Zanussi | ZGO65414BA | User manual | ZANUSSI ZGO65414BA Uživatelský manuál

ZANUSSI ZGO65414BA Uživatelský manuál
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGO65414BA
CS Návod k použití
Varná deska
ET Kasutusjuhend
Pliidiplaat
SK Návod na používanie
Varný panel
CZ
EE
SK
2
16
29
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
2
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového napájení. V
případě, že spotřebič je k elektrické síti připojen
prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič odpojte od
napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při poškození skla plotýnky:
– okamžitě vypněte všechny hořáky a elektrická topná
tělesa a odpojte spotřebič od napájení,
– nedotýkejte se povrchu spotřebiče,
– spotřebič nepoužívejte.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
V případě přímého připojení spotřebiče k elektrické síti je
nutné instalovat dvoupólový izolační spínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty. Musí být zajištěno úplné odpojení
v souladu s podmínkami uvedenými v kategorii přepětí III.
Zemnicí kabel je z těchto podmínek vyjmut.
Když vedete napájecí kabel, ujistěte se, že nepřijde do
přímého kontaktu (např. prostřednictvím izolačního obalu) s
částmi, které se zahřívají o 50 °C více než teplota místnosti.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
3
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič je vhodný pro následující trhy:
•
CZ EE SK
•
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva,
abyste zabránili bobtnání z důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Pokud je spotřebič instalován nad zásuvkami,
ujistěte se, že prostor mezi dnem spotřebiče a
horní zásuvkou zajišťuje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného nehořlavého
panelu, který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
4
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním je nutné
se ujistit, že je spotřebič odpojen od elektrické
sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek přehřátí
svorky.
Použijte správný typ napájecího kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována ochrana před
úrazem elektrickým proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely
nebo zástrčky (jsou-li součástí výbavy)
nedotýkaly horkého spotřebiče nebo horkého
nádobí, když spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní středisko
nebo elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být
připevněna tak, aby nešla odstranit bez
použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení všech
napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
PŘIPOJENÍ PLYNU
• Veškerá plynová připojení by měla být
provedena kvalifikovanou osobou.
•
•
•
•
Před instalací je nutné zajistit, aby seřízení
spotřebiče odpovídalo podmínkám místního
rozvodu plynu (druhu plynu a tlaku plynu).
Zkontrolujte, zda kolem spotřebiče může
obíhat chladný vzduch.
Informace ohledně přívodu plynu naleznete
na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojen k zařízení na
odvod spalin. Ujistěte se, že je spotřebič
připojen dle aktuálních instalačních vyhlášek.
Dbejte na požadavky týkající se dostatečné
ventilace.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu
použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Po každém použití nastavte varnou zónu do
polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej
vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte
plameny a ohřáté předměty mimo jejich
dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin,
může způsobit požár při nižších teplotách než
olej, který se používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné
nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit
jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit
poškrábání sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné desce vždy
zdvihněte.
Používejte pouze nádobí se správným tvarem
a průměrem dna větším než jsou rozměry
hořáků.
Ujistěte se, že nádoby jsou umístěny na
středu hořáků.
Nepoužívejte velké nádoby, které přesahují
okraj spotřebiče. Mohlo by dojít k poškození
povrchu linky.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z maximální do minimální
polohy.
Používejte pouze příslušenství dodávané se
spotřebičem.
Na hořáky neinstalujte rozptylovač plamene.
Při použití plynového varného spotřebiče
vzniká teplo a vlhko. V místě instalace
spotřebiče zařiďte dobrou ventilaci.
Prodloužené intenzivní používání spotřebiče
může vyžadovat přídavné větrání, například
otevřením okna, nebo účinnější větrání,
například zvýšením stupně mechanického
větrání - pokud je jím místnost vybavena.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Varná deska nesmí přijít do styku s kyselými
tekutinami jako je ocet, citrónová šťáva nebo
s prostředky na odstraňování vodního
kamene. Mohou totiž zanechat matné skvrny.
Barevné změny na smaltovaném povrchu
nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon
spotřebiče.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Z ovládacího panelu
nedemontujte tlačítka, ovladače ani
těsnění. Do spotřebiče by se mohla
dostat voda a poškodit ho.
5
•
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho
vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od elektrické
sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
Hořáky nemyjte v myčce nádobí.
•
Používejte výhradně originální náhradní díly.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a
zlikvidujte jej.
Vnější plynové potrubí slisujte.
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
PŘED INSTALACÍ SPOTŘEBIČE
Před instalací varné desky si z typového štítku
opište níže uvedené informace. Typový štítek je
umístěn na spodní straně varné desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Zajistěte, aby tlak přívodu plynu do
zařízení odpovídal doporučeným
hodnotám. Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě pomocí
matice se závitem G 1/2". Volně
našroubujte součásti, nastavte
připojení do požadovaného směru a
vše utáhněte.
PŘIPOJENÍ PLYNU
VAROVÁNÍ! Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě smí
provádět pouze kvalifikovaní
pracovníci v souladu s platnými
normami a místními předpisy.
Zvolte pevné přípojky nebo použijte ohebnou
hadici z nerezové oceli v souladu s platnými
předpisy. Pokud použijete ohebné kovové
hadice, dbejte na to, aby se nikde nedotýkaly
pohyblivých částí, ani nebyly nikde přiskřípnuté.
Také dávejte pozor, když je varná deska
nainstalovaná společně s troubou.
6
A
B C
A. Konec hřídele s maticí
B. Podložka dodána spolu se spotřebičem
C. Koleno dodáno spolu se spotřebičem
Zkapalněný plyn
U zkapalněného plynu použijte držák gumové
hadice. Vždy použijte těsnění. Pak pokračujte s
připojením plynu.
Pružnou hadici lze použít za těchto podmínek:
• nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou
teplotu, vyšší než 30 °C;
• nesmí být delší než 1 500 mm;
• nesmí být přiškrcena;
• nesmí být vystavena tahu nebo zkroucení;
•
nesmí být v kontaktu s ostrými kraji nebo
rohy;
• musí být snadno přístupná, aby mohl být
kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se zjišťuje, zda:
• nemá po celé délce ani na koncích trhliny,
zářezy nebo známky ohoření;
• materiál není ztvrdlý, ale má svou normální
pružnost;
• spojovací svorky nejsou rezavé;
• doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici
neopravujte, ale vyměňte ji.
VAROVÁNÍ! Po dokončení instalace
se ujistěte, že jsou těsnění u všech
spojek v pořádku. Použijte mýdlový
roztok, nikoliv plamen!
VÝMĚNA TRYSEK
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte víčka a korunky hořáku.
3. Pomocí nástrčného klíče 7 odšroubujte
vstřikovací trysky a nahraďte je tryskami
potřebnými pro používaný druh plynu (viz
tabulka v kapitole „Technické údaje“).
4. Stejným postupem v opačném pořadí zase
jednotlivé části smontujte.
5. Vyměňte typový štítek (nachází se v blízkosti
přívodního plynového potrubí) za takový,
který odpovídá novému druhu dodávaného
plynu. Tento štítek můžete najít v balíčku
dodávaném se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu při napájení jiný nebo nestálý
v porovnání s požadovaným tlakem, je nutné
instalovat na přívodní plynové potrubí nastavovač
tlaku.
NASTAVENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ
Postup nastavení minimální úrovně hořáku:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladačem na minimální nastavení.
3. Demontujte ovladač .
4. Úzkým šroubovákem nastavte polohu
obtokového šroubu (A).
A
5. Při přechodu:
• ze zemního plynu G20 20 mbar na
zkapalnělý plyn úplně utáhněte obtokový
šroub.
• z kapalného plynu na zemní plyn G20 20
mbar uvolněte obtokový šroub asi o 1/4
otáčky.
VAROVÁNÍ! Zkontrolujte, zda
plamen nezhasne, otočíte-li
ovladačem rychle z maximální do
minimální polohy.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají napětí
a výkonu místního zdroje napájení.
• Spotřebič se dodává s napájecím kabelem.
Ten musí být vybaven správnou zástrčkou
vhodnou pro danou zátěž vyznačenou na
typovém štítku. Ujistěte se, že je zástrčka
zapojena do správné zásuvky.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Při připojení spotřebiče pomocí
prodlužovacího kabelu, rozdvojky nebo
vícenásobného připojení hrozí nebezpečí
požáru. Ujistěte se, že uzemnění splňuje
platné normy a nařízení.
• Napájecí kabel nesmí být vystaven teplotám
vyšším než 90 °C.
Ujistěte se, že jste připojili modře
zbarvený nulový vodič ke svorce
označené písmenem „N“. Hnědě
(nebo černě) zabarvený fázový vodič
připojte ke svorce označené
písmenem „L“. Fázový vodič musí
být vždy připojen.
PŘIPOJOVACÍ KABEL
Připojovací kabel vyměňte pouze za speciální
kabel nebo ekvivalentní typ. Kabel je typu:
H05V2V2-F T90.
Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá napětí a
provozní teplotě. Zemnící vodič zbarvený
žlutozeleně musí být přibližně o 2 cm delší než
hnědý (nebo černý) fázový vodič.
7
MONTÁŽ
1.
A
B
6.
A) dodané těsnění
B) dodané držáky
2.
POZOR! Spotřebič instalujte pouze
na pracovní plochu s rovným
povrchem.
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
MOŽNOSTI ZAPUŠTĚNÍ
Panel instalovaný pod varnou deskou musí být
snadno odnímatelný a umožňovat snadný přístup
v případě, že je nutný technický zásah.
Kuchyňská jednotka s dvířky
4.
5.
8
min 6 mm
A
min 30 mm
A. Odnímatelný panel
B. Prostor pro přípojky
Kuchyňská jednotka s troubou
B
Elektrické připojení varné desky a trouby musí
být z bezpečnostních důvodů instalováno
odděleně a umožňovat snadné vyjmutí trouby z
linky.
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
POPIS SPOTŘEBIČE
USPOŘÁDÁNÍ VARNÉ DESKY
1
2
3
1 Rychlý hořák
2 Pomocný hořák
3 Středně rychlý hořák
4 Ovladače
4
OVLADAČ
Symbol
Popis
bez přívodu plynu / poloha
vypnuto
Symbol
Popis
minimální přívod plynu
poloha pro zapálení / maxi‐
mální přívod plynu
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
9
PŘEHLED HOŘÁKU
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
ZAPÁLENÍ HOŘÁKU
Hořák vždy zapalte předtím než na
něj postavíte nádobu.
VAROVÁNÍ! Při používání
otevřeného ohně v kuchyni buďte
velmi opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za chybné
použití plamene.
1. Zatlačte na ovladač a otočte jím proti směru
hodinových ručiček na maximální pozici
puštěného plynu (
).
2. Podržte ovladač stlačený na až 10 sekund.
Tím se zahřeje termočlánek. V opačném
případě se přeruší přívod plynu.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho
intenzitu.
VAROVÁNÍ! Ovladač stiskněte na
maximálně 15 sekund. Jestliže se
hořák po uplynutí 15 sekund
nezapálí, uvolněte ovladač, otočte
ho do polohy vypnuto a před dalším
pokusem o zapálení hořáku alespoň
jednu minutu počkejte.
POZOR! Při přerušení dodávky
elektrického proudu můžete hořák
zapálit i bez elektrického zařízení. V
takovém případě přiložte k hořáku
plamen, otočte ovladačem proti
směru hodinových ručiček na
maximální pozici puštěného plynu a
zatlačte na něj. Držte ovladač
zatlačený po dobu 10 nebo méně
sekund, aby se termočlánek zahřál.
Jestliže z nějakého důvodu plamen
zhasne, otočte ovladačem do polohy
vypnuto, počkejte nejméně jednu
minutu a pokuste se hořák znovu
zapálit.
Generátor jisker se může
automaticky spouštět, když zapnete
elektřinu, po instalaci nebo po
výpadku proudu. Nejde o závadu.
VYPNUTÍ HOŘÁKU
Chcete-li plamen zhasnout, otočte ovladačem do
polohy vypnuto
.
VAROVÁNÍ! Před sejmutím nádobí
z hořáku vždy nejdříve ztlumte nebo
zhasněte plamen.
Jestliže se hořák ani po několika
pokusech nezapálí, zkontrolujte, zda
je korunka a její víčko ve správné
poloze.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
10
NÁDOBÍ
POZOR! Nepoužívejte litinové
pánve, keramické nebo kameninové
hrnce, grilovací nebo opékací pláty.
VAROVÁNÍ! Nedávejte stejnou
pánev na dva hořáky.
VAROVÁNÍ! Abyste zabránili rozlití a
případnému poranění, nepokládejte
na hořák nestabilní nebo poškozené
nádoby.
POZOR! Ujistěte se, že dna varných
nádob nestojí příliš blízko ovladače,
protože v takovém případě plamen
zahřívá ovládací prvky.
POZOR! Ujistěte se, že držadla
hrnců nepřečnívají nad předním
okrajem varné desky.
POZOR! Ujistěte se, že jsou hrnce
umístěné na středu hořáku, čímž
získají maximální stabilitu a sníží se
spotřeba plynu.
POZOR! Tekutiny rozlité během
vaření mohou způsobit prasknutí
skla.
PRŮMĚRY NÁDOBÍ
Používejte nádoby na vaření s
průměrem vhodným pro rozměry
hořáků.
Hořák
Průměr nádoby
(mm)
Rychlý
180 - 240
Středně rychlý
120 - 220
Pomocný
80 - 180
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
• Varnou desku po každém použití očistěte.
• Varné náčiní používejte vždy s čistou spodní
stranou.
• Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu
nemají vliv na funkci varné desky.
• Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na
povrch varné desky.
VAROVÁNÍ! K čištění povrchu skla
nebo prostoru mezi okrajem hořáků
a rámem (je-li součástí spotřebiče)
nepoužívejte nože, škrabky či
podobné nástroje.
•
Části z nerezové oceli omyjte vodou a pak
osušte měkkým hadrem.
MŘÍŽKY POD NÁDOBY
Mřížky pod nádoby nejsou odolné
pro mytí v myčce nádobí. Musí se
mýt ručně.
1. Mřížky pod nádoby pro pohodlnější čištění
vyjměte.
Při snímání mřížek pod nádoby
buďte velmi opatrní, aby nedošlo
k poškození varné desky.
2. Při ručním mytí mřížek pod nádoby buďte
opatrní při jejich osušování, protože
smaltování může mít někdy drsné hrany. V
případě potřeby odstraňte odolné skvrny
pomocí pastového čisticího prostředku.
3. Po vyčištění mřížek pod nádoby se ujistěte,
že jsou umístěné ve správné poloze.
4. Má-li hořák správně fungovat, musí být
ramena mřížek pod nádoby ve středu hořáku.
ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY
• Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující cukr.
Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou
desku poškodit. Vyvarujte se popálení.
• Odstraňte po dostatečném vychladnutí
varné desky: skvrny od vodního kamene,
vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově
lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním mycím
prostředkem. Po vyčištění varnou desku
osušte měkkým hadrem.
• Smaltované části, krytky a korunky hořáků
umyjte vlažnou vodou se saponátem a před
jejich vložením zpět je řádně osušte.
11
ČIŠTĚNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY
Elektrické zapalování se provádí pomocí
keramické zapalovací svíčky s kovovou
elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté, aby
hořáky dobře zapalovaly, a kontrolujte
průchodnost otvorů v korunkách hořáků.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Pravidelně si v autorizovaném servisním
středisku objednávejte kontrolu stavu přívodní
plynové trubky a nastavovače tlaku, je-li
instalován.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Možná příčina
Po zapnutí generátoru jisker
se neobjevují žádné jiskry.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Víčko a korunka hořáku a
jsou nasazeny nesprávně.
Umístěte správně víčko a ko‐
runku hořáku.
Plamen zhasíná ihned po za‐
pálení.
Termočlánek není dostatečně
zahřátý.
Po zapálení plamene podržte
ovladač stisknutý ještě 10 ne‐
bo méně sekund.
Kroužek plamene je nerovno‐
měrný.
Korunka hořáku je ucpaná
zbytky jídla.
Ujistěte se, že není tryska za‐
nesená a korunka hořáku je
čistá.
KDYŽ NENALEZNETE ŘEŠENÍ...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na autorizované servisní středisko. Uveďte
údaje z typového štítku. Ujistěte se, že jste
varnou desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu technika z
12
Řešení
autorizovaného servisu nebo prodejce zaplatit, i
když je spotřebič ještě v záruce. Informace o
servisním středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
ŠTÍTKY DODÁVANÉ V SÁČKU S
PŘÍSLUŠENSTVÍM
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto část
(je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte si tuto
část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY VARNÉ DESKY
Šířka
590 mm
Hloubka
520 mm
PRŮMĚR OBTOKU
HOŘÁK
Ø OBTOKU 1/100 mm
Rychlý
42
Středně rychlý
32
Pomocný
28
13
OSTATNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
CELKOVÝ VÝ‐
KON:
Původní
plyn:
G20 (2H) 20 mbar
7,6 kW
Nový plyn:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
545 g/h
Elektrické na‐
pájení:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorie
spotřebiče:
II2H3B/P
Připojení plynu:
G 1/2"
Třída
spotřebiče:
3
PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO ZEMNÍ PLYN G20 20 mbar
NORMÁLNÍ VÝKON
kW
HOŘÁK
MINIMÁLNÍ VÝKON kW ZNAČKA PRO TRYSKU
Rychlý
2,9
0,75
119
Středně rychlý
1,85
0,45
92
Pomocný
1,0
0,33
70
PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO LPG G30/G31 30/30 mbar
HOŘÁK
NORMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
MINIMÁLNÍ VÝ‐
KON kW
ZNAČKA PRO
TRYSKU
JMENOVITÝ PRŮTOK
PLYNU g/h
Rychlý
2,7
0,75
86
196
Středně rychlý
1,9
0,45
71
138
Pomocný
1,0
0,33
50
73
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
PRODUKTOVÉ INFORMACE DLE SMĚRNICE KOMISE EU 66/2014
Označení modelu
ZGO65414BA
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet plynových hořáků
4
Levý zadní - rychlý
Energetická účinnost plynových
hořáků
(EE gas burner)
14
52.9%
Pravý zadní - středně rychlý
57.5%
Levý přední - pomocný
není k dispozici
Pravý přední - středně rychlý
55.7%
Energetická účinnost plynové varné
desky
(EE gas hob)
55.4%
EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - část 2-1 : Hospodárné využití energie Všeobecně
ÚSPORA ENERGIE
• Před použitím zkontrolujte, zda jsou hořáky a mřížky pod nádoby správně nasazeny.
• Používejte nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry hořáků.
• Nádobu postavte středem na hořák.
• Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
• Když začnou tekutiny vřít, ztlumte plamen, aby jen mírně perlily.
• Je-li to možné, použijte tlakový hrnec. Viz příslušná uživatelská příručka.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
15
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel
vaadata.
LASTE JA OHUSTATUD INIMESTE TURVALISUS
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa
pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult
siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on
kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
ÜLDINE OHUTUS
•
•
16
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge
jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi,
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage
seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on
vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade
elektrivõrgust välja pealüliti kaudu. Mõlemal juhul võtke
ühendust teeninduskeskusega.
Kui pliidiklaas peaks purunema:
– lülitage kohe kõik põletid ja elektrilised
kuumutuselemendid välja ning eraldage seade
vooluvõrgust,
– ärge puudutage seadme pinda,
– ärge kasutage seadet.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
Kui seade on ühendatud otse toiteallika külge, tuleb
kasutada mitmepooluselist kontaktide vahega
isolatsioonilülitit. Tagatud peab olema täielik
lahtiühendamine vastavalt ülepinge III kategoorias ette
nähtud tingimustele. Selle alla ei käi maandusjuhe.
Maandusjuhtme paigaldamisel veenduge, et juhe ei puutuks
vastu selliseid osi, mis võivad minna kuumemaks kui 50 °C
üle toatemperatuuri (kasutage näiteks isolatsioonimuhvi).
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis
on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks
17
kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega
kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre
kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.
OHUTUSJUHISED
See seade sobib järgmiste turgude puhul:
•
CZ EE SK
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS! Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega
kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel
ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi
jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest
sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna
alla. Vastasel korral võivad tulised anumad
ukse või akna avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite kohale, siis
jälgige, et seadme põhja ja ülemise sahtli
vahele jääks piisavalt ruumi õhuringluse
jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks. Põhjale
juurdepääsu tõkestamiseks paigaldage
seadme alla kindlasti mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
ELEKTRIÜHENDUS
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
•
•
•
18
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud.
Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks
vastu kuuma seadet või toidunõusid, kui te
seadme lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks
võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema
kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma
tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et
pärast paigaldamist säilib juurdepääs
toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid:
kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed
tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise
lahutatud kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
GAASIÜHENDUS
• Kõik gaasiühendused peab ühendama
kvalifitseeritud tehnik.
• Enne seadme paigaldamist veenduge, et
kohaliku ühendusvõrgu tingimused (gaasi
tüüp ja rõhk) ning seadme seadistused on
omavahel kooskõlas.
• Veenduge, et seadme ümber oleks tagatud
õhuringlus.
•
•
Teave gaasivarustuse kohta on kirjas
andmeplaadil.
See seade ei ole ühendatud seadmega, mis
põlemissaadusi väljutaks. Veenduge, et
ühendate seadme vastavalt kehtivatele
paigalduseeskirjadele. Pöörake tähelepanu
piisava ventilatsiooni tagamisele.
KASUTAMINE
HOIATUS! Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage kogu
pakend, sildid ja kaitsekile (kui see on
olemas).
See seade on ette nähtud ainult koduseks
kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks
tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist alati
asendisse "väljas".
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade kätega või
juhul, kui seade on kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib see
hakata pritsima.
HOIATUS! Plahvatuse või tulekahju
oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada
süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel
õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest
leegist või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad
iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke,
võib süttida madalamal temperatuuril kui
kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega muudel
esemetel seadmele kukkuda. Pliidi pind võib
puruneda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga
nõud võivad klaas- või klaaskeraamilist pinda
kriimustada. Kui teil on vaja nõusid pliidil
liigutada, tõstke need alati üles.
Kasutage ainult korralikke terveid
keedunõusid, mille põhi on põletite diameetrist
suurem.
Jälgige, et nõu asetseks täpselt põleti
keskosal.
Ärge kasutage liiga suuri nõusid, mis ulatuvad
üle seadme servade. See võib köögi tööpinda
kahjustada.
Veenduge, et leek ei kustu, kui keerate nuppu
kiiresti maksimaalasendist
minimaalasendisse.
Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid
tarvikuid.
Ärge paigutage põletitele leegihajutajat.
Gaasiküpsetusseadme kasutamisega
kaasneb soojuse ja niiskuse teke. Ruumis,
kuhu seade paigaldatakse, peab olema
tagatud hea ventilatsioon.
Seadme pikaajaline intensiivne kasutamine
võib muuta vajalikuks täiendava õhutamise,
näiteks akna avamise või tõhusama
ventilatsiooni, näiteks mehhaanilise
ventilatsiooni taseme suurendamise.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks
ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei
tohi.
Ärge laske pliidil kokku puutuda happeliste
vedelikega, näiteks äädika, sidrunimahla või
katlakivieemaldajaga. See jätab pinnale
tuhmid plekid.
Emaili või roostevaba terase värvi muutumine
ei mõjuta seadme tööd kuidagi.
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Ärge eemaldage
juhtpaneeli küljest mingeid nuppe
ega tihendeid. Vastasel korral võib
vesi seadmesse sattuda ja seda
kahjustada.
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et vältida
pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
19
•
•
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega metallist
esemeid.
Ärge peske põleteid nõudepesumasinas.
HOOLDUS
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
JÄÄTMEKÄITLUS
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
•
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta saate
täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja
visake ära.
Suruge välised gaasitorud lamedaks.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
ENNE PAIGALDAMIST
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles alltoodud
andmed, mis on ära toodud andmesildil.
Andmesilt asub seadme korpuse põhjal.
Mudel .......................................
Tootenumber
(PNC) ........................................
Seerianumber ............
GAASIÜHENDUS
HOIATUS! Kvalifitseeritud tehnik
peab vastavalt kehtivatele nõuetele
ja kohalikele eeskirjadele järgima
järgmisi paigaldus-, ühendus- ja
hooldusjuhiseid.
Kasutage fikseeritud ühendusi või roostevabast
terasest painduvat toru vastavalt kehtivatele
eeskirjadele. Painduvate metalltorude
kasutamisel jälgige, et need ei puutuks vastu
liikuvaid osi või et neid ei muljutaks. Olge
ettevaatlik, kui pliidiga koos kasutatakse ka ahju.
Veenduge, et seadme
gaasivarustuse rõhk vastab ette
nähtud rõhuväärtustele. Reguleeritav
ühendusdetail kinnitatakse platvormi
külge G 1/2" keermega mutriga.
Keerake detailid esmalt kergelt kinni,
siis pöörake ühendusdetaili soovitud
suunas ja seejärel kinnitage kõik
lõplikult.
A
B C
A. Mutriga toruots
B. Komplekti kuuluv seib
C. Komplekti kuuluv põlv
Vedelgaas
Vedelgaasi puhul kasutage kummivooliku
hoidikut. Kinnitage alati kõigepealt tihend. Alles
seejärel jätkake gaasiühendusega.
Painduvat toru võib kasutada, kui:
• see ei lähe kuumemaks kui toatemperatuur,
mitte üle 30 °C;
• toru ei ole pikem kui 1500 mm;
• torul ei ole drosseleid;
• toru ei ole paindes ega muljutud;
• see ei puutu vastu teravaid servi ega nurki;
• toru on kontrollimiseks kergesti ligipääsetav.
Painduva toru korrasoleku kontrollimisel tuleb
jälgida, et:
• poleks näha pragusid, sisselõikeid ega jälgi
põletusest nii toru otstes kui ka kogu ulatuses;
• toru materjal ei ole muutunud jäigaks; see
peab olema elastne;
• kinnitusklambrid ei ole roostes;
• kasutusaeg ei ole möödas.
Kui märkate torul kahjustusi, siis ärge seda
parandage, vaid asendage uuega.
HOIATUS! Pärast paigaldamist
veenduge, et kõigi toruliitmike
kinnitused on õiged. Kasutage
seebilahust, mitte leeki!
20
INJEKTORITE ASENDAMINE
1. Eemaldage anumatoed.
2. Eemaldage põletite katted ja kroonid.
3. Keerake mutrivõtmega nr 7 injektorid lahti ja
asendage need kasutatava gaasi liigi jaoks
sobivatega (vt tabelit jaotises "Tehnilised
andmed").
4. Pange osad uuesti kokku, järgides sama
protseduuri vastupidises järjekorras.
5. Asendage andmesilt (asub gaasivarustuse
toru lähedal) sildiga, mis vastab uut tüüpi
gaasivarustusele. Andmesildi leiate seadme
juurde kuuluvast pakendist.
Kui gaasivarustuse rõhk on muutuv või kui see
erineb vajalikust survest, tuleb gaasitorule
paigaldada sobiv rõhumuundur.
MINIMAALSE TASEME REGULEERIMINE
Põletite minimaalse taseme reguleerimiseks:
1. Süüdake põleti.
2. Keerake nupp minimaalsesse asendisse.
3. Eemaldage nupp .
4. Reguleerige õhukese kruvikeerajaga
möödaviigukruvi asendit (A).
A
•
•
•
•
•
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
Seadme ühendamisel pikendusjuhet,
adapterit või mitmikpistikut kasutades tekib
tulekahjuoht. Jälgige, et maandus vastaks
kehtivatele nõuetele ja eeskirjadele.
Ärge laske toitejuhtmel kuumeneda
temperatuurini üle 90° C.
Veenduge, et sinine neutraalkaabel
on ühendatud klemmiga, mille tähis
on "N". Ühendage pruun (või must)
faasikaabel klemmiga, mille tähis on
"L". Hoidke faasikaabel alati
ühendatuna.
ÜHENDUSKAABEL
Ühenduskaabli asendamiseks kasutage ainult
spetsiaalset või sellega võrdset kaablit. Kaabli
tüüp: H05V2V2-F T90.
Veenduge, et kaabli ristlõige vastab pingele ja
töötemperatuurile. Kollane/roheline maandusjuhe
peab olema ligikaudu 2 cm pikem kui pruun (või
must) faasijuhe.
PAIGALDAMINE
1.
5. Kui lülitute:
• G20 20 mbar maagaasilt vedelgaasile,
pingutage möödaviigukruvi lõpuni.
• kui lülitute vedelgaasilt G20 20 mbar
maagaasile, keerake möödaviigukruvi
umbes 1/4 pööret lahti .
HOIATUS! Veenduge, et leek ei
kustu, kui keerate nuppu kiiresti
maksimaalasendist
minimaalasendisse.
VOOLUÜHENDUS
• Veenduge, et nimivõimsus ja andmesildil
toodud voolutüüp on kooskõlas kohaliku pinge
ja vooluga.
• Selle seadme juurde kuulub ka toitejuhe. Selle
juurde peab kuuluma õige pistik ning see
peab taluma andmesildil toodud koormust.
Veenduge, et panete pistiku õigesse
pistikupessa.
21
2.
ETTEVAATUST! Seadme võib
paigaldada ainult tasasele
tööpinnale.
PAIGALDUSVÕIMALUSED
Pliidi alla paigaldatavat plaati peab saama kergelt
eemaldada ning see peab võimaldama hõlpsat
juurdepääsu tehnilise abi vajaduse korral.
Köögikapp ukse
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
min 6 mm
A
B
5.
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A
A. Eemaldatav paneel
B. Vaba ruum ühenduste jaoks
Köögikapp koos ahjuga
Ohutuse tagamiseks ja ahju hõlpsaks
eemaldamiseks köögikapi küljest tuleb pliidi ja
ahju elektriühendused paigaldada eraldi.
B
6.
22
A) komplekti kuuluv tihend
B) komplekti kuuluvad toed
TOOTE KIRJELDUS
PLIIDIPINNA SKEEM
1
2
3
1 Kiirpõleti
2 Lisapõleti
3 Poolkiire põleti
4 Juhtnupud
4
JUHTNUPP
Sümbol
Sümbol
Kirjeldus
Kirjeldus
minimaalne gaasi peale‐
vool
gaasi pealevool puudub /
väljas-asend
süüteasend / maksimaalne
gaasi pealevool
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
PÕLETI ÜLEVAADE
A
B
C
D
A. Põleti kaas
B. Põletikroon
C. Süüteküünal
23
D. Termoelement
ETTEVAATUST! Kui elektrit ei ole,
saate põleti süüdata ilma
elektrisüütelita. Selleks süüdake
põleti juures leek, keerake juhtnuppu
vastupäeva maksimaalse
gaasivarustuse asendisse ja
vajutage nupp sisse. Hoidke
juhtnuppu 10 sekundit (või veidi
vähem) sissevajutatuna, et
termoelement saaks soojeneda.
PÕLETITE SÜÜTAMINE
Süüdake põleti alati enne nõude
pliidile asetamist.
HOIATUS! Lahtise tulega tuleb
köögis väga ettevaatlikult ümber
käia. Tootja ei vastuta selle nõude
eiramisest tulenevate tagajärgede
eest.
Kui põleti leek peaks kogemata
kustuma, keerake juhtnupp väljasasendisse ja proovige põletit 1 minuti
pärast uuesti süüdata.
1. Vajutage juhtnuppu ja keerake see
vastupäeva maksimaalsesse gaasi
pealevoolu asendisse (
).
2. Hoidke nuppu umbes 10 sekundit
sissevajutatuna. Nii jõuab termoelement
soojeneda. Vastasel korral katkeb gaasi
pealevool.
3. Kui leek on normaalne, võite seda
reguleerida.
Kui põletit ei õnnestu süüdata ka
mitme katsega, kontrollige, kas
põletikroon ja selle kaas on õiges
asendis.
Sädemetekitaja võib automaatselt
käivituda, kui pärast paigaldamist või
voolukatkestust voolu sisse lülitate.
Viga ei ole.
PÕLETI VÄLJALÜLITAMINE
Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp väljasasendisse
HOIATUS! Ärge hoidke juhtnuppu
sees kauem kui 15 sekundit. Kui
põleti 15 sekundi jooksul ei sütti,
vabastage juhtnupp, keerake see
väljalülitatud asendisse ja püüdke
põleti uuesti süüdata, kuid mitte
varem kui 1 minuti pärast.
.
HOIATUS! Enne toidunõude põletilt
ära võtmist keerake tuli väiksemaks
või lülitage hoopis välja.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
ETTEVAATUST! Veenduge, et
nõude põhjad ei oleks nupule liiga
lähedal, sest leegid võivad selle üles
kuumutada.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage
malmnõusid, savi- või keraamilisi
nõusid ega grill- või röstplaate.
ETTEVAATUST! Jälgige, et
potikäepidemed ei ulatuks üle pliidi
serva.
HOIATUS! Ärge asetage ühte nõud
korraga kahele põletile.
ETTEVAATUST! Jälgige, et nõud
asetseksid täpselt põleti kohal – nii ei
lähe need ümber ja ka
gaasitarbimine on väiksem.
NÕUD
HOIATUS! Ärge pange põletile
ebatasase põhjaga või mõlkis
nõusid, et vältida ümberminekut ja
vigastusi.
24
ETTEVAATUST! Toiduvalmistamise
käigus maha loksunud vedelikud
võivad põhjustada klaasi
purunemise.
KEEDUNÕUDE LÄBIMÕÕT
Kasutage ainult selliseid
keedunõusid, mille põhja läbimõõt
vastab põletite suurusele.
Põleti
Nõude läbimõõt
(mm)
Kiire
180 - 240
Poolkiire
120 - 220
Lisapõleti
80 - 180
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
ÜLDINE TEAVE
• Puhastage pliit pärast igakordset kasutamist.
• Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
• Kriimustused või tumedad plekid pinnal ei
mõjuta pliidi tööd.
• Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
HOIATUS! Klaasi pinna või põletite
ja raami (kui see on olemas) äärte
vahelise pinna puhastamiseks ärge
kasutage nuge, kaabitsaid ega
sarnaseid esemeid.
•
Roostevabast terasest osi peske veega ja
kuivatage seejärel pehme lapiga.
ANUMATOED
Anumatoed ei ole
nõudepesumasinakindlad. Neid tuleb
pesta käsitsi.
1. Pliidi hõlpsamaks puhastamiseks saab
anumatoed eemaldada.
Olge anumatugede paigutamisel
äärmiselt ettevaatlik, et vältida
pliidiplaadi kahjustamist.
2. Emailkattel võib leiduda teravaid servi, seega
olge anumatugede käsitsi pesemisel ja
kuivatamisel ettevaatlik. Vajaduse korral
eemaldage tugevad plekid puhastuspastaga.
3. Pärast anumatugede puhastamist kontrollige,
kas need on õiges asendis.
4. Põleti korrektse töö tagamiseks veenduge, et
anumatugede labad jäävad kohakuti põleti
keskosaga,.
PLIIDI PUHASTAMINE
• Eemaldage kohe: sulav plast, plastkile,
suhkur ja suhkrut sisaldavad plekid, vastasel
korral võib kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu pinnale
kõrbemist.
• Eemaldage, kui pliit on piisavalt jahtunud:
katlakiviplekid, veeplekid, rasvaplekid, läikivad
metalsed plekid. Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga.
• Emailitud osade, kaante ja kroonide
puhastamiseks peske neid sooja seebiveega
ja kuivatage enne tagasipanekut hoolikalt.
SÜÜTESEADME PUHASTAMINE
Süütamine toimub keraamilise süüteküünla
metallelektroodi abil. Hoidke need osad väga
puhtad, et ennetada süütamistõrkeid ja
veenduge, et põleti krooni avaused ei ole
ummistunud.
PERIOODILINE HOOLDUS
Paluge volitatud teenusepakkujalt regulaarselt
gaasitoru ja rõhumuunduri seisukorra
kontrollimist.
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
25
MIDA TEHA, KUI...
Probleem
Võimalik põhjus
Sädemegeneraatori sisselüli‐
tamisel ei teki sädet.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐
datud või ei ole ühendus kor‐
ralik.
Kontrollige, kas pliit on õigesti
elektrivõrku ühendatud.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Põleti kübar ja kroon on vales
asendis.
Paigutage põleti kübar ja
kroon õigesse asendisse.
Leek kustub kohe pärast süü‐
tamist.
Termoelement ei ole piisavalt
soojenenud.
Pärast leegi süttimist hoidke
nuppu umbes 10 sekundit
(või veidi vähem) sissevajuta‐
tuna.
Leegiring pole ühtlane.
Põleti kroon on toidujäätme‐
test ummistunud.
Veenduge, et gaasipõleti pole
ummistunud ja põleti kroon
on puhas.
KUI LAHENDUST EI LEIDU...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida,
siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada andmesildil
olevad andmed. Mõelge, kas olete pliiti kindlasti
õigesti kasutanud. Kui seadet on valesti
kasutatud, ei tarvitse teeninduse tehniku või
A
edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta olla.
Teenindust ja garantiitingimusi puudutavad
juhised leiate garantiibrošüürist.
TARVIKUTE KOTIS OLEVAD SILDID
Kleepige iseliimuvad sildid nii, nagu allpool näha:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleepige see garantiikaardile ja saatke see
osa ära (kui see on olemas).
26
Lahendus
B. Kleepige see garantiikaardile ja hoidke see
alles (kui see on olemas).
C. Kleepige see juhistebrošüürile.
TEHNILISED ANDMED
PLIIDI MÕÕTMED
Laius
590 mm
Sügavus
520 mm
MÖÖDAVIIKUDE DIAMEETRID
PÕLETI
Ø MÖÖDAVIIK 1/100 mm
Kiire
42
Poolkiire
32
Lisapõleti
28
MUUD TEHNILISED ANDMED
KOGUVÕIM‐
SUS:
Esialgne
gaasi tüüp:
Gaasi asen‐
damine:
G20 (2H) 20 mbar
7,6 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
545 g/h
Elektrivarustus:
220–240 V ~ 50–60 Hz
Seadme kate‐
gooria:
II2H3B/P
Gaasiühendus:
G 1/2"
Seadme klass:
3
GAASIPÕLETID G20 20 mbar MAAGAASILE
PÕLETI
TAVAVÕIMSUS kW
MIINIMUMVÕIMSUS kW
INJEKTORI TÄHIS
Kiire
2,9
0,75
119
Poolkiire
1,85
0,45
92
Lisapõleti
1,0
0,33
70
27
GAASIPÕLETID G30/G31 30/30 mbar VEDELGAASILE
PÕLETI
TAVAVÕIMSUS
kW
MIINIMUMVÕIM‐
INJEKTORI TÄHIS GAASI NIMIVOOL g/h
SUS kW
Kiire
2,7
0,75
86
196
Poolkiire
1,9
0,45
71
138
Lisapõleti
1,0
0,33
50
73
ENERGIATÕHUSUS
TOOTEINFO VASTAVALT MÄÄRUSELE EL 66/2014
Mudeli tunnus
ZGO65414BA
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Gaasipõletite arv
4
Energiatõhusus gaasipõleti kohta
(EE gas burner)
Tagumine vasak – kiire
52,9%
Tagumine parem – poolkiire
57,5%
Eesmine vasak – lisapõleti
ei ole kohaldatav
Eesmine parem – poolkiire
55,7%
Gaasipliidi energiatõhusus
(EE gas hob)
55.4%
EN 30-2-1: Kodused gaaskuumutusega toiduvalmistusseadmed - Osa 2-1 : Energia säästmine - Üldist
ENERGIASÄÄST
• Enne kasutamist kontrollige, kas põletid ja anumatoed on õigesti paigaldatud.
• Kasutage ainult selliseid keedunõusid, mille põhja läbimõõt vastab põletite suurusele.
• Asetage nõu põleti keskosale.
• Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.
• Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.
• Kui vedelik hakkab keema, keerake tuli väiksemaks, nii et vedelik vaid vaevu mullitaks.
• Võimalusel kasutage kiirkeetjat. Vt selle kasutusjuhendit.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib ringlusse
suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja
inimeste tervist ja suunake elektri- ja
elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake
28
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou
alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ
nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.
29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu
nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite
spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V prípade
zapojenia spotrebiča do elektrickej siete priamo pomocou
spojovacej skrinky odobraním poistky odpojte spotrebič od
sieťového napájania. V oboch prípadoch kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
V prípade prasknutia skla varnej platne:
– okamžite vypnite všetky horáky a všetky elektrické
ohrevné telesá a odpojte spotrebič od zdroja napájania,
– nedotýkajte sa povrchu spotrebiča,
– spotrebič nepoužívajte.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých pólov
a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené úplné odpojenie
v súlade s podmienkami uvedenými v kategórii prepätia III.
Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad pomocou
izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do priameho
kontaktu so súčasťami, ktoré môžu dosahovať teplotu vyššiu
ako izbová teplota o viac ako 50 °C.
•
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča,
alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako
vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného
panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných
ochranných líšt môže spôsobiť nehody.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič je vhodný pre nasledovné trhy:
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
CZ EE SK
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič,
pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné
rukavice a uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim materiálom,
aby ste predišli vydutiu spôsobenému
vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred parou a
vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod
okno. Predídete tak zhodeniu horúceho
kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení
dverí alebo okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad zásuvkami,
uistite sa, že je priestor medzi spodnou
časťou spotrebiča a hornou zásuvkou
postačujúci na cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže zohriať. Pod
spotrebič nainštalujte nehorľavý oddeľovací
panel, ktorý zamedzí prístupu k jeho spodnej
časti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať
kvalifikovaný elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte spotrebič
od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú
kompatibilné s elektrickým napätím zdroja
napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka (ak sa
používa) môže spôsobiť nadmerné zohriatie
zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana proti
zásahu elektrickým prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič do
elektrickej siete v blízkosti, dbajte na to, aby
sa sieťový kábel alebo zástrčka (ak je k
dispozícii) nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa) alebo
prívodný elektrický kábel nie sú poškodené.
Ak treba vymeniť poškodený sieťový kábel,
kontaktujte náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a izolovaných
častí treba namontovať tak, aby sa nedalo
odstrániť bez nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky
až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa
uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte
do nej sieťovú zástrčku.
31
•
•
•
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové
káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie
spotrebiča od elektrickej siete na všetkých
póloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
PRÍVOD PLYNU
• Všetky práce súvisiace s pripojením na prívod
plynu musí vykonať kvalifikovaná osoba.
• Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch (druhu
plynu a tlak plynu) a nastavenie spotrebiča
navzájom kompatibilné.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
• Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
• Tento spotrebič nie je pripojený k zariadeniu,
ktoré odvádza spaliny. Dbajte na to, aby ste
spotrebič zapojili podľa aktuálnych
inštalačných predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného vetrania.
POUŽITIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča
všetky obaly, značenia a ochrannú fóliu (ak je
použitá).
Tento spotrebič je určený iba na použitie v
domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
Po každom použití varnú zónu vypnite.
Na varné zóny neklaďte príbor ani pokrievky.
Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky,
ani keď je v kontakte s vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo
odkladací povrch.
Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja, môže
olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
32
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave pokrmov musia
byť plamene alebo horúce predmety v
dostatočnej vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi horúcich
olejov, môžu spôsobiť spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky
pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej
teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli
predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnym
kuchynským riadom ani bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po varnom
povrchu ich vždy nadvihnite.
Používajte len stabilný kuchynský riad so
správnym tvarom a priemerom väčším ako
rozmery horákov.
Skontrolujte, či je kuchynský riad na horákoch
vycentrovaný.
Nepoužívajte veľký kuchynský riad, ktorý
presahuje okraje spotrebiča. Spôsobilo by to
poškodenie pracovného povrchu..
Skontrolujte, či plameň nezhasne pri rýchlom
otočení ovládača z maximálnej do minimálnej
polohy.
Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.
Na horák neinštalujte rozptyľovač plameňa.
Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť. Zabezpečte
dobré vetranie v miestnosti, kde je spotrebič
nainštalovaný.
Dlhodobé intenzívne používanie spotrebiča si
môže vyžadovať prídavné vetranie, napríklad
otvorenie okna alebo účinnejšie vetranie,
napríklad zvýšením intenzity mechanickej
ventilácie, ak je k dispozícii.
Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na
vykurovanie miestnosti.
Dbajte na to, aby sa do kontaktu s varným
panelom nedostali kyseliny, napríklad ocot,
•
citrónová šťava alebo prípravky na čistenie
vodného kameňa. Môže to spôsobiť vznik
matných miest.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele
nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
VAROVANIE! Neodstraňujte tlačidlá,
gombíky alebo tesnenia z
ovládacieho panela. Voda sa môže
dostať dovnútra spotrebiča a
spôsobiť škodu.
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli
znehodnoteniu povrchového materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a nechajte
vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody
ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
•
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
Horáky sa nesmú umývať v umývačke riadu.
SERVIS
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné súčiastky.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri
spotrebiči a zlikvidujte ho.
Sploštite vonkajšie plynové trubice.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
PRED INŠTALÁCIOU
Pred nainštalovaním varného panela si zapíšte
informácie uvedené dolu na typovom štítku.
Typový štítok s technickými údajmi je umiestnený
na spodnej strane varného panela.
Uistite sa, že tlak prívodu plynu do
spotrebiča zodpovedá odporúčaným
hodnotám. Nastaviteľná prípojka je
upevnená k ústrednej prípojke plynu
pomocou matice so závitom G 1/2".
Diely priskrutkujte bez použitia sily,
prípojku upravte do požadovaného
smeru a všetko utiahnite.
Model .......................................
Číslo výrobku
(PNC)............................
Sériové číslo ....................
PRÍVOD PLYNU
VAROVANIE! Úkony podľa
nasledujúcich pokynov na inštaláciu,
pripojenie a údržbu smie vykonať
výhradne vyškolený pracovník v
súlade s platnými normami a
miestnymi predpismi.
Zvoľte si pevné pripojenie alebo použite ohybnú
trubicu z nehrdzavejúcej ocele v súlade s
platnými predpismi. Ak použijete ohybné kovové
trubice, dávajte pozor, aby sa nedotýkali
pohyblivých častí alebo aby neboli pokrútené a
stlačené. Dávajte pozor aj pri kombinovaní
varného panela a rúry.
A
B C
A. Koncovka nástavca s maticou
B. Podložka dodávaná so spotrebičom
C. Koleno dodávané so spotrebičom
Skvapalnený plyn
Pre skvapalnený plyn použite držiak na gumenú
hadičku. Vždy použite tesnenie. Potom pripojte
spotrebič na prívod plynu.
Ohybnú rúrku je možné použiť vtedy, keď:
33
•
sa nemôže zohriať na vyššiu ako izbovú
teplotu, teda na viac ako 30 °C;
• nie je dlhšia ako 1 500 mm;
• nie je priškrtená;
• nie je napnutá ani stočená;
• sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo rohov
predmetov;
• možno ľahko skontrolovať jej stav.
Kontrola stavu ohybnej rúrky pozostáva z
kontroly, či:
• na nej nie sú praskliny, zárezy, znaky
obhorenia na koncoch, ale aj po celej dĺžke;
• materiál nestvrdol a či je stále správne
ohybný;
• upevňovacie svorky nezhrdzaveli;
• neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb, rúrku/
hadicu neopravujte, ale ju vymeňte.
VAROVANIE! Po dokončení
inštalácie sa uistite, že každý spoj
rúrky/hadice správne tesní. Na
kontrolu použite mydlový roztok, nie
plameň!
VÝMENA DÝZ
1. Odstráňte podstavce na varné nádoby.
2. Odstráňte kryty a korunky z horáka.
3. Nástrčným kľúčom 7 odstráňte dýzy a
nahraďte ich dýzami potrebnými pre druh
plynu, ktorý používate (pozrite si tabuľku v
časti „Technické údaje“).
4. Všetky diely namontujte na svoje miesto,
zvoľte opačný postup ako pri demontáži.
5. Typový štítok (nachádza sa v blízkosti rúrky
prívodu plynu) vymeňte za štítok pre nový
druh privádzaného plynu. Tento štítok
nájdete vo vrecku priloženom k spotrebiču.
Ak je tlak prívodu plynu premenlivý alebo sa líši
od požadovaného tlaku, musíte na prívodnú
plynovú rúrku namontovať vhodný adaptér tlaku.
NASTAVENIE MINIMÁLNEJ ÚROVNE
Úprava minimálnej úrovne horákov:
1. Zapáľte horák.
2. Otočte ovládač do minimálnej polohy.
3. Vyberte ovládač .
4. Tenkým skrutkovačom upravte polohu
obtokovej skrutky (A).
34
A
5. Pri zmene:
• zo zemného plynu G20 20 mbar na
skvapalnený plyn úplne utiahnite
obtokovú skrutku.
• zo skvapalneného plynu na zemný plyn
G20 20 mbar uvoľnite obtokovú skrutku
približne o 1/4 závitu .
VAROVANIE! Nakoniec skontrolujte,
či plameň nezhasne pri rýchlom
otočení ovládača z maximálnej do
minimálnej polohy.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
• Skontrolujte, či nominálne napätie, typ prúdu
a príkon uvedené na štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
• Spotrebič sa dodáva s prívodným elektrickým
káblom. Ku káblu treba pripojiť vhodnú
zástrčku, ktorá zodpovedá zaťaženiu
uvedenému na typovom štítku. Uistite sa, že
ste zástrčku zapojili do správnej zásuvky.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po
inštalácii prístupný.
• Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové
káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
• Keď je spotrebič zapojený pomocou
predlžovacieho kábla, adaptéra alebo
rozvodky, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Uistite sa, že uzemnenie vyhovuje
štandardom a nariadeniam.
• Dbajte na to, aby sa napájací kábel nezohrial
na teplotu vyššiu ako 90 °C.
Uistite sa, že ste modrý nulový vodič
zapojili do svorky označenej
písmenom „N”. Fázový vodič hnedej
(alebo čiernej) farby pripojte do
svorky označenej písmenom „L”.
Fázový vodič musí byť vždy
pripojený.
NAPÁJACÍ KÁBEL
Na výmenu napájacieho kábla použite iba
špeciálny kábel alebo jeho ekvivalent. Typ kábla
je: H05V2V2-F T90.
Skontrolujte, či zvolený kábel vyhovuje danému
napätiu a pracovnej teplote. Žlto-zelený
uzemňovací vodič musí byť o približne 2 cm dlhší
ako hnedý (alebo čierny) fázový vodič.
5.
A
INŠTALÁCIA
1.
B
6.
2.
A) dodané tesnenie
B) dodané konzoly
UPOZORNENIE! Spotrebič inštalujte
iba do pracovnej dosky s rovným
povrchom.
MOŽNOSTI ZABUDOVANIA
Ochranná priečka nainštalovaná pod varným
panelom sa musí dať jednoducho vyberať,
pretože v prípade potreby zásahu servisného
pracovníka musí byť spotrebič jednoducho
prístupný.
3.
Kuchynská jednotka s dvierkami
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
min 6 mm
35
A
min 30 mm
A. Odnímateľná priečka
B. Priestor pre prípojky
Kuchynská jednotka s rúrou
B
Elektrické zapojenie varného panela a rúry sa
musí z bezpečnostných dôvodov vykonať
samostatne aj preto, aby sa dala rúra z jednotky
jednoducho vybrať.
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
POPIS VÝROBKU
ROZLOŽENIE VARNÉHO POVRCHU
2
1
3
1 Rýchly horák
2 Pomocný horák
3 Stredne rýchly horák
4 Otočné ovládače
4
OTOČNÝ OVLÁDAČ
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza/vypnutá
poloha
zapaľovacia poloha/maxi‐
málny prívod plynu
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
36
Symbol
Popis
minimálny prívod plynu
PREHĽAD HORÁKOV
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
ZAPÁLENIE HORÁKA
Pred položením kuchynského riadu
horák vždy zapáľte.
VAROVANIE! Buďte veľmi opatrní,
keď používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nevhodnom
zaobchádzaní s plameňom.
1. Stlačte otočný ovládač a otočte ním proti
smeru hodinových ručičiek do maximálnej
polohy prívodu plynu (
).
2. Otočný ovládač podržte stlačený 10 alebo
menej sekúnd. To umožní zohriatie
termočlánku. Ak to neurobíte, prívod plynu sa
preruší.
3. Keď je plameň pravidelný, upravte ho.
VAROVANIE! Otočný ovládač
nedržte stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák nezapáli ani po
15 sekundách, uvoľnite otočný
ovládač a otočte ho do vypnutej
polohy. Počkajte najmenej 1 minútu
a skúste znova zapáliť horák.
UPOZORNENIE! Ak nemáte k
dispozícii elektrinu, horák môžete
zapáliť aj bez elektrického
zapaľovača. V tomto prípade sa
priblížte k horáku s plameňom,
otočte otočný ovládač doľava do
maximálnej polohy a zatlačte ho.
Otočný ovládač držte stlačený 10
alebo menej sekúnd, aby sa zohrial
termočlánok.
Ak plameň na horáku náhodou
zhasne, otočte otočný ovládač do
vypnutej polohy a pred opakovaním
pokusu o zapálenie horáka počkajte
minimálne 1 minútu.
Generátor iskier sa môže
automaticky spustiť pri zapnutí
napájania, po inštalácii alebo
výpadku elektriny. Je to bežné.
VYPÍNANIE HORÁKA
Plameň sa zhasína otočením ovládača do
vypnutej polohy
.
VAROVANIE! Pred odstraňovaním
hrncov z horáka vždy znížte plameň
na minimum alebo ho vypnite.
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch správne nezapáli,
skontrolujte, či sú v správnej polohe
korunka a kryt horáka.
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
37
KUCHYNSKÝ RIAD
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
liatinové panvice, hlinené alebo
keramické hrnce, grilovacie ani
hriankovacie platne.
UPOZORNENIE! Tekutiny rozliate
počas varenia môžu spôsobiť
poškodenie skla.
PRIEMERY KUCHYNSKÉHO RIADU
Používajte kuchynský riad s
priemerom zodpovedajúcim veľkosti
horákov.
VAROVANIE! Jednu varnú nádobu
nikdy nedávajte na dva horáky.
VAROVANIE! Na horák neklaďte
nestabilné alebo poškodené nádoby,
aby nedošlo k vyliatiam pokrmu a
zraneniam.
Horák
UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby
sa dno varnej nádoby nenachádzalo
príliš blízko pri ovládači, inak plameň
ovládač zahreje.
Priemer kuchyn‐
ského riadu (mm)
Rýchly
180 - 240
Stredne rýchly
120 - 220
Pomocný
80 - 180
UPOZORNENIE! Uistite sa, že
rukoväte nie sú nad predným
okrajom varného panelu.
UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby
boli varné nádoby vycentrované nad
horákom, aby bola zabezpečená
maximálna stabilita a nižšia spotreba
plynu.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
• Varný panel očistite po každom použití.
• Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
• Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného panela.
• Používajte špeciálny čistič určený na povrch
varného panela.
VAROVANIE! Na čistenie skleného
povrchu alebo povrchu medzi
okrajmi horákov a rámom (ak je
použitý) nepoužívajte nože, škrabky
ani iné podobné nástroje.
•
38
Diely z antikora umyte vodou a utrite ich
dosucha mäkkou handrou.
PODSTAVCE NA VARNÉ NÁDOBY
Podstavce na varné nádoby nie sú
vhodné na umývanie v umývačke
riadu. Musíte ich umývať ručne.
1. V záujme jednoduchšieho čistenia varného
panela odstráňte podstavce na varné
nádoby.
Pri umiestňovaní podstavcov
postupujte opatrne, aby ste
zabránili poškodeniu hornej časti
varného panela.
2. Smaltovaný povrch môže mať niekedy drsné
okraje, preto buďte opatrní pri ručnom
umývaní a sušení podstavcov na varné
nádoby. V prípade potreby odstráňte odolné
škvrny použitím čistiacej pasty.
3. Po vyčistení podstavcov na varné nádoby
skontrolujte, či sú v správnej polohe.
4. Skontrolujte, či sú ramená podstavcov na
varné nádoby zarovnané so stredom horáka.
ČISTENIE VARNÉHO PANELA
• Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s cukrom,
inak môžu nečistoty spôsobiť poškodenie
varného panela. Dávajte pozor, aby ste sa
nepopálili.
• Po dostatočnom vychladnutí varného
panela odstráňte: usadeniny vodného
kameňa, škvrny od vody, mastné škvrny,
lesklé kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s neabrazívnym
čistiacim prostriedkom. Po čistení utrite varný
panel mäkkou handričkou.
• Nečistoty zo smaltovaných dielov, viečok a
koruniek odstráňte teplou mydlovou vodou a
pred opätovným nasadením ich dôkladne
osušte.
ČISTENIE ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY
Funkciu zapaľovania zabezpečuje keramická
zapaľovacia sviečka s kovovou elektródou. Tieto
časti udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli
ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte, či nie sú
otvory korunky horáka zanesené.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Pravidelne žiadajte svoje miestne autorizované
servisné stredisko o kontrolu stavu rúrky na
prívod plynu a adaptéra tlaku, ak je použitý.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Problém
Keď sa pokúsite aktivovať ge‐
nerátor iskier, nevychádza
žiadna iskra.
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel nie je pripojený
ku zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný panel
správne pripojený k zdroju
elektrického napájania.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou po‐
ruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Viečko a korunka horáka nie
sú položené správne.
Položte kryt a korunku horáka
správne.
Plameň zhasne okamžite po
zapálení.
Termočlánok nie je dostatoč‐
ne zohriaty.
Po zapálení plameňa držte
ovládač stlačený približne 10
sekúnd.
Kruh plameňa nie je rovno‐
merný.
Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.
Uistite sa, že dýza nie je za‐
blokovaná a korunka horáka
je čistá.
AK NEMÔŽETE NÁJSŤ RIEŠENIE...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné
stredisko. Uveďte údaje z typového štítka. Uistite
sa, že ste varný panel používali správne. Ak ste
ho používali nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu nebude
bezplatný, a to ani počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné podmienky
nájdete v záručnej brožúre.
39
ŠTÍTKY DODANÉ VO VRECKU S
PRÍSLUŠENSTVOM
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie
uvedených pokynov:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte štítok na záručný list a túto časť
pošlite (ak je k dispozícii).
B. Nalepte štítok na záručný list a túto časť si
ponechajte (ak je k dispozícii).
C. Nalepte štítok na návod na používanie.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY VARNÉHO PANELA
Šírka
590 mm
Hĺbka
520 mm
PRIEMERY OBTOKOV
HORÁK
40
Ø OBTOK 1/100 mm
Rýchly
42
Stredne rýchly
32
Pomocný
28
OSTATNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
CELKOVÝ VÝ‐
KON:
Pôvodne na‐
stavený
plyn:
Náhradný
plyn:
G20 (2H) 20 mbar
7,6 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
545 g/h
Elektrické na‐
pájanie:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategória spo‐
trebiča:
II2H3B/P
Pripojenie ply‐
nu:
G 1/2"
Trieda spotre‐
biča:
3
PLYNOVÉ HORÁKY PRE ZEMNÝ PLYN G20 20 mbar
NORMÁLNY VÝKON
MINIMÁLNY VÝKON kW
kW
HORÁK
ZNAČKA DÝZY
Rýchly
2,9
0,75
119
Stredne rýchly
1,85
0,45
92
Pomocný
1,0
0,33
70
PLYNOVÉ HORÁKY PRE PROPÁN-BUTÁN G30/G31 30/30 mbar
HORÁK
NORMÁLNY VÝ‐ MINIMÁLNY VÝ‐
KON kW
KON kW
ZNAČKA DÝZY
MENOVITÝ PRIETOK
PLYNU g/hod.
Rýchly
2,7
0,75
86
196
Stredne rýchly
1,9
0,45
71
138
Pomocný
1,0
0,33
50
73
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014
Model
ZGO65414BA
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
4
41
Energetická účinnosť jednotlivých
plynových horákov
(EE gas burner)
Ľavý zadný – rýchly
52.9%
Pravý zadný – stredne rýchly
57.5%
Ľavý predný – pomocný
neuvádza sa
Pravý predný – stredne rýchly
55.7%
Energetická účinnosť plynového var‐
ného panela
(EE gas hob)
55.4%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie
energie. Všeobecne
ŠETRENIE ENERGIE
• Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné nádoby.
• Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
• Vycentrujte hrniec na horáku.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
• Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
• Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
. Obal hoďte do príslušných
recykláciu.
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
42
*
43
867356067-C-282019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising