Zanussi | ZGO62414BA | User manual | ZANUSSI ZGO62414BA Manuali i perdoruesit

ZANUSSI ZGO62414BA Manuali i perdoruesit
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGO62414BA
SQ Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
MK Упатство за ракување
Плоча за готвење
BG
CZ
HR
RO
TR
2
16
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme janë të
nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai
duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
2
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të jashtëm
ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë ose vaj
mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë
zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por fikni
pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një kapak ose
me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e
shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk
duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund
të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni pajisjen
për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në rast se pajisja
është e lidhur me rrymën elektrike direkt duke përdorur kuti
lidhëse, hiqeni siguresën për të shkëputur pajisjen nga
furnizimi me rrymë. Në çdo rast, kontaktoni me Qendrën e
Autorizuar të Shërbimit.
Në rastin e thyerjes së vatrës prej xhami:
– fikni menjëherë të gjitha vatrat dhe çdo element elektrik
ngrohjeje dhe izolojeni pajisjen nga rryma elektrike,
– mos e prekni sipërfaqen e pajisjes,
– mos e përdorni pajisjen.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona
të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
Aty ku pajisja lidhet drejtpërdrejt me korrentin, nevojitet një
çelës izolues për të gjitha polet me një hapësirë kontakti.
Duhet të garantohet shkëputja e plotë në përputhje me
kushtet e specifikuara në kategorinë III të tensionit të tepërt.
Kablloja e tokëzimit përjashtohet nga kjo.
Kur të drejtoni kabllon e rrymës, sigurohuni që kablloja të
mos ketë kontakt të drejtpërdrejtë (për shembull nëpërmjet
3
•
veshjeve izoluese) me pjesët që mund të arrijnë temperatura
prej 50°C mbi temperaturën e dhomës.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të
përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të
cilësuara si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e
përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në
pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të
shkaktojë aksidente.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
Kjo pajisje është e përshtatshme për tregjet e
LIDHJA ELEKTRIKE
mëposhtme : BG CZ HR RO TR
INSTALIMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditjeje elektrike.
•
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
•
•
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose dëmtim i pajisjes.
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe
njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një izolues për
të mos lejuar që lagështira të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes nga avulli
dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën
dritare. Duke vepruar kështu do të
parandaloni rënien e enëve të nxehta të
gatimit nga pajisja kur hapet dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë sigurohuni
që hapësira mes pjesës së poshtme të
pajisjes dhe sirtarit të sipërm, të jetë e
mjaftueshme për qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të nxehet.
Sigurohuni që të instalohet një panel ndarës
me material që nuk digjet poshtë pajisjes për
të parandaluar arritjen e pjesës së poshtme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një
elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur nga
rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike
të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet në rregull.
Kablloja ose spina elektrike e lirë ose e
papërshtatshme (nëse ka) mund ta nxehë
shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar mbrojtja ndaj
goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të tensionit të
kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina elektrike
(nëse ka) të mos prekë pajisjen e nxehtë ose
enët e nxehta të gatimit, kur e lidhni pajisjen
me prizat që gjenden pranë.
Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën elektrike
(nëse ka) ose kabllon elektrike. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit ose me një
elektricist për ndërrimin e kabllos elektrike të
dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe
të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të
tillë që të mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
•
•
•
•
Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese: çelësa
mbrojtës të linjës, siguresa (siguresa tip vidë
të hequra nga mbajtësja), çelësa të humbjeve
në tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje
instaluese e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen
nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja
instaluese duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
LIDHJA ME GAZIN
• Të gjitha lidhjet e gazit duhen kryer nga një
person i kualifikuar.
• Para instalimit, sigurohuni që kushtet e
furnizimit lokal (lloji i gazit dhe presioni i gazit)
dhe përshtatja e pajisjes të jenë të
përputhshme.
• Sigurohuni që rreth pajisjes të qarkullojë ajër.
• Informacioni mbi furnizimin me gaz ndodhet
në pllakën e specifikimeve.
• Kjo pajisje nuk është lidhur me një pajisje që
nxjerr tymrat e djegies. Sigurohuni që të lidhni
pajisjen sipas rregulloreve ekzistuese për
instalimin. Kushtojini vëmendje kërkesave në
lidhje me ajrosjen e mjaftueshme.
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
shpërthimi
•
•
•
•
PARALAJMËRIM! Rrezik dëmtimi i
pajisjes.
•
•
•
•
•
•
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe veshjen
mbrojtëse (nëse ka) përpara përdorimit për
herë të parë.
Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur gjatë
punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo përdorimi.
Mos vendosni takëme dhe kapakë tenxheresh
mbi zonat e gatimit. Ato mund të nxehen
shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura ose
kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose
për të mbajtur sende.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të nxehtë, ai
mund të spërkasë.
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund të
lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajeni flakën
ose objektet e nxehura larg nga yndyrat dhe
vajrat kur gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë mund të
shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje ushqimore,
mund të shkaktojë zjarr në temperaturë më të
ulët sesa vaji që përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë ose mbi pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin e
kontrollit.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose enë gatimi
të bien mbi pajisje. Sipërfaqja mund të
dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë të
zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të derdhur
ose enët me fund të dëmtuar mund ta
gërvishtin xhamin/qeramikën prej xhami.
Gjithmonë ngrijini këto objekte peshë kur
duhet t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.
Përdorni vetëm enë gatimi të qëndrueshme
me formën e duhur dhe me diametër më të
madh se dimensionet e vatrës.
Sigurohuni që enët e gatimit të vendosen në
qendër të vatrave.
Sigurohuni që flaka të mos fiket kur e
rrotulloni çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
Mos instaloni një difuzor flake mbi vatër.
Përdorimi i pajisjes së gatimit me gaz sjell
gjenerim nxehtësie dhe lagështie. Dhoma ku
instalohet pajisja duhet të ketë ajrosje të mirë.
Përdorimi intensiv dhe për një kohë të gjatë i
pajisjes mund të sjellë nevojën për më shumë
ajrim, si për shembull për të hapur një dritare
ose për një ajrim më efikas, siç mund të jetë
rritja e nivelit të ajrimit mekanik nëse mundet.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim. Ajo nuk
duhet të përdoret për qëllime të tjera, për
shembull për ngrohje dhome.
Mos lejoni që lëngje acide të tilla si uthull, lëng
limoni ose kimikate për heqjen e gëlqeres të
5
•
prekin pianurën. Kjo mund të shkaktojë njolla
pa shkëlqim.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk ndikon
në funksionimin e pajisjes.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Mos i hiqni
butonat, çelësat apo guarnicionet
nga paneli i kontrollit. Mund të futet
ujë brenda pajisjes dhe të shkaktojë
dëmtim.
•
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të ftohet para
se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga
energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për
të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale.
•
Mos përdorni produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
Mos i pastroni vatrat në enëlarëse.
SHËRBIMI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me një
qendër të autorizuar shërbimi.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
ELIMINIMI I PAJISJES
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose mbytjeje.
•
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj për t'u
informuar mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me
energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes
dhe hidheni atë.
Shtypni tubat e jashtëm të gazit.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PËRPARA INSTALIMIT
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve gjendet në
pjesën e poshtme të vatrës.
Modeli .......................................
PNC .........................................
Numri i serisë ...........................
Sigurohuni që presioni i furnizimit me
gaz të pajisjes të përputhet me vlerat
e rekomanduara. Lidhja e
rregullueshme fiksohet në pjerrësinë
e zakonshme nëpërmjet një dadoje
të filetuar G 1/2". Vidhosini pjesët pa
ushtruar forcë, rregullojeni lidhjen në
drejtimin e duhur dhe shtrëngoni çdo
gjë.
LIDHJA E GAZIT
PARALAJMËRIM! Udhëzimet e
mëposhtme lidhur me instalimin dhe
mirëmbajtjen duhet të kryhen nga një
personel i kualifikuar dhe në
përputhje me standardet dhe
rregullat vendore në fuqi.
Zgjidhni lidhje të palëvizshme ose përdorni një
tub fleksibël prej inoksi në përputhje me
rregulloren në fuqi. Nëse përdorni tuba metalikë
fleksibël, bëni kujdes që ata të mos bien në
kontakt me pjesët e lëvizshme ose që të mos
shtypen. Gjithashtu, kini kujdes kur pianura të
vendoset bashkë me furrën.
6
A
B C
A. Fundi i boshtit me dado
B. Guarnicioni jepet me pajisjen
C. Bërryli jepet me pajisjen
PARALAJMËRIM! Është e
rëndësishme ta instaloni bërrylin siç
duhet. Sigurohuni që shpatulla të
jetë në fund të filetimit. Më pas
instalojeni në tubin e lidhjes së
pianurës. Montimi i pasaktë mund të
shkaktojë rrjedhje gazi.
Gaz i lëngshëm
Përdorni mbajtësen prej gome të tubit për gazin e
lëngshëm. Përdorni gjithmonë guarnicionin. Më
pas vazhdoni me lidhjen e gazit.
Tubi fleksibël është gati për t'u përdorur kur:
• nuk nxehet më shumë se temperatura e
ambientit ose më shumë se 30°C;
• nuk është më i gjatë se 1500 mm;
• nuk shfaq përthyerje;
• nuk është tërhequr ose përdredhur;
• nuk është në kontakt me pjesë të mprehta ose
qoshe;
• mund të kontrollohet lehtësisht për t'u siguruar
për gjendjen e tij.
Kontrolli për ruajtjen e tubit fleksibël konsiston në
verifikimin që:
• ai nuk ka plasaritje, prerje, shenja djegieje në
të dyja skajet dhe në të gjithë gjatësinë e tij;
• materiali përbërës nuk është forcuar, por ka
elasticitetin e duhur;
• kapëset shtrënguese nuk janë ndryshkur;
• afati i skadimit nuk ka kaluar.
Nëse vihet re një ose më shumë anomali, mos e
riparoni tubin, por thjesht zëvendësojeni.
PARALAJMËRIM! Kur të ketë
përfunduar instalimi, sigurohuni që
guarnicioni i secilës lidhje të jetë i
saktë. Përdorni një solucion me
sapun, jo flakë!
ZËVENDËSIMI I INJEKTORËVE
1. Hiqni skarat mbështetëse të tenxhereve.
2. Hiqni kapakët dhe kurorat e vatrës.
3. Hiqni injektorët me një çelës 7 dhe
zëvendësojini me ato që nevojiten për llojin e
gazit që përdorni (shikoni tabelën në
kapitullin "Të dhënat teknike").
4. Rimontoni pjesët, duke ndjekur të njëjtat
hapa në rend të kundërt.
5. Zëvendësoni etiketën e specifikimeve (që
është vendosur pranë tubit të furnizimit me
gaz) me një tjetër të përshtatshme për llojin e
gazit. Mund ta gjeni këtë etiketë në
ambalazhin që keni marrë bashkë me
pajisjen.
Nëse presioni i furnizimit me gaz është i
ndryshueshëm ose i ndryshëm nga presioni i
nevojshëm, duhet të instaloni një pajisje
rregulluese të presionit te tubi i furnizimit me gaz.
RREGULLIMI I NIVELIT MINIMAL
Për të rregulluar nivelin minimal të vatrave:
1. Ndizni vatrën.
2. Rrotulloni çelësin në pozicionin minimal.
3. Hiqni çelësin.
4. Me një kaçavidë të hollë, rregulloni pozicionin
e vidës devijuese (A).
A
5. Nëse ndryshoni:
• nga gazi natyror G20 20 mbar në gaz të
lëngët, shtrëngoni plotësisht vidën
devijuese deri në fund.
• nga gazi i lëngshëm në gaz natyror G20
20 mbar, zhvidhosni vidën devijuese me
rreth 1/4 rrotullim.
PARALAJMËRIM! Sigurohuni që
flaka të mos fiket kur e rrotulloni
çelësin shpejt nga pozicioni
maksimal në atë minimal.
LIDHJA ELEKTRIKE
• Sigurohuni që vlerat e tensionit dhe lloji i
fuqisë në pllakën e specifikimeve të përkojnë
me tensionin dhe fuqinë e rrjetit tuaj elektrik
lokal.
• Kjo pajisje është e pajisur me një kabllo
elektrike. Ajo duhet të pajisjet me spinën e
duhur, e cila përballon ngarkesën e shënuar
në etiketën e specifikimeve. Sigurohuni që të
instaloni spinën në një prizë të saktë.
• Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
• Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
instalimit.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
• Ka rrezik zjarri kur pajisja lidhet me kabllo
zgjatuese, përshtatës ose lidhje të
shumëfishta. Sigurohuni që tokëzimi të jetë në
përputhje me standardet dhe rregulloret.
7
•
Mos lejoni që kablloja e rrymës të nxehet në
një temperaturë më të lartë se 90°C.
3.
Sigurohuni që të lidhni telin blu të
nulit me terminalin e shënuar me
germën "N". Lidheni telin kaf (ose të
zi) të fazës me terminalin e shënuar
me germën "L". Mbajeni telin e fazës
të lidhur në çdo kohë.
KABLLOJA E LIDHJES
Për të zëvendësuar kabllon lidhëse përdorni
vetëm kabllon speciale ose një ekuivalent të saj.
Lloji i kabllos është: H03V2V2-F T90.
Sigurohuni që seksioni i kabllos të jetë i
përshtatshëm për tensionin dhe temperaturën e
punës. Teli i tokëzimit me ngjyrë të verdhë/të
gjelbër duhet të jetë afërsisht 2 cm më i gjatë se
teli i fazës kaf (ose i zi).
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
4.
MONTIMI
1.
5.
6.
A
2.
B
A. Guarnicioni i dhënë
B. Kllapat e dhëna
8
7.
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Paneli i çmontueshëm
B. Hapësira për lidhjet
KUJDES! Pajisjen instalojeni vetëm
në një sipërfaqe pune të sheshtë.
Njësi kuzhine me furrë
Lidhja elektrike e pianurës së gatimit dhe e furrës
duhen instaluar të ndara për arsye sigurie dhe
për ta lëvizur me lehtësi furrën nga mobilja
MUNDËSITË E MONTIMIT NË MOBILIE
Paneli i montuar nën pianurë duhet të jetë
lehtësisht i lëvizshëm dhe të lejojë lehtësisht
ndërhyrjet teknike në rast nevoje.
Njësi kuzhine me derë
min 6 mm
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
SKEMA E SIPËRFAQES SË GATIMIT
1
2
1 Vatra e shpejtë
2 Vatra gjysmë e shpejtë
3
3 Vatra ndihmëse
4 Çelësat e kontrollit
4
9
ÇELËSI I KONTROLLIT
Simboli
Simboli
Përshkrimi
Përshkrimi
furnizim minimal me gaz
nuk ka furnizim me gaz /
pozicioni fikur
pozicioni i ndezjes /
furnizim maksimal me gaz
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
pozicionit të furnizimit maksimal me gaz
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
(
).
2. Mbajeni çelësin e kontrollit të shtypur për 10
sekonda ose më pak. Kjo mundëson
ngrohjen e termoçiftit. Në të kundërt, furnizimi
me gaz ndërpritet.
3. Rregullojeni flakën pasi të ndizet normalisht.
PAMJE E PËRGJITHSHME E VATRËS
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Kapaku i vatrës
Kurora e vatrës
Kandela e ndezjes
Termoçifti
NDEZJA E VATRËS
Ndizni gjithnjë vatrën përpara se të
vendosni enët mbi të.
PARALAJMËRIM! Bëni shumë
kujdes kur përdorni zjarre në
mjedisin e kuzhinës. Prodhuesi nuk
mban asnjë përgjegjësi në rast se
flaka keqpërdoret.
1. Shtypni çelësin e kontrollit dhe rrotullojeni në
drejtim të kundër të akrepave të orës drejt
10
Nëse pas disa përpjekjesh vatra nuk
ndizet, kontrolloni nëse kurora dhe
kapaku i saj janë vendosur mirë.
PARALAJMËRIM! Mos e mbani
çelësin e kontrollit të shtypur për më
shumë se 15 sekonda. Nëse vatra
nuk ndizet pas 15 sekondash, lirojeni
çelësin e kontrollit, rrotullojeni atë në
pozicionin "off" (fikur) dhe prisni të
paktën 1 minutë përpara se të
provoni të ndizni vatrën sërish.
KUJDES! Kur nuk ka rrymë
elektrike, mund ta ndizni vatrën pa
ndihmën e ndezësit elektrik; në këtë
rast afrojini vatrës një flakë, ktheni
çelësin e kontrollit në drejtim të
kundërt të akrepave të orës në
pozicionin e çlirimit të gazit në
maksimum dhe shtyjeni poshtë.
Mbajeni dorezën e kontrollit të
shtypur për 10 ose më pak sekonda
që ta lini termoçiftin të ngrohet.
Nëse vatra fiket aksidentalisht,
rrotullojeni çelësin e kontrollit në
pozicionin e fikjes dhe riprovoni të
ndizni vatrën sërish pas të paktën 1
minute.
Gjeneratori i shkëndijave mund të
ndizet automatikisht kur ndizni
rrymën elektrike, pas instalimit ose
pas një ndërprerjeje të rrymës. Kjo
është normale.
FIKJA E VATRËS
Për të fikur flakën, rrotullojeni çelësin në
pozicionin e fikjes
.
PARALAJMËRIM! Gjithnjë uleni
flakën ose fikeni atë përpara se të
hiqni enët nga vatra.
Vatra jepet bashkë me valvulat
progresive. Ato e bëjnë rregullimin e
flakës më të saktë.
UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
KUJDES! Sigurohuni që tenxheret të
jenë vendosur në qendër mbi vatër,
për të përfituar stabilitet maksimal
dhe konsumin më të ulët të gazit.
ENËT E GATIMIT
KUJDES! Lëngjet e derdhura gjatë
gatimit mund të shkaktojnë thyerjen
e xhamit.
KUJDES! Mos përdorni tiganë prej
gize, enë argjile ose balte, pllaka
skare ose pllaka thekëse.
PARALAJMËRIM! Mos vendosni të
njëjtin tigan mbi dy vatra.
DIAMETRAT E ENËVE TË GATIMIT
Përdorni enë gatimi, diametri i të
cilave korrespondon me përmasat e
vatrave.
PARALAJMËRIM! Mos vendosni
mbi vatër tenxhere që nuk qëndrojnë
mirë ose janë të dëmtuara për të
parandaluar derdhjen dhe lëndimet.
Vatra
KUJDES! Sigurohuni që fundet e
tenxhereve të mos qëndrojnë shumë
afër me çelësin e kontrollit, ndryshe
flaka nxeh çelësin e kontrollit.
KUJDES! Sigurohuni që dorezat e
tenxhereve të mos qëndrojnë mbi
pjesën e përparme të sipërfaqes së
vatrës.
Diametri i enës së
gatimit (mm)
E shpejtë
180 - 260
Gjysmë e shpejtë
120 - 220
Ndihmëse
80 - 180
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
• Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
• Përdorni gjithmonë enë me bazament të
pastër.
• Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqe
nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës.
•
Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
PARALAJMËRIM! Mos përdorni
thikë, kruajtëse ose instrumente të
ngjashme për të pastruar sipërfaqen
e xhamit ose vendet midis buzëve të
vatrave dhe skeletit (nëse ka).
•
Lani pjesët prej inoksi me ujë dhe pastaj
thajini me një leckë të butë.
11
SKARAT MBËSHTETËSE TË TENXHEREVE
Skarat e enëve nuk janë rezistente
ndaj larjes në enëlarëse. Ato duhet
të lahen me dorë.
1. Për ta pastruar më mirë pianurën, hiqni
skarat mbështetëse të tenxhereve.
Tregoni shumë kujdes kur t'i
rivendosni skarat mbështetëse,
për të mos e dëmtuar pjesën e
sipërme të pianurës.
2. Veshja prej smalti ndonjëherë mund të ketë
cepa të fortë, kështu që bëni kujdes kur të
lani me dorë mbështetëset e tiganëve dhe
kur t'u thani. Nëse është e nevojshme, hiqni
njollat e forta me një pastrues në trajtë paste.
3. Pas pastrimit të skarave mbështetëse të
tenxhereve, sigurohuni që ato të vendosen
në pozicionin e duhur.
4. Në mënyrë që vatra të funksionojë mirë,
sigurohuni që skarat mbështetëse të
tenxhereve të jenë drejtvendosur me qendrën
e vatrës të futura në zgavrat e pllakave të
emaluara.
HEQJA DHE MONTIMI I SKARAVE
MBËSHTETËSE TË TENXHERES
Pas pastrimit të vatrës, sigurohuni që skarat
mbështetëse të jenë vendosur në pozicionin e
duhur. Për ta vendosur siç duhet skarën
mbështetëse të tenxhereve.
PASTRIMI I PIANURËS
• Hiqni menjëherë: plastmasë të shkrirë,
celofan, sheqer dhe ushqime me sheqer,
ndryshe pianura mund të dëmtohet nga
papastërtia. Kini kujdes të shmangni djegiet.
• Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit, rrëketë e ujit,
njollat e yndyrës, çngjyrosjet e ndritshme
metalike. Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes. Pas
pastrimit, thajeni pianurën me një leckë të
butë.
• Për t'i pastruar pjesët e emaluara, bekun dhe
kurorën, lajini ato me ujë të ngrohtë dhe
sapun dhe thajini me kujdes përpara se t'i
vendosni në vend.
PASTRIMI I KANDELËS SË NDEZJES
Kjo karakteristikë realizohet nëpërmjet një
kandele ndezëse prej qeramike me një elektrodë
metalike. Këta elementë mbajini të pastra për të
shmangur vështirësitë në ndezje, si dhe
kontrolloni që vrimat e kurorës së vatrës të mos
jenë të bllokuara.
MIRËMBAJTJA PERIODIKE
Flisni vazhdimisht me qendrën tuaj lokale të
autorizuar të shërbimit që të kontrollojnë gjendjen
e tubit të gazit dhe rregulluesin e presionit, nëse
është i pranishëm.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
12
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Nuk ka shkëndijë kur
mundoheni të aktivizoni
ndezësin e shkëndijës.
Zgjidhja
Pianura nuk është e lidhur me
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht, kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Kapaku dhe kurora e gatimit
janë vendosur të paniveluara.
Vendoseni mirë kapakun dhe
kurorën e vatrës.
Flaka fiket menjëherë pas
ndezjes.
Termoçifti nuk është nxehur
sa duhet.
Pasi të keni ndezur flakën,
mbajeni çelësin të shtypur
për 10 ose më pak sekonda.
Unaza e flakës nuk është e
niveluar.
Kurora e vatrës është e
bllokuar nga mbetjet
ushqimore.
Sigurohuni që injektori të mos
jetë bllokuar si dhe që kurora
e vatrës të jetë e pastër.
NËSE NUK MUND TË GJENI ZGJIDHJE...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni
shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të
autorizuar. Jepni të dhënat nga pllaka e
specifikimeve. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga tekniku i
shërbimit apo shitësi nuk do të jetë falas, edhe
A
gjatë periudhës së garancisë. Udhëzimet lidhur
me qendrën e shërbimit dhe kushtet e garancisë
janë në broshurën e garancisë.
ETIKETAT QË MERREN ME ÇANTËN E
AKSESORËVE
Ngjisni etiketat adezive siç tregohet më poshtë:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe dërgoni
këtë pjesë (nëse zbatohet).
B. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe mbajeni
këtë pjesë (nëse zbatohet).
13
C. Ngjiteni mbi librin e udhëzimeve.
TË DHËNAT TEKNIKE
PËRMASAT E VATRËS SË GATIMIT
Gjerësia
590 mm
Thellësia
510 mm
DIAMETRAT E DEVIJIMIT
VATRA
Ø DEVIJIMIT 1/100 mm
E shpejtë
42
Gjysmë e shpejtë
32
Ndihmëse
28
TË DHËNA TEKNIKE TË TJERA
FUQIA
TOTALE:
Gazi
origjinal:
Zëvendësimi
i gazit:
G20 (2H) 20 mbar
7,7 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
545 g/orë
Furnizimi
elektrik:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategoria e
pajisjes:
II2H3B/P
Lidhja e gazit:
G 1/2"
Kategoria e
pajisjes:
3
VATRA GAZI VETËM PËR GAZ NATYROR G20 20 mbar
VATRA
E shpejtë
14
FUQIA NORMALE kW
2,9
FUQIA MINIMALE kW
0,75
MARKA E INJEKTORIT
119
Gjysmë e shpejtë
1,9
0,45
96
Ndihmëse
1,0
0,33
70
VATRA GAZI PËR LPG G30/G31 30/30 mbar
VATRA
FUQIA NORMALE
kW
FUQIA
MINIMALE kW
MARKA E
INJEKTORIT
QARKULLIMI
NOMINAL I GAZIT në
g/h
E shpejtë
2,7
0,75
86
196
Gjysmë e
shpejtë
1,9
0,45
71
138
Ndihmëse
1,0
0,33
50
73
EFIKASITETI ENERGJETIK
INFORMACIONI I PRODUKTIT SIPAS EU 66/2014
Identifikimi i modelit
ZGO62414BA
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i vatrave të gazit
4
Efikasiteti energjetik për vatër gazi
(EE gas burner)
Prapa majtas - Gjysmë e shpejtë
59,1%
Prapa djathtas - Gjysmë e shpejtë
59,1%
Përpara djathtas - Ndihmëse
nuk disponohet
Përpara majtas - E shpejtë
52,0%
Efikasiteti energjetik për vatrën e
gazit
(EE gas hob)
56.7%
EN 30-2-1: Pajisjet shtëpiake të gatimit që djegin gaz - Pjesa 2-1 : Përdorimi racional i energjisë - Të
përgjithshme
KURSIMI I ENERGJISË
• Përpara përdorimit, sigurohuni që vatrat dhe skarat mbështetëse të montohen siç duhet.
• Përdorni enë gatimi, diametri i të cilave korrespondon me përmasat e vatrave.
• Vendoseni tenxheren në qendër të vatrës.
• Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm sasinë që ju nevojitet.
• Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
• Kur lëngu fillon të vlojë, uleni flakën sa për të zier pak ujin.
• Nëse është e mundur, përdorni tenxhere me presion. Referojuni manualit të saj të përdorimit.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
15
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не
сноси одговорност за направена повреда или штета кои се
резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш
чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна
возраст и лицата со големи и сложени препреки во
развојот освен ако не се под постојан надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се
достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да
вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
16
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни
делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да
се внимава да не се допираат грејачите.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер или со
посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да биде
опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете го
апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр. со капак
или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да
бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината
за готвење бидејќи може да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете
можноста од струен удар Во случај апаратот да е
поврзан со штекерот со разводна кутија, извадете ја
спојката за да го исклулите апаратот од струја. Во секој
случај контактирајте го Овластениот сервис.
Во случај на кршење на стаклото на жешката рингла:
– веднаш исклучете ги сите пламеници и грејниот
елемент и изолирајте го апаратот од довод на
електрична енергија,
– не ја допирајте површината на апаратот,
– не користете го апаратот.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, овластен сервисен
претставник или слично квалификувани лица за да се
избегне опасност.
Кога апаратот е директно приклучен на електрично
напојување, има потреба од четири-полен изолиран
прекинувач со спојница. Комплетно исклучување во
согласност со условите наведени во категоријата за
17
•
•
прекумерна волтажа III мора да биде загарантирано.
Кабелот за заземјување не подлежи на ова.
Кога ќе го поврзувате кабелот внимавајте кабелот да не
доаѓа во директен контакт (на пример користење на
заштитна изолација) со делови кои достигнуваат
температури поголеми за 50°C од собната температура.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за
плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние кои се
наведени во упатствата за користење како погодни или
заштитници за плоча за готвење кои се дел од самиот
апарат. Користењето на несоодветни заштитници за
површина за готвење може да предизвика незгода.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
Овој апарат е погоден за следниве пазари:
BG CZ HR RO TR
•
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за монтирање
дадени со апаратот.
Одржувајте минимална оддалеченост од
другите апарати и делови.
Секогаш внимавјте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Зачепете ги засечените површини со
заптивач за да спречите влагата да
предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од пареа и
влага.
Не го монтирајте апаратот во близина на
врата или под прозорец. На овој начин ќе
спречите некој жежок сад за готвење да
•
падне од апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над фиоки,
внимавајте просторот помеѓу дното на
апаратот и горната фиока да е доволен за
циркулација на воздух.
Дното на апаратот може да стане жешко.
Уверете се дека сте монтирале незапалива
плоча за раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба да биде
направено од квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било работи,
проверете дали апаратот е исклучен од
струја.
Проверете дали параметрите на плочката
со спецификации се компатибилни со
електричната моќност на мрежата на
електрична енергија.
Проверете дали апаратот е правилно
монтиран. Лабав и несоодветен кабел за
струја или приклучок (ако е применливо)
може да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за струја.
Не оставајте ги каблите да се заплеткаат.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверете дали е монтирана заштитата од
струен удар.
Користете клема за да го ослободите
кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја или
приклучокот (ако е применливо) го допира
топлиот апарат или топлите садови за
готвење кога го поврзувате апаратот со
штекери во близина.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е применливо)
или кабелот за струја. Контактирајте го
нашиот Овластен сервисен центар или
електричар за да го смените оштетениот
кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови мора да
се поврзе на таков начин што нема да
може да се извади без алатки.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за струја.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот), заземјување
и контактори.
Електричната инсталација мора да има
изолациски уред кој што ви овозможува да
го исклучите апаратот од приклучокот за
струја од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со ширина од
најмалку 3 mm.
ПОВРЗУВАЊЕ НА ГАС
• Секое поврзување на гас треба да биде
направено од квалификувано лице.
• Пред монтирањето, уверете се дека
локалните комунални услуги (видот на
гасот и притисокот) одговараат на
барањата за приклучување на апаратот.
• Овозможете кружење на воздух околу
апаратот.
• Информациите за доводот на гас се на
плочката со податоци.
• Овој апарат не смее да се поврзува со
уред кој служи за евакуација на запаливи
производи. Овозможете поврзување на
апаратот според тековните прописи за
монтажа. Внимавајте на условите кои се
дадени за соодветната вентилација.
УПОТРЕБA
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда, изгореници
или струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа, етикетата и
заштината фолија (ако е применливо) пред
првата употреба.
Овој апарат е само за домашна употреба.
Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
Погрижете се отворите за вентилација да
не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја употреба.
Не ставајте прибор за јадење или капаци
од тенџериња на ринглите. Тие може да
станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни раце
или кога тој има контакт со вода.
Не употребувајте го апаратот како работна
површина или како простор за складирање.
Кога ставате храна во жешко масло, може
да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
пожар и изгореници
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и маслото
можат да испуштаат запаливи пареи.
Држете го огнот или загреаните предмети
подалеку од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото коешто е
многу жешко може да предизвика спонтано
запалување.
Искористеното масло кое може да содржи
остатоци од храна, може да предизвика
пожар на пониска температура од маслото
што се користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
оштетување на апаратот.
•
•
Не чувајте жешки садови за готвење на
контролната табла.
Не оставајте ги садовите за готвење да
вријат на суво.
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Внимавајте предметите или садовите за
готвење да не паднат на апаратот. Може
да се оштети површината.
Не вклучувајте ги ринглите со празни
садови за готвење или без садови за
готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија на
апаратот.
Садовите за готвење направени од лиено
железо, алуминиум или со оштетено дно
може да предизвика гребнатини на
стаклото / стакло-керамиката. Овие
предмети секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Користете само стабилни садови за
готвење со правилен облик и дијаметар не
поголем од димензиите на пламениците.
Осигурете се дека садот за готвење е
централно позициониран на пламениците.
Потрудете се пламенот да не се изгасне
кога брзо ќе го свртите копчето од
максималната во минималната положба.
Користете го само дополнителниот прибор
испорачан заедно со апаратот.
Не монтирајте дифузер за пламен на
пламениците.
Употребата на апарат за готвење на гас
произведува топлина и влага. Обезбедете
добра вентилација во собата каде е
монтиран апаратот.
Продолженото интензивно користење на
апаратот може да бара дополнителна
вентилација, на пример, отворање
прозорец или поефикасна вентилација,
односно зголемување на јачината на
механичката вентилација, онаму каде што
ја има.
Овој апарат е наменет само за готвење. Не
смее да се користи за други намени, на
пример за загревање на простории.
Не дозволувајте кисели течности, како што
е оцетот, лимоновиот сок или средствата
за отстранување бигор да допрат до
површината за готвење. Тоа може да ја
оштети глазурата и сјајот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект врз
работата на апаратот.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не вадете
ги копчињата, тркалцата или
заптивките од контролната табла.
Во апаратот може да навлезе вода
и да го оштети.
•
•
•
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на површинскиот
материјал.
Исклучете го апаратот и оставете го да се
излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја пред да
вршите активности за одржување.
Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
Не чистете ги пламениците во машина за
миење садови.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
• Користете само оригинални резервни
делови.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
•
•
Контактирајте со општинската власт за да
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Извадете го електричниот кабел блиску до
апаратот и фрлете го.
Отворете ги надворешните цевки за гас.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
20
ПРЕД МОНТАЖАТА
Пред да ја монтирате површината за готвење,
напишете ги информациите подолу од
плочката за спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на дното од куќиштето
на апаратот.
Опис на
моделот .......................................
Број на производ
(PNC) ...................................
Сериски број (S.N.) ............
ПОВРЗУВАЊЕ НА ГАС
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Следниве
упатства за монтажа, поврзување
и одржување мора да ги
изведуваат квалификувани
техничари во согласност со
стандардите и локалните важечки
прописи.
Одберете фиксен приклучок или употребете
флексибилна цевка од не'рѓосувачки челик во
согласност со важечките закони. Ако
употребувате флексибилни метални цевки,
бидете внимателни да не дојдат во допир со
подвижните делови или да не бидат смачкани.
Бидете внимателни и кога површината за
готвење е споена со печката.
Проверете дали притисокот на
доводот на гас на апаратот е во
согласност со препорачаните
вредности. Спојката што може да
се конвертира се прицврстува на
широката рампа со помош на
навртка со навој G 1/2".
Заштрафете ги делови без
употреба на сила, регулирајте го
поврзувањето во потребниот
правец и стегнете ги сите заедно.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Важно е да
се монтира точно коленото.
Проверете дали коленото е на
крајот од навојот. Потоа
монтирајте го цревото за
поврзување со површината за
готвење. Погрешно монтирање
може да предизвика протекување
на гас.
Течен гас
Користете држач за гумено црево за течен
гас. Секогаш користете дихтунг. Потоа
продолжете со поврзувањето на гасот.
Флексибилната цевка е подготвена за
примена кога:
• не може да се загрее повеќе од собна
температура, повисоко од 30°C;
• не е подолга од 1500 mm;
• нема затнувања;
• не е изложена на истегнување или
усукување;
• не доаѓа во допир со остри рабови или
агли;
• може лесно да се прегледа за да се утврди
нејзината состојба.
Контролата на состојбата на флексибилната
цевка се состои од проверка на следниве
работи:
• да не е напукнато, расечено или подгорено
на двата краја и по целата должина;
• дали материјалот е стврднат, и дали е
соодветно еластичен;
• стегите да не се 'рѓосани;
• рокот на траење да не е поминат.
Ако се забележат една или повеќе
неправилности, не поправајте ја цевката, туку
заменете ја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога ќе
завршите со монтажата,
проверете дали заптивката на
секоја цевка е соодветна.
Употребете сапунеста течност, а
не пламен!
A
B C
A. Крај на вратилото со навртка
B. Завртка испорачана со апаратот
C. Цевка испорачана со апаратот
ЗАМЕНА НА ВБРИЗГУВАЧИТЕ
1. Отстранете ги држачите за садови.
2. Отстранете ги капаците и круните од
пламеникот.
3. Одвртете ги вбризгувачите со клуч бр. 7 и
заменете ги со други, потребни за типот
на користениот гас (погледнете ја
табелата во поглавјето „Технички
податоци“).
21
4. Составете ги деловите следејќи ја истата
процедура по обратен редослед.
5. Заменете ја плочката со спецификации (се
наоѓа близу цревото за довод на гас) со
онаа за новиот тип за довод на гас.
Плочката ќе ја најдете во пакувањето
испорачано со апаратот.
Ако притисокот за довод на гас е променлив
или различен од потребниот притисок, морате
да наместите применлив прилагодувач за
притисок на цревото за довод на гас.
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА МИНИМАЛНОТО
НИВО
За регулирање на минималното ниво на
пламениците:
1. Запалете го пламеникот.
2. Свртете го копчето на минималната
положба.
3. Извадете го копчето .
4. Со тенок штрафцигер, приспособете ја
позицијата на штрафот на бајпасот (A).
A
5. Ако направите промена:
• од природен гас со G20 20 mbar на
течен гас, целосно затегнете го
штрафот на бајпасот.
• од течен гас на природен гас G20 20
mbar, одвртете го штрафот за бајпас за
околу 1/4 вртење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Проверете
дали пламенот се гасне кога брзо
ќе го свртите копчето од
максимална во минимална
положба.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈА
• Погрижете се номиналниот напон и типот
на струјата наведени на плочката со
спецификации да одговараат на напонот и
струјата на локалната мрежа.
• Овој апарат се испорачува со кабел за
напојување. Треба да биде испорачан со
соодветен приклучок што може да го
издржи оптеретувањето означено на
22
•
•
•
•
•
плочката со спецификации. Внимавајте да
го ставите приклучокот во точниот штекер.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Осигурете се дека приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
Постои ризик од пожар кога апаратот е
поврзан со продолжен кабел, адаптер или
многукратен приклучок. Осигурете се дека
заземјувањето е направено во согласност
со стандардите и правилата.
Не го оставајте кабелот за струја да се
загрее на температура повисока од 90°C.
Внимавајте да го поврзете синиот
неутрален кабел со приклучокот со
буквата „N“ на него. Поврзете го
кафениот (или црниот) фазен
кабел со приклучокот со буквата
„L“. Фазниот кабел треба да биде
поврзан цело време.
КАБЕЛ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ
За да го замените кабелот за поврзување,
употребте само специјален кабел или кабел
еквивалентен на него. Видот на кабел е:
H03V2V2-F T90.
Проверете дали делот од кабелот е соодветен
за напонот и работната температура.
Жолтата/зелената жица за заземјување мора
да биде подолга околу 2 cm од кафеавата
(или црната) жица за фаза.
КОМПЛЕТ
1.
2.
7.
A. Приложена заптивка
B. Приложени држачи
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
ВНИМАНИЕ! Монтирајте го
апаратот само на рамна работна
површина.
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
МОЖНОСТИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ
Таблата вградена под површината за готвење
мора лесно да се вади и да овозможува лесен
пристап во случај на техничка интервенција.
Кујнски шкаф со врата
4.
5.
min 6 mm
A
B
6.
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A
A. Табла што се вади
B. Простор за поврзување
Кујнски елемент со печка
Поврзувањето на површината за готвење со
струја мора да се изведе посебно заради
безбедносни причини и за да може печката
лесно да се извади од елементот.
B
23
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
РАСПОРЕД НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
2
1
1 Брз пламеник
2 Полубрз пламеник
3
3 Помошен пламеник
4 Контролни копчиња
4
КОНТРОЛНО КОПЧЕ
Знак
Знак
Опис
Опис
минимален довод на гас
затворен довод на гас /
исклучена положба
положба за палење /
максимален довод на гас
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПРЕГЛЕД НА ПЛАМЕНИК
A
B
C
D
A. Капак на пламеникот
24
B. Круна на пламеникот
C. Свеќичка за палење
D. Термоeлемент
ПАЛЕЊЕ НА ПЛАМЕНИКОТ
Секогаш прво палете го
пламеникот пред да ставите сад за
готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Бидете
многу внимателни кога користите
отворен оган во кујната.
Производителот одбива секаква
одговорност во случај на
злоупотреба на пламенот.
ВНИМАНИЕ! Ако нема струја,
пламеникот можете да го запалите
без електричен уред; во ваков
случај, приближете пламен до
пламеникот, свртете го
контролното копче налево на
положба за максимален проток на
гас. Држете го притиснато
контролното копче најмногу 10
секунди за да се загрее
термоелементот.
1. Притиснете го контролното копче надолу и
завртете го налево до положба за
Доколку пламеникот случајно се
изгасне, свртете го контролното
копче на позиција за исклучување
и обидете се повторно да го
запалите пламеникот после
минимум 1 минута.
максимален довод на гас (
).
2. Држете го контролното копче притиснато
околу 10 секунди или помалку. Ова ќе
овозможи загревање на термоелементот.
Ако не, доводот на гас ќе се прекине.
3. Регулирајте го пламенот откако ќе се
стабилизира.
Свеќичката се вклучува
автоматски кога ќе го вклучите
приклучокот на струја, после
монтажата или после прекин на
електричната струја. Тоа е
нормално.
Ако не можете да го запалите
пламеникот и по неколку обиди,
проверете дали круната и
капачето се правилно наместени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не држете
го копчето притиснато подолго од
15 секунди. Ако пламеникот не се
запали по 15 секунди, отпуштете
го контролното копче, свртете го
во исклучена положба и обидете
се повторно да го запалите
пламеникот по минимум 1 минута.
Површината за готвење има
вентили. Тие ја прават
регулацијата на пламенот
попрецизна.
ГАСЕЊЕ НА ПЛАМЕНИКОТ
За да го изгаснете пламенот, свртете го
копчето во положба на исклучено
.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Намалете го
или исклучете го пламенот пред
да ги тргнете тенџерињата од
пламеникот.
ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
САДОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ
ВНИМАНИЕ! Не користете леани
тави, садови од керамика, земјени
садови, плочи за скара или тостер.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ставајте
ја истата тава на два пламеника.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не ставајте
нестабилни или оштетени
тенџериња на пламеникот за да се
заштитите од преливање и
повреда.
ВНИМАНИЕ! Внимавајте дното на
тенџерињата да не стои многу
блиско до контролното копче, во
спротивно, пламенот ќе го загрее
контролното копче.
25
ВНИМАНИЕ! Погрижете се
рачките на тенџерето да не бидат
над предниот раб на плочата за
готвење.
ВНИМАНИЕ! Погрижете се
тенџерињата да бидат поставени
централно на пламеникот за да
постигнете максимална
стабилност и помала
потрошувачка на гас.
ВНИМАНИЕ! Течноста којашто
тече за време на готвењето може
да предизвика кршење на
стаклото.
ДИЈАМЕТРИ НА САДОВИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ
Користете само садови за готвење
со дијаметар кој одговара на
димензиите на пламениците.
Пламеник
Дијаметар на
садови за
готвење (mm)
Брзо
180 - 260
Полу-брзо
120 - 220
Помошно
80 - 180
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Чистете ja површината за готвење по
секоја употреба.
• Секогаш употребувајте садови за готвење
со чисто дно.
• Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз работата на
површината за готвење.
• Користете специјално средство за чистење
наменето за површини за готвење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
користете ножеви, стругалки или
слични инструменти за да ја
исчистите површината на стаклото
или помеѓу рабовите на
пламениците и на рамката (ако ги
има).
•
Измијте ги деловите од не’рѓосувачки
челик со вода, а потоа избришете ги со
мека крпа.
ДРЖАЧИ ЗА САДОВИ
Држачите за садови не се отпорни
на миење во машина за миење
садови. Тие мора да се мијат
рачно.
26
1. За полесно чистење на површината за
готвење, можете да ги извадите држачите
за садови.
Бидете многу внимателни при
враќањето на држачите за
садови за да спречите
оштетување на горниот дел на
површината за готвење.
2. Облогата од емајл понекогаш може да има
остри рабови, па бидете внимателни кога
ги миете и бришете држачите за садови.
Ако е потребно, отстранете ги
тврдокорните дамки со крем-детергент.
3. Откако ќе ги исчистите држачите за
садови, проверете дали се наместени на
точната положба.
4. За да работат пламениците правилно,
погрижете се рачките на држачите за
садови да бидат порамнети со центарот
на пламеникот вметнат во вдлабнатините
на емајлираните плочи.
ВАДЕЊЕ И СКЛОПУВАЊЕ НА ДРЖАЧИТЕ
НА ТАВАТА
По чистењето на површината за готвење,
внимавајте држачите за тави да се правилно
наместени. За да ги поставите правилно
држачите за тави.
•
ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
• Веднаш отстранете: стопена пластика,
пластична фолија, шеќер и храна со шеќер,
во спротивно, нечистотијата може да ја
оштети плочата за готвење. Внимавајте да
не се изгорите.
• Извадете ги откако апаратот е доволно
изладен: прстени од бигор, вода, дамки од
маснотии, светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за готвење со
влажна крпа и неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата за
готвење со мека крпа.
За чистење на емајлираните делови,
капакот и круната, измијте ги со топла
сапуница и исушете ги внимателно пред да
ги вратите назад.
ЧИСТЕЊЕ НА СВЕЌИЧКАТА
Оваа функција се добива преку керамичка
свеќичка за палење со метална електрода.
Секогаш држете ги овие компоненти многу
чисти за да избегнете отежнато палење и
редовно проверувајте да не се затнати
дупките од круната на пламеникот.
ПЕРИОДИЧНО ОДРЖУВАЊЕ
Повремено разговарајте со вашиот локален
сервисен центар за да ја проверат состојбата
на цревото за довод на гас и на регулаторот
на притисокот, ако го има.
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Нема искра кога се
обидувате да го вклучите
генераторот на искри.
Пламенот се гаси веднаш
по палењето.
Можна причина
Решение
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или не
е правилно поврзан.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако осигурувачот
постојано прегорува,
разговарајте со
квалификуван електричар.
Капата и круната на
пламениците не се точно
поставени.
Ставете ги капата и круната
на пламениците правилно.
Термоелементот не е
доволно загреан.
Откако ќе го запалите
пламенот, притискајте на
копчето рамномерно или
помалку од 10 секунди.
27
Проблем
Прстенот со пламен е
нерамномерен.
Можна причина
Решение
Круната на пламеникот е
затната со остатоци од
храна.
Проверете да не е затнат
вбризгувачот и да не има
остатоци од храна на
круната од пламеникот.
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАЈДЕТЕ РЕШЕНИЕ...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот продавач
или во овластениот сервисен центар.
Наведете ги податоците од плочката за
спецификации. Осигурете се дека правилно
работите со површината за готвење. Ако
неправилно сте ракувале со површината за
готвење, сервисирањето од страна на
A
сервисниот техничар или на продавачот нема
да биде бесплатно, дури и во гарантниот
период. Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на гаранцијата се
наведени во гарантниот лист.
ОБЕЗБЕДЕНИ ЕТИКЕТИ СО ПРИБОРОТ
Залепете ги лепливите етикети како што е
прикажано долу:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го на Гаранцијата и испратете го
овој дел (ако е применливо).
B. Залепете го на Гаранцијата и чувајте го
овој дел (ако е применливо).
C. Залепете го на упатството.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ДИМЕНЗИИ НА ПОВРШИНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ
28
TYPE
IP20
Широчина
590 mm
Длабочина
510 mm
ДИЈАМЕТРИ НА БАЈПАС
ПЛАМЕНИК
Ø БАЈПАС 1/100 mm
Брзо
42
Полу-брзо
32
Помошно
28
ДРУГИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ВКУПНА
МОЌНОСТ:
Оргинален
гас:
Замена за
гас:
G20 (2H) 20 mbar
7,7 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
545 g/h
Електрично
напојување:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија на
апарат:
II2H3B/P
Приклучување
на гас:
G 1/2"
Класа на
апаратот:
3
ПЛАМЕНИЦИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС G20 20 mbar
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
ПЛАМЕНИК
МИНИМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МАРКА НА ИНЈЕКТОР
Брзо
2,9
0,75
119
Полу-брзо
1,9
0,45
96
Помошно
1,0
0,33
70
ПЛАМЕНИЦИ ЗА ГАС ЗА LPG G30/G31 30/30 mbar
ПЛАМЕНИК
НОРМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЌНОСТ kW
МАРКА НА
ИНЈЕКТОР
ДОТЕК НА
НОМИНАЛЕН ГАС g/h
Брзо
2,7
0,75
86
196
Полу-брзо
1,9
0,45
71
138
Помошно
1,0
0,33
50
73
29
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ СПОРЕД EU 66/2014
Идентификација на модел
ZGO62414BA
Вид плоча за готвење
Вградна
површина за
готвење
Број на пламеници
Енергетска ефикасност на
пламеник
(EE gas burner)
4
Лев заден - Полубрз
59.1%
Десен заден - Полубрз
59.1%
Десен преден - Помошен
не е применливо
Лев преден - Брз
52.0%
Енергетска ефикасност на
површина за готвење на гас
(EE gas hob)
56.7%
EN 30-2-1: Куќни апарати за готвење на гас - Дел 2-1: Рационално користење енергија - Општо
ШТЕДЕЊЕ ЕНЕРГИЈА
• Пред употреба, проверете дали пламениците и држачите за тавите се правилно склопени.
• Користете само садови за готвење со дијаметар кој одговара на димензиите на
пламениците.
• Ставете го тенџерото на централниот дел од пламеникот.
• Кога ќе ја загреете водата, користете само онолку колку што Ви е потребно.
• Ако е можно, секогаш ставајте капак на садот за готвење.
• Кога течноста ќе почне да врие, намалете го пламенот за да крчка течноста.
• Ако е можно, користете лонец на пареа. Видете во неговото упатство за користење.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
30
*
31
867345782-C-342019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising