Electrolux | EGU6648LXX | User manual | Electrolux EGU6648LXX Korisnički priručnik

Electrolux EGU6648LXX Korisnički priručnik
EGU6648LXX
HR
SR
SL
Ploča za kuhanje
Плоча за кување
Kuhalna plošča
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
19
37
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 11
5. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................11
6. SAVJETI........................................................................................................... 12
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................13
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................14
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 16
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 17
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Na mjestima gdje je uređaj direktno priključen na
električno napajanje, potreban je prekidač čiji su svi
polovi izolirani razmakom između kontakata. Mora se
jamčiti potpuno iskopčavanje u skladu s uvjetima
navedenima u kategoriji prenapona III. Kabel
uzemljenja je izuzet iz ovoga.
Kada provlačite električni kabel, pobrinite se da kabel
ne može doći u direktni kontakt (na primjer koristeći
izolacijsku gipku cijev) s dijelovima koji mogu doseći
temperature veće za 50°C od sobne temperature.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
Uređaj je prikladan za sljedeća tržišta:
HR RS SI
HRVATSKI
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja
postavite nezapaljivu pregradnu ploču
kako biste spriječili pristup dnu.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Spajanje na dovod plina
•
•
5
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Sva spajanja na dovod plina treba
izvršiti kvalificirana osoba.
Prije postavljanja provjerite jesu li
uvjeti lokalne distribucije (vrsta plina i
plinski pritisak) pogodni za
podešavanje uređaja.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
Podaci o dovodu plina nalaze se na
nazivnoj pločici.
Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji
izvlači proizvode izgaranja. Uređaj
obavezno priključite u skladu s
važećim pravilima postavljanja.
Obratite pozornost na zahtjeve koji se
odnose na odgovarajuće
prozračivanje.
2.4 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
•
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Upotrebljavajte samo stabilno posuđe
odgovarajućeg oblika i promjera
većeg od plamenika.
Provjerite je li posuđe postavljeno na
sredinu plamenika.
Ne koristite veliko posuđe koje prelazi
rubove uređaja. To može prouzročiti
oštećenja na radnoj površini uređaja.
Pripazite da se plamenik ne ugasi
kada brzo okrenete regulator iz
maksimalnog u minimalni položaj.
Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
Ne postavljajte difuzor plamena na
plamenik.
Upotreba plinskog kuhala dovodi do
stvaranje topline i vlage. U prostoriji u
kojoj je uređaj postavljen osigurajte
dobru ventilaciju.
Ako intenzivno koristite uređaj tijekom
duljeg vremena, morate poboljšati
prozračivanje, na primjer otvaranjem
prozora ili još učinkovitijim
prozračivanjem, na primjer
pojačavanjem mehaničke ventilacije
ako postoji.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Ne dozvolite da kisele tekućine, na
primjer ocat, limunov sok ili sredstvo
za uklanjanje kamenca, dođu u
kontakt s pločom za kuhanje. To
može uzrokovati matirane mrlje.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
HRVATSKI
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
S upravljačke ploče nemojte
uklanjati tipke, dugmad ili
brtve. Voda bi mogla
prodrijeti unutar uređaja i
uzrokovati oštećenje.
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
•
2.6 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Poravnajte vanjske cijevi za plin.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
3.2 Priključak plina
dođu u kontakt s pomičnim dijelovima ili
da nisu prignječene. Također pazite
prilikom povezivanja ploče za kuhanje i
pećnice.
Provjerite je li tlak dovoda
plina u skladu s
preporučenim vrijednostima
za uređaj. Podesivi
priključak pričvršćen je za
rampu pomoću matice s
navojem G 1/2". Dijelove
uvijte bez primjene sile,
namjestite priključak u
ispravnom smjeru pa sve
pritegnite.
UPOZORENJE!
Montažu, priključivanje i
održavanju opisane u tekstu
koji slijedi mora izvršiti
kvalificirano osoblje u skladu
s važećim standardima i
propisima.
Odaberite fiksne priključke ili koristite
savitljivu cijev od nehrđajućeg čelika u
skladu s važećim propisima. Ako koristite
savitljive metalne cijevi, pazite da ne
7
Plamenike ne perite u perilici posuđa.
A
B C
A. Kraj osovine s maticom
B. Podloška isporučena s uređajem
C. Koljeno isporučeno s uređajem
8
www.electrolux.com
UPOZORENJE!
Važno je ispravno instalirati
koljeno. Osigurajte da je
rame na kraju navoja. Zatim
instalirajte cijev za priključak
ploče za kuhanje.
Neispravno sastavljanje
može uzrokovati curenje
plina.
Ukapljeni plin
Upotrebljavajte gumeni držač cijevi za
ukapljeni plin. Uvijek stavite brtvu. Zatim
priključite dovod plina.
Savitljiva cijev spremna je za upotrebu
kada:
•
se ne može zagrijati više od sobne
temperature ili 30 °C;
• nije dulja od 1500 mm;
• nema suženja;
• nije podvrgnuta vlačnom ili torzionom
opterećenju;
• ne dodiruje oštre rubove ili kutove;
• se može lako pregledati za provjeru
njezina stanja.
Kontrola stanja savitljive cijevi sastoji se
od sljedećih provjera:
da nema pukotina, rezova, znakova
gorenja na oba kraja i po cijeloj duljini;
• materijal nije postao krut, već je
ispravne elastičnosti;
• obujmice za pričvršćivanje nisu
zahrđale;
• rok trajanja nije istekao.
Ako primijetite jedan ili više nedostataka,
ne popravljajte crijevo, već ga zamijenite
novim.
4. Ponovo sastavite dijelove obrnutim
redoslijedom.
5. Nazivnu pločicu zamijenite (nalazi se
pored cijevi dovoda plina) onom koja
odgovara novoj vrsti dovoda plina.
Pločica se nalazi u vrećici
isporučenoj s uređajem.
Ako se tlak plina mijenja ili je vrijednost
drugačija od potrebne vrijednosti tlaka na
cijevi dovoda plina, priključite
odgovarajući uređaj za podešavanje
tlaka.
3.4 Podešavanje minimalne
razine
Za podešavanje minimalne razine
plamena plamenika:
1. Upalite plamenik.
2. Okrenite regulator u položaj
najmanjeg plamena.
3. Skinite regulator .
4. Koristite tanki odvijač, podesite
položaj regulacijskog vijka (A).
A
•
UPOZORENJE!
Kad je postavljanje
završeno, provjerite je li
brtvljenje svih priključaka
cijevi ispravno. Koristite
sapunicu, a ne plamen!
5. Ako prelazite:
• s prirodnog plina G20 20 mbar na
ukapljeni plin, do kraja pritegnite
regulacijski vijak.
• s tekućeg na prirodni plin G20 20
mbar, odvijte regulacijski vijak za
približno 1/4 okreta (1/2 okretaja
za plamenik s trostrukom
krunom).
UPOZORENJE!
Pazite da se plamenik ne
ugasi kada brzo okrenete
regulator iz maksimalnog u
minimalni položaj.
3.3 Zamjena sapnica
1. Skinite nosače posuđa.
2. Skinite poklopce i krune s plamenika.
3. Ključem br. 7 uklonite mlaznice i
zamijenite ih onima koje su potrebne
za vrstu plina koji koristite (pogledajte
tablicu u poglavlju "Tehnički podaci").
3.5 Električni priključak
•
Provjerite jesu li nazivni napon i vrsta
napajanja na natpisnoj pločici u
skladu s naponom i snagom lokalne
mreže.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj opremljen je kabelom za
napajanje. On se treba isporučiti s
odgovarajućim utikačem koji može
izdržati opterećenje navedeno na
natpisnoj pločici uređaja. Provjerite
jeste li utikač postavili u odgovarajuću
utičnicu.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Osigurajte da se utičnici nakon
postavljanja može lako pristupiti.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Ako se uređaj priključuje s produžnim
kabelom, adapterom ili višestrukom
priključnicom, postoji opasnost od
požara. Provjerite je li priključak
uzemljenja u skladu sa standardima i
propisima.
Nemojte dopustiti da se kabel za
napajanje zagrije na temperaturu višu
od 90° C.
Obavezno priključite plavi
neutralni kabel na stezaljku
označenu slovom "N".
Smeđi (ili crni) kabel faze
priključite na stezaljku sa
slovom "L". Kabel faze uvijek
mora biti priključen.
3.6 Spojni kabel
Za zamjenu priključnog kabela koristite
isključivo posebni kabel ili njegov
ekvivalent. Vrsta kabela je: H03V2V2-F
T90.
Provjerite je li presjek kabela u skladu s
naponom i radnom temperaturom. Žutozelena žica uzemljenja mora biti otprilike
2 cm dulja od smeđe (ili crne) žice faze.
3.7 Sklop
1.
2.
3.
min.
150 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
9
10
www.electrolux.com
3.8 Mogućnosti ugradnje
5.
Ploča koja se postavlja ispod ploče za
kuhanje mora se lako uklanjati i
omogućavati jednostavan pristup u
slučaju intervencije servisa.
Kuhinjski element s vratima
6.
A
min 6 mm
A
B
7.
A) isporučena brtva
B) isporučeni nosači
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Ploča koja se može ukloniti
B. Mjesto za priključke
OPREZ!
Uređaj postavite isključivo
na ravnu površinu.
Na kuhinjski element s pećnicom
Spajanje na električnu mrežu ploče za
kuhanje i pećnice mora se postaviti
odvojeno radi sigurnosnih razloga i radi
omogućavanja jednostavnog uklanjanja
pećnice iz kuhinjskog elementa.
HRVATSKI
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1
2
3
4
2
Polu-brzi plamenik
Plamenik s trostrukom krunom
Pomoćni plamenik
Regulatori
3
4
4.2 Regulator
Simbol
Simbol
Opis
Opis
položaj za paljenje /
maksimalni dovod plina
nema dovoda plina /
položaj isključeno
minimalan dovod plina
5. SVAKODNEVNA UPORABA
B. Termoelement
C. Svjećica za paljenje
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Pregled plamenika
A
B
A
C
D
B
C
A. Poklopac i kruna plamenika
A.
B.
C.
D.
Poklopac plamenika
Kruna plamenika
Svjećica za paljenje
Termoelement
11
12
www.electrolux.com
5.2 Paljenje plamenika
Uvijek upalite plamenik prije
stavljanja posuđa.
UPOZORENJE!
Prilikom upotrebe otvorenog
plamena u kuhinji budite
jako pažljivi. Proizvođač ne
snosi nikakvu odgovornost u
slučaju nepravilnog
korištenja plamena.
1. Regulator pritisnite i okrenite u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu, u položaj maksimalnog dovoda
plina ( ).
2. Regulator držite pritisnutim točno ili
manje od 10 sekundi. Na ovaj se
način omogućuje zagrijavanje
termoelementa. Ako to ne učinite,
dovod plina će se prekinuti.
3. Nakon što se upali prilagodite
plamen.
Ako nakon nekoliko
pokušaja plamenik ne gori,
provjerite jesu li kruna i
poklopac u ispravnom
položaju.
UPOZORENJE!
Regulator ne držite pritisnut
duže od 15 sekundi. Ako se
plamenik ne upali ni nakon
15 sekundi, otpustite
regulator, okrenite ga u
isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije
ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
OPREZ!
Kada nema električne
energije plamenik možete
upaliti bez električnog
uređaja; u tom slučaju
približite plameniku plamen,
okrenite odgovarajući
regulator suprotno od smjera
kazaljke na satu do položaja
maksimalnog dovoda plina i
pritisnite ga. Držite regulator
pritisnutim 10 sekundi ili
kraće kako biste omogućili
da se zagrije termoelement.
Ako se plamenik slučajno
ugasio, regulator okrenite u
isključeni položaj i pričekajte
barem 1 minutu prije
ponovnog pokušaja paljenja
plamenika.
Uređaj za stvaranje iskri
automatski se uključuje kada
se prebacite na dovod
električne energije nakon
montiranja ili prekida
napajanja. To je normalno.
Ploča za kuhanje opremljena
je progresivnim ventilima.
Oni regulaciju plamena čine
preciznijom.
5.3 Gašenje plamenika
Za gašenje plamena, okrenite tipku u
položaj isklj.
.
UPOZORENJE!
Uvijek smanjite plamen ili ga
isključite prije skidanja
posuda s plamenika.
HRVATSKI
6.1 Posuđe
OPREZ!
Ne koristite posude od
lijevanog željeza, glinene ili
kamene podloške za
posuđe, zemljeno posuđe
niti ploče za roštiljanje ili
tost. Nehrđajući čelik može
potamniti ako je izložen
prekomjernoj toplini.
UPOZORENJE!
Jednu posudu ne
postavljajte na dva
plamenika.
UPOZORENJE!
Da biste spriječili prolijevanje
i ozljede, na plamenik ne
stavljajte nestabilno ili
oštećeno posuđe.
OPREZ!
Pazite da dna posuda ne
stoje preblizu upravljačke
tipke jer u protivnom plamen
zagrijava upravljačku tipku.
13
OPREZ!
Pazite da su posude
postavljene na sredinu
plamenika kako bi se
postigla maksimalna
stabilnost i manja potrošnja
plina.
6.2 Promjeri posuđa
Koristite isključivo posuđe
promjera koji odgovara
dimenzijama plamenika.
Plamenika
Promjer posu‐
đa (mm)
S trostrukom krunom
220 - 260
Polu-brzi (stražnji)
140 - 180
Polu-brzi (s lijeve stra‐ 220 - 260
ne)
Pomoćno
140 - 180
OPREZ!
Osigurajte da ručice posuda
nisu iznad prednjeg ruba
površine za kuhanje.
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
•
7.1 Opće informacije
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
• Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Nehrđajući čelik
•
•
Dijelove od nehrđajućeg čelika operite
vodom, a zatim ih osušite mekom
krpom.
Za uklanjanje hrane, masnoće i
tvrdokornih mrlja, ostavite ih da se
natope nekoliko minuta u malo blagog
deterdženta prije čišćenja.
Kako biste zaštitili čelične površine,
koristite proizvode za čišćenje
napravljene posebno za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
Ne koristite proizvode za čišćenje koji
sadrže korozivne kemikalije poput
klorida, ne čistite površine sredstvima
za dezinfekciju, sredstvima za
uklanjanje mrlja ili hrđe niti sredstvima
za čišćenje potapanjem.
14
www.electrolux.com
7.2 Nosači posuđa
Nosači posuđa nisu otporni
na pranje u perilicama
posuđa. Morate ih ručno
prati.
1. Skinite nosače posuđa kako biste
lakše očistili ploču za kuhanje.
Prilikom postavljanja
nosača budite vrlo
oprezni kako biste
spriječili oštećenje ploče
za kuhanje.
2. Obloge od emajla ponekad imaju
oštre rubove i zato pazite kada
nosače posuđa ručno perete i sušite.
Ako je potrebno, uklonite tvrdokorne
mrlje pastom za čišćenje.
3. Nakon što očistite nosače posuđa
provjerite jeste li ih postavili u
ispravan položaj.
4. Za ispravan rad plamenika osigurajte
da su krakovi nosača posuđa
poravnati sa središtem plamenika.
7.3 Čišćenje ploče za kuhanje
•
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
Emajlirane dijelove, poklopce i krune
operite u toploj vodi sa sapunicom te
ih pažljivo osušite prije no što ih
vratite natrag.
Obloga za lako čišćenje
• Kako biste ploču za kuhanje očistili, s
površine za kuhanje uklonite sve
ostatke hrane.
• Očistite ploču za kuhanje toplom
vodom i neabrazivnim deterdžentom.
• Da biste ploču za kuhanje nakon
čišćenja osušili, obrišite je mekom
krpom ili jelenjom kožom.
• Za svakodnevno čišćenje Easy Clean
površine rabite meku krpu navlaženu
vodom ili sredstvom za čišćenje
stakla. Ne preporučujemo uporabu
papirnatih ručnika jer na površini
mogu ostavljati pruge.
UPOZORENJE!
Na površinama od
nehrđajućeg čelika agresivni
deterdženti i tvrda voda
mogu ostavljati mrlje.
7.4 Čišćenje generatora iskre
Ta se funkcija ostvaruje putem
keramičke svjećice za paljenje i metalne
elektrode. Te dijelove održavajte
posebno čistima kako bi se spriječile
poteškoće prilikom paljenja i
provjeravajte da rupice na kruni
plamenika nisu začepljene.
7.5 Periodično održavanje
Periodično zatražite od najbližeg
ovlaštenog servisa provjeru stanja
plinske cijevi i regulatora tlaka, ako su
postavljeni.
HRVATSKI
15
8.1 Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Kad pokušate aktivirati ge‐
nerator iskre, ne stvara se
iskra.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Poklopac i kruna
plamenika nepravilno su
postavljeni.
Pravilno postavite
poklopac i krunu
plamenika.
Plamen se gasi odmah
nakon paljenja.
Termoelement nije do‐
voljno zagrijan.
Nakon što se plamen upali,
regulator držite pritisnutim
do 10 sekundi.
Plameni prsten je
neujednačen.
Kruna plamenika blokirana Osigurajte da ubrizgivač
je ostacima hrane.
nije začepljen i da je kruna
plamenika čista.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Budite
sigurni da ste pločom za rukovanje
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
16
www.electrolux.com
8.3 Naljepnice u vrećici s
priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Dimenzije ploče za kuhanje
Širina
595 mm
Dubina
525 mm
9.2 Promjeri premosnica
PLAMENIK
Ø PREMOSNICE 1/100 mm
S trostrukom krunom
57
Polu-brzo
32
Pomoćno
28
HRVATSKI
17
9.3 Ostali tehnički podaci
UKUPNA
SNAGA:
Izvor plina:
G20 (2H) 20 mbar
Zamjena
plina:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 654 g/h
Električno
napajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija
uređaja:
II2H3B/P
8,5 kW
Spajanje plina: G 1/2"
Klasa uređaja: 3
9.4 Plinski plamenici za PRIRODNI PLIN G20 20 mbara
PLAMENIK
NORMALNA SNA‐ MINIMALNA SNA‐
GA kW
GA kW
OZNAKA
MLAZNICE
S trostrukom kru‐
nom
3,8
1,4
135
Polu-brzo
1,85
0,45
92
Pomoćno
1,0
0,33
70
9.5 Plinski plamenici za propan-butan plin (LPG) G30/G31 30/30
mbar
PLAMENIK
NORMALNA
SNAGA kW
MINIMALNA
SNAGA kW
OZNAKA
MLAZNICE
NAZIVNI PROTOK
PLINA g/h
S trostrukom
krunom
4,0
1,4
98
291
Polu-brzo
2,0
0,45
71
145
Pomoćno
1,0
0,33
50
73
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
EGU6648LXX
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj plinskih plamenika
4
18
www.electrolux.com
Energetska učinkovitost po
plinskom plameniku
(EE gas burner)
Lijevi srednji - polubrzi
61.7%
Srednji stražnji - polubrzi
60.0%
Desni srednji - trostruka kruna 56.6%
Srednji prednji - pomoćni
Energetska učinkovitost plinske
ploče za kuhanje
(EE gas hob)
nije primjenjivo
59.4%
EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s izgaranjem plina - Dio 2-1 : Racionalna
uporaba energije - Općenito
10.2 Ušteda energije
•
•
•
•
•
•
•
Prije uporabe, provjerite da su plamenici i nosači posuda ispravno postavljeni.
Koristite isključivo posuđe promjera koji odgovara dimenzijama plamenika.
Centrirajte posudu na plamenik.
Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
Kada tekućina započne ključati, smanjite plamen kako bi tekućina lagano ključala.
Ako je moguće, koristite ekspres lonac. Pogledajte njegov korisnički priručnik.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
СРПСКИ
19
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................19
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................22
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 25
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................29
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 29
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................30
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................31
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 33
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 34
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 35
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
20
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
Ако се уређај директно прикључује у струју,
неопходно је да постоји изолациони прекидач са
размаком између контаката. Потпуно искључивање
у складу са условима дефинисаним за прејаки
напон категорије III је обавезно. Ово се не односи
на кабл за уземљење.
Када спроводите кабл за напајање, постарајте се
да не долази у директан додир (на пример,
употребите изолациони омотач) са деловима који
достижу температуру за 50 °C вишу од собне
температуре.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
22
www.electrolux.com
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Овај уређај је погодан за следећа
тржишта: HR RS SI
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
СРПСКИ
•
•
•
•
•
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
2.3 Прикључивање на гас
•
•
•
•
•
Сва прикључивања гаса треба да
обави квалификована особа.
Пре инсталације, уверите се да су
услови локалне дистрибуције
(природа гаса и притисак гаса) и
прилагођавања уређаја
компатибилни.
Постарајте се да око уређаја
постоји струјање ваздуха.
Информације о доводу гаса налазе
се на плочици са техничким
карактеристикама.
Овај уређај није повезан на уређај
што изазива избацивање производа
сагоревања. Постарајте се да
уређај буде повезан у складу са
важећим инсталационим
прописима. Обратите пажњу на
захтеве који се тичу адекватне
вентилације.
23
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Користите искључиво стабилно
посуђе за кување, одговарајућег
облика и пречника већег од
димензија горионика.
Постарајте се да посуђе за кување
поставите на средину горионика.
Не користите велике посуде за
кување које прелазе преко ивица
уређаја. Ово може изазвати
оштећење површине радне плоче.
Водите рачуна да се пламен не
гаси када брзо окрећете командно
дугме из положаја максимума на
положај минимума.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Немојте да инсталирате дифузор
пламена на горионик.
Употреба уређаја за кување на гас
ће у просторији произвести топлоту
и влажност. Обезбедите добру
проветреност просторије у којој је
уређај инсталиран.
Током продуженог интензивног
коришћења уређаја може се
појавити потреба за додатним
проветравањем, на пример
отварањем прозора, или за
ефикаснијим начином
проветравања, на пример
повећањем јачине механичког
проветравања, уколико постоји.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
Пазите да киселе течности, на
пример, сирће, лимунов сок или
средство за уклањање каменца не
дођу у контакт са плочом за
кување. То може да направи мат
флеке.
•
Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику
не утиче на сам рад уређаја.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте скидати дугмад,
командну дугмад или
тастере са командне
табле. Вода може да
продре унутар уређаја и
проузрокује оштећење.
•
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Не перите горионике у машини за
прање посуђа.
2.6 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
СРПСКИ
•
25
Спљоштите спољашње цеви за гас.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Проверите да ли је
притисак доводног гаса у
уређају у складу с
препорученим
вредностима. Подесиви
прикључак се на
свеобухватну рампу
причвршћује помоћу
матице с навојем G 1/2".
Лагано заврните делове,
подесите везу у
неопходном правцу и све
затегните.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Модел .......................................
.
Број производа
(PNC) .............................
Серијски број ....................
3.2 Прикључивање нa гас
УПОЗОРЕЊЕ!
Инструкције о монтирању,
повезивању и одржавању
наведене у даљем тексту
морају бити спроведене од
стране квалификоване
особе у сагласности са
стандардима и важећим
локалним прописима.
Изаберите фиксне прикључке или
користите савитљиву цев од
нерђајућег челика у сагласности са
важећим прописима. Уколико
користите савитљиве металне цеви,
водите рачуна да не дођу у додир са
покретним деловима и да не буду
пригњечене. Такође, будите пажљиви
приликом уградње плоче за кување
заједно са рерном.
A
B C
A. Завршетак осовине са матицом
B. Упорни прстен који сте добили уз
уређај
C. Колено које сте добили уз уређај
УПОЗОРЕЊЕ!
Важно је да се колено
инсталира правилно.
Уверите се да је држач на
крају навоја. Затим га
инсталирајте на прикључну
цев плоче за кување.
Погрешна монтажа може
довести до цурења гаса.
Течни гас
Користите гумени држач цеви за течни
гас. Увек поставите заптивач. Потом
наставите са прикључењем на довод
гаса.
Савитљива цев је спремна за
употребу када:
•
•
не може да се загреје више од
собне температуре, односно изнад
30 °C;
није дужа од 1.500 мм;
26
www.electrolux.com
•
•
•
3.4 Подешавање минималног
нивоа
•
1. Упалите горионик.
2. Окрените командно дугме у
положај минималног пламена.
3. Скините командно дугме .
4. Танком одвртком подесите положај
завртња за премошћавање (A).
нема видљивих отвора на цеви;
није изложена трењу нити увијању;
не долази у додир са оштрим
ивицама или угловима;
• може лако да се прегледа како би
се проверило њено стање.
Контрола очуваности савитљиве цеви
састоји се oд проверe:
да на њој нема пукотина,
напрслина, трагова горења на
крајевима нити на целокупној
дужини;
• да материјал није очврснуо, већ
поседује одговарајућу еластичност;
• да спојнице за причвршћавање
нису зарђале;
• да јој није истекао век употребе.
Уколико уочите једно или више
оштећења, не поправљајте цев, већ је
замените.
УПОЗОРЕЊЕ!
Када се монтирање
заврши, проверите да ли је
заптивеност споја сваке
цеви одговарајућа. За
проверу користите
сапуницу, а не пламен!
3.3 Замена убризгивачa
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Помоћу насадног кључа са
отвором 7 мм скините убризгиваче
и замените их одговарајућим
убризгивачима за тип гаса који
користите (погледајте табелу у
поглављу „Технички подаци").
4. Склопите делове истим поступком
само обрнутим редоследом.
5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се
поред црева за довод гаса)
ознаком са новим типом довода
гаса. Ова плочица се налази у
паковању које је достављено уз
уређај.
Уколико је притисак на доводу гаса
променљив или се разликује од
неопходног притиска, морате да
монтирате одговарајући подешивач
притиска на цев за довод гаса.
Да бисте подесили минимални ниво
горионика:
A
5. Ако прелазите:
• Са природног гаса G20 од 20
mbar на течни гас, притегните
потпуно завртањ за
премошћење унутра.
• Са течног на природни гас G20
од 20 mbar, одврните завртањ
за премошћење за око 1/4
окретаја (1/2 окрета за
троструку круну горионика).
УПОЗОРЕЊЕ!
Проверите да се пламен
не гаси када брзо окрећете
командно дугме из
положаја максимума на
положај минимума.
3.5 Прикључење на
електричну мрежу
•
•
Уверите се у то да номинални
напон и врста струје на плочици са
подацима одговарају напону и
струји локалне мреже напајања.
Уређај се испоручује са каблом за
напајање. Тај кабл мора да буде
исправан и мора да подржава
оптерећење које је назначено на
плочици са техничким
карактеристикама. Уверите се да
сте кабл прикључили у праву
утичницу.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Водите рачуна да постоји приступ
мрежној утичници након
инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Постоји ризик од пожара када је
уређај повезан продужним каблом,
адаптером или помоћу више
прикључака. Уверите се да је
уземљење у складу са стандардима
и регулативама.
Немојте дозволити да се кабл за
напајање прегрева до температуре
изнад 90 °C.
Уверите се да сте
повезали плави неутрални
кабл са терминалом
означеним словом „N“.
Повежите браон (или црни)
фазни кабл са терминалом
означеним словом „L“.
Фазни кабл треба да буде
повезан све време.
3.7 Монтирање
1.
2.
3.
3.6 Кабл за повезивање
Да бисте заменили спојни кабл,
користите само специјалан кабл или
еквивалентан. Тип кабла је: H03V2V2F T90.
Водите рачуна о томе да је пресек
кабла одговарајући за напон и радну
температуру. Жуто-зелени проводник
за уземљење мора да буде за око 2 цм
дужи од браон (или црног) фазног
проводника.
min.
150 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
27
28
www.electrolux.com
3.8 Могућности уградње
5.
Плоча монтирана испод плоче за
кување мора бити лака за уклањање и
мора да омогући лак приступ у случају
да је потребна интервенција техничке
помоћи.
Кухињски елемент са вратима
6.
A
min 6 mm
B
7.
A
min 30 mm
А) испоручена заптивка
B) испоручени носачи
B
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Преносива плоча
B. Простор за прикључке
ОПРЕЗ
Уређај монтирајте
искључиво на равној
радној површини.
Кухињски елемент са рерном
Електрични прикључак плоче за
кување и рерне мора посебно да се
монтира из безбедносних разлога и да
омогућава лако уклањање рерне из
елемента.
СРПСКИ
29
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Изглед површине за кување
1
1
2
3
4
2
Полубрзи горионик
Горионик са три круне
Помоћни горионик
Командна дугмад
3
4
4.2 Командно дугме
Симбол
Симбол
Опис
Опис
положај паљења / мак‐
симални довод гаса
нема довода гаса / ис‐
кључен положај
минимални довод гаса
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
B. Термоспој
C. Свећица за паљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Приказ горионика
A
B
A
C
D
B
C
A. Поклопац и круна горионика
A.
B.
C.
D.
Поклопац горионика
Круна горионика
Свећица за паљење
Термоспој
30
www.electrolux.com
5.2 Паљење горионика
Увек упалите горионик пре
него што на њега ставите
посуђе за кување.
УПОЗОРЕЊЕ!
Будите пажљиви када у
кухињи користите
отворени пламен.
Произвођач не прихвата
никакву одговорност у
случају неправилне
употребе пламена.
1. Притисните командно дугме и
окрените га у смеру казаљки на
сату на положај максималног
довода гаса ( ).
2. Задржите притиснуто командно
дугме отприлике 10 секунди или
краће. Ово омогућава загревање
термоспоја. У супротном, прекида
се довод гаса.
3. Подесите пламен када се
стабилизује.
Ако се и након неколико
покушаја горионик не
упали, проверите да ли су
круна и капа добро
постављени.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати командно
дугме притиснуто дуже од
15 секунди. Уколико се
горионик не упали у року
од 15 секунди, пустите
командно дугме, окрените
га у положај „искључено“ а
затим, након једног
минута, поново упалите
горионик.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
ОПРЕЗ
Ако нестане струја, можете
да упалите горионик без
електричног уређаја. У том
случају се приближите
горионику са пламеном,
окрените одговарајуће
командно дугме супротно
смеру кретања казаљке на
сату на положај
максималног довода гаса и
притисните га надоле.
Држите командно дугме
притиснуто 10 секунди или
краће; ово ће омогућити да
се термоспој загреје.
Ако се горионик случајно
угаси окрените командно
дугме у положај
„искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим
поново покушајте да
упалите горионик.
Генератор варница се
аутоматски покреће када
укључите напојни кабл,
након инсталације или
нестанка струје. То је
нормално.
Плоча за кување се
испоручује са вентилима.
Они утичу на прецизност
регулације пламена.
5.3 Искључивање горионика
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја „искључено“
.
УПОЗОРЕЊЕ!
Увек смањите пламен или
га искључите пре него што
склоните посуде са
горионика.
СРПСКИ
6.1 Посуђе за кување
ОПРЕЗ
Немојте користити тигање
од ливеног гвожђа,
грнчарију, плоче за грил
или за тостер. Нерђајући
челик може да потамни ако
се превише загрева.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати исти
тигањ на два горионика.
УПОЗОРЕЊЕ!
Нестабилне или
деформисане шерпе
немојте стављати на
горионик да бисте
спречили просипање или
повређивање.
ОПРЕЗ
Уверите се да дно посуде
не стоји сувише близу
командног дугмета. У
супротном, пламен ће
загревати командно дугме.
31
ОПРЕЗ
Уверите се да је посуда
постављена централно на
горионик, како би се
постигла максимална
стабилност и мања
потрошња гаса.
6.2 Пречници посуђа за
кување
Користите посуђе за
кување чији пречник
одговара величини
горионика.
Горионик
Пречници по‐
суђа за кува‐
ње (мм)
Трострука круна
220 - 260
Полубрзи (задњи)
140 - 180
Полубрзи (леви)
220 - 260
Помоћни
140 - 180
ОПРЕЗ
Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине
плоче за кување.
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
7.1 Опште информације
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
• Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
• Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Нерђајући челик
•
•
Делове од нерђајућег челика
оперите водом и осушите их меком
крпом.
Да бисте уклонили запекле остатке
хране, масти и упорне мрље, пре
чишћења их оставите да се отапају
неколико минута у малој количини
благог детерџента.
Користите средства за чишћење
посебно намењена чишћењу
нерђајућег челика како би се
заштитиле челичне површине.
Не користите средства за чишћење
која садрже корозивне хемикалије
попут хлорида, не чистите
површину дезинфекционим
средставима, средствима за
уклањање флека или рђе и
32
www.electrolux.com
средствима у која се врши
потапање.
7.2 Држачи за посуде
Држачи за посуде нису
погодни за прање у
машини за прање судова.
Они се морају прати ручно.
1. Скините држаче за посуде како
бисте лакше очистили плочу за
кување.
Будите веома пажљиви
приликом замене
држача за посуде како
не бисте оштетили
површину плоче за
кување.
2. На премазу од емајла понекад
остају грубе ивице, стога будите
пажљиви када ручно перете и
сушите држаче за посуде. Уколико
је потребно, уклоните упорне мрље
благим детерџентом у облику
пасте.
3. Након што очистите држаче за
посуде, проверите да ли су
постављени у правилан положај.
4. У циљу правилног рада
горионика, проверите да ли су
краци држача за посуде поравнати
са центром горионика.
7.3 Чишћење плоче
•
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
• Да бисте очистили емајлиране
делове, капице и круне, оперите их
топлом сапуницом и пажљиво
осушите пре него што их вратите на
место.
Премаз Easy Clean
• Да бисте очистили рерну уклоните
све остатке хране са површине за
кување.
• Очистите плочу за кување
користећи топлу воду и
неабразивни детерџент.
• Да бисте осушили плочу за кување,
након чишћења је обришите меком
крпом или јеленском кожом.
• За свакодневно чишћење Easy
Clean површине користите меку
крпу наквашену водом или
средством за чишћење стакла. Не
препоручујемо да користите
папирне салвете које могу да
оставе трагове на површини.
УПОЗОРЕЊЕ!
Агресивни детерџенти и
тврда вода могу да оставе
флеке на површини од
нерђајућег челика.
7.4 Чишћење свећице за
искре
Ова функција се добија преко
керамичке свећице за паљење са
металном електродом. Одржавајте
ове делове чистим како би се избегле
потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене
рупице на круни горионика.
7.5 Периодично одржавање
Периодично тражите од локалног
овлашћеног сервисног центра да
изврши проверу стања цеви за довод
гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.
СРПСКИ
33
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не јавља се варница ка‐ Плоча за кување није
да покушате да активира‐ прикључена на елек‐
те генератор варница.
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Поклопац и круна горио‐
ника су неправилно по‐
стављени.
Поставите правилно по‐
клопац и круну гориони‐
ка.
Пламен нестаје одмах
након паљења.
Термоспој није довољно
загрејан.
Након паљења пламена,
држите притиснуто дугме
10 секунди или краће.
Прстен пламена није јед‐
нак.
Круну горионика блокира‐ Проверите да ли је
ју остаци хране.
убризгивач блокиран и да
ли је круна горионика
чиста.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама. Уверите
се да сте правилно руковали плочом
за кување. Ако нисте, сервисирање
које пружи сервисни центар или
продавац, неће бити бесплатно, чак ни
током гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
34
www.electrolux.com
8.3 Налепнице које се
испоручују са врећицом са
прибором
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепите је на гарантни лист и
пошаљите овај део (уколико
постоји).
B. Залепите је на гарантни лист и
сачувајте овај део (уколико
постоји).
C. Залепите је на књижицу са
упутствима.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Димензије плоче за кување
Ширина
595 мм
Дубина
525 мм
9.2 Пречници премошћавања
ГОРИОНИК
Ø ПРЕМОШЋАВАЊЕ 1/100 мм
Трострука круна
57
Полубрзи
32
Помоћни
28
СРПСКИ
9.3 Остали технички подаци
Гас ориги‐
УКУПНА СНА‐ нални:
ГА:
Замена га‐
са:
G20 (2H) 20 mbar
8,5 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 654 г/сат
Електрично
напајање:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија
уређаја:
II2H3B/P
Прикључак за G 1/2"
гас:
Класа уређа‐
ја:
3
9.4 Гасни горионици за ПРИРОДНИ ГАС G20 од 20 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛНА
СНАГА kW
ОЗНАКА БРИЗ‐
ГАЉКЕ
Трострука круна
3,8
1,4
135
Полубрзи
1,85
0,45
92
Помоћни
1,0
0,33
70
9.5 Гасни горионици за течни нафтни гас G30/G31 30/30 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛ‐
НА СНАГА
kW
ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ
НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА
г/ч
Трострука
круна
4,0
1,4
98
291
Полубрзи
2,0
0,45
71
145
Помоћни
1,0
0,33
50
73
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према ЕУ 66/2014
Идентификација модела
EGU6648LXX
Тип плоче за кување
Уграднa плочa
за кување
Број плинских горионика
4
35
36
www.electrolux.com
Енергетска ефикасност по гас‐
ном горионику
(EE gas burner)
Средњи леви – полубрзи
61.7%
Средњи леви - полубрзи
60.0%
Десни централни - трострука 56.6%
круна
Предњи средњи - помоћни
Енергетска ефикасност за гас‐
ну плочу за кување
(EE gas hob)
није применљи‐
во
59.4%
EN 30-2-1: Уређаји за кување у домаћинству на гас – део 2-1: Рационална
употреба енергије – Опште одредбе
10.2 Уштеда енергије
•
•
•
•
•
•
•
Пре употребе проверите да ли су гориниоци и држачи посуда правилно
склопљени.
Користите посуђе за кување чији пречник одговара величини горионика.
Поставите посуду на средину горионика.
Када загревате воду, користите само онолико воде колико Вам треба.
Уколико је могуће, увек поклопите посуђе за кување.
Када течност почне да кључа, смањите пламен како би течност лагано
крчкала.
Ако је могуће, користите експрес лонац. Прочитајте његово упутство за
употребу.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
37
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 37
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 39
3. NAMESTITEV...................................................................................................42
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 46
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................46
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 48
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 48
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 49
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 51
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 52
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
38
www.electrolux.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno
napetost, je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z
razmakom med kontakti. Zagotoviti je treba popoln
odklop v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji
prenapetosti III. Ozemljitveni kabel ne spada zraven.
Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne
pride v neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih
cevi) z deli, ki lahko dosežejo več kot 50 °C višje
temperature od sobne temperature.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje
trge: HR RS SI
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
40
www.electrolux.com
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Priključitev plina
•
•
•
•
•
Vse priključitve plina mora opraviti
strokovno usposobljena oseba.
Pred priključitvijo se prepričajte, da so
krajevni pogoji plinske napeljave
(vrsta in tlak plina) in nastavitve
štedilnika usklajeni.
Poskrbite za kroženje zraka okrog
naprave.
Informacije o dovodu plina so na
ploščici za tehnične navedbe.
Ta naprava ni priključena na napravo
za prezračevanje in odvajanje plinov,
ki nastajajo pri gorenju. Napravo
priključite v skladu z veljavnimi
SLOVENŠČINA
predpisi za namestitev. Bodite pozorni
na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Uporabljajte le stabilno posodo
ustrezne oblike in premera, ki je večji
od dimenzij gorilnikov.
Pazite, da bo posoda postavljena na
sredino gorilnika.
Ne uporabljajte velike posode, ki sega
preko robov naprave. To lahko
poškoduje delovno površino.
Na koncu se še prepričajte, da
plamen pri hitrem zasuku gumba iz
položaja za največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja
plamena.
Med uporabo plinske kuhalne plošče
se ustvarjata toplota in vlaga. V
prostoru, kjer je nameščena naprava,
poskrbite za dobro prezračevanje.
Med dolgotrajno intenzivno uporabo
naprave bo morda potrebno dodatno
prezračevanje, npr. odpiranje okna, ali
učinkovitejše prezračevanje, npr.
povečana stopnja mehanskega
prezračevanja, če je na voljo.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr.
kis, limonin sok ali sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna, prišle
v stik s ploščo. Lahko se pojavijo
motni madeži.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Z upravljalne plošče ne
odstranjujte tipk, gumbov ali
tesnil. V napravo lahko pride
voda in povzroči poškodbo.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
2.6 Servis
•
•
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Sploščite zunanje cevi za plin.
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) ........................................
.
Serijska
številka ...........................
s premičnimi deli ali da se ne zmečkajo.
Pozorni pa bodite tudi, ko kuhalno ploščo
vgrajujete skupaj s pečico.
Prepričajte se, da dovodni
tlak plina naprave ustreza
priporočenim vrednostim.
Nastavljiv priključek je
pritrjen na ustrezno cev z
navojno matico G 1/2 palca.
Brez prevelike sile privijte
sestavne dele, priključek
obrnite v želeno smer in
privijte do konca.
3.2 Priključitev plina
OPOZORILO!
Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna
dela mora izvesti strokovno
usposobljena oseba v skladu
s standardi in veljavnimi
predpisi.
Skladno z veljavnimi predpisi izberite tog
priključek ali uporabljajte gibke cevi iz
nerjavnega jekla. Če uporabljate gibke
kovinske cevi, pazite, da ne pridejo v stik
A
B C
A. Konec cevi z matico
B. Podložka, priložena napravi
C. Koleno, priloženo napravi
SLOVENŠČINA
OPOZORILO!
Pomembno je, da je koleno
pravilno nameščeno. Steblo
mora biti na koncu navoja.
Nato ga namestite na
priključno cev kuhalne
plošče. Zaradi napačne
namestitve lahko pride do
uhajanja plina.
Utekočinjen plin
Uporabite držalo gumijaste cevi za
utekočinjen plin. Vedno uporabite tesnilo.
Nato nadaljujte s priključitvijo plinske
napeljave.
Gibka cev je pripravljena za uporabo, ko:
•
ne more postati bolj vroča, kot je
sobna temperatura, višja od 30 °C,
• ni daljša od 1500 mm,
• ni nikjer stisnjena,
• ni izpostavljena vlečnim silam in ni
zavita,
• ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• je enostavno preveriti njeno stanje.
Za nadzor brezhibnosti gibke cevi
preverite, da:
na njej ni razpok, zarez ali drugih
poškodb - niti na koncih niti na celotni
dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi
ne popravljajte, temveč jo zamenjajte.
43
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s
ploščico za novo vrsto plina. Ta
ploščica je na voljo v embalaži,
priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, morate na
priključno cev za plin namestiti primeren
regulator tlaka.
3.4 Nastavljanje najmanjše
moči
Nastavitev najmanjše moči plamena na
gorilniku:
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb obrnite v položaj za najmanjši
plamen.
3. Odstranite gumb.
4. S tankim izvijačem nastavite položaj
nastavitvenega vijaka (A).
A
•
OPOZORILO!
Ko je namestitev končana,
se prepričajte, da je
tesnjenje vsake cevne
spojke pravilno. Uporabite
milno raztopino, ne ognja!
5. Če napravo prilagajate:
• z zemeljskega plina G20 s tlakom
20 mbar na utekočinjen plin,
povsem privijte nastavitveni vijak.
• z utekočinjenega plina na
zemeljski plin G20 s tlakom 20
mbar, odvijte vijak za približno 1/4
obrata (1/2 obrata za gorilnik s
trojno krono).
OPOZORILO!
Na koncu se še prepričajte,
da plamen pri hitrem obratu
gumba iz položaja za
največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
3.3 Zamenjava šob
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone
gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite
šobe in jih zamenjajte s tistimi, ki so
potrebne za vrsto plina, ki ga
uporabljate (oglejte si razpredelnico v
poglavju »Tehnični podatki«).
4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.
3.5 Električna povezava
•
•
Prepričajte se, da se nazivna napetost
in tip moči na ploščici za tehnične
navedbe ujemata z napetostjo in
močjo vašega krajevnega omrežja.
Naprava ima nameščen priključni
kabel. Na kabel je treba namestiti
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
primeren vtič, ki prenese obremenitev,
navedeno na ploščici za tehnične
navedbe. Poskrbite, da boste vtič
vtaknili v pravo vtičnico.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Ko za priključitev naprave uporabljate
kabelski podaljšek, adapter ali
povezavo z več priključki, obstaja
nevarnost požara. Preverite, ali
ozemljitvena povezava ustreza
standardom in predpisom.
Ne pustite, da se napajalni kabel
segreje na temperaturo, višjo od 90
°C.
Poskrbite, da bo modri
nevtralni kabel priključen na
priključnico, na kateri je
črka »N«. Rjav (ali črn) fazni
kabel priključite na
priključnico, na kateri je
črka »L«. Fazni kabel naj bo
ves čas priključen.
3.7 Montaža
1.
2.
3.
3.6 Priključni kabel
Priključni kabel zamenjajte le s posebnim
ali enakovrednim kablom. Vrsta kabla je:
H03V2V2-F T90.
Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
ozemljitveni vodnik mora biti približno 2
cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega
vodnika.
min.
150 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
SLOVENŠČINA
45
3.8 Možnosti vgradnje
5.
Plošča, nameščena pod kuhalno ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva,
omogočati mora dostop v primeru
tehničnega posega.
Kuhinjski element z vrati
6.
A
min 6 mm
A
B
7.
A) priloženo tesnilo
B) priloženi nosilci
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Odstranljiva plošča
B. Prostor za priključke
POZOR!
Napravo namestite le na
delovno površino z ravno
podlago.
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in
pečice je treba namestiti ločeno, tako
zaradi varnosti kot tudi enostavnega
odstranjevanja pečice iz kuhinjskega
elementa.
46
www.electrolux.com
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1
2
3
4
2
Srednje hitri gorilnik
Gorilnik s trojno krono
Pomožni gorilnik
Upravljalni gumbi
3
4
4.2 Upravljalni gumb
Simbol
Simbol
Opis
Opis
položaj vžiga/največji
dovod plina
ni dovoda plina/izklop
najmanjši dovod plina
5. VSAKODNEVNA UPORABA
B. Termočlen
C. Vžigalna elektroda
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Pregled gorilnika
A
B
A
C
D
B
C
A. Pokrov in krona gorilnika
A.
B.
C.
D.
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
SLOVENŠČINA
5.2 Vžig gorilnika
Gorilnik vedno prižgite,
preden nanj položite posodo.
OPOZORILO!
Bodite zelo previdni, ko
zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti zaradi
napačne uporabe plamena.
1. Pritisnite upravljalni gumb in ga
obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca v položaj za največji dovod
plina ( ).
2. Upravljalni gumb držite pritisnjen 10
sekund ali manj. Na ta način
omogočite, da se termočlen segreje.
V nasprotnem primeru je dovod plina
prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem
zaneti.
Če po nekaj poskusih
gorilnika ni mogoče prižgati,
preverite, ali sta njegova
krona in pokrov v pravilnem
položaju.
OPOZORILO!
Upravljalnega gumba ne
držite pritisnjenega več kot
15 sekund. Če se gorilnik ne
prižge po 15 sekundah,
sprostite upravljalni gumb,
ga obrnite v položaj za izklop
in poskusite prižgati gorilnik
ponovno po preteku najmanj
ene minute.
POZOR!
Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez
električne naprave; v tem
primeru gorilniku približajte
plamen, upravljalni gumb
obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca v položaj za
največji dovod plina in
pritisnite. Upravljalni gumb
držite pritisnjen 10 sekund
ali manj, da se termočlen
segreje.
47
Če plamen gorilnika po
nesreči ugasne, obrnite
upravljalni gumb v položaj za
izklop in poskusite ponovno
prižgati gorilnik po preteku
najmanj ene minute.
Generator isker se lahko
samodejno vklopi, ko
vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po
namestitvi ali izpadu
električne napetosti. To je
povsem običajno.
Kuhalna plošča ima
progresivne ventile. Zaradi
njih je reguliranje plamena
natančnejše.
5.3 Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb
v položaj za izklop
.
OPOZORILO!
Preden odmaknete posodo z
gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga
povsem ugasnite.
48
www.electrolux.com
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
POZOR!
Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del
kuhalne površine.
6.1 Posoda
POZOR!
Ne uporabljajte litoželezne,
glinene ali keramične
posode, žar plošč ali plošč
opekačev. Nerjavno jeklo
lahko potemni, če se preveč
segreje.
POZOR!
Posoda mora biti postavljena
na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo
porabo plina.
6.2 Premeri posode
Uporabite posodo s
primernim premerom glede
na velikosti kuhališč.
OPOZORILO!
Iste posode ne postavljajte
na dva gorilnika.
OPOZORILO!
Na gorilnik ne postavljajte
nestabilne ali poškodovane
posode, da preprečite razlitje
in telesne poškodbe.
POZOR!
Pazite, da dno posode ne
sega preblizu upravljalnega
gumba, ker ga bo drugače
plamen segrel.
Gorilnik
Premer poso‐
de (mm)
Trojna krona
220 - 260
Srednje hitri (zadaj)
140 - 180
Srednje hitri (levo)
220 - 260
Pomožni
140 - 180
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Nerjavno jeklo
•
•
Dele iz nerjavnega jekla očistite z
vodo in do suhega obrišite z mehko
krpo.
Če želite odstraniti zažgano hrano,
maščobo in trdovratne madeže, pred
•
•
čiščenjem nekaj minut namakajte v
majhni količini blagega pomivalnega
sredstva.
Uporabljajte čistilna sredstva, posebej
namenjena za čiščenje nerjavnega
jekla, da zaščitite površine iz jekla.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki
vsebujejo jedke kemikalije, kot so
kloridi, površin ne čistite z razkužili,
sredstvi za odstranjevanje madežev
ali rje in čistili za čiščenje s potopitvijo.
7.2 Podstavki za posodo
Podstavki za posodo niso
primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju. Pomivati
jih morate ročno.
SLOVENŠČINA
1. Podstavke za posodo odstranite, da
boste lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju
podstavkov za posodo
bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne
plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato
bodite pri ročnem pomivanju in
brisanju podstavkov za posodo
previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo
se prepričajte, da so v pravem
položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika
poskrbite, da bodo ročice podstavkov
za posodo poravnane s sredino
gorilnika.
7.3 Čiščenje kuhalne plošče
•
•
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Za čiščenje emajliranih delov,
pokrovov in kron gorilnikov uporabite
49
toplo milnico, preden jih namestite
nazaj, pa jih dobro osušite.
Prevleka, ki jo je preprosto čistiti
• Če želite očistiti kuhalno ploščo,
odstranite ostanke hrane s kuhalne
površine.
• Ploščo očistite s toplo vodo in čistilnim
sredstvom, ki ni grobo.
• Po čiščenju ploščo osušite z mehko
krpo ali jelenovo kožo.
• Za vsakodnevno čiščenje površine, ki
jo je preprosto čistiti, uporabljajte
mehko krpo, navlaženo z vodo, ali
čistilo za steklo. Ne priporočamo
uporabe papirnatih brisač, ki na
površini lahko pustijo lise.
OPOZORILO!
Groba čistilna sredstva in
trda voda lahko pustijo
madeže na površini iz
nerjavnega jekla.
7.4 Čiščenje vžigalne svečke
Ta funkcija se izvede preko keramične
vžigalne elektrode s kovinsko elektrodo.
Elektrodi morata biti vedno čisti, da lahko
sprožita iskro. Preverite tudi, da luknjice
na kroni gorilnika niso zamašene.
7.5 Redno vzdrževanje
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka,
če je nameščen.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Ko poskušate vklopiti ge‐
nerator isker, se iskra ne
sproži.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje.
50
www.electrolux.com
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Pokrov in krona gorilnika
Pokrov in krono gorilnika
sta nameščena nepravilno. namestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po
vžigu.
Termočlen ni dovolj segret. Ko plamen zagori, pridržite
gumb še deset sekund ali
manj.
Obroč plamena ni enako‐
meren.
Krona gorilnika je zamaše‐ Prepričajte se, da glavni
na z ostanki hrane.
dotok plina ni blokiran in
da je krona gorilnika čista.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
A
8.3 Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano
spodaj:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite
ta del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
SLOVENŠČINA
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Dimenzije kuhalne plošče
Širina
595 mm
Globina
525 mm
9.2 Premeri obvodov
GORILNIK
Ø OBVODA 1/100 mm
Trojna krona
57
Srednje hitri
32
Pomožni
28
9.3 Drugi tehnični podatki
SKUPNA
MOČ:
Prvotna vr‐
sta plina:
G20 (2H) 20 mbar
8,5 kW
Nadomestna G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 654 g/h
vrsta plina:
Električno na‐
pajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija na‐
prave:
II2H3B/P
Priključitev pli‐ G 1/2"
na:
Razred napra‐ 3
ve:
9.4 Plinski gorilniki za ZEMELJSKI PLIN G20 s tlakom 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ NAJMANJŠA MOČ OZNAKA ŠOBE
(kW)
(kW)
Trojna krona
3,8
1,4
135
Srednje hitri
1,85
0,45
92
Pomožni
1,0
0,33
70
9.5 Plinski gorilniki za UNP G30/G31 s tlakom 30/30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
NAJMANJŠA OZNAKA ŠO‐
MOČ (kW)
BE
NOMINALNI DO‐
VOD PLINA (g/h)
Trojna krona
4,0
1,4
291
98
51
52
www.electrolux.com
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
NAJMANJŠA OZNAKA ŠO‐
MOČ (kW)
BE
NOMINALNI DO‐
VOD PLINA (g/h)
Srednje hitri
2,0
0,45
71
145
Pomožni
1,0
0,33
50
73
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
EGU6648LXX
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število plinskih gorilnikov
4
Levo na sredini - srednje hitri
Energijska učinkovitost na plinski Zadaj na sredini - srednje hitri
gorilnik
Desno na sredini - trojna kro‐
(EE gas burner)
na
Spredaj na sredini - pomožni
Energijska učinkovitost za plin‐
sko kuhalno ploščo
(EE gas hob)
61.7%
60.0%
56.6%
ni pomembno
59.4%
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba
energije - Splošno
10.2 Varčevanje z energijo
•
•
•
•
•
•
•
Pred uporabo poskrbite, da bodo gorilniki in podstavki za posodo pravilno
sestavljeni.
Uporabite posodo s primernim premerom glede na velikosti kuhališč.
Posodo postavite na sredino gorilnika.
Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen za počasno kuhanje tekočine.
Po možnosti uporabite ekonom lonec. Oglejte si njegova navodila za uporabo.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
53
54
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
55
867345906-B-312019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising