IKEA | LAGAN-N | User manual | IKEA LAGAN-N Instrukcja obsługi

IKEA LAGAN-N Instrukcja obsługi
LAGAN
PL
PL
POLSKI
Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA
wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
PL POLSKI
JĘZYK
KRAJ
4
4
POLSKI
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Instalacja
Opis urządzenia
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
4
6
9
11
12
13
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączenie do instalacji gazowej
Efektywność energetyczna
Ochrona środowiska
GWARANCJA IKEA
14
15
15
17
19
22
23
23
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli
nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
POLSKI
•
•
•
•
•
5
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do pracującego
lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy
urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego nieosłonięte
elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy
zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z elementami
grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu zdalnego
sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej
może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów
metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ
mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
POLSKI
•
•
•
•
6
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Jeśli urządzenie podłączono bezpośrednio do źródła
zasilania, należy zastosować wyłącznik z rozłączaniem
pełnobiegunowym i izolacją styków. Należy zapewnić pełne
rozłączenie zgodnie z wymaganiami kategorii III ochrony
przeciwprzepięciowej. Nie dotyczy to przewodu uziemienia.
Podczas prowadzenia kabla należy upewnić się, że nie ma
on bezpośredniego kontaktu (na przykład przez
zastosowanie osłony izolującej) z elementami, które mogą
osiągnąć temperaturę wyższą o 50°C od temperatury w
pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub
określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
uprawniony instalator.
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
• Zachować minimalne odstępy od innych
urządzeń i mebli.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie
blatu przed wilgocią za pomocą
odpowiedniego uszczelniacza.
• Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
• Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
• Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg powietrza.
• Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do urządzenia
od spodu.
7
POLSKI
Należy zapoznać się z instrukcją
montażu.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia instalacji
elektrycznej powinien wykonać
uprawniony instalator.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie jest
odłączone od zasilania.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
• Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
• Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
• Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
• Przewód zasilający należy przymocować
obejmą, by go mechanicznie odciążyć.
• Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia lub
naczyń.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu
lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
•
•
•
•
•
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy zamocować
w taki sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z oprawki),
wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD)
oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia od
zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie
styków wynoszące minimum 3 mm.
Podłączenie do instalacji gazowej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
• Wszystkie połączenia instalacji gazowej
powinien wykonać uprawniony
instalator.
• Przed przystąpieniem do instalacji
należy upewnić się, że urządzenie
zostało dostosowane do miejscowych
warunków zasilania (typu gazu oraz
jego ciśnienia).
• Zapewnić cyrkulację powietrza wokół
urządzenia.
• Informacje dotyczące dopływu gazu
znajdują się na tabliczce znamionowej.
• Omawiane urządzenie nie jest
podłączone do wyciągu gazów
POLSKI
spalinowych. Urządzenie należy
podłączyć zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
instalacji. Zwrócić uwagę na wymagania
dotyczące odpowiedniej wentylacji.
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem i porażeniem
prądem.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
• Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
• Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń
na polach grzejnych. Mogą one się
mocno rozgrzać.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Nie używać urządzenia jako powierzchni
roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
• Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne
opary. Podczas podgrzewania tłuszczów
i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł
ognia ani rozgrzanych przedmiotów.
• Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
8
• Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
• Nie stawiać gorących naczyń na panelu
sterowania.
• Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub
innych przedmiotów na powierzchnię
urządzenia. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
• Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej.
• Stosować wyłącznie stabilne naczynia o
prawidłowym kształcie i średnicy
większej od średnicy palników.
• Upewnić się, że naczynia stoją centralnie
nad palnikami.
• Nie używać dużych naczyń, które
wystają poza krawędzie urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie
blatu.
• Należy uważać, aby płomień nie zgasł
podczas szybkiego obracania pokrętła z
położenia płomienia maksymalnego do
minimalnego.
• Używać wyłącznie akcesoriów
dostarczonych z urządzeniem.
• Nie instalować na palniku dyfuzora
płomienia.
• Eksploatacja gazowych urządzeń do
gotowania powoduje zwiększone
wytwarzanie ciepła i wilgoci. Zapewnić
odpowiednią wentylację w
pomieszczeniu, w którym zainstalowane
jest urządzenie.
• Długotrwała i intensywna eksploatacja
urządzenia może wymagać
dodatkowego wietrzenia, np.
otworzenia okna lub zapewnienia
POLSKI
większej wydajności wentylacji
mechanicznej, jeśli jest dostępna.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do przyrządzania potraw. Nie wolno go
używać do innych celów, takich jak np.
ogrzewanie pomieszczeń.
• Nie dopuszczać do kontaktu płyty
grzejnej z płynami o odczynie kwaśnym,
takimi jak ocet, sok cytrynowy czy środki
do usuwania kamienia. Mogłoby to
spowodować jej zmatowienie.
• Odbarwienie emalii lub stali nierdzewnej
nie ma wpływu na działanie urządzenia.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Nie demontować
przycisków, pokręteł ani
uszczelek z panelu sterowania.
Woda może dostać się do
wnętrza urządzenia, powodując
uszkodzenia.
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod
ciśnieniem ani parą wodną.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
9
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Stosować wyłącznie obojętne
środki czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
• Nie myć palników w zmywarce.
Serwis
• Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
• Spłaszczyć zewnętrzne rury gazowe.
10
POLSKI
Informacje ogólne
OSTRZEŻENIE! Wszelkie prace
związane z instalacją,
podłączeniem lub naprawą
urządzenia powinna wykonywać
kompetentna osoba posiadająca
stosowne uprawnienia do
urządzeń gazowych. Należy
używać wyłącznie części
dostarczonych wraz z
produktem. Dozwolone jest
stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za obrażenia osób i
zwierząt domowych ani za szkody
materialne, spowodowane
nieprzestrzeganiem poniższych wymogów.
UWAGA! Podczas instalacji
należy korzystać z instrukcji
instalacji.
OSTRZEŻENIE! Proces instalacji
musi przebiegać zgodnie z
przepisami prawa,
rozporządzeniami, dyrektywami
oraz normami obowiązującymi w
kraju użytkowania urządzenia
(zasady i przepisy dotyczące
bezpieczeństwa elektrycznego,
utylizacja zgodna z przepisami
itp.).
Przed przystąpieniem do
instalacji należy upewnić się, że
lokalne warunki dystrybucji gazu
(rodzaj gazu i jego ciśnienie) są
zgodne z konfiguracją
urządzenia.
Parametry niniejszego
urządzenia podano na tabliczce
znamionowej (patrz rozdział
„Dane techniczne”).
OSTRZEŻENIE! Urządzenie musi
być uziemione.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała w
wyniku porażenia prądem
elektrycznym.
• Listwa zaciskowa zasilania
elektrycznego urządzenia jest pod
napięciem.
• Odłączyć napięcie od listwy zaciskowej
zasilania elektrycznego.
• Obluzowane i nieprawidłowe
połączenia wtyczki i gniazdka. Może
dojść do przegrzania zacisków.
• Upewnić się, ze połączenia zaciskowe są
zamontowane prawidłowo.
• Zabezpieczyć przewód zasilający
obejmą.
Należy zachować minimalną
odległości do innych urządzeń,
ścian i szafek meblowych,
zgodnie z instrukcją montażu.
Minimalna odległość między krawędzią
otworu a boczną ścianą powinna wynosić
100 mm.
Jeżeli pod płytą grzejną nie znajduje się
piekarnik, należy zainstalować płytę
działową w odległości co najmniej 5 mm od
dolnej powierzchni płyty grzejnej.
Powierzchnie wycięć w blacie należy
zabezpieczyć przed wilgocią przy użyciu
odpowiedniego uszczelniacza dołączonego
do produktu w dodatkowej torebce. W
uszczelnieniu między blatem roboczym a
urządzeniem nie powinno być żadnych
przerw. Nie stosować uszczelniacza
silikonowego między urządzeniem i blatem.
POLSKI
11
Nie należy instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknami. W przeciwnym
razie może dojść do strącenia gorących
naczyń z rusztów nad palnikami.
min.
18 mm
min. 500 mm
594 mm
510 mm
min.
20 mm
0 mm
550±1
mm
470±1
mm
min. 100 mm
min.
28 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Szczegółowe informacje dotyczące
instalacji znajdują się w Instrukcji montażu.
Opis urządzenia
Układ powierzchni gotowania
5
6
7
8
4
3
1
2
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mały palnik
Duży palnik
Średni palnik
Średni palnik
Pokrętło sterowania średnim palnikiem
Pokrętło sterowania średnim palnikiem
Pokrętło sterowania dużym palnikiem
Pokrętło sterowania małym palnikiem
Zdejmowane ruszty nad palnikami
POLSKI
12
Pokrętło sterowania palnikiem
Symbol
Pokrętła (lub pokrętło) sterowania
palnikami płyty grzejnej znajdują się z
prawej strony płyty.
Opis
brak dopływu gazu/pozycja wyłączenia
maksymalny dopływ gazu/pozycja zapłonu
minimalny dopływ gazu
wskazuje położenie palnika
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
1
Zapalanie palnika
2
Należy zawsze zapalać palnik
przed ustawieniem naczyń.
Aby zapalić palnik, należy:
3
1. Wcisnąć pokrętło sterowania i obrócić
je przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara w położenie maksymalnego
płomienia, oznaczonego symbolem .
2. Przytrzymać wciśnięte pokrętło przez
około 5 sekund. Pozwoli to na
rozgrzanie termoelementu i wyłączenie
urządzenia zabezpieczającego.
Zwolnienie pokrętła spowoduje
przerwanie dopływu gazu.
3. Po zapaleniu płomienia można go
wyregulować.
Jeżeli po kilku próbach nadal nie
można zapalić płomienia, należy
sprawdzić, czy głowica i
pokrywa palnika są we
właściwym położeniu.
4
5
1
2
3
4
5
Pokrywa palnika
Głowica palnika
Elektroda zapłonowa
Dysza
Termopara
OSTRZEŻENIE! Nie należy
wciskać pokrętła sterującego
dłużej niż 15 sekund. Jeśli palnik
nie zapali się w czasie 15
sekund, należy zwolnić pokrętło,
obrócić je do położenia
wyłączenia i odczekać co
najmniej 1 minutę przed
ponowną próbą zapalenia
palnika.
POLSKI
Jeśli nie ma zasilania
elektrycznego zapłon można
uzyskać bez korzystania z
elektrody zapłonowej. W takim
przypadku należy zbliżyć
płomień do palnika, wcisnąć
odpowiednie pokrętło i obrócić
je w kierunku przeciwnym do
ruchów wskazówek zegara, w
położenie maksymalnego
płomienia.
OSTRZEŻENIE! Podczas
korzystania z otwartego
płomienia w kuchni należy
zachować ostrożność. Producent
nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z
ogniem.
13
Po włączeniu zasilania,
zakończeniu instalacji lub
przerwie w dostawie prądu
zapalarka uruchomi się
automatycznie.
Płyta grzejna jest wyposażona w
zawory stopniowe. Dzięki nim
regulacja płomienia jest bardziej
precyzyjna.
Wyłączanie palnika
Aby zgasić płomień, należy obrócić
odpowiednie pokrętło sterowania do
pozycji oznaczonej symbolem
.
OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem
naczyń z palnika należy zawsze
zmniejszyć lub zgasić płomień.
Jeśli palnik przypadkowo
zgaśnie, należy obrócić pokrętło
sterowania do położenia
wyłączenia i odczekać co
najmniej 1 minutę przed
ponowną próbą zapalenia
palnika.
Wskazówki i porady
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Średnica naczyń
Używać naczyń o dnie dostosowanym do
rozmiaru używanego palnika.
Palnik
Minimalna
Maksymalna
średnica naśrednica garnczynia do goków i patelni
towania
Przedni lewy (duży)
180
260
Przedni
prawy
(mały)
80
180
POLSKI
Palnik
Tylny lewy
(średni)
14
Minimalna
Maksymalna
średnica naśrednica garnczynia do goków i patelni
towania
120
220
Palnik
Tylny prawy (średni)
Minimalna
Maksymalna
średnica naśrednica garnczynia do goków i patelni
towania
120
220
Dno naczynia powinno być jak najbardziej
grube i płaskie.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Informacje ogólne
OSTRZEŻENIE! Przed
rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
OSTRZEŻENIE! Nie wolno
czyścić urządzenia myjkami
parowymi i
wysokociśnieniowymi.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
ściernych preparatów
czyszczących, myjek z wełny
stalowej ani kwasów. Mogłoby
to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Aby usunąć resztki potraw, należy umyć
elementy emaliowane, pokrywy i głowice
palników w ciepłej wodzie z mydłem.
Elementy ze stali nierdzewnej należy umyć
wodą i osuszyć miękką ściereczką.
Ten model urządzenia wyposażono w
zapalarkę elektryczną. Aby uniknąć
problemów z zapalaniem gazu, należy
utrzymywać w czystości elektrodę z
ceramiczną izolacją.
Rusztów podtrzymujących
naczynia nad palnikami nie
można myć w zmywarce. Należy
myć je ręcznie i wycierać do
sucha miękką szmatką. Po
umyciu upewnić się, że ruszty są
umieszczone w prawidłowym
położeniu.
Aby sprawdzić stan przyłącza
gazu i regulatora ciśnienia,
należy skontaktować się z
serwisem. Obsługa serwisowa
jest płatna.
Po oczyszczeniu należy wytrzeć do sucha
miękką ściereczką.
POLSKI
15
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Podczas zapalania gazu nie Brak zasilania elektrycznepojawia się iskra.
go.
Sprawdzić, czy wtyczkę włożono do gniazdka i czy w
gniazdku jest napięcie.
Brak zasilania elektrycznego.
Sprawdzić bezpiecznik w
domowej instalacji elektrycznej.
Pokrywa i głowica palnika
nie są prawidłowo ułożone.
Sprawdzić, czy pokrywa i
głowica palnika są prawidłowo ułożone.
Płomień gaśnie natychmiast
po zapaleniu.
Termopara nie rozgrzała się Po zapaleniu się płomienia
wystarczająco.
pokrętło należy przytrzymać
wciśnięte przez około 5 sekund.
Nierówny płomień w palniku W otworach głowicy palnika Sprawdzić, czy dysza główgazowym.
są pozostałości potraw.
na i korona palnika nie są
zatkane resztkami potraw.
W razie pojawienia się błędu w pierwszej
kolejności należy spróbować samodzielnie
znaleźć rozwiązanie. Jeżeli rozwiązanie
problemu we własnym zakresie nie jest
możliwe, należy skontaktować się infolinią
najbliższego sklepu IKEA. Lista z danymi
kontaktowymi placówek IKEA znajduje się
na końcu niniejszej instrukcji.
Jeśli urządzenie było
nieprawidłowo użytkowane lub
nie zostało zainstalowane przez
uprawnionego instalatora, za
obsługę serwisową zostanie
pobrana opłata – również w
okresie gwarancyjnym.
Dane techniczne
Wymiary płyty grzejnej
Szerokość
594 mm
Głębokość
510 mm
Wysokość do zabudowy
44 mm
POLSKI
16
Pozostałe dane techniczne
Klasa urządzenia: 3
Kategoria urządzenia:
II2ELs3B/P
Zasilanie gazowe urządzenia:
Gaz ziemny G20 (2E) 20 mbar
Urządzenie przystosowano do
spalania gazu ziemnego, ale
można je przestawić na inny
rodzaj gazu według poniższej
tabeli.
MOC CAŁKOWITA
Parametry gazu:
Gaz zamienny:
G20 (2E) 20 mbar = 8.0 kW
G30/G31 (3B/P) 37/37 mbar = 567 g/h
G2.350 (2ELs) 13 mbar = 8.0 kW
Podłączenie do
instalacji gazo- R 1/2"
wej:
Palnik
Przepływ
Oznaczenie Moc znamioMoc minimalznamionowy
dyszy
nowa kW
na kW
g/h
obejście
G20 20 mbar
Duży
119
3.0
-
0.75
40
Średni
96
2.0
-
0.45
30
Mały
70
1.0
-
0.33
26
G30/G31 37/37 mbar
Duży
77
2.8
204
0.75
40
Średni
066
2.0
145
0.45
30
Mały
46
1.0
73
0.33
26
G2.350 13 mbar
POLSKI
Palnik
17
Przepływ
Oznaczenie Moc znamioMoc minimalznamionowy
dyszy
nowa kW
na kW
g/h
obejście
Duży
181
3.0
-
0.75
40
Średni
150
2.0
-
0.45
30
Mały
105
1.0
-
0.33
26
Tabliczka znamionowa
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
Powyższy rysunek przedstawia tabliczkę
znamionową urządzenia (bez numeru
seryjnego generowanego dynamicznie
podczas procesu produkcyjnego). Tabliczka
znajduje się na dolnej powierzchni
obudowy.
0000000000000000000000
woreczku dołączonym do płyty grzejnej.
Ułatwi to precyzyjną identyfikację
urządzenia w razie konieczności zgłoszenia
potencjalnej usterki do serwisu. Dziękujemy!
Prosimy o umieszczenie w tym miejscu
naklejki znajdującej się w plastikowym
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Przewód zasilający
UWAGA! Informacje
przeznaczone wyłączne dla
instalatora z odpowiednimi
uprawnieniami.
18
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie musi być uziemione.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń
ciała w wyniku porażenia
prądem elektrycznym.
• Listwa zaciskowa zasilania
elektrycznego urządzenia jest pod
napięciem.
• Odłączyć napięcie od listwy zaciskowej
zasilania elektrycznego.
• Obluzowane i nieprawidłowe
połączenia wtyczki i gniazdka. Może
dojść do przegrzania zacisków.
• Upewnić się, ze połączenia zaciskowe są
zamontowane prawidłowo.
• Zabezpieczyć przewód zasilający
obejmą.
Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy
napięcie znamionowe urządzenia podane
na tabliczce znamionowej jest zgodne z
dostępnym napięciem zasilania. Należy
również sprawdzić moc znamionową
urządzenia i upewnić się, że przewód ma
odpowiedni przekrój do danej mocy. Patrz
rozdział „Dane techniczne”.
Tabliczka znamionowa znajduje się poniżej
powierzchni obudowy.
W zestawie z urządzeniem znajduje się
przewód zasilający. Należy go wyposażyć
we wtyczkę odpowiednią do obciążenia
wskazanego na tabliczce znamionowej.
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
Wtyczkę należy podłączyć do
odpowiedniego gniazdka. Gdy urządzenie
jest podłączane bezpośrednio do instalacji
zasilającej konieczne jest zainstalowanie
łącznika dwubiegunowego pomiędzy
urządzeniem a źródłem zasilania, z
zachowaniem minimalnego odstępu 3 mm
między stykami. Przełącznik dwubiegunowy
musi być odpowiedni, biorąc pod uwagę
wymagane obciążenie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Przewód łączący musi być ułożony w taki
sposób, aby żaden z jego fragmentów nie
nagrzewał się do temperatury
przekraczającej 90°C. Niebieski przewód
neutralny musi zostać podłączony do
zacisku oznaczonego literą „N”. Brązowy
lub czarny przewód fazowy, zamontowany
w zacisku oznaczonym literą „L”, musi być
zawsze podłączony do fazy zasilania
sieciowego.
Wymagania dotyczące źródła zasilania
Parametry ustawień urządzenia
podano na tabliczce
znamionowej. Patrz rozdział
„Dane techniczne”.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niestosowania się do niniejszych
wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Płytę grzejną przystosowano do
podłączenia do źródła zasalania prądem
przemiennym 220-240 V 50-60 Hz.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość podane na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w
sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się
poniżej powierzchni obudowy.
Płytę grzejną wyposażono w trójżyłowy,
elastyczny przewód elektryczny.
Po zakończeniu należy usunąć wszystkie
pocięte lub luźne kawałki przewodu i
zacisnąć zacisk przewodu na zewnętrznej
izolacji.
POLSKI
19
Wymiana przewodu zasilającego
OSTRZEŻENIE! Aby wymienić
przewód zasilający, serwisant
musi dysponować odpowiednim
wyposażeniem.
W takim przypadku można zastosować
wyłącznie przewód typu H03V2V2-F T90.
Przekrój przewodu musi być odpowiedni do
napięcia i temperatury roboczej. Żółto-
1
2
zielony przewód uziemienia 2 musi być o
około 2 cm dłuższy od brązowego lub
czarnego przewodu fazowego 1 .
Podłączenie do instalacji gazowej
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
UWAGA! Informacje
przeznaczone wyłączne dla
instalatora z odpowiednimi
uprawnieniami.
Podłączenie do głównej rury
OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie
jest podłączone do wyciągu
gazów spalinowych.
Instalacja musi być zgodna z aktualnie
obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Zgodnie z lokalnymi przepisami
podłączenie płyty kuchennej do sieci
gazowej lub butli gazowej musi zostać
wykonane za pomocą sztywnej miedzianej
lub stalowej rury ze złączami lub za
pomocą węża z ciągłym oplotem ze stali
nierdzewnej.
Jeśli występuje problem z rurą
gazową, nie należy naprawiać
jej samodzielnie. Skontaktować
się w tym celu z lokalnym
serwisem. Patrz rozdział
dotyczący serwisu.
Prawidłowo wykonane podłączenie musi
zostać przymocowane do króćca
przyłączeniowego płyty kuchennej. W
przeciwnym razie może wystąpić wyciek
gazu z króćca przyłączeniowego.
OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu
instalacji sprawdzić szczelność i
prawidłowe zamocowanie
połączeń. W celu sprawdzenia
instalacji użyć wody z dodatkiem
mydła. Nie używać płomienia.
20
POLSKI
Przestawienie na inny rodzaj gazu
Ten model urządzenia jest
przystosowany do zasilania
gazem ziemnym. Można je
jednak przestawić na zasilanie
innymi rodzajami gazu poprzez
zastosowanie odpowiednich
dysz.
Więcej informacji na temat wymiany dysz
znajduje się w rozdziale „Dane techniczne”.
OSTRZEŻENIE! Przestawienia
lub wymiany dysz może dokonać
wyłącznie uprawniony serwisant.
Aby wymienić dysze, należy:
1. Zdjąć ruszt znad palnika.
2. Zdjąć pokrywę i głowicę palnika.
3. Za pomocą klucza nasadowego nr 7
odkręcić i wymontować dysze,
zastępując je odpowiednimi dla rodzaju
używanego gazu.
4. Zmontować części, stosując tę samą
procedurę w odwrotnej kolejności.
Przed zabudowaniem
urządzenia należy umieścić w
pobliżu gazowej rury zasilającej
etykietę z informacją o nowym
rodzaju gazu. Jeżeli urządzenie
zostało już zabudowane, należy
wkleić etykietę bezpośrednio do
instrukcji obsługi w rozdziale
„Dane techniczne”, w pobliżu
rysunku tabliczki znamionowej.
Etykieta znajduje się w torebce
dołączonej do urządzenia.
Jeśli ciśnienie zasilania gazem
jest różne lub zmienne w
stosunku do wymaganego,
niezbędne jest zainstalowanie
odpowiedniego regulatora,
którego nie ma w zestawie z
urządzeniem. W razie potrzeby
należy zamówić go oddzielnie w
autoryzowanym serwisie (patrz
rozdział „Serwis”). Regulator
ciśnienia należy zainstalować
zgodnie z obowiązującymi
przepisami na gazowej rurze
zasilającej.
Tabliczka znamionowa znajduje się poniżej
powierzchni obudowy.
Przestawienie na gaz G2.350
• Mały i średni palnik: po zamontowaniu
dyszy ( 3 na poniższym rysunku),
nakręcić koszyczek (średnica 10 mm, 1
na poniższym rysunku), dołączony w
zestawie (regulator powietrza
pierwotnego).
• Duży palnik: po zamontowaniu dyszy
( 3 na poniższym rysunku), nakręcić
koszyczek (średnica 16 mm, 2 na
poniższym rysunku), dołączony w
zestawie (regulator powietrza
pierwotnego).
21
POLSKI
2. Ustawić pokrętło sterowania w
położeniu minimalnego płomienia i
kilkakrotnie obrócić pokrętło sterowania
z położenia minimalnego do
maksymalnego. Jeżeli płomień jest
niestabilny lub gaśnie, należy
postępować zgodnie z poniższą
procedurą.
3. Ponowne zapalić palnik i ustawić w
położeniu minimalnego płomienia.
4. Zdjąć pokrętło sterowania i uszczelkę.
4
1
2
3
W obu przypadkach
zabezpieczyć koszyczki przy
użyciu specjalnego kołpaka 4 i
wkrętaka.
Przed założeniem palników
należy koniecznie sprawdzić, czy
została zdjęta specjalna
nasadka.
Regulacja wielkości płomienia
Podczas instalacji płyty grzejnej należy
sprawdzić ustawienie płomienia
minimalnego:
1. Obrócić pokrętło sterowania na
położenie maksymalnego płomienia i
zapalić gaz.
OSTRZEŻENIE! Uważać, aby
nie uszkodzić uszczelki. Nie
używać do jej demontażu
ostrych narzędzi.
5. W celu przeprowadzenia regulacji
należy za pomocą śrubokręta z cienką
płaską końcówką obracać śrubę aż do
uzyskania stabilnego płomienia, który
nie gaśnie podczas obracania pokrętła
między położeniami minimalnym i
maksymalnym (patrz rysunek poniżej).
22
POLSKI
6. Powtórzyć tę procedurę dla wszystkich
palników.
7. Założyć uszczelkę i pokrętła.
OSTRZEŻENIE! Upewnić się,
że uszczelka znajduje się w
pierwotnym położeniu.
Jeśli uszczelka jest uszkodzona,
należy zamówić nową w
autoryzowanym serwisie.
Efektywność energetyczna
Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 66/2014
Oznaczenie modelu
LAGAN
404.354.49
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba palników gazowych
4
Lewy tylny – średni
Sprawność energetyczna na palnik Prawy tylny – średni
(EE gas burner)
Lewy przedni – duży
Prawy przedni – mały
Sprawność energetyczna płyty gazowej
(EE gas hob)
57.5%
57.5%
58.0%
nie dotyczy
57.7%
EN 30-2-1: Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz – Część 2-1:
Racjonalne zużycie energii – Postanowienia ogólne
Oszczędzanie energii
• Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że palniki i ruszty nad palnikami
prawidłowo zamontowano.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
23
Stosować wyłącznie naczynia o średnicy dostosowanej do średnicy palników.
Naczynie powinno być wyśrodkowane nad palnikiem.
Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.
W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką.
Kiedy ciecz zacznie wrzeć, zmniejszyć płomień i gotować powoli.
Jeśli to możliwe, używać szybkowaru. Należy zapoznać się z jego instrukcją.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
GWARANCJA IKEA
Jaki jest okres ważności gwarancji w
sklepie IKEA?
Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2
lata od pierwotnej daty zakupu urządzenia
w sklepie IKEA. W celu potwierdzenia
dowodu zakupu należy przedłożyć oryginał
rachunku. Jeśli w ramach gwarancji
przeprowadzane są prace serwisowe, nie
wydłuży to okresu ważności gwarancji na
dane urządzenie.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi
gwarancyjne za pośrednictwem sieci
własnych punktów lub sieci autoryzowanych
partnerów serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki
spowodowane wadliwością konstrukcji lub
materiałów wykorzystanych do produkcji
urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie
IKEA. Niniejsza gwarancja obejmuje
wyłącznie urządzenia używane w
warunkach gospodarstwa domowego.
Wyjątki od powyższej zasady określone są
w rozdziale zatytułowanym "Czego nie
obejmuje gwarancja?". W okresie
gwarancji pokrywane będą koszty
usunięcia usterek, np. napraw, wymiany
części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod
warunkiem dostępności urządzenia dla
potrzeb wykonania naprawy bez
konieczności ponoszenia szczególnych
kosztów o ile powstała usterka jest
związana z wadą konstrukcyjną lub
materiałową objętą gwarancją. Przy
uwzględnieniu powyższych warunków
zastosowanie mają przepisy UE (Dyrektywa
99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy
prawa krajowego. Części wymienione stają
się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
POLSKI
Wyznaczony przez IKEA serwis bada
produkt i rozstrzyga, według własnego
uznania, czy jest on objęty niniejszą
gwarancją. W razie uznania, że produkt
jest objęty gwarancją, serwis IKEA lub
autoryzowany partner serwisowy decyduje,
według własnego uznania, czy naprawić
wadliwy produkt czy wymienić go na taki
sam lub porównywalny produkt. Ujawniona
wada zostanie usunięta na nieodpłatnie w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
• Zwykłego zużycia.
• Uszkodzenia umyślnego lub
wynikającego z niedbalstwa,
uszkodzenia spowodowanego
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
nieprawidłową instalacją lub
podłączeniem do niewłaściwego źródła
napięcia, uszkodzenia spowodowanego
reakcją chemiczną lub elektrochemiczną,
rdzą, korozją lub uszkodzeniem w
wyniku działania wody, w tym
uszkodzenia spowodowanego
nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji
wodociągowych oraz uszkodzenia
spowodowanego anomaliami
pogodowymi.
• Materiałów eksploatacyjnych, w tym
baterii i żarówek.
• Części niefunkcjonalnych i
dekoracyjnych, nie mających wpływu na
normalne użytkowanie urządzenia, w
tym rys oraz ewentualnych przebarwień.
• Przypadkowych uszkodzeń
spowodowanych przez obce ciała lub
substancje, czyszczenie lub
przepychanie: filtrów, systemów
odprowadzania wody lub szuflad na
proszek.
• Uszkodzenia następujących części:
części ze szkła ceramicznego,
akcesoriów, koszyków na naczynia i
sztućce, węży doprowadzających wodę i
spustowych, uszczelek, żarówek oraz ich
24
pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów
oraz części obudów, chyba że można
wykazać, że uszkodzenia takie zostały
spowodowane wadami produkcyjnymi.
• Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
• Napraw niewykonanych przez
wyznaczony przez IKEA serwis lub
autoryzowanego partnera serwisowego
bądź przypadków niezastosowania
części oryginalnych.
• Napraw będących następstwem
instalacji wykonanych nieprawidłowo lub
w sposób niezgodny ze specyfikacją.
• Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku
służbowego.
• Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli
klient sam transportuje urządzenie do
domu lub pod inny adres, IKEA nie
będzie ponosić żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia, jakie
mogą powstać podczas transportu.
Jednakże, jeśli IKEA dostarcza
urządzenie na adres klienta, niniejsza
gwarancja będzie obejmowała
ewentualne uszkodzenia urządzenia
powstałe podczas takiej dostawy.
• Koszt przeprowadzenia początkowej
instalacji urządzenia IKEA. Jednakże,
jeśli usługodawca reprezentujący IKEA
lub autoryzowany serwisant IKEA
naprawią lub wymienią urządzenie w
ramach niniejszej gwarancji, taki
usługodawca lub autoryzowany
serwisant w razie potrzeby ponownie
zainstaluje naprawione lub wymienione
urządzenie.
Powyższe ograniczenia nie mają
zastosowania do pracy prawidłowo
wykonanej przez wykwalifikowanego
specjalistę, przy zastosowaniu oryginalnych
części IKEA, w celu dostosowania
urządzenia do wymagań bezpieczeństwa
technicznego obowiązujących w innym
państwie członkowskim UE.
POLSKI
Zastosowanie przepisów prawa
krajowego
Udzielona przez IKEA gwarancja przyznaje
Państwu określone uprawnienia, które
obejmują bądź wykraczają poza wymogi
przepisów prawa krajowego w
poszczególnych państwach. Gwarancja ta
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z
tytułu niezgodności towaru z umową.
Obszar obowiązywania
Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski. W przypadku urządzeń
zakupionych w jednym państwie
członkowskim UE i przewiezionych do
innego państwa członkowskiego UE, usługi
serwisowe świadczone będą na
standardowych warunkach gwarancyjnych
obowiązujących w nowym państwie.
Obowiązek świadczenia usług
gwarancyjnych powstaje wyłącznie
wówczas gdy:
• samo urządzenie oraz jego instalacja
odpowiadają wymogom technicznym
państwa, w którym zgłaszana jest
reklamacja w ramach gwarancji;
• samo urządzenie oraz jego instalacja
odpowiadają wymogom zawartym w
Instrukcji Montażu oraz informacji
dotyczących bezpieczeństwa w Instrukcji
Obsługi.
SERWIS urządzeń IKEA
Prosimy o kontakt z Serwisem IKEA w celu:
1. zgłoszenia reklamacji w ramach
niniejszej gwarancji;
2. uzyskania wyjaśnień dotyczących
instalacji urządzenia w zestawach
kuchennych IKEA. Serwis nie udziela
wyjaśnień dotyczących:
• ogólnej instalacji zestawów
kuchennych IKEA;
• podłączenia do instalacji
elektrycznych (jeżeli urządzenie nie
jest wyposażone w przewód i
25
wtyczkę), wodnych i gazowych, które
powinno być wykonane przez
autoryzowanego technika
serwisowego.
3. uzyskania wyjaśnień dotyczących treści
instrukcji obsługi lub specyfikacji
urządzenia IKEA.
Aby umożliwić nam świadczenie jak
najlepszych usług, przed skontaktowaniem
się z nami prosimy o uważne przeczytanie
Instrukcji Montażu lub Instrukcji Obsługi
zawartych w niniejszej broszurze.
Kontakt z IKEA w razie potrzeby
skorzystania z serwisu
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji
znajduje się pełna lista danych
kontaktowych IKEA wraz z numerami
telefonów.
W celu przyspieszenia obsługi
serwisu zalecamy skorzystanie z
numerów telefonicznych
wymienionych na końcu
niniejszego dokumentu. Należy
zawsze korzystać z numerów
podanych w broszurze
przeznaczonej dla konkretnego
urządzenia. Zanim skontaktują
się Państwo z nami telefonicznie,
prosimy o przygotowanie
numeru produktu IKEA (8 cyfrowy
kod) i numeru seryjnego (8
cyfrowy kod na tabliczce
znamionowej) urządzenia, dla
którego potrzebują Państwo
pomocy.
POLSKI
PROSIMY O ZACHOWANIE
RACHUNKU!
Stanowi on dowód zakupu oraz
warunek skorzystania z
gwarancji. Na rachunku podana
jest również nazwa oraz numer
aurtykułu (ośmiocyfrowy kod)
każdego zakupionego przez
Państwa urządzenia.
Czy potrzebują Państwo dodatkowej
pomocy?
Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z
serwisem Państwa urządzeń proszę
kierować do najbliższego telecentrum IKEA.
Zalecamy uważne przeczytanie
dokumentacji urządzenia przed
skontaktowaniem się z nami.
26
POLSKI
Country
België
Belgique
27
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
867356467-A-322019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2119324-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising