Electrolux | EGT6242NVK | User manual | Electrolux EGT6242NVK Korisnički priručnik

Electrolux EGT6242NVK Korisnički priručnik
EGT6242NVK
HR
SR
Ploča za kuhanje
Плоча за кување
Upute za uporabu
Упутство за употребу
2
18
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 5
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 11
5. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................11
6. SAVJETI........................................................................................................... 12
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................13
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................14
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 15
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 16
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
U slučaju pucanja stakla grijaće ploče:
– odmah isključite sve plamenike i električni grijaći
element i izolirajte uređaj od napajanja,
– ne dodirujte površinu uređaja,
– nemojte koristiti uređaj.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Na mjestima gdje je uređaj direktno priključen na
električno napajanje, potreban je prekidač čiji su svi
polovi izolirani razmakom između kontakata. Mora se
jamčiti potpuno iskopčavanje u skladu s uvjetima
navedenima u kategoriji prenapona III. Kabel
uzemljenja je izuzet iz ovoga.
Kada provlačite električni kabel, pobrinite se da kabel
ne može doći u direktni kontakt (na primjer koristeći
izolacijsku gipku cijev) s dijelovima koji mogu doseći
temperature veće za 50°C od sobne temperature.
HRVATSKI
•
5
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
Uređaj je prikladan za sljedeća tržišta:
HR RS
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja
postavite nezapaljivu pregradnu ploču
kako biste spriječili pristup dnu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.3 Spajanje na dovod plina
•
•
•
•
•
Sva spajanja na dovod plina treba
izvršiti kvalificirana osoba.
Prije postavljanja provjerite jesu li
uvjeti lokalne distribucije (vrsta plina i
plinski pritisak) pogodni za
podešavanje uređaja.
Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
Podaci o dovodu plina nalaze se na
nazivnoj pločici.
Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji
izvlači proizvode izgaranja. Uređaj
obavezno priključite u skladu s
važećim pravilima postavljanja.
Obratite pozornost na zahtjeve koji se
odnose na odgovarajuće
prozračivanje.
2.4 Upotreba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Upotrebljavajte samo stabilno posuđe
odgovarajućeg oblika i promjera
većeg od plamenika.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li posuđe postavljeno na
sredinu plamenika.
Ne koristite veliko posuđe koje prelazi
rubove uređaja. To može prouzročiti
oštećenja na radnoj površini uređaja.
Pripazite da se plamenik ne ugasi
kada brzo okrenete regulator iz
maksimalnog u minimalni položaj.
Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
Ne postavljajte difuzor plamena na
plamenik.
Upotreba plinskog kuhala dovodi do
stvaranje topline i vlage. U prostoriji u
kojoj je uređaj postavljen osigurajte
dobru ventilaciju.
Ako intenzivno koristite uređaj tijekom
duljeg vremena, morate poboljšati
prozračivanje, na primjer otvaranjem
prozora ili još učinkovitijim
prozračivanjem, na primjer
pojačavanjem mehaničke ventilacije
ako postoji.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Ne dozvolite da kisele tekućine, na
primjer ocat, limunov sok ili sredstvo
za uklanjanje kamenca, dođu u
kontakt s pločom za kuhanje. To
može uzrokovati matirane mrlje.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
2.5 Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
•
2.6 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Poravnajte vanjske cijevi za plin.
UPOZORENJE!
S upravljačke ploče nemojte
uklanjati tipke, dugmad ili
brtve. Voda bi mogla
prodrijeti unutar uređaja i
uzrokovati oštećenje.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
7
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Plamenike ne perite u perilici posuđa.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
8
www.electrolux.com
3.2 Priključak plina
UPOZORENJE!
Montažu, priključivanje i
održavanju opisane u tekstu
koji slijedi mora izvršiti
kvalificirano osoblje u skladu
s važećim standardima i
propisima.
Odaberite fiksne priključke ili koristite
savitljivu cijev od nehrđajućeg čelika u
skladu s važećim propisima. Ako koristite
savitljive metalne cijevi, pazite da ne
dođu u kontakt s pomičnim dijelovima ili
da nisu prignječene. Također pazite
prilikom povezivanja ploče za kuhanje i
pećnice.
Provjerite je li tlak dovoda
plina u skladu s
preporučenim vrijednostima
za uređaj. Podesivi
priključak pričvršćen je za
rampu pomoću matice s
navojem G 1/2". Dijelove
uvijte bez primjene sile,
namjestite priključak u
ispravnom smjeru pa sve
pritegnite.
Ukapljeni plin
Upotrebljavajte gumeni držač cijevi za
ukapljeni plin. Uvijek stavite brtvu. Zatim
priključite dovod plina.
Savitljiva cijev spremna je za upotrebu
kada:
•
se ne može zagrijati više od sobne
temperature ili 30 °C;
• nije dulja od 1500 mm;
• nema suženja;
• nije podvrgnuta vlačnom ili torzionom
opterećenju;
• ne dodiruje oštre rubove ili kutove;
• se može lako pregledati za provjeru
njezina stanja.
Kontrola stanja savitljive cijevi sastoji se
od sljedećih provjera:
•
da nema pukotina, rezova, znakova
gorenja na oba kraja i po cijeloj duljini;
• materijal nije postao krut, već je
ispravne elastičnosti;
• obujmice za pričvršćivanje nisu
zahrđale;
• rok trajanja nije istekao.
Ako primijetite jedan ili više nedostataka,
ne popravljajte crijevo, već ga zamijenite
novim.
UPOZORENJE!
Kad je postavljanje
završeno, provjerite je li
brtvljenje svih priključaka
cijevi ispravno. Koristite
sapunicu, a ne plamen!
3.3 Zamjena sapnica
A
B C
A. Kraj osovine s maticom
B. Podloška isporučena s uređajem
C. Koljeno isporučeno s uređajem
UPOZORENJE!
Važno je ispravno instalirati
koljeno. Osigurajte da je
rame na kraju navoja. Zatim
instalirajte cijev za priključak
ploče za kuhanje.
Neispravno sastavljanje
može uzrokovati curenje
plina.
1. Skinite nosače posuđa.
2. Skinite poklopce i krune s plamenika.
3. Ključem br. 7 uklonite mlaznice i
zamijenite ih onima koje su potrebne
za vrstu plina koji koristite (pogledajte
tablicu u poglavlju "Tehnički podaci").
4. Ponovo sastavite dijelove obrnutim
redoslijedom.
5. Nazivnu pločicu zamijenite (nalazi se
pored cijevi dovoda plina) onom koja
odgovara novoj vrsti dovoda plina.
Pločica se nalazi u vrećici
isporučenoj s uređajem.
Ako se tlak plina mijenja ili je vrijednost
drugačija od potrebne vrijednosti tlaka na
cijevi dovoda plina, priključite
HRVATSKI
odgovarajući uređaj za podešavanje
tlaka.
•
3.4 Podešavanje minimalne
razine
•
Za podešavanje minimalne razine
plamena plamenika:
1. Upalite plamenik.
2. Okrenite regulator u položaj
najmanjeg plamena.
3. Skinite regulator .
4. Koristite tanki odvijač, podesite
položaj regulacijskog vijka (A).
•
9
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Ako se uređaj priključuje s produžnim
kabelom, adapterom ili višestrukom
priključnicom, postoji opasnost od
požara. Provjerite je li priključak
uzemljenja u skladu sa standardima i
propisima.
Nemojte dopustiti da se kabel za
napajanje zagrije na temperaturu višu
od 90° C.
Obavezno priključite plavi
neutralni kabel na stezaljku
označenu slovom "N".
Smeđi (ili crni) kabel faze
priključite na stezaljku sa
slovom "L". Kabel faze uvijek
mora biti priključen.
A
3.6 Spojni kabel
5. Ako prelazite:
• s prirodnog plina G20 20 mbar na
ukapljeni plin, do kraja pritegnite
regulacijski vijak.
• s tekućeg na prirodni plin G20 20
mbar, odvijte regulacijski vijak za
približno 1/4 okreta.
UPOZORENJE!
Pazite da se plamenik ne
ugasi kada brzo okrenete
regulator iz maksimalnog u
minimalni položaj.
3.5 Električni priključak
•
•
•
•
Provjerite jesu li nazivni napon i vrsta
napajanja na natpisnoj pločici u
skladu s naponom i snagom lokalne
mreže.
Ovaj uređaj opremljen je kabelom za
napajanje. On se treba isporučiti s
odgovarajućim utikačem koji može
izdržati opterećenje navedeno na
natpisnoj pločici uređaja. Provjerite
jeste li utikač postavili u odgovarajuću
utičnicu.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Osigurajte da se utičnici nakon
postavljanja može lako pristupiti.
Za zamjenu priključnog kabela koristite
isključivo posebni kabel ili njegov
ekvivalent. Vrsta kabela je: H03V2V2-F
T90.
Provjerite je li presjek kabela u skladu s
naponom i radnom temperaturom. Žutozelena žica uzemljenja mora biti otprilike
2 cm dulja od smeđe (ili crne) žice faze.
3.7 Sklop
1.
10
www.electrolux.com
2.
7.
A) isporučena brtva
B) isporučeni nosači
3.
min.
100 mm
OPREZ!
Uređaj postavite isključivo
na ravnu površinu.
min.
650 mm
min.
55 mm
3.8 Mogućnosti ugradnje
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
Ploča koja se postavlja ispod ploče za
kuhanje mora se lako uklanjati i
omogućavati jednostavan pristup u
slučaju intervencije servisa.
Kuhinjski element s vratima
5.
min 6 mm
A
6.
B
A
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Ploča koja se može ukloniti
B. Mjesto za priključke
B
Na kuhinjski element s pećnicom
Spajanje na električnu mrežu ploče za
kuhanje i pećnice mora se postaviti
odvojeno radi sigurnosnih razloga i radi
omogućavanja jednostavnog uklanjanja
pećnice iz kuhinjskog elementa.
HRVATSKI
11
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
2
1
1
2
3
4
3
Brzi plamenik
Pomoćni plamenik
Polubrzi plamenik
Regulatori
4
4.2 Regulator
Simbol
Simbol
Opis
Opis
položaj za paljenje /
maksimalni dovod plina
nema dovoda plina /
položaj isključeno
minimalan dovod plina
5. SVAKODNEVNA UPORABA
C. Svjećica za paljenje
D. Termoelement
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.2 Paljenje plamenika
5.1 Pregled plamenika
Uvijek upalite plamenik prije
stavljanja posuđa.
A
B
C
D
A. Poklopac plamenika
B. Kruna plamenika
UPOZORENJE!
Prilikom upotrebe otvorenog
plamena u kuhinji budite
jako pažljivi. Proizvođač ne
snosi nikakvu odgovornost u
slučaju nepravilnog
korištenja plamena.
1. Regulator pritisnite i okrenite u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu, u položaj maksimalnog dovoda
plina ( ).
2. Regulator držite pritisnutim točno ili
manje od 10 sekundi. Na ovaj se
način omogućuje zagrijavanje
12
www.electrolux.com
termoelementa. Ako to ne učinite,
dovod plina će se prekinuti.
3. Nakon što se upali prilagodite
plamen.
Ako nakon nekoliko
pokušaja plamenik ne gori,
provjerite jesu li kruna i
poklopac u ispravnom
položaju.
UPOZORENJE!
Regulator ne držite pritisnut
duže od 15 sekundi. Ako se
plamenik ne upali ni nakon
15 sekundi, otpustite
regulator, okrenite ga u
isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije
ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
OPREZ!
Kada nema električne
energije plamenik možete
upaliti bez električnog
uređaja; u tom slučaju
približite plameniku plamen,
okrenite odgovarajući
regulator suprotno od smjera
kazaljke na satu do položaja
maksimalnog dovoda plina i
pritisnite ga. Držite regulator
pritisnutim 10 sekundi ili
kraće kako biste omogućili
da se zagrije termoelement.
Ako se plamenik slučajno
ugasio, regulator okrenite u
isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije
ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
Uređaj za stvaranje iskri
automatski se uključuje kada
se prebacite na dovod
električne energije nakon
montiranja ili prekida
napajanja. To je normalno.
Ploča za kuhanje opremljena
je progresivnim ventilima.
Oni regulaciju plamena čine
preciznijom.
5.3 Gašenje plamenika
Za gašenje plamena, okrenite tipku u
položaj isklj.
.
UPOZORENJE!
Uvijek smanjite plamen ili ga
isključite prije skidanja
posuda s plamenika.
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Posuđe
OPREZ!
Ne koristite posude od
lijevanog željeza, glinene ili
kamene podloške za
posuđe, zemljeno posuđe
niti ploče za roštiljanje ili
tost.
UPOZORENJE!
Jednu posudu ne
postavljajte na dva
plamenika.
UPOZORENJE!
Da biste spriječili prolijevanje
i ozljede, na plamenik ne
stavljajte nestabilno ili
oštećeno posuđe.
HRVATSKI
OPREZ!
Pazite da dna posuda ne
stoje preblizu upravljačke
tipke jer u protivnom plamen
zagrijava upravljačku tipku.
OPREZ!
Osigurajte da ručice posuda
nisu iznad prednjeg ruba
površine za kuhanje.
OPREZ!
Pazite da su posude
postavljene na sredinu
plamenika kako bi se
postigla maksimalna
stabilnost i manja potrošnja
plina.
13
OPREZ!
Tekućine prolivene tijekom
kuhanja mogu prouzročiti
pucanje stakla.
6.2 Promjeri posuđa
Koristite isključivo posuđe
promjera koji odgovara
dimenzijama plamenika.
Plamenik
Promjer posu‐
đa (mm)
Brzi
180 - 240
Polu-brzi
120 - 220
Pomoćni
80 - 180
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opće informacije
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
UPOZORENJE!
Ne upotrebljavajte noževe,
strugače ili slično za čišćenje
površine stakla ili područja
između ruba plamenika i
okvira (ako postoji).
•
Dijelove od nehrđajućeg čelika operite
vodom, a zatim ih osušite mekom
krpom.
7.2 Nosači posuđa
Nosači posuđa nisu otporni
na pranje u perilicama
posuđa. Morate ih ručno
prati.
1. Skinite nosače posuđa kako biste
lakše očistili ploču za kuhanje.
Prilikom postavljanja
nosača budite vrlo
oprezni kako biste
spriječili oštećenje ploče
za kuhanje.
2. Obloge od emajla ponekad imaju
oštre rubove i zato pazite kada
nosače posuđa ručno perete i sušite.
Ako je potrebno, uklonite tvrdokorne
mrlje pastom za čišćenje.
3. Nakon što očistite nosače posuđa
provjerite jeste li ih postavili u
ispravan položaj.
4. Za ispravan rad plamenika osigurajte
da su krakovi nosača posuđa
poravnati sa središtem plamenika
umetnutim u udubljenja emajliranih
ploča.
14
www.electrolux.com
7.3 Skidanje i sastavljanje
nosača posuda
Nakon što očistite ploču za kuhanje,
provjerite jesu li nosači posuđa u
pravilnom položaju. Kako biste ispravno
postavili nosač posuđa.osigurajte da
njena ruka pristaje u izreze u bazi
plamenika, kako je prikazano na slici. Na
taj će način nosač posuđa biti stabilan i
fiksiran.
•
•
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Emajlirane dijelove, poklopce i krune
operite u toploj vodi sa sapunicom te
ih pažljivo osušite prije no što ih
vratite natrag.
7.5 Čišćenje generatora iskre
7.4 Čišćenje ploče za kuhanje
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine.
Ta se funkcija ostvaruje putem
keramičke svjećice za paljenje i metalne
elektrode. Te dijelove održavajte
posebno čistima kako bi se spriječile
poteškoće prilikom paljenja i
provjeravajte da rupice na kruni
plamenika nisu začepljene.
7.6 Periodično održavanje
Periodično zatražite od najbližeg
ovlaštenog servisa provjeru stanja
plinske cijevi i regulatora tlaka, ako su
postavljeni.
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Kad pokušate aktivirati ge‐
nerator iskre, ne stvara se
iskra.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Poklopac i kruna
plamenika nepravilno su
postavljeni.
Pravilno postavite
poklopac i krunu
plamenika.
HRVATSKI
15
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Plamen se gasi odmah
nakon paljenja.
Termoelement nije do‐
voljno zagrijan.
Nakon što se plamen upali,
regulator držite pritisnutim
do 10 sekundi.
Plameni prsten je
neujednačen.
Kruna plamenika blokirana Osigurajte da ubrizgivač
je ostacima hrane.
nije začepljen i da je kruna
plamenika čista.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Budite
sigurni da ste pločom za rukovanje
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti
A
8.3 Naljepnice u vrećici s
priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Dimenzije ploče za kuhanje
Širina
590 mm
Dubina
520 mm
16
www.electrolux.com
9.2 Promjeri premosnica
PLAMENIK
Ø PREMOSNICE 1/100 mm
Brzo
42
Polu-brzo
32
Pomoćno
28
9.3 Ostali tehnički podaci
UKUPNA
SNAGA:
Izvor plina:
G20 (2H) 20 mbar
Zamjena
plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 545 g/h
Električno
napajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija
uređaja:
II2H3B/P
7,6 kW
Spajanje plina: G 1/2"
Klasa uređaja: 3
9.4 Plinski plamenici za PRIRODNI PLIN G20 20 mbara
PLAMENIK
NORMALNA SNA‐ MINIMALNA SNA‐
GA kW
GA kW
OZNAKA
MLAZNICE
Brzo
2,9
0,75
119
Polu-brzo
1,85
0,45
92
Pomoćno
1,0
0,33
70
9.5 Plinski plamenici za propan-butan plin (LPG) G30/G31 30/30
mbar
PLAMENIK
NORMALNA
SNAGA kW
MINIMALNA
SNAGA kW
OZNAKA
MLAZNICE
NAZIVNI PROTOK
PLINA g/h
Brzo
2,7
0,75
86
196
Polu-brzo
1,9
0,45
71
138
Pomoćno
1,0
0,33
50
73
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
EGT6242NVK
HRVATSKI
17
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj plinskih plamenika
4
Energetska učinkovitost po
plinskom plameniku
(EE gas burner)
Lijevi stražnji - brzi
52.9%
Desni stražnji - polu-brzi
57.5%
Lijevi prednji - pomoćni
nije primjenjivo
Desni prednji - polubrzi
55.7%
Energetska učinkovitost plinske
ploče za kuhanje
(EE gas hob)
55.4%
EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s izgaranjem plina - Dio 2-1 : Racionalna
uporaba energije - Općenito
10.2 Ušteda energije
•
•
•
•
•
•
•
Prije uporabe, provjerite da su plamenici i nosači posuda ispravno postavljeni.
Koristite isključivo posuđe promjera koji odgovara dimenzijama plamenika.
Centrirajte posudu na plamenik.
Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
Kada tekućina započne ključati, smanjite plamen kako bi tekućina lagano ključala.
Ako je moguće, koristite ekspres lonac. Pogledajte njegov korisnički priručnik.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
18
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................18
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................21
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 24
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................28
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 29
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................30
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................31
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 32
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 33
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 34
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
19
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите
кабл за напајање из зидне утичнице. У случају да
је уређај прикључен на мрежу директно преко
разводне кутије, извадите осигурач да бисте
искључили уређај из напајања У оба случаја,
обратите се овлашћеном сервисном центру.
У случају лома стаклене плоче:
– одмах искључите све горионике и сваки
електрични грејни елемент и искључите уређај
из струје.
– немојте додиривати површину уређаја.
– немојте користити уређај.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
Ако се уређај директно прикључује у струју,
неопходно је да постоји изолациони прекидач са
размаком између контаката. Потпуно искључивање
у складу са условима дефинисаним за прејаки
СРПСКИ
•
•
21
напон категорије III је обавезно. Ово се не односи
на кабл за уземљење.
Када спроводите кабл за напајање, постарајте се
да не долази у директан додир (на пример,
употребите изолациони омотач) са деловима који
достижу температуру за 50 °C вишу од собне
температуре.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Овај уређај је погодан за следећа
тржишта: HR RS
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
•
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
•
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
2.3 Прикључивање на гас
•
•
•
•
•
Сва прикључивања гаса треба да
обави квалификована особа.
Пре инсталације, уверите се да су
услови локалне дистрибуције
(природа гаса и притисак гаса) и
прилагођавања уређаја
компатибилни.
Постарајте се да око уређаја
постоји струјање ваздуха.
Информације о доводу гаса налазе
се на плочици са техничким
карактеристикама.
Овај уређај није повезан на уређај
што изазива избацивање производа
сагоревања. Постарајте се да
уређај буде повезан у складу са
важећим инсталационим
прописима. Обратите пажњу на
захтеве који се тичу адекватне
вентилације.
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
СРПСКИ
•
•
•
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама може да
направи огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Користите искључиво стабилно
посуђе за кување, одговарајућег
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
облика и пречника већег од
димензија горионика.
Постарајте се да посуђе за кување
поставите на средину горионика.
Не користите велике посуде за
кување које прелазе преко ивица
уређаја. Ово може изазвати
оштећење површине радне плоче.
Водите рачуна да се пламен не
гаси када брзо окрећете командно
дугме из положаја максимума на
положај минимума.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Немојте да инсталирате дифузор
пламена на горионик.
Употреба уређаја за кување на гас
ће у просторији произвести топлоту
и влажност. Обезбедите добру
проветреност просторије у којој је
уређај инсталиран.
Током продуженог интензивног
коришћења уређаја може се
појавити потреба за додатним
проветравањем, на пример
отварањем прозора, или за
ефикаснијим начином
проветравања, на пример
повећањем јачине механичког
проветравања, уколико постоји.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
Пазите да киселе течности, на
пример, сирће, лимунов сок или
средство за уклањање каменца не
дођу у контакт са плочом за
кување. То може да направи мат
флеке.
Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику
не утиче на сам рад уређаја.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте скидати дугмад,
командну дугмад или
тастере са командне
табле. Вода може да
продре унутар уређаја и
проузрокује оштећење.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Не перите горионике у машини за
прање посуђа.
•
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Спљоштите спољашње цеви за гас.
2.6 Сервис
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Модел .......................................
.
Број производа
(PNC) .............................
Серијски број ....................
3.2 Прикључивање нa гас
УПОЗОРЕЊЕ!
Инструкције о монтирању,
повезивању и одржавању
наведене у даљем тексту
морају бити спроведене од
стране квалификоване
особе у сагласности са
стандардима и важећим
локалним прописима.
Изаберите фиксне прикључке или
користите савитљиву цев од
нерђајућег челика у сагласности са
важећим прописима. Уколико
користите савитљиве металне цеви,
водите рачуна да не дођу у додир са
покретним деловима и да не буду
пригњечене. Такође, будите пажљиви
приликом уградње плоче за кување
заједно са рерном.
СРПСКИ
Проверите да ли је
притисак доводног гаса у
уређају у складу с
препорученим
вредностима. Подесиви
прикључак се на
свеобухватну рампу
причвршћује помоћу
матице с навојем G 1/2".
Лагано заврните делове,
подесите везу у
неопходном правцу и све
затегните.
A
B C
A. Завршетак осовине са матицом
B. Упорни прстен који сте добили уз
уређај
C. Колено које сте добили уз уређај
УПОЗОРЕЊЕ!
Важно је да се колено
инсталира правилно.
Уверите се да је држач на
крају навоја. Затим га
инсталирајте на прикључну
цев плоче за кување.
Погрешна монтажа може
довести до цурења гаса.
Течни гас
Користите гумени држач цеви за течни
гас. Увек поставите заптивач. Потом
наставите са прикључењем на довод
гаса.
Савитљива цев је спремна за
употребу када:
•
•
•
•
•
не може да се загреје више од
собне температуре, односно изнад
30 °C;
није дужа од 1.500 мм;
нема видљивих отвора на цеви;
није изложена трењу нити увијању;
не долази у додир са оштрим
ивицама или угловима;
25
•
може лако да се прегледа како би
се проверило њено стање.
Контрола очуваности савитљиве цеви
састоји се oд проверe:
•
да на њој нема пукотина,
напрслина, трагова горења на
крајевима нити на целокупној
дужини;
• да материјал није очврснуо, већ
поседује одговарајућу еластичност;
• да спојнице за причвршћавање
нису зарђале;
• да јој није истекао век употребе.
Уколико уочите једно или више
оштећења, не поправљајте цев, већ је
замените.
УПОЗОРЕЊЕ!
Када се монтирање
заврши, проверите да ли је
заптивеност споја сваке
цеви одговарајућа. За
проверу користите
сапуницу, а не пламен!
3.3 Замена убризгивачa
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Помоћу насадног кључа са
отвором 7 мм скините убризгиваче
и замените их одговарајућим
убризгивачима за тип гаса који
користите (погледајте табелу у
поглављу „Технички подаци").
4. Склопите делове истим поступком
само обрнутим редоследом.
5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се
поред црева за довод гаса)
ознаком са новим типом довода
гаса. Ова плочица се налази у
паковању које је достављено уз
уређај.
Уколико је притисак на доводу гаса
променљив или се разликује од
неопходног притиска, морате да
монтирате одговарајући подешивач
притиска на цев за довод гаса.
26
www.electrolux.com
3.4 Подешавање минималног
нивоа
•
Да бисте подесили минимални ниво
горионика:
•
1. Упалите горионик.
2. Окрените командно дугме у
положај минималног пламена.
3. Скините командно дугме .
4. Танком одвртком подесите положај
завртња за премошћавање (A).
•
•
A
•
5. Ако прелазите:
• Са природног гаса G20 од 20
mbar на течни гас, притегните
потпуно завртањ за
премошћење унутра.
• Са течног на природни гас G20
од 20 mbar, одврните завртањ
за премошћење за око 1/4
окретаја.
УПОЗОРЕЊЕ!
Проверите да се пламен
не гаси када брзо окрећете
командно дугме из
положаја максимума на
положај минимума.
3.5 Прикључење на
електричну мрежу
•
•
Уверите се у то да номинални
напон и врста струје на плочици са
подацима одговарају напону и
струји локалне мреже напајања.
Уређај се испоручује са каблом за
напајање. Тај кабл мора да буде
исправан и мора да подржава
оптерећење које је назначено на
плочици са техничким
карактеристикама. Уверите се да
сте кабл прикључили у праву
утичницу.
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Водите рачуна да постоји приступ
мрежној утичници након
инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Постоји ризик од пожара када је
уређај повезан продужним каблом,
адаптером или помоћу више
прикључака. Уверите се да је
уземљење у складу са стандардима
и регулативама.
Немојте дозволити да се кабл за
напајање прегрева до температуре
изнад 90 °C.
Уверите се да сте
повезали плави неутрални
кабл са терминалом
означеним словом „N“.
Повежите браон (или црни)
фазни кабл са терминалом
означеним словом „L“.
Фазни кабл треба да буде
повезан све време.
3.6 Кабл за повезивање
Да бисте заменили спојни кабл,
користите само специјалан кабл или
еквивалентан. Тип кабла је: H03V2V2F T90.
Водите рачуна о томе да је пресек
кабла одговарајући за напон и радну
температуру. Жуто-зелени проводник
за уземљење мора да буде за око 2 цм
дужи од браон (или црног) фазног
проводника.
СРПСКИ
3.7 Монтирање
27
5.
1.
6.
A
2.
B
7.
А) испоручена заптивка
B) испоручени носачи
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
ОПРЕЗ
Уређај монтирајте
искључиво на равној
радној површини.
3.8 Могућности уградње
Плоча монтирана испод плоче за
кување мора бити лака за уклањање и
мора да омогући лак приступ у случају
да је потребна интервенција техничке
помоћи.
28
www.electrolux.com
Кухињски елемент са вратима
A. Преносива плоча
B. Простор за прикључке
Кухињски елемент са рерном
Електрични прикључак плоче за
кување и рерне мора посебно да се
монтира из безбедносних разлога и да
омогућава лако уклањање рерне из
елемента.
min 6 mm
A
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Изглед површине за кување
1
2
3
1
2
3
4
Брзи горионик
Помоћни горионик
Полубрзи горионик
Командна дугмад
4
4.2 Командно дугме
Симбол
Опис
нема довода гаса / ис‐
кључен положај
Симбол
Опис
положај паљења / мак‐
симални довод гаса
минимални довод гаса
СРПСКИ
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
3. Подесите пламен када се
стабилизује.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Ако се и након неколико
покушаја горионик не
упали, проверите да ли су
круна и капа добро
постављени.
5.1 Приказ горионика
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Поклопац горионика
Круна горионика
Свећица за паљење
Термоспој
5.2 Паљење горионика
Увек упалите горионик пре
него што на њега ставите
посуђе за кување.
УПОЗОРЕЊЕ!
Будите пажљиви када у
кухињи користите
отворени пламен.
Произвођач не прихвата
никакву одговорност у
случају неправилне
употребе пламена.
1. Притисните командно дугме и
окрените га у смеру казаљки на
сату на положај максималног
довода гаса ( ).
2. Задржите притиснуто командно
дугме отприлике 10 секунди или
краће. Ово омогућава загревање
термоспоја. У супротном, прекида
се довод гаса.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати командно
дугме притиснуто дуже од
15 секунди. Уколико се
горионик не упали у року
од 15 секунди, пустите
командно дугме, окрените
га у положај „искључено“ а
затим, након једног
минута, поново упалите
горионик.
ОПРЕЗ
Ако нестане струја, можете
да упалите горионик без
електричног уређаја. У том
случају се приближите
горионику са пламеном,
окрените одговарајуће
командно дугме супротно
смеру кретања казаљке на
сату на положај
максималног довода гаса и
притисните га надоле.
Држите командно дугме
притиснуто 10 секунди или
краће; ово ће омогућити да
се термоспој загреје.
Ако се горионик случајно
угаси окрените командно
дугме у положај
„искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим
поново покушајте да
упалите горионик.
Генератор варница се
аутоматски покреће када
укључите напојни кабл,
након инсталације или
нестанка струје. То је
нормално.
29
30
www.electrolux.com
Плоча за кување се
испоручује са вентилима.
Они утичу на прецизност
регулације пламена.
УПОЗОРЕЊЕ!
Увек смањите пламен или
га искључите пре него што
склоните посуде са
горионика.
5.3 Искључивање горионика
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја „искључено“
.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
ОПРЕЗ
Уверите се да је посуда
постављена централно на
горионик, како би се
постигла максимална
стабилност и мања
потрошња гаса.
6.1 Посуђе за кување
ОПРЕЗ
Немојте користити тигање
од ливеног гвожђа,
грнчарију, плоче за грил
или за тостер.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати исти
тигањ на два горионика.
УПОЗОРЕЊЕ!
Нестабилне или
деформисане шерпе
немојте стављати на
горионик да бисте
спречили просипање или
повређивање.
ОПРЕЗ
Уверите се да дно посуде
не стоји сувише близу
командног дугмета. У
супротном, пламен ће
загревати командно дугме.
ОПРЕЗ
Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине
плоче за кување.
ОПРЕЗ
Просуте течности током
кувања могу да изазову
пуцање стакла.
6.2 Пречници посуђа за
кување
Користите посуђе за
кување чији пречник
одговара величини
горионика.
Горионик
Пречници по‐
суђа за кува‐
ње (мм)
Брзи
180 - 240
Полубрзи
120 - 220
Помоћни
80 - 180
СРПСКИ
31
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте користити ножеве,
стругаче или сличне
инструменте за чишћење
површине од стакла или
ивица горионика и оквира
(ако постоје).
•
3. Након што очистите држаче за
посуде, проверите да ли су
постављени у правилан положај.
4. У циљу правилног рада
горионика, проверите да ли су
краци држача за посуде поравнати
са центром горионика убачени у
удубљења емајлираних плоча.
7.3 Уклањање и склапање
држача за посуде
Након чишћења плоче за кување
уверите се да су држачи за посуде у
исправном положају. Да бисте
правилно поставили држач за
посуде,Уверите се да се његови краци
подударају са изрезима постављеним
на основи горионика, како је приказано
на слици. На тај начин, држач за
посуде је стабилан и учвршћен.
Делове од нерђајућег челика
оперите водом и осушите их меком
крпом.
7.2 Држачи за посуде
Држачи за посуде нису
погодни за прање у
машини за прање судова.
Они се морају прати ручно.
7.4 Чишћење плоче
•
1. Скините држаче за посуде како
бисте лакше очистили плочу за
кување.
Будите веома пажљиви
приликом замене
држача за посуде како
не бисте оштетили
површину плоче за
кување.
2. На премазу од емајла понекад
остају грубе ивице, стога будите
пажљиви када ручно перете и
сушите држаче за посуде. Уколико
је потребно, уклоните упорне мрље
благим детерџентом у облику
пасте.
•
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Да бисте очистили емајлиране
делове, капице и круне, оперите их
топлом сапуницом и пажљиво
32
www.electrolux.com
осушите пре него што их вратите на
место.
7.5 Чишћење свећице за
искре
Ова функција се добија преко
керамичке свећице за паљење са
металном електродом. Одржавајте
ове делове чистим како би се избегле
потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене
рупице на круни горионика.
7.6 Периодично одржавање
Периодично тражите од локалног
овлашћеног сервисног центра да
изврши проверу стања цеви за довод
гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не јавља се варница ка‐ Плоча за кување није
да покушате да активира‐ прикључена на елек‐
те генератор варница.
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Поклопац и круна горио‐
ника су неправилно по‐
стављени.
Поставите правилно по‐
клопац и круну гориони‐
ка.
Пламен нестаје одмах
након паљења.
Термоспој није довољно
загрејан.
Након паљења пламена,
држите притиснуто дугме
10 секунди или краће.
Прстен пламена није јед‐
нак.
Круну горионика блокира‐ Проверите да ли је
ју остаци хране.
убризгивач блокиран и да
ли је круна горионика
чиста.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама. Уверите
се да сте правилно руковали плочом
за кување. Ако нисте, сервисирање
које пружи сервисни центар или
продавац, неће бити бесплатно, чак ни
током гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
СРПСКИ
33
8.3 Налепнице које се
испоручују са врећицом са
прибором
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепите је на гарантни лист и
пошаљите овај део (уколико
постоји).
B. Залепите је на гарантни лист и
сачувајте овај део (уколико
постоји).
C. Залепите је на књижицу са
упутствима.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Димензије плоче за кување
Ширина
590 мм
Дубина
520 мм
9.2 Пречници премошћавања
ГОРИОНИК
Ø ПРЕМОШЋАВАЊЕ 1/100 мм
Брзи
42
Полубрзи
32
Помоћни
28
34
www.electrolux.com
9.3 Остали технички подаци
Гас ориги‐
УКУПНА СНА‐ нални:
ГА:
Замена га‐
са:
G20 (2H) 20 mbar
7,6 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 545 г/сат
Електрично
напајање:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија
уређаја:
II2H3B/P
Прикључак за G 1/2"
гас:
Класа уређа‐
ја:
3
9.4 Гасни горионици за ПРИРОДНИ ГАС G20 од 20 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛНА
СНАГА kW
ОЗНАКА БРИЗ‐
ГАЉКЕ
Брзи
2,9
0,75
119
Полубрзи
1,85
0,45
92
Помоћни
1,0
0,33
70
9.5 Гасни горионици за течни нафтни гас G30/G31 30/30 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛ‐
НА СНАГА
kW
ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ
НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА
г/ч
Брзи
2,7
0,75
86
196
Полубрзи
1,9
0,45
71
138
Помоћни
1,0
0,33
50
73
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према ЕУ 66/2014
Идентификација модела
EGT6242NVK
Тип плоче за кување
Уграднa плочa
за кување
Број плинских горионика
4
СРПСКИ
Енергетска ефикасност по гас‐
ном горионику
(EE gas burner)
Задњи леви - брзи
52.9%
Задњи десни – полубрзи
57.5%
Предњи леви - помоћни
није применљи‐
во
Предњи десни - полубрзи
55.7%
Енергетска ефикасност за гас‐
ну плочу за кување
(EE gas hob)
55.4%
EN 30-2-1: Уређаји за кување у домаћинству на гас – део 2-1: Рационална
употреба енергије – Опште одредбе
10.2 Уштеда енергије
•
•
•
•
•
•
•
35
Пре употребе проверите да ли су гориниоци и држачи посуда правилно
склопљени.
Користите посуђе за кување чији пречник одговара величини горионика.
Поставите посуду на средину горионика.
Када загревате воду, користите само онолико воде колико Вам треба.
Уколико је могуће, увек поклопите посуђе за кување.
Када течност почне да кључа, смањите пламен како би течност лагано
крчкала.
Ако је могуће, користите експрес лонац. Прочитајте његово упутство за
употребу.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
867356561-A-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising