Electrolux | KGG6407K | User manual | Electrolux KGG6407K Упутство за коришћење

Electrolux KGG6407K Упутство за коришћење
KGG6407K
SR
SL
Плоча за кување
Kuhalna plošča
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
20
2
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ....................................................................2
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.............................................................................5
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 8
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................12
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 12
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................13
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................14
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 15
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 17
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 18
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите
кабл за напајање из зидне утичнице. У случају да
је уређај прикључен на мрежу директно преко
разводне кутије, извадите осигурач да бисте
искључили уређај из напајања У оба случаја,
обратите се овлашћеном сервисном центру.
У случају лома стаклене плоче:
– одмах искључите све горионике и сваки
електрични грејни елемент и искључите уређај
из струје.
– немојте додиривати површину уређаја.
– немојте користити уређај.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
Ако се уређај директно прикључује у струју,
неопходно је да постоји изолациони прекидач са
размаком између контаката. Потпуно искључивање
у складу са условима дефинисаним за прејаки
СРПСКИ
•
•
5
напон категорије III је обавезно. Ово се не односи
на кабл за уземљење.
Када спроводите кабл за напајање, постарајте се
да не долази у директан додир (на пример,
употребите изолациони омотач) са деловима који
достижу температуру за 50 °C вишу од собне
температуре.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Овај уређај је погодан за следећа
тржишта: RS SI
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
•
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
•
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
2.3 Прикључивање на гас
•
•
•
•
•
Сва прикључивања гаса треба да
обави квалификована особа.
Пре инсталације, уверите се да су
услови локалне дистрибуције
(природа гаса и притисак гаса) и
прилагођавања уређаја
компатибилни.
Постарајте се да око уређаја
постоји струјање ваздуха.
Информације о доводу гаса налазе
се на плочици са техничким
карактеристикама.
Овај уређај није повезан на уређај
што изазива избацивање производа
сагоревања. Постарајте се да
уређај буде повезан у складу са
важећим инсталационим
прописима. Обратите пажњу на
захтеве који се тичу адекватне
вентилације.
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
СРПСКИ
•
•
•
•
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Користите искључиво стабилно
посуђе за кување одговарајућег
облика и пречника већег од
димензија горионика.
Постарајте се да посуђе за кување
поставите на средину горионика.
Водите рачуна да се пламен не
гаси када брзо окрећете командно
дугме из положаја максимума на
положај минимума.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Немојте да инсталирате дифузор
пламена на горионик.
Употреба уређаја за кување на гас
ће у просторији произвести топлоту
и влажност. Обезбедите добру
проветреност просторије у којој је
уређај инсталиран.
Током продуженог интензивног
коришћења уређаја може се
појавити потреба за додатним
проветравањем, на пример
отварањем прозора, или за
ефикаснијим начином
проветравања, на пример
повећањем јачине механичког
проветравања, уколико постоји.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
Пазите да киселе течности, на
пример, сирће, лимунов сок или
средство за уклањање каменца не
дођу у контакт са плочом за
кување. То може да направи мат
флеке.
Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику
не утиче на сам рад уређаја.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте скидати дугмад,
командну дугмад или
тастере са командне
табле. Вода може да
продре унутар уређаја и
проузрокује оштећење.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Не перите горионике у машини за
прање посуђа.
•
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Спљоштите спољашње цеви за гас.
2.6 Сервис
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Модел .......................................
.
Број производа
(PNC) .............................
Серијски број ....................
3.2 Прикључивање гаса
УПОЗОРЕЊЕ!
Инструкције о монтирању,
повезивању и одржавању
наведене у даљем тексту
мора да обави
квалификована особа у
сагласности са
стандардима и важећим
локалним прописима.
Изаберите фиксне прикључке или
користите савитљиву цев од
нерђајућег челика у сагласности са
важећим прописима. Уколико
користите савитљиве металне цеви,
водите рачуна да не дођу у додир са
покретним деловима и да не буду
пригњечене. Такође, будите пажљиви
приликом уградње плоче за кување
заједно са рерном.
СРПСКИ
Проверите да ли је
притисак доводног гаса у
уређају у складу с
препорученим
вредностима. Подесиви
прикључак се на
свеобухватну рампу
причвршћује помоћу
матице с навојем G 1/2".
Лагано заврните делове,
подесите везу у
неопходном правцу и све
затегните.
9
•
да стезаљке за причвршћавање
нису зарђале;
• да јој није истекао век употребе.
Уколико уочите једно или више
оштећења, не поправљајте цев, већ је
замените.
УПОЗОРЕЊЕ!
Када се монтирање
заврши, проверите да ли је
заптивеност споја сваке
цеви одговарајућа. За
проверу користите
сапуницу, а не пламен!
3.3 Замена убризгивачa
A
B C
A. Завршетак осовине са матицом
B. Перач испоручен са уређајем
C. Зглоб испоручен са уређајем
Течни гас
Користите гумени држач цеви за течни
гас. Увек поставите заптивач. Потом
наставите са прикључењем на довод
гаса.
Савитљива цев је спремна за
употребу када:
•
не може да се загреје више од
собне температуре, односно изнад
30°C;
• није дужа од 1500 мм;
• нема видљивих отвора на цеви;
• није изложена трењу нити увијању;
• не долази у додир са оштрим
ивицама или угловима;
• може лако да се прегледа како би
се проверило њено стање.
Контрола очуваности савитљиве цеви
састоји се oд проверe:
•
•
да на њој нема пукотина,
напрслина, трагова горења на
крајевима нити на целокупној
дужини;
да материјал није очврснуо, већ
поседује одговарајућу еластичност;
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Помоћу насадног кључа са
отвором 7 мм скините убризгиваче
и замените их одговарајућим
убризгивачима за тип гаса који
користите (погледајте табелу у
поглављу „Технички подаци").
4. Склопите делове истим поступком
само обрнутим редоследом.
5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се
поред црева за довод гаса)
ознаком са новим типом довода
гаса. Ова плочица се налази у
паковању које је достављено уз
уређај.
Уколико је притисак на доводу гаса
променљив или се разликује од
неопходног притиска, морате да
монтирате одговарајући подешивач
притиска на цев за довод гаса.
3.4 Подешавање минималног
нивоа
Да бисте подесили минимални ниво
горионика:
1. Упалите горионик.
2. Окрените командно дугме у
положај минималног пламена.
3. Скините командно дугме .
4. Танком одвртком подесите положај
завртња за премошћавање (A).
10
www.electrolux.com
A
•
5. Ако прелазите:
• Са природног гаса G20 од 20
mbar на течни гас, притегните
потпуно завртањ за
премошћење унутра.
• Са течног на природни гас G20
од 20 mbar, одврните завртањ
за премошћење за око 1/4
окретаја.
УПОЗОРЕЊЕ!
Проверите да се пламен
не гаси када брзо окрећете
командно дугме из
положаја максимума на
положај минимума.
3.5 Прикључење на
електричну мрежу
•
•
•
•
•
•
Уверите се у то да номинални
напон и врста струје на плочици са
подацима одговарају напону и
струји локалне мреже напајања.
Уређај се испоручује са каблом за
напајање. Тај кабл мора да буде
исправан и мора да подржава
оптерећење које је назначено на
плочици са техничким
карактеристикама. Уверите се да
сте кабл прикључили у праву
утичницу.
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Водите рачуна да постоји приступ
мрежној утичници након
инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Постоји ризик од пожара када је
уређај повезан продужним каблом,
адаптером или помоћу више
прикључака. Уверите се да је
уземљење у складу са стандардима
и регулативама.
Немојте дозволити да се кабл за
напајање прегрева до температуре
изнад 90 °C.
Уверите се да сте
повезали плави неутрални
кабл са терминалом
означеним словом „N“.
Повежите браон (или црни)
фазни кабл са терминалом
означеним словом „L“.
Фазни кабл треба да буде
повезан све време.
3.6 Кабл за повезивање
Да бисте заменили спојни кабл,
користите само специјалан кабл или
еквивалентан. Тип кабла је: H03V2V2F T90.
Водите рачуна о томе да је пресек
кабла одговарајући за напон и радну
температуру. Жуто-зелени проводник
за уземљење мора да буде за око 2 цм
дужи од браон (или црног) фазног
проводника.
3.7 Монтирање
1.
СРПСКИ
2.
7.
11
A. Испоручена заптивка
B. Испоручени носачи
3.
min. 100 mm
ОПРЕЗ
Уређај монтирајте
искључиво на равној
радној површини.
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
4.
3.8 Могућности уградње
Плоча монтирана испод плоче за
кување мора бити лака за уклањање и
мора да омогући лак приступ у случају
да је потребна интервенција техничке
помоћи.
Кухињски елемент са вратима
5.
min 6 mm
A
min 30 mm
6.
B
A
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Преносива плоча
B. Простор за прикључке
B
Кухињски елемент са рерном
Електрични прикључак плоче за
кување и рерне мора посебно да се
монтира из безбедносних разлога и да
12
www.electrolux.com
омогућава лако уклањање рерне из
елемента.
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Изглед површине за кување
2
1
1
2
3
4
3
Брзи горионик
Полубрзи горионик
Помоћни горионик
Командна дугмад
4
4.2 Командно дугме
Симбол
Опис
нема довода гаса / ис‐
кључен положај
Симбол
Опис
положај паљења / мак‐
симални довод гаса
минимални довод гаса
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Приказ горионика
$
%
&
'
A. Поклопац горионика
B. Круна горионика
СРПСКИ
C. Свећица за паљење
D. Термоспој
5.2 Паљење горионика
Увек упалите горионик пре
него што на њега ставите
посуђе за кување.
УПОЗОРЕЊЕ!
Будите пажљиви када у
кухињи користите
отворени пламен.
Произвођач не прихвата
никакву одговорност у
случају неправилне
употребе пламена.
1. Притисните командно дугме и
окрените га у смеру казаљки на
сату на положај максималног
довода гаса ( ).
2. Задржите притиснуто командно
дугме отприлике 10 секунди или
краће. Ово омогућава загревање
термоспоја. У супротном, прекида
се довод гаса.
3. Подесите пламен када се
стабилизује.
Ако се и након неколико
покушаја горионик не
упали, проверите да ли су
круна и капа добро
постављени.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати командно
дугме притиснуто дуже од
15 секунди. Уколико се
горионик не упали у року
од 15 секунди, пустите
командно дугме, окрените
га у положај „искључено“ а
затим, након једног
минута, поново упалите
горионик.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13
ОПРЕЗ
Ако нестане струја, можете
да упалите горионик без
електричног уређаја. У том
случају се приближите
горионику са пламеном,
окрените одговарајуће
командно дугме супротно
смеру кретања казаљке на
сату на положај
максималног довода гаса и
притисните га надоле.
Држите командно дугме
притиснуто 10 секунди или
краће; ово ће омогућити да
се термоспој загреје.
Ако се горионик случајно
угаси окрените командно
дугме у положај
„искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим
поново покушајте да
упалите горионик.
Генератор варница се
аутоматски покреће када
укључите напојни кабл,
након инсталације или
нестанка струје. То је
нормално.
Плоча за кување се
испоручује са вентилима.
Они утичу на прецизност
регулације пламена.
5.3 Искључивање горионика
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја „искључено“
.
УПОЗОРЕЊЕ!
Увек смањите пламен или
га искључите пре него што
склоните посуде са
горионика.
14
www.electrolux.com
6.1 Посуђе за кување
ОПРЕЗ
Уверите се да је посуда
постављена централно на
горионик, како би се
постигла максимална
стабилност и мања
потрошња гаса.
ОПРЕЗ
Немојте користити тигање
од ливеног гвожђа,
грнчарију, плоче за грил
или за тостер.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати исти
тигањ на два горионика.
УПОЗОРЕЊЕ!
Нестабилне или
деформисане шерпе
немојте стављати на
горионик да бисте
спречили просипање или
повређивање.
ОПРЕЗ
Уверите се да дно посуде
не стоји сувише близу
командног дугмета. У
супротном, пламен ће
загревати командно дугме.
ОПРЕЗ
Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине
плоче за кување.
ОПРЕЗ
Просуте течности током
кувања могу да изазову
пуцање стакла.
6.2 Пречници посуђа за
кување
Користите посуђе за
кување чији пречник
одговара величини
горионика.
Горионик
Пречници по‐
суђа за кува‐
ње (мм)
Брзи
180 - 260
Полубрзи
120 - 220
Помоћни
80 - 180
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте користити ножеве,
стругаче или сличне
инструменте за чишћење
површине од стакла или
ивица горионика и оквира
(ако постоје).
7.1 Опште информације
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
•
Делове од нерђајућег челика
оперите водом и осушите их меком
крпом.
7.2 Држачи за посуде
Држачи за посуде нису
погодни за прање у
машини за прање судова.
Они се морају прати ручно.
СРПСКИ
1. Скините држаче за посуде како
бисте лакше очистили плочу за
кување.
Будите веома пажљиви
приликом замене
држача за посуде како
не бисте оштетили
површину плоче за
кување.
2. На премазу од емајла понекад
остају грубе ивице, стога будите
пажљиви када ручно перете и
сушите држаче за посуде. Уколико
је потребно, уклоните упорне мрље
благим детерџентом у облику
пасте.
3. Након што очистите држаче за
посуде, проверите да ли су
постављени у правилан положај.
4. У циљу правилног рада
горионика, проверите да ли су
краци држача за посуде убачени у
удубљења емајлираних плоча.
15
7.4 Чишћење плоче
•
•
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Да бисте очистили емајлиране
делове, капице и круне, оперите их
топлом сапуницом и пажљиво
осушите пре него што их вратите на
место.
7.3 Уклањање и склапање
држача за посуде
7.5 Чишћење свећице за
искре
Након чишћења плоче за кување
уверите се да су држачи за посуде у
исправном положају. Да бисте
правилно поставили држач за
посуде,Уверите се да се његови краци
подударају са изрезима постављеним
на основи горионика, како је приказано
на слици. На тај начин, држач за
посуде је стабилан и учвршћен.
Ова функција се добија преко
керамичке свећице за паљење са
металном електродом. Одржавајте
ове делове чистим како би се избегле
потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене
рупице на круни горионика.
7.6 Периодично одржавање
Периодично тражите од локалног
овлашћеног сервисног центра да
изврши проверу стања цеви за довод
гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
16
www.electrolux.com
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не јавља се варница ка‐ Плоча за кување није
да покушате да активира‐ прикључена на елек‐
те генератор варница.
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Поклопац и круна горио‐
ника су неправилно по‐
стављени.
Поставите правилно по‐
клопац и круну гориони‐
ка.
Пламен нестаје одмах
након паљења.
Термоспој није довољно
загрејан.
Након паљења пламена,
држите притиснуто дугме
10 секунди или краће.
Прстен пламена није јед‐
нак.
Круну горионика блокира‐ Проверите да ли је
ју остаци хране.
убризгивач блокиран и да
ли је круна горионика
чиста.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама. Уверите
се да сте правилно руковали плочом
за кување. Ако нисте, сервисирање
које пружи сервисни центар или
продавац, неће бити бесплатно, чак ни
током гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
СРПСКИ
17
8.3 Налепнице које се
испоручују са врећицом са
прибором
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепите је на гарантни лист и
пошаљите овај део (уколико
постоји).
B. Залепите је на гарантни лист и
сачувајте овај део (уколико
постоји).
C. Залепите је на књижицу са
упутствима.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Димензије плоче за кување
Ширина
590 мм
Дубина
510 мм
9.2 Пречници премошћавања
ГОРИОНИК
Ø ПРЕМОШЋАВАЊЕ 1/100 мм
Брзи
52
Полубрзи
35
Помоћни
28
18
www.electrolux.com
9.3 Остали технички подаци
Гас ориги‐
УКУПНА СНА‐ нални:
ГА:
Замена га‐
са:
G20 (2H) 20 mbar
7,95 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 553 г/сат
Електрично
напајање:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Категорија
уређаја:
II2H3B/P
I2H (LV)
Прикључак за G 1/2"
гас:
Класа уређа‐
ја:
3
9.4 Гасни горионици за ПРИРОДНИ ГАС G20 од 20 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛНА
СНАГА kW
ОЗНАКА БРИЗ‐
ГАЉКЕ
Брзи
2,95
0,75
119º
Полубрзи
2,0
0,6
92
Помоћни
1,0
0,33
70
9.5 Гасни горионици за течни нафтни гас G30/G31 30/30 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
МИНИМАЛ‐
НА СНАГА
kW
ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ
НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА
г/ч
Брзи
2,8
0,95
86
204
Полубрзи
1,9
0,6
71
138
Помоћни
1,0
0,33
50
73
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према ЕУ 66/2014
Идентификација модела
KGG6407K
Тип плоче за кување
Уграднa плочa
за кување
Број плинских горионика
4
СРПСКИ
Енергетска ефикасност по гас‐
ном горионику
(EE gas burner)
Задњи леви - полубрзи
61.7%
Задњи десни – полубрзи
61.7%
Леви предњи - брзи
61.4%
Предњи десни - помоћни
није применљи‐
во
Енергетска ефикасност за гас‐
ну плочу за кување
(EE gas hob)
61.6%
EN 30-2-1: Уређаји за кување у домаћинству на гас – део 2-1: Рационална
употреба енергије – Опште одредбе
10.2 Уштеда енергије
•
•
•
•
•
•
•
19
Пре употребе проверите да ли су гориниоци и држачи посуда правилно
склопљени.
Користите посуђе за кување чији пречник одговара величини горионика.
Поставите посуду на средину горионика.
Када загревате воду, користите само онолико воде колико Вам треба.
Уколико је могуће, увек поклопите посуђе за кување.
Када течност почне да кључа, смањите пламен како би течност лагано
крчкала.
Ако је могуће, користите експрес лонац. Прочитајте његово упутство за
употребу.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
20
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 20
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 23
3. NAMESTITEV...................................................................................................25
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 29
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................29
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 30
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 31
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 32
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 33
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 34
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
SLOVENŠČINA
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
21
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
V primeru, da kuhalna plošča poči:
– takoj ugasnite vse gorilnike in izklopite vse
električne grelne elemente ter napravo izključite iz
električnega omrežja,
– se ne dotikajte površine naprave,
– ne uporabljajte naprave.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Kjer je naprava priključena neposredno na omrežno
napetost, je potrebno večpolno izolacijsko stikalo z
razmakom med kontakti. Zagotoviti je treba popoln
odklop v skladu s pogoji, navedenimi v kategoriji
prenapetosti III. Ozemljitveni kabel ne spada zraven.
Pri speljevanju priključnega kabla pazite, da ta ne
pride v neposredni stik (na primer uporaba izolacijskih
cevi) z deli, ki lahko dosežejo več kot 50 °C višje
temperature od sobne temperature.
SLOVENŠČINA
•
23
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
Ta naprava je primerna za naslednje
trge: RS SI
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Priključitev plina
•
•
•
•
•
Vse priključitve plina mora opraviti
strokovno usposobljena oseba.
Pred priključitvijo se prepričajte, da so
krajevni pogoji plinske napeljave
(vrsta in tlak plina) in nastavitve
štedilnika usklajeni.
Poskrbite za kroženje zraka okrog
naprave.
Informacije o dovodu plina so na
ploščici za tehnične navedbe.
Ta naprava ni priključena na napravo
za prezračevanje in odvajanje plinov,
ki nastajajo pri gorenju. Napravo
priključite v skladu z veljavnimi
predpisi za namestitev. Bodite pozorni
na zahteve glede ustreznega
prezračevanja.
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
•
•
•
•
•
•
•
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Uporabljajte le stabilno posodo
ustrezne oblike in premera, ki je večji
od dimenzij gorilnikov.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pazite, da bo posoda postavljena na
sredino gorilnika.
Na koncu se še prepričajte, da
plamen pri hitrem zasuku gumba iz
položaja za največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
Uporabljajte le opremo, priloženo
napravi.
Na gorilnik ne nameščajte difuzorja
plamena.
Med uporabo plinske kuhalne plošče
se ustvarjata toplota in vlaga. V
prostoru, kjer je nameščena naprava,
poskrbite za dobro prezračevanje.
Med dolgotrajno intenzivno uporabo
naprave bo morda potrebno dodatno
prezračevanje, npr. odpiranje okna, ali
učinkovitejše prezračevanje, npr.
povečana stopnja mehanskega
prezračevanja, če je na voljo.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Ne dovolite, da bi kisle tekočine, npr.
kis, limonin sok ali sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna, prišle
v stik s ploščo. Lahko se pojavijo
motni madeži.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Z upravljalne plošče ne
odstranjujte tipk, gumbov ali
tesnil. V napravo lahko pride
voda in povzroči poškodbo.
•
•
•
•
•
•
25
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Gorilnikov ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Sploščite zunanje cevi za plin.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) ........................................
.
Serijska
številka ...........................
26
www.electrolux.com
3.2 Priključitev plina
OPOZORILO!
Naslednjo namestitev,
povezavo in vzdrževalna
dela mora izvesti strokovno
usposobljena oseba v skladu
s standardi in veljavnimi
predpisi.
Skladno z veljavnimi predpisi izberite tog
priključek ali uporabljajte gibke cevi iz
nerjavnega jekla. Če uporabljate gibke
kovinske cevi, pazite, da ne pridejo v stik
s premičnimi deli ali da se ne zmečkajo.
Pozorni pa bodite, ko kuhalno ploščo
vgrajujete skupaj s pečico.
Prepričajte se, da dovodni
tlak plina naprave ustreza
priporočenim vrednostim.
Nastavljiv priključek je
pritrjen na ustrezno cev z
navojno matico G 1/2 palca.
Brez prevelike sile privijte
sestavne dele, priključek
obrnite v želeno smer in
privijte do konca.
A
B C
A. Konec cevi z matico
B. Podložka, priložena napravi
C. Koleno, priloženo napravi
Utekočinjen plin
Uporabite držalo gumijaste cevi za
utekočinjen plin. Vedno uporabite tesnilo.
Nato nadaljujte s priključitvijo plinske
napeljave.
Gibka cev je pripravljena za uporabo, ko:
•
•
•
•
•
ne more postati bolj vroča, kot je
sobna temperatura, višja od 30 °C,
ni daljša od 1500 mm,
ni nikjer stisnjena,
ni izpostavljena vlečnim silam in ni
zavita,
ni v stiku z ostrimi robovi ali vogali,
• je enostavno preveriti njeno stanje.
Za nadzor brezhibnosti gibke cevi
preverite, da:
•
na njej ni razpok, zarez ali drugih
poškodb - niti na koncih niti na celotni
dolžini,
• je material pravilno prožen in ni otrdel,
• pritrditvene objemke niso zarjavele,
• njen rok uporabe še ni potekel.
V primeru ene ali več nepravilnosti cevi
ne popravljajte, temveč jo zamenjajte.
OPOZORILO!
Ko je namestitev končana,
se prepričajte, da je
tesnjenje vsake cevne
spojke pravilno. Uporabite
milno raztopino, ne ognja!
3.3 Zamenjava šob
1. Odstranite podstavke za posodo.
2. Odstranite pokrove in krone
gorilnikov.
3. Z natičnim ključem št. 7 odstranite
šobe in jih zamenjajte s tistimi, ki so
potrebne za vrsto plina, ki ga
uporabljate (oglejte si razpredelnico v
poglavju »Tehnični podatki«).
4. Dele sestavite po enakem postopku v
obratnem vrstnem redu.
5. Ploščico za tehnične navedbe (poleg
priključne cevi za plin) zamenjajte s
ploščico za novo vrsto plina. Ta
ploščica je na voljo v embalaži,
priloženi napravi.
Če je dovodni tlak plina spremenljiv ali se
razlikuje od potrebnega tlaka, morate na
priključno cev za plin namestiti primeren
regulator tlaka.
3.4 Nastavljanje najmanjše
moči
Nastavitev najmanjše moči plamena na
gorilniku:
1. Prižgite gorilnik.
2. Gumb obrnite v položaj za najmanjši
plamen.
3. Odstranite gumb .
4. S tankim izvijačem nastavite položaj
nastavitvenega vijaka (A).
SLOVENŠČINA
Poskrbite, da bo modri
nevtralni kabel priključen na
priključnico, na kateri je
črka »N«. Rjav (ali črn) fazni
kabel priključite na
priključnico, na kateri je
črka »L«. Fazni kabel naj bo
ves čas priključen.
A
5. Če napravo prilagajate:
• z zemeljskega plina G20 s tlakom
20 mbar na utekočinjen plin,
povsem privijte nastavitveni vijak.
• z utekočinjenega plina na
zemeljski plin G20 s tlakom 20
mbar, odvijte vijak za približno 1/4
obrata.
OPOZORILO!
Na koncu se še prepričajte,
da plamen pri hitrem obratu
gumba iz položaja za
največjo moč v položaj za
najmanjšo moč ne ugasne.
3.6 Priključni kabel
Priključni kabel zamenjajte le s posebnim
ali enakovrednim kablom. Vrsta kabla je:
H03V2V2-F T90.
Prerez kabla mora ustrezati napetosti in
obratovalni temperaturi. Rumeno-zeleni
ozemljitveni vodnik mora biti približno 2
cm daljši od rjavega (ali črnega) faznega
vodnika.
3.7 Montaža
1.
3.5 Električna povezava
•
•
•
•
•
•
•
27
Prepričajte se, da se nazivna napetost
in tip moči na ploščici za tehnične
navedbe ujemata z napetostjo in
močjo vašega krajevnega omrežja.
Naprava ima nameščen priključni
kabel. Na kabel je treba namestiti
primeren vtič, ki prenese obremenitev,
navedeno na ploščici za tehnične
navedbe. Poskrbite, da boste vtič
vtaknili v pravo vtičnico.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Ko za priključitev naprave uporabljate
kabelski podaljšek, adapter ali
povezavo z več priključki, obstaja
nevarnost požara. Preverite, ali
ozemljitvena povezava ustreza
standardom in predpisom.
Ne pustite, da se napajalni kabel
segreje na temperaturo, višjo od 90
°C.
2.
28
www.electrolux.com
7.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
POZOR!
Napravo namestite le na
delovno površino z ravno
podlago.
4.
3.8 Možnosti vgradnje
Plošča, nameščena pod kuhalno ploščo,
mora biti preprosto odstranljiva,
omogočati mora dostop v primeru
tehničnega posega.
Kuhinjski element z vrati
5.
6.
min 6 mm
A
A
min 30 mm
B
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
B
A. Priloženo tesnilo
B. Priloženi nosilci
A. Odstranljiva plošča
B. Prostor za priključke
Kuhinjski element s pečico
Električni priključek kuhalne plošče in
pečice je treba namestiti ločeno, tako
zaradi varnosti kot tudi enostavnega
odstranjevanja pečice iz kuhinjskega
elementa.
SLOVENŠČINA
29
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
2
1
1
2
3
4
3
Hitri gorilnik
Srednje hitri gorilnik
Pomožni gorilnik
Upravljalni gumbi
4
4.2 Upravljalni gumb
Simbol
Simbol
Opis
Opis
položaj vžiga/največji
dovod plina
ni dovoda plina/izklop
najmanjši dovod plina
5. VSAKODNEVNA UPORABA
A.
B.
C.
D.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Pregled gorilnika
Pokrov gorilnika
Krona gorilnika
Vžigalna elektroda
Termočlen
5.2 Vžig gorilnika
$
%
&
'
Gorilnik vedno prižgite,
preden nanj položite posodo.
OPOZORILO!
Bodite zelo previdni, ko
zanetite ogenj v kuhinji.
Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti zaradi
napačne uporabe plamena.
1. Pritisnite upravljalni gumb in ga
obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca v položaj za največji dovod
plina ( ).
2. Upravljalni gumb držite pritisnjen 10
sekund ali manj. Na ta način
30
www.electrolux.com
omogočite, da se termočlen segreje.
V nasprotnem primeru je dovod plina
prekinjen.
3. Prilagodite plamen, ko se povsem
zaneti.
Če po nekaj poskusih
gorilnika ni mogoče prižgati,
preverite, ali sta njegova
krona in pokrov v pravilnem
položaju.
OPOZORILO!
Upravljalnega gumba ne
držite pritisnjenega več kot
15 sekund. Če se gorilnik ne
prižge po 15 sekundah,
sprostite upravljalni gumb,
ga obrnite v položaj za izklop
in poskusite prižgati gorilnik
ponovno po preteku najmanj
ene minute.
POZOR!
Če nimate elektrike, lahko
gorilnik prižgete brez
električne naprave; v tem
primeru gorilniku približajte
plamen, upravljalni gumb
obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca v položaj za
največji dovod plina in
pritisnite. Upravljalni gumb
držite pritisnjen 10 sekund
ali manj, da se termočlen
segreje.
Če plamen gorilnika po
nesreči ugasne, obrnite
upravljalni gumb v položaj za
izklop in poskusite ponovno
prižgati gorilnik po preteku
najmanj ene minute.
Generator isker se lahko
samodejno vklopi, ko
vzpostavite povezavo z
električnim omrežjem, po
namestitvi ali izpadu
električne napetosti. To je
povsem običajno.
Kuhalna plošča ima
progresivne ventile. Zaradi
njih je reguliranje plamena
natančnejše.
5.3 Izklop gorilnika
Plamen ugasnete tako, da obrnete gumb
v položaj za izklop
.
OPOZORILO!
Preden odmaknete posodo z
gorilnika, vedno zmanjšajte
višino plamena ali ga
povsem ugasnite.
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
POZOR!
Ne uporabljajte litoželezne,
glinene ali keramične
posode, žar plošč ali plošč
opekačev.
OPOZORILO!
Iste posode ne postavljajte
na dva gorilnika.
OPOZORILO!
Na gorilnik ne postavljajte
nestabilne ali poškodovane
posode, da preprečite razlitje
in telesne poškodbe.
POZOR!
Pazite, da dno posode ne
sega preblizu upravljalnega
gumba, ker ga bo drugače
plamen segrel.
SLOVENŠČINA
POZOR!
Ročaji posode ne smejo
segati nad sprednji del
kuhalne površine.
POZOR!
Posoda mora biti postavljena
na sredino gorilnika za
najvišjo stabilnost in manjšo
porabo plina.
POZOR!
Zaradi politih tekočin med
kuhanjem lahko poči steklo.
31
6.2 Premeri posode
Uporabite posodo s
primernim premerom glede
na velikosti kuhališč.
Gorilnik
Premer poso‐
de (mm)
Hitri
180 - 260
Srednje hitri
120 - 220
Pomožni
80 - 180
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
OPOZORILO!
Za čiščenje steklene
površine ali obročev
gorilnikov in okvirja (če
obstaja) ne uporabljajte
nožev, strgal ali podobnih
predmetov.
•
Dele iz nerjavnega jekla očistite z
vodo in do suhega obrišite z mehko
krpo.
7.2 Podstavki za posodo
Podstavki za posodo niso
primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju. Pomivati
jih morate ročno.
1. Podstavke za posodo odstranite, da
boste lažje očistili ploščo.
Pri vstavljanju
podstavkov za posodo
bodite zelo previdni, da
ne poškodujete kuhalne
plošče.
2. Emajl ima lahko ostre robove, zato
bodite pri ročnem pomivanju in
brisanju podstavkov za posodo
previdni. Po potrebi lahko trdovratne
madeže odstranite s čistilno pasto.
3. Po čiščenju podstavkov za posodo
se prepričajte, da so v pravem
položaju.
4. Za pravilno delovanje gorilnika
poskrbite, da bodo ročice podstavkov
za posodo in vstavljene v utore
emajliranih plošč.
7.3 Odstranjevanje in
nameščanje podstavkov za
posodo
Po čiščenju kuhalne plošče se
prepričajte, da so podstavki za posodo v
pravem položaju. Za pravilno namestitev
podstavkov za posodo preverite, ali se
ročice prilegajo odprtinam v podnožju
gorilnika, kot to prikazuje slika. Na ta
način je podstavek za posodo pritrjen in
stabilen.
32
www.electrolux.com
•
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Za čiščenje emajliranih delov,
pokrovov in kron gorilnikov uporabite
toplo milnico, preden jih namestite
nazaj, pa jih dobro osušite.
7.5 Čiščenje vžigalne svečke
7.4 Čiščenje kuhalne plošče
•
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
Ta funkcija se izvede preko keramične
vžigalne elektrode s kovinsko elektrodo.
Elektrodi morata biti vedno čisti, da lahko
sprožita iskro. Preverite tudi, da luknjice
na kroni gorilnika niso zamašene.
7.6 Redno vzdrževanje
Vaš serviser naj redno pregleduje stanje
priključne cevi za plin in regulatorja tlaka,
če je nameščen.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Ko poskušate vklopiti ge‐
nerator isker, se iskra ne
sproži.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Pokrov in krona gorilnika
Pokrov in krono gorilnika
sta nameščena nepravilno. namestite pravilno.
Plamen ugasne takoj po
vžigu.
Termočlen ni dovolj segret. Ko plamen zagori, pridržite
gumb še deset sekund ali
manj.
Obroč plamena ni enako‐
meren.
Krona gorilnika je zamaše‐ Prepričajte se, da glavni
na z ostanki hrane.
dotok plina ni blokiran in
da je krona gorilnika čista.
SLOVENŠČINA
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
A
8.3 Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano
spodaj:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite
ta del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
33
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
C. Prilepite na navodila za uporabo.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Dimenzije kuhalne plošče
Širina
590 mm
Globina
510 mm
9.2 Premeri obvodov
GORILNIK
Ø OBVODA 1/100 mm
Hitri
52
Srednje hitri
35
Pomožni
28
34
www.electrolux.com
9.3 Drugi tehnični podatki
SKUPNA
MOČ:
Prvotna vr‐
sta plina:
G20 (2H) 20 mbar
7,95 kW
Nadomestna G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 553 g/h
vrsta plina:
Električno na‐
pajanje:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Kategorija na‐
prave:
II2H3B/P
I2H (LV)
Priključitev pli‐ G 1/2"
na:
Razred napra‐ 3
ve:
9.4 Plinski gorilniki za ZEMELJSKI PLIN G20 s tlakom 20 mbar
GORILNIK
NORMALNA MOČ NAJMANJŠA MOČ OZNAKA ŠOBE
(kW)
(kW)
Hitri
2,95
0,75
119º
Srednje hitri
2,0
0,6
92
Pomožni
1,0
0,33
70
9.5 Plinski gorilniki za UNP G30/G31 s tlakom 30/30 mbar
GORILNIK
NORMALNA
MOČ (kW)
NAJMANJŠA OZNAKA ŠO‐
MOČ (kW)
BE
NOMINALNI DO‐
VOD PLINA (g/h)
Hitri
2,8
0,95
86
204
Srednje hitri
1,9
0,6
71
138
Pomožni
1,0
0,33
50
73
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
KGG6407K
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število plinskih gorilnikov
4
SLOVENŠČINA
Zadaj levo - srednje hitri
Energijska učinkovitost na plinski Zadaj desno - srednje hitri
gorilnik
Spredaj levo - hitri
(EE gas burner)
Spredaj desno - pomožni
Energijska učinkovitost za plin‐
sko kuhalno ploščo
(EE gas hob)
35
61.7%
61.7%
61.4%
ni pomembno
61.6%
EN 30-2-1: Gospodinjski aparati za kuhanje na plin - Del 2-1 : Gospodarna poraba
energije - Splošno
10.2 Varčevanje z energijo
•
•
•
•
•
•
•
Pred uporabo poskrbite, da bodo gorilniki in podstavki za posodo pravilno
sestavljeni.
Uporabite posodo s primernim premerom glede na velikosti kuhališč.
Posodo postavite na sredino gorilnika.
Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
Ko tekočina zavre, zmanjšajte plamen za počasno kuhanje tekočine.
Po možnosti uporabite ekonom lonec. Oglejte si njegova navodila za uporabo.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867345764-B-292019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising