Sie zum Einschalten der
.
Funktion
Bei den Kochzonen, für die Sie die
Funktion derzeit verwenden können,
blinkt .
3. Berühren Sie die Einstellskala der
verfügbaren Kochzone, für die Sie
die Funktion starten möchten
(zwischen Kochstufe 1 - 14).
Die Funktion startet.
Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden
keine Kochzone auswählen, schaltet sich
die Funktion nicht ein.
Beim Start der Funktion
leuchten die Kontrolllampen
über dem Symbol
nacheinander auf, bis das
Wasser den Siedepunkt
erreicht.
Wenn die Funktion erkennt, dass der
Siedepunkt erreicht ist, gibt das Kochfeld
ein akustisches Signal aus und die
Kochstufe ändert sich automatisch in
Stufe 8.
DEUTSCH
Sind alle Kochzonen in
Gebrauch oder ist in ihnen
allen noch Restwärme
vorhanden, gibt das
Kochfeld ein akustisches
Signal aus, die
Kontrolllampen über
blinken und die Funktion
startet nicht.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
(die Funktion wird
ausgeschaltet und die Kochstufe auf 0
verringert) oder berühren Sie die
Einstellskala und stellen Sie die
Kochstufe manuell ein.
5.5 Verwenden der Kochzonen
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die ausgewählte Kochzone.
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Mit einem großen Kochgeschirr können
Sie auf zwei Kochzonen gleichzeitig
kochen. Das Kochgeschirr muss die
Mitten beider Zonen bedecken darf aber
nicht über den markierten Bereich
hinausragen. Befindet sich das
Kochgeschirr zwischen den beiden
Mitten, wird die Funktion Bridge nicht
eingeschaltet.
57
5.6 Bridge
Die Funktion wird
eingeschaltet, wenn der
Topf die Mitten beider
Kochzonen bedeckt. Sie
funktioniert nicht mit der
Funktion SenseBoil®.
Diese Funktion verbindet zwei linke
Kochzonen, sie funktionieren dann wie
eine Kochzone.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für eine
der beiden linken Kochzonen ein.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Zum Einstellen oder Ändern der
Kochstufe berühren Sie eine der
Einstellsensortasten.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die Kochzonen arbeiten wieder
unabhängig voneinander.
5.7 Ankochautomatik
Schalten Sie diese Funktion ein, damit
die gewünschte Kochstufeneinstellung in
kürzerer Zeit erreicht wird. Wenn sie
aktiviert ist, schaltet sich die Kochzone
mit der höchsten Stufe ein und wechselt
dann zur gewünschten Einstellung.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
Einschalten der Funktion für eine
( leuchtet
Kochzone: Berühren Sie
auf). Berühren Sie dann gleich danach
die gewünschte Kochstufe. Nach 3
Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
5.8 PowerBoost
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
nur für einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch
wieder auf die höchste Kochstufe um.
58
www.aeg.com
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
auf.
.
leuchtet
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
5.9 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Mit dieser Funktion können Sie
feststellen, wie lange eine Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
des Timers.
leuchtet auf. Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsamer
blinkt, wird die Zeit hochgezählt. Das
Display schaltet um zwischen
abgelaufenen Zeit (Minuten).
und der
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
Wählen Sie die Kochzone mit
aus. Die
Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Im Display wird die
Einschaltdauer der Zone angezeigt.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
die Kochzone mit
des Timers, um die Zeit einzustellen
(00 - 99 Minuten). Wenn die
Kontrolllampe der Kochzone langsam
blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
oder . Die Kontrolllampe der
Kochzonen erlischt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
Sie die Kochzone mit
aus. Die
Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit
an.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Kochzone mit
oder
aus. Berühren Sie
.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Kontrolllampe der
Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
und berühren Sie
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Kochfeld
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
5.10 Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
DEUTSCH
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der
Timer bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
5.11 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
ein. Stellen Sie keine
das Kochfeld mit
4
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie
ein. Stellen Sie keine
das Kochfeld mit
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
mit
ein.
leuchtet auf. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden
ein. Das Kochfeld kann jetzt bedient
werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
5.12 OffSound Control (Einund Ausschalten der
Signaltöne)
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Sie
3 Sekunden lang. Das Display wird
ein- und ausgeschaltet. Berühren Sie
3 Sekunden lang. Es wird
angezeigt. Berühren Sie
zum Auswählen von:
oder
des Timers
•
59
– der Signalton ist ausgeschaltet
•
– der Signalton ist eingeschaltet
Ihre Einstellungen werden übernommen,
sobald das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von
• Nach Ablauf der für Kurzzeit-Wecker
eingestellten Zeit
• Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
5.13 Strommanagement
• Die Kochzonen werden je nach Lage
auf dem Kochfeld und Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
• Jede Phase darf mit maximal 3700 W
belastet werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
• Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3700 W übersteigt.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert,
die an dieselbe Phase angeschlossen
sind.
• Die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung wechselt
zwischen der eingestellten und
reduzierten Kochstufe. Nach einiger
Zeit zeigt die Anzeige der Kochzonen
mit reduzierter Leistung nur noch die
reduzierte Kochstufe an.
60
www.aeg.com
5.14 Hob²Hood
Diese innovative automatische Funktion
verbindet das Kochfeld mit einer
speziellen Dunstabzugshaube. Das
Kochfeld und die Dunstabzugshaube
kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Die Drehzahl des Lüfters
wird automatisch eingestellt. Sie richtet
sich nach dem eingestellten Modus und
der Temperatur des heißesten
Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie
können den Lüfter auch manuell auf dem
Bedienfeld des Kochfelds einstellen.
Bei den meisten
Dunstabzugshauben ist das
Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet.
Schalten Sie es ein, bevor
Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen
finden Sie in der Anleitung
der Dunstabzugshaube.
Automatikbetrieb der Funktion
Stellen Sie für den automatischen
Betrieb den Modus auf H1 – H6. Das
Kochfeld ist standardmäßig auf H5
gestellt.Die Dunstabzugshaube schaltet
sich ein, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Das Kochfeld misst die
Temperatur des Kochgeschirrs
automatisch und passt die
Geschwindigkeit des Lüfters an.
Automatikmodi
Automa- Kotische
chen1)
Einschaltung der
Beleuchtung
Braten2)
Modus
H0
Aus
Aus
Aus
Modus
H1
Ein
Aus
Aus
Modus
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
H2 3)
Automa- Kotische
chen1)
Einschaltung der
Beleuchtung
Braten2)
Modus
H3
Ein
Aus
Lüftergeschwindigkeit 1
Modus
H4
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus
H5
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 2
Modus
H6
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 2 digkeit 3
1) Das Kochfeld erkennt, dass gekocht wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
2) Das Kochfeld erkennt, dass gebraten wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
3) In diesem Modus werden der Lüfter und die
Beleuchtung unabhängig von der Temperatur
eingeschaltet.
Ändern des Automatikbetriebs
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
Das Display wird ein- und
ausgeschaltet.
3. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
4. Berühren Sie
wiederholt, bis
angezeigt wird.
5. Berühren Sie
des Timers, um
einen automatischen Modus
auszuwählen.
Schalten Sie den
Automatikbetrieb aus, um
die Dunstabzugshaube
direkt über ihr Bedienfeld
einzustellen.
DEUTSCH
Wenn Sie nach Beendigung
des Kochvorgangs das
Kochfeld ausschalten, kann
die Dunstabzugshaube noch
eine gewisse Zeit in Betrieb
sein. Nach dieser Zeit
schaltet das System den
Lüfter automatisch aus.
Während der folgenden 30
Sekunden kann der Lüfter
nicht wieder eingeschaltet
werden.
Manuelles Einstellen der
Lüftergeschwindigkeit
Sie können den Lüfter auch manuell
einstellen. Berühren Sie hierzu , wenn
das Kochfeld eingeschaltet ist. Auf diese
Weise wird der Automatikbetrieb
ausgeschaltet und Sie können die
Lüftergeschwindigkeit manuell ändern.
Durch Drücken von
erhöht sich die
Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe.
Wenn Sie die Intensivstufe gewählt
61
haben und
erneut drücken, wird die
Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet.
Berühren Sie , um die
Lüftergeschwindigkeit 1 wieder
einzustellen.
Zum erneuten Einschalten
des Automatikbetriebs
schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
Einschalten der Beleuchtung
Sie können das Kochfeld so einstellen,
dass sich die Beleuchtung automatisch
einschaltet, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Stellen Sie hierzu den
Automatikmodus auf H1 - H6.
Die Beleuchtung der
Dunstabzugshaube schaltet
sich 2 Minuten nach
Ausschalten des Kochfelds
aus.
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktions-Kochzonen nur
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl,
Stahlemail, Edelstahl, Boden aus
mehreren Schichten verschiedener
Materialien (vom Hersteller als
geeignet gekennzeichnet).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn:
• Wasser sehr schnell auf einer
Kochzone kocht, die auf die höchste
Stufe geschaltet ist;
• Ein Magnet von Geschirrboden
angezogen wird.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Stellen Sie sicher, dass die
Topfböden sauber sind,
bevor Sie sie auf das
Kochfeld stellen.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe hierzu „Technische
Daten“.
62
www.aeg.com
6.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Elektrisches Umschalten .
• Rauschen, Surren: Der Lüfter ist in
Betrieb.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung hin.
•
6.3 Tipps und Hinweise für
SenseBoil®
•
Die Funktion eignet sich besonders für
das Kochen von Wasser und die
Zubereitung von Kartoffeln.
•
Sie funktioniert nicht mit
Kochgeschirr aus Gusseisen
oder mit
Antihaftbeschichtung, z.B.
mit einer
Keramikbeschichtung. Für
beste Ergebnisse beim
Kochen von Kartoffeln
empfehlen wir emaillierte
Stahlkochtöpfe zu
verwenden.
Prüfen Sie, ob der Topf für SenseBoil®
geeignet ist, indem Sie den ersten
Kochvorgang überwachen.
Für eine effiziente Nutzung von
SenseBoil® beachten Sie die
nachfolgenden Hinweise:
• Füllen Sie den Topf bis zur Hälfte
oder drei Viertel mit kaltem
Leitungswasser, so dass 4 cm bis zum
Topfrand frei bleiben. Verwenden Sie
nicht weniger als 1 und nicht mehr als
•
•
•
5 Liter Wasser. Achten Sie darauf,
dass das Gesamtgewicht des Wassers
(oder des Wassers mit den Kartoffeln)
zwischen 1 - 5 kg beträgt.
Wenn Sie Kartoffeln kochen möchten,
achten Sie darauf, dass sie komplett
mit Wasser bedeckt sind, aber das
mindestens ein Viertel des Topfs leer
sein muss.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie
mit ganzen, ungeschälten Kartoffeln
mittlerer Größe.
Achten Sie darauf, die Kartoffeln nicht
zu dicht nebeneinander einzufüllen.
Vermeiden Sie die Erzeugung von
externen Schwingungen (z. B. durch
den Gebrauch eines Mixers oder
Mobiltelefons in der Nähe des
Geräts), wenn die Funktion
eingeschaltet ist.
Möchten Sie Salz verwenden, geben
Sie es hinzu, nachdem das Wasser
seinen Siedepunkt erreicht hat.
Die Funktion arbeitet möglicherweise
nicht richtig mit Wasserkesseln und
Espressokannen.
6.4 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
6.5 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch nicht proportional an.
Das bedeutet, dass eine Kochzone, die
auf eine mittlere Kochstufe eingestellt ist,
weniger als die Hälfte ihrer maximalen
Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
DEUTSCH
63
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
1
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-3
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
3-5
Köcheln von Reis und Milchge- 25 - 50
richten, Erhitzen von Fertiggerichten.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
12 - 13
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Gardauer
wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. PowerBoost ist eingeschaltet.
6.6 Tipps und Hinweise für
Hob²Hood
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser
Funktion betreiben:
• Schützen Sie das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung.
• Richten Sie keine Halogenstrahler auf
das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube.
• Decken Sie das Bedienfeld des
Kochfelds nicht ab.
• Unterbrechen Sie den Signalfluss
zwischen dem Kochfeld und der
Dunstabzugshaube nicht (z.B. mit der
Hand, einem Kochgeschirrgriff oder
großen Topf). Siehe Abbildung.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist
nur beispielhaft.
64
www.aeg.com
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
Die komplette Palette von
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website. Die AEG
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, sind mit dem
Symbol
gekennzeichnet.
Andere ferngesteuerte
Geräte können das Signal
blockieren. Verwenden Sie
solche Geräte nicht in der
Nähe des Kochfelds, wenn
Hob²Hood eingeschaltet ist.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit
sauberen Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
7.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: Geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker und zuckerhaltige
Lebensmittel. Anderenfalls können
die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
DEUTSCH
65
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Sie haben die Kochstufe
nicht innerhalb von 10 Sekunden eingestellt.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Die Restwärmeanzeige funk- Die Kochzone ist nicht heiß,
tioniert nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war oder der Sensor ist
beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
Hob²Hood funktioniert nicht. Sie haben das Bedienfeld
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Bedienfeld.
66
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Sie benutzen einen sehr gro- Verwenden Sie einen kleineßen Topf, der das Signal
ren Topf, wechseln Sie die
blockiert.
Kochzone oder bedienen Sie
die Dunstabzugshaube manuell.
Ankochautomatik funktioniert nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie die
Funktion.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin
und her.
Strommanagement ist eingeschaltet.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
Stellen Sie großes Kochgegroß, oder Sie haben es zu
schirr nach Möglichkeit auf
nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen.
gestellt.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Ton ist ausgeschaltet.
Schalten Sie den Ton ein.
Siehe „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Kindersicherung oder Verrie- Siehe „Täglicher Gebrauch“.
geln ist eingeschaltet.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr. Siehe „Tipps
und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen. Siehe hierzu „Technische Daten“.
und
erscheinen abwechselnd.
Die Leistung ist wegen eines Verwenden Sie geeignetes
ungeeigneten oder leeren
Kochgeschirr. Siehe Kapitel
Kochgeschirrs zu niedrig.
„Tipps und Hinweise“ sowie
„Technische Daten“.
Schalten Sie die Kochzone
nicht ein, wenn sich ein leerer Topf auf ihr befindet.
und
erscheinen abwechselnd.
Der Topf ist leer oder enthält eine andere Flüssigkeit
als Wasser, z.B. Öl.
Verwenden Sie die Funktion
nicht für andere Flüssigkeiten als Wasser.
DEUTSCH
67
Störung
Mögliche Ursache
und
erscheinen abwechselnd.
Der Topf enthält zu viel oder Siehe „Tipps und Hinweise“.
zu wenig Wasser.
Kochen Sie nur Wasser und
Sie haben etwas anderes als Kartoffeln mit SenseBoil®.
Wasser und Kartoffeln gekocht. Der Siedepunkt hat
sich zeitlich verschoben und
die Funktion SenseBoil®
konnte nicht richtig funktionieren.
Es ertönt ein Signalton, die
Keine der Kochzonen kann
mit der Funktion SenseBoil®
verwendet werden. Es ist
noch Restwärme in der
Kochzone, die Sie verwenden möchten, vorhanden
oder sie wird noch benutzt.
Kontrolllampe über
blinkt und die Funktion SenseBoil® startet nicht.
und eine Zahl werden an- Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
gezeigt.
Abhilfe
Beenden Sie Ihre Kochaktivitäten und wählen Sie eine
freie Kochzone ohne Restwärme.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und nach 30 Sekunden
wieder ein. Wenn
erneut
erscheint, trennen Sie das
Kochfeld von der Spannungsversorgung. Schalten
Sie nach 30 Sekunden das
Kochfeld wieder ein. Tritt
das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Es ist ein konstanter Piepton
zu hören.
Unsachgemäßer elektrischer Trennen Sie das Kochfeld
Anschluss.
von der Stromversorgung.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft zur Überprüfung der Installation.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
68
www.aeg.com
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Typenschild
Modell IAE8442SFB
Typ 62 D4A 01 AA
Induktion 7.35 kW
Ser. Nr. ..........
AEG
Produkt-Nummer (PNC) 949 597 733 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.35 kW
9.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale Einschaltdauer
[Min.]
Durchmesser
des Kochgeschirrs [mm]
Vorne links
2300
3200
10
125 - 210
Hinten links
2300
3200
10
125 - 210
Vorne Mitte
1400
2500
4
125 - 145
Hinten rechts
2300
3600
10
205 - 240
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der
Tabelle abweichen. Sie ändert sich je
nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014, nur gültig für
den EU-Markt
Modellidentifikation
IAE8442SFB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Vorne Mitte
Hinten rechts
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric cooking)
Vorne links
Hinten links
Vorne Mitte
Hinten rechts
179,6 Wh/kg
177,0 Wh/kg
180,2 Wh/kg
174,6 Wh/kg
DEUTSCH
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
69
177,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
Die Energiemessungen der Kochflächen
wurden an den Markierungen der
entsprechenden Kochzonen
vorgenommen.
10.2 Energie sparen
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
70
www.aeg.com
DEUTSCH
71
867357615-B-392019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising