Electrolux | KGG6407K | User manual | Electrolux KGG6407K Kasutusjuhend

Electrolux KGG6407K Kasutusjuhend
KGG6407K
ET
LV
LT
Pliidiplaat
Plīts
Kaitlentė
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
19
36
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 5
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................7
4. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................11
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 11
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................13
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 13
8. VEAOTSING.....................................................................................................14
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 16
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 17
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
3
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui pliidiklaas peaks purunema:
– lülitage kohe kõik põletid ja elektrilised
kuumutuselemendid välja ning eraldage seade
vooluvõrgust,
– ärge puudutage seadme pinda,
– ärge kasutage seadet.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Kui seade on ühendatud otse toiteallika külge, tuleb
kasutada mitmepooluselist kontaktide vahega
isolatsioonilülitit. Tagatud peab olema täielik
lahtiühendamine vastavalt ülepinge III kategoorias ette
nähtud tingimustele. Selle alla ei käi maandusjuhe.
Maandusjuhtme paigaldamisel veenduge, et juhe ei
puutuks vastu selliseid osi, mis võivad minna
kuumemaks kui 50 °C üle toatemperatuuri (kasutage
näiteks isolatsioonimuhvi).
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
EESTI
5
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
See seade sobib järgmiste turgude
puhul: EE LV LT
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
•
•
•
•
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
2.3 Gaasiühendus
•
•
•
•
•
Kõik gaasiühendused peab
ühendama kvalifitseeritud tehnik.
Enne seadme paigaldamist
veenduge, et kohaliku ühendusvõrgu
tingimused (gaasi tüüp ja rõhk) ning
seadme seadistused on omavahel
kooskõlas.
Veenduge, et seadme ümber oleks
tagatud õhuringlus.
Teave gaasivarustuse kohta on kirjas
andmeplaadil.
See seade ei ole ühendatud
seadmega, mis põlemissaadusi
väljutaks. Veenduge, et ühendate
seadme vastavalt kehtivatele
paigalduseeskirjadele. Pöörake
tähelepanu piisava ventilatsiooni
tagamisele.
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid keedunõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske
keedunõudel ega muudel esemetel
seadmele kukkuda. Pliidi pind võib
puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
keedunõudega või ilma
keedunõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga keedunõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja keedunõusid pliidil
liigutada, tõstke need alati üles.
Kasutage ainult korralikke terveid
keedunõusid, mille põhi on põletite
diameetrist suurem.
Jälgige, et keedunõu asetseks täpselt
põleti keskosal.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Veenduge, et leek ei kustu, kui
keerate nuppu kiiresti
maksimaalasendist
minimaalasendisse.
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevaid tarvikuid.
Ärge paigutage põletitele
leegihajutajat.
Gaasiküpsetusseadme kasutamisega
kaasneb soojuse ja niiskuse teke.
Ruumis, kuhu seade paigaldatakse,
peab olema tagatud hea ventilatsioon.
Seadme pikaajaline intensiivne
kasutamine võib muuta vajalikuks
täiendava õhutamise, näiteks akna
avamise või tõhusama ventilatsiooni,
näiteks mehhaanilise ventilatsiooni
taseme suurendamise.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Ärge laske pliidil kokku puutuda
happeliste vedelikega, näiteks äädika,
sidrunimahla või
katlakivieemaldajaga. See jätab
pinnale tuhmid plekid.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Ärge eemaldage juhtpaneeli
küljest mingeid nuppe ega
tihendeid. Vastasel korral
võib vesi seadmesse sattuda
ja seda kahjustada.
•
•
•
•
•
•
7
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge peske põleteid
nõudepesumasinas.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Suruge välised gaasitorud lamedaks.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Mudel .......................................
Tootenumber
(PNC) ........................................
Seerianumber ............
8
www.electrolux.com
3.2 Gaasiühendus
HOIATUS!
Kvalifitseeritud tehnik peab
vastavalt kehtivatele
nõuetele ja kohalikele
eeskirjadele järgima järgmisi
paigaldus-, ühendus- ja
hooldusjuhiseid.
Kasutage fikseeritud ühendusi või
roostevabast terasest painduvat toru
vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Painduvate metalltorude kasutamisel
jälgige, et need ei puutuks vastu liikuvaid
osi või et neid ei muljutaks. Olge
ettevaatlik, kui pliidiga koos kasutatakse
ka ahju.
Veenduge, et seadme
gaasivarustuse rõhk vastab
ette nähtud rõhuväärtustele.
Reguleeritav ühendusdetail
kinnitatakse platvormi külge
G 1/2" keermega mutriga.
Keerake detailid esmalt
kergelt kinni, siis pöörake
ühendusdetaili soovitud
suunas ja seejärel kinnitage
kõik lõplikult.
A
B C
A. Mutriga toruots
B. Komplekti kuuluv seib
C. Komplekti kuuluv põlv
Vedelgaas
Vedelgaasi puhul kasutage
kummivooliku hoidikut. Kinnitage alati
kõigepealt tihend. Alles seejärel jätkake
gaasiühendusega.
Painduvat toru võib kasutada, kui:
•
•
•
•
see ei lähe kuumemaks kui
toatemperatuur, mitte üle 30 °C;
toru ei ole pikem kui 1500 mm;
torul ei ole drosseleid;
toru ei ole paindes ega muljutud;
•
see ei puutu vastu teravaid servi ega
nurki;
• toru on kontrollimiseks kergesti
ligipääsetav.
Painduva toru korrasoleku kontrollimisel
tuleb jälgida, et:
•
poleks näha pragusid, sisselõikeid
ega jälgi põletusest nii toru otstes kui
ka kogu ulatuses;
• toru materjal ei ole muutunud jäigaks;
see peab olema elastne;
• kinnitusklambrid ei ole roostes;
• kasutusaeg ei ole möödas.
Kui märkate torul kahjustusi, siis ärge
seda parandage, vaid asendage uuega.
HOIATUS!
Pärast paigaldamist
veenduge, et kõigi
toruliitmike kinnitused on
õiged. Kasutage seebilahust,
mitte leeki!
3.3 Injektorite asendamine
1. Eemaldage anumatoed.
2. Eemaldage põletite katted ja kroonid.
3. Keerake mutrivõtmega nr 7 injektorid
lahti ja asendage need kasutatava
gaasi liigi jaoks sobivatega (vt tabelit
jaotises "Tehnilised andmed").
4. Pange osad uuesti kokku, järgides
sama protseduuri vastupidises
järjekorras.
5. Asendage andmesilt (asub
gaasivarustuse toru lähedal) sildiga,
mis vastab uut tüüpi
gaasivarustusele. Andmesildi leiate
seadme juurde kuuluvast pakendist.
Kui gaasivarustuse rõhk on muutuv või
kui see erineb vajalikust survest, tuleb
gaasitorule paigaldada sobiv
rõhumuundur.
3.4 Minimaalse taseme
reguleerimine
Põletite minimaalse taseme
reguleerimiseks:
1. Süüdake põleti.
2. Keerake nupp minimaalsesse
asendisse.
3. Eemaldage nupp .
EESTI
4. Reguleerige õhukese kruvikeerajaga
möödaviigukruvi asendit (A).
Veenduge, et sinine
neutraalkaabel on
ühendatud klemmiga, mille
tähis on "N". Ühendage
pruun (või must) faasikaabel
klemmiga, mille tähis on "L".
Hoidke faasikaabel alati
ühendatuna.
A
3.6 Ühenduskaabel
5. Kui lülitute:
• G20 20 mbar maagaasilt
vedelgaasile, pingutage
möödaviigukruvi lõpuni.
• kui lülitute vedelgaasilt G20 20
mbar maagaasile, keerake
möödaviigukruvi umbes 1/4
pööret lahti .
HOIATUS!
Veenduge, et leek ei kustu,
kui keerate nuppu kiiresti
maksimaalasendist
minimaalasendisse.
Ühenduskaabli asendamiseks kasutage
ainult spetsiaalset või sellega võrdset
kaablit. Kaabli tüüp: H03V2V2-F T90.
Veenduge, et kaabli ristlõige vastab
pingele ja töötemperatuurile. Kollane/
roheline maandusjuhe peab olema
ligikaudu 2 cm pikem kui pruun (või
must) faasijuhe.
3.7 Paigaldamine
1.
3.5 Vooluühendus
•
•
•
•
•
•
•
Veenduge, et nimivõimsus ja
andmesildil toodud voolutüüp on
kooskõlas kohaliku pinge ja vooluga.
Selle seadme juurde kuulub ka
toitejuhe. Selle juurde peab kuuluma
õige pistik ning see peab taluma
andmesildil toodud koormust.
Veenduge, et panete pistiku õigesse
pistikupessa.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Seadme ühendamisel pikendusjuhet,
adapterit või mitmikpistikut kasutades
tekib tulekahjuoht. Jälgige, et
maandus vastaks kehtivatele nõuetele
ja eeskirjadele.
Ärge laske toitejuhtmel kuumeneda
temperatuurini üle 90° C.
2.
9
10
www.electrolux.com
7.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
ETTEVAATUST!
Seadme võib paigaldada
ainult tasasele tööpinnale.
4.
3.8 Paigaldusvõimalused
Pliidi alla paigaldatavat plaati peab
saama kergelt eemaldada ning see peab
võimaldama hõlpsat juurdepääsu
tehnilise abi vajaduse korral.
Köögikapp ukse
5.
6.
min 6 mm
A
A
min 30 mm
B
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
B
A. Komplekti kuuluv tihend
B. Komplekti kuuluvad klambrid
A. Eemaldatav paneel
B. Vaba ruum ühenduste jaoks
Köögikapp koos ahjuga
Ohutuse tagamiseks ja ahju hõlpsaks
eemaldamiseks köögikapi küljest tuleb
pliidi ja ahju elektriühendused paigaldada
eraldi.
EESTI
11
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
2
1
1
2
3
4
3
Kiirpõleti
Poolkiire põleti
Lisapõleti
Juhtnupud
4
4.2 Juhtnupp
Sümbol
Kirjeldus
gaasi pealevool puu‐
dub / väljas-asend
Sümbol
Kirjeldus
minimaalne gaasi peale‐
vool
süüteasend / maksi‐
maalne gaasi pealevool
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Põleti ülevaade
$
%
&
'
A. Põleti kaas
B. Põletikroon
C. Süüteküünal
12
www.electrolux.com
D. Termoelement
5.2 Põletite süütamine
Süüdake põleti alati enne
nõude pliidile asetamist.
HOIATUS!
Lahtise tulega tuleb köögis
väga ettevaatlikult ümber
käia. Tootja ei vastuta selle
nõude eiramisest tulenevate
tagajärgede eest.
1. Vajutage juhtnuppu ja keerake see
vastupäeva maksimaalsesse gaasi
pealevoolu asendisse ( ).
2. Hoidke nuppu umbes 10 sekundit
sissevajutatuna. Nii jõuab
termoelement soojeneda. Vastasel
korral katkeb gaasi pealevool.
3. Kui leek on normaalne, võite seda
reguleerida.
Kui põletit ei õnnestu
süüdata ka mitme katsega,
kontrollige, kas põletikroon
ja selle kaas on õiges
asendis.
HOIATUS!
Ärge hoidke juhtnuppu sees
kauem kui 15 sekundit. Kui
põleti 15 sekundi jooksul ei
sütti, vabastage juhtnupp,
keerake see väljalülitatud
asendisse ja püüdke põleti
uuesti süüdata, kuid mitte
varem kui 1 minuti pärast.
ETTEVAATUST!
Kui elektrit ei ole, saate
põleti süüdata ilma
elektrisüütelita. Selleks
süüdake põleti juures leek,
keerake juhtnuppu
vastupäeva maksimaalse
gaasivarustuse asendisse ja
vajutage nupp sisse. Hoidke
juhtnuppu 10 sekundit (või
veidi vähem)
sissevajutatuna, et
termoelement saaks
soojeneda.
Kui põleti leek peaks
kogemata kustuma, keerake
juhtnupp väljas-asendisse ja
proovige põletit 1 minuti
pärast uuesti süüdata.
Sädemetekitaja võib
automaatselt käivituda, kui
pärast paigaldamist või
voolukatkestust voolu sisse
lülitate. Viga ei ole.
Pliidi juurde kuuluvad
järkjärgulised ventiilid.
Nende abil saab leeki
täpsemalt reguleerida.
5.3 Põleti väljalülitamine
Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp
väljas-asendisse
.
HOIATUS!
Enne toidunõude põletilt ära
võtmist keerake tuli
väiksemaks või lülitage
hoopis välja.
EESTI
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et nõud asetseksid
täpselt põleti kohal – nii ei
lähe need ümber ja ka
gaasitarbimine on väiksem.
6.1 Nõud
ETTEVAATUST!
Toiduvalmistamise käigus
maha loksunud vedelikud
võivad põhjustada klaasi
purunemise.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage malmnõusid,
savi- või keraamilisi nõusid
ega grill- või röstplaate.
HOIATUS!
Ärge asetage ühte nõud
korraga kahele põletile.
HOIATUS!
Ärge pange põletile
ebatasase põhjaga või
mõlkis nõusid, et vältida
ümberminekut ja vigastusi.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et nõude põhjad
ei oleks nupule liiga lähedal,
sest leegid võivad selle üles
kuumutada.
6.2 Keedunõude läbimõõt
Kasutage ainult selliseid
keedunõusid, mille põhja
läbimõõt vastab põletite
suurusele.
Põleti
Nõude läbi‐
mõõt (mm)
Kiire
180 - 260
Poolkiire
120 - 220
Lisapõleti
80 - 180
ETTEVAATUST!
Jälgige, et potikäepidemed
ei ulatuks üle pliidi serva.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
HOIATUS!
Klaasi pinna või põletite ja
raami (kui see on olemas)
äärte vahelise pinna
puhastamiseks ärge
kasutage nuge, kaabitsaid
ega sarnaseid esemeid.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
•
Roostevabast terasest osi peske
veega ja kuivatage seejärel pehme
lapiga.
7.2 Anumatoed
Anumatoed ei ole
nõudepesumasinakindlad.
Neid tuleb pesta käsitsi.
13
14
www.electrolux.com
1. Pliidi hõlpsamaks puhastamiseks
saab anumatoed eemaldada.
Olge anumatugede
paigutamisel äärmiselt
ettevaatlik, et vältida
pliidiplaadi kahjustamist.
2. Emailkattel võib leiduda teravaid
servi, seega olge anumatugede
käsitsi pesemisel ja kuivatamisel
ettevaatlik. Vajaduse korral
eemaldage tugevad plekid
puhastuspastaga.
3. Pärast anumatugede puhastamist
kontrollige, kas need on õiges
asendis.
4. Põleti korrektse töö tagamiseks
veenduge, et anumatugede labad
jäävad mis on sisestatud
emailplaatides olevaisse
õnarustesse.
7.3 Anumatugede
eemaldamine ja paigaldamine
Pärast pliidi puhastamist veenduge, et
anumatoed oleksid õiges asendis.
Anumatoe nõuetekohaseks
paigutamiseks veenduge, et toe harud
on kohakuti põleti põhja küljes olevate
nagadega, nagu on näidatud joonisel. Nii
püsib anumatugi kindlalt paigal.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.4 Pliidi puhastamine
•
•
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Emailitud osade, kaante ja kroonide
puhastamiseks peske neid sooja
seebiveega ja kuivatage enne
tagasipanekut hoolikalt.
7.5 Süüteseadme puhastamine
Süütamine toimub keraamilise
süüteküünla metallelektroodi abil. Hoidke
need osad väga puhtad, et ennetada
süütamistõrkeid ja veenduge, et põleti
krooni avaused ei ole ummistunud.
7.6 Perioodiline hooldus
Paluge volitatud teenusepakkujalt
regulaarselt gaasitoru ja rõhumuunduri
seisukorra kontrollimist.
EESTI
15
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Sädemegeneraatori sisse‐
lülitamisel ei teki sädet.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Põleti kübar ja kroon on
vales asendis.
Paigutage põleti kübar ja
kroon õigesse asendisse.
Leek kustub kohe pärast
süütamist.
Termoelement ei ole piisa‐
valt soojenenud.
Pärast leegi süttimist hoid‐
ke nuppu umbes 10 sekun‐
dit (või veidi vähem) sisse‐
vajutatuna.
Leegiring pole ühtlane.
Põleti kroon on toidujäät‐
metest ummistunud.
Veenduge, et gaasipõleti
pole ummistunud ja põleti
kroon on puhas.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
16
www.electrolux.com
8.3 Tarvikute kotis olevad sildid
Kleepige iseliimuvad sildid nii, nagu
allpool näha:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleepige see garantiikaardile ja
saatke see osa ära (kui see on
olemas).
B. Kleepige see garantiikaardile ja
hoidke see alles (kui see on olemas).
C. Kleepige see juhistebrošüürile.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Pliidi mõõtmed
Laius
590 mm
Sügavus
510 mm
9.2 Möödaviikude diameetrid
PÕLETI
Ø MÖÖDAVIIK 1/100 mm
Kiire
52
Poolkiire
35
Lisapõleti
28
EESTI
17
9.3 Muud tehnilised andmed
KOGUVÕIM‐
SUS:
Esialgne
gaasi tüüp:
Gaasi asen‐
damine:
G20 (2H) 20 mbar
7,95 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 553 g/h
Elektrivarus‐
tus:
220–240 V ~ 50–60 Hz
Seadme kate‐
gooria:
II2H3B/P
I2H (LV)
Gaasiühen‐
dus:
G 1/2"
Seadme klass: 3
9.4 Gaasipõletid G20 20 mbar MAAGAASILE
PÕLETI
TAVAVÕIMSUS
kW
MIINIMUMVÕIM‐
SUS kW
INJEKTORI TÄHIS
Kiire
2,95
0,75
119º
Poolkiire
2,0
0,6
92
Lisapõleti
1,0
0,33
70
9.5 Gaasipõletid G30/G31 30/30 mbar vedelgaasile
PÕLETI
TAVAVÕIM‐
SUS kW
MIINIMUM‐
INJEKTORI
VÕIMSUS kW TÄHIS
GAASI NIMIVOOL
g/h
Kiire
2,8
0,95
86
204
Poolkiire
1,9
0,6
71
138
Lisapõleti
1,0
0,33
50
73
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
KGG6407K
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Gaasipõletite arv
4
18
www.electrolux.com
Tagumine vasak – poolkiire
61,7%
Energiatõhusus gaasipõleti kohta Tagumine parem – poolkiire
(EE gas burner)
Eesmine vasak – kiire
61,7%
Eesmine parem – lisapõleti
Gaasipliidi energiatõhusus
(EE gas hob)
61,4%
ei ole kohaldatav
61.6%
EN 30-2-1: Kodused gaaskuumutusega toiduvalmistusseadmed - Osa 2-1 : Energia
säästmine - Üldist
10.2 Energiasääst
•
•
•
•
•
•
•
Enne kasutamist kontrollige, kas põletid ja anumatoed on õigesti paigaldatud.
Kasutage ainult selliseid keedunõusid, mille põhja läbimõõt vastab põletite
suurusele.
Asetage nõu põleti keskosale.
Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.
Kui vedelik hakkab keema, keerake tuli väiksemaks, nii et vedelik vaid vaevu
mullitaks.
Võimalusel kasutage kiirkeetjat. Vt selle kasutusjuhendit.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
19
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................19
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................22
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................24
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 28
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 28
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 29
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................30
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 31
9. TEHNISKIE DATI..............................................................................................33
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 34
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
20
www.electrolux.com
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja saplīst sildvirsmas stikls:
– nekavējoties izslēdziet visus degļus un elektrisko
sildelementu un atvienojiet ierīci no barošanas
avota;
– neaiztieciet ierīces virsmu;
– nelietojiet ierīci.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
Ja ierīce ir pievienota tieši elektrības avotam,
nepieciešams universālais izolācijas slēdzis ar
kontakta atdalījumu. Jānodrošina pilnīga ierīces
atvienošana saskaņā ar III pārsprieguma kategorijas
prasībām. Tas neattiecas uz zemējuma vadu.
Novietojot barošanas vadu, nodrošiniet, lai tas
nenonāktu tiešā saskarē ar detaļām, kas var sakarst
par vairāk nekā 50 °C virs istabas temperatūras
(piemēram, izmantojot izolācijas uzmavas).
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
22
www.electrolux.com
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem:
EE LV LT
•
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
•
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
LATVIEŠU
2.3 Gāzes piegādes
pieslēgšana
•
•
•
•
•
Gāzes pieslēgšanu var veikt
kvalificēts speciālists.
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes
veids un spiediens), kā arī ierīces
regulēšanas nosacījumi ir atbilstoši.
Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek
gaisa cirkulācija.
Informācija par gāzes piegādi
atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.
Šī ierīce nav pievienota sadegšanas
produktu nosūknēšanas iekārtai.
Pārliecinieties, lai ierīces pieslēgšana
notiktu atbilstoši spēkā esošiem
uzstādīšanas noteikumiem. Pievērsiet
uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
2.4 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī
“Izslēgt”.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
•
•
•
23
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Neļaujiet ēdiena gatavošanas
traukiem izvārīties tukšiem.
Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti vai ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem
atbilstošas formas un diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Pārliecinieties, lai ēdiena gatavošanas
trauki tiktu centrēti uz degļa.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot
regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz
degļiem.
Gāzes plīts izmantošana izraisa
karstuma un mitruma rašanos.
Nodrošiniet labu ventilāciju telpā, kurā
tiek uzstādīta ierīce.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
Intensīvai un ilgstošai ierīces
izmantošanai, iespējams, būs
nepieciešama papildu ventilācija,
piemēram, atverot logu, vai palielinot
tvaika nosūcēja jaudu, ja tāds ir
uzstādīts.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Neļaujiet skābi saturošiem
šķidrumiem, piemēram, etiķim, citronu
sulai vai kaļķakmens noņemšanas
līdzekļiem nonākt uz plīts virsmas. Šie
šķidrumi atstās matētus
nospiedumus.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
2.5 Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Neizņemiet taustiņus,
regulatorus vai blīvējumu no
vadības paneļa. Ūdens var
iekļūt ierīces iekšpusē un
radīt bojājumus.
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Nemazgājiet degļus trauku
mazgājamajā mašīnā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Modelis ......................................
.
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas
numurs ...........................
3.2 Gāzes pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Tālāk minētās uzstādīšanas,
apkopes un pieslēgšanas
instrukcijas paredzētas tikai
kvalificētiem speciālistiem,
kuru darbībai jāatbilst spēkā
esošiem standartiem un
vietējiem noteikumiem.
Izvēlieties fiksētu pieslēgumu vai lietojiet
elastīgu nerūsējoša tērauda cauruli un
veiciet darbus saskaņā ar spēkā esošiem
likumiem. Ja izvēlaties elastīgas metāla
caurules, neļaujiet tām saskarties ar
blakus esošajām kustīgajām daļām un
uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
Uzmanieties arī tad, ja plīts tiek uzstādīta
kopā ar cepeškrāsni.
LATVIEŠU
Pārliecinieties, ka gāzes
piegādes spiediena vērtības
atbilst ierīcei
nepieciešamajām vērtībām.
Nostipriniet regulējamo
savienojumu pie gāzes
piegādes avota īscaurules,
izmantojot vītņotu uzgriezni
(G 1/2 collas). Pieskrūvējiet
detaļas, nepielietojot spēku,
pielāgojiet savienojumu
nepieciešamajā virzienā un
pievelciet.
A
B C
A. Īscaurule ar gala uzgriezni
B. Ierīces komplektācijā iekļautā
starplika
C. Ierīces komplektācijā iekļautais
līkums
Sašķidrinātā gāze
Sašķidrinātajai gāzei izmantojiet gumijas
caurules turētāju. Obligāti izmantojiet
blīvējumu. Pēc tam veiciet gāzes
pieslēgumu.
Elastīgo cauruli var uzstādīt, ja:
•
tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
• tā nav garāka par 1500 mm;
• tajā nav mezglu;
• tai nav vilces vai vērpes deformācijas;
• tā nesaskaras ar asām malām vai
stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Regulāri pārbaudiet elastīgo cauruli, vai:
abos galos un visā tās garumā nav
plīsumu, plaisu vai apdeguma
pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un
caurule vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem,
nelabojiet cauruli, bet nomainiet to.
25
BRĪDINĀJUMS!
Kad uzstādīšana pabeigta,
pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumi ir
hermētiski. Izmantojiet ziepju
šķīdumu, nevis liesmu!
3.3 Sprauslu nomaiņa
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Ar 7 mm uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet sprauslas un to vietā
uzstādiet sprauslas, kas atbilst jūsu
izmantotajam gāzes veidam (skatiet
tabulu tehnisko datu sadaļā).
4. Uzstādiet detaļas, šoreiz darot to
pretējā secībā.
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā
atrodas blakus gāzes piegādes
caurulei) ar jaunu plāksnīti, kurā
norādīti jaunā gāzes piegādes tipa
parametri. Šī plāksnīte iekļauta
iepakojumā kopā ar ierīci.
Ja gāzes piegāde mainās vai atšķiras no
nepieciešamā spiediena, nepieciešams
uzstādīt piemērotu spiedienu regulējošu
iekārtu gāzes padeves caurulei.
3.4 Minimālā līmeņa regulēšana
Lai noregulētu minimālo liesmas līmeni:
1. Aizdedziet degli.
2. Pagrieziet regulatoru uz minimālo
iestatījumu.
3. Noņemiet regulatoru .
4. Ar tievu skrūvgriezi pielāgojiet
apvada skrūves stāvokli (A).
A
•
5. Ja pārslēdzaties:
• no G20 20 mbāru dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi, pilnībā
pievelciet regulēšanas skrūvi;
• no sašķidrinātās gāzes uz G20
dabasgāzi ar 20 mbāru spiedienu,
26
www.electrolux.com
atskrūvējiet apvada skrūvi par
aptuveni 1/4 apgrieziena .
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka ātri
pagriežot regulatoru no
maksimālā līdz minimālajam
stāvoklim, deglī nenodziest
liesma.
Pārliecinieties, ka kabelis atbilst
spriegumam un darba temperatūrai.
Turklāt nepieciešams, lai dzeltenais/
zaļais vads būtu aptuveni par 2 cm
garāks par brūno (vai melno) fāzes vadu.
3.7 Montāža
1.
3.5 Elektrība padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
Pārliecinieties, vai uz tehnisko datu
plāksnītes norādītais nominālais
spriegums un tā veids atbilst mājas
elektrosistēmas parametriem.
Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas
kabeli. Šis kabelis jāaprīko ar
piemērotu kontaktspraudni, kura
noslodzes parametriem jāatbilst
tehnisko datu plāksnītē minētajiem.
Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis
ievietots pareizajā kontaktligzdā.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
elektropadeves kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ja ierīce ir pieslēgta ar paplašinājumu
kabeli, adapteri vai vairākiem
savienojumiem, pastāv ugunsgrēka
risks. Pārliecinieties, vai sazemējums
atbilst standartiem un noteikumiem.
Neļaujiet strāvas kabelim sasilt vairāk
par 90 °C temperatūru.
Pārliecinieties, vai zilais
neitrālais kabelis tiek
pievienots spailei ar burtu
"N". Pievienojiet brūno (vai
melno) fāzes kabeli spailei,
uz kuras ir burts "L". Paturiet
fāzes kabeli pastāvīgi
pievienotu.
3.6 Savienojuma kabelis
Nomainiet savienojuma vadu tikai ar
speciālo vadu vai tā ekvivalentu. Vada
veids ir: H03V2V2-F T90.
2.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
LATVIEŠU
4.
27
UZMANĪBU!
Uzstādiet ierīci tikai uz
līdzenas darba virsmas.
3.8 Ievietošanas iespējas
Panelim zem plīts virsmas jābūt
uzstādītam tā, lai to varētu viegli noņemt
un nodrošināt pieeju tehniskas palīdzības
sniegšanai.
5.
Virtuves mēbeles ar durvīm
6.
A
min 6 mm
A
min 30 mm
B
B
7.
A. Komplektācijā iekļautā blīve
B. Komplektācijā iekļautie kronšteini
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Noņemams panelis
B. Vieta savienojumiem
Virtuves mēbeles ar cepeškrāsni
Drošības apsvērumu un cepeškrāsns
vieglākas izņemšanas no mēbeles dēļ
virsmas un cepeškrāsns elektrības
padeves pieslēgšana jāveic atsevišķi.
28
www.electrolux.com
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
2
1
1
2
3
4
3
Jaudīgais deglis
Vidējas jaudas deglis
Papildu deglis
Vadības regulatori
4
4.2 Vadības slēdzis
Simbols
Apraksts
Simbols
Apraksts
minimāla gāzes padeve
nav gāzes piegādes / iz‐
slēgtā stāvoklī
aizdedzes stāvoklī /
maksimāla gāzes piegā‐
de
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Degļa pārskats
$
%
&
'
A. Degļa vāciņš
B. Degļa vainags
LATVIEŠU
C. Aizdedzes svece
D. Termoelements
5.2 Degļa aizdegšana
Vienmēr aizdedziet degli,
pirms uzliekat uz tā ēdiena
gatavošanas traukus.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot atklātu liesmu
virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību, ja uguns
tiek lietota neatbilstoši.
1. Piespiediet vadības regulatoru uz leju
un pagrieziet to pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam līdz maksimālas
gāzes piegādes pozīcijai ( ).
2. Turiet vadības regulatoru nospiestu
ne vairāk kā 10 sekundes. Tas ļauj
termoelementam sasilt. Ja tas netiek
izdarīts, gāzes piegāde tiks
pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
Ja pēc vairākiem
mēģinājumiem deglis
neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir
pareizā pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS!
Neturiet vadības rokturi
nospiestu ilgāk par 15
sekundēm. Ja pēc 15
sekundēm deglis
neaizdegas, palaidiet
vadības rokturi, atgrieziet to
izslēgtā pozīcijā un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz 1
minūti.
29
UZMANĪBU!
Ja nav elektropadeves, degli
var aizdegt bez
elektroierīces. Tādā
gadījumā pietuviniet liesmu
deglim, pagrieziet vadības
regulatoru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam
maksimālas gāzes piegādes
stāvoklī un nospiediet to.
Turiet nospiestu vadības
regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements
uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest,
pagrieziet vadības regulatoru
stāvoklī "Izslēgt" un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz vienu
minūti.
Nospiežot strāvas pogu pēc
ierīces uzstādīšanas vai
elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā
aizdedze var tikt aktivizēta
automātiski. Tas ir normāli.
Plīts virsmas komplektācijā
ietilpst progresīvie vārsti. Tie
ļauj noregulēt liesmu daudz
precīzāk.
5.3 Degļu izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim
.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms katlu noņemšanas no
degļa vienmēr noregulējiet
mazāku liesmu vai izslēdziet
to.
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
UZMANĪBU!
Nelietojiet čuguna pannas,
keramikas, māla, grila vai
tostera plāksnes.
30
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojot vienu katlu uz
diviem degļiem.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet nestabilus un
deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu
izlīšanu vai savainojumu.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu dibeni
nestāvētu pārāk tuvu
vadības regulatoriem,
pretējā gadījumā liesma
sakarsēs vadības
regulatorus.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu rokturi
nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
UZMANĪBU!
Gatavošanas laikā pārlijušie
šķidrumi var izraisīt stikla
plīšanu.
6.2 Ēdiena gatavošanas trauku
diametri
Izmantojiet degļa izmēram
atbilstoša diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Deglis
Ēdiena gata‐
vošanas trau‐
ku diametrs
(mm)
Jaudīgais
180 - 260
Vidēji lielas jaudas
120 - 220
Papildu
80 - 180
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katli atrastos
degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu
stabilitāti un zemāku gāzes
patēriņu.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet nažus,
skrāpjus vai līdzīgus
instrumentus, lai notīrītu
stikla virsmu vai starp degļu
apvadiem un rāmi (ja tāds
ir).
•
Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar
ūdeni, tad noslaukiet tās ar mīkstu
drānu.
7.2 Pannas balsti
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku
mazgājamajā mašīnā. Tie
jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas
balstus var noņemt.
Lai nepieļautu plīts
virsmas bojājumu,
pannas balsti ir jānovieto
ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam
var būt neapstrādātas malas, tāpēc
jāuzmanās, mazgājot pannu balstus
ar rokām un žāvējot. Ja
LATVIEŠU
nepieciešams, notīriet piekaltušas
ēdienu atliekas, izmantojot tīrīšanas
līdzekli pastas veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas
pārliecinieties, ka tie ir pareizajā
stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi,
pārliecinieties, vai pannas balsta
kājiņas ievietotas emaljētas plāksnes
padziļinājumos.
•
31
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas,
vāciņus un kroņvainagus, nomazgājiet
tos ar siltu ziepjūdeni un pirms
uzstādīšanas rūpīgi nosusiniet.
7.3 Pannas balstu noņemšana
un salikšana
•
Pēc plīts notīrīšanas, pārliecinieties, ka
pannu balsti atrodas pareizā pozīcijā. Lai
novietotu pannu balstu
pareizi,pārliecinieties, ka tā kājiņa ir
ievietota atverē degļa pamatnē, kā tas
parādīts attēlā. Šādi pannas balsts būs
stabils un nofiksēts.
7.5 Aizdedzes sveču tīrīšana
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot
keramisko aizdedzes sveci un metāla
elektrodu. Lai atvieglotu degļu
aizdegšanu, regulāri tīriet iepriekš
minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
7.6 Periodiska apkope
Periodiski sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pārbaudītu
gāzes piegādes cauruli un spiediena
regulētāju, ja tāds ir.
7.4 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pie‐
reizi.
vadam.
32
www.electrolux.com
Problēma
Liesma izdziest uzreiz pēc
iedegšanās.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs atkārtoti izdeg,
sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Degļa vāciņš un kronis ir
novietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Termoelements vēl nav
pietiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās
turiet regulatoru nospiestu
10 sekundes vai mazāk.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐ Degļa kronis ir nosprostots Pārbaudiet, vai nav no‐
rīgs.
ar ēdiena paliekām.
sprostota galvenā sprausla
un degļa kronis ir tīri.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
LATVIEŠU
33
8.3 Uzlīmes tiek piegādātas
komplektā ar piederumu somu.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā
norādīts zemāk:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un
atsūtiet šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Plīts virsmas izmēri
Platums
590 mm
Dziļums
510 mm
9.2 Apvada diametri
DEGLIS
Ø APVADS 1/100 mm
Jaudīgais
52
Vidēji lielas jaudas
35
Papildu
28
34
www.electrolux.com
9.3 Citi tehniskie dati
Oriģinālā gā‐
G20 (2H) 20 mbar
7,95 kW
KOPĒJĀ JAU‐ ze:
DA:
Gāzes mai‐ G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 553 g/h
ņa:
Elektrotīkla pa‐ 220-240 V ~ 50-60 Hz
rametri:
Ierīces katego‐ II2H3B/P
rija:
I2H (LV)
Gāzes pieslē‐
gums:
G 1/2"
Ierīces klase:
3
9.4 Gāzes degļi G20 20 mbāru DABASGĀZEI
DEGLIS
NORMĀLA JAU‐
DA kW
MINIMĀLAS JAU‐
DAS kW
INŽEKTORA MAR‐
KA
Jaudīgais
2,95
0,75
119º
Vidēji lielas jaudas
2,0
0,6
92
Papildu
1,0
0,33
70
9.5 Gāzes degļi sašķidrinātai gāzei G30/G31 30/30 mbāri
DEGLIS
NORMĀLAS
JAUDAS kW
MINIMĀLAS
JAUDAS kW
INŽEKTORA
MARKA
NOMINĀLA GĀ‐
ZES PLŪSMA g/h
Jaudīgais
2,8
0,95
86
204
Vidēji lielas
jaudas
1,9
0,6
71
138
Papildu
1,0
0,33
50
73
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa noteikšana
KGG6407K
Plīts veids
Iebūvēta plīts
virsma
Gāzes degļu skaits
4
LATVIEŠU
Kreisais aizmugurējais - vidē‐
jas jaudas
Gāzes degļa energoefektivitāte
(EE gas burner)
35
61,7 %
Labais aizmugurējais - vidējas 61,7 %
jaudas
Priekšējais kreisais - jaudīgais 61,4 %
deglis
Labais priekšējais - papildu
Gāzes plīts energoefektivitāte
(EE gas hob)
nav piemērojams
61.6%
EN 30-2-1: Mājsaimniecības gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa: Racionāla
enerģijas izmantošana - Vispārīgi
10.2 Enerģijas taupīšana
•
•
•
•
•
•
•
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai degļi un katlu balsti ir salikti pareizi.
Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša diametra ēdiena gatavošanas traukus.
Novietojiet katlu degļa centrā.
Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.
Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet mazāku liesmu, lai šķidrums lēni vārītos.
Ja tas ir iespējams, izmantojiet spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
36
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 36
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 39
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................42
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................45
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 46
6. PATARIMAI...................................................................................................... 47
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 47
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 48
9. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................50
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 51
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
37
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jeigu sudužtų viryklės stiklas:
– skubiai išjunkite visus degiklius ir elektrinius
kaitinimo elementus bei atjunkite prietaisą nuo
elektros maitinimo;
– nelieskite prietaiso paviršiaus;
– nenaudokite prietaiso.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi
būti užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio
kategorijai nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai
neįeina.
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas
tiesiogiai nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę
LIETUVIŲ
•
39
movą) su dalimis, galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei
kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose
šalyse: EE LV LT
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
2.3 Dujų prijungimas
•
•
•
•
•
Visus dujų prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
ar vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso
nustatymą.
Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą
vyktų oro cirkuliacija.
Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Šis prietaisas nėra prijungtas prie
įtaiso, šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
2.4 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Naudokite tik stabilius, tinkamos
formos ir skersmens prikaistuvius,
kurių skersmuo yra didesnis, nei
degiklių matmenys.
Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant
degiklių vidurio.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta,
greitai pasukus rankenėlę iš
didžiausios į mažiausią padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
Naudojant dujinį maisto gaminimo
prietaisą kaupiasi šiluma ir drėgmė.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje
įrengtas prietaisas, geru vėdinimu.
Jeigu prietaisas intensyviai
eksploatuojamas ilgą laiką, gali
prireikti papildomos ventiliacijos,
pavyzdžiui, atverti langą, arba dar
veiksmingesnės ventiliacijos,
pavyzdžiui, padidinti mechaninės
ventiliacijos (jeigu ji įrengta)
pajėgumą.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Saugokite kaitlentę nuo rūgščių
skysčių, pavyzdžiui, acto, citrinos
sulčių arba kalkių nuosėdų šalinimo
priemonių. Ant paviršiaus gali likti
matinių dėmių.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
2.5 Priežiūra ir valymas
ĮSPĖJIMAS!
Nepašalinkite mygtukų,
rankenėlių ar tarpiklių nuo
valdymo skydelio. Į prietaisą
gali patekti vandens ir jį
sugadinti.
•
•
•
•
•
•
41
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Neplaukite degiklių indaplovėje.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
42
www.electrolux.com
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Modelis ......................................
..
PNC .........................................
Serijos numeris.........................
3.2 Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pagal toliau pateiktas
instrukcijas įrengimą ir
techninę priežiūrą turi atlikti
kvalifikuoti darbuotojai; jie
privalo vadovautis
galiojančiais standartais ir
vietos reglamentais.
Pasirinkite stabilų arba lankstų
nerūdijančiojo plieno dujotiekio vamzdį
pagal galiojančius reglamentus. Jeigu
naudojate lanksčius metalinius
vamzdžius, stebėkite, kad jie nesiliestų
prie judančių dalių ir nebūtų suspausti.
Taip pat būkite atsargūs, kai šią kaitlentę
montuojate kartu su orkaite.
Patikrinkite, ar prietaiso dujų
tiekimo slėgis atitinka
rekomenduojamas vertes.
Reguliuojama jungtis
tvirtinama prie antgalio su
sriegine G 1/2 col. mova.
Sukite dalis nenaudodami
jėgos, reguliuokite
prijungimą reikiama kryptimi
ir viską priveržkite.
A
B C
A. Veleno galas su veržle
B. Su prietaisu pristatyta poveržlė
C. Su prietaisu pristatyta alkūnė
Suskystintosios dujos
Suskystintosioms dujoms naudokite
guminį vamzdžio laikiklį. Būtinai uždėkite
tarpiklį. Po to prijunkite dujų įvadą.
Lankstus vamzdis paruoštas naudoti, kai:
•
jis negali įkaisti daugiau negu
patalpos temperatūra (daugiau negu
30 °C);
• jis nėra ilgesnis negu 1 500 mm;
• jame nėra susiaurėjimų;
• jo neveikia traukimo ar sukimo jėgos;
• jis nesiliečia su aštriais kraštais ir
kampais;
• galima lengvai patikrinti jo būklę.
Lankstaus dujotiekio vamzdžio patikros
metu reikia patikrinti:
•
ar jo dviejuose galuose ir per visą ilgį
nėra įtrūkimų, įpjovimų, apdegimo
požymių;
• ar medžiaga nėra sukietėjusi, ar ji yra
pakankamai lanksti;
• ar nesurūdijo sąvaržos;
• nesibaigė jo galiojimo terminas.
Jeigu pastebite vieną ar kelis tokius
defektus, vamzdžio neremontuokite, o
pakeiskite.
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija gera.
Tikrinkite muilo ir vandens
tirpalu, o ne liepsna!
3.3 Purkštukų keitimas
1. Nuimkite indų statymo atramas.
LIETUVIŲ
2. Nuimkite degiklio dangtelius ir
karūnėles.
3. Su 7 numerio veržliarakčiu nuimkite
injektorius ir pakeiskite juos
reikalingais pagal jūsų naudojamą
dujų tipą (žr. skyrelį „Techniniai
duomenys“).
4. Surinkite detales, atlikdami tuos
pačius veiksmus atvirkščia tvarka.
5. Duomenų lentelę (pritvirtintą greta
dujų tiekimo vamzdžio) pakeiskite
nauja, kurioje būtų nurodytas naujų
tiekiamų dujų tipas. Šią lentelę rasite
su prietaisu pateikiamoje pakuotėje.
Jei tiekiamų dujų slėgį galima keisti ar jis
skiriasi nuo reikalingo, turite sumontuoti
atitinkamą slėgio reguliavimo įtaisą ant
dujų tiekimo vamzdžio.
3.4 Mažiausio liepsnos lygio
nustatymas
Norėdami nustatyti mažiausią degiklių
lygį:
1. Uždekite degiklį.
2. Rankenėlę pasukite į mažiausios
liepsnos padėtį.
3. Nuimkite rankenėlę .
4. Atsuktuvu reguliuokite pralaidos
varžto padėtį (A).
A
43
3.5 Elektros prijungimas
•
•
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, kad vardinė įtampa ir galia
duomenų lentelėje atitinka vietos
tiekiamos elektros įtampą ir galią.
Prietaisas pristatomas su maitinimo
kabeliu. Prie jo reikia prijungti tinkamą
kištuką, pritaikytą galiai, nurodytai
techninių duomenų lentelėje. Būtinai
įkiškite kištuką į tinkamą lizdą.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką būtų lengva
pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo kabelio. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Kyla gaisro rizika, kai prietaisas
prijungtas prie ilginamojo laido,
adapterio ar kelių lizdų įtaiso.
Užtikrinkite, kad įžemintas prijungimas
atitiktų standartus ir taisykles.
Neleiskite maitinimo laidui įkaisti iki
aukštesnės nei 90 °C temperatūros.
Būtinai prijunkite mėlyną
neutralų laidą prie gnybto su
„N“ raide. Prijunkite rudą
(arba juodą) fazės laidą prie
gnybto su raide „L“. Fazės
laidas visada turi būti
prijungtas.
3.6 Prijungimo kabelis
Prijungimo kabelį pakeiskite tik specialiu
arba analogišku kabeliu. Kabelio tipas:
H03V2V2-F T90.
5. Jeigu keičiate:
• 20 milibarų gamtines dujas G20 į
suskystintąsias dujas, pralaidos
varžtą visiškai priveržkite;
• nuo suskystintųjų dujų pereinate
prie G20 20 milibarų slėgio
gamtinių dujų, pralaidos varžtą
atsukite maždaug 1/4 pasukimo.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar liepsna
neužgęsta, greitai pasukus
rankenėlę iš didžiausios į
mažiausią padėtį.
Patikrinkite, ar kabelio skerspjūvis
atitinka įtampą ir darbinę temperatūrą.
Geltonas / žalias įžeminimo laidas privalo
būti maždaug 2 cm ilgesnis už rudą (arba
juodą) fazės laidą.
44
www.electrolux.com
3.7 Surinkimas
5.
1.
6.
A
2.
B
7.
A. Pristatytas tarpiklis
B. Pristatyti laikikliai
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
4.
DĖMESIO
Prietaisą įrenkite tik ant
lygaus stalviršio.
3.8 Įdėjimo galimybės
Po kaitlente esančią plokštę turi būti
lengva nuimti ir lengva pasiekti kaitlentę,
jeigu prireiktų techninės pagalbos.
LIETUVIŲ
Virtuvės spintelė su durelėmis
45
A. Nuimama plokštė
B. Tarpas jungtims
Virtuvės spintelė su orkaite
Saugumo sumetimais ir tam, kad orkaitę
būtų galima lengvai atskirti, kaitlentės ir
orkaitės elektros jungtys privalo būti
įrengtos atskirai.
min 6 mm
A
min 30 mm
B
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
2
1
2
3
4
3
Spartusis degiklis
Pusiau spartusis degiklis
Papildomas degiklis
Reguliavimo rankenėlės
4
4.2 Reguliavimo rankenėlė
Simbolis
Aprašas
dujos netiekiamos / iš‐
jungimo padėtis
Simbolis
Aprašas
uždegimo padėtis / mak‐
simalus dujų tiekimas
minimalus dujų tiekimas
46
www.electrolux.com
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Jei po kelių bandymų
degiklis neužsidega,
patikrinkite, ar karūnėlė ir jos
dangtelis yra taisyklingose
padėtyse.
5.1 Degiklio apžvalga
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Šiluminis elementas
5.2 Degiklio uždegimas
Visada prieš uždėdami
prikaistuvius uždekite
degiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs virtuvėje
naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
1. Paspauskite reguliavimo rankenėlę
žemyn ir pasukite ją prieš laikrodžio
rodyklę į maksimalaus dujų tiekimo
padėtį ( ).
2. Laikykite reguliavimo rankenėlę
nuspaustą 10 ar mažiau sekundžių.
Taip šiluminis elementas įkais.
Priešingu atveju dujų tiekimas bus
pertrauktas.
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps
stabili.
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite reguliavimo
rankenėlės nuspaudę ilgiau
nei 15 sekundžių. Jeigu
degiklis neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite
reguliavimo rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį
ir, prieš mėgindami uždegti
degiklį dar kartą, palaukite
ne mažiau kaip 1 minutę.
DĖMESIO
Nutrūkus elektros tiekimui,
degiklį galite uždegti be
elektrinio įtaiso; tokiu atveju
prikiškite prie degiklio
liepsną, pasukite atitinkamą
valdymo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę į
maksimalaus dujų srauto
padėtį ir paspauskite ją.
Laikykite valdymo rankenėlę
nuspaustą lygiai arba
mažiau kaip 10 sekundžių,
kad šiluminis elementas
įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia
užgęsta, pasukite
reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir vėl
mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1
minutei.
Žiežirbų generatorius gali
įsijungti automatiškai, kai
įjungiate maitinimą, po
įrengimo arba maitinimo
pertrūkio. Tai normalu.
Kaitlentė yra pristatyta su
progresiniais vožtuvais. Su
jais galima tiksliau reguliuoti
liepsną.
LIETUVIŲ
5.3 Degiklių išjungimas
ĮSPĖJIMAS!
Visada sumažinkite liepsną
arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
47
.
6. PATARIMAI
DĖMESIO
Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje,
kad jie būtų visiškai stabilūs
ir sumažėtų dujų sąnaudos.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prikaistuviai
DĖMESIO
Nenaudokite ketaus
prikaistuvių, molinių indų,
kepimo grotelių arba
skrudinimo plokščių.
ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite vieno puodo ant
dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų
puodų, kad išvengtumėte
išsiliejimų ir sužalojimų.
DĖMESIO
Įsitikinkite, kad puodų dugnai
nebūtų per arti valdymo
rankenėlės, nes ugnis
įkaitins valdymo rankenėlę.
DĖMESIO
Dėl gaminimo metu
išsiliejusių skysčių stiklas
gali sudužti.
6.2 Prikaistuvių skersmenys
Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo
atitinka degiklių skersmenį.
Degiklis
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Spartusis
180–260
Pusiau spartusis
120–220
Pagalbinis
80–180
DĖMESIO
Puodo rankenos neturi būti
išlindę virš priekinio
kaitvietės krašto.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
•
•
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
48
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Stiklo paviršiui, degiklių
kraštams ir korpusui (jeigu
taikytina) valyti nenaudokite
peilių, grandyklių ar panašių
įrankių.
•
prikaistuvio atrama bus stabili ir
užfiksuota.
Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
7.2 Prikaistuvių atramos
Prikaistuvių atramų negalima
plauti indaplovėje. Jas reikia
plauti rankomis.
7.4 Kaitlentės valymas
•
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas
įstatykite atsargiai, kad
nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali
būti grubūs, todėl būkite atsargūs, kai
plaunate puodų atramas rankomis ir
jas sausinate. Jeigu reikia,
nenusivaliusias dėmes pašalinkite
pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas,
įsitikinkite, kad jos yra tinkamose
padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
įdėtos į emaliuotų plokštelių išėmas,
tada degiklis veiks tinkamai.
7.3 Prikaistuvių atramų
nuėmimas ir surinkimas
Nuvalę kaitlentę, įsitikinkite, ar
prikaistuvių atramos yra tinkamoje
padėtyje. Kad galėtumėte tinkamai uždėti
prikaistuvių atramą, įsitikinkite, kad
svirtys telpa į išpjovas degiklio pagrinde,
kaip parodyta paveikslėlyje. Taip
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Emaliuotas dalis, dangtelius ir
karūnėles valykite šiltu, muiluotu
vandeniu ir sausai nušluostykite prieš
įtaisydami atgal.
7.5 Uždegimo žvakės valymas
Ši funkcija veikia naudojant keraminę
uždegimo žvakę su metaliniu elektrodu.
Laikykite šias dalis labai švarias, kad
nekiltų uždegimo sunkumų ir patikrinkite,
ar neužsikimšo degiklio karūnėlės angos.
7.6 Periodinė priežiūra
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą dėl dujotiekio įvado ir
(jei yra) slėgio reguliatoriaus patikros.
LIETUVIŲ
49
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Kaitlentė neprijungta arba
nate įjungti kibirkščių gene‐ netinkamai prijungta prie
ratorių.
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Netinkamai uždėtas degik‐
lio dangtelis ir karūnėlė.
Tinkamai uždėkite degiklio
dangtelį ir karūnėlę.
Liepsna užgęsta iš karto tik Nepakankamai įkaito šilu‐
uždegus.
minis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikyki‐
te rankenėlę nuspaudę ne
ilgiau nei 10 sekundžių.
Nevienodas liepsnos žie‐
das.
Patikrinkite, ar neužkimš‐
tas purkštukas ir ar degiklio
karūnėlė švari.
Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
50
www.electrolux.com
8.3 Priedų maišelyje pristatytos
etiketės
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta
toliau:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį atsiųskite (jeigu taikytina).
B. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį išsaugokite (jeigu taikytina).
C. Priklijuokite ją ant instrukcijos
brošiūros.
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Kaitlentės matmenys
Plotis
590 mm
Ilgis
510 mm
9.2 Pralaidos skersmenys
DEGIKLIS
Ø PRALAIDA 1/100 mm
Spartusis
52
Pusiau spartusis
35
Pagalbinis
28
LIETUVIŲ
51
9.3 Kiti techniniai duomenys
Pradinės du‐
G20 (2H) 20 mbar
jos:
BENDROJI
GALIA:
Pakeistos
dujos:
Elektros maiti‐
nimas:
7,95 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 553 g/h
220–240 V ~ 50–60 Hz
Prietaiso kate‐ II2H3B/P
gorija:
I2H (LV)
Dujų prijungi‐
mas:
G 1/2"
Prietaiso kla‐
sė:
3
9.4 Dujų degikliai GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA,
kW
MINIMALI GALIA,
kW
PURKŠTUKO MAR‐
KĖ
Spartusis
2,95
0,75
119º
Pusiau spartusis
2,0
0,6
92
Pagalbinis
1,0
0,33
70
9.5 Dujų degikliai, skirti suskystintosioms dujoms G30/G31 30/30
mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GA‐ MINIMALI
LIA, kW
GALIA, kW
PURKŠTUKO
MARKĖ
VARDINIS DUJŲ
SRAUTAS, g/h
Spartusis
2,8
0,95
86
204
Pusiau spartu‐ 1,9
sis
0,6
71
138
Pagalbinis
0,33
50
73
1,0
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal ES 66/2014 direktyvą
Modelio žymuo
KGG6407K
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Dujinių degiklių skaičius
4
52
www.electrolux.com
Kairysis galinis. Pusiau spar‐
tusis
Dujinio degiklio energijos vartoji‐
mo efektyvumas
(EE gas burner)
61,7 %
Dešinysis galinis. Pusiau spar‐ 61,7 %
tusis
Kairysis priekinis. Spartusis
61,4 %
Dešinysis priekinis. Papildo‐
mas
netaikoma
Dujinės viryklės energijos vartoji‐
mo efektyvumas
(EE gas hob)
61.6%
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos
vartojimas. Bendrieji reikalavimai
10.2 Energijos taupymas
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
Padėkite puodą degiklio viduryje.
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
53
54
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
55
867345762-B-292019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising