Zanussi | ZGH62414XA | User manual | ZANUSSI ZGH62414XA Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZGH62414XA Lietotāja rokasgrāmata
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGH62414XA
LV Lietošanas instrukcija
Plīts
RO Manual de utilizare
Plită
LV
RO
2
16
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem
un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas
vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā,
pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU DROŠĪBA
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien
tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam
bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
•
•
•
•
2
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu
bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības
segu.
•
•
•
•
•
•
•
•
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz
plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam
servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
Ja ierīce ir pievienota tieši elektrības avotam, nepieciešams
universālais izolācijas slēdzis ar kontakta atdalījumu.
Jānodrošina pilnīga ierīces atvienošana saskaņā ar III
pārsprieguma kategorijas prasībām. Tas neattiecas uz
zemējuma vadu.
Novietojot barošanas vadu, nodrošiniet, lai tas nenonāktu
tiešā saskarē ar detaļām, kas var sakarst par vairāk nekā 50
°C virs istabas temperatūras (piemēram, izmantojot
izolācijas uzmavas).
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai
ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts
vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts vadīklu
lietošana var izraisīt negadījumus.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem: LV RO
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst uzstādīt
tikai kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv savainojumu
vai ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm
piemērotu attālumu.
•
•
•
•
•
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir
smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus
un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem
logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai
logu, nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu un
augšējo ierīci tiek nodrošināta pietiekama
gaisa cirkulācija.
3
•
Ierīces apakšdaļa var būt karsta. Pārbaudiet,
vai ir uzstādīts nedegošs atdalītājpanelis zem
ierīces, lai novērstu piekļuvi apakšdaļai.
ELEKTRĪBAS PADEVES PIESLĒGŠANA
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas
padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta.
Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta
pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aizsardzība
pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka
elektrības vads vai kontaktdakša (ja tāda ir)
nepieskaras ierīces karstajām daļām vai
ēdiena gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu.
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai
elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem
elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu
noņemt bez instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi
piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces:
automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes
automātslēdži un savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla
poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp
kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
GĀZES PIEGĀDES PIESLĒGŠANA
• Gāzes pieslēgšanu var veikt kvalificēts
speciālists.
• Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes veids un
spiediens), kā arī ierīces regulēšanas
nosacījumi ir atbilstoši.
• Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek gaisa
cirkulācija.
• Informācija par gāzes piegādi atrodama uz
tehnisko datu plāksnītes.
• Šī ierīce nav pievienota sadegšanas produktu
nosūknēšanas iekārtai. Pārliecinieties, lai
ierīces pieslēgšana notiktu atbilstoši spēkā
esošiem uzstādīšanas noteikumiem.
Pievērsiet uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
IZMANTOŠANA
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un aizsardzības
plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav
bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes, iestatiet
gatavošanas zonu stāvoklī “Izslēgt”.
Nenovietojiet galda piederumus un katlu
vākus uz gatavošanas zonām. Tie var
sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ugunsgrēka
vai sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu
tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu,
netuviniet tām atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt
spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var
izraisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras
nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli
uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas
traukus uz vadības paneļa.
Neļaujiet ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu nekādi
priekšmeti vai ēdiena gatavošanas trauki. Tā
var sabojāt virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem novietots
tukšs ēdiena gatavošanas trauks, vai bez
ēdiena gatavošanas trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem atbilstošas
formas un diametra ēdiena gatavošanas
traukus.
Pārliecinieties, lai ēdiena gatavošanas trauki
tiktu centrēti uz degļa.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot regulatoru no
maksimālā līdz minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas iekļauti
ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz degļiem.
Gāzes plīts izmantošana izraisa karstuma un
mitruma rašanos. Nodrošiniet labu ventilāciju
telpā, kurā tiek uzstādīta ierīce.
Intensīvai un ilgstošai ierīces izmantošanai,
iespējams, būs nepieciešama papildu
ventilācija, piemēram, atverot logu, vai
palielinot tvaika nosūcēja jaudu, ja tāds ir
uzstādīts.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram,
telpu apsildei.
Neļaujiet skābi saturošiem šķidrumiem,
piemēram, etiķim, citronu sulai vai
kaļķakmens noņemšanas līdzekļiem nonākt
uz plīts virsmas. Šie šķidrumi atstās matētus
nospiedumus.
•
Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa
neietekmē ierīces darbību.
APRŪPE UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Neizņemiet
taustiņus, regulatorus vai blīvējumu
no vadības paneļa. Ūdens var iekļūt
ierīces iekšpusē un radīt bojājumus.
•
•
•
•
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un ļaujiet
tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms apkopes
veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet
tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
Nemazgājiet degļus trauku mazgājamajā
mašīnā.
SERVISA IZVĒLNE
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
IERĪCES UTILIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un
utilizējiet to.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas numurs ...........................
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk
informāciju, kas norādīta uz datu plāksnītes.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas plīts apakšā.
Modelis .......................................
5
GĀZES PIESLĒGŠANA
•
BRĪDINĀJUMS! Tālāk minētās
uzstādīšanas, apkopes un
pieslēgšanas instrukcijas paredzētas
tikai kvalificētiem speciālistiem, kuru
darbībai jāatbilst spēkā esošiem
standartiem un vietējiem
noteikumiem.
Izvēlieties fiksētu pieslēgumu vai lietojiet elastīgu
nerūsējoša tērauda cauruli un veiciet darbus
saskaņā ar spēkā esošiem likumiem. Ja
izvēlaties elastīgas metāla caurules, neļaujiet tām
saskarties ar blakus esošajām kustīgajām daļām
un uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
Uzmanieties arī tad, ja plīts tiek uzstādīta kopā ar
cepeškrāsni.
Pārliecinieties, ka gāzes piegādes
spiediena vērtības atbilst ierīcei
nepieciešamajām vērtībām.
Nostipriniet regulējamo savienojumu
pie gāzes piegādes avota īscaurules,
izmantojot vītņotu uzgriezni (G
1/2 collas). Pieskrūvējiet detaļas,
nepielietojot spēku, pielāgojiet
savienojumu nepieciešamajā
virzienā un pievelciet.
A
B C
A. Īscaurule ar gala uzgriezni
B. Ierīces komplektā iekļautā starplika
C. Ierīces komplektā iekļautais līkums
BRĪDINĀJUMS! Ir svarīgi, pareizi
uzstādīt līkumu. Pārliecinieties, ka
apmale atrodas vītņotajā galā. Tad
uzstādiet to pie plīts savienojuma
caurules. Nepareiza uzstādīšana var
radīt gāzes noplūdi.
Sašķidrinātā gāze
Sašķidrinātajai gāzei izmantojiet gumijas
caurules turētāju. Obligāti izmantojiet blīvējumu.
Pēc tam veiciet gāzes pieslēgumu.
Elastīgo cauruli var uzstādīt, ja:
6
tā nevar sakarst vairāk par istabas
temperatūru – vairāk par 30 °C;
• tā nav garāka par 1500 mm;
• tajā nav mezglu;
• tai nav vilces vai vērpes deformācijas;
• tā nesaskaras ar asām malām vai stūriem;
• tās stāvokli var viegli pārbaudīt.
Regulāri pārbaudiet elastīgo cauruli, vai:
• abos galos un visā tās garumā nav plīsumu,
plaisu vai apdeguma pazīmju;
• caurules materiāls nav sacietējis un caurule
vēl arvien ir elastīga;
• stiprinājuma skavas nav sarūsējušas;
• nav beidzies derīguma termiņš.
Ja tiek konstatēts kāds no defektiem, nelabojiet
cauruli, bet nomainiet to.
BRĪDINĀJUMS! Kad uzstādīšana
pabeigta, pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumi ir hermētiski.
Izmantojiet ziepju šķīdumu, nevis
liesmu!
SPRAUSLU NOMAIŅA
1. Noņemiet pannu balstus.
2. Noņemiet vāciņus un degļu kroņus.
3. Ar 7 mm uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet
sprauslas un to vietā uzstādiet sprauslas, kas
atbilst jūsu izmantotajam gāzes veidam
(skatiet tabulu tehnisko datu sadaļā).
4. Uzstādiet detaļas, šoreiz darot to pretējā
secībā.
5. Nomainiet tehnisko datu plāksnīti (tā atrodas
blakus gāzes piegādes caurulei) ar jaunu
plāksnīti, kurā norādīti jaunā gāzes piegādes
tipa parametri. Šī plāksnīte iekļauta
iepakojumā kopā ar ierīci.
Ja gāzes piegāde mainās vai atšķiras no
nepieciešamā spiediena, nepieciešams uzstādīt
piemērotu spiedienu regulējošu iekārtu gāzes
padeves caurulei.
MINIMĀLĀ LĪMEŅA REGULĒŠANA
Lai noregulētu minimālo liesmas līmeni:
1. Aizdedziet degli.
2. Pagrieziet regulatoru minimālas liesmas
pozīcijā.
3. Noņemiet regulatoru un blīvi.
BRĪDINĀJUMS! Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu šļūtenes.
Netīriet to ar rīkiem.
4. Ar tievu skrūvgriezi pielāgojiet apvada
skrūves stāvokli (A).
A
5. Ja pārslēdzaties:
• no G20 20 mbāru dabasgāzes uz
sašķidrināto gāzi, pilnībā pievelciet
regulēšanas skrūvi;
• no sašķidrinātās gāzes uz G20 dabasgāzi
ar 20 mbāru spiedienu, atskrūvējiet
apvada skrūvi par aptuveni 1/4
apgrieziena.
6. Salieciet atpakaļ blīvi un regulatoru.
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka
blīve ir pareizi novietota sākotnējā
stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS! Kad pārregulēšana
ir pabeigta, pārliecinieties, vai ātri
pagriežot regulatoru no maksimālā
līdz minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
ELEKTRĪBA PADEVES PIESLĒGŠANA
• Pārliecinieties, vai uz tehnisko datu plāksnītes
norādītais nominālais spriegums un tā veids
atbilst mājas elektrosistēmas parametriem.
• Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas kabeli. Šis
kabelis jāaprīko ar piemērotu kontaktspraudni,
kura noslodzes parametriem jāatbilst tehnisko
datu plāksnītē minētajiem. Pārbaudiet, vai
kontaktspraudnis ievietots pareizajā
kontaktligzdā.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu
kontaktligzdu.
• Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
elektropadeves kontaktspraudnim var brīvi
piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
spraudkontakta.
• Ja ierīce ir pieslēgta ar paplašinājumu kabeli,
adapteri vai vairākiem savienojumiem, pastāv
ugunsgrēka risks. Pārliecinieties, vai
sazemējums atbilst standartiem un
noteikumiem.
• Neļaujiet strāvas kabelim sasilt vairāk par 90
°C temperatūru.
7
Pārliecinieties, vai zilais neitrālais
kabelis tiek pievienots spailei ar
burtu "N". Pievienojiet brūno (vai
melno) fāzes kabeli spailei, uz kuras
ir burts "L". Paturiet fāzes kabeli
pastāvīgi pievienotu.
SAVIENOJUMA KABELIS
Nomainiet savienojuma vadu tikai ar speciālo
vadu vai tā ekvivalentu. Vada veids ir: H03V2V2F T90.
Pārliecinieties, ka kabelis atbilst spriegumam un
darba temperatūrai. Turklāt nepieciešams, lai
dzeltenais/zaļais vads būtu aptuveni par 2 cm
garāks par brūno (vai melno) fāzes vadu.
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
4.
MONTĀŽA
1.
5.
2.
6.
7.
A
8
8.
A) kronšteins komplektā
A
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Noņemams panelis
B. Vieta savienojumiem
UZMANĪBU! Uzstādiet ierīci tikai uz
līdzenas darba virsmas.
Virtuves mēbeles ar cepeškrāsni
IEVIETOŠANAS IESPĒJAS
Panelim zem plīts virsmas jābūt uzstādītam tā, lai
to varētu viegli noņemt un nodrošināt pieeju
tehniskas palīdzības sniegšanai.
Drošības apsvērumu un cepeškrāsns vieglākas
izņemšanas no mēbeles dēļ virsmas un
cepeškrāsns elektrības padeves pieslēgšana
jāveic atsevišķi.
Virtuves mēbeles ar durvīm
min 6 mm
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
GATAVOŠANAS VIRSMAS IZKĀRTOJUMS
1
2
1 Jaudīgais deglis
2 Vidējas jaudas deglis
3
3 Papildu deglis
4 Vadības regulatori
4
9
VADĪBAS SLĒDZIS
Simbols
Simbols
Apraksts
nav gāzes piegādes / iz‐
slēgtā stāvoklī
Apraksts
minimāla gāzes padeve
aizdedzes stāvoklī / maksi‐
māla gāzes piegāde
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
virzienam līdz maksimālas gāzes piegādes
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
pozīcijai ( ).
2. Turiet vadības regulatoru nospiestu ne vairāk
kā 10 sekundes. Tas ļauj termoelementam
sasilt. Ja tas netiek izdarīts, gāzes piegāde
tiks pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
DEGĻA PĀRSKATS
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Degļa vāciņš
Degļa vainags
Aizdedzes svece
Termoelements
DEGĻA AIZDEGŠANA
Vienmēr aizdedziet degli, pirms
uzliekat uz tā ēdiena gatavošanas
traukus.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojot atklātu
liesmu virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas nekādu
atbildību, ja uguns tiek lietota
neatbilstoši.
1. Piespiediet vadības regulatoru uz leju un
pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja
10
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem
deglis neaizdegas, pārbaudiet, vai
degļa vainags un tā vāciņš ir pareizā
pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS! Neturiet vadības
rokturi nospiestu ilgāk par 15
sekundēm. Ja pēc 15 sekundēm
deglis neaizdegas, palaidiet vadības
rokturi, atgrieziet to izslēgtā pozīcijā
un pamēģiniet atkārtoti iedegt degli,
nogaidot vismaz 1 minūti.
UZMANĪBU! Ja nav elektropadeves,
degli var aizdegt bez elektroierīces.
Tādā gadījumā pietuviniet liesmu
deglim, pagrieziet vadības regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam
maksimālas gāzes piegādes stāvoklī
un nospiediet to. Turiet nospiestu
vadības regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest, pagrieziet
vadības regulatoru stāvoklī "Izslēgt"
un pamēģiniet atkārtoti iedegt degli,
nogaidot vismaz vienu minūti.
Nospiežot strāvas pogu pēc ierīces
uzstādīšanas vai elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā aizdedze var
tikt aktivizēta automātiski. Tas ir
normāli.
DEGĻU IZSLĒGŠANA
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet regulatoru līdz
izslēgtam stāvoklim
.
BRĪDINĀJUMS! Pirms katlu
noņemšanas no degļa vienmēr
noregulējiet mazāku liesmu vai
izslēdziet to.
Plīts virsmas komplektācijā ietilpst
progresīvie vārsti. Tie ļauj noregulēt
liesmu daudz precīzāk.
PADOMI UN IETEIKUMI
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katli
atrastos degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu stabilitāti un
zemāku gāzes patēriņu.
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
ĒDIENA GATAVOŠANAS TRAUKI
UZMANĪBU! Nelietojiet čuguna
pannas, keramikas, māla, grila vai
tostera plāksnes. Nerūsējošais
tērauds var apsūbēt, ja to pārlieku
sakarsē.
ĒDIENA GATAVOŠANAS TRAUKU DIAMETRI
Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša
diametra ēdiena gatavošanas
traukus.
BRĪDINĀJUMS! Nenovietojot vienu
katlu uz diviem degļiem.
Deglis
BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet
nestabilus un deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu izlīšanu vai
savainojumu.
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katlu
dibeni nestāvētu pārāk tuvu vadības
regulatoriem, pretējā gadījumā
liesma sakarsēs vadības regulatorus.
Ēdiena gatavoša‐
nas trauku diame‐
trs (mm)
Jaudīgais deglis
180 - 260
Vidēja jauda
120 - 220
Papildu
80 - 180
UZMANĪBU! Gādājiet, lai katlu
rokturi nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
• Vienmēr izmantojiet ēdienu gatavošanas
traukus ar tīru apakšu.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
•
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli, kas
paredzēts plīts virsmām.
Nerūsējošais tērauds
• Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar ūdeni,
tad noslaukiet tās ar mīkstu drānu.
• Lai noņemtu piedegušu ēdienu, taukus un
grūti notīrāmus traipus, pirms tīrīšanas ļaujiet
tiem mērcēties dažas minūtes nelielā
daudzumā maiga mazgāšanas līdzekļa.
11
•
•
Izmantojiet mazgāšanas produktus, kas
domāti nerūsējoša tērauda tīrīšanai, lai
pasargātu tērauda virsmas.
Neizmantojiet mazgāšanas produktus, kas
satur kodīgas vielas, piemēram, hlorīdus,
netīriet virsmas ar dezinfekcijas līdzekļiem,
traipu vai rūsas likvidēšanas līdzekļiem, kā arī
ar iegremdes tīrīšanas līdzekļiem.
PANNAS BALSTI
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku mazgājamajā
mašīnā. Tos jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas balstus
var noņemt.
Lai nepieļautu plīts virsmas
bojājumu, pannas balsti ir
jānovieto ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam var būt
neapstrādātas malas, tāpēc esiet uzmanīgs,
mazgājot pannu balstus ar rokām un žāvējot.
Ja nepieciešams, notīriet piekaltušas ēdienu
atliekas, izmantojot tīrīšanas līdzekli pastas
veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas pārliecinieties, ka
tie ir pareizajā stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi, pārliecinieties, vai
pannas balsta kājiņas .
PLĪTS TĪRĪŠANA
• Noņemt nekavējoties: izkusušu plastmasu,
plastmasas plēvi, cukuru un ēdienu, kura
sastāvā ir cukurs, jo pretējā gadījumā netīrumi
var izraisīt plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus.
• Noņemt, kad plīts ir pietiekami atdzisusi:
kaļķakmens un ūdens traipus, taukvielu
šļakstus un krāsu izmaiņas uz spīdīgās
metāliskās virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu
un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu
drānu.
• Lai notīrītu ar emalju klātās detaļas, vāciņus
un kroņvainagus, nomazgājiet tos ar siltu
ziepjūdeni un pirms uzstādīšanas rūpīgi
nosusiniet.
AIZDEDZES SVEČU TĪRĪŠANA
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot keramisko
aizdedzes sveci un metāla elektrodu. Lai
atvieglotu degļu aizdegšanu, regulāri tīriet
iepriekš minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
PERIODISKA APKOPE
Periodiski sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru, lai pārbaudītu gāzes piegādes cauruli un
spiediena regulētāju, ja tāds ir.
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
KO DARĪT, JA ...
Problēma
Kad cenšaties aktivizēt dzirk‐
steļu ģeneratoru, nerodas
dzirksteles.
12
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐
klam vai nav pieslēgta parei‐
zi.
Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi
pievienota strāvas pievadam.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces dar‐
bības traucējums ir saistīts\i
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Degļa vāciņš un kronis ir no‐
vietoti nepareizi.
Novietojiet degļa vāciņu un
kroni pareizi.
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Liesma izdziest uzreiz pēc ie‐
degšanās.
Termoelements vēl nav pie‐
tiekami uzsilis.
Pēc liesmas aizdegšanās tu‐
riet regulatoru nospiestu 10
sekundes vai mazāk.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐
rīgs.
Degļa kronis ir nosprostots ar
ēdiena paliekām.
Pārbaudiet, vai nav nospros‐
tota galvenā sprausla un deg‐
ļa kronis ir tīri.
JA NEVARAT ATRAST RISINĀJUMU ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces
tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru. Norādiet
datu plāksnītē atrodamos datus. Pārliecinieties,
ka izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru veic
apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces
tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat
A
garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju par
apkalpošanas centru un garantijas noteikumiem
skatiet garantijas brošūrā.
UZLĪMES TIEK PIEGĀDĀTAS KOMPLEKTĀ
AR PIEDERUMU SOMU.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā norādīts
zemāk:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un atsūtiet
šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
TEHNISKIE DATI
PLĪTS VIRSMAS IZMĒRI
Platums
594 mm
13
Dziļums
510 mm
APVADA DIAMETRI
DEGLIS
Ø APVADS 1/100 mm
Jaudīgais
42
Vidēji lielas jaudas
32
Papildu
28
CITI TEHNISKIE DATI
Oriģinālā gā‐
ze:
KOPĒJĀ JAU‐
DA:
Gāzes mai‐
ņa:
G20 (2H) 20 mbar
8 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
567 g/h
Elektrotīkla pa‐
rametri:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Ierīces katego‐
rija:
II2H3B/P
I2H (LV)
Gāzes pieslē‐
gums:
G 1/2"
Ierīces klase:
3
GĀZES DEGĻI G20 20 MBĀRU DABASGĀZEI
DEGLIS
NORMĀLA JAUDA kW
MINIMĀLAS JAUDAS
kW
INŽEKTORA MARKA
Jaudīgais
3,0
0,75
119
Vidēji lielas jaudas
2,0
0,45
96
Papildu
1,0
0,33
70
GĀZES DEGĻI SAŠĶIDRINĀTAI GĀZEI G30/G31 30/30 MBĀRI
DEGLIS
14
NORMĀLAS JAU‐ MINIMĀLAS JAU‐ INŽEKTORA MAR‐ NOMINĀLA GĀZES
DAS kW
DAS kW
KA
PLŪSMA g/h
Jaudīgais
2,8
0,75
86
204
Vidēji lielas
jaudas
2,0
0,45
71
145
Papildu
1,0
0,33
50
73
ENERGOEFEKTIVITĀTE
INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU SASKAŅĀ AR ES 66/2014
Modeļa noteikšana
ZGH62414XA
Plīts veids
Iebūvēta plīts
Gāzes degļu skaits
4
Gāzes degļa energoefektivitāte
(EE gas burner)
Kreisais aizmugurējais - vidējas
jaudas
57,5%
Labais aizmugurējais - vidējas
jaudas
57,5%
Priekšējais kreisais - jaudīgais
deglis
58,0%
Labais priekšējais - papildu
Gāzes plīts energoefektivitāte
(EE gas hob)
nav piemērojams
57.7%
EN 30-2-1: Mājsaimniecības gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa: Racionāla enerģijas izmantošana
- Vispārīgi
ENERĢIJAS TAUPĪŠANA
• Pirms lietošanas pārliecinieties, vai degļi un katlu balsti ir salikti pareizi.
• Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša diametra ēdiena gatavošanas traukus.
• Novietojiet katlu degļa centrā.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.
• Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet mazāku liesmu, lai šķidrums lēni vārītos.
• Ja tas ir iespējams, izmantojiet spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
simbolu
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
15
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
SIGURANŢA COPIILOR ŞI A PERSOANELOR
VULNERABILE
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANŢA
•
16
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi
sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură antiincendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe
suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de
persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita
pericolul.
Când aparatul este conectat direct la sursa de curent, este
obligatorie utilizarea unui comutator cu izolaţie la toţi polii şi
cu contacte distanţate. Trebuie garantată deconectarea
completă în conformitate cu condiţiile specificate de
categoria III pentru supratensiune. Cablul de legare la masă
este exclus de la aceste prevederi.
Când alegeţi traseul cablului de alimentare, asiguraţi-vă că
acesta nu intră în contact direct (de exemplu prin utilizarea
unui înveliş izolator) cu piese care pot atinge temperaturi cu
peste 50°C mai mari decât temperatura camerei.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de producătorul
aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind adecvate sau
opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor opritoare
neadecvate poate produce accidente.
17
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Acest aparat este destinat următoarelor pieţe:
•
LV RO
INSTALAREA
AVERTISMENT! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau deteriorare
a aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul
deoarece acesta este greu. Folosiţi
întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un agent
de etanşare pentru ca umezeala să nu umfle
materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de abur şi
umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o
fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe aparat
nu vor cădea atunci când uşa sau fereastra va
fi deschisă.
Dacă aparatul este aşezat deasupra unor
sertare, verificaţi dacă spaţiul dintre partea de
jos a aparatului şi sertarul de sus este
suficient pentru a permite circulaţia aerului.
Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalaţi sub aparat un panou de separare
ignifug pentru a preveni accesarea bazei
acestuia.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi electrocutare.
•
•
•
18
Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de operaţie,
asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de la
sursa de curent.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat corect.
Cablurile de alimentare electrică şi ştecherele
(dacă există) slăbite sau incorecte pot să
provoace încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru alimentarea
electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia la
electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea tensionării
cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau ştecherul
(dacă există) să atingă aparatul fierbinte sau
vase fierbinţi atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul (dacă există) sau cablul de
alimentare electrică. Contactaţi Centrul nostru
de service autorizat sau un electrician pentru
a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sub
tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să
nu permită scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi
accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate:
întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe
(siguranţe înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu
un dispozitiv de izolare, care să vă permită să
deconectaţi aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3 mm.
RACORDUL LA GAZ
• Toate racordurile la gaz trebuie realizate de
către o persoană calificată.
• Înainte de instalare, verificaţi dacă condiţiile
din reţeaua locală de distribuţie a gazului
•
•
•
(tipul şi presiunea gazului) şi reglajele
aparatului sunt compatibile.
Verificaţi dacă aerul circulă în jurul aparatului.
Informaţiile despre alimentarea cu gaz se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv
care să evacueze produsele rezultate în urma
combustiei. Aparatul se racordează în
conformitate cu reglementările în vigoare
privind instalarea. Acordaţi o deosebită atenţie
aspectelor referitoare la ventilaţia adecvată.
UTILIZAREA
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi foliile
de protecţie (dacă există) înainte de prima
utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de gătit.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale pe
zonele de gătit. Acestea pot deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau
ca loc de depozitare.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte, pot să
sară stropi.
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi explozie
•
•
•
•
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt încălzite,
pot elibera vapori inflamabili. Ţineţi flăcările
sau obiectele încălzite departe de grăsimi şi
uleiuri atunci când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte
fierbinte pot să se aprindă spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de mâncare,
poate lua foc la temperaturi mai mici decât
uleiul care este utilizat pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra
acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu permiteţi evaporarea completă a lichidului
din vase.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa obiecte
sau vase să cadă pe aparat. Suprafaţa poate
fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe acestea nu
se află vase sau vasele sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Folosiţi doar vase stabile cu forma corectă şi
diametrul mai mare decât dimensiunile
arzătoarelor.
Vasele trebuie poziţionate central pe
arzătoare.
Când rotiţi brusc butonul din poziţia de maxim
în cea de minim, asiguraţi-vă că flacăra nu se
stinge.
Utilizaţi doar accesoriile furnizate împreună cu
aparatul.
Nu instalaţi adaptoare de flacără pe arzător.
Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz are ca
efect producerea de căldură şi umezeală.
Asiguraţi o bună ventilare a camerei în care
aparatul este instalat.
Utilizarea îndelungată a aparatului poate
necesita aerisire suplimentară, de exemplu
deschiderea unei ferestre, sau o ventilaţie mai
eficientă, de exemplu prin mărirea puterii
ventilaţiei mecanice, dacă există.
Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei.
Nu permiteţi lichidelor acide, precum oţetul,
sucul de lămâie sau agenţii detartranţi să intre
în contact cu plita. Pot să apară zone mătuite.
Decolorarea emailului sau a oţelului inoxidabil
nu are niciun efect asupra funcţionării
aparatului.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Nu scoateţi
butoanele, butoanele de selectare
sau garniturile din panoul de
comandă. Ar putea intra apă în
aparat şi să provoace daune.
•
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi lăsaţi-l să
se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent
sau obiect metalic.
Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de spălat
vase.
19
SERVICE
• Pentru a repara aparatul contactaţi un Centru
de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
GESTIONAREA DEŞEURILOR DUPĂ
ÎNCHEIEREA CICLULUI DE VIAŢĂ AL
APARATULUI
•
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii
privind aruncarea adecvată a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică chiar de
lângă aparat şi aruncaţi-l.
Turtiţi ţevile externe de gaz.
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
ÎNAINTEA INSTALĂRII
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile de mai
jos aflate pe plăcuţa cu date tehnice. Plăcuţa cu
datele tehnice se află pe partea inferioară a plitei.
Model .......................................
Numărul produsului
(PNC) .........................................
Numărul de serie ...........................
RACORDUL LA GAZ
AVERTISMENT! Următoarele
instrucţiuni referitoare la instalare,
conectare şi întreţinere trebuie
efectuate de personal calificat, în
conformitate cu standardele şi
reglementările locale în vigoare.
Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o ţeavă
flexibilă din oţel inoxidabil conformă cu
reglementările în vigoare. Dacă utilizaţi ţevi
metalice flexibile, procedaţi cu atenţie pentru ca
acestea să nu intre în contact cu părţile mobile şi
să nu fie strivite. De asemenea, procedaţi cu
atenţie când plita este montată împreună cu un
cuptor.
Presiunea de alimentare cu gaz a
aparatului trebuie să respecte
valorile recomandate. Racordul
ajustabil este fixat de capătul
conductei cu ajutorul unei piuliţe
filetate G 1/2". Înfiletaţi
componentele fără forţare, reglaţi
conexiunea în direcţia necesară şi
fixaţi peste tot.
20
A
B C
A. Capăt al axului cu piuliţă
B. Garnitură furnizată cu aparatul
C. Cot furnizat cu aparatul
AVERTISMENT! Instalarea corectă
a cotului este foarte importantă.
Asiguraţi-vă că niplul se află la
capătul filetului. După aceeaşi,
instalaţi-l pe ţeava care se
conectează la plită. Asamblarea
incorectă poate cauza scurgeri de
gaze.
Gaz petrolier lichefiat
Folosiţi suportul furtunului din cauciuc pentru gaz
lichefiat. Montaţi întotdeauna garnitura. După
aceea, continuaţi racordarea la gaz.
Racordul flexibil este gata de montare dacă:
• nu poate ajunge la o temperatură mai mare
decât cea a camerei (30°C);
• nu este mai lung de 1500 mm;
• nu este strangulat în niciun loc;
• nu este supus la tracţiune sau torsiune;
• nu intră în contact cu muchii sau colţuri
ascuţite;
• poate fi examinat cu uşurinţă pentru a-i
verifica starea.
Inspectarea stării racordurilor flexibile constă în
verificarea următoarelor aspecte:
• să nu prezinte crăpături, tăieturi, urme de
arsuri la capete sau pe lungimea sa;
•
materialul să nu fie rigidizat şi să prezinte
elasticitatea sa normală;
• colierele să nu fie ruginite;
• să nu fi depăşit termenul de garanţie.
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi ţeava, ci
înlocuiţi-o.
AVERTISMENT! După ce instalarea
s-a terminat, verificaţi etanşeitatea
corectă a fiecărui racord de ţeavă. În
acest sens, utilizaţi o soluţie de apă
şi săpun, nu flacără deschisă!
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR
1. Scoateţi suporturile tăvii.
2. Scoateţi capacele şi coroanele arzătoarelor.
3. Scoateţi injectoarele cu o cheie tubulară de 7
şi înlocuiţi-le cu cele necesare pentru tipul de
gaz utilizat (consultaţi tabelul din capitolul
"Date Tehnice").
4. Asamblaţi piesele, urmând aceeaşi
procedură în ordine inversă.
5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice (aflată
lângă ţeava de alimentare cu gaz) cu cea
corespunzătoare noului tip de gaz. Această
plăcuţă se găseşte în pachetul livrat
împreună cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă sau diferită
de presiunea necesară, trebuie montat un
regulator de presiune corespunzător pe ţeava de
alimentare cu gaz.
AVERTISMENT! Procedaţi cu
atenţie pentru a nu deteriora
garnitura. Nu folosiţi o unealtă
ascuţită pentru îndepărtare.
4. Cu o şurubelniţă subţire, reglaţi poziţia
şurubului de bypass (A).
A
5. Dacă se trece:
• de la gaz natural (de la reţea) G20 20
mbar la gaz lichefiat (îmbuteliat), strângeţi
până la capăt şurubul de bypass.
• de la gaz lichefiat (îmbuteliat) la gaz
natural (de la reţea) G20 20 mbar,
desfaceţi şurubul bypassului cu circa 1/4
de tură.
6. Montaţi la loc garnitura şi butonul.
REGLAREA NIVELULUI MINIM
Pentru reglarea nivelului minim al arzătoarelor:
1. Aprindeţi arzătorul.
2. Rotiţi butonul pe poziţia de minim.
3. Scoateţi butonul şi garnitura.
AVERTISMENT! Asiguraţi-vă că
puneţi garnitura exact în poziţia
originală.
AVERTISMENT! Atunci când rotiţi
brusc butonul de la poziţia de maxim
la cea de minim asiguraţi-vă că
flacăra nu se stinge.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
• Verificaţi dacă tensiunea nominală şi tipul de
energie electrică specificate pe plăcuţa cu
21
•
•
•
•
•
•
date tehnice coincid cu tensiunea şi puterea
reţelei electrice locale.
Acest aparat este livrat împreună cu un cablu
de alimentare electrică. Cablul trebuie să fie
livrat cu un ştecher adecvat care să poată
suporta sarcina indicată pe plăcuţa cu datele
tehnice. Asiguraţi-vă că aţi introdus ştecherul
într-o priză adecvată.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării, montată
corect.
Asiguraţi-vă că priza poate fi accesată după
instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
Există un pericol de incendiu dacă aparatul
este conectat prin intermediul unui prelungitor,
adaptor sau triplu-ştecher. Verificaţi dacă
legătura la masă este făcută în conformitate
cu standardele şi reglementările.
Nu permiteţi încălzirea cablului de alimentare
la temperaturi mai mari de 90°C.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul
albastru neutru la borna marcată cu
litera „N”. Conectaţi cablul maro (sau
negru) de fază la borna marcată cu
litera „L”. Cablul de fază trebuie
menţinut conectat permanent.
ASAMBLAREA
1.
2.
3.
CABLU ELECTRIC DE LEGĂTURĂ ÎNTRE
UNITĂŢI
Pentru a înlocui cablul conector, folosiţi doar
cablul special sau un echivalent. Tipul cablului
este: H03V2V2-F T90.
Secţiunea cablului trebuie să suporte tensiunea
şi temperatura de lucru. Firul galben / verde de
împământare trebuie să fie cu aproximativ 2 cm
mai lung decât firul de fază maro (sau negru).
min. 100 mm
min. 55 mm
30 mm
470+20 mm
550+20 mm
4.
22
min. 650 mm
5.
ATENŢIE! Instalaţi aparatul doar pe
un blat de lucru cu suprafaţă plată.
POSIBILITĂŢI DE ÎNCORPORARE
Panoul instalat sub plită trebuie să fie uşor de
scos şi să permită accesul facil în cazul în care
este necesară o intervenţie de asistenţă tehnică.
Element de mobilier de bucătărie cu uşă
6.
min 6 mm
7.
A
B
A
8.
A) bridă furnizată
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Panou demontabil
B. Spaţiu pentru conexiuni
Element de mobilier de bucătărie cu
cuptor
Conexiunea electrică a plitei se instalează
separat de cea a cuptorului din motive de
siguranţă şi pentru a permite o scoatere uşoară a
cuptorului din mobilier.
23
DESCRIEREA PRODUSULUI
CONFIGURAŢIA PLITEI DE GĂTIT
2
1
1 Arzător rapid
2 Arzător semi-rapid
3
3 Arzător auxiliar
4 Butoane de comandă
4
BUTON DE COMANDĂ
Simbol
Descriere
Simbol
Descriere
alimentare minimă cu gaz
fără alimentare cu gaz / po‐
ziţie oprit
poziţie aprindere / alimen‐
tare maximă cu gaz
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
PREZENTAREA ARZĂTORULUI
A
B
C
D
A. Capac arzător
24
B. Coroană arzător
C. Bujie de aprindere
D. Termocuplu
ATENŢIE! În lipsa curentului electric,
puteţi aprinde arzătorul fără
dispozitivul electric; în acest caz,
apropiaţi o flacără de arzător, rotiţi
butonul de comandă spre stânga în
sens antiorar până când ajunge la
poziţia de maxim şi apăsaţi-l.
Menţineţi apăsat butonul timp de
maxim 10 secunde pentru a permite
încălzirea termocuplului.
APRINDEREA ARZĂTORULUI
Aprindeţi întotdeauna arzătorul
înainte de a pune vase pe acesta.
AVERTISMENT! Procedaţi cu
atenţie atunci când utilizaţi flacără
deschisă în bucătărie. Producătorul
nu îşi asumă nicio responsabilitate în
cazul utilizării necorespunzătoare a
flăcării.
Dacă arzătorul se stinge accidental,
rotiţi butonul de comandă în poziţia
oprit şi încercaţi să aprindeţi din nou
arzătorul după cel puţin 1 minut.
1. Apăsaţi şi rotiţi butonul de comandă în sens
antiorar până la poziţia de alimentare
Generatorul de scântei poate porni
automat la cuplarea alimentării
electrice, după instalare sau după o
pană de curent. Acest lucru este
normal.
maximă cu gaz ( ).
2. Ţineţi apăsat butonul de comandă timp de
maxim 10 secunde. Astfel se permite
încălzirea termocuplului. În caz contrar,
alimentarea cu gaz se întrerupe.
3. După ce flacăra este constantă, o puteţi
regla.
În cazul în care, după câteva
încercări arzătorul nu se aprinde,
verificaţi poziţia corectă a coroanei şi
capacului arzătorului.
AVERTISMENT! Nu ţineţi apăsat
butonul de comandă mai mult de 15
secunde. Dacă arzătorul nu se
aprinde nici după 15 secunde,
eliberaţi butonul de comandă, rotiţi-l
pe poziţia oprit şi încercaţi să
aprindeţi din nou arzătorul după ce a
trecut cel puţin 1 minut.
Plita este furnizată cu supape
progresive. Acestea fac mai exactă
reglarea nivelului flăcării.
STINGEREA ARZĂTORULUI
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul la poziţia
oprit
.
AVERTISMENT! Micşoraţi
întotdeauna flacăra sau opriţi-o
înainte de a lua vasele de pe arzător.
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
VASUL DE GĂTIT
ATENŢIE! Nu folosiţi vase din fontă,
vase din lut sau argilă, farfurii pentru
grătar sau toaster. Oţelul inoxidabil
îşi poate pierde luciul dacă este
încălzit prea mult.
AVERTISMENT! Nu aşezaţi acelaşi
vas pe două arzătoare.
AVERTISMENT! Pentru a preveni
răsturnarea şi accidentele, nu puneţi
vase instabile sau deteriorate pe
arzător.
ATENŢIE! Asiguraţi-vă că bazele
vaselor nu stau prea aproape de
butonul de comandă. În caz contrar,
flacăra încălzeşte butonul de
comandă.
25
ATENŢIE! Nu puneţi toartele vasului
deasupra marginii frontale a plitei de
gătit.
ATENŢIE! Puneţi vasele în poziţie
centrală pe arzător pentru a avea o
stabilitate maximă şi pentru a reduce
consumul de gaz.
Arzător
Diametrul vaselor
(mm)
Rapid
180 - 260
Semi-rapid
120 - 220
Auxiliar
80 - 180
DIAMETRE PENTRU VASE
Folosiţi vase cu diametre
corespunzătoare cu dimensiunile
arzătoarelor.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
• Curăţaţi plita după fiecare întrebuinţare.
• Utilizaţi întotdeauna vase cu baza curată.
• Zgârieturile sau petele închise la culoare de
pe suprafaţa plitei nu au niciun efect asupra
modului de funcţionare al plitei.
• Folosiţi un agent de curăţare special, adecvat
pentru suprafaţa plitei.
Oţel inoxidabil
• Spălaţi elementele din oţel inoxidabil cu apă,
după care uscaţi-le cu o lavetă moale.
• Pentru a îndepărta resturile alimentare arse,
grăsimea şi petele dificile, lăsaţi-le la înmuiat
timp de câteva minute într-o cantitate mică de
detergent delicat înainte de curăţare.
• Folosiţi produse de curăţenie concepute
special pentru curăţarea oţelului inoxidabil
pentru a proteja suprafeţele din oţel.
• Nu folosiţi produse de curăţare care conţin
substanţe chimice corozive, cum ar fi clor, nu
curăţaţi suprafaţa cu dezinfectanţi, agenţi de
îndepărtare a petelor sau ruginii şi agenţi de
curăţare prin imersiune.
SUPORTURILE PENTRU VASE
Suporturile pentru vase nu rezistă la
spălarea în maşina de spălat vase.
Acestea trebuie spălate manual.
1. Pentru a curăţa cu uşurinţă plita, scoateţi
suporturile pentru vase.
26
Pentru a preveni deteriorarea
suprafeţei plitei, procedaţi cu
atenţie când reaşezaţi suporturile
pentru vase.
2. Stratul de email are în unele locuri muchii
dure. Procedaţi cu atenţie atunci când spălaţi
de mână şi uscaţi suporturile pentru vase.
Dacă este necesar, înlăturaţi petele
persistente cu pastă de curăţat.
3. După ce curăţaţi suporturile pentru vase,
puneţi-le pe acestea în poziţiile corecte.
4. Pentru o funcţionare corectă a arzătorului,
asiguraţi-vă că braţele suporturilor pentru
vase sunt .
CURĂŢAREA PLITEI
• Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie de
plastic, zahăr sau alimente care conţin zahăr,
în caz contrar mizeria poate deteriora plita.
Aveţi grijă să nu vă ardeţi.
• Eliminaţi după ce plita s-a răcit suficient:
depuneri de calcar, pete de apă şi de
grăsime, decolorări metalice strălucitoare.
Curăţaţi plita cu o lavetă umedă şi un
detergent ne-abraziv. După curăţare, ştergeţi
plita cu o lavetă moale.
• Pentru a curăţa piesele emailate, capacele şi
coroanele, spălaţi-le cu apă caldă şi săpun şi
uscaţi-le atent înainte de a le pune la loc.
CURĂŢAREA GENERATORULUI DE SCÂNTEI
Această funcţie este obţinută prin intermediul
unei bujii ceramice cu aprindere cu un electrod
din metal. Pentru a evita aprinderea dificilă,
păstraţi aceste componente foarte curate şi
verificaţi dacă orificiile coroanei arzătorului sunt
astupate.
ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ
Cereţi periodic centrului de service autorizat să
verifice starea de funcţionare a ţevii de
alimentare cu gaz şi a regulatorului de presiune,
dacă este montat.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Problemă
Cauză posibilă
Nu se generează scântei
atunci când încercaţi să acti‐
vaţi generatorul de scântei.
Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este co‐
nectată incorect.
Verificaţi dacă plita este co‐
nectată corect la sursa de cu‐
rent.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigu‐
ranţele se ard în mod repetat,
adresaţi-vă unui electrician
calificat.
Capacul şi coroana arzătoru‐
lui sunt poziţionate incorect.
Aşezaţi corect capacul şi co‐
roana arzătorului.
Flacăra se stinge imediat
după aprindere.
Termocuplul nu se încălzeşte
suficient.
După aprinderea flăcării, ţine‐
ţi apăsat butonul de comandă
a gazului timp de maxim 10
secunde.
Inelul flăcării nu este uniform.
Coroana arzătorului este blo‐
cată cu resturi de alimente.
Verificaţi dacă injectorul prin‐
cipal nu este blocat şi coroa‐
na arzătorului este curată.
DACĂ NU GĂSIŢI O SOLUŢIE...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la problemă,
adresaţi-vă comerciantului sau unui Centru de
service autorizat. Furnizaţi informaţiile de pe
plăcuţa cu date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să plătiţi
intervenţia tehnicianului de la centrul de service
Soluţie
sau a comerciantului, chiar şi în perioada de
garanţie. Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se găsesc în
broşura de garanţie.
27
ETICHETE FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU
PUNGA DE ACCESORII
Lipiţi etichetele adezive conform indicaţiilor de
mai jos:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi trimiteţi
acest exemplar (dacă există).
B. Lipiţi pe certificatul de garanţie şi păstraţi
acest exemplar (dacă există).
C. Lipiţi pe manualul de instrucţiuni.
DATE TEHNICE
DIMENSIUNILE PLITEI
Lăţime
594 mm
Adâncime
510 mm
DIAMETRELE DE BYPASS
ARZĂTOR
28
Ø BYPASS 1/100 mm
Rapid
42
Semi-rapid
32
Auxiliar
28
ALTE DATE TEHNICE
PUTERE TO‐
TALĂ:
Gaz iniţial:
G20 (2H) 20 mbar
8 kW
Gaz de
schimb:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
567 g/h
Alimentare
electrică:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categoria apa‐
ratului:
II2H3B/P
I2H (LV)
Racordul la
gaz:
G 1/2"
Clasa aparatu‐
lui:
3
ARZĂTOARE DE GAZ PENTRU GAZ NATURAL (DE LA REŢEA) G20 20 mbar
ARZĂTOR
PUTERE NORMALĂ ÎN
PUTERE MINIMĂ ÎN kW
kW
MARCAJ INJECTOR
Rapid
3,0
0,75
119
Semi-rapid
2,0
0,45
96
Auxiliar
1,0
0,33
70
ARZĂTOARE DE GAZ PENTRU GPL G30/G31 30/30 mbar
ARZĂTOR
PUTERE NOR‐
MALĂ ÎN kW
PUTERE MINIMĂ MARCAJ INJEC‐ DEBIT NOMINAL PEN‐
ÎN kW
TOR
TRU GAZ g/h
Rapid
2,8
0,75
86
204
Semi-rapid
2,0
0,45
71
145
Auxiliar
1,0
0,33
50
73
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
INFORMAŢII DESPRE PRODUS ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014
Identificarea modelului
ZGH62414XA
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de arzătoare cu gaz
4
Eficienţa energetică pentru fiecare
arzător cu gaz
(EE gas burner)
Stânga spate - Semi-rapid
57.5%
Dreapta spate - Semi-rapid
57.5%
Stânga faţă - Rapid
58.0%
Dreapta faţă - Auxiliar
nu este aplicabil
29
Eficienţa energetică pentru plita cu
gaz
(EE gas hob)
57.7%
EN 30-2-1: Aparate de gătit pentru uz casnic, alimentate cu gaz - Partea 2-1: Utilizarea raţională a
energiei - Generalităţi
ECONOMISIREA ENERGIEI
• Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că arzătoarele şi suporturile de tavă sunt montate corect.
• Folosiţi vase cu diametre corespunzătoare cu dimensiunile arzătoarelor.
• Aşezaţi vasul central pe arzător.
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar cantitatea necesară.
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.
• Atunci când începe să fiarbă lichidul, reduceţi flacăra la minim pentru a fierbe la foc mic.
• Dacă este posibil, folosiţi o oală sub presiune. Consultaţi manualul de utilizare al acesteia.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la
protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi
acest simbol împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare
sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
30
*
31
867345820-B-352019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising