Electrolux | EGH7353BOX | User manual | Electrolux EGH7353BOX Handleiding

Electrolux EGH7353BOX Handleiding
EGH7353BOX
NL
FR
DE
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
21
40
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 5
3. MONTAGE .........................................................................................................7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT............................................................12
5. DAGELIJKS GEBRUIK.....................................................................................13
6. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................14
7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 15
8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................16
9. TECHNISCHE GEGEVENS............................................................................. 18
10. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................19
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
op te passen dat u de verwarmingselementen niet
aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt
aangesloten, is er een scheidingsschakelaar met een
contactopening nodig op alle polen. Complete
afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet
worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan
uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de
kabel niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij
gebruik met isolatiehoes) met onderdelen die
temperaturen kunnen bereiken van 50°C hoger dan
kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de
volgende markten: BE
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
2.3 Gasaansluiting
•
•
•
•
•
Alle gasaansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke distributieomstandigheden
(gassoort en -druk) en de afstelling
van het apparaat met elkaar te
combineren zijn.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Op het typeplaatje staat informatie
over de gastoevoer.
Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat
producten afvoert voor verbranding.
Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de
vereisten voor voldoende ventilatie.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik alleen stabiel kookgerei met
de juiste vorm en een diameter groter
dan de afmetingen van de branders.
Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand
naar de minimale stand draait.
Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Plaats geen vlamverdeler op de
brander.
Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte
en vocht. Zorg voor een goede
ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een
raam te openen, of effectiever
ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige,
mechanische ventilatie op te voeren.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of reinigingsmiddelen
voor het verwijderen van kalkaanslag,
in aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
2.5 Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
•
•
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
•
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
Maak de externe gasleidingen plat.
2.7 Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
WAARSCHUWING!
Verwijder de toetsen,
knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel.
Er kan water in het apparaat
komen en schade
veroorzaken.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
8
www.electrolux.com
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
3.2 Gasaansluiting
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over
de installatie en het
onderhoud moeten
opgevolgd worden door
vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet
worden uitgevoerd met behulp van een
AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of
gebruik een flexibele leiding in AGB
(roestvrij staal), in overeenstemming met
de voorschriften die van kracht zijn (NBN
D 51.003). Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook
voorzichtig wanneer de kookplaat wordt
samengebracht met een oven.
Controleer of de
gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt
op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van
een schroefdraadmoer R
1/2". Alle onderdelen die
getoond worden op de
afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het
apparaat werd voor het de
fabriek verliet getest, om
voor u de beste resultaten te
verzekeren.
A
B C
A. Uiteinde van as met moer
B. Ring meegeleverd met het apparaat
C. Elleboog meegeleverd met het
apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar gas. Koppel altijd de pakking
vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik
als de leiding:
•
niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1.500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of
torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
• gemakkelijk onderzocht kan worden
om de toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
•
de leiding geen barsten, sneden,
vlekken of brandsporen vertoont op
de twee uiteinden en over de
volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
WAARSCHUWING!
Controleer wanneer de
installatie is voltooid of alle
leidingfittingen goed zijn
afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
NEDERLANDS
3.3 Vervanging spuitmonden
(alleen voor België)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door
de sproeiers die vereist zijn voor het
type gas dat u gebruikt (zie de tabel
in het hoofdstuk 'Technische
gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje
dat bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u
een geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
A
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar
op vloeibaar gas, draai de
instelschroef dan helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas
G20/G25 20/25 mbar, draai de
bypass-schroef dan ongeveer 1/4
draai los (1/2 draai bij een
multibrander).
6. Herplaats de pakking en de knop.
3.4 Aanpassing van het
minimale niveau (alleen voor
België)
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimale
stand.
3. Verwijder de knop en de pakking.
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet uitgaat
als u de knop snel van de
maximale stand naar de
minimale stand draait.
3.5 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
•
4. Pas de stand van de bypass-schroef
aan met een smalle
schroevendraaier (A).
9
•
Zorg er voor dat het aangegeven
voltage en het type stroom op het
typeplaatje overeenkomen met het
voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op
het identificatieplaatje. Zorg dat u de
10
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
stekker in een goed stopcontact
steekt.
Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een
verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe
neutrale kabel aansluit op de
aansluiting met de letter "N"
erop. Sluit de bruine (of
zwarte) fasekabel aan op de
aansluiting met de letter "L".
Zorg dat de fasekabel altijd
verbinding maakt.
3.6 Aansluitkabel
Gebruik om de aansluitkabel te
vervangen alleen de speciale kabel of
een gelijksoortig type. Het kabeltype is:
H03V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aarddraad moet ongeveer 2 cm langer
zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
3.7 In elkaar zetten
1.
2.
3.
min.
200 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
400 mm
50 mm
NEDERLANDS
Als er op een afstand
van 400 mm boven de
kookplaat een
meubelstuk is
geïnstalleerd, moet er
een minimale
veiligheidsafstand van
50 mm aan beide zijden
van de kookplaat zijn.
11
A
5.
B
10.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
6.
11.
7.
LET OP!
Installeer het apparaat
alleen op een werkblad met
een plat oppervlak.
3.8 Mogelijkheden voor inbouw
8.
9.
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te verwijderen
zijn en eenvoudig toegang bieden indien
technische hulp nodig is.
12
www.electrolux.com
Keukenmeubel met
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven
uit het meubel mogelijk te maken,
moeten de elektrische aansluitingen van
de kookplaat en de oven afzonderlijk
geïnstalleerd worden.
min 6 mm
A
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
2
3
1
2
3
4
5
Normale brander
Multibrander
Snelle brander
Sudderbrander
Bedieningsknoppen
4
5
4.2 Bedieningsknop
Symbool
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
Symbool
Beschrijving
ontstekingsstand / maxi‐
male gastoevoer
minimale gastoevoer
NEDERLANDS
13
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Branderoverzicht
A
B
C
D
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij het
gebruik van branders (open
vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld
worden in geval van onjuist
gebruik van de vlam.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in
en draai de knop linksom naar de
maximale gastoevoerstand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer
10 seconden ingedrukt. Het
thermokoppel kan dan opwarmen.
Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze
regelmatig brandt.
Als de brander na enkele
pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon
en de branderdeksel goed
op hun plaats zitten.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
5.2 Ontsteking van de brander
Ontvlam de brander altijd
vóór u het kookgerei erop
plaatst.
WAARSCHUWING!
Houd de bedieningsknop
niet langer dan 15 seconden
ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet
brandt, de bedieningsknop
loslaten en minstens 1
minuut wachten voordat u
opnieuw probeert de vlam te
ontsteken.
14
www.electrolux.com
LET OP!
Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de
brander ontsteken zonder
elektrische inrichting. Breng
in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai
de regelknop tegen de
wijzers van de klok in naar
de maximale
gastoevoerstand en druk
deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of
korter ingedrukt om het
thermokoppel op te laten
warmen.
Draai als de brander per
ongeluk uit gaat de
bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na
minimaal 1 minuut de
brander weer aan te steken.
De vonkontsteking kan
automatisch starten wanneer
u de stekker in het
stopcontact steekt, na de
installatie of na een
stroomonderbreking. Dat is
normaal.
De kookplaat wordt geleverd
met de progressieve
waarden. Hierdoor is de
vlamregulering
nauwkeuriger.
5.3 De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de
off-positie draaien
.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of
schakel hem uit voordat u de
pan van de brander haalt
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren
pannen, grillstenen,
aardewerk of grillplaten op
gasbranders. Het roestvrij
staal kan beschadigen als
het te heet wordt.
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee
branders.
WAARSCHUWING!
Zet geen instabiele of
beschadigde pannen op de
brander om morsen en letsel
te voorkomen.
LET OP!
Zorg dat de potten niet op de
bedieningsknop staan,
anders wordt de
bedieningsknop heet.
LET OP!
Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de voorste
rand van het werkblad
komen.
LET OP!
Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander
bevinden, voor een
maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
6.2 Diameter van het kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei
met een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
NEDERLANDS
15
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
Multikroon
180 - 260
Normaal (achter)
120 - 240
Rapid
160 - 260
Sudderbrander
80 - 180
Normaal (voor)
120 - 180
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
•
Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Roestvrij staal
•
•
•
•
Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
Laat aangebrande etensresten, vet en
hardnekkige vlekken voordat u deze
reinigt een paar minuten weken in een
kleine hoeveelheid mild
reinigingsmiddel.
Gebruik schoonmaakproducten die
speciaal zijn ontwikkeld voor de
reiniging van roestvrij staal ter
bescherming van het oppervlak.
Gebruik geen schoonmaakproducten
die bijtende chemicaliën bevatten,
zoals chloor. Reinig het oppervlak ook
niet met ontsmettende middelen,
vlekken- of roestverwijderaars en
reinigingsmethoden waarbij het
product moet worden
ondergedompeld.
7.2 Pannendragers
De pansteunen zijn niet
bestand tegen afwassen in
een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand worden
afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te
werk bij het vervangen
van de pannendrager, dit
om schade aan het
oppervlak van de
kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
het met de hand afwassen en
afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van de
pannendrager in het midden van de
brander worden geplaatst.
16
www.electrolux.com
•
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
Was de geëmailleerde delen, deksel
en kroon met een warm sopje en laat
ze goed drogen alvorens ze terug te
plaatsen.
7.4 Reinigen van de
ontstekingsknop
7.3 De kookplaat schoonmaken
•
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
Dit onderdeel is uitgerust met een
keramische ontstekingsbougie met een
metalen elektrode. Reinig deze
onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te
voorkomen, en controleer of de
branderkroonopeningen niet verstopt
zijn.
7.5 Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er is geen vonk als de
vonkontsteking wordt ge‐
activeerd.
De kookplaat is niet aan‐
gesloten op een stopcon‐
tact of is niet goed geïn‐
stalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt
u contact op met een er‐
kende installateur.
De branderdeksel en kroon Plaats de branderdeksel
zitten niet goed op hun
en de kroon op juiste wijze.
plaats.
NEDERLANDS
17
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De vlam gaat meteen na
de ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet
voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 10 sec.
ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is ver‐
stopt met etensresten.
Controleer of de hoofdin‐
spuiter niet verstopt is en
of de branderkroon schoon
is.
8.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
A
8.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
C. Plak het op het instructieboekje.
18
www.electrolux.com
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Afmetingen kookplaat
Breedte
744 mm
Diepte
510 mm
9.2 Overige technische gegevens
TOTAAL VER‐
MOGEN:
Gas origi‐
neel:
Gasvervan‐
ging:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
12,0 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
12,0 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
832 g/h
G31 (3+) 37 mbar
818 g/h
Elektrische
voeding:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Apparaatcate‐
gorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaanslui‐
ting:
R 1/2"
Apparaatklas‐
se:
3
9.3 Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikroon
57
Rapid
42
Normale brander
32
Sudderbrander
28
9.4 Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20
20 mbar (LU)
BRANDER
NORMAAL VERMO‐
GEN kW
MINIMUM VERMO‐
GEN kW
INSPUITMARKE‐
RING
Multikroon
4,0
1,4
146
Rapid
3,0
0,75
119
Normale bran‐
der
2,0
0,45
96
Sudderbrander
1,0
0,33
70
NEDERLANDS
19
9.5 Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL MINIMUM
VERMO‐
VERMO‐
GEN kW
GEN kW
INSPUIT‐
MARKE‐
RING
NOMINALE GASSTROMING
g/h
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
Multikroon
3,65
1,4
095
265
261
Rapid
2,8
0,75
86
204
200
Normale
brander
2,0
0,45
71
145
143
Sudder‐
brander
1,0
0,33
50
73
71
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
EGH7353BOX
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal gasbranders
5
Centrummidden - Multikronen‐ 52.0%
brander
Energiezuinigheid per gasbran‐
der
(EE gas burner)
Energiezuinigheid voor de gas‐
kookplaat
(EE gas hob)
Linksachter - Normale brander 56.3%
Rechtsachter - Snelle brander 56.5%
Linksvoor - Normale brander
56.3%
Rechtsvoor - Sudderbrander
niet van toepas‐
sing
55.3%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kooktoestellen op gas - Deel 2-1 : Energieverbruik Algemeen
10.2 Energie besparen
•
•
•
•
•
•
Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
Zet de pan in het midden van de brander.
Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
20
www.electrolux.com
•
Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
21
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 21
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 24
3. INSTALLATION................................................................................................ 27
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 31
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................32
6. CONSEILS........................................................................................................33
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................34
8. DÉPANNAGE................................................................................................... 35
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................37
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................39
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
22
www.electrolux.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
électrique, installez un sectionneur avec une ouverture
de contact. Il est indispensable de garantir une
déconnexion complète conformément aux conditions
de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est pas
concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation,
assurez-vous qu'il n'entre pas en contact direct (par
exemple, à l'aide d'un manchon isolant) avec des
parties pouvant atteindre des températures
supérieures de 50 °C à la température ambiante.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les
dispositifs de protection pour table de cuisson conçus
ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
24
www.electrolux.com
l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation,
ou les dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: BE
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
•
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Raccordement au gaz
•
•
•
•
•
Tous les raccordements au gaz
doivent être effectués par une
personne qualifiée.
Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec le réglage de
l'appareil.
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur
la plaque signalétique.
Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits de
combustion. Assurez-vous de
brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en
vigueur. Veillez à respecter les
exigences en matière d'aération.
25
2.4 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
26
www.electrolux.com
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et
un diamètre supérieur à celui des
brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
Assurez-vous que la flamme ne
s'éteint pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la position
maximale à la position minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson
au gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce où
est installé l'appareil soit bien aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une
ventilation supplémentaire comme
l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant
par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en
est dotée.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou du
produit détartrant, entrer en contact
avec la table de cuisson. Cela peut
•
provoquer l'apparition de taches
mates.
La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Ne retirez pas les touches,
manettes et joints du
bandeau de commande. De
l'eau pourrait s'infiltrer dans
l'appareil et l'endommager.
•
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
•
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
Aplatissez les tuyaux de gaz
externes.
2.7 Maintenance
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
FRANÇAIS
•
27
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Assurez-vous que la
pression de l'alimentation en
gaz de l'appareil correspond
aux valeurs recommandées.
Le raccordement réglable
est relié à la rampe complète
par un écrou fileté R 1/2 po.
Tous les composants
apparaissant dans la figure
ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé
avant de quitter l'usine pour
vous garantir les meilleurs
résultats.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien
de l'appareil doivent être
effectuées par un
professionnel qualifié selon
les normes et règlements
locaux en vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une
vanne en acier AGB. Choisissez un
raccordement fixe ou utilisez un tuyau
flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur
(NBN D 51.003). Si vous utilisez des
tuyaux flexibles métalliques, ils ne
doivent pas entrer en contact avec des
parties mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est
installée avec un four.
A
B C
A. Extrémité du tuyau avec écrou
B. Joint fourni avec l'appareil
C. Coude fourni avec l'appareil
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en
caoutchouc pour le gaz liquéfié.
Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
•
•
•
•
•
•
il ne peut pas devenir plus chaud que
la température ambiante, à savoir
plus de 30 °C ;
il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
il ne montre aucun étranglement ;
il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
il n'entre pas en contact avec des
bords ni des coins tranchants ;
il peut être facilement contrôlé sur
toute sa longueur afin de vérifier son
état.
28
www.electrolux.com
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
•
il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas
dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
3.4 Réglage au niveau minimal
(uniquement pour la Belgique)
Pour régler le niveau minimal des
brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position
minimale.
3. Retirez la manette et le joint.
AVERTISSEMENT!
Lorsque l'installation est
terminée, assurez-vous que
chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution
savonneuse et pas de
flamme !
3.3 Remplacement des
injecteurs (pour la Belgique
uniquement)
1. Démontez les supports des
casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux
qui sont nécessaires pour le type de
gaz que vous utilisez (voir le tableau
dans le chapitre « Caractéristiques
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la
même procédure dans l'ordre
inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique
(qui se trouve près du tuyau d'arrivée
de gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
peut être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter
un système de réglage de la pression sur
le tuyau d'arrivée de gaz.
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A).
A
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25
20/25 mbar au gaz liquéfié, serrez
entièrement la vis de réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel
G20/G25 20/25 mbar, dévissez la
vis de réglage d'environ 1/4 de
tour (1/2 tour pour un brûleur
multi-couronne).
6. Réinstallez le joint et la manette.
FRANÇAIS
•
29
Le câble d'alimentation ne doit pas
être exposé à une température
supérieure à 90 °C.
Assurez-vous de connecter
le câble neutre bleu à la
borne portant la lettre « N ».
Connectez le câble de
phase marron (ou noir) à la
borne portant la lettre « L ».
Le câble de phase doit
rester connecté en
permanence.
3.6 Câble d'alimentation
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que la flamme
ne s'éteint pas lorsque vous
tournez rapidement la
manette de la position
maximale à la position
minimale.
3.5 Branchement électrique
•
•
•
•
•
•
Vérifiez que la tension nominale et le
type d'alimentation figurant sur la
plaque signalétique correspondent
aux valeurs d'alimentation locales.
Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée,
capable de supporter la charge
indiquée sur la plaque signalétique,
doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la
fiche est branchée dans une prise
correcte.
Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil
installé.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple
(risque d'incendie). Assurez-vous que
le raccordement à la terre est
conforme aux normes et
réglementations.
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou
son équivalent. Le type de câble est :
H03V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température
de fonctionnement. Le câble de terre
jaune/vert doit être plus long d'environ
2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
3.7 Montage
1.
2.
30
www.electrolux.com
7.
3.
min.
200 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
8.
400 mm
50 mm
9.
Si un meuble est installé
à 400 mm au-dessus de
la table de cuisson, vous
devez laisser une
distance de sécurité
minimale de 50 mm à
gauche ou à droite du
bord de la table de
cuisson.
A
B
5.
10.
6.
11.
A) joint fourni
B) équerres fournies
FRANÇAIS
ATTENTION!
Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est
plane.
A
B
3.8 Possibilités d'insertion
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec une porte
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être
installés séparément pour des raisons de
sécurité et pour permettre un retrait facile
du four de l'ensemble.
min 6 mm
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
2
3
1
2
3
4
5
Brûleur semi-rapide
Brûleur multi-couronne
Brûleur rapide
Brûleur auxiliaire
Manettes de commande
4
5
4.2 Manette de commande
Symbole
31
Description
pas d'alimentation en
gaz / position Arrêt
position d'allumage / ali‐
mentation en gaz maxi‐
male
Symbole
Description
alimentation en gaz mi‐
nimale
32
www.electrolux.com
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Vue d'ensemble des
brûleurs
AVERTISSEMENT!
Faites très attention lorsque
vous utilisez une flamme
nue dans une cuisine. Le
fabricant décline toute
responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Enfoncez la manette et tournez-la
vers la gauche jusqu'à la position
A
B
C
D
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
5.2 Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur
avant de poser un récipient
dessus.
d'arrivée de gaz maximale ( ).
2. Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes environ. Cela
permet au thermocouple de chauffer.
Sinon, l'alimentation en gaz est
interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle
régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs
tentatives, le brûleur ne
s'allume pas, vérifiez que la
couronne et son chapeau
sont correctement placés.
AVERTISSEMENT!
Ne maintenez pas la
manette de commande
enfoncée plus de
15 secondes. Si le brûleur
ne s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la
manette de commande,
tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer
d'allumer le brûleur.
FRANÇAIS
ATTENTION!
En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez
allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme
du brûleur, tournez la
manette vers la gauche
jusqu'à la position d'arrivée
de gaz maximale et
enfoncez-la. Maintenez la
manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre
au thermocouple de
chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la
manette de commande sur
la position Arrêt et attendez
au moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le
brûleur.
Le générateur d'étincelles
peut s'activer
automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation
secteur, après l'installation
ou après une coupure de
courant. C'est normal.
La table de cuisson est
fournie avec les valves de
distribution progressive.
Elles rendent le réglage de
la flamme plus précis.
5.3 Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la
manette sur la position Arrêt
.
AVERTISSEMENT!
Abaissez ou coupez toujours
la flamme avant de retirer
les récipients du brûleur.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Ustensiles de cuisson
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en
fonte, en stéatite, en grès,
de grils ou de plats à gratin.
L'acier inoxydable peut ternir
s'il est trop chauffé.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même
récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas de récipients
instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les
débordements et les
blessures.
ATTENTION!
Assurez-vous que le fond
des récipients ne dépasse
pas au-dessus de la manette
de commande sinon la
flamme fait chauffer la
manette.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
poignées des récipients ne
dépassent pas du devant de
la table de cuisson.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont
bien centrés sur le brûleur
afin de garantir leur stabilité
et de réduire la
consommation de gaz.
33
34
www.electrolux.com
6.2 Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions
des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du
récipient
(mm)
Multi couronne
180 - 260
Brûleur
Diamètre du
récipient
(mm)
Rapide
160 - 260
Semi-rapide (avant)
120 - 180
Semi-rapide (arrière)
120 - 240
Auxiliaire
80 - 180
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
•
Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres
sur la surface n'ont aucune incidence
sur le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Acier inoxydable
•
•
•
•
Lavez les éléments en acier
inoxydable à l'eau, puis séchez-les à
l'aide d'un chiffon doux.
Pour retirer les résidus d'aliments et
de graisses brûlés ou les taches
tenaces, déposez une petite quantité
de détergent doux dessus et laissezle agir pendant quelques minutes
avant de nettoyer.
Pour protéger les surfaces en acier,
utilisez des produits nettoyants
spécifiquement conçus pour le
nettoyage de l'acier inoxydable.
N'utilisez pas de produits nettoyants
contenant des produits chimiques
corrosifs comme le chlorure. Ne
nettoyez pas la surface avec des
produits désinfectants, des agents
détachants ou anti-rouille, ni avec des
produits de nettoyage par immersion.
7.2 Supports de casserole
Les supports de casserole
ne sont pas adaptés au
lavage dans un lavevaisselle. Ils doivent être
lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole
pour nettoyer facilement la table de
cuisson.
Replacez les supports
de casserole avec soin
afin de ne pas
endommager le dessus
de la table de cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien
attention lorsque vous les essuyez,
car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si
nécessaire, retirez les taches
tenaces à l'aide d'une pâte
nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne
correctement, assurez-vous que les
bras des supports de casserole sont
alignés avec le centre du brûleur.
FRANÇAIS
•
•
35
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
Nettoyez les éléments en émail, le
chapeau et la couronne avec de l'eau
chaude savonneuse et séchez-les
soigneusement avant de les remettre
en place.
7.4 Nettoyage de la bougie
d'allumage
7.3 Nettoyage de la table de
cuisson
•
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table
de cuisson. Veillez à ne pas vous
brûler.
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à
une bougie d'allumage en céramique
dotée d'une électrode en métal. Veillez à
maintenir ces composants propres afin
de faciliter l'allumage. Assurez-vous
également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas
obstrués.
7.5 Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du tuyau
d'arrivée de gaz et du régulateur de
pression si votre installation en est
équipée.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Il n'y a aucune étincelle
lorsque vous essayez d'ac‐
tiver le générateur d'étin‐
celle.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une sour‐
ce d'alimentation électrique
ou le branchement est in‐
correct.
Vérifiez que la table de
cuisson est correctement
branchée à une source
d'alimentation électrique.
36
www.electrolux.com
Problème
Cause probable
Solution
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
Le chapeau et la couronne Placez correctement le
du brûleur sont mal posi‐
chapeau et la couronne du
tionnés.
brûleur.
La flamme s'éteint immé‐
diatement après l'alluma‐
ge.
Le thermocouple n'est pas
suffisamment chauffé.
Maintenez la manette en‐
foncée pendant 10 secon‐
des maximum une fois la
flamme allumée.
L'anneau de flamme est ir‐ La couronne du brûleur est Assurez-vous que l'injec‐
régulier.
encrassée par des résidus teur n'est pas bouché et
alimentaires.
que la couronne est pro‐
pre.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
FRANÇAIS
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Dimensions de la table de cuisson
Largeur
744 mm
Profondeur
510 mm
9.2 Autres caractéristiques techniques
PUISSANCE
TOTALE :
Alimentation
électrique :
Gaz d'origi‐
ne :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
12,0 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
12,0 kW
Gaz de rem‐ G30 (3+) 28-30 mbar
placement :
G31 (3+) 37 mbar
220-240 V ~ 50-60 Hz
832 g/h
818 g/h
37
38
www.electrolux.com
Catégorie de
l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement R 1/2"
au gaz :
Classe de l'ap‐ 3
pareil :
9.3 Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Multi couronne
57
Rapide
42
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
9.4 Brûleurs à gaz pour le GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar
(BE) - G20 20 mbar (LU)
BRÛLEUR
PUISSANCE NOR‐
MALE kW
PUISSANCE MINI‐
MALE kW
CARACTÉRISTI‐
QUE DE L'INJEC‐
TEUR
Multi couronne
4,0
1,4
146
Rapide
3,0
0,75
119
Semi-rapide
2,0
0,45
96
Auxiliaire
1,0
0,33
70
9.5 Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
PUISSAN‐
CE NOR‐
MALE kW
PUISSAN‐
CE MINI‐
MALE kW
CARACTÉ‐ DÉBIT DE GAZ NOMINAL
RISTIQUE
g/h
DE L'INJEC‐
G30
G31 37 mbar
TEUR
28-30 mbar
Multi cou‐
ronne
3,65
1,4
095
265
261
Rapide
2,8
0,75
86
204
200
Semi-rapide 2,0
0,45
71
145
143
Auxiliaire
0,33
50
73
71
1,0
FRANÇAIS
39
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
EGH7353BOX
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
5
Milieu central - Multi couronne 52.0%
Efficacité énergétique selon le
brûleur à gaz
(EE gas burner)
Arrière gauche - Semi-rapide
56.3%
Arrière droit - Rapide
56.5%
Avant gauche - Semi-rapide
56.3%
Avant droit - Auxiliaire
non applicable
Efficacité énergétique de la table
de cuisson
(EE gas hob)
55.3%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation
rationnelle de l'énergie - Général
10.2 Économies d'énergie
•
•
•
•
•
•
•
Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions
des brûleurs.
Mettez le récipient au centre du brûleur.
Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez
besoin.
Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser
le liquide frémir.
Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
40
www.electrolux.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE................................................................................40
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 43
3. MONTAGE........................................................................................................46
4. GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................. 50
5. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................51
6. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................52
7. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 53
8. FEHLERSUCHE............................................................................................... 55
9. TECHNISCHE DATEN..................................................................................... 56
10. ENERGIEEFFIZIENZ..................................................................................... 58
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.electrolux.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
DEUTSCH
41
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des
Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern.
Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung
angeschlossen, wird ein allpoliger Netztrennschalter
mit einem Kontaktabstand benötigt. Es muss eine
vollständige Trennung entsprechend der
Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies
gilt nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf,
dass es keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die
Temperaturen erreichen können, die mehr als 50 °C
über der Raumtemperatur liegen. (Verwenden Sie
ansonsten Isolierschläuche.)
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
DEUTSCH
43
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
Dieses Gerät ist für folgende Märkte
geeignet: BE
•
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts darf
nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt
werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des
Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer
ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes
Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster
geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht lose hängt oder sich
verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
•
•
2.4 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Gasanschluss
•
•
•
Der Gasanschluss muss von einer
Fachkraft ausgeführt werden.
Vergewissern Sie sich vor der
Montage des Geräts, dass das von
Ihrem Gaswerk gelieferte Gas (Gasart
und Gasdruck) mit der Einstellung des
Geräts kompatibel ist.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
Informationen über die
Gasversorgung finden Sie auf dem
Typenschild.
Das Gerät darf nicht an einen Abzug
für Verbrennungsprodukte
angeschlossen werden. Das Gerät
muss gemäß der aktuell geltenden
Installationsbestimmungen
angeschlossen werden. Halten Sie
die Bestimmungen hinsichtlich der
Belüftung ein.
Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb
nicht unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
•
•
Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
DEUTSCH
•
•
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
Verwenden Sie nur standfestes
Kochgeschirr mit der richtigen Form
und einem Durchmesser, der größer
als der der Brenner ist.
Achten Sie darauf das Kochgeschirr
mittig auf die Brenner zu stellen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Flamme nicht erlischt, wenn Sie den
Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe
drehen.
Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf
den Brenner.
Beim Gebrauch eines Gaskochfelds
entsteht Wärme und Feuchtigkeit.
Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung in dem Raum, in dem das
Gerät aufgestellt ist.
Bei längerer Benutzung des Gerätes
kann eine zusätzliche Belüftung
erforderlich werden, zum Beispiel
durch Öffnen eines Fensters oder die
Erhöhung der Absaugleistung der
Abzugshaube, falls vorhanden.
•
•
•
45
Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
Lassen Sie keine säurehaltigen
Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft
oder kalklösende Reinigungsmittel mit
dem Kochfeld in Berührung kommen.
Diese könnten matte Flecken
verursachen.
Verfärbungen der Email- oder
Edelstahlbeschichtung haben keine
Auswirkung auf die Leistung des
Geräts.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder
Dichtungen vom Bedienfeld.
Wasser könnte in das Gerät
gelangen und es
beschädigen.
•
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
46
www.electrolux.com
•
•
•
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
Drücken Sie die äußeren Gasrohre
flach.
2.7 Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
können. Wenn das Kochfeld mit einem
Backofen installiert wird, muss ebenfalls
vorsichtig vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der
Gasdruck des Geräts den
empfohlenen Werten
entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem
Gasanschluss mit einer R
1/2" Gewindemutter
befestigt. Alle abgebildeten
Teile wurden bereits
werkseitig
zusammengesetzt. Bevor
unsere Geräte das Werk
verlassen, werden sie
getestet, um Ihnen optimale
Funktion zu bieten.
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
3.2 Gasanschluss
WARNUNG!
Die in nachstehender
Anleitung beschriebenen
Montage-, Anschluss- und
Wartungsarbeiten müssen
von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und
eventuell lokalen
Verordnungen ausgeführt
werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet
werden. Gemäß den geltenden
Bestimmungen (NBN D 51.003) kann der
Anschluss fest oder durch Verwendung
eines flexiblen Edelstahlrohrs mit GasSicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss
darauf geachtet werden, dass sie nicht
mit beweglichen Teilen in Kontakt
kommen oder eingeklemmt werden
A
B C
A. Schaftende mit Mutter
B. Mitgelieferte Beilagscheibe
C. Mitgelieferter Rohrbogen
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus
Gummi für Flüssiggas. Verwenden Sie
grundsätzlich die Dichtung. Fahren Sie
dann mit dem Gasanschluss fort.
Das flexible Rohr kann verwendet
werden, wenn:
•
die Raumtemperatur 30 °C nicht
übersteigen kann,
DEUTSCH
•
•
•
es höchstens 1500 mm lang ist,
es nirgendwo gedrosselt wird,
es weder unter Zug steht noch
verdreht ist,
• es keine scharfen Kanten oder Ecken
berührt,
• es leicht untersucht und sein Zustand
überprüft werden kann.
Bei der Überprüfung des flexiblen Rohrs
ist auf Folgendes zu achten:
•
Risse, Schnitte, Brandspuren - an
beiden Enden und über die volle
Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfalldatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr
nicht reparieren, sondern austauschen.
WARNUNG!
Überprüfen Sie nach der
Installation, ob alle
Anschlussstücke dicht sind.
Verwenden Sie eine
Seifenlösung und keine
Flamme!
3.3 Ersetzen der Düsen (nur
gültig für Belgien)
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und
Brennerkronen ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie
sie durch für die verwendete Gasart
geeignete Düsen (siehe Tabelle im
Abschnitt „Technische Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an.
Führen Sie dazu die obigen Schritte
in umgekehrter Reihenfolge aus.
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der
Nähe der Gasversorgungsleitung)
durch das Typenschild für die neue
Gasart. Das Typenschild ist im
Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung
schwankt oder nicht dem erforderlichen
Druckwert entspricht, muss ein
geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr
montiert werden.
47
3.4 Einstellen der niedrigsten
Stufe (nur gültig für Belgien)
So stellen Sie die niedrigste Stufe der
Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die
kleinste Flamme.
3. Entfernen Sie den Knopf und die
Dichtung.
4. Stellen Sie mit einem kleinen
Schraubendreher die BypassSchraubenposition (A) ein.
A
5. Bei Umstellung:
• von Erdgas G20/G25 20/25 mbar
auf Flüssiggas, ziehen Sie die
Bypass-Schraube bis zum
Anschlag an.
• von Flüssiggas auf Erdgas
G20/G25 20/25 mbar, drehen Sie
die Bypass-Schraube ca. 1/4
Umdrehung (1/2 Umdrehung für
den Multikronen-Brenner) zurück.
6. Bringen Sie die Dichtung, und den
Knopf wieder an.
48
www.electrolux.com
•
Das Netzkabel darf nicht heißer als 90
°C werden.
Schließen Sie den blauen
Nullleiter an die mit
„N“ gekennzeichnete
Klemme an. Schließen Sie
das braune (oder schwarze)
Phasenkabel an die mit
„L“ gekennzeichnete
Klemme an. Lassen Sie das
Phasenkabel stets
angeschlossen.
3.6 Anschlusskabel
WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass
die Flamme nicht erlischt,
wenn Sie den Einstellknopf
schnell von der höchsten zur
niedrigsten Stufe drehen.
3.5 Elektrischer Anschluss
•
•
•
•
•
•
Vergewissern Sie sich, dass die
Netzspannung und -frequenz in Ihrer
Region mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät wird mit einem Netzkabel
geliefert. Dazu muss ein passender
Stecker verwendet werden, der für die
auf dem Typenschild angegebene
Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist.
Achten Sie darauf, den Stecker in
eine passende Steckdose zu stecken.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Es besteht Brandgefahr, wenn das
Gerät mit einem Verlängerungskabel,
Adapter oder an eine
Mehrfachsteckdose angeschlossen
wird. Stellen Sie sicher, dass die
Erdverbindung den Normen und
Vorschriften entspricht.
Ersetzen Sie das Anschlusskabel
ausschließlich durch das spezielle Kabel
oder ein gleichwertiges Kabel. Kabeltyp:
H03V2V2-F T90.
Vergewissern Sie sich, dass der
Kabelquerschnitt für die Spannung und
Betriebstemperatur geeignet ist. Der
gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm
länger als der braune (bzw. schwarze)
Phasenleiter sein.
3.7 Montage
1.
2.
DEUTSCH
7.
3.
min.
200 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
8.
400 mm
50 mm
9.
Befindet sich 400 mm
über dem Kochfeld ein
Einbaumöbel, muss ein
Sicherheitsabstand von
mindestens 50 mm links
oder rechts von der
Kochfeldkante
eingehalten werden.
A
B
5.
10.
6.
11.
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Klammern
49
50
www.electrolux.com
VORSICHT!
Montieren Sie das Gerät nur
in einer flachen
Arbeitsplatte.
A
B
3.8 Einbaumöglichkeiten
Die unter dem Kochfeld eingebaute
Platte muss sich leicht entfernen lassen
und einen einfachen Zugang
ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
Küchenschrank mit Tür
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Entfernbare Platte
B. Raum für Anschlüsse
Küchenschrank mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate
elektrische Anschlüsse verfügen. Der
Backofen muss sich leicht aus dem
Küchenschrank entfernen lassen.
min 6 mm
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
2
3
1
2
3
4
5
Normalbrenner
Multikronen-Brenner
Starkbrenner
Hilfsbrenner
Einstellknöpfe
4
5
4.2 Einstellknopf
Symbol
Beschreibung
Keine Gaszufuhr/ausge‐
schaltet
Symbol
Beschreibung
Zündstellung/maximale
Gaszufuhr
minimale Gaszufuhr
DEUTSCH
51
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Brennerübersicht
A
B
C
D
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
5.2 Zünden des Brenners
Brenner stets vor dem
Aufsetzen des
Kochgeschirrs zünden.
WARNUNG!
Seien Sie bei der
Verwendung von offenem
Feuer in der Küche
besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei
Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen
beim Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein
und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn auf die Position für die
maximale Gaszufuhr ( ).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu
10 Sekunden lang gedrückt. In dieser
Zeit wird das Thermoelement
erwärmt. Andernfalls wird die
Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald
sie ruhig brennt.
Falls sich der Brenner nach
einigen Versuchen nicht
zünden lässt, überprüfen
Sie, ob die Brennerkrone
und der zugehörige
Brennerdeckel korrekt
sitzen.
WARNUNG!
Halten Sie den Knopf nicht
länger als 15 Sekunden
gedrückt. Sollte der Brenner
nach 15 Sekunden nicht
zünden, lassen Sie den
Knopf los, und drehen Sie
ihn in die Aus-Position.
Warten Sie dann mindestens
eine Minute, bevor Sie den
Brenner erneut zünden.
52
www.electrolux.com
VORSICHT!
Wenn kein Strom zur
Verfügung steht, können Sie
den Brenner auch ohne
Strom zünden. Bringen Sie
eine Flamme in die Nähe
des Brenners, drehen Sie
den entsprechenden Knopf
entgegen dem Uhrzeigersinn
auf die höchste Stufe und
drücken Sie ihn dann hinein.
Halten Sie den Einstellknopf
höchstens 10 Sekunden
gedrückt, um das
Thermoelement zu
erwärmen.
Sollte der Brenner zufällig
ausgehen, drehen Sie den
Knopf in die Aus-Position
und versuchen ihn nach
einer Minute erneut zu
zünden.
Das Kochfeld wird mit
Ventilen mit einem stetigen
Stellverhalten geliefert. Sie
ermöglichen eine präzisere
Einstellung der Flamme.
5.3 Abschalten des Brenners
Drehen Sie zum Abschalten des
Brenners den Knopf in die Aus-Position
.
WARNUNG!
Bevor Sie das Kochgeschirr
vom Brenner nehmen,
drehen Sie die Flamme
herunter oder drehen Sie sie
ganz ab.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der
Installation oder nach einem
Stromausfall wird der
Funkengenerator
möglicherweise automatisch
eingeschaltet. Das ist
normal.
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
VORSICHT!
Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus
Gusseisen, Speckstein oder
Steingut und keine Grilloder Sandwichplatten.
Edelstahl kann bei zu starker
Erhitzung anlaufen.
WARNUNG!
Kochen Sie nicht mit einem
Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
WARNUNG!
Stellen Sie keine
beschädigten Töpfe oder
solche, die nicht standfest
sind, auf den Brenner, um
ein Verschütten und
Verletzungen zu vermeiden.
DEUTSCH
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass sich
die Topfböden nicht über
dem Einstellknopf befinden,
da anderenfalls die Flamme
den Einstellknopf erhitzen
könnte.
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Topfgriffe nicht über den
vorderen Rand des
Kochfelds hinausragen.
53
Brenner
Durchmesser
des Kochge‐
schirrs (mm)
Multikronen-Brenner
180 - 260
Starkbrenner
160 - 260
Normalbrenner (vorne) 120 - 180
Normalbrenner (hin‐
ten)
120 - 240
Hilfsbrenner
80 - 180
VORSICHT!
Stellen Sie zur Reduzierung
des Gasverbrauchs und im
Interesse einer größeren
Stabilität die Töpfe mittig auf
den Brenner.
6.2 Durchmesser des
Kochgeschirrs
Verwenden Sie nur
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
Edelstahl
•
•
•
•
Reinigen Sie Edelstahlteile mit
Wasser und wischen Sie sie mit
einem weichen Tuch trocken.
•
Um eingebrannte Speisereste, Fett
und hartnäckige Flecken zu
entfernen, weichen Sie diese vor der
Reinigung mit etwas mildem
Reinigungsmittel ein.
Verwenden Sie speziell für Edelstahl
vorgesehene Reinigungsmittel, um
die Stahloberflächen zu schützen.
Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel, die ätzende
Chemikalien enthalten, wie Chloride,
reinigen Sie die Oberfläche nicht mit
Desinfektionsmitteln, Fleck- oder
Rostentfernern und Tauchreinigern.
7.2 Topfträger
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie
müssen von Hand gereinigt
werden.
54
www.electrolux.com
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die
Reinigung des Kochfelds zu
erleichtern.
Seien Sie beim
Wiederaufsetzen der
Topfträger vorsichtig, um
Beschädigungen der
Oberseite der Kochstelle
zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand
spülen und trocknen, seien Sie
vorsichtig, da durch das Emaillieren
gelegentlich raue Kanten entstehen
können. Entfernen Sie hartnäckige
Flecken ggf. mit einer
Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Topfträger nach der Reinigung
wieder ordnungsgemäß eingesetzt
haben.
4. Damit der Brenner korrekt
funktioniert, stellen Sie sicher, dass
sich die Arme der Topfträger in der
Mitte der Brenner befinden.
7.3 Reinigen des Kochfelds
•
•
•
Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Folgendes kann nach
ausreichender Abkühlung des
Kochfelds entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und
metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das
Kochfeld mit einem feuchten Tuch
und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
Reinigen Sie die emaillierten Teile,
den Brennerdeckel und die
Brennerkrone mit warmen
Seifenwasser und trocknen Sie diese
sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder
einsetzen.
7.4 Reinigen der Zündkerze
Diese Funktion erfolgt über eine
Keramikzündkerze mit Metallelektrode.
Halten Sie zur Vermeidung von
Zündschwierigkeiten diese Bauteile
immer sauber; kontrollieren Sie
außerdem, ob die Düsen der
Brennerkrone verstopft sind.
7.5 Regelmäßige Wartung
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem
autorisierten Kundendienst den Zustand
des Gasversorgungsrohrs und, falls
installiert, die Funktionstüchtigkeit des
Druckreglers überprüfen.
DEUTSCH
55
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wird kein Funke er‐
zeugt, wenn Sie den Fun‐
kenerzeuger betätigen.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Koch‐
feld ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen ist.
Die Sicherung ist durchge‐
brannt.
Vergewissern Sie sich,
dass die Sicherung der
Grund für die Störung ist.
Brennt die Sicherung wie‐
derholt durch, wenden Sie
sich an eine zugelassene
Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und Bren‐
nerkrone sitzen nicht rich‐
tig.
Bringen Sie die Brenner‐
krone und den Brennerde‐
ckel in die richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist
Halten Sie den Knopf nach
nicht ausreichend erwärmt. dem Entzünden etwa 10
Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist un‐
gleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit
Speiseresten verstopft.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sorgen Sie dafür, dass die
Düse nicht blockiert und
die Brennerkrone sauber
ist.
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
56
www.electrolux.com
8.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Abmessungen des Kochfelds
Breite
744 mm
Tiefe
510 mm
9.2 Sonstige technische Daten
GESAMTLEIS‐
TUNG:
Gas - Origi‐
nal:
Gas - Er‐
satz:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
12,0 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
12,0 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
832 g/h
G31 (3+) 37 mbar
818 g/h
Netzanschluss: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
DEUTSCH
Gerätekatego‐
rie:
57
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss: R 1/2"
Geräteklasse:
3
9.3 Bypassdurchmesser
BRENNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multi-Kronen Brenner
57
Starkbrenner
42
Normalbrenner
32
Hilfsbrenner
28
9.4 Gasbrenner für ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20
mbar (LU)
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINDESTLEISTUNG INJEKTORMAR‐
kW
KE
Multi-Kronen
Brenner
4,0
1,4
146
Starkbrenner
3,0
0,75
119
Normalbrenner
2,0
0,45
96
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
9.5 Gasbrenner für LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRENNER
NORMAL‐ MINDEST‐ INJEKTOR‐
LEISTUNG LEISTUNG MARKE
kW
kW
NENNGASDURCHFLUSS g/
Std.
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
Multi-Kro‐
nen Bren‐
ner
3,65
1,4
095
265
261
Starkbren‐
ner
2,8
0,75
86
204
200
Normal‐
brenner
2,0
0,45
71
145
143
Hilfsbrenner 1,0
0,33
50
73
71
58
www.electrolux.com
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
EGH7353BOX
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Gasbrenner
5
Energieeffizienz pro Gasbrenner
(EE gas burner)
Mitte - Multikronen-Brenner
52.0%
Hinten links - Normalbrenner
56.3%
Hinten rechts – Starkbrenner
56.5%
Vorne links - Normalbrenner
56.3%
Vorne rechts – Hilfsbrenner
nicht zutreffend
Energieeffizienz für das Gas‐
kochfeld
(EE gas hob)
55.3%
EN 30-2-1: Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle
Energienutzung - Allgemeines
10.2 Energie sparen
•
•
•
•
•
•
•
Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Brenner und Topfträger richtig
zusammengebaut sind.
Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der
Brenner entspricht.
Stellen Sie den Topf mittig auf den Brenner.
Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück,
dass die Flüssigkeit nur leicht köchelt.
Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Dampfkochtopf. Beachten Sie seine
Bedienungsanleitung.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
*
DEUTSCH
59
867345870-B-302019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising