IKEA | LAGAN-N | User manual | IKEA LAGAN-N Vartotojo vadovas

IKEA LAGAN-N Vartotojo vadovas
LT
LAGAN
SK
LT
SK
LIETUVIŲ
Visą „IKEA“ paskirtų aptarnavimo po pardavimo paslaugų teikėjų
ir atitinkamų nacionalinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vadovo puslapyje.
SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
LT LIETUVIŲ
SK SLOVENSKY
KALBA, JAZYK
ŠALIS, KRAJINA
4
24
4
LIETUVIŲ
Turinys
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
Patarimai
Valymas ir priežiūra
4
6
9
10
11
12
13
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Elektros prijungimas
Dujų prijungimas
Energijos efektyvumas
Aplinkos apsauga
„IKEA“ GARANTIJA
13
14
16
17
19
20
20
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą,
patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada
laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja
pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties
ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi
arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius
pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
LIETUVIŲ
•
•
•
5
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna
įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu
įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo
elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira
nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su
riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą
ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo
apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas.
Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat
prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto
gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių
ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi būti
užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio kategorijai
nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai neįeina.
6
LIETUVIŲ
•
•
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas tiesiogiai
nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę movą) su dalimis,
galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas
arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas.
Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus.
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Prietaisą turi įrengti
įgaliotasis montuotojas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite
uždarą avalynę.
• Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir
drėgmės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių,
įsitikinkite, kad tarp prietaiso apačios ir
apatinio stalčiaus yra pakankamai vietos
orui cirkuliuoti.
• Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą, kad
nebūtų prieigos prie apačios.
Žr. surinkimo instrukciją.
• Visus elektros prijungimus turi atlikti
įgaliotasis montuotojas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas
nuo maitinimo.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros
maitinimo laido ar kištuko (jeigu
taikytina) gnybtas gali įkaisti.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
• Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto
prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai
jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
7
LIETUVIŲ
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar
maitinimo laido. Kreipkitės į mūsų
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
arba elektriką, jeigu reikia pakeisti
pažeistą maitinimo laidą.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
maitinimo laido. Visada traukite paėmę
už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai
turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo
nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
• Visus dujų prijungimus turi įvesti
įgaliotasis montuotojas.
• Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite, ar
vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir slėgis)
atitinka šio prietaiso nustatymą.
• Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą vyktų
oro cirkuliacija.
• Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
• Šis prietaisas nėra prijungtas prie įtaiso,
šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti,
nudegti arba gauti elektros
smūgį.
• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas
pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir
apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus
gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai
jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei
temperatūrai nei aliejus, kuris yra
naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
8
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie
gali pažeisti paviršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Naudokite tik stabilius, tinkamos formos
ir skersmens prikaistuvius, kurių skersmuo
yra didesnis, nei degiklių matmenys.
• Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant
degiklių vidurio.
• Nenaudokite didelių prikaistuvių, kurie
išsikiša už prietaiso kraštų. Taip galite
sugadinti darbastalio paviršių.
• Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta, greitai
pasukus rankenėlę iš didžiausios į
mažiausią padėtį.
• Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
• Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
• Naudojant dujinį maisto gaminimo
prietaisą kaupiasi šiluma ir drėgmė.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje įrengtas
prietaisas, geru vėdinimu.
• Jeigu prietaisas intensyviai
eksploatuojamas ilgą laiką, gali prireikti
papildomos ventiliacijos, pavyzdžiui,
atverti langą, arba dar veiksmingesnės
ventiliacijos, pavyzdžiui, padidinti
mechaninės ventiliacijos (jeigu ji įrengta)
pajėgumą.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Saugokite kaitlentę nuo rūgščių skysčių,
pavyzdžiui, acto, citrinos sulčių arba
kalkių nuosėdų šalinimo priemonių. Ant
paviršiaus gali likti matinių dėmių.
• Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Priežiūra ir valymas
ĮSPĖJIMAS! Nepašalinkite
mygtukų, rankenėlių ar tarpiklių
nuo valdymo skydelio. Į prietaisą
gali patekti vandens ir jį
sugadinti.
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
• Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
• Neplaukite degiklių indaplovėje.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
9
LIETUVIŲ
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Bendra informacija
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą turi
įrengti, prijungti ar taisyti tik
registruotas kompetentingas
asmuo pagal atitinkamą dujų
standartą. Naudokite tik su
gaminiu pateiktas dalis.
Naudokite tik originalias
atsargines dalis.
Gamintojas neatsako už jokius žmonių ar
gyvūnų sužeidimus ar žalą turtui, kilusią
nesilaikant pirmiau minėtų saugos
reikalavimų.
DĖMESIO Įrengimo metu turite
žiūrėti į surinkimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS! Įrengimo proceso
metu privaloma laikytis jūsų
šalyje galiojančių įstatymų,
potvarkių, taisyklių ir normų,
elektros saugos taisyklių bei
reikalavimų, tinkamo perdirbimo
pagal atitinkamus reglamentus.
Prieš pradėdami įrengimą,
įsitikinkite, ar vietos tiekimo
sąlygos (dujų rūšis ir slėgis)
atitinka šio prietaiso nustatymą.
Šio prietaiso reguliavimo
nuostatų parametrai nurodyti
techninių duomenų plokštelėje
(žr. techninių duomenų skyrių).
ĮSPĖJIMAS! Prietaisą privaloma
įžeminti.
ĮSPĖJIMAS! Kyla elektros smūgio
pavojus.
• Elektros tinklo išvade yra įtampa.
• Būtinai atjunkite įtampą nuo elektros
tinklo išvadų.
• Atsilaisvinę ir netinkamos kištuko ir lizdo
jungtys. Išvadas gali perkaisti.
• Įsitikinkite, kad tinkamai įrengtos
tvirtinimo jungtys.
• Pritvirtinkite kabelį įtempimą mažinančiu
spaustuku.
Būtina paisyti minimalių atstumų
iki kitų prietaisų ir baldų arba
kitų įrenginių, vadovaujantis
surinkimo instrukcija.
Tarp išpjauto krašto ir šoninės sienos
privaloma išlaikyti mažiausiai 100 mm
atstumą.
Jeigu po kaitlente orkaitė neįrengta, 5 mm
atstumu nuo kaitlentės apačios įdėkite
skiriamąją plokštę.
Apsaugokite stalviršio nupjautus paviršius
nuo drėgmės, naudodami tinkamą
sandarinimo medžiagą, pridėtą gaminio
papildomame maišelyje. Užpildykite
sandarinimo medžiaga visą tarpą tarp
prietaiso ir stalviršio. Tarp prietaiso ir
stalviršio netepkite silikoninio sandariklio.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir
po langais. Nes karšti prikaistuviai gali
nukristi nuo prikaistuvių atramų.
LIETUVIŲ
10
min.
18 mm
min. 500 mm
594 mm
510 mm
min.
20 mm
0 mm
550±1
mm
470±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Papildomos informacijos apie įrengimą
rasite surinkimo instrukcijoje.
Gaminio aprašymas
Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
6
2
7
8
9
3
9
Degiklio valdymo rankenėlė
Kaitlentės degiklio valdymo rankenėlės yra
kaitlentės dešinėje pusėje.
Papildomas degiklis
Spartusis degiklis
Pusiau spartusis degiklis
Pusiau spartusis degiklis
Pusiau sparčiojo degiklio valdymo
rankenėlė
Pusiau sparčiojo degiklio valdymo
rankenėlė
Sparčiojo degiklio valdymo rankenėlė
Pagalbinio degiklio valdymo rankenėlė
Išimamos prikaistuvių atramos
LIETUVIŲ
11
Simbolis
Aprašas
dujos tiekiamos maksimaliai / uždegimo nuostata
dujos tiekiamos minimaliai
rodo degiklio padėtį
Simbolis
Aprašas
dujos netiekiamos / išjungimo padėtis
Kasdienis naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
1
Degiklio uždegimas
Degiklį visada uždekite prieš
dėdami keptuves arba puodus.
2
Degiklio uždegimas:
1. Paspauskite valdymo rankenėlę ir
pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę iki
maksimalios padėties, pažymėtos .
2. Laikykite valdymo rankenėlę nuspaustą
maždaug 5 sekundes. Šiluminis
elementas įkais ir išsijungs apsauginis
įtaisas. Jeigu nepaspausite rankenėlės,
dujų tiekimas bus nutrauktas.
3. Kai uždegate liepsną, galite ją
reguliuoti.
Jei po kelių bandymų degiklis
neužsidega, patikrinkite, ar
tinkamai uždėta jo karūnėlė ir
dangtelis.
3
4
5
1
2
3
4
5
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Uždegimo žvakė
Purkštukas
Šiluminis elementas
ĮSPĖJIMAS! Nelaikykite
reguliavimo rankenėlės
nuspaudę ilgiau nei 15
sekundžių. Jeigu degiklis
neužsidega per 15 sekundžių,
atleiskite valdymo rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį ir,
prieš mėgindami uždegti degiklį
dar kartą, palaukite ne mažiau
kaip 1 minutę.
LIETUVIŲ
12
Jeigu nėra elektros, degiklį galite
uždegti be elektros įtaiso. Tokiu
atveju pridėkite prie degiklio
liepsnos šaltinį, paspauskite
atitinkamą rankenėlę ir pasukite
ją prieš laikrodžio rodyklę į
maksimalią dujų išleidimo padėtį.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs
virtuvėje naudodami atvirą
liepsną. Gamintojas neprisiima
jokios atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
Jeigu degiklis netyčia užgęsta,
pasukite reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir, prieš
mėgindami uždegti degiklį dar
kartą, palaukite ne mažiau kaip
1 minutę.
Kai įjungiate maitinimą, įrengę
maitinimo atjungimą, žiežirbų
generatorius aktyvinamas
automatiškai.
Kaitlentė yra pristatyta su
progresiniais vožtuvais. Su jais
galima tiksliau reguliuoti liepsną.
Degiklių išjungimas
Norėdami užgesinti liepsną, pasukite
atitinkamą valdymo rankenėlę ties simboliu
.
ĮSPĖJIMAS! Visada sumažinkite
liepsną arba visai išjunkite, prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
Patarimai
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Prikaistuvių skersmenys
Degiklis
Naudokite keptuves ir puodus, kurių dugnų
skersmuo atitinka naudojamų degiklių dydį.
Degiklis
Priekinis
kairysis
(spartusis)
Priekinis
dešinysis
(papildomas)
Maksimalus
Mažiausias
puodų ir pripuodų ir prikaistuvių
kaistuvių dugdugnų skersno skersmuo
muo
180
80
260
180
Maksimalus
Mažiausias
puodų ir pripuodų ir prikaistuvių
kaistuvių dugdugnų skersno skersmuo
muo
Galinis kairysis (pusiau spartusis)
120
220
Galinis dešinysis (pusiau spartusis)
120
220
Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir
lygesnis.
LIETUVIŲ
13
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Bendroji informacija
ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami
valyti, išjunkite prietaisą ir
palaukite, kol jis atvės.
ĮSPĖJIMAS! Nevalykite prietaiso
garų ar aukšto slėgio garų
valytuvais.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
šveičiamųjų valymo priemonių,
metalinių šveistukų arba rūgščių.
Jie gadina prietaisą.
Norėdami pašalinti maisto likučius,
nuplaukite emaliuotas dalis, dangtelius ir
karūnėles šiltu muiluotu vandeniu.
Šiame modelyje yra elektrinis uždegimas.
Norėdami išvengti uždegimo problemų,
išlaikykite keraminę žvakę su elektrodu
švariais.
Nedėkite prikaistuvių atramų į
indaplovę. Plaukite jas rankomis
ir nusausinkite minkšta šluoste.
Išplovę patikrinkite, ar
prikaistuvio atramos gerai
išdėstytos.
Jeigu norite patikrinti dujotiekio
vamzdžio ir slėgio reguliatoriaus
būklę, kreipkitės į techninės
priežiūros centrą. Ši paslauga
yra mokama.
Nuvalę būtinai nusausinkite minkšta šluoste.
Nerūdijančiojo plieno elementus nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkšta šluoste.
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Triktis
Uždegant dujas nėra žiežirbos.
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Nėra elektros maitinimo.
Patikrinkite, ar įkištas prietaiso kištukas ir ar įjungtas
elektros maitinimas.
Nėra elektros maitinimo.
Patikrinkite namų elektros
tinklo saugiklį.
Netinkamai uždėtas degiklio Patikrinkite, ar tinkamas uždangtelis ir karūnėlė.
dėtas degiklio dangtelis ir
karūnėlė.
LIETUVIŲ
14
Triktis
Galima priežastis
Liepsna užgęsta iš karto tik
uždegus.
Šiluminis elementas nepakankamai įkaito.
Dujų žiedas dega netolygiai. Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Jeigu yra klaida, iš pradžių pabandykite
problemos sprendimą rasti patys. Jeigu
patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į IKEA parduotuvės klientų
aptarnavimo centrą. IKEA paskirtų kontaktų
visą sąrašą galite rasti šio vadovo gale.
Atitaisymo būdas
Užsidegus liepsnai, rankenėlę laikykite paspaudę maždaug 5 sekundes.
Patikrinkite, ar pagrindinis
purkštukas ir degiklio karūnėlė nėra užkimšti maisto likučiais.
Jeigu prietaisas netinkamai
naudojamas arba įrengtas ne
įgaliotojo techniko, jo
aptarnavimas bus mokamas
netgi ir garantiniu laikotarpiu.
Techniniai duomenys
Kaitlentės matmenys
Kiti techniniai duomenys
Plotis
594 mm
Gylis
510 mm
Aukštis įmontavus
44 mm
Prietaiso klasė: 3
Prietaiso kategorija: II2H3B/P
Prietaiso dujų tiekimas: gamtinės
dujos G20 (2H) 20 milibarų
Šis prietaisas skirtas naudoti su
gamtinėmis dujomis, bet jį galima
pritaikyti naudoti su kitos rūšies
dujomis kaip nurodyta toliau
esančioje lentelėje.
BENDROJI GALIA
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar = 8,0 kW
Pakeistos dujos:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 567 g/h
Dujų prijungimas:
G 1/2"
LIETUVIŲ
Degiklio tipas
15
Purkštukų žy- Vardinė galia, Vardinis sraumėjimas
kW
tas, g/h
Sumažinta
galia, kW
pralaida
G20 20 mbar
Spartusis (didelis)
119
3,0
-
0,75
42
Pusiau spartusis (vidutinis)
96
2,0
-
0,45
32
Pagalbinis
(mažas)
70
1,0
-
0,33
28
G30/G31 30/30 mbar
Spartusis (didelis)
86
2,8
204
0,75
42
Pusiau spartusis (vidutinis)
71
2,0
145
0,45
32
Pagalbinis
(mažas)
50
1,0
73
0,33
28
Techninių duomenų plokštelė
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Pirmiau esančiame paveikslėlyje
pavaizduota prietaiso techninių duomenų
plokštelė (be serijos numerio, kuris
dinamiškai sukuriamas gamybos proceso
metu); ji yra korpuso apatiniame paviršiuje.
Gerb. kliente, čia priklijuokite lipduką, kurį
rasite specialiame plastikiniame maišelyje,
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
esančiame kaitlentės pakuotės viduje.
Tuomet mums bus lengviau tiksliai nustatyti
jūsų kaitlentę tuo atveju, jeigu vėliau jums
prireiktų mūsų pagalbos. Ačiū už pagalbą!
LIETUVIŲ
16
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Prijungimo kabelis
DĖMESIO Informacija, skirta tik
įgaliotajam montuotojui.
ĮSPĖJIMAS!
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
ĮSPĖJIMAS!
Kyla elektros smūgio pavojus.
• Elektros tinklo išvade yra įtampa.
• Būtinai atjunkite įtampą nuo elektros
tinklo išvadų.
• Atsilaisvinę ir netinkamos kištuko ir lizdo
jungtys. Išvadas gali perkaisti.
• Įsitikinkite, kad tinkamai įrengtos
tvirtinimo jungtys.
• Pritvirtinkite kabelį įtempimą mažinančiu
spaustuku.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite ar techninių duomenų
lentelėje nurodyta prietaiso vardinė įtampa
atitinka elektros tinklo įtampą. Taip pat
patikrinkite prietaiso galingumo klasę ir
įsitikinkite, kad laidas yra tinkamo dydžio
pagal prietaiso galingumo klasę. Žr. skyrių
„Techniniai duomenys“.
Techninių duomenų plokštelę rasite korpuso
apačioje.
Prietaisas pateikiamas su prijungimo laidu.
Laidas turi būti su tinkamu kištuku, pritaikytu
galiai, nurodytai techninių duomenų
plokštelėje. Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
Kištuką reikia jungti į tinkamą elektros lizdą.
Jeigu prietaisą jungiate prie maitinimo
šaltinio tiesiogiai, tarp prietaiso ir maitinimo
tinklo būtina įrengti dvipolį jungiklį, kurio
minimalus atstumas tarp jungiklio kontaktų –
3 mm. Dvigubo poliaus jungiklis turi tikti
reikiamai galiai ir atitikti galiojančias
taisykles.
Jungiamasis laidas klojamas taip, kad nė
vienoje vietoje negalėtų įkaisti daugiau nei
iki 90 °C temperatūros. Mėlyną neutralų
laidą privaloma jungti prie gnybto,
pažymėto „N“. Rudą arba juodą fazės
laidą, išvadų bloke prijungtą prie „L“ raide
pažymėto išvado, reikia prijungti prie fazės
su įtampa.
Elektros reikalavimai
Šio prietaiso reguliuojamų
nuostatų parametrus rasite
techninių duomenų plokštelėje.
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei nesilaikoma šių
saugos priemonių.
LIETUVIŲ
Ši kaitlentė skirta jungti prie 220–240 V,
50–60 Hz kintamosios srovės elektros tinklo.
Prieš prijungdami šį prietaisą į maitinimo
tinklą patikrinkite, ar kaitlentės techninių
duomenų plokštelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka pastato elektros įvado
duomenis. Techninių duomenų plokštelę
rasite korpuso apačioje.
17
Šiuo atveju būtina naudoti tik H03V2V2-F
T90 tipo kabelį. Laido skerspjūvis turi atitikti
maitinimo įtampą ir darbinę temperatūrą.
Geltonas ir žalias įžeminimo laidas 2
privalo būti maždaug 2 cm ilgesnis už rudą
arba juodą fazės laidą 1 .
Kaitlentė pateikiama su 3 gyslų lanksčiu
maitinimo kabeliu.
Atlikus prijungimą, neturi matytis pjūvio
arba atsiskyrusių laido vielelių, o laido
spaustukas turi būti tvirtai uždėtas ant
išorinio apvalkalo.
1
2
Maitinimo laido keitimas
ĮSPĖJIMAS! Technikas privalo
turėti specialią įrangą, kad
galėtų pakeisti maitinimo laidą.
Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
DĖMESIO Informacija, skirta tik
įgaliotajam montuotojui.
Prijungimas prie pagrindinio vamzdyno
ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas nėra
prijungtas prie degimo produktus
šalinančio įtaiso.
Įrengimas turi atitikti galiojančias vietines
taisykles. Vadovaujantis vietos taisyklėmis,
kaitvietę prie dujotiekio tinklo privaloma
jungti naudojant standųjį žalvarinį arba
plieninį vamzdį bei tvirtinimo dalis arba
naudojant vienalytę plieninę žarną.
Jeigu yra problemų su vamzdžiu,
patys jo netaisykite. Kreipkitės į
vietinį techninės priežiūros
centrą. Žr. skyrių „Techninė
priežiūra“.
Sujungimas turi būti tinkamas ir įtvirtintas
kaitlentės prijungimo vamzdyje. Kitaip iš
prijungimo vamzdžio gali tekėti dujos.
ĮSPĖJIMAS! Kai baigsite įrengti,
patikrinkite sandarumą ir
vamzdžio pritvirtinimą.
Norėdami patikrinti įrengimą,
naudokite muiluotą vandenį.
Nenaudokite liepsnos.
18
LIETUVIŲ
Dujų nuostatos keitimas
Šiam modeliui galite naudoti
gamtines dujas. Jūs galite
pakeisti ir naudoti jį su kitomis
dujomis, pasirūpinę tinkamais
purkštukais.
Informaciją apie purkštukų keitimą rasite
skyriuje „Techniniai duomenys“.
ĮSPĖJIMAS! Transformaciją arba
keitimą privalo atlikti tik
įgaliotasis technikas.
Purkštukų keitimas:
1. Nuimkite prikaistuvių atramą.
2. Nuimkite degiklio dangtelį ir karūnėlę.
3. 7 numerio veržliarakčiu atsukite ir
nuimkite purkštukus ir pakeiskite juos
reikiamais pagal naudojamą dujų rūšį.
4. Vėl surinkite detales, atlikdami tuos
pačius veiksmus atvirkštine tvarka.
Prieš užplombuodami prietaisą,
užklijuokite lipduką su aktualia
informacija naujos rūšies dujoms
netoli įvado vamzdžio. Jeigu
prietaisas jau yra užplombuotas,
priklijuokite jį tiesiai ant vartotojo
vadovo knygelės už techninių
duomenų skyriaus, šalia techninių
duomenų plokštelės brėžinio.
Šį lipduką rasite su prietaisu
pateikiamoje pakuotėje.
Jeigu tiekiamų dujų slėgis skiriasi
arba kinta nuo reikiamo,
privalote įrengti tinkamą slėgio
reguliatorių, kuris nėra
pristatomas su gaminiu. Jeigu
reikia, jį reikia užsakyti atskirai iš
vietinio techninės priežiūros
centro; žr. skyrių „Techninė
priežiūra“. Slėgio reguliatorių
privaloma įrengti ant dujotiekio
vamzdžio, vadovaujantis
galiojančiomis taisyklėmis.
Techninių duomenų plokštelę rasite korpuso
apačioje.
Liepsnos lygio reguliavimas
Kai įrengiate kaitlentę, būtina patikrinti
mažiausią liepsnos nustatymą:
1. Atsukite dujų čiaupą iki didžiausio dujų
srauto padėties ir uždekite.
2. Nustatykite dujų čiaupą iki mažiausios
liepsnos padėties ir kelis kartus pasukite
valdymo rankenėlę iš mažiausios į
didžiausią padėtį. Jeigu liepsna yra
nestabili arba užgęsta, laikykitės toliau
nurodyto proceso.
3. Vėl uždekite degiklį ir nustatykite į
mažiausią padėtį.
4. Nuimkite valdymo rankenėlę ir tarpiklį.
LIETUVIŲ
19
6. Pakartokite šį procesą visiems
degikliams.
7. Vėl uždėkite tarpiklį ir rankenėles.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs,
kad nepažeistumėte žarnų.
Nenaudokite jokių įrankių
jam valyti.
5. Reguliavimui naudokite ploną atsuktuvą
ir sukite reguliavimo varžtą, kol liepsna
bus stabili ir neužges, kai rankenėlė bus
sukama iš mažiausios į didžiausią
padėtį ir atvirkščiai (žr. toliau
pateikiamą paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS! Būtinai padėkite
tarpiklį tikslai pradinėje
padėtyje.
Jeigu tarpiklis yra pažeistas, jį
reikia užsakyti iš techninės
priežiūros paslaugų teikėjo.
Energijos efektyvumas
Informacija apie gaminį pagal ES 66/2014 direktyvą
Modelio žymuo
LAGAN
404.441.61
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kaitlentė
LIETUVIŲ
20
Dujinių degiklių skaičius
4
Kairysis galinis. Pusiau spartusis
57,5 %
Dujinio degiklio energijos vartojimo Dešinysis galinis. Pusiau spartusis
efektyvumas
(EE gas burner)
Kairysis priekinis. Spartusis
57,5 %
Dešinysis priekinis. Papildomas
Dujinės viryklės energijos vartojimo
efektyvumas
(EE gas hob)
58,0 %
netaikoma
57.7%
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos
vartojimas. Bendrieji reikalavimai
Energijos taupymas
• Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
• Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
• Padėkite puodą degiklio viduryje.
• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
• Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
• Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
Aplinkos apsauga
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką
bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su
vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
pažymėtų
„IKEA“ GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 2 gadus no oriģinālā
jūsu ierīces iegādes brīža IKEA veikalā.
Nepieciešams oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepagarina
ierīces garantijas laiku.
Kas atliks techninį aptarnavimą?
Techninį aptarnavimą atliks arba pats
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
21
LIETUVIŲ
teikėjas, arba įgaliotųjų techninio
aptarnavimo partnerių tinklas.
Kam galioja ši garantija?
Ši garantija galioja prietaiso gedimams,
atsiradusiems dėl konstrukcijos arba
medžiagų defektų; garantija įsigalioja nuo
gaminio pirkimo iš „IKEA“ datos. Ši
garantija galioja tik tuo atveju, jeigu
gaminiai naudojami namų ūkyje. Išimtys
išdėstytos skyriuje „Kam negalioja ši
garantija?“. Garantinio laikotarpio metu
bus padengiamos išlaidos už gedimo
pataisymą, pavyzdžiui, remontą, dalis,
darbą ir kelionės išlaidas, su sąlyga, kad
prietaisas bus prieinamas remontui be
ypatingų išlaidų. Šiomis sąlygomis galioja
ES direktyvos (Nr. 99/44/EG) ir atitinkami
vietos reglamentai. Pakeistos sugedę dalys
tampa „IKEA“ nuosavybe.
Ką „IKEA“ darys, kad išspręstų
problemą?
Paskirtasis „IKEA“ techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjas patikrins gaminį ir savo
paties nuožiūra nuspręs, ar jam galioja ši
garantija. Jeigu „IKEA“ techninio
aptarnavimo paslaugų teikėjas
nusprendžia, kad garantija galioja, jis,
vadovaudamasis savo techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo procedūra,
pats, savo nuožiūra, sugedusį gaminį arba
pataiso, arba pakeičia jį tokiu pačiu ar
panašiu gaminiu.
Kam ši garantija netaikoma?
• Esant įprastam nusidėvėijmui.
• Tyčinės žalos arba žalos dėl
neatsargumo atveju; žalai, kurios
priežastys – nesivadovavimas naudojimo
instrukcija, netinkamas montavimas arba
prijungimas prie netinkamos įtampos
elektros lizdo; žalai, kurios priežastys –
cheminė arba elektrocheminė reakcija,
rūdys, korozija arba vandens padarytai
žalai, įskaitant, bet neapsiribojant žala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dėl per didelio kalkių kiekio
vandentiekyje; žalai dėl anomalių
aplinkos sąlygų.
Sunaudojamoms keičiamosioms dalims,
įskaitant maitinimo elementus ir
lemputes.
Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims,
kurios neturi įtakos įprastam prietaiso
naudojimui, įskaitant bet kokius
įbrėžimus ir galimą spalvų pasikeitimą.
Netyčinei žalai, padarytai pašaliniais
daiktais arba medžiagomis, valant arba
atkemšant filtrus, kanalizacijos sistemas
arba skalbimo/plovimo priemonių
stalčius.
Žalai, padarytai šioms dalims:
keraminiam stiklui, priedams, indų ir stalo
reikmenų krepšiams, vandens tiekimo ir
kanalizacijos vamzdžiams, lemputėms ir
lempučių gaubtams, ekranams,
rankenėlėms, aptaisams ir aptaisų dalims
(nebent galima būtų įrodyti, kad tokią
žalą sukėlė gamybos defektai).
Tais atvejais, kai meistro apsilankymo
metu gedimo rasti nepavyko.
Tais atvejais, kai remontą atliko ne
įgaliotieji techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjai ir (arba) ne partneris,
sudaręs sutartį su įgaliotaja techninio
aptarnavimo tarnyba, arba tuo atveju,
jeigu buvo naudotos ne originalios dalys.
Remonto darbams atlikus netinkamą
montavimą arba sumontavus ne pagal
specifikaciją.
Naudojus prietaisą ne namų ūkio
aplinkoje, t. y. naudojus profesionaliems
darbams.
Žalai, padarytai pervežant. Jeigu
klientas veža gaminį į savo namus arba
kitu adresu, „IKEA“ nėra atsakinga už
žalą, kuri gali kilti transportavimo metu.
Visgi, jeigu gaminį kliento pristatymo
adresu veža „IKEA“, tuomet už šio
pristatymo metu gaminiui padarytą žalą
atlyginama pagal šią garantiją.
Išlaidoms už pradinį „IKEA“ prietaiso
įrengimą. Visgi jeigu prietaisą pagal šios
garantijos sąlygas taiso arba keičia
LIETUVIŲ
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas arba jo įgaliotasis techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo partneris,
techninio aptarnavimo paslaugų teikėjas
arba jo įgaliotasis techninio aptarnavimo
paslaugų teikimo partneris iš naujo
įrengia prietaisą arba, jeigu reikia,
įrengia pakeistą naują prietaisą.
Šis apribojimas negalioja nepriekaištingam
darbui, atliktam kvalifikuoto specialisto,
naudojusio savo originalias dalis, siekusio,
kad prietaisas atitiktų kitos ES šalies
techninių saugos specifikacijų reikalavimus.
Šalies įstatymų galiojimas
„IKEA“ garantija suteikia jums ypatingų
juridinių teisių, kurios apima arba viršija
vietos reikalavimus. Visgi šios sąlygos
jokiais būdais neapriboja vartotojų teisių,
išdėstytų nacionalinės teisės aktuose.
22
• bendruoju „IKEA“ virtuvės baldų
montavimu;
• prijungimu prie elektros tinklo (jeigu
gaminys pateikiamas be elektros
kištuko ir maitinimo kabelio),
vandentiekio ir dujotiekio, nes šiuos
darbus privalo atlikti įgaliotasis
techninio aptarnavimo specialistas.
3. prašyti paaiškinti „IKEA“ prietaiso
vartotojo vadovo turinį ir jo technines
savybes.
Norėdami, kad mes užtikrintume jums
geriausią pagalbą, prieš kreipdamiesi į
mus, atidžiai perskaitykite montavimo
instrukciją ir (arba) šios informacinės
knygelės vartotojo vadovo skyrių.
Kaip susisiekti su mumis, jeigu jums reikia
mūsų techninio aptarnavimo paslaugos?
Galiojimo vieta
Prietaisams, įsigytiems vienoje ES šalyje ir
pervežtoms į kitą ES šalį, paslaugos
teikiamos pagal įprastas, toje kitoje šalyje
galiojančias garantines sąlygas.
Įsipareigojimas teikti paslaugas pagal
garantiją vykdomas tik tuo atveju, jeigu
prietaisas atitinka ir yra įrengtas pagal:
• technines šalies, kurioje pateikiama
garantinė pretenzija, specifikacijas;
• montavimo instrukciją ir vartotojo
vadove pateiktą saugos informaciją.
Pogarantinis „IKEA“ prietaisų techninis
aptarnavimas:
Nesivaržydami kreipkitės į
„IKEA“ pogarantinio techninio aptarnavimo
tarnybą, norėdami:
1. pateikti techninio aptarnavimo užklausą
pagal šią garantiją;
2. prašyti paaiškinti, kaip įmontuoti
„IKEA“ prietaisą numatytuose
„IKEA“ virtuvės balduose. Tarnyba
neteiks paaiškinimų, susijusių su:
Visą „IKEA“ paskirtųjų kontaktų ir atitinkamų
tarptautinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vartotojo vadovo
puslapyje.
Norint, kad paslaugos būtų
teikiamos greičiau,
rekomenduojame skambinti
specialiais, šio vartotojo vadovo
pabaigoje nurodytais telefonų
numeriais. Prireikus pagalbos,
visada skambinkite numeriais,
kurių sąrašas pateiktas
konkretaus prietaiso informacinės
knygelės pabaigoje. Prieš mums
skambindami, pasitikrinkite, ar
po ranka turite prietaiso, dėl
kurio reikalinga pagalba, IKEA
prekės numerį (8 skaitmenų
kodas) ir serijos numerį (8
skaitmenų kodas, nurodytas
techninių duomenų plokštelėje).
LIETUVIŲ
IŠSAUGOKITE PIRKIMO ČEKĮ!
Tai jūsų pirkimo įrodymas, kurio
reikia, norint, kad galiotų ši
garantija. Atkreipkite dėmesį,
kad perkant prietaisus, čekyje
taip pat būna įrašytas kiekvienos
„IKEA“ prekės pavadinimas ir
numeris (8 skaitmenų kodas).
Reikia papildomos pagalbos?
Jeigu turėtumėte kokių nors papildomų
klausimų, nesusijusių su pogarantiniu
prietaisų aptarnavimu, skambinkite mūsų
artimiausios „IKEA“ parduotuvės pagalbos
telefono linija. Prieš kreipiantis į mus,
rekomenduojame atidžiai perskaityti
prietaiso dokumentaciją.
23
24
SLOVENSKY
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Každodenné používanie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
24
26
29
31
31
32
33
Riešenie problémov
Technické údaje
Zapojenie do elektrickej siete
Prívod plynu
Energetická účinnosť
Ochrana životného prostredia
ZÁRUKA IKEA
34
34
36
38
40
41
41
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ
nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
SLOVENSKY
•
•
•
25
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu
nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky
by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa
môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých pólov
a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené úplné odpojenie
26
SLOVENSKY
•
•
v súlade s podmienkami uvedenými v kategórii prepätia III.
Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad pomocou
izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do priameho
kontaktu so súčasťami, ktoré môžu dosahovať teplotu vyššiu
ako izbová teplota o viac ako 50 °C.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča, alebo
ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako vhodné v
návode na použitie, alebo ochranné lišty varného panela
zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných ochranných líšt
môže spôsobiť nehody.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Spotrebič musí
nainštalovať autorizovaný
inštalatér.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
• Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.
• Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor medzi
spodnou časťou spotrebiča a hornou
zásuvkou postačujúci na cirkuláciu
vzduchu.
• Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístupu k jeho spodnej časti.
Postupujte podľa montážnych pokynov.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky práce súvisiace s pripojením
elektriny musí vykonať autorizovaný
inštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
27
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana
proti zásahu elektrickým prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť poškodený
sieťový kábel, kontaktujte náš
autorizovaný servis alebo elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka), uzemnenia a stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Prívod plynu
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Všetky práce súvisiace s pripojením na
prívod plynu musí vykonať autorizovaný
inštalatér.
• Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a nastavenie
spotrebiča navzájom kompatibilné.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
• Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
• Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
• Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití varnú zónu vypnite.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
28
SLOVENSKY
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave pokrmov
musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti od
tukov a olejov.
• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
• Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský riad.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu
spotrebiča.
• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
• Na spotrebič nedávajte alobal.
• Používajte len stabilný kuchynský riad so
správnym tvarom a priemerom väčším
ako rozmery horákov.
• Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.
• Nepoužívajte veľký kuchynský riad, ktorý
presahuje okraje spotrebiča. Spôsobilo
by to poškodenie pracovného povrchu..
• Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z maximálnej
do minimálnej polohy.
• Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.
• Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
• Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v miestnosti,
kde je spotrebič nainštalovaný.
• Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať prídavné
vetranie, napríklad otvorenie okna alebo
účinnejšie vetranie, napríklad zvýšením
intenzity mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.
• Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely,
napríklad na vykurovanie miestnosti.
• Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo
prípravky na čistenie vodného kameňa.
Môže to spôsobiť vznik matných miest.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Neodstraňujte
tlačidlá, gombíky alebo tesnenia
z ovládacieho panela. Voda sa
môže dostať dovnútra
spotrebiča a spôsobiť škodu.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
• Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
SLOVENSKY
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
29
• Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Sploštite vonkajšie plynové trubice.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať, zapojiť a
opravovať výlučne registrovaná
kompetentná osoba v súlade s
príslušnými smernicami a
predpismi pre plynové
zariadenia. Používajte iba
súčiastky dodané s výrobkom.
Používajte iba originálne
náhradné súčiastky.
Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu
osôb ani domácich zvierat, ani za ujmu na
majetku, spôsobenú nedodržiavaním
nasledujúcich požiadaviek.
UPOZORNENIE! Počas inštalácie
si musíte pozrieť montážne
pokyny.
VAROVANIE! Pri inštalácii
spotrebiča musíte dodržiavať
zákony, nariadenia, smernice a
normy platné v krajine použitia,
bezpečnostné pravidlá a
predpisy, odborná a riadna
recyklácia v súlade s predpismi.
Skôr ako prejdete k inštalácii sa
presvedčite, či sú podmienky v
miestnych rozvodoch (druhu
plynu a tlak plynu) a nastavenie
spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Parametre úpravy nastavenia
pre tento spotrebič sa uvádzajú
na typovom štítku (pozrite si
kapitolu Technické údaje).
VAROVANIE! Spotrebič musí byť
uzemnený.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
30
• Svorkovnica prívodu elektrickej energie
je pod napätím.
• Uistite sa, že je svorkovnica prívodu
elektrickej energie odpojená od napätia.
• Uvoľnite nevhodné zástrčkové a
zásuvkové pripojenia. Môže spôsobiť
prehriatie svorkovnice.
• Uistite sa, že sú svorkové pripojenia
správne nainštalované.
• Kábel zaistite svorkou na odľahčenie
ťahu.
Musíte dodržať minimálne
vzdialenosti od iných spotrebičov
a od nábytkových skríň alebo
iných zariadení uvedené v
montážnych pokynoch.
Musíte dodržať minimálnu vzdialenosť 100
mm medzi vyrezanou hranou a bočnou
stenou.
Ak pod varným panelom nie je rúra, vložte
oddeľovací panel vo vzdialenosti
minimálne 5 mm od dolnej časti varného
panela.
Odrezané povrchy pracovnej dosky chráňte
pred vlhkosťou vhodným tesniacim
materiálom, ktorý je priložený k výrobku a
nájdete ho v prídavnom vrecku. Utesnite
spotrebič v pracovnej doske bez medzier.
Na utesnenie rozhrania medzi spotrebičom
a pracovnou doskou nepoužívajte
silikónový tesniaci materiál. Spotrebič
neinštalujte vedľa dverí, ani pod oknami! V
opačnom prípade by mohol horúci
kuchynský riad spadnúť z podstavcov na
varné nádoby.
min.
18 mm
min. 500 mm
594 mm
470±1
mm
510 mm
min.
20 mm
0 mm
550±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Bližšie informácie o inštalácii nájdete v
montážnych pokynoch.
SLOVENSKY
31
Popis výrobku
Rozloženie varného povrchu
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
6
2
7
8
9
3
9
Ovládací gombík horáka
Ovládacie gombíky ovládacie gombíky sú
na pravej strane varného panela.
Pomocný horák
Rýchly horák
Stredne rýchly horák
Stredne rýchly horák
Ovládací gombík stredne rýchleho
horáka
Ovládací gombík stredne rýchleho
horáka
Ovládací gombík rýchleho horáka
Ovládací gombík pomocného horáka
Snímateľné podstavce varných nádob
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza/poloha Vyp
maximálny prívod plynu /
nastavenie zapaľovania
minimálny prívod plynu
zobrazenie polohy horáka
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zapálenie horáka
Horák zapáľte vždy pred
položením hrnca alebo panvice.
Zapálenie horáka:
1. Stlačte ovládací gombík a otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek do
maximálnej polohy označenej s .
2. Termočlánok podržte stlačený približne
5 sekúnd. Ohreje sa tým termočlánok a
vypne sa bezpečnostné zariadenie. Ak
gombík nestlačíte, prívod plynu sa
preruší.
3. Keď zapálite plameň, môžete ho
upraviť.
SLOVENSKY
32
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch nezapáli správne,
skontrolujte, či je v správnej
polohe korunka a viečko horáka.
VAROVANIE! Buďte opatrní,
keď používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za
nevhodné zaobchádzanie s
plameňom.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Injektor
Termočlánok
VAROVANIE! Nedržte ovládací
gombík stlačený dlhšie ako 15
sekúnd Ak sa horák nezapáli ani
po 15 sekundách, uvoľnite
ovládací gombík, otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák.
V prípade výpadku elektrickej
energie je možné horák zapáliť
aj bez elektrického zariadenia. v
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný gombík a otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek
do polohy uvoľnenia plynu.
Tipy a rady
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Ak horák náhodne zhasne,
otočte ovládací gombík do
vypnutej polohy a počkajte
najmenej 1 minútu a skúste ho
znova zapáliť.
Keď zapnete napájanie po
inštalácii alebo výpadku
napájania, automaticky sa
zapne generátor iskier.
Varný panel je dodávaný s
progresívnymi ventilmi. Umožňujú
presnejšiu reguláciu plameňa.
Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením príslušného
gombíka na symbol
.
VAROVANIE! Pred
odstraňovaním hrncov z horáka
vždy znížte plameň na minimum
alebo ho vypnite.
SLOVENSKY
33
Priemery kuchynského riadu
Používajte hrnce a panvice, ktorých dno
zodpovedá veľkosti použitého horáka.
Horák
Minimálny
Maximálny
priemer hrpriemer hrncov a panvíc ncov a panvíc
Predný ľavý (rýchly)
180
Predný
pravý (pomocný)
80
260
180
Horák
Minimálny
Maximálny
priemer hrpriemer hrncov a panvíc ncov a panvíc
Zadný ľavý (stredne
rýchly)
120
220
Zadný
pravý
(stredne
rýchly)
120
220
Dno by malo byť podľa možnosti čo
najhrubšie a najrovnejšie.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
VAROVANIE! Pred čistením
spotrebiča ho vypnite a nechajte
vychladnúť.
VAROVANIE! Spotrebič nečistite
prúdom pary, ani
vysokotlakovým prúdom vody.
VAROVANIE! Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky,
drôtenky ani kyseliny. Poškodzujú
spotrebič.
Pripálené zvyšky jedál odstránite zo
smaltovaných dielov, viečok a koruniek,
vlažnou mydlovou vodou.
Diely z nehrdzavejúcej ocele umyte vodou
a utrite ich dosucha mäkkou handrou.
Tento model je vybavený elektrickým
zapaľovaním. Aby ste predišli problémom
so zapaľovaním, udržiavajte čistú
keramickú „sviečku“ s elektródou.
Podstavce na varné nádoby
nedávajte do umývačky. Umyte
ich ručne a osušte mäkkou
handričkou. Po vyčistení
skontrolujte, či sú podstavce
umiestnené správne.
Kontaktujte poskytovateľa
popredajného servisu, aby ste
skontrolovali podmienky rúrky
prívodu plynu. Servis nie je
bezplatný.
Po čistení ich starostlivo osušte mäkkou
handrou.
SLOVENSKY
34
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Pri zapaľovaní plynu chýba
iskra.
Možné príčiny
Riešenie
Nie je k dispozícii elektrické
napätie.
Skontrolujte, či je spotrebič
zapojený do elektrickej siete
a či sú ističe v poriadku.
Nie je k dispozícii elektrické
napätie.
Skontrolujte poistky domovej
elektrickej inštalácie.
Viečko a korunka horáka nie Skontrolujte, či sú kryt a kosú položené správne.
runka horáka v správnej polohe.
Plameň zhasne okamžite po
zapálení.
Termočlánok nie je dostatoč- Po zapálení plameňa držte
ne zohriaty.
gombík približne 5 sekúnd
stlačený.
Plameň horáka je nerovnomerný.
Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.
V prípade chyby sa najprv pokúste problém
odstrániť sami. Ak problém nedokážete
odstrániť sami, kontaktujte telefonické
stredisko vašej predajne IKEA. Na konci
tohto návodu nájdete kompletný zoznam
kontaktov autorizovaných spoločnosťou
IKEA.
Technické údaje
Rozmery varného panela
Šírka
594 mm
Hĺbka
510 mm
Výška po zabudovaní
44 mm
Skontrolujte, či nie sú hlavný
injektor a korunka horáka
blokované zvyškami potravín.
Ak nie je spotrebič používaný
správne alebo nie je
nainštalovaný autorizovaným
technikom, servis nie je
bezplatný, dokonca ani počas
záručnej doby.
SLOVENSKY
35
Ostatné technické údaje
Trieda spotrebiča: 3
Kategória spotrebiča: II2H3B/P
Prívod plynu: Zemný plyn G20
(2H) 20 mbar
Tento spotrebič je navrhnutý na
používanie so zemným plynom,
dá sa však prestaviť na použitie
s iným druhom plynu podľa
nasledujúcej tabuľky.
CELKOVÝ VÝKON
Pôvodne nastavený plyn:
Výmena plynu:
Pripojenie plynu:
Druh horáka
G20 (2H) 20 mbar = 8.0 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 567 g/h
G 1/2"
Označenie in- Menovitý výjektora
kon kW
Menovitý
prietok g/
hod.
Znížený výkon kW
obtok
G20 20 mbar
Rýchly (veľký)
119
3.0
-
0.75
42
Stredne rýchly (stredný)
96
2.0
-
0.45
32
Pomocný
(malý)
70
1.0
-
0.33
28
G30/G31 30/30 mbar
Rýchly (veľký)
86
2.8
204
0.75
42
Stredne rýchly (stredný)
71
2.0
145
0.45
32
Pomocný
(malý)
50
1.0
73
0.33
28
SLOVENSKY
36
Typový štítok
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Na hore uvedenom obrázku je zobrazený
typový štítok spotrebiča (bez výrobného
čísla vygenerovaného dynamicky pri
výrobe), ktorý sa nachádza na spodnej
časti viečka.
Vážený zákazník, sem prilepte nálepku,
ktorú nájdete v samostatnom plastovom
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
vrecku v obale so spotrebičom. Údaje na
nálepke nám umožnia pomôcť vám
efektívnejšie, pretože ak v budúcnosti
budete potrebovať naše služby, budeme
môcť presne identifikovať váš varný panel.
Ďakujeme vám za pomoc!
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Napájací kábel
UPOZORNENIE! Informácie iba
pre autorizovaného inštalatéra.
VAROVANIE!
Spotrebič musí byť uzemnený.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Svorkovnica prívodu elektrickej energie
je pod napätím.
• Uistite sa, že je svorkovnica prívodu
elektrickej energie odpojená od napätia.
• Uvoľnite nevhodné zástrčkové a
zásuvkové pripojenia. Môže spôsobiť
prehriatie svorkovnice.
• Uistite sa, že sú svorkové pripojenia
správne nainštalované.
• Kábel zaistite svorkou na odľahčenie
ťahu.
Pred zapojením skontrolujte, či menovité
napätie spotrebiča na typovom štítku
zodpovedá napájaciemu sieťovému
napätiu. Skontrolujte tiež menovitý príkon
spotrebiča a uistite sa, že má drôt rozmery
vhodné pre menovitý príkon spotrebiča.
Pozrite si kapitolu Technické údaje.
37
SLOVENSKY
Štítok s technickými údajmi je umiestnený
pod povrchom puzdra.
Spotrebič sa dodáva s pripojovacím
káblom. Kábel musí byť vybavený vhodnou
zástrčkou, ktorá zodpovedá zaťaženiu
uvedenému na typovom štítku. Pozrite si
kapitolu Technické údaje.
Zástrčku musíte zapojiť do vhodnej
zásuvky. Ak spotrebič pripájate priamo na
elektrické rozvody, medzi spotrebič a
elektrickú sieť sa musí nainštalovať
dvojpólový vypínač so vzdialenosťou medzi
kontaktmi vypínača najmenej 3 mm. Typ
dvojpólového vypínača musí byť vhodný
pre požadované zaťaženie, v súlade s
platnými predpismi.
Prívodný kábel sa musí viesť tak, aby
žiadna jeho časť nemohla dosiahnuť
teplotu vyššiu ako 90 °C. Modrý nulový
vodič musí byť pripojený k svorke
označenej „N“ na svorkovnici. Hnedý alebo
čierny fázový vodič, pripojený k svorke
označenej „L“ na svorkovnici, sa vždy musí
pripojiť k fázovému (živému) kontaktu.
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete skontrolujte, či napätie a frekvencia
uvedené na štítku s technickými údajmi
zodpovedajú napätiu a frekvencii vo vašej
elektrickej sieti. Štítok s technickými údajmi
je umiestnený pod povrchom puzdra.
Varný panel sa dodáva s 3-žilovým
flexibilným napájacím káblom.
Po ukončení inštalácie nesmú byť prítomné
žiadne odrezané alebo oddelené vodiče
kábla, a príchytka kábla musí byť pevne
pripevnená na vonkajšom plášti.
Výmena napájacieho kábla
VAROVANIE! Na výmenu
napájacieho kábla musí mať
elektrikár príslušné vybavenie.
V tomto prípade možno používať výhradne
kábel typu H03V2V2-F T90. Prierez kábla
musí byť vhodný pre dané napätie a
pracovnú teplotu. Žltý a zelený uzemňovací
vodič 2 musí byť o približne 2 cm dlhší ako
hnedý alebo čierny fázový vodič 1 .
Požiadavky na elektrické napájanie
Parametre úpravy nastavenia
pre tento spotrebič môžete
skontrolovať na typovom štítku.
Pozrite si kapitolu Technické
údaje.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť, ak neboli
dodržané bezpečnostné pokyny.
Varný panel je určený na zapojenie do
elektrickej siete s napätím 220-240 V a
frekvenciou 50/-60 Hz AC.
1
2
SLOVENSKY
38
Prívod plynu
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UPOZORNENIE! Informácie iba
pre autorizovaného inštalatéra.
Pripojenie k hlavnému potrubiu
VAROVANIE! Tento spotrebič
nie je pripojený k zariadeniu na
odvod spalín.
Inštalácia musí byť kompatibilná s platnými
miestnymi nariadeniami. V súlade s
miestnymi nariadeniami musí byť pripojenie
varnej dosky k plynovému rozvodu alebo k
plynovej bombe zhotovené z tuhej medenej
alebo oceľovej rúrky so spojovacími
prvkami, alebo pomocou antikorovej hadice
so spojitým povrchom.
V prípade problému s potrubím
ho neopravujte vlastnoručne.
Zavolajte miestneho
poskytovateľa servisných služieb.
Prečítajte si kapitolu Servis.
Prívod musí byť nainštalovaný správne a
pevne pripojený k pripojovacej rúrke
varného panela. V opačnom prípade môže
z pripojovacej rúrky unikať plyn.
VAROVANIE! Po dokončení
inštalácie skontrolujte tesnenie a
upevnenie rúrky. Na kontrolu
inštalácie použite mydlovú vodu.
Nepoužívajte plameň.
Prestavenie na iný plyn
Tento model môžete použiť s(o)
zemným plynom. Môžete ho však
prerobiť na používanie s inými
plynmi, za predpokladu použitia
správnych injektorov.
Bližšie informácie týkajúce sa výmeny
injektora nájdete v kapitole Technické
údaje.
VAROVANIE! Prestavbu alebo
výmenu môže vykonávať iba
autorizovaný technik.
Výmena injektorov:
1. Vyberte snímateľnú podložku pod
panvicu.
2. Vyberte viečko a korunku horáka.
3. Maticovým kľúčom 7 vyskrutkujte a
demontujte injektory, vymeňte ich za
injektory zodpovedajúce druhu
používaného plynu.
4. Namontujte všetky diely na miesto,
postupujte v opačnom poradí úkonov.
Pred utesnením spotrebiča
umiestnite štítok s relevantnými
informáciami pre nový typ plynu
blízko k prívodnému potrubiu. Ak
je spotrebič už zapečatený,
prilepte ho priamo na brožúru s
návodom na obsluhu za
kapitolou Technické údaje, do
blízkosti náčrtku typového štítka.
Tento štítok nájdete na obale
dodávanom so spotrebičom.
SLOVENSKY
39
Ak je tlak privádzaného plynu
odlišný alebo ak sa bude meniť v
porovnaní s požadovaným
tlakom, musíte nainštalovať
vhodný regulátor tlaku. Ten sa s
týmto výrobkom nedodáva. V
prípade potreby ho musíte
objednať samostatne u
miestneho poskytovateľa
popredajného servisu, pozrite si
kapitolu Servis. Regulátor tlaku
sa musí namontovať na prívodné
plynové potrubie, v súlade s
požiadavkami platných
predpisov.
Štítok s technickými údajmi je umiestnený
pod povrchom puzdra.
Úprava úrovne plameňa
Po nainštalovaní varného panela treba ešte
skontrolovať nastavenie minimálneho
plameňa:
1. Ovládací gombík horáka otočte do
maximálnej polohy a zapáľte plameň.
2. Potom gombík nastavte do polohy
minimálneho plameňa a niekoľkokrát
ho otočte z minimálnej do maximálnej
polohy. Ak je plameň nestabilný alebo
ak zhasne, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov.
3. Znova zapáľte horák a nastavte ho na
minimum.
4. Odoberte ovládací gombík a tesnenie.
VAROVANIE! Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili tesnenie.
Na jeho vybratie nepoužite
ostrý nástroj.
5. Pri nastavovaní použite skrutkovač s
tenkým hrotom a nastavovaciu skrutku
otáčajte až dovtedy, kým plameň
nebude stabilný a nezhasne pri
prestavovaní gombíka z minima na
maximum a naspäť (pozri nasledujúci
obrázok).
6. Tento postup zopakujte pre všetky
horáky.
7. Opäť namontujte tesnenie a ovládacie
gombíky:
40
SLOVENSKY
VAROVANIE! Uistite sa, že
ste tesnenie vložili do presne
rovnakej polohy.
Ak je tesnenie poškodené, musíte
ho objednať u poskytovateľa
popredajného servisu.
Energetická účinnosť
Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
LAGAN
404.441.61
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
4
Energetická účinnosť jednotlivých
plynových horákov
(EE gas burner)
Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)
Ľavý zadný – stredne rýchly
57.5%
Pravý zadný – stredne rýchly
57.5%
Ľavý predný – rýchly
58.0%
Pravý predný – pomocný
neuvádza sa
57.7%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
Úspora energie
• Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné
nádoby.
• Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
• Vycentrujte hrniec na horáku.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
41
SLOVENSKY
• Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
• Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Táto záruka platí počas 2 rokov od
pôvodného dátumu kúpy spotrebiča v
predajni IKEA. Ako doklad o kúpe sa
vyžaduje originálny pokladničný blok. V
prípade záručnej opravy sa záručná doba
spotrebiča nepredĺži.
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
42
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.
Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.
Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.
Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.
Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,
že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.
Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.
Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.
Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.
Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.
Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.
• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej
krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým
požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.
• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii
spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
SLOVENSKY
• elektrického zapojenia (ak sa
spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.
Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Skôr, ako nám
zavoláte, nezabudnite poskytnúť
spoločnosti IKEA číslo tovaru (8
miestny číselný kód) a Sériové
číslo (8 miestny číselný kód, ktorý
nájdete na štítku s údajmi o
tovare) elektrického zariadenia,
na ktoré potrebujete našu
podporu.
43
ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
SLOVENSKY
Country
België
Belgique
44
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
SLOVENSKY
45
SLOVENSKY
46
SLOVENSKY
47
867356463-A-322019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2119320-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising