IKEA | LAGAN-N | User manual | IKEA LAGAN-N Használati utasítás

IKEA LAGAN-N Használati utasítás
LAGAN
HU
HU
MAGYAR
Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok teljes listáját és a kapcsolódó
nemzeti telefonszámokat jelen útmutató utolsó oldalán olvashatja.
HU MAGYAR
NYELV
ORSZÁG
4
4
MAGYAR
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Termékleírás
Napi használat
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
4
6
9
11
11
13
13
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Elektromos csatlakoztatás
Gázcsatlakoztatás
Energiahatékonyság
Környezetvédelmi tudnivalók
IKEA GARANCIA
14
15
17
18
20
21
21
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a
gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen
az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A
készülék elérhető részei forróak.
MAGYAR
•
•
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön
távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy
zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket tartsa
folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit a
főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
Amennyiben a készüléket közvetlenül ráköti a
tápfeszültségre, egy minden érintkezőt bontó kapcsoló
szükséges, melynél az érintkezők között légrés található. A
teljes leválasztásnak biztosítania kell a túlfeszültség elleni
védelem III. kategóriájának való megfelelést. A földelő
vezeték nem tartozik ide.
6
MAGYAR
•
•
A tápkábel vezetésekor gondoskodjon arról (például
szigetelőköpeny segítségével), hogy a kábel ne kerüljön
közvetlen érintkezésbe olyan alkatrészekkel, melyek
hőmérséklete több, mint 50 °C-kal meghaladhatja a
szobahőmérsékletet.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
feljogosított szerelőnek kell
üzembe helyezni.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen.
• Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az
ajtó vagy ablak kinyitásával leverje a
forró főzőedényt a készülékről.
• Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között.
• A készülék alja forróvá válhat. Építsen
be egy nem éghető elválasztó lapot a
készülék alá, hogy az aljához való
hozzáférést megakadályozza.
Olvassa el az Összeszerelési utasítást.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást
feljogosított szerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e
választva az elektromos hálózatról.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A hálózati
vezeték dugója (ha van) és a konnektor
közötti gyenge vagy rossz érintkezés
miatt a csatlakozás túlságosan
felforrósodhat.
• Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
7
MAGYAR
• Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
• Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.
• Használjon feszültségmentesítő bilincset
a vezetékhez.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket a
közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizünkhöz vagy egy
villanyszerelőhöz.
• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
• Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
• A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne
vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-
es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Gázcsatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
• Minden gázcsatlakoztatást feljogosított
szerelőnek kell elvégeznie.
• Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a helyi
szolgáltatási feltételek (gáztípus és
gáznyomás) valamint a készülék
beállítása összhangban van-e
egymással.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
• A gázellátásra vonatkozó adatok az
adattáblán találhatóak.
• A készülék nem csatlakozik égéstermékelvezető eszközhöz. A készüléket a
hatályos telepítési szabályoknak
megfelelően csatlakoztassa. Ügyeljen a
megfelelő szellőzésre vonatkozó
követelmények betartására.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés- és áramütésveszély.
• Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
• Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
8
MAGYAR
• Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
• Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy
olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol
a nyílt lángot és a forró tárgyakat.
• A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
• Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat
a készülékbe, annak közelébe, illetve
annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
• Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
• Ne tegyen alufóliát a készülékre.
• Kizárólag stabil főzőedényt használjon,
melynek formája megfelelő, átmérője
pedig meghaladja az égők méretét.
• Ellenőrizze, hogy a főzőedények
központosan helyezkednek-e el az
égőkön.
• A készülék szélein túlnyúló, nagy
edényeket ne használjon. Ezzel kárt
tehet a munkalap felületében.
• Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki
a nagylángról kislángra való gyors
átváltásnál.
• Csak a készülékhez mellékelt
tartozékokat használja.
• Ne helyezzen lángelosztót az égőre.
• A gáz főzőlap/sütő használatakor hő és
nedvesség keletkezik. A készüléket jó
szellőzéssel rendelkező helyiségben
helyezze üzembe.
• A készülék intenzív és hosszabb idejű
használatakor kiegészítő szellőztetésre,
például ablaknyitásra vagy
hatékonyabb szellőztetésre, azaz a
páraelszívó nagyobb fokozatra
állítására is szükség lehet.
• A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra,
például helyiség fűtésére használni.
• Ne hagyja, hogy savas folyadék –
például ecet, citromlé vagy
vízkőoldószer – érjen a főzőlaphoz. Ez
matt foltokat okozhat.
• A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a készülék
teljesítményére.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Ne távolítsa
el a gombokat és tömítéseket a
kezelőpanelről. Máskülönben a
víz bejuthat a készülékbe, és
meghibásodást okozhat.
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.
• Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
• Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
• Az égőket tilos mosogatógépben
tisztítani.
9
MAGYAR
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Ártalmatlanítás
• A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
• A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.
• Lapítsa ki a külső gázvezetékeket.
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
üzembe helyezését,
csatlakoztatását vagy javítását
képesített szakembernek kell
elvégeznie, a vonatkozó
gáznormák betartásával.
Kizárólag a termékkel együtt
biztosított alkatrészeket
használjon. Csak eredeti
cserealkatrészeket használjon.
A gyártó nem visel felelősséget személyek
és háziállatok olyan sérüléseiért, illetve a
vagyontárgyakat ért olyan károkért,
amelyeket az alábbi követelmények
betartásának elmulasztása idézett elő.
VIGYÁZAT! Az üzembe
helyezéskor kövesse a Szerelési
utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS! Az üzembe
helyezési folyamatnak be kell
tartania a használat helye
szerinti ország hatályos
törvényeit, jogszabályait,
előírásait és szabványait,
elektromos biztonsági szabályait
és rendelkezéseit, előírásszerű
újrahasznosítását.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a
helyi szolgáltatási feltételek
(gáztípus és gáznyomás) és a
készülék beállítása összhangban
van-e egymással, mielőtt
folytatná az üzembe helyezést.
A készülék beállítási paraméterei
fel vannak tüntetve az
adattáblán (lásd a Műszaki
adatok c. fejezetet).
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
kötelező földelni.
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos
áramütés veszélye!
• A hálózati csatlakozó áram alatt áll.
• Feszültségmentesítse a hálózati
csatlakozót.
• Ha a villásdugó lazán vagy nem
megfelelően van bedugva a
MAGYAR
10
konnektorba, túlmelegedhet a
csatlakozó.
• Ügyeljen arra, hogy a bilincses
csatlakozások beszerelése helyes
legyen.
• Használjon feszültségmentesítő bilincset
a vezeték rögzítéséhez.
A más készülékektől és
bútoroktól mért minimális
távolságot be kell tartani a
Szerelési útmutató alapján.
A kivágás éle és az oldalfal közötti
minimális betartandó távolságnak 100 mm
értékűnek kell lennie.
Ha nincs sütő a főzőlap alatt, illesszen be
egy elválasztólapot a főzőlap aljától
minimum 5 mm távolságra.
A készülékhez mellékelt tasakban található,
megfelelő tömítőanyag segítségével védje
a munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen. Hézagmentes tömítést alakítson ki a
készülék és a munkalap között. A készülék
és a munkalap közé nem szabad szilikonos
tömítőmasszát tenni. Ne telepítse a
készüléket ajtó mellé vagy ablak alá.
Máskülönben a forró főzőedényeket
leverheti az edénytartókról.
min.
18 mm
min. 500 mm
594 mm
470±1
mm
510 mm
min.
20 mm
0 mm
550±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Az üzembe helyezésre vonatkozó további
információkért olvassa el a Szerelési
utasításokat.
MAGYAR
11
Termékleírás
Főzőfelület elrendezése
5
6
7
8
4
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kisegítő égő
Erős égő
Normál égő
Normál égő
Normál égő szabályozógombja
Normál égő szabályozógombja
Erős égő szabályozógombja
Kisegítő égő szabályozógombja
Levehető edénytartók
9
Égőszabályozó gomb
Az égő/égők szabályozógombjai a főzőlap
jobb oldalán találhatók.
Szimbólum
Leírás
maximális gázellátás /
gyújtási beállítás
minimális gázellátás
az égő helyzetének megjelenítése
Szimbólum
Leírás
nincs gázellátás / „ki” állás
Napi használat
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A gázégő begyújtása
Az égőt mindig a lábasok vagy
fazekak elhelyezése előtt gyújtsa
be.
MAGYAR
12
Az égő begyújtása:
1. Nyomja be a szabályozógombot, és
forgassa el az óramutató járásával
ellentétes irányban a jelzésű
maximális állásba.
2. Tartsa kb. 5 másodpercen át benyomva
a szabályozógombot. Ennyi idő
szükséges, hogy a hőérzékelő
felmelegedjen, és a biztonsági eszköz
kikapcsoljon. Ha nem tartja benyomva a
gombot, a gázellátás megszakad.
3. Amikor begyújtja a lángot, azt be is
állíthatja.
Ha az égő néhány kísérlet után
nem gyullad meg, ellenőrizze,
hogy az égő koronája és fedele
megfelelő helyzetben van-e.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Égőfedél
Égőkorona
Gyújtógyertya
Fúvóka
Hőérzékelő
FIGYELMEZTETÉS! Ne tartsa a
szabályozógombot 15
másodpercnél tovább
benyomva. Ha az égő 15
másodperc elteltével sem gyullad
be, engedje fel a
szabályozógombot, forgassa ki
állásba, és várjon legalább 1
percet, mielőtt újra megpróbálná
begyújtani az égőt.
Amennyiben nincs elektromos
áram, begyújthatja az égőt az
elektromos szikragyújtó nélkül is.
Ilyen esetben vigye a lángot az
égő közelébe, nyomja be a
megfelelő gombot, és forgassa
az óramutató járásával
ellentétes irányba, a maximális
gáznyitás állásba.
FIGYELMEZTETÉS! Ha a
konyhában nyílt lángot használ,
legyen körültekintő. Nyílt láng
helytelen használata esetén a
gyártó minden felelősséget
elhárít.
Ha az égő véletlenül kialszik,
forgassa a szabályozógombot
kikapcsolt állásba, és várjon
legalább 1 percet, mielőtt újra
megpróbálná begyújtani az
égőt.
A szikragyújtó automatikusan
elindulhat, amikor az elektromos
hálózat főkapcsolóját
felkapcsolja a készülék
beszerelése vagy egy
áramkimaradás után.
MAGYAR
13
FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt az
edényt az égőről levenné, a
lángot mindig vegye lejjebb,
vagy kapcsolja le.
A főzőlapot progresszív
szelepekkel szállítják. Ezek
precízebbé teszik a láng
szabályozását.
Az égő kikapcsolása
A gázellátás megszakításához a megfelelő
szabályozógombot forgassa el a
jelre.
Hasznos tanácsok és javaslatok
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Égőfej
A főzőedény átmérője
Olyan lábasokat és fazekakat használjon,
melyek alja megfelel a használt égő
méretének.
Égőfej
Bal első
(erős)
A főzőedény A főzőedény
minimális át- maximális átmérője
mérője
180
260
A főzőedény A főzőedény
minimális át- maximális átmérője
mérője
Jobb első
(kiegészítő)
80
180
Bal hátsó
(normál)
120
220
Jobb hátsó
(normál)
120
220
A főzőedény alja legyen minél vastagabb
és laposabb.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Általános tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS! Tisztítás előtt
kapcsolja ki a készüléket, és
hagyja lehűlni.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon gőzös vagy nagy
nyomású tisztítógépet a készülék
tisztításához.
FIGYELMEZTETÉS! Ne
használjon súroló tisztítót, pl. acél
súrolópárnát vagy savat. Ezek
megrongálhatják a készüléket.
Az ételmaradványok eltávolításához a
zománcozott részeket, a fedeleket és a
koronákat meleg szappanos vízzel tisztítsa
meg.
A rozsdamentes acél részeket mossa le
vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.
Ez a modell elektromos szikragyújtással van
ellátva. A szikragyújtással kapcsolatos
problémák kiküszöbölésére tartsa tisztán az
MAGYAR
14
elektródával rendelkező kerámia
„gyertyát”.
Az edénytartók nem tisztíthatók
mosogatógépben. Ezeket kézzel
mossa el, majd puha törlőruhával
törölje szárazra. A tisztítás után
ellenőrizze, hogy az edénytartók
megfelelően vannak-e
elhelyezve.
A fő gázvezeték és a
nyomásszabályzó állapotának
ellenőrzéséhez forduljon a
márkaszervizhez. Ez a
szolgáltatás nem díjmentes.
Tisztítás után puha ruhával törölje szárazra.
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mit tegyek, ha...
Jelenség
A gáz begyújtásakor nincs
szikra.
Lehetséges ok
Javítási mód
Nincs elektromos tápellátás.
Ellenőrizze, hogy a készülék
be van-e dugva a konnektorba, és az áramforrás be
van-e kapcsolva.
Nincs elektromos tápellátás.
Ellenőrizze a ház elektromos
rendszerének biztosítékait.
Az égőfedél és a korona
helytelenül illeszkedik.
Ellenőrizze, hogy az égőfedél és a korona elhelyezése
megfelelő-e.
Begyújtás után azonnal kial- A hőérzékelő nem melegszik A láng begyulladása után
szik a láng.
fel eléggé.
még kb. 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot.
A gázégő koronáján nem
egyenletes a láng.
Az égőkoronát ételmaradványok zárják el.
Ha hiba történik, először próbálja meg
saját maga megoldani a problémát. Ha
nem talál egyedül megoldást a
problémára, forduljon az IKEA áruház
ügyfélszolgálatához. Az IKEA által
jóváhagyott kapcsolattartók teljes listája a
kézikönyv végén található.
Ellenőrizze, hogy a főfúvókát
és az égőkoronát nem tömítették-e el ételmaradványok.
MAGYAR
15
Ha a készüléket nem
megfelelően üzemeltette vagy
nem feljogosított szerelő helyezte
üzembe, az ügyfélszolgálat
szerelőjének kiszállása és
munkavégzése nem lesz
ingyenes, még a garanciális
időszakban sem.
Műszaki adatok
Egyéb műszaki adatok
Főzőlap méretei
Szélesség
594 mm
Mélység
510 mm
Beépített magasság
44 mm
Készülék osztály: 3
Készülék kategória: II2HS3B/P
A készülék gázellátása: Ez a készülék nem üzemel a
meglévő gázbeállításokkal, ha
Magyarországon helyezik
üzembe. Ezért lényeges, hogy a
készülék csatlakoztatása előtt a
használt gáztípusnak
megfelelően módosítsa a
fúvókákat az alábbi táblázat
szerint.
ÖSSZTELJESÍTMÉNY
Gázcsere:
Gázcsatlakoztatás:
Égőtípus
G20 (2H) 25 mbar = 7.8 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 567 g/óra
G25.1 (2HS) 25 mbar = 7.7 kW
R 1/2"
Csökkentett by-pass megFúvóka jelölé- Névleges tel- Névleges hoteljesítmény kerülő vezese
jesítmény kW
zam g/h
kW
ték
G20 25 mbar
MAGYAR
Égőtípus
16
Csökkentett by-pass megFúvóka jelölé- Névleges tel- Névleges hoteljesítmény kerülő vezese
jesítmény kW
zam g/h
kW
ték
Erős (nagy)
113
3.0
-
0.75
40
Normál (közepes)
92
1.9
-
0.45
30
Kisegítő (kicsi)
065
1.0
-
0.33
26
G30/G31 30/30 mbar
Erős (nagy)
86
2.8
204
0.75
40
Normál (közepes)
71
2.0
145
0.45
30
Kisegítő (kicsi)
50
1.0
73
0.33
26
G25,1 25 mbar
Erős (nagy)
126
2.9
-
0.75
40
Normál (közepes)
100
1.9
-
0.45
30
Kisegítő (kicsi)
071
1.0
-
0.33
26
Adattábla
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
A fenti rajz a készülék adattábláját
ábrázolja (a sorozatszám nélkül, amely a
gyártási folyamat során kerül dinamikusan
generálásra), amely a készülékház alsó
felületén található.
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
Kedves Vásárlónk! Kérjük ragassza be ide
azt a matricát, amely a főzőlap
csomagolásába behelyezett külön
műanyag tasakban található. Ez lehetővé
teszi, hogy - a főzőlap pontosabb
beazonosítása révén - jobban a
segítségére lehessünk, amennyiben a
MAGYAR
17
jövőben szüksége lenne a támogatásunkra.
Köszönjük a segítségét!
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Csatlakozóvezeték
VIGYÁZAT! Tudnivalók
kizárólag a feljogosított szerelő
számára.
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket kötelező földelni.
FIGYELMEZTETÉS!
Elektromos áramütés veszélye!
• A hálózati csatlakozó áram alatt áll.
• Feszültségmentesítse a hálózati
csatlakozót.
• Ha a villásdugó lazán vagy nem
megfelelően van bedugva a
konnektorba, túlmelegedhet a
csatlakozó.
• Ügyeljen arra, hogy a bilincses
csatlakozások beszerelése helyes
legyen.
• Használjon feszültségmentesítő bilincset
a vezeték rögzítéséhez.
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról,
hogy a készüléknek az adattáblán
feltüntetett névleges feszültsége
megegyezik-e a rendelkezésre álló
tápfeszültséggel. Ugyancsak ellenőrizze a
készülék névleges teljesítményét, és
gondoskodjon arról, hogy a vezeték
megfelelően legyen méretezve, így
alkalmas legyen a készülék névleges
teljesítményéhez. Lásd a Műszaki adatok c.
fejezetet.
Az adattábla a készülék burkolatának alján
található.
A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt
szállítják. Ezt a vezetéket az adattáblán
feltüntetett terhelés elviselésére alkalmas
dugasszal kell felszerelni. Lásd a Műszaki
adatok c. fejezetet.
A dugaszt megfelelő konnektorhoz kell
csatlakoztatni. Ha a készüléket közvetlenül
az elektromos hálózatra csatlakoztatják,
akkor egy kétpólusú, minimum 3 mm-es
érintkezőhézaggal rendelkező és az előírt
terheléshez alkalmas típusú kapcsolót kell a
készülék és a hálózat közé felszerelni. A
kétpólusú kapcsolónak olyan típusúnak kell
lennie, amely megfelel a kívánt terhelésnek
a hatályban lévő előírásoknak megfelelően.
A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni,
hogy azt sehol ne érjen el 90 °C-os
hőmérsékletet. A kék színű nulla vezetéket
az "N" betűjelű kivezetéshez kell kötni. A
barna vagy fekete színű fázisvezetéket, ami
MAGYAR
18
az „L” jelű érintkezőtől érkezik, mindig a
hálózat fázisához kell csatlakoztatni.
vezetéknek maradnia, és a kábelrögzítőnek
szorosan kell állnia a kábel köpenyén.
Elektromos előírások
A csatlakozókábel cseréje
A készülék beállítási
paramétereit az adattábláról
olvashatja le. Lásd a Műszaki
adatok c. fejezetet.
A gyártó minden felelősséget
elhárít, amennyiben ezeket a
biztonsági előírásokat nem
tartották be.
A főzőlap 220-240 V, 50/60 Hz AC
tápfeszültséghez való csatlakoztatásra van
tervezve.
Mielőtt a készüléket rákötné az elektromos
hálózatra, ellenőrizze, hogy a névtáblán
feltüntetett feszültség és frekvencia
megegyezik-e a hálózati tápfeszültséggel.
Az adattábla a készülék burkolatának alján
található.
A főzőlaphoz háromeres, hajlékony
tápkábel van mellékelve.
Az elektromos szerelés befejeztével nem
szabad elvágott, illetve szabadon levő
FIGYELMEZTETÉS! A
csatlakozókábel cseréjéhez a
szakembernek speciális
szerszámmal kell rendelkeznie.
A jelen esetben kizárólag a H03V2V2-F
T90 típusú kábel használható. A
feszültséghez és az üzemi hőmérséklethez
alkalmas keresztmetszetű kábelt kell
választani. A sárga-zöld színű 2
földvezetéknek kb. 2 cm-rel hosszabbnak
kell lennie, mint a barna vagy fekete 1
fázisvezetéknek.
1
2
Gázcsatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
VIGYÁZAT! Tudnivalók
kizárólag a feljogosított szerelő
számára.
Csatlakoztatás a gázvezeték-hálózatra
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
nem csatlakozik égéstermékelvezető készülékhez.
Az üzembe helyezést az érvényes helyi
előírásokkal összhangban kell végezni. A
főzőlapnak a gázvezeték-hálózathoz vagy
a gázpalackhoz történő csatlakoztatását a
helyi előírásoknak megfelelő merev rézvagy acélcsővel és szerelvényekkel vagy
folyamatos felületű, rozsdamentes
acélcsővel kell végezni.
19
MAGYAR
A cső meghibásodásakor ne
próbálja azt saját maga
megjavítani. Hívja a helyi
márkaszervizt. Lásd a Szerviz
fejezetet.
A csatlakozót helyesen, a főzőlap
csatlakozócsövére rögzítve kell felszerelni.
Ellenkező esetben gáz szivároghat a
csatlakozócsőből.
FIGYELMEZTETÉS! Ha az
üzembe helyezés befejeződött,
ellenőrizze a gáztömörséget és a
csövek meghúzottságát/
rögzítettségét. A telepítés
gáztömörségének
ellenőrzéséhez használjon
szappanos vizet. Ne használjon
nyílt lángot.
Gázbeállítás átállítása
A fúvókacserére vonatkozó további
tudnivalókat lásd a Műszaki adatok című
fejezetben.
FIGYELMEZTETÉS! Az átállítást,
illetve a cserét csak feljogosított
szerelő végezheti el.
Az új gáznemnek megfelelő
adattábla címkét helyezze a
gázcsatlakozó mellé a készülék
leplombálása előtt. Ha a
készülék már le van plombálva,
kérjük, ragassza azt be a
használati utasítás füzetébe a
Műszaki adatok c. fejezet után
az adattáblát ábrázoló rajz
mellé.
Ez a címke a készülékhez
mellékelt csomagban található.
Ha a gáznyomás ingadozik,
vagy a szükséges nyomástól
eltér, egy megfelelő
nyomásszabályozót kell
felszerelni, mely nincs mellékelve
a termékhez. Szükség esetén
külön rendelje meg a helyi
márkaszerviztől, lásd a Szerviz c.
fejezetet. A nyomásszabályozót
a gázcsőre kell felszerelni az
érvényben lévő előírások
betartásával.
Az adattábla a készülék burkolatának alján
található.
A fúvókák cseréje:
A lángméret beállítása
1. Vegye le az edénytartót.
2. Vegye le az égőfedelet és a koronát.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével
csavarozza ki és távolítsa el a
fúvókákat, és cserélje ki a használt gáz
típusához szükségesekre.
4. Ugyanezt az eljárást fordított
sorrendben követve szerelje vissza az
egyes alkatrészeket.
A főzőlap üzembe helyezésekor ellenőrizni
kell a minimális láng beállítását:
1. Forgassa a gázcsapot maximális
állásba, és gyújtsa be a lángot.
2. Állítsa a gázcsapot minimális láng
pozícióba, majd forgassa a
szabályozógombot minimumról
maximumra néhány alkalommal. Ha a
láng nem stabil vagy kialszik, kövesse
az alábbi eljárást.
3. Gyújtsa be ismét az égőt, és állítsa
minimumra.
4. Távolítsa el a szabályozógombot és a
tömítést.
MAGYAR
20
6. Ismételje meg ezt az eljárást az összes
égőnél.
7. Szerelje vissza a tömítéseket és
gombokat.
FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen
arra, hogy ne sértse meg a
tömítést. Az eltávolításhoz ne
használjon éles eszközt.
5. A beállításhoz használjon egy vékony
csavarhúzót, és forgassa el a
beállítócsavart addig, amíg a láng
stabil nem lesz, és nem alszik ki, amikor
a gombot minimumról maximumra
forgatja és viszont (lásd a következő
képet).
FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen
arra, hogy a tömítést
pontosan az eredeti
helyzetbe állítsa.
Sérülés esetén új tömítést az
ügyfélszolgálattól kell rendelni.
Energiahatékonyság
Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint
A készülék azonosítójele
LAGAN
404.354.49
MAGYAR
21
Főzőlap típusa
Beépíthető főzőlap
Gázégők száma
4
Energiaosztály gázégőnként
(EE gas burner)
Bal hátsó - Normál
57.5%
Jobb hátsó - Normál
57.5%
Bal első - Erős
58.0%
Jobb első - Kisegítő
nem alkalmazható
Energiaosztály gázfőzőlap esetén
(EE gas hob)
57.7%
EN 30-2-1: Háztartási gázüzemű főzőkészülékek - 2-1 rész: Ésszerű energiafelhasználás Általános rész
Energiatakarékosság
• Használat előtt ellenőrizze, hogy az égők és az edénytartók megfelelően vannak-e
elhelyezve.
• Az égők méretének megfelelő átmérőjű főzőedényeket használjon.
• Az edényt az égő közepére helyezze.
• Víz melegítésekor csak a szükséges vízmennyiséget használja.
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre.
• Amikor a folyadék forrni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén
gyöngyözzön.
• Ha szükséges, használjon kuktát. Olvassa el annak kezelési útmutatóját.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot. A
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
tiltó szimbólummal ellátott
IKEA GARANCIA
Meddig érvényes az IKEA garancia?
Az IKEA-ban vásárolt készülékére a
vásárlás napjától számított 2 év garanciát
vállalunk. A vásárlás bizonyítékaként az
MAGYAR
eredeti nyugta szolgál. A garancia alapján
végzett szervizelés nem hosszabbítja meg a
készülék garanciális időszakát.
Ki végzi majd a szervizelést?
A szervizelést az IKEA szolgáltatója végzi
saját szervizelési tevékenységében vagy
hivatalos szervizpartneri hálózatában.
Mire vonatkozik a garancia?
A garancia az IKEA áruházban történt
vásárlás napjától kezdve vonatkozik a
készülék azon hibáira, amelyeket a hibás
gyártás vagy anyaghibák okoznak. A
garancia csak háztartási célú használat
esetén érvényes. A kivételek a "Mire nem
terjed ki a garancia?" cím alatt találhatók.
A garanciális időszak alatt a garancia
kiterjed a hiba megszüntetésével
kapcsolatban felmerülő költségekre (pl.
javítás, alkatrészek, munka és utazás),
feltéve ha javítás céljából speciális
kiadások nélkül hozzáférhető a készülék,
valamint ha a hibát a garancia által
fedezett hibás gyártás vagy anyaghibák
okozták. Ezekre a feltételekre az Európai
Unió iránymutatásai (99/44/EK) és az
adott helyi jogszabályok tekintendők
irányadónak. A kicserélt alkatrészek az
IKEA tulajdonát képezik
Mit tesz az IKEA a probléma
megszüntetése érdekében?
Az IKEA által kijelölt szolgáltató
megvizsgálja a terméket és - saját belátása
szerint - eldönti, hogy vonatkozik-e a
garancia a problémára. Ha igen, akkor az
IKEA szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere - saját
szerviztevékenységén belül és a saját
belátása szerint - megjavítja, vagy egy
ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréli
a meghibásodott terméket.
Mire nem terjed ki a garancia?
• Normál kopás és elhasználódás.
22
• Szándékosságból vagy hanyagságból
eredő károsodás, a használati útmutató
be nem tartása, a helytelen üzembe
helyezés vagy a nem megfelelő
feszültségre kapcsolás miatti károsodás,
a kémiai vagy elektrokémiai reakció
miatti károsodás, a rozsda, korrózió
vagy víz miatti károsodás, beleértve korlátozás nélkül - a vezetékes víz túlzott
kalciumtartalma miatti károsodást is,
valamint a normálistól eltérő környezeti
viszonyok miatti károsodás.
• Az elhasználódó alkatrészek, így az
elemek és izzók.
• A készülék normál használatát nem
befolyásoló funkció nélküli és díszítő
elemek, beleértve a karcolásokat és az
esetleges színeltéréseket is.
• Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti,
valamint a szűrők, lefolyórendszerek
vagy szappanadagolók tisztítása vagy
eltömődésének megszüntetése miatti
véletlen károsodás.
• Az alábbi alkatrészek károsodása:
kerámiaüveg, tartozékok, cserépedényés evőeszköz-kosarak, bevezető és
elvezető csövek, tömítések, izzók és
izzóburkolatok, védőrácsok, gombok,
készülékházak és készülékház-részek.
Hacsak ezekről a károsodásokról nem
bizonyítható be, hogy gyártási hibák
okozták őket.
• Azon esetek, amikor a helyszínre kiszálló
szakember nem talál hibát.
• Azon javítások, amelyeket nem a mi
szolgáltatónk és/vagy valamilyen
hivatalos szerződéses szervizpartner
végez el, illetve amikor nem eredeti
alkatrészek kerülnek felhasználásra.
• Azon javítások, amelyek a hibás vagy
nem a specifikáció szerint végzett
üzembe helyezés miatt szükségesek.
• A készülék nem háztartási célú
használata, tehát például professzionális
használat esetén.
• Szállítási károsodások. Ha az ügyfél
szállítja a terméket otthonába vagy egy
más címre, az IKEA nem felelős
23
MAGYAR
semmilyen kárért, ami a szállítás közben
esetleg történik. Azonban ha az IKEA
kézbesíti a terméket az ügyfél szállítási
címére, akkor az ilyen szállítás alatt
keletkezett károkra a jelen jótállás
fedezetet nyújt.
• Az IKEA készülék eredeti üzembe
helyezésének költsége. Azonban az IKEA
egy szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere kijavítja vagy kicseréli a
készüléket a jelen jótállás feltételei
alapján, a szolgáltató vagy annak
hivatalos szervizpartnere fogja szükség
esetén újra üzembe helyezni a javított
készüléket, vagy üzembe helyezni a
csere készüléket.
Ez a korlátozás nem vonatkozik az olyan
hibátlan munkára, amelyet a mi eredeti
alkatrészeinket felhasználva azért végez
egy szakember, hogy a készüléket egy
másik EU tagállam műszaki biztonsági
normáihoz igazítsa.
Az adott ország törvényeinek hatálya
Az IKEA garancia konkrét jogokat biztosít
Önnek, de ezen kívül Önnek országtól
függően egyéb jogok is rendelkezésére
állhatnak.
Kérjük, forduljon bizalommal az IKEA
vevőszolgálathoz:
1. a jelen garancia szerinti igényt kíván
bejelenteni;
2. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készüléknek az IKEA konyhabútorba
való beépítését illetően. A szerviz nem
szolgál felvilágosítással:
• az IKEA konyha beszerelését,
• az elektromos csatlakoztatást (ha a
készüléket hálózati dugó és vezeték
nélkül szállítják), valamint a víz- és
gázbekötést illetően, mert ezeket
hivatalos szervizmérnöknek kell
elvégeznie.
3. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készülék specifikációját és használati
útmutatójának tartalmát illetően.
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb
segítséget kapja tőlünk, figyelmesen
olvassa át a jelen füzet szerelési útmutató
és/vagy felhasználói kézikönyv részét,
mielőtt hozzánk fordulna.
Elérhetőségünk szervizelési igény esetén
Területi érvényesség
A valamelyik EU tagállamban vásárolt és
aztán egy másik EU tagállamba átvitt
készülékek esetén a szervizelés az új
országban érvényes garanciális feltételek
keretén belül történik. A garancia alapján
csak akkor áll fenn szervizelési
kötelezettség, ha:
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel azon ország műszaki
specifikációjának, amelyben a
garanciális igényt támasztják;
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel a szerelési útmutatóban és
felhasználói kézikönyv biztonsági
információiban foglaltaknak;
IKEA készülékekre szakosodott SZERVIZ
Az IKEA által kijelölt kapcsolatok teljes
listája és azok telefonszámai a jelen
kézikönyv utolsó oldalán találhatók.
MAGYAR
A gyorsabb szervizelés
érdekében azt javasoljuk, hogy a
jelen kézikönyv végén található
telefonszámokat használja.
Fontos, hogy mindig a
szervizelendő készülékhez
tartozó kézikönyvben található
számokra hivatkozzon. A
felhívásunk előtt, készítse elő
azon készülék IKEA cikkszámát
(8 jegyű kód) és a sorozatszámát
(a típustáblán található 8 jegyű
szám), mely esetében segítségre
van szüksége.
ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI
NYUGTÁT!
Ez bizonyítja a vásárlást és ez
kell a garancia érvényesítéséhez
is. Hasznos tudnivaló, hogy a
vásárlási nyugtán is fel van
tüntetve az Ön által vásárolt
minden készülék IKEA neve és
cikkszáma (8 jegyű kód).
Egyéb segítségre van szüksége?
Ha bármilyen olyan kérdése van, amely
nem a készülékek szervizével kapcsolatos,
kérjük, forduljon a legközelebb IKEA áruház
vevőszolgálatához. Javasoljuk, hogy
figyelmesen olvassa át a készülékhez
tartozó dokumentációt, mielőtt hozzánk
fordulna.
24
MAGYAR
Country
België
Belgique
25
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
MAGYAR
26
MAGYAR
27
867356466-A-322019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2119323-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising