Zanussi | ZGO62414BA | User manual | ZANUSSI ZGO62414BA Ръководство за употреба

ZANUSSI ZGO62414BA Ръководство за употреба
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGO62414BA
BG Ръководство за употреба
Плоча
BG
HR
CZ
RO
TR
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА И ХОРАТА С
ОГРАНИЧЕНИ СПОСОБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части са
горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•
2
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не използвайте уреда с външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без надзор,
може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,
а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с
капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да
бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва да
се наблюдава постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй
като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е свързан
директно към електрическата мрежа с помощта на
съединителна кутия, премахнете предпазителя, за да
изключите уреда от електрическата мрежа. В противен
случай се свържете с оторизирания сервизен център.
В случай на счупване на стъкления котлон:
– незабавно изключете всички горелки и всички
електрически нагревателни елементи и изолирайте
уреда от захранването,
– не докосвайте повърхността на уреда,
– не използвайте уреда.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервиз или лица
със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
Там, където уредът е свързан директно към
захранването, се изисква изолиращ ключ за всички
полюси с контактен интервал. Трябва да се гарантира
пълното изключване в съответствие с условията,
3
•
•
посочени в категория на свръхнапрежение III. В това
число не влиза заземяващият кабел.
Когато полагате захранващия кабел, уверете се, че
кабелът не идва в директен контакт (примерно
използване на изолиращи втулки) с части, които могат да
достигнат температури от повече от 50°C над
температурата на помещението.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за котлони
разработени от производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за котлони
вградени в уреда. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред е подходящ за следните пазари:
BG HR CZ RO TR
•
ИНСТАЛИРАНЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
на уреда и горния шкаф е достатъчно за
вентилиране.
Дъното на уреда може да се нагорещи.
Уверете се, че монтирате негорим
разделителен панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте наранен
уред.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и устройства.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите издуване
поради влага.
Предпазвайте долната част на уреда от
пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до врата или
под прозорец. Така ще предотвратите
падането на горещи готварски съдове от
уреда, когато се отвори вратата или
прозорецът.
Ако уредът е монтиран над шкафове,
уверете се, че разстоянието между дъното
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се извършат
от квалифициран електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие, уверете се,
че уредът е изключен от
електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на табелката с
технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели (ако са
налични) могат да доведат до
пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите кабели да
се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита от
токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела (ако е
наличен) не се докосват до нагорещения
уред или горещи съдове за готвене, когато
включите уреда в близките контакти.
Не зползвайте разклонители или адаптери
с много входове.
Не повреждайте захранващия щепсел (ако
е наличен) и захранващия кабел. Свържете
се с нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на повреден
захранващ кабел.
Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде затегната
по такъв начин, че да не може да се
отстрани без инструменти.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не свързвайте
захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Използвайте само правилни устройства за
изолация: предпазни прекъсвачи на
мрежата, предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и контактори за
утечка на заземяването.
Електрическата инсталация трябва да има
изолиращо устройство, което ви позволява
да изключите уреда от ел. мрежата при
всички полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне на
контакта минимум 3 мм.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГАЗ
• Всички газови връзки трябва да бъдат
извършени от квалифицирано лице.
• Преди монтажа се уверете, че настройките
(тип и налягане на газта) и регулирането на
уреда са съвместими с местните условия
на газоподаване.
• Уверете се, че има циркулация на въздух
около уреда.
• Информацията за газоподаване можете да
видите върху табелката с данни.
• Този уред не е свързан към устройство за
отвеждане на продуктите от горенето.
Свържете уреда съобразно текущите
разпоредби за инсталиране. Внимавайте
за изискванията относно правилната
вентилация.
ИЗПОЛЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки, етикети и
защитно фолио (ако е приложимо) преди
първа употреба.
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението на
уреда.
Уверете се, че вентилационните отвори не
са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
Настройте зоната за готвене на „изкл.
“ след всяка употреба.
Не поставяйте прибори или капаци от
тигани и тенджери върху зоните за готвене.
Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце или
ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Когато поставяте храна в горещо олио,
може да пръска.
ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар
или експлозия
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло могат да
предизвикат възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените предмети
далеч от мазнини или масло, когато
готвите с тях.
Парите, които се освобождават от много
нагорещеното масло, могат да причинят
спонтанно запалване.
Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да причини
пожар при по-ниски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда
в уреда.
•
•
Не оставяйте горещи готварски съдове
върху командното табло.
Не оставяйте готварските съдове да врят
на сухо.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не позволявайте върху уреда да падат
предмети или готварски съдове.
Повърхността може да се повреди.
Не активирайте зоните за готвене при
празни готварски съдове или ако няма
готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио върху
уреда.
Съдове за готвене от чугун, алуминий или
с повредено дъно, могат да надраскат
стъклото/стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре, когато
трябва да ги преместите по плочата за
готвене.
Използвайте само стабилен готварски съд
с правилната форма и диаметър, по-голям
от размерите на горелките.
Уверете се, че готварския съд е централно
позициониран върху горелките.
Уверете се, че не излиза пламък, когато
бързо превъртите ключа от максимално на
минимално положение.
Използвайте само аксесоарите, доставени
заедно с уреда.
Не инсталирайте разпределител за
пламъка върху горелките.
Използването на уред за готвене с газ води
до отделяне на топлина и влага в
помещението. Осигурете добра
вентилация в помещението, в което ще
бъде инсталиран уредът.
Продължителното и интензивно
използване на уреда може да изисква
допълнителна вентилация, например
отварянето на прозорец, или по-ефективна
вентилация, например увеличаване на
механичната вентилация, където е
възможно.
Този уред е предназначен само за готвене.
Той не трябва да бъде използван за
никакви други цели, например отопление
на помещения.
Не изсипвайте кисели течности като
например оцет, лимонов сок или препарат
за отстраняване на котлен камък върху
плочата. Те могат да причинят матови
петна.
•
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва влияние
върху работата на уреда.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Не премахвайте
бутоните, ключовете или
уплътненията от командното
табло. Може да влезе вода в
уреда и да причини щети.
•
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да се
охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата ел.
мрежа преди начало на поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна струя
или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
Не почиствайте горелките в съдомиялна
машина.
ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уредът, свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални резервни
части.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
•
Свържете се с общинските власти за
информация за това как да изхвърлите
уреда правилно.
Изключете уреда от електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в близост
до уреда и го изхвърлете.
Смачкайте външните тръби за газ.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ПРЕДИ МОНТАЖА
Преди да инсталирате плочата, по-долу
запишете информацията от табелката с
данни. Табелката с основните данни е
разположена в долната част на плочата.
Модел .......................................
6
Номер на продукт
(PNC) .........................................
Сериен номер ...........................
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГАЗ
ВНИМАНИЕ! Следните
инструкции за инсталиране,
свързване и поддръжка трябва да
бъдат извършени от
квалифициран персонал, в
съответствие с действащата
нормативна уредба и стандарти.
Изберете твърди връзки или използвайте
гъвкава тръба с покритие от неръждаема
стомана в съответствие с действащата
нормативна уредба. Ако използвате гъвкави
метални тръби, внимавайте да не се допират
до движещи се части и да не бъдат усукани.
Внимавайте също така, когато плочата се
поставя заедно с фурна.
Уверете се, че налягането на
подаването на газ към уреда
отговаря на препоръчителните
стойности. Подвижното свързване
е фиксирано към общата рампа
посредством резбована гайка G
1/2". Завинтете частите без да
използвате прекомерна сила,
насочете връзката в необходимата
посока и затегнете.
A
B C
A. Край на вала с гайка
B. Шайба, доставена с уреда
C. Коляно, доставено с уреда
ВНИМАНИЕ! Важно е да
монтирате коляното правилно.
Уверете се, че рамото е от края на
шиша. След това го монтирайте
върху свързващата тръба на
плота. Неправилният монтаж може
да доведе до изтичане на газ.
Втечнен газ
Използвайте гумения държач за тръба за
втечнен газ. Винаги използвайте уплътнителя.
След това продължете свързването с газ.
Гъвкавата тръба е готова за използване,
когато:
• не може да се нагрее повече от стайната
температура или над 30°C;
• не е по-дълга от 1500 мм;
• няма никакви стеснени места;
• не е подложена на опъване или усукване;
• не се допира до режещи краища или ъгли;
• може да бъде прегледана лесно, за да се
провери нейното състояние.
Контролът за опазването на гъвкавата тръба
се състои в проверка дали:
• по нея няма пукнатини, резки или белези
от горене, както в двата края, така и по
цялата й дължина;
• материалът не е втвърден, а показва
съответната си еластичност;
• затягащите скоби не са ръждясали;
• срокът на годност не изтича скоро.
Ако се наблюдават един или повече дефекти,
не поправяйте тръбата, а я сменете.
ВНИМАНИЕ! След приключване
на монтажа проверете дали
уплътнението на всяка тръба е
поставено правилно. Използвайте
сапунен разтвор, а не огън!
СМЯНА НА ДЮЗИТЕ
1. Свалете поставките за съдове.
2. Свалете капачките и короните на
горелките.
3. С гаечен ключ 7 свалете дюзите и ги
заменете с подходящи такива за типа газ,
който се използва (вижте таблицата в
глава "Технически данни").
4. Сглобете частите, като изпълните същата
процедура в обратен ред.
5. Сменете табелката с данни (намира се в
близост до газоснабдителната тръба) с
тази за съответния нов тип подаване на
газ. Можете да намерите тази табелка в
опаковката, доставена с уреда.
Ако налягането на газоподаването се променя
или е различно от необходимото налягане, е
необходимо да монтирате подходящ
регулатор на налягане на газоснабдителната
тръба.
7
РЕГУЛИРАНЕ НА МИНИМАЛНО НИВО
За да регулирате минималното ниво на
горелките:
1. Запалете горелката.
2. Завъртете ключа на минимално
положение.
3. Извадете копчето .
4. С тънка отверка нагласете позицията на
винта на байпаса (A).
•
Уверете се, че сте свързали
синият неутрален кабел към
клемата с буква "N" върху нея.
Свържете кафявият (или черен)
фазов кабел към клемата, върху
която има буква „L”. Винаги
поддържайте фазовия кабел
свързан.
A
5. Ако преминавате:
• от природен газ G20 20 мбар към
втечнен газ, затегнете напълно винта
на байпаса.
• втечнен газ към природен газ G20 20
милибар, развийте винта на байпаса на
около 1/4 оборот.
СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ
За да замените свързващия кабел,
използвайте само специалния кабел или негов
еквивалент. Видът кабел е: H03V2V2-F T90.
Уверете се, че сечението на кабела е
подходящо за напрежението и работната
температура. Жълтият/зеленият заземителен
проводник трябва да бъде приблизително с 2
см по-дълъг от кафявия (или черен)
проводник на фазата.
МОНТАЖ
1.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че не
излиза пламък, когато бързо
превъртите ключа от максимално
на минимално положение.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА
• Уверете се, че номиналното напрежение и
типът на захранването на табелката с
данни отговарят на напрежението и
захранването на местното
електроснабдяване.
• Този уред е снабден със захранващ кабел.
Той трябва да е снабден с подходящ
щепсел, който да издържа натоварването,
показано на табелката с данни. Уверете се,
че сте монтирали щепсела в подходящ
контакт.
• Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
• Уверете се, че щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
• Съществува риск от пожар, когато уредът е
свързан с удължител, адаптер или
разклонител. Уверете се, че заземяващата
връзка отговаря на стандартите и
наредбите.
8
Не позволявайте захранващият кабел да
достигне температура повече от 90° C.
2.
3.
7.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Монтирайте
уреда само върху работен плот с
равна и гладка повърхност.
4.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
Панелът, монтиран под плочата трябва да се
отстранява лесно и да бъде оставен лесен
достъп, в случай че се наложи техническо
обслужване.
Кухненски шкаф с вратичка
5.
min 6 mm
6.
A
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
B
A. Предоставено уплътнение
B. Предоставени скоби
A. Сменяем панел
B. Място за връзките
Кухненски шкаф с фурна
Електрическите свързвания на плочата и
фурната трябва да бъдат монтирани отделно
с цел безопасност, както и лесно
отстраняване на фурната от блока.
9
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ
2
1
1 Бързонагряваща горелка
2 Среднонагряваща горелка
3
3 Спомагателна горелка
4 Копчета за управление
4
КРЪГОВ РЕГУЛАТОР
Символ
Символ
Описание
Описание
минимално подаване на
газ
няма подаване на газ /
изключено положение
положение за запалване /
максимално подаване на
газ
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ГОРЕЛКАТА
A
B
C
D
A. Капачка на горелката
10
B. Корона на горелката
C. Запалителна свещ
D. Термодвойка
ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА
Винаги запалвайте горелката,
преди да поставите готварския
съд върху нея.
ВНИМАНИЕ! Бъдете много
внимателни, когато използвате
открит огън в кухненска среда.
Производителят не носи
отговорност в случай на
неправилно използване на
пламъка.
1. Натиснете ключа за управление надолу и
го завъртете обратно на часовниковата
стрелка до позиция за максимално
подаване на газ (
).
2. Оставете ключа за управление натиснат
за 10 или по-малко секунди. Това
позволява на термодвойката да загрее.
Ако това не стане, подаването на газ е
прекъснато.
3. Регулирайте пламъка, след като се
нормализира.
Ако след няколко опита горелката
не се запали, проверете дали
короната на горелката и нейната
капачка са в правилни позиции.
ВНИМАНИЕ! Не дръжте ключа за
управление натиснат повече от 15
секунди. Ако горелката не се
запали и след 15 секунди,
отпуснете ключа за управление,
завъртете го на положение
"изключено" и опитайте да
запалите горелката отново след
най-малко 1 минута.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случай на
липса на електричество, можете
да запалите горелката без
електрическото устройство; в този
случай, подайте пламък към
горелката, завъртете ключа за
управление обратно на
часовниковата стрелка до
положение на максимално
подаване на газ и го натиснете
надолу. Задръжте ключа за
управление натиснат за точно или
по-малко от 10 секунди, за да се
загрее термодвойката.
Ако горелката случайно загасне,
завъртете ключа за управление на
положение "изключено" и опитайте
да запалите горелката отново
след най-малко 1 минута.
Генераторът на искра може да
стартира автоматично, когато го
включите към
електрозахранването, след
монтиране или прекъсване на
тока. Това е нормално.
Плочата е снабдена с регулиращи
вентили. Те правят регулацията на
пламъка по-прецизна.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА
За да изгасите пламъка, завъртете бутона на
изключена позиция
.
ВНИМАНИЕ! Винаги намалявайте
или изключвайте пламъка, преди
да свалите съдовете от горелката.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте тигани от стеатит,
глинени или керамични съдове,
съдове за грил или тостер.
ВНИМАНИЕ! Не поставяйте един
и същ тиган на две горелки.
11
ВНИМАНИЕ! Не поставяйте
нестабилни или повредени съдове
върху горелките, за да
предотвратите разливане и
нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се,
че дъната на съдовете не са
твърде близо до дръжката за
управление, в противен случай
пламъкът ще я нагрее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Разливането
на течности по време на готвене
може да доведе до счупване на
стъклото.
ДИАМЕТЪР НА ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ
Използвайте само готварски
съдове с диаметър, подходящ за
размера на горелките.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се,
че дръжките на съдовете не са
над предния ръб на горелката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се,
че дръжките са централно
разположени върху горелката, за
да се постигне максимална
стабилност и по-ниска консумация
на газ.
Горелка
Диаметър на го‐
тварски съдове
(мм)
Бърза
180 - 260
Среднонагряваща
120 - 220
Спомагателна
80 - 180
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
• Почиствайте плочата след всяка употреба.
• Винаги използвайте готварски съдове с
почистено дъно.
• Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
• Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за повърхността
на плочата.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
ножове, стъргалки или подобни
инструменти за почистване на
повърхността от стъкло или между
краищата на горелките и рамката
(ако е приложимо).
•
12
Измийте с вода елементите от неръждаема
стомана и след това подсушете с мека
кърпа.
ПОСТАВКИ ЗА СЪДОВЕ
Поставките за съдовете не са
устойчиви на миене в съдомиялна
машина. Те трябва да се измиват
на ръка.
1. За по-лесно почистване на основата
можете да отстраните поставките за
съдове.
Когато подменяте поставките
за съдове, внимавайте да не
допуснете повреди върху
основата.
2. Емайлираното покритие понякога може да
има груби ръбове, затова внимавайте
когато миете и подсушавате поставките за
съдове ръчно. Ако е необходимо,
премахнете упоритите петна, като
използвате кремообразен почистващ
препарат.
3. След като почистите поставките за
съдове, уверете се, че те са в точната
позиция.
4. За да може горелката да работи правилно,
се уверете, че рамената на поставките за
съдове се намират в центъра на горелката
вградена в кътчетата на емайлираните
плочи.
ПРЕМАХВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА
ПОСТАВКИТЕ ЗА СЪДОВЕ
След почистване на плочата се погрижете
поставките за съдове да бъдат поставени
правилно. За да поставите дадена поставка за
съд правилно.
ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЧАТА
• Отстранявайте незабавно: разтопена
пластмаса, пластмасово фолио, захар и
храна със захар, в противен случай
замърсяването може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.
• Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от варовик,
•
вода, петна от мазнина, лъскави
металически обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко почистващ
препарат. След почистване подсушете
плочата с мека кърпа.
За да почистите емайлираните части,
короните и горелките, измийте ги с топла
сапунена вода и ги подсушете внимателно
преди да ги поставите обратно.
ПОЧИСТВАНЕ НА СВЕЩИТЕ ЗА
ЗАПАЛВАНЕ
Тази функция се получава чрез керамична
запалителна свещ с метален електрод.
Поддържайте тези компоненти добре
почистени, за да избегнете трудности при
запалването, и проверявайте дали не са
запушени отворите на короните на горелките.
ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА
Периодично искайте от местния оторизиран
сервизен център да проверява състоянието
на газоснабдителната тръба и на регулатора
на налягането, ако такъв е поставен.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Няма искра, когато опитате
да активирате генератора
за искри.
Пламъкът изгасва веднага
след запалване.
Възможна причина
Отстраняване
Плочата не е свързана към
електрозахранването или е
свързана неправилно.
Проверете дали плочата е
свързана правилно към
електрозахранването.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Капачката и короната на го‐
релката са поставени не‐
правилно.
Поставете капачката и ко‐
роната на горелката пра‐
вилно.
Термодвойката не се е под‐
гряла достатъчно.
След запалване на пламъка
задръжте ключа натиснат
за точно или по-малко от 10
секунди.
13
Проблем
Възможна причина
Пръстенът от пламък е не‐
равномерен.
Короната на горелката е за‐
пушена с остатъци от хра‐
на.
АКО НЕ ОТКРИВАТЕ РЕШЕНИЕ...
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към търговеца си
или към упълномощен сервизен център.
Съобщете данните от табелката с данни.
Уверете се, че управлявате котлонът
правилно. В противен случай, посещението на
сервизния специалист или на продавача няма
да бъде безплатно, също и през гаранционния
A
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
Проверете дали дюзата не
е запушена и дали короната
на горелката е чиста.
срок. В гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
ПРЕДОСТАВЕНИ ЕТИКЕТИ С ЧАНТАТА С
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Прикрепете залепващите етикети, както е
указано по-долу:
B
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го върху гаранционната карта и
изпратете тази част (ако е приложимо).
B. Залепете го върху гаранционната карта и
запазете тази част (ако е приложимо).
C. Залепете го върху книжката с
инструкциите.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
РАЗМЕРИ НА ПЛОЧАТА
14
Отстраняване
Ширина
590 мм
Дълбочина
510 мм
ДИАМЕТРИ НА БАЙПАСА
ГОРЕЛКА
Ø БАЙПАС 1/100 мм
Бърза
42
Среднонагряваща
32
Спомагателна
28
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Първонача‐
лен газ:
ОБЩА МОЩ‐
НОСТ:
Смяна на
газ:
G20 (2H) 20 mbar
7,7 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
545 g/h
Електрозах‐
ранване:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категория на
уреда:
II2H3B/P
Свързване
към източник
на газ:
G 1/2"
Клас на уреда:
3
ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ G20 20 МИЛИБАР
НОРМАЛНА МОЩ‐
НОСТ kW
ГОРЕЛКА
МИНИМАЛНА МОЩ‐
НОСТ kW
ИНЖЕКТОРНО ОБОЗ‐
НАЧЕНИЕ
Бърза
2,9
0,75
119
Среднонагряваща
1,9
0,45
96
Спомагателна
1,0
0,33
70
ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ ЗА ВТЕЧНЕН ГАЗ ПРОПАН G30/G31 30/30 МИЛИБАР
ГОРЕЛКА
НОРМАЛНА
МОЩНОСТ kW
МИНИМАЛНА
МОЩНОСТ kW
ИНЖЕКТОРНО НОМИНАЛЕН ГАЗОВ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПОТОК г/ч
Бърза
2,7
0,75
86
196
Среднонагря‐
ваща
1,9
0,45
71
138
Спомагател‐
на
1,0
0,33
50
73
15
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА СПОРЕД ЕС 66/2014
Идентификация на модела
ZGO62414BA
Тип готв. плот
Вграден плот
Брой газови горелки
4
Енергийна ефективност на газова
горелка
(EE gas burner)
Задна лява - Среднонагряваща
59.1%
Задна дясна - Среднонагрява‐
ща
59.1%
Предна дясна - Спомагателна
не е приложимо
Предна лява - Бързозагряваща
52.0%
Енергийна ефективност на газов
котлон
(EE gas hob)
56.7%
EN 30-2-1: Битови готварски уреди работещи на газ - Част 2-1: Рационална експлоатация на
енергия - Основно
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
• Преди употреба, уверете се, че горелките и подставките на тигана са сглобени правилно.
• Използвайте само готварски съдове с диаметър, подходящ за размера на горелките.
• Централизирайте пота върху горелката.
• Когато загрявате вода използвайте само количеството което ви трябва.
• Ако е възможно, винаги поставяйте капак на готварските съдове.
• Когато течността заври, загасете пламъка, за да оставите течността да ври на тих огън.
• Ако е възможно използвайте тенджера под налягане. Вижте ръководството и за употреба.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
изхвърляйте уредите, означени със символаl
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
16
*
17
18
19
867345780-C-342019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising