IKEA | MATMÄSSIGG | User manual | IKEA MATMÄSSIGG Korisnički priručnik

IKEA MATMÄSSIGG Korisnički priručnik
HR
LT
MATMÄSSIG
SK
HR
LT
SK
HRVATSKI
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite
potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i
odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.
LIETUVIŲ
Visą „IKEA“ paskirtų aptarnavimo po pardavimo paslaugų teikėjų
ir atitinkamų nacionalinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vadovo puslapyje.
SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
JEZIK, KALBA, JAZYK
DRŽAVA, ŠALIS, KRAJINA
HR HRVATSKI
4
LT LIETUVIŲ
24
SK SLOVENSKY
44
4
HRVATSKI
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
Savjeti
Čišćenje i održavanje
4
6
9
10
11
12
13
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Spajanje na električnu mrežu
Spajanje na dovod plina
Energetska učinkovitost
Briga za okoliš
JAMSTVO TVRTKE IKEA
14
15
16
18
20
20
21
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem za buduće potrebe.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim
invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako
su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
HRVATSKI
•
•
5
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz
upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do
požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili osoba sličnih kvalifikacija moraju ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Na mjestima gdje je uređaj direktno priključen na električno
napajanje potreban je prekidač čiji su svi polovi izolirani
razmakom između kontakata. Mora se jamčiti potpuno
odspajanje u skladu s uvjetima navedenim u kategoriji III
prenapona. Iz ovoga je izuzet kabel uzemljenja.
6
HRVATSKI
•
•
Kada provlačite električni kabel, pobrinite se da kabel ne
može doći u direktni kontakt (na primjer koristeći izolacijsku
gipku cijev) s dijelovima koji mogu doseći temperature veće
za 50°C od sobne temperature.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje koju je
napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je u
uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili one
koji su isporučeni s uređajem. Uporaba neodgovarajuće
zaštite može uzrokovati nesreće.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Uređaj mora
postaviti ovlašteni instalater.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje
uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
• Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja postavite
nezapaljivu pregradnu ploču kako biste
spriječili pristup dnu.
Pogledajte upute za sastavljanje.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sve električne priključke treba izvršiti
ovlašteni instalater.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
• Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim
detaljima napajanja.
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela
napajanja ili utikača (ako postoji) mogu
prouzročiti pregrijavanje priključka.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli ne zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Na kabelu koristite spojnice.
• Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
• Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji)
ili kabel napajanja. Za zamjenu kabela
napajanja kontaktirajte ovlašteni servis
ili električara.
7
HRVATSKI
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj mora
imati kontakte s otvorom od minimalno 3
mm.
Spajanje na dovod plina
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Sva spajanja na dovod plina treba
izvršiti ovlašteni instalater.
• Prije postavljanja provjerite jesu li uvjeti
lokalne distribucije (vrsta plina i plinski
pritisak) pogodni za podešavanje
uređaja.
• Provjerite kruži li zrak oko uređaja.
• Podaci o dovodu plina nalaze se na
nazivnoj pločici.
• Ovaj uređaj nije spojen na uređaj koji
izvlači proizvode izgaranja. Uređaj
obavezno priključite u skladu s važećim
pravilima postavljanja. Slijedite zahtjeve
za adekvatnu ventilaciju.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se jako
zagrijati.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od masti
i ulja kad kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Nemojte dopustiti da iz posuđa za
kuhanje iskipi sav sadržaj.
8
HRVATSKI
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Nikad ne ostavljajte plamenik upaljen
kad je na njemu prazno posuđe, ili bez
posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Upotrebljavajte samo stabilno posuđe
odgovarajućeg oblika i promjera većeg
od plamenika.
• Provjerite je li posuđe postavljeno na
sredinu plamenika.
• Ne koristite veliko posuđe koje prelazi
rubove uređaja. To može prouzročiti
oštećenja na radnoj površini uređaja.
• Koristite isključivo pribor isporučen s
uređajem.
• Ne postavljajte difuzor plamena na
plamenik.
• Upotreba plinskog kuhala dovodi do
stvaranje topline i vlage. U prostoriji u
kojoj je uređaj postavljen osigurajte
dobru ventilaciju.
• Ako intenzivno koristite uređaj tijekom
duljeg vremena, morate poboljšati
prozračivanje, na primjer otvaranjem
prozora ili još učinkovitijim
prozračivanjem, na primjer
pojačavanjem mehaničke ventilacije ako
postoji.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Ne dozvolite da kisele tekućine, na
primjer ocat, limunov sok ili sredstvo za
uklanjanje kamenca, dođu u kontakt s
pločom za kuhanje. To može uzrokovati
matirane mrlje.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! S upravljačke
ploče nemojte uklanjati tipke,
dugmad ili brtve. Voda bi mogla
prodrijeti unutar uređaja i
uzrokovati oštećenje.
• Redovito čistite uređaj kako se površinski
materijal ne bi oštetio.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja električne
mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
• Plamenike ne perite u perilici posuđa.
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Poravnajte vanjske cijevi za plin.
HRVATSKI
9
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
OPREZ! Informacije samo za
ovlaštenog instalatera.
UPOZORENJE! Koristite jedino
dijelove koji su isporučeni
zajedno s proizvodom. Koristite
samo originalne rezervne
dijelove.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve
ozljede osoba i kućnih ljubimaca ili
oštećenja imovine uzrokovane
nepoštivanjem sljedećih zahtjeva.
OPREZ! Tijekom ugradnje
morate pogledati Upute za
sastavljanje.
UPOZORENJE! Proces
postavljanja mora biti u skladu
sa zakonima, odredbama,
smjernicama i standardima,
pravilima i propisima o
električnoj sigurnosti, pravilnom
recikliranju sukladno propisima,
na snazi u zemlji uporabe.
Ovisno o uputama za
sastavljanje, držite minimalne
udaljenosti između uređaja i
drugih jedinica.
Površine rezova na radnoj ploči zaštitite od
vlage prikladnim materijalom za brtvljenje
koji ste dobili u vrećici zajedno s
proizvodom. Zatvara pukotinu između
uređaja i radne ploče. Između uređaja i
radne ploče ne nanosite masu silikonskog
brtvila. Nemojte ugraditi uređaj blizu vrata
ni ispod prozora. Inače, vruće posuđe može
pasti s nosača posuđa.
HRVATSKI
10
min.
18 mm
min. 500 mm
580 mm
480±1
mm
0 mm
500 mm
560±1
mm
min. 100 mm
55 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Za dodatne informacije o postavljanju,
pogledajte upute za sastavljanje.
Opis proizvoda
Izgled površine za kuhanje
2
3
4
1
5
6
7
8
9
Regulator plamenika
Tipke regulatora plamenika ploče za
kuhanje tipke su na desnoj strani ploče za
kuhanje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Plamenik s višestrukom krunom
Polubrzi plamenik
Polubrzi plamenik
Pomoćni plamenik
Uklonjivi nosači posuđa
Regulator pomoćnog plamenika
Regulator polubrzog plamenika
Regulator polubrzog plamenika
Regulator plamenika s višestrukom
krunom
HRVATSKI
11
Simbol
Opis
dovod plina je
maksimalan / postavka
paljenja
dovod plina je minimalan
za prikaz položaja
plamenika
Simbol
Opis
položaj "OFF" (Isključeno)
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
1
Paljenje plamenika
2
Plamenik uvijek upalite prije
postavljanja lonaca ili tava.
3
Paljenje plamenika:
4
1. Pritisnite kontrolnu tipku i okrenite je u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu
do maksimalnog položaja označenog s
.
2. Zadrži držite kontrolnu tipku pritisnutu 5
sek. Zbog toga se termoelement
zagrijava i sigurnosni uređaj se
isključuje. Ako ne pritisnete tipku, dovod
plina se prekida.
3. Kada zapalite plamen, možete ga
podesiti.
Ako se nakon nekoliko pokušaja
plamenik ne upali, provjerite jesu
li kruna i njen poklopac pravilno
postavljeni.
5
1
2
3
4
5
Poklopac plamenika
Kruna plamenika
Mlaznica
Termoelement
Svjećica za paljenje
UPOZORENJE! Nemojte držati
podešivač pritisnut duže od 15
sekunda. Ako se plamenik ne
upali ni nakon 15 sekunda,
otpustite regulator, okrenite ga
na položaj Isključeno i čekajte
barem 1 minutu prije ponovnog
pokušaja paljenja.
HRVATSKI
12
U odsutnosti električne energije
možete upaliti plamenik bez
električnog uređaja. U tom
slučaju približite plameniku
plamen, pritisnite odgovarajući
regulator i okrenite suprotno od
kazaljki na satu na maksimalni
položaj oslobađanja plina.
UPOZORENJE! Prilikom
upotrebe otvorenog plamena u
kuhinji budite pažljivi. Proizvođač
ne snosi nikakvu odgovornost u
slučaju nepravilnog korištenja
plamena.
Ako se plamenik slučajno ugasi,
okrenite podešivač na položaj
„OFF“ i počekajte barem 1
minutu prije ponovnog pokušaja
paljenja.
Kada uključite napajanje nakon
ugradnje ili nestanka struje,
generator iskre se aktivira
automatski.
Ploča za kuhanje opremljena je
progresivnim ventilima. Oni
regulaciju plamena čine
preciznijom.
Gašenje plamenika
Za gašenje plamena, okrenite odgovarajući
podešivač na simbol (
).
UPOZORENJE! Uvijek smanjite
plamen ili ga isključite prije
skidanja posuda s plamenika.
Savjeti
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Najmanji
Najveći
Plamenika promjer suđa promjer lonaza kuhanje
ca i tava
Promjeri posuđa
Pomoćno
80
180
Koristite isključivo lonce i tave sa dnom čija
veličina odgovara veličini korištenog
plamenika.
Stražnji
lijevi
(polubrzi)
120
240
Najmanji
Najveći
Plamenika promjer suđa promjer lonaza kuhanje
ca i tava
Stražnji
desni
(polubrzi)
120
240
Multi kruna
180
260
Dno posuđa treba biti što je moguće deblje
i što ravnije.
HRVATSKI
13
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
UPOZORENJE! Prije čišćenja
isključite uređaj i ostavite ga da
se ohladi.
UPOZORENJE! Nemojte čistiti
uređaj čistačima na paru ili
visokotlačnim čistačima.
UPOZORENJE! Za čišćenje ne
koristite abrazivna sredstva,
čeličnu vunu ili kiseline. Oni
oštećuju uređaj.
Za uklanjanje ostataka hrane operite
emajlirane elemente, poklopce i krune
toplom vodom sa sapunicom.
Za provjeru stanja dovodne
cijevi plina i regulatora tlaka,
kontaktirajte post-prodajni
servis. Ta usluga nije besplatna.
Uklanjanje nosača posuđa
Radi lakšeg čišćenja, nosači posuđa mogu
se skinuti s ploče za kuhanje. Podižite
nosače posuđa držeći ih u horizontalnom
položaju ispravnim redoslijedom kao što je
prikazano na slici.
Dijelove od nehrđajućeg čelika operite
vodom i zatim osušite mekom krpom.
Ovaj model opremljen je električnim
paljenjem. Za izbjegavanje problema s
paljenjem, držite keramičku "svijeću" s
elektrodom čistu.
Ne stavljajte nosače posuda u
perilicu rublja. Dobro ih isperite i
osušite mekanom krpom Nakon
čišćenja, provjerite jesu li nosači
posuđa ispravno namješteni.
1
2
HRVATSKI
14
2
1
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Nema električnog
napajanja.
Provjerite je li jedinica
spojena na električnu mrežu
i je li uključena.
Nema električnog
napajanja.
Provjerite osigurač električne
instalacije u domaćinstvu.
Poklopac i kruna plamenika
nepravilno su postavljeni.
Provjerite da su poklopac i
kruna plamenika pravilno
postavljeni.
Plamen se gasi odmah
nakon paljenja.
Termoelement nije dovoljno
zagrijan.
Nakon što se upali plamen,
držite tipku pritisnutu otprilike 5 sekundi.
Plamen nije jednoličan.
Kruna plamenika blokirana
je ostacima hrane.
Provjerite da glavna mlaznica i kruna plamenika nisu
blokirani ostacima hrane.
Nema iskrenja prilikom
paljenja plina.
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte
sami pronaći rješenje. Ako ne možete
samostalno pronaći rješenje, nazovite IKEA
pozivni centar. Puni popis IKEA kontakata
možete pronaći na kraju ovog priručnika.
Ako se uređaj krivo koristi ili ga
nije postavio ovlašteni tehničar,
servis nije besplatan, čak i
tijekom perioda trajanja jamstva.
HRVATSKI
15
Tehnički podaci
Ostali tehnički podaci
Dimenzije ploče za kuhanje
Širina
595 mm
Dubina
510 mm
Ugradbena visina
40 mm
Klasa uređaja: 3
Kategorija uređaja: II2H3B/P
Dovod plina na uređaju: Prirodni
plin G20(2H)20 mbara
Ovaj je uređaj namijenjen
korištenju s prirodnim plinom no
može se prenamijeniti za
korištenje s drugim vrstama plina
prema donjoj tablici.
UKUPNA SNAGA
Izvor plina:
Zamjena plina:
G20 (2H) 20 mbar = 8.7 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 629g/h
Spajanje plina: G 1/2"
Tip plamenika
Oznaka mlaz- Nazivna sna- Nazivni pronice
ga kW
tok g/h
Smanjena
snaga kW
premosnica
G20 20 mbara
Višestruka
kruna
146
4.0
-
1.4
57
Polu-brzi
(srednji)
92
1.85
-
0.6
35
Pomoćni
(mali)
70
1.0
-
0.33
28
G30/G31 30/30 mbara
Višestruka
kruna
095
3.65
265
1.4
57
Polu-brzi
(srednji)
71
2.0
145
0.6
35
HRVATSKI
Tip plamenika
16
Oznaka mlaz- Nazivna sna- Nazivni pronice
ga kW
tok g/h
Pomoćni
(mali)
50
1.0
73
Smanjena
snaga kW
premosnica
0.33
28
Natpisna pločica
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
Slika iznad predstavlja natpisnu pločicu
uređaja, bez serijskog broj akoji se generira
dinamički tijekom proizvodnje. Natpisna
pločica nalazi se ispod površine kućišta.
Poštovani kupče, molimo vas da nalijepite
naljepnicu koju možete pronaći u plastičnoj
0000000000000000000000
vrećici u pakiranju ploče za kuhanje. Kao
rezultat toga, u slučaju da trebate našu
pomoć, post-prodajni servis može
identificirati vašu ploču za kuhanje.
Zahvaljujemo vam na pomoći.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Priključni kabel
OPREZ! Informacije samo za
ovlaštenog instalatera.
UPOZORENJE!
Uređaj mora biti uzemljen.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda
uzrokovanih električnom strujom.
• Stezaljka električnog priključka je pod
naponom.
• Pobrinite se da je napon na stezaljki
električnog priključka isključen.
• Labavi i neprikladni utikači i utičnice.
Može se pregrijati priključak.
• Uvjerite se da su stezni priključci pravilno
postavljeni.
17
HRVATSKI
• Osigurajte kabel sa stezaljkom za
rasterećenje.
Prije spajanja, provjerite da nominalni
napon uređaja koji je prikazan na nazivnoj
pločici odgovara dostupnom naponu
napajanja. Također, provjerite nazivnu
snagu uređaja i uvjerite se da je žica
prikladno dimenzionirana kako bi
odgovarala nazivnoj snazi uređaja.
Pogledajte poglavlje Tehnički podaci.
Natpisna pločica se nalazi ispod površine
kućišta.
Uređaj je opremljen kabelom za napajanje.
Kabel mora biti opremljen odgovarajućim
utikačem koji može izdržati opterećenje
navedeno na pločici s tehničkim podacima.
Pogledajte poglavlje Tehnički podaci.
Utikač treba utaknuti u odgovarajuću
utičnicu. U slučaju izravnog spajanja na
mrežu, neophodno je staviti između jedinice
i mreže višepolni prekidač s minimalnim
razmakom od 3 mm između kontakata. Tip
dvopola treba biti takav da odgovara
traženom opterećenju u skladu s važećim
propisima.
Kabel za spajanje mora biti postavljen tako
da ni u kojem dijelu ne može dostići
temperaturu od 90 °C. Plavi neutralni kabel
mora se spojiti na ploču sa spojnicama
označenu sa "N". Smeđa ili crna žica faze,
priključena na stezaljku označenu slovom
"L", uvijek mora biti spojena na fazu pod
naponom.
Proizvođač otklanja bilo kakvu
odgovornost u slučaju
nepoštivanja sigurnosnih mjera.
Ova ploča za kuhanje namijenjena je za
priključivanje na 220-240 V 50-60 Hz AC
električno napajanje.
Prije uključivanja, uvjerite se da je napon
električne mreže isti kao i na natpisnoj
pločici ploče za kuhanje. Natpisna pločica
se nalazi ispod površine kućišta.
Ploča za kuhanje se isporučuje s fleksibilnim
kabelom s 3 žice.
Kada dovršite spajanje, nijedna žica ne
smije biti slobodna ili odsječena, a stezaljka
kabela mora biti pričvršćena preko vanjske
obloge.
Zamjena priključnog kabela
UPOZORENJE! Za zamjenu
priključnog kabela, tehničar
mora imati određenu opremu.
U tom slučaju smije se koristiti samo kabel
tipaH03V2V2-F T90. Presjek kabela mora
odgovarati naponu i radnoj temperaturi.
Žuto-zelena žica uzemljenja 2 mora biti
otprilike 2 cm dulja od smeđe ili crne žice
faze 1 .
Električni zahtjevi
Parametre podešavanja za ovaj
uređaj možete provjeriti na
natpisnoj pločici. Pogledajte
poglavlje Tehnički podaci.
1
2
HRVATSKI
18
Spajanje na dovod plina
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
OPREZ! Informacija samo za
ovlaštene instalatere.
Priključak na glavnu cijev
UPOZORENJE! Ovaj uređaj nije
priključen na uređaj za
odvođenje proizvoda izgaranja.
Prije nego nastavite s
postavljanjem, provjerite jesu li
uvjeti lokalne distribucije, vrsta
plina i plinski pritisak, pogodni za
podešavanje uređaja.
Postavljanje mora biti u skladu s važećim
lokalnim propisima . Povezanost površine
za kuhanje na plinsku mrežu ili plinski
cilindar mora se ostvariti pomoću cijevi od
čvrstog bakra ili željeza s brtvama koje
udovoljavaju lokalnim propisima, ili pomoću
neprekinutog crijeva s površinom od
nehrđajućeg čelika u skladu s lokalnim
propisima.
Ako postoji problem s cijevi, ne
popravljajte ga sami. Obratite se
lokalnoj post-prodajnoj službi.
Pogledajte poglavlje Usluga.
Spoj se mora ispravno ugraditi i fiksirati na
spojnu cijev ploče za kuhanje. Inače plin
može iscuriti iz priključne cijevi.
UPOZORENJE! Po završetku
postavljanja provjerite brtvljenje
i pričvršćivanje cijevi. Za provjeru
instalacije koristite sapunicu.
Nemojte koristiti plamen.
Prenamjena postavki plina
Parametre podešavanja za ovaj
uređaj možete provjeriti na
natpisnoj pločici. Pogledajte
poglavlje Tehnički podaci.
Ovaj model možete koristiti s
prirodnim plinom. Međutim,
možete ga pretvoriti za upotrebu
s drugim plinovima, postavljajući
ispravne mlaznice.
Više podataka o zamjeni mlaznica
potražite u poglavlju "Tehnički podaci".
UPOZORENJE! Prenamjenu ili
zamjenu može obaviti isključivo
ovlašteni tehničar.
Za zamjenu mlaznica:
1. Uklonite nosač posuđa.
2. Uklonite kapicu i krunu plamenika.
3. Ključem br. 7 odvrnite i skinite mlaznice i
zamijenite ih onima koje su potrebne za
vrstu plina koji koristite.
4. Ponovo sastavite dijelove obrnutim
redoslijedom.
Stavite naljepnicu s
odgovarajućim informacijama za
novi tip plina u blizini dovodne
cijevi prije brtvljenja uređaja.
Ukoliko je uređaj već zapečaćen,
zalijepite ju izravno na knjižicu
korisničkog priručnika iza
Tehničkih podataka i blizu
prikaza nazivne pločice.
Ovu naljepnicu možete pronaći u
pakiranju zajedno s proizvodom.
HRVATSKI
Ako je dovodni tlak plina različit
ili promjenjiv od potrebnog,
morate instalirati odgovarajući
regulator tlaka koji nije isporučen
s proizvodom. Ako je potrebno,
mora se naručiti odvojeno od
lokalne post-prodajne službe,
pogledajte poglavlje Usluga.
Regulator tlaka mora se postaviti
na cijev dovoda plina, u skladu s
važećim pravilima.
19
UPOZORENJE! Pazite da ne
oštetite brtvu. Nemojte
koristiti oštre predmete da je
uklonite.
5. Za podešavanje, odvijačem plosnatog
vrha otvarajte vijak za regulaciju dok
plamen ne postane postojan i ne gasi se
kad se ručka okrene s minimuma na
maksimum, i obratno (vidi sljedeću sliku).
Natpisna pločica se nalazi ispod površine
kućišta.
Podešavanje razine plamena
Kad ugradite ploču, nužno je provjeriti
postavke minimalnog plamena:
6. Ponovite postupak za sve plamenike.
7. Ponovno sastavite brtvu i ručke.
1. Okrenite ventil plina na maksimum i
upalite.
2. Postavite ventil na položaj za minimalni
plamen i okrenite regulacijsku ručku s
minimuma na maksimum nekoliko puta.
Ukoliko je plamen nestabilan ili se ugasi,
slijedite daljnji postupak.
3. Ponovno upalite plamenik i postavite na
minimum.
4. Skinite regulacijsku ručkui brtvu.
UPOZORENJE! Provjerite je li
brtva točno u izvornom
položaju.
UPOZORENJE! Ako je uređaj
spojen na tekući plin (G31
propan ili G30 butan),
regulacijski vijak mora biti
maksimalno zategnut.
Ako je brtva oštećena, mora se
naručiti od post-prodajnog
ovlaštenog servisera.
HRVATSKI
20
Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
MATMÄSSIG
703.768.44
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj plinskih plamenika
4
Energetska učinkovitost po
plinskom plameniku
(EE gas burner)
Lijevi stražnji - polu-brzi
59.3%
Desni stražnji - polu-brzi
60.3%
Lijevi prednji - višestruka kruna
53.2%
Desni prednji - pomoćni
nije primjenjivo
Energetska učinkovitost plinske
ploče za kuhanje
(EE gas hob)
57.6%
EN 30-2-1: Kućanski uređaji za kuhanje s izgaranjem plina - Dio 2-1 : Racionalna uporaba
energije - Općenito
Ušteda energije
• Prije uporabe, provjerite da su plamenici i nosači posuda ispravno postavljeni.
• Koristite isključivo posuđe promjera koji odgovara dimenzijama plamenika.
• Centrirajte posudu na plamenik.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
• Kada tekućina započne ključati, smanjite plamen kako bi tekućina lagano ključala.
• Ako je moguće, koristite ekspres lonac. Pogledajte njegov korisnički priručnik.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
HRVATSKI
21
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja.
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
• Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
• Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
• Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
• Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
• Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
• Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
• Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
HRVATSKI
• Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
22
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
HRVATSKI
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete obvezno pripremite
IKEA broj proizvoda (8znamenkasti kod) i serijski broj
(8-znamenkasti kod koji se nalazi
na natpisnoj pločici) uređaja za
koji vam je potrebna naša
pomoć.
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
23
24
LIETUVIŲ
Turinys
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
Patarimai
Valymas ir priežiūra
24
26
29
30
31
32
33
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Elektros prijungimas
Dujų prijungimas
Energijos efektyvumas
Aplinkos apsauga
„IKEA“ GARANTIJA
34
35
36
38
40
41
41
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą,
patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada
laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja
pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties
ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi
arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius
pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
LIETUVIŲ
•
•
•
25
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu
įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo
elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira
nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su
riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą
ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo
apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas.
Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat
prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto
gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių
ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi būti
26
LIETUVIŲ
•
•
užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio kategorijai
nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai neįeina.
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas tiesiogiai
nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę movą) su dalimis,
galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas
arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas.
Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus.
Saugos instrukcijos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Prietaisą turi įrengti
įgaliotasis montuotojas.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite
uždarą avalynę.
• Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir
drėgmės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių,
įsitikinkite, kad tarp prietaiso apačios ir
apatinio stalčiaus yra pakankamai vietos
orui cirkuliuoti.
• Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą, kad
nebūtų prieigos prie apačios.
Žr. surinkimo instrukciją.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi atlikti
įgaliotasis montuotojas.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas
nuo maitinimo.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros
maitinimo laido ar kištuko (jeigu
taikytina) gnybtas gali įkaisti.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
27
LIETUVIŲ
• Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto
prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai
jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir
ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar
maitinimo laido. Kreipkitės į mūsų
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
arba elektriką, jeigu reikia pakeisti
pažeistą maitinimo laidą.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
maitinimo laido. Visada traukite paėmę
už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai
turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo
nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
• Visus dujų prijungimus turi įvesti
įgaliotasis montuotojas.
• Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
kad vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso nustatymą.
• Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą vyktų
oro cirkuliacija.
• Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
• Šis prietaisas nėra prijungtas prie įtaiso,
šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Laikykitės tinkamo vėdinimo reikalavimų.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti,
nudegti arba gauti elektros
smūgį.
• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas
pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir
apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus
gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai
jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei
28
LIETUVIŲ
temperatūrai nei aliejus, kuris yra
naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
• Neleiskite virti tuštiems prikaistuviams.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie
gali pažeisti paviršių.
• Niekada nepalikite ant įjungto degiklio
tuščio prikaistuvio arba įjungto degiklio
be prikaistuvio.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Naudokite tik stabilius, tinkamos formos
ir skersmens prikaistuvius, kurių skersmuo
yra didesnis, nei degiklių matmenys.
• Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant
degiklių vidurio.
• Nenaudokite didelio prikaistuvio, kuris
persidengia su prietaiso kraštais. Taip
galite sugadinti darbastalio paviršių.
• Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
• Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
• Naudojant dujinį maisto gaminimo
prietaisą kaupiasi šiluma ir drėgmė.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje įrengtas
prietaisas, geru vėdinimu.
• Jeigu prietaisas intensyviai
eksploatuojamas ilgą laiką, gali prireikti
papildomos ventiliacijos, pavyzdžiui,
atverti langą, arba dar veiksmingesnės
ventiliacijos, pavyzdžiui, padidinti
mechaninės ventiliacijos (jeigu ji įrengta)
pajėgumą.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Saugokite kaitlentę nuo rūgščių skysčių,
pavyzdžiui, acto, citrinos sulčių arba
kalkių nuosėdų šalinimo priemonių. Ant
paviršiaus gali likti matinių dėmių.
• Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Nepašalinkite
mygtukų, rankenėlių ar tarpiklių
nuo valdymo skydelio. Į prietaisą
gali patekti vandens ir jį
sugadinti.
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
• Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
• Neplaukite degiklių indaplovėje.
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
LIETUVIŲ
29
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Bendra informacija
DĖMESIO Informacija, skirta tik
įgaliotajam montuotojui.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik su
gaminiu pateiktas dalis.
Naudokite tik originalias
atsargines dalis.
Gamintojas neatsako už jokius žmonių ar
gyvūnų sužeidimus ar žalą turtui, kilusią
nesilaikant pirmiau minėtų saugos
reikalavimų.
DĖMESIO Įrengimo metu turite
žiūrėti į surinkimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS! Įrengimo proceso
metu privaloma laikytis jūsų
šalyje galiojančių įstatymų,
potvarkių, taisyklių ir normų,
elektros saugos taisyklių bei
reikalavimų, tinkamo perdirbimo
pagal atitinkamus reglamentus.
Pagal surinkimo instrukcijas
išlaikykite minimalius atstumus
tarp prietaiso ir kitų baldų.
Apsaugokite stalviršio nupjautus paviršius
nuo drėgmės, naudodami tinkamą
sandarinimo medžiagą, pridėtą gaminio
papildomame maišelyje. Užpildykite
sandarinimo medžiaga visą tarpą tarp
prietaiso ir stalviršio. Tarp prietaiso ir
stalviršio netepkite silikoninio sandariklio.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir
po langais. Nes karšti prikaistuviai gali
nukristi nuo prikaistuvių atramų.
LIETUVIŲ
30
min.
18 mm
min. 500 mm
580 mm
480±1
mm
0 mm
500 mm
560±1
mm
min. 100 mm
55 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Papildomos informacijos apie įrengimą
rasite surinkimo instrukcijoje.
Gaminio aprašymas
Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
2
3
4
1
5
6
7
8
9
Degiklio valdymo rankenėlė
Kaitlentės degiklio valdymo rankenėlės yra
kaitlentės dešinėje pusėje.
Kelių karūnėlių degiklis
Pusiau spartusis degiklis
Pusiau spartusis degiklis
Papildomas degiklis
Išimamos prikaistuvių atramos
Pagalbinio degiklio valdymo rankenėlė
Pusiau sparčiojo degiklio valdymo
rankenėlė
8 Pusiau sparčiojo degiklio valdymo
rankenėlė
9 Kelių karūnėlių degiklio valdymo
rankenėlė
1
2
3
4
5
6
7
LIETUVIŲ
31
Simbolis
Aprašas
dujos tiekiamos maksimaliai / uždegimo nuostata
dujos tiekiamos minimaliai
rodo degiklio padėtį
Simbolis
Aprašas
išjungimo padėtis
Kasdienis naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
1
Degiklio uždegimas
Degiklį visada uždekite prieš
dėdami keptuves arba puodus.
2
Degiklio uždegimas:
3
1. Paspauskite valdymo rankenėlę ir
pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę iki
maksimalios padėties, pažymėtos .
2. Laikykite valdymo rankenėlę nuspaustą
maždaug 5 sekundes. Šiluminis
elementas įkais ir išsijungs apsauginis
įtaisas. Jeigu nepaspausite rankenėlės,
dujų tiekimas bus nutrauktas.
3. Kai uždegate liepsną, galite ją
reguliuoti.
Jei po kelių bandymų degiklis
neužsidega, patikrinkite, ar
tinkamai uždėta jo karūnėlė ir
dangtelis.
4
5
1
2
3
4
5
Degiklio dangtelis
Degiklio karūnėlė
Purkštukas
Šiluminis elementas
Uždegimo žvakė
LIETUVIŲ
32
ĮSPĖJIMAS! Nelaikykite
reguliavimo rankenėlės
nuspaudę ilgiau nei 15
sekundžių. Jeigu degiklis
neužsidega per 15 sekundžių,
atleiskite valdymo rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį ir,
prieš mėgindami uždegti degiklį
dar kartą, palaukite ne mažiau
kaip 1 minutę.
Jeigu nėra elektros, degiklį galite
uždegti be elektros įtaiso. Tokiu
atveju pridėkite prie degiklio
liepsnos šaltinį, paspauskite
atitinkamą rankenėlę ir pasukite
ją prieš laikrodžio rodyklę į
maksimalią dujų išleidimo padėtį.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs
virtuvėje naudodami atvirą
liepsną. Gamintojas neprisiima
jokios atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
Jeigu degiklis netyčia užgęsta,
pasukite reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir, prieš
mėgindami uždegti degiklį dar
kartą, palaukite ne mažiau kaip
1 minutę.
Kai įjungiate maitinimą, įrengę
maitinimo atjungimą, žiežirbų
generatorius aktyvinamas
automatiškai.
Kaitlentė yra pristatyta su
progresiniais vožtuvais. Su jais
galima tiksliau reguliuoti liepsną.
Degiklių išjungimas
Norėdami užgesinti liepsną, pasukite
atitinkamą valdymo rankenėlę ties simboliu
.
ĮSPĖJIMAS! Visada sumažinkite
liepsną arba visai išjunkite, prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
Patarimai
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Prikaistuvių skersmenys
Degiklis
Naudokite keptuves ir puodus, kurių dugnų
skersmuo atitinka naudojamų degiklių dydį.
Degiklis
Maksimalus
Mažiausias
puodų ir pripuodų ir prikaistuvių
kaistuvių dugdugnų skersno skersmuo
muo
Kelios karūnėlės
180
260
Pagalbinis
80
180
Maksimalus
Mažiausias
puodų ir pripuodų ir prikaistuvių
kaistuvių dugdugnų skersno skersmuo
muo
Galinis kairysis (pusiau spartusis)
120
240
Galinis dešinysis (pusiau spartusis)
120
240
LIETUVIŲ
33
Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir
lygesnis.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Bendra informacija
ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami
valyti, išjunkite prietaisą ir
palaukite, kol jis atvės.
ĮSPĖJIMAS! Nevalykite prietaiso
garų ar aukšto slėgio garų
valytuvais.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
šveičiamųjų valymo priemonių,
metalinių šveistukų arba rūgščių.
Jie gadina prietaisą.
Norėdami pašalinti maisto likučius,
nuplaukite emaliuotas dalis, dangtelius ir
karūnėles šiltu muiluotu vandeniu.
Nerūdijančiojo plieno elementus nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkšta šluoste.
Šiame modelyje yra elektrinis uždegimas.
Norėdami išvengti uždegimo problemų,
išlaikykite keraminę žvakę su elektrodu
švariais.
Nedėkite prikaistuvių atramų į
indaplovę. Plaukite jas rankomis
ir nusausinkite minkšta šluoste.
Išplovę patikrinkite, ar
prikaistuvio atramos gerai
išdėstytos.
Jeigu norite patikrinti dujotiekio
vamzdžio ir slėgio reguliatoriaus
būklę, kreipkitės į techninės
priežiūros centrą. Ši paslauga
yra mokama.
Prikaistuvių atramų išėmimas
Norint, kad būtų lengviau valyti, prikaistuvių
atramas nuo kaitlentės galima nuimti.
Pakelkite prikaistuvių atramas laikydami jas
horizontaliai, tinkama tvarka, kaip
parodyta paskutiniame paveikslėlyje.
1
2
LIETUVIŲ
34
2
1
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Nėra elektros maitinimo.
Uždegant dujas nėra žiežir- Nėra elektros maitinimo.
bos.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar įkištas prietaiso kištukas ir ar įjungtas
elektros maitinimas.
Patikrinkite namų elektros
tinklo saugiklį.
Netinkamai uždėtas degiklio Patikrinkite, ar tinkamas uždangtelis ir karūnėlė.
dėtas degiklio dangtelis ir
karūnėlė.
Liepsna užgęsta iš karto tik
uždegus.
Šiluminis elementas nepakankamai įkaito.
Dujų žiedas dega netolygiai. Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Jeigu yra klaida, iš pradžių pabandykite
problemos sprendimą rasti patys. Jeigu
patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į IKEA parduotuvės aptarnavimo
Užsidegus liepsnai, rankenėlę laikykite paspaudę maždaug 5 sekundes.
Patikrinkite, ar pagrindinis
purkštukas ir degiklio karūnėlė nėra užkimšti maisto likučiais.
centrą. Visą IKEA paskirtų kontaktų sąrašą
galite rasti šio vadovo pabaigoje.
LIETUVIŲ
35
Jeigu prietaisas netinkamai
naudojamas arba įrengtas ne
įgaliotojo techniko, jo
aptarnavimas bus mokamas
netgi ir garantiniu laikotarpiu.
Techniniai duomenys
Kaitlentės matmenys
Kiti techniniai duomenys
Plotis
595 mm
Gylis
510 mm
Aukštis įmontavus
40 mm
Prietaiso klasė: 3
Prietaiso kategorija: II2H3B/P
Prietaiso dujų tiekimas: gamtinės
dujos G20 (2H) 20 milibarų
Šis prietaisas skirtas naudoti su
gamtinėmis dujomis, bet jį galima
pritaikyti naudoti su kitos rūšies
dujomis kaip nurodyta toliau
esančioje lentelėje.
BENDROJI GALIA
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar = 8,7 kW
Pakeistos dujos:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 629 g/h
Dujų prijungimas:
Degiklio tipas
G 1/2"
Purkštukų žy- Vardinė galia, Vardinis sraumėjimas
kW
tas, g/h
Sumažinta
galia, kW
pralaida
G20 20 mbar
Kelios karūnėlės
146
4,0
-
1,4
57
Pusiau spartusis (vidutinis)
92
1,85
-
0,6
35
Pagalbinis
(mažas)
70
1,0
-
0,33
28
LIETUVIŲ
Degiklio tipas
36
Purkštukų žy- Vardinė galia, Vardinis sraumėjimas
kW
tas, g/h
Sumažinta
galia, kW
pralaida
G30/G31 30/30 mbar
Kelios karūnėlės
095
3,65
265
1,4
57
Pusiau spartusis (vidutinis)
71
2,0
145
0,6
35
Pagalbinis
(mažas)
50
1,0
73
0,33
28
Techninių duomenų plokštelė
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Anksčiau pateiktame paveikslėlyje
parodyta prietaiso techninių duomenų
plokštelė be serijos numerio, kuris gamybos
proceso metu sukuriamas dinamiškai.
Techninių duomenų plokštelę rasite korpuso
apačioje.
Gerb. kliente, prašome priklijuoti lipduką,
kurį rasite prie kaitlentės pakuotės
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
pritvirtintame plastmasiniame maišelyje.
Todėl, kai prireiks mūsų pagalbos, techninės
priežiūros paslaugų teikėjas galės tiksliai
nustatyti jūsų kaitlentę. Dėkojame už Jūsų
pagalbą!
37
LIETUVIŲ
Prijungimo kabelis
DĖMESIO Informacija, skirta tik
įgaliotajam montuotojui.
ĮSPĖJIMAS!
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
ĮSPĖJIMAS!
Kyla elektros smūgio pavojus.
• Elektros tinklo išvade yra įtampa.
• Būtinai atjunkite įtampą nuo elektros
tinklo išvadų.
• Atsilaisvinę ir netinkamos kištuko ir lizdo
jungtys. Išvadas gali perkaisti.
• Įsitikinkite, kad tinkamai įrengtos
tvirtinimo jungtys.
• Pritvirtinkite kabelį įtempimą mažinančiu
spaustuku.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite ar techninių duomenų
lentelėje nurodyta prietaiso vardinė įtampa
atitinka elektros tinklo įtampą. Taip pat
patikrinkite prietaiso galingumo klasę ir
įsitikinkite, kad laidas yra tinkamo dydžio
pagal prietaiso galingumo klasę. Žr. skyrių
„Techniniai duomenys“.
Techninių duomenų plokštelę rasite korpuso
apačioje.
Prietaisas pateikiamas su prijungimo laidu.
Laidas turi būti su tinkamu kištuku, pritaikytu
galiai, nurodytai techninių duomenų
plokštelėje. Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
Kištuką reikia jungti į tinkamą elektros lizdą.
Jeigu prietaisą jungiate prie maitinimo
šaltinio tiesiogiai, tarp prietaiso ir maitinimo
tinklo būtina įrengti dvipolį jungiklį, kurio
minimalus atstumas tarp jungiklio kontaktų –
3 mm. Dvigubo poliaus jungiklis turi tikti
reikiamai galiai ir atitikti galiojančias
taisykles.
Jungiamasis laidas klojamas taip, kad nė
vienoje vietoje negalėtų įkaisti daugiau nei
iki 90 °C temperatūros. Mėlyną neutralų
laidą privaloma jungti prie gnybto,
pažymėto „N“. Rudą arba juodą fazės
laidą, išvadų bloke prijungtą prie „L“ raide
pažymėto išvado, reikia prijungti prie fazės
su įtampa.
Elektros reikalavimai
Šio prietaiso reguliuojamų
nuostatų parametrus rasite
techninių duomenų plokštelėje.
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei nesilaikoma šių
saugos priemonių.
Ši kaitlentė skirta jungti prie 220–240 V,
50–60 Hz kintamosios srovės elektros tinklo.
Prieš prijungdami šį prietaisą į maitinimo
tinklą patikrinkite, ar kaitlentės techninių
duomenų plokštelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka pastato elektros įvado
duomenis. Techninių duomenų plokštelę
rasite korpuso apačioje.
Kaitlentė pateikiama su 3 gyslų lanksčiu
maitinimo kabeliu.
Atlikus prijungimą, neturi matytis pjūvio
arba atsiskyrusių laido vielelių, o laido
spaustukas turi būti tvirtai uždėtas ant
išorinio apvalkalo.
Maitinimo laido keitimas
ĮSPĖJIMAS! Technikas privalo
turėti specialią įrangą, kad
galėtų pakeisti maitinimo laidą.
Šiuo atveju būtina naudoti tik H03V2V2-F
T90 tipo kabelį. Laido skerspjūvis turi atitikti
maitinimo įtampą ir darbinę temperatūrą.
Geltonas ir žalias įžeminimo laidas 2
privalo būti maždaug 2 cm ilgesnis už rudą
arba juodą fazės laidą 1 .
38
LIETUVIŲ
1
2
Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
DĖMESIO Informacija, skirta tik
įgaliotajam montuotojui.
Prijungimas prie pagrindinio vamzdyno
ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas nėra
prijungtas prie degimo produktus
šalinančio įtaiso.
Prieš pradėdami įrengimą,
įsitikinkite, kad vietos tiekimo
sąlygos – dujų rūšis ir slėgis –
atitinka šio prietaiso nustatymą.
Įrengimas turi atitikti galiojančias vietines
taisykles. Vadovaujantis vietos taisyklėmis,
kaitvietę prie dujotiekio tinklo privaloma
jungti naudojant standųjį žalvarinį arba
plieninį vamzdį bei tvirtinimo dalis arba
naudojant vienalytę plieninę žarną.
Jeigu yra problemų su vamzdžiu,
patys jo netaisykite. Kreipkitės į
vietinės techninės priežiūros
centrą. Žr. skyrių „Aptarnavimo“.
Sujungimas turi būti tinkamas ir įtvirtintas
kaitlentės prijungimo vamzdyje. Kitaip iš
prijungimo vamzdžio gali tekėti dujos.
ĮSPĖJIMAS! Kai baigsite įrengti,
patikrinkite sandarumą ir
vamzdžio pritvirtinimą.
Norėdami patikrinti įrengimą,
naudokite muiluotą vandenį.
Nenaudokite liepsnos.
Dujų nuostatos keitimas
Šio prietaiso reguliuojamų
nuostatų parametrus rasite
techninių duomenų plokštelėje.
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
Šiam modeliui galite naudoti
gamtines dujas. Jūs galite
pakeisti ir naudoti jį su kitomis
dujomis, pasirūpinę tinkamais
purkštukais.
Informaciją apie purkštukų keitimą rasite
skyriuje „Techniniai duomenys“.
ĮSPĖJIMAS! Transformaciją arba
keitimą privalo atlikti tik
įgaliotasis technikas.
Purkštukų keitimas:
1. Nuimkite prikaistuvių atramą.
2. Nuimkite degiklio dangtelį ir karūnėlę.
3. 7 numerio veržliarakčiu atsukite ir
nuimkite purkštukus ir pakeiskite juos
reikiamais pagal naudojamą dujų rūšį.
39
LIETUVIŲ
4. Vėl surinkite detales, atlikdami tuos
pačius veiksmus atvirkštine tvarka.
Prieš užplombuodami prietaisą,
užklijuokite lipduką su aktualia
informacija naujos rūšies dujoms
netoli įvado vamzdžio. Jeigu
prietaisas jau yra užplombuotas,
priklijuokite jį tiesiai ant vartotojo
vadovo knygelės už techninių
duomenų skyriaus, šalia techninių
duomenų plokštelės brėžinio.
Šį lipduką rasite su prietaisu
pateikiamoje pakuotėje.
Jeigu tiekiamų dujų slėgis skiriasi
arba kinta nuo reikiamo,
privalote įrengti tinkamą slėgio
reguliatorių, kuris nėra
pristatomas su gaminiu. Jeigu
reikia, jį reikia užsakyti atskirai iš
vietinio garantinio techninės
priežiūros centro; žr. skyrių
Aptarnavimo. Slėgio reguliatorių
privaloma įrengti ant dujotiekio
vamzdžio, vadovaujantis
galiojančiomis .
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs,
kad nepažeistumėte žarnų.
Nenaudokite jokių įrankių
jam valyti.
5. Reguliavimui naudokite ploną atsuktuvą
ir sukite reguliavimo varžtą, kol liepsna
bus stabili ir neužges, kai rankenėlė bus
sukama iš mažiausios į didžiausią
padėtį ir atvirkščiai (žr. toliau
pateikiamą paveikslėlį).
Techninių duomenų plokštelę rasite korpuso
apačioje.
Liepsnos lygio reguliavimas
Kai įrengiate kaitlentę, būtina patikrinti
mažiausią liepsnos nustatymą:
1. Atsukite dujų čiaupą iki didžiausio dujų
srauto padėties ir uždekite.
2. Nustatykite dujų čiaupą iki mažiausios
liepsnos padėties ir kelis kartus pasukite
valdymo rankenėlę iš mažiausios į
didžiausią padėtį. Jeigu liepsna yra
nestabili arba užgęsta, laikykitės toliau
nurodyto proceso.
3. Vėl uždekite degiklį ir nustatykite į
mažiausią padėtį.
4. Nuimkite valdymo rankenėlę ir tarpiklį.
6. Pakartokite šį procesą visiems
degikliams.
7. Vėl uždėkite tarpiklį ir rankenėles.
40
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Būtinai padėkite
tarpiklį tikslai pradinėje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Jeigu prietaisas yra
prijungtas prie suskystintųjų dujų
(G31 propano arba G30 butano)
baliono, reguliavimo varžtą
privaloma kuo tvirčiau užveržti.
Jeigu tarpiklis yra pažeistas, jį
reikia užsakyti iš techninės
priežiūros paslaugų teikėjo.
Energijos efektyvumas
Informacija apie gaminį pagal ES 66/2014 direktyvą
Modelio žymuo
MATMÄSSIG
703.768.44
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kaitlentė
Dujinių degiklių skaičius
4
Kairysis galinis. Pusiau spartusis
59,3 %
Dešinysis galinis. Pusiau spartuDujinio degiklio energijos vartojimo sis
efektyvumas
Kairysis priekinis. Triguba karū(EE gas burner)
nėlė
60,3 %
Dešinysis priekinis. Papildomas
Dujinės viryklės energijos vartojimo
efektyvumas
(EE gas hob)
53,2,%
netaikoma
57.6%
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos
vartojimas. Bendrieji reikalavimai
Energijos taupymas
• Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
• Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
• Padėkite puodą degiklio viduryje.
• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
41
LIETUVIŲ
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
• Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
• Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
Aplinkos apsauga
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką
bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su
vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
pažymėtų
„IKEA“ GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no oriģinālā
jūsu ierīces iegādes brīža IKEA veikalā.
Nepieciešams oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepagarina
ierīces garantijas laiku.
Kas atliks techninį aptarnavimą?
Techninį aptarnavimą atliks arba pats
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas, arba įgaliotųjų techninio
aptarnavimo partnerių tinklas.
Kam galioja ši garantija?
Ši garantija galioja prietaiso gedimams,
atsiradusiems dėl konstrukcijos arba
medžiagų defektų; garantija įsigalioja nuo
gaminio pirkimo iš „IKEA“ datos. Ši
garantija galioja tik tuo atveju, jeigu
gaminiai naudojami namų ūkyje. Išimtys
išdėstytos skyriuje „Kam negalioja ši
garantija?“. Garantinio laikotarpio metu
bus padengiamos išlaidos už gedimo
pataisymą, pavyzdžiui, remontą, dalis,
darbą ir kelionės išlaidas, su sąlyga, kad
prietaisas bus prieinamas remontui be
ypatingų išlaidų. Šiomis sąlygomis galioja
ES direktyvos (Nr. 99/44/EG) ir atitinkami
vietos reglamentai. Pakeistos sugedę dalys
tampa „IKEA“ nuosavybe.
Ką „IKEA“ darys, kad išspręstų
problemą?
Paskirtasis „IKEA“ techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjas patikrins gaminį ir savo
paties nuožiūra nuspręs, ar jam galioja ši
garantija. Jeigu „IKEA“ techninio
aptarnavimo paslaugų teikėjas
nusprendžia, kad garantija galioja, jis,
vadovaudamasis savo techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo procedūra,
pats, savo nuožiūra, sugedusį gaminį arba
pataiso, arba pakeičia jį tokiu pačiu ar
panašiu gaminiu.
Kam ši garantija netaikoma?
• Esant įprastam nusidėvėijmui.
• Tyčinės žalos arba žalos dėl
neatsargumo atveju; žalai, kurios
priežastys – nesivadovavimas naudojimo
instrukcija, netinkamas montavimas arba
prijungimas prie netinkamos įtampos
elektros lizdo; žalai, kurios priežastys –
42
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cheminė arba elektrocheminė reakcija,
rūdys, korozija arba vandens padarytai
žalai, įskaitant, bet neapsiribojant žala
dėl per didelio kalkių kiekio
vandentiekyje; žalai dėl anomalių
aplinkos sąlygų.
Sunaudojamoms keičiamosioms dalims,
įskaitant maitinimo elementus ir
lemputes.
Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims,
kurios neturi įtakos įprastam prietaiso
naudojimui, įskaitant bet kokius
įbrėžimus ir galimą spalvų pasikeitimą.
Netyčinei žalai, padarytai pašaliniais
daiktais arba medžiagomis, valant arba
atkemšant filtrus, kanalizacijos sistemas
arba skalbimo/plovimo priemonių
stalčius.
Žalai, padarytai šioms dalims:
keraminiam stiklui, priedams, indų ir stalo
reikmenų krepšiams, vandens tiekimo ir
kanalizacijos vamzdžiams, lemputėms ir
lempučių gaubtams, ekranams,
rankenėlėms, aptaisams ir aptaisų dalims
(nebent galima būtų įrodyti, kad tokią
žalą sukėlė gamybos defektai).
Tais atvejais, kai meistro apsilankymo
metu gedimo rasti nepavyko.
Tais atvejais, kai remontą atliko ne
įgaliotieji techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjai ir (arba) ne partneris,
sudaręs sutartį su įgaliotaja techninio
aptarnavimo tarnyba, arba tuo atveju,
jeigu buvo naudotos ne originalios dalys.
Remonto darbams atlikus netinkamą
montavimą arba sumontavus ne pagal
specifikaciją.
Naudojus prietaisą ne namų ūkio
aplinkoje, t. y. naudojus profesionaliems
darbams.
Žalai, padarytai pervežant. Jeigu
klientas veža gaminį į savo namus arba
kitu adresu, „IKEA“ nėra atsakinga už
žalą, kuri gali kilti transportavimo metu.
Visgi, jeigu gaminį kliento pristatymo
adresu veža „IKEA“, tuomet už šio
pristatymo metu gaminiui padarytą žalą
atlyginama pagal šią garantiją.
• Išlaidoms už pradinį „IKEA“ prietaiso
įrengimą. Visgi jeigu prietaisą pagal šios
garantijos sąlygas taiso arba keičia
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas arba jo įgaliotasis techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo partneris,
techninio aptarnavimo paslaugų teikėjas
arba jo įgaliotasis techninio aptarnavimo
paslaugų teikimo partneris iš naujo
įrengia prietaisą arba, jeigu reikia,
įrengia pakeistą naują prietaisą.
Šis apribojimas negalioja nepriekaištingam
darbui, atliktam kvalifikuoto specialisto,
naudojusio savo originalias dalis, siekusio,
kad prietaisas atitiktų kitos ES šalies
techninių saugos specifikacijų reikalavimus.
Šalies įstatymų galiojimas
„IKEA“ garantija suteikia jums ypatingų
juridinių teisių, kurios apima arba viršija
vietos reikalavimus. Visgi šios sąlygos
jokiais būdais neapriboja vartotojų teisių,
išdėstytų nacionalinės teisės aktuose.
Galiojimo vieta
Prietaisams, įsigytiems vienoje ES šalyje ir
pervežtoms į kitą ES šalį, paslaugos
teikiamos pagal įprastas, toje kitoje šalyje
galiojančias garantines sąlygas.
Įsipareigojimas teikti paslaugas pagal
garantiją vykdomas tik tuo atveju, jeigu
prietaisas atitinka ir yra įrengtas pagal:
• technines šalies, kurioje pateikiama
garantinė pretenzija, specifikacijas;
• montavimo instrukciją ir vartotojo
vadove pateiktą saugos informaciją.
Pogarantinis „IKEA“ prietaisų techninis
aptarnavimas:
Nesivaržydami kreipkitės į
„IKEA“ pogarantinio techninio aptarnavimo
tarnybą, norėdami:
1. pateikti techninio aptarnavimo užklausą
pagal šią garantiją;
2. prašyti paaiškinti, kaip įmontuoti
„IKEA“ prietaisą numatytuose
43
LIETUVIŲ
„IKEA“ virtuvės balduose. Tarnyba
neteiks paaiškinimų, susijusių su:
• bendruoju „IKEA“ virtuvės baldų
montavimu;
• prijungimu prie elektros tinklo (jeigu
gaminys pateikiamas be elektros
kištuko ir maitinimo kabelio),
vandentiekio ir dujotiekio, nes šiuos
darbus privalo atlikti įgaliotasis
techninio aptarnavimo specialistas.
3. prašyti paaiškinti „IKEA“ prietaiso
vartotojo vadovo turinį ir jo technines
savybes.
Norėdami, kad mes užtikrintume jums
geriausią pagalbą, prieš kreipdamiesi į
mus, atidžiai perskaitykite montavimo
instrukciją ir (arba) šios informacinės
knygelės vartotojo vadovo skyrių.
Kaip susisiekti su mumis, jeigu jums reikia
mūsų techninio aptarnavimo paslaugos?
Visą „IKEA“ paskirtųjų kontaktų ir atitinkamų
tarptautinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vartotojo vadovo
puslapyje.
Norint, kad paslaugos būtų
teikiamos greičiau,
rekomenduojame skambinti
specialiais, šio vartotojo vadovo
pabaigoje nurodytais telefonų
numeriais. Prireikus pagalbos,
visada skambinkite numeriais,
kurių sąrašas pateiktas
konkretaus prietaiso informacinės
knygelės pabaigoje. Prieš mums
skambindami, pasitikrinkite, ar
po ranka turite prietaiso, dėl
kurio reikalinga pagalba, IKEA
prekės numerį (8 skaitmenų
kodas) ir serijos numerį (8
skaitmenų kodas, nurodytas
techninių duomenų plokštelėje).
IŠSAUGOKITE PIRKIMO ČEKĮ!
Tai jūsų pirkimo įrodymas, kurio
reikia, norint, kad galiotų ši
garantija. Atkreipkite dėmesį,
kad perkant prietaisus, čekyje
taip pat būna įrašytas kiekvienos
„IKEA“ prekės pavadinimas ir
numeris (8 skaitmenų kodas).
Reikia papildomos pagalbos?
Jeigu turėtumėte kokių nors papildomų
klausimų, nesusijusių su pogarantiniu
prietaisų aptarnavimu, skambinkite mūsų
artimiausios „IKEA“ parduotuvės pagalbos
telefono linija. Prieš kreipiantis į mus,
rekomenduojame atidžiai perskaityti
prietaiso dokumentaciją.
44
SLOVENSKY
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Každodenné používanie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
44
46
49
50
51
52
52
Riešenie problémov
Technické údaje
Zapojenie do elektrickej siete
Prívod plynu
Energetická účinnosť
Ochrana životného prostredia
ZÁRUKA IKEA
54
54
56
58
60
61
61
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ
nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
SLOVENSKY
•
•
•
45
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu
nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky
by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa
môžu zohriať.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
SLOVENSKY
•
•
•
46
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých pólov
a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené úplné odpojenie
v súlade s podmienkami uvedenými v kategórii prepätia III.
Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad pomocou
izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do priameho
kontaktu so súčasťami, ktoré môžu dosahovať teplotu vyššiu
ako izbová teplota o viac ako 50 °C.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča, alebo
ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako vhodné v
návode na použitie, alebo ochranné lišty varného panela
zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných ochranných líšt
môže spôsobiť nehody.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Spotrebič musí
nainštalovať autorizovaný
inštalatér.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
• Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.
• Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor medzi
spodnou časťou spotrebiča a hornou
zásuvkou postačujúci na cirkuláciu
vzduchu.
• Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístupu k jeho spodnej časti.
Postupujte podľa inštalačných pokynov.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky práce súvisiace s pripojením
elektriny musí vykonať autorizovaný
inštalatér.
47
SLOVENSKY
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
• Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
• Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana
proti zásahu elektrickým prúdom.
• Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
• Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť poškodený
sieťový kábel, kontaktujte náš
autorizovaný servis alebo elektrikára.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka), uzemnenia a stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Prívod plynu
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Všetky práce súvisiace s pripojením na
prívod plynu musí vykonať autorizovaný
inštalatér.
• Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a nastavenie
spotrebiča navzájom kompatibilné.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
• Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
• Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Postupujte podľa pokynov
pre primerané vetranie.
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
• Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
48
SLOVENSKY
• Po každom použití varnú zónu vypnite.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave pokrmov
musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti od
tukov a olejov.
• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
• Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský riad.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu
spotrebiča.
• Nikdy nenechajte zapnutý horák s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
• Na spotrebič nedávajte alobal.
• Používajte len stabilný kuchynský riad so
správnym tvarom a priemerom väčším
ako rozmery horákov.
• Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.
• Nepoužívajte veľký kuchynský riad, ktorý
presahuje okraje spotrebiča. Spôsobilo
by to poškodenie pracovného povrchu..
• Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.
• Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
• Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v miestnosti,
kde je spotrebič nainštalovaný.
• Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať prídavné
vetranie, napríklad otvorenie okna alebo
účinnejšie vetranie, napríklad zvýšením
intenzity mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.
• Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely,
napríklad na vykurovanie miestnosti.
• Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo
prípravky na čistenie vodného kameňa.
Môže to spôsobiť vznik matných miest.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Neodstraňujte
tlačidlá, gombíky alebo tesnenia
z ovládacieho panela. Voda sa
môže dostať dovnútra
spotrebiča a spôsobiť škodu.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
• Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
SLOVENSKY
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
49
• Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Sploštite vonkajšie plynové trubice.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UPOZORNENIE! Informácie iba
pre autorizovaného inštalatéra.
VAROVANIE! Pri inštalácii
spotrebiča musíte dodržiavať
zákony, nariadenia, smernice a
normy platné v krajine použitia,
bezpečnostné pravidlá a
predpisy, odborná a riadna
recyklácia v súlade s predpismi.
VAROVANIE! Používajte iba
súčiastky dodané s výrobkom.
Používajte iba originálne
náhradné súčiastky.
V závislosti od montážnych
pokynov zachovajte minimálne
vzdialenosti medzi spotrebičom
a inými jednotkami.
Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu
osôb ani domácich zvierat, ani za ujmu na
majetku, spôsobenú nedodržiavaním
nasledujúcich požiadaviek.
Odrezané povrchy pracovnej dosky chráňte
pred vlhkosťou vhodným tesniacim
materiálom, ktorý je priložený k výrobku a
nájdete ho vo prídavnom vrecku. Utesnite
spotrebič v pracovnej doske bez medzery.
Na utesnenie rozhrania medzi spotrebičom
a pracovnou doskou nepoužívajte
silikónový tesniaci materiál. Spotrebič
neinštalujte vedľa dverí, ani pod oknami! V
opačnom prípade by mohol horúci
kuchynský riad spadnúť z podstavcov na
varné nádoby.
Všeobecné informácie
UPOZORNENIE! Počas inštalácie
si musíte pozrieť montážne
pokyny.
SLOVENSKY
50
min.
18 mm
min. 500 mm
580 mm
480±1
mm
0 mm
500 mm
560±1
mm
min. 100 mm
55 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Bližšie informácie o inštalácii nájdete v
montážnych pokynoch.
Popis výrobku
Rozloženie varného povrchu
2
3
4
1
5
6
7
8
9
Ovládací gombík horáka
Ovládacie gombíky ovládacie gombíky sú
na pravej strane varného panela.
Viackorunkový horák
Stredne rýchly horák
Stredne rýchly horák
Pomocný horák
Snímateľné podstavce varných nádob
Ovládací gombík pomocného horáka
Ovládací gombík stredne rýchleho
horáka
8 Ovládací gombík stredne rýchleho
horáka
9 Ovládací gombík viackorunkového
horáka
1
2
3
4
5
6
7
SLOVENSKY
51
Symbol
Funkcie
maximálny prívod plynu /
nastavenie zapaľovania
minimálny prívod plynu
zobrazenie polohy horáka
Symbol
Funkcie
poloha Vypnuté
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
1
Zapálenie horáka
2
Horák zapáľte vždy pred
položením hrnca alebo panvice.
3
Zapálenie horáka:
1. Stlačte ovládací gombík a otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek do
maximálnej polohy označenej s .
2. Podržte ovládací gombík stlačený
približne 5 sekúnd. Ohreje sa tým
termočlánok a vypne sa bezpečnostné
zariadenie. Ak gombík nestlačíte, prívod
plynu sa preruší.
3. Keď zapálite plameň, môžete ho
upraviť.
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch nezapáli správne,
skontrolujte, či je v správnej
polohe korunka a viečko horáka.
4
5
1
2
3
4
5
Viečko horáka
Korunka horáka
Injektor
Termočlánok
Zapaľovacia sviečka
VAROVANIE! Ovládací gombík
nedržte stlačený dlhšie ako 15
sekúnd. Ak sa horák nezapáli ani
po 15 sekundách, uvoľnite
ovládací gombík, otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák.
SLOVENSKY
52
V prípade výpadku elektrickej
energie je možné horák zapáliť
aj bez elektrického zariadenia. v
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný gombík a otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek
do polohy uvoľnenia plynu.
VAROVANIE! Buďte opatrní,
keď používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za
nevhodné zaobchádzanie s
plameňom.
Ak horák náhodne zhasne,
otočte ovládací gombík do
vypnutej polohy a počkajte
najmenej 1 minútu a skúste ho
znova zapáliť.
Keď zapnete napájanie po
inštalácii alebo výpadku
napájania, automaticky sa
zapne generátor iskier.
Varný panel je dodávaný s
progresívnymi ventilmi. Umožňujú
presnejšiu reguláciu plameňa.
Zhasínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením príslušného
gombíka na symbol
.
VAROVANIE! Pred
odstraňovaním hrncov z horáka
vždy znížte plameň na minimum
alebo ho vypnite.
Tipy a rady
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Priemery kuchynského riadu
Používajte hrnce a panvice, ktorých dno
zodpovedá veľkosti použitého horáka.
Horák
Minimálny
Maximálny
priemer hrpriemer hrncov a panvíc ncov a panvíc
Viackorunkový
180
260
Pomocný
80
180
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Horák
Minimálny
Maximálny
priemer hrpriemer hrncov a panvíc ncov a panvíc
Zadný ľavý (stredne
rýchly)
120
240
Zadný
pravý
(stredne
rýchly)
120
240
Dno by malo byť podľa možnosti čo
najhrubšie a najrovnejšie.
SLOVENSKY
Všeobecné informácie
VAROVANIE! Pred čistením
spotrebiča ho vypnite a nechajte
vychladnúť.
VAROVANIE! Spotrebič nečistite
prúdom pary, ani
vysokotlakovým prúdom vody.
VAROVANIE! Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky,
drôtenky ani kyseliny. Poškodzujú
spotrebič.
Pripálené zvyšky jedál odstránite zo
smaltovaných dielov, viečok a koruniek,
vlažnou mydlovou vodou.
Diely z nehrdzavejúcej ocele umyte vodou
a utrite ich dosucha mäkkou handrou.
53
Kontaktujte poskytovateľa
popredajného servisu, aby ste
skontrolovali podmienky rúrky
prívodu plynu. Servis nie je
bezplatný.
Odobratie podstavcov na varné nádoby
V záujme jednoduchšieho čistenia môžete
podstavce na varné nádoby odstrániť.
Podstavce na varné nádoby vyberajte tak,
že ich nadvihnete zvislo smerom nahor vo
vodorovnej polohe a v správnom poradí,
ako je zobrazené na obrázku.
1
2
Tento model je vybavený elektrickým
zapaľovaním. Aby ste predišli problémom
so zapaľovaním, udržiavajte čistú
keramickú „sviečku“ s elektródou.
Podstavce na varné nádoby
nadávajte do umývačky. Umyte
ich ručne a osušte mäkkou
handričkou. Po vyčistení
skontrolujte, či sú podstavce
umiestnené správne.
2
1
SLOVENSKY
54
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nie je k dispozícii elektrické
napätie.
Skontrolujte, či je spotrebič
zapojený do elektrickej siete
a či sú ističe v poriadku.
Pri zapaľovaní plynu chýba Nie je k dispozícii elektrické
iskra.
napätie.
Skontrolujte poistky domovej
elektrickej inštalácie.
Viečko a korunka horáka nie Skontrolujte, či sú kryt a kosú položené správne.
runka horáka v správnej polohe.
Plameň zhasne okamžite po
zapálení.
Termočlánok nie je dostatoč- Po zapálení plameňa držte
ne zohriaty.
gombík približne 5 sekúnd
stlačený.
Plameň horáka je nerovnomerný.
Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.
V prípade chyby sa najprv pokúste problém
odstrániť sami. Ak problém nedokážete
odstrániť sami, kontaktujte telefonické
stredisko vašej predajne IKEA. Kompletný
zoznam určených kontaktov spol. IKEA
nájdete na konci tohto návodu.
Technické údaje
Rozmery varného panela
Šírka
595 mm
Hĺbka
510 mm
Výška po zabudovaní
40 mm
Skontrolujte, či nie sú hlavný
injektor a korunka horáka
blokované zvyškami potravín.
Ak nie je spotrebič používaný
správne alebo nie je
nainštalovaný autorizovaným
technikom, servis nie je
bezplatný, dokonca ani počas
záručnej doby.
SLOVENSKY
55
Ostatné technické údaje
Trieda spotrebiča: 3
Kategória spotrebiča: II2H3B/P
Prívod plynu: Zemný plyn G20
(2H) 20 mbar
Tento spotrebič je navrhnutý na
používanie so zemným plynom,
dá sa však prestaviť na použitie
s iným druhom plynu podľa
nasledujúcej tabuľky.
CELKOVÝ VÝKON
Pôvodne nastavený plyn:
Výmena plynu:
Pripojenie plynu:
Druh horáka
G20 (2H) 20 mbar = 8.7 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 629 g/h
G 1/2"
Označenie in- Menovitý výjektora
kon kW
Menovitý
prietok g/
hod.
Znížený výkon kW
obtok
G20 20 mbar
Viackorunkový
146
4.0
-
1.4
57
Stredne rýchly (stredný)
92
1.85
-
0.6
35
Pomocný
(malý)
70
1.0
-
0.33
28
G30/G31 30/30 mbar
Viackorunkový
095
3.65
265
1.4
57
Stredne rýchly (stredný)
71
2.0
145
0.6
35
Pomocný
(malý)
50
1.0
73
0.33
28
SLOVENSKY
56
Typový štítok
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Obrázok vyššie predstavuje typový štítok
spotrebiča bez sériového čísla, ktoré je
vytvorené dynamicky počas výrobného
procesu. Štítok s technickými údajmi je
umiestnený pod povrchom puzdra.
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
k baleniu varného panela. V prípade, že
budete potrebovať pomoc, môže
poskytovateľ popredajného servisu presne
identifikovať váš varný panel. Ďakujeme
vám za pomoc.
Vážený zákazník, použite nálepku, ktorú
nájdete v plastovom vrecúšku pripevnenom
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Napájací kábel
UPOZORNENIE! Informácie iba
pre autorizovaného inštalatéra.
VAROVANIE!
Spotrebič musí byť uzemnený.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Svorkovnica prívodu elektrickej energie
je pod napätím.
• Uistite sa, že je svorkovnica prívodu
elektrickej energie odpojená od napätia.
• Uvoľnite nevhodné zástrčkové a
zásuvkové pripojenia. Môže spôsobiť
prehriatie svorkovnice.
• Uistite sa, že sú svorkové pripojenia
správne nainštalované.
• Kábel zaistite svorkou na odľahčenie
ťahu.
Pred zapojením skontrolujte, či menovité
napätie spotrebiča na typovom štítku
zodpovedá napájaciemu sieťovému
napätiu. Skontrolujte tiež menovitý príkon
spotrebiča a uistite sa, že má drôt rozmery
vhodné pre menovitý príkon spotrebiča.
Pozrite si kapitolu Technické údaje.
57
SLOVENSKY
Štítok s technickými údajmi je umiestnený
pod povrchom puzdra.
Spotrebič sa dodáva s pripojovacím
káblom. Kábel musí byť vybavený vhodnou
zástrčkou, ktorá zodpovedá zaťaženiu
uvedenému na typovom štítku. Pozrite si
kapitolu Technické údaje.
Zástrčku musíte zapojiť do vhodnej
zásuvky. Ak spotrebič pripájate priamo na
elektrické rozvody, medzi spotrebič a
elektrickú sieť sa musí nainštalovať
dvojpólový vypínač so vzdialenosťou medzi
kontaktmi vypínača najmenej 3 mm. Typ
dvojpólového vypínača musí byť vhodný
pre požadované zaťaženie, v súlade s
platnými predpismi.
Prívodný kábel sa musí viesť tak, aby
žiadna jeho časť nemohla dosiahnuť
teplotu vyššiu ako 90 °C. Modrý nulový
vodič musí byť pripojený k svorke
označenej „N“ na svorkovnici. Hnedý alebo
čierny fázový vodič, pripojený k svorke
označenej „L“ na svorkovnici, sa vždy musí
pripojiť k fázovému (živému) kontaktu.
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete skontrolujte, či napätie a frekvencia
uvedené na štítku s technickými údajmi
zodpovedajú napätiu a frekvencii vo vašej
elektrickej sieti. Štítok s technickými údajmi
je umiestnený pod povrchom puzdra.
Varný panel sa dodáva s 3-žilovým
flexibilným napájacím káblom.
Po ukončení inštalácie nesmú byť prítomné
žiadne odrezané alebo oddelené vodiče
kábla, a príchytka kábla musí byť pevne
pripevnená na vonkajšom plášti.
Výmena napájacieho kábla
VAROVANIE! Na výmenu
napájacieho kábla musí mať
elektrikár príslušné vybavenie.
V tomto prípade možno používať výhradne
kábel typu H03V2V2-F T90. Prierez kábla
musí byť vhodný pre dané napätie a
pracovnú teplotu. Žltý a zelený uzemňovací
vodič 2 musí byť o približne 2 cm dlhší ako
hnedý alebo čierny fázový vodič 1 .
Požiadavky na elektrické napájanie
Parametre úpravy nastavenia
pre tento spotrebič môžete
skontrolovať na typovom štítku.
Pozrite si kapitolu Technické
údaje.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť, ak neboli
dodržané bezpečnostné pokyny.
Varný panel je určený na zapojenie do
elektrickej siete s napätím 220-240 V a
frekvenciou 50/-60 Hz AC.
1
2
SLOVENSKY
58
Prívod plynu
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UPOZORNENIE! Informácie iba
pre autorizovaného inštalatéra.
Pripojenie k hlavnému potrubiu
VAROVANIE! Tento spotrebič
nie je pripojený k zariadeniu na
odvod spalín.
Pred pokračovaním inštaláciou
sa ubezpečte, že sú podmienky v
miestnych rozvodoch, druh plynu
a tlak plynu, a nastavenie
spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Inštalácia musí byť v súlade s aktuálnymi
miestnymi predpismi pre . V súlade s
miestnymi nariadeniami musí byť pripojenie
varnej dosky k plynovému rozvodu alebo k
plynovej bombe zhotovené z tuhej medenej
alebo oceľovej rúrky so spojovacími
prvkami, alebo pomocou antikorovej hadice
so spojitým povrchom.
V prípade problému s potrubím
ho neopravujte vlastnoručne.
Zavolajte miestneho
poskytovateľa servisných služieb.
Prečítajte si kapitolu Servis.
Prívod musí byť nainštalovaný správne a
pevne pripojený k pripojovacej rúrke
varného panela. V opačnom prípade môže
z pripojovacej rúrky unikať plyn.
VAROVANIE! Po dokončení
inštalácie skontrolujte tesnenie a
upevnenie rúrky. Na kontrolu
inštalácie použite mydlovú vodu.
Nepoužívajte plameň.
Prestavenie na iný plyn
Parametre úpravy nastavenia
pre tento spotrebič môžete
skontrolovať na typovom štítku.
Pozrite si kapitolu Technické
údaje.
Tento model môžete použiť s(o)
zemným plynom. Môžete ho však
prerobiť na používanie s inými
plynmi, za predpokladu použitia
správnych injektorov.
Bližšie informácie týkajúce sa výmeny
injektora nájdete v kapitole Technické
údaje.
VAROVANIE! Prestavbu alebo
výmenu môže vykonávať iba
autorizovaný technik.
Výmena injektorov:
1. Vyberte snímateľnú podložku pod
panvicu.
2. Vyberte viečko a korunku horáka.
3. Maticovým kľúčom 7 vyskrutkujte a
demontujte injektory, vymeňte ich za
injektory zodpovedajúce druhu
používaného plynu.
4. Namontujte všetky diely na miesto,
postupujte v opačnom poradí úkonov.
Pred utesnením spotrebiča
umiestnite štítok s relevantnými
informáciami pre nový typ plynu
blízko k prívodnému potrubiu. Ak
je spotrebič už zapečatený,
prilepte ho priamo na brožúru s
návodom na obsluhu za
kapitolou Technické údaje, do
blízkosti náčrtku typového štítka.
Tento štítok nájdete na obale
dodávanom so spotrebičom.
SLOVENSKY
59
Ak je tlak privádzaného plynu
odlišný alebo ak sa bude meniť v
porovnaní s požadovaným
tlakom, musíte nainštalovať
vhodný regulátor tlaku. Ten sa s
týmto výrobkom nedodáva. V
prípade potreby ho musíte
objednať samostatne u
miestneho poskytovateľa
popredajného servisu, pozrite si
kapitolu Servis. Regulátor tlaku
sa musí namontovať na prívodné
plynové potrubie, v súlade s
požiadavkami platných
predpisov.
Štítok s technickými údajmi je umiestnený
pod povrchom puzdra.
Úprava úrovne plameňa
Po nainštalovaní varného panela treba ešte
skontrolovať nastavenie minimálneho
plameňa:
1. Ovládací gombík horáka otočte do
maximálnej polohy a zapáľte plameň.
2. Potom gombík nastavte do polohy
minimálneho plameňa a niekoľkokrát
ho otočte z minimálnej do maximálnej
polohy. Ak je plameň nestabilný alebo
ak zhasne, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov.
3. Znova zapáľte horák a nastavte ho na
minimum.
4. Odoberte ovládací gombík a tesnenie.
VAROVANIE! Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili tesnenie.
Na jeho vybratie nepoužite
ostrý nástroj.
5. Pri nastavovaní použite skrutkovač s
tenkým hrotom a nastavovaciu skrutku
otáčajte až dovtedy, kým plameň
nebude stabilný a nezhasne pri
prestavovaní gombíka z minima na
maximum a naspäť (pozri nasledujúci
obrázok).
6. Tento postup zopakujte pre všetky
horáky.
7. Opäť namontujte tesnenie a ovládacie
gombíky:
60
SLOVENSKY
VAROVANIE! Uistite sa, že
ste tesnenie vložili do presne
rovnakej polohy.
VAROVANIE! Ak je spotrebič
pripojený na kvapalný plyn
(propán G31 alebo bután G30),
regulačná skrutka sa musí čo
najsilnejšie zatiahnuť.
Ak je tesnenie poškodené, musíte
ho objednať u poskytovateľa
popredajného servisu.
Energetická účinnosť
Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
MATMÄSSIG
703.768.44
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
4
Energetická účinnosť jednotlivých
plynových horákov
(EE gas burner)
Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)
Ľavý zadný – stredne rýchly
59.3%
Pravý zadný – stredne rýchly
60.3%
Ľavý predný – viackorunkový
53.2%
Pravý predný – pomocný
neuvádza sa
57.6%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
Úspora energie
• Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné
nádoby.
• Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
• Vycentrujte hrniec na horáku.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
61
SLOVENSKY
• Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
• Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Táto záruka platí počas 5 rokov od
pôvodného dátumu kúpy spotrebiča v
predajni IKEA. Ako doklad o kúpe sa
vyžaduje originálny pokladničný blok. V
prípade záručnej opravy sa záručná doba
spotrebiča nepredĺži.
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
62
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.
Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.
Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.
Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.
Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,
že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.
Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.
Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.
Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.
Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.
Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.
• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej
krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým
požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.
• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii
spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
SLOVENSKY
• elektrického zapojenia (ak sa
spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.
Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Skôr, ako nám
zavoláte, nezabudnite poskytnúť
spoločnosti IKEA číslo tovaru (8
miestny číselný kód) a Sériové
číslo (8 miestny číselný kód, ktorý
nájdete na štítku s údajmi o
tovare) elektrického zariadenia,
na ktoré potrebujete našu
podporu.
63
ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
SLOVENSKY
Country
België
Belgique
64
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
SLOVENSKY
65
SLOVENSKY
66
SLOVENSKY
67
867356484-A-322019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2026725-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising