Juno | JH084C0 | User manual | Juno JH084C0 Handleiding

Juno JH084C0 Handleiding
Gebruik‐
saanwijzing
Notice d'utili‐
sation
Oven
JH084C0
Four
2
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
2
Veiligheidsvoorschriften
4
Montage
7
Beschrijving van het product
9
Bedieningspaneel
9
Voordat u het apparaat voor de eerste 10
keer gebruikt
Dagelijks gebruik
11
Klokfuncties
Gebruik van de accessoires
Extra functies
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Energiezuinigheid
13
14
15
15
28
31
33
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit
uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor
toekomstig gebruik.
De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt
van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te
worden gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
3
•
•
•
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke
onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
en de kabel vervangen.
Het bedieningspaneel moet om mogelijke gevaren te
voorkomen worden aangesloten op de aangegeven
verwarmingseenheid met overeenkomende
connectorkleuren.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken,
deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon
deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
4
•
•
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
De middelen voor het uitschakelen moeten opgenomen
worden in de vaste bedrading overeenkomstig de regels
voor de bedrading.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
• De afmetingen van de keukenkast en
de uitsparing moeten kloppen.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur onbelemmerd
opent. Zo niet, dan moet de oven
worden opgetild.
• Delen van het apparaat staan onder
stroom. Sluit het apparaat met meubel
om te voorkomen dat de gevaarlijke
delen worden aangeraakt.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte
kast onder werkblad)
590 (600) mm
Kastbreedte
Kastdiepte
560 mm
550 (550) mm
Hoogte van de voor‐
kant van het appa‐
raat
594 mm
Hoogte van de ach‐
terkant van het appa‐
raat
576 mm
Breedte van de voor‐
kant van het appa‐
raat
595 mm
Breedte van de ach‐
terkant van het appa‐
raat
559 mm
Diepte van het appa‐
raat
569 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
548 mm
Diepte met open
deur
1022 mm
Minimumgrootte ven‐
tilatieopening. Ope‐
ning geplaatst aan
de onderkant van de
achterzijde
560x20 mm
Bevestigingsschroe‐
ven
4x25 mm
Voordat u het apparaat installeert, dient u
het te plaatsen in de geschikte kookplaat
uit de tabel.
5
Type
Maximaal vermogen
JKFN604F5
6500 W
JKFN606F5
7500 W
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat of
de niche onder het apparaat, met name
niet als deze werkt of als de deur heet
is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat wordt geleverd zonder
stekker en netsnoer.
• De aansluiting van de kookplaat zit
bovenop de ovenbehuizing. De
kookplaat heeft aansluitingen voor de
kookzones en de massakabel. De
aansluitingen hebben
stekkeraansluitingen. Steek de
stekkers in het juiste ovenstopcontact
om de kookplaat op de oven aan te
sluiten. Het ontwerp van de stekkers en
de aansluitingen voorkomt een
verkeerde aansluiting.
Als de elektriciteitsspanning anders is,
stelt u de aansluitingen op de
klemmenplaat anders in (zie het
onderstaande bedradingsschema). Sluit
de massakabel op de klemmenplaat aan.
Bevestig de op de klemmenplaat
aangesloten voedingskabel met een
vertakkingsklem.
Op klemmenplaat aansluiten
Het apparaat heeft een 6-polige klemmen‐
plaat. De aansluitingen zijn ingesteld op
400 V driefasig met een neutrale draad.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
2
3
4
6
Op klemmenplaat aansluiten
L 1 – 2 – 3 = fasekabels
N 4 = neutrale kabel
= aardekabel
1
2
3
5
4
230V ~
1
2
3
5
4
230V ~
230V ~
230V ~
2N ~
1
2
3
5
4
356618739
3N ~
Kabeltypes die van toepassing zijn op
de installatie of vervanging voor Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Voor het deel van de kabel raadpleegt u
het totale vermogen op het typeplaatje. U
kunt ook de tabel raadplegen:
Totaal vermogen
(W)
Deel van de kabel
(mm²)
3 fasen: 5 x 2.5
maximaal 10380
2 fasen: 4 x 4.0
1 fase: 3 x 6.0
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brandwonden,
elektrische schokken of een
explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brand en schade
aan het apparaat.
7
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van het
apparaat verwijdert. De deur is zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
• Het type gloeilampje of halogeenlampje
dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is
alleen geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor
andere doeleinden.
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om te
voorkomen dat kinderen of huisdieren
binnen in het apparaat vast komen te
zitten.
8
Inbouw
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
Bevestiging van de oven aan de
kast
9
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1 2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Accessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Combi schaal
Bedieningspaneel
Toetsen voor de kookplaat
Stroomlampje/symbool
Knop voor verwarmingsfuncties
Scherm
Bedieningsknop (voor de temperatuur)
Temperatuurindicator/symbool
Verwarmingselement
Lamp
Ventilator
Uitholling reliëf - Aquareinigingscontainer
12 Verwijderbare inschuifrail
13 Roosterhoogtes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Voor gebak en koekjes. Voor braden
en roosteren of als pan om vet op te
vangen
BEDIENINGSPANEEL
Knoppen voor de kookzones
De kookplaat is te bedienen met de
knoppen voor de kookzones.
U dient de hoofdstukken m.b.t
Veiligheid te lezen in de
gebruiksaanwijzing van de
kookplaat.
Verwarmingsstanden
Knopaanduiding
0
1-9
Functie
Uit-stand
Verwarmingsstan‐
den
Schakelaar dub‐
bele zone
1. Draai de bedieningsknop in de
gewenste verwarmingsstand.
2. Zet de bedieningsknop op de uit stand
om het kookproces te beëindigen.
Gebruik van de dubbele zone
(indien van toepassing)
Draai de knop rechtsom om de
dubbele zone te activeren.
Draai de knop niet verder dan
de stoppositie.
1. Draai de knop rechtsom naar stand 9.
2. Draai de knop langzaam naar het
symbool
tot u een klik hoort. De
twee kookzones zijn aan.
3. Raadpleeg 'Verwarmingsstanden' om
de nodige verwarmingsstanden in te
stellen.
10
Toetsen
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
Display
A
B
C
A. Klokfuncties
B. Timer
C. Klokfunctie
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en verwijderbare
inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
Voorverwarmen
Warm de lege oven voor het eerste
gebruik voor.
Voor functie: Raadpleeg het
hoofdstuk 'Dagelijks gebruik',
het instellen van de functie
Hete lucht PLUS. Hete lucht
PLUS".
1. Stel de functie
in.Stel de maximale
temperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
. Stel de maximale
temperatuur in.
4. Laat de oven 15 minuten werken.
5. Stel de functie
. Stel de maximale
temperatuur in.
6. Laat de oven 15 minuten werken.
7. Zet de oven uit en laat deze afkoelen.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. De oven kan een vreemde geur
en rook afgeven. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie in de ruimte is.
11
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De knop komt
dan naar buiten.
Ovenfunctie
Warmelucht
(vochtig)
Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Draai aan de knop van de
verwarmingsfuncties om een
verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de
temperatuur te kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
3. Om de oven uit te schakelen, draait u
de knop voor de verwarmingsfuncties
naar de uitstand.
Verhittingsfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
De oven staat uit.
Uit-stand
Binnenver‐
lichting
Hete lucht
PLUS / Reini‐
ging met wa‐
ter
Het lampje activeren zon‐
der een bereidingsfunc‐
tie.
Om tijdens de bereiding
vocht toe te voegen. Om
tijdens het bakken de
juiste kleur en knapperig‐
heid te krijgen. Om bij het
opwarmen meer sappig‐
heid te geven.
Zie het hoofdstuk "On‐
derhoud en reiniging"
voor meer informatie
over: Aqua Clean.
Onderwarmte
Hetelucht
Applicatie
Deze functie is ontwor‐
pen om tijdens de berei‐
ding energie te besparen.
Zie het hoofdstuk 'Hints
and tips’, Warmelucht
(vochtig) voor bereidings‐
instructies. De ovendeur
dient tijdens de bereiding
gesloten te zijn zodat de
functie niet wordt onder‐
broken en om ervoor te
zorgen dat de oven werkt
op de hoogst mogelijke
energie-efficiëntie. Bij het
gebruik van deze functie
kan de temperatuur in de
ruimte verschillen van de
ingestelde temperatuur.
Het verwarmingsvermo‐
gen kan worden vermin‐
derd. Zie voor algemene
aanbevelingen voor ener‐
giebesparing het hoofd‐
stuk ‘Energie-efficiëntie’,
Energiebesparing. Deze
functie wordt gebruikt om
de energie-efficiëntie‐
klasse vast te stellen
overeenkomstig EN
60350-1.
Voor het bakken van
taarten met een knappe‐
rige bodem en het inma‐
ken van voedsel.
Bakken op maximaal drie
rekstanden tegelijkertijd
en voedsel drogen.
Stel de temperatuur 20 40 °C lager in dan voor
Boven + onderwarmte.
12
Ovenfunctie
Applicatie
Circulaviegrill
Voor het braden van gro‐
tere stukken vlees of ge‐
vogelte met botten op
één niveau. Voor gratine‐
ren en bruinen.
Grill Intens
Pizza-functie
Voor het roosteren van
plat voedsel in grote hoe‐
veelheden en voor het
maken van toast.
Voor het bakken van piz‐
za. Voor intensieve brui‐
ning en een knapperige
bodem.
Voor het bakken en bra‐
den op één ovenniveau.
Boven + on‐
derwarmte
De functie instellen:Hete lucht
PLUS
Deze functie verhoogt de vochtigheid
tijdens het koken.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brandwonden en schade
aan het apparaat.
Vrijgekomen vocht kan brandwonden
veroorzaken. Nadat de functie gestopt is,
dient u de deur voorzichtig te openen.
1. Vul de uitsparing in de ovenruimte met
kraanwater.
De maximumcapaciteit van de
uitsparing in de ovenruimte is 250 ml.
Vul uitsluitend de uitsparing van de
ovenruimte met water als de oven
koud is.
LET OP! Vul de uitsparing
in de ovenruimte niet bij
tijdens de bereiding of als
de oven heet is.
2. Stel de functie in:
.
3. Draai aan de regelknop om de
temperatuur in te stellen.
4. Verwarm de oven 10 minuten voor om
vochtigheid te creëren.
5. Plaats het voedsel in de oven.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De ovendeur niet openen tijdens het
koken.
6. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uit-stand
om de oven uit te schakelen.
7. Verwijder het water uit de uitsparing
van de ovenruimte.
WAARSCHUWING!
Controleer of de oven is
afgekoeld voordat u het
resterende water uit de
ovenuitsparing verwijdert.
13
KLOKFUNCTIES
Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
DAGTIJD
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of con‐
troleren.
BEREIDINGS‐
DUUR
Instellen hoe lang het apparaat in werking is.
EINDE
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
TIJDVERTRA‐
GING
Om de functies BEREIDINGSDUUR en EINDE te combine‐
ren.
KOOKWEKKER
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen
invloed op de werking van het apparaat. U kunt de KOOK‐
WEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het appa‐
raat uit staat.
Tijd instellen. Tijd veranderen
U moet de tijd instellen voordat u de oven
bedient.
knippert als u het
De aanduiding
apparaat aansluit op het stopcontact, als
er een stroomstoring is geweest of als de
timer niet is ingesteld.
Druk op
of
om de correcte tijd in te
stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het
knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd van de dag weer.
Druk om de dagtijd te wijzigen
totdat
begint te
herhaaldelijk op
knipperen.
De BEREIDINGSDUUR instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de tijd voor de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is
verstreken, knippert
en hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
Het EINDE instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
3. Druk op
of
om de tijd in te
stellen.
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is
verstreken, knippert
en hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
14
De functie TIJDVERTRAGING
instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
begint te
knipperen.
of
om de
3. Druk op
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
4. Druk op .
5. Druk op
of
om de tijd voor
EINDE in te stellen.
6. Druk op
om te bevestigen.
Het apparaat gaat later automatisch aan,
werkt voor de ingestelde
BEREIDINGSDUUR en stop aan op de
ingestelde EINDTIJD. Op de ingestelde
tijd, weerklinkt er een geluidssignaal.
7. Het apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld. Druk op een
willekeurige toets om het signaal uit te
zetten.
8. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur naar de
uit-stand.
De KOOKWEKKER instellen
drukken totdat
1. Blijf op
begint te
knipperen.
2. Druk op
or
om de gewenste tijd
in te stellen.
De KOOKWEKKER start automatisch na
vijf seconden.
3. Wanneer de ingestelde tijd voorbij is,
klinkt er een geluidssignaal. Druk op
een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
4. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de temperatuurknop naar de uit-stand.
De klokfuncties annuleren
1. Blijf op de
drukken tot het symbool
voor de benodigde ovenfunctie begint
te knipperen.
2. Houd
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden
uit.
GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Diepe pan:
Schuif de diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
15
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid. Deze
inkepingen zorgen er ook voor
dat ze niet omkantelen. De
hoge rand rond het rooster
voorkomt dat het kookgerei van
het rooster afglijdt.
Bakrooster endiepe plaatsamen:
Plaats diepe plaat tussen de geleiders van
de inschuifrails en het bakrooster op de
geleiders erboven.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de oven
blijft de ventilatie doorgaan totdat de oven
is afgekoeld.
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van de oven of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden
in de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten en
de kwaliteit en de hoeveelheid
van de gebruikte ingrediënten.
16
Kookadviezen
De oven heeft vijf rekniveaus.
Tel de rekniveaus vanaf de bodem van de
oven.
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. In de onderstaande tabel vindt u de
standaardinstellingen voor temperatuur,
kooktijd en roosterniveau.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
De oven heeft een speciaal systeem dat
de lucht circuleert en voor doorlopende
recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
knapperig van buiten. Dit reduceert zowel
de bereidingstijd als het energieverbruik.
Voor de bereiding van gebak
De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd
gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg
te laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
Gebruik een diepe bak voor erg vet
voedsel om te oven te behoeden voor
blijvende vetvlekken.
Laat het vlees ongeveer 15 minuten
rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water
in de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het
volume.
Houd in eerste instantie het
bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het
gebruik van dit apparaat de beste
instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en
hoeveelheden.
Hete lucht PLUS
Gebruik de tweede rekstand.
Gebruik een bakplaat.
CAKE/GEBAK/BROOD
(ml)
(°C)
(min)
Koekjes / Scones / Croissants
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Broodjes
100
200
20 - 25
Brood
100
180
35 - 40
Pruimentaart / Appeltaart / Kaneelbroodjes,
gebakken in een taartvorm
100 - 150
160 - 180
30 - 60
17
Gebruik 150 ml water, tenzij anders
aangegeven.
VOEDSELHERSTEL
BEVROREN KANT-EN-KLAAR‐
MAALTIJDEN
(min)
Vlees
15 - 25
(°C)
(min)
Pastaschotel
15 - 25
Pizza
200 - 210
10 - 20
Pizza
15 - 25
Croissants
170 - 180
15 - 25
Rijst
15 - 25
Lasagne,
gebruik
200 ml
180 - 200
35 - 50
Groenten
15 - 25
Gebruik 200 ml water.
Gebruik een glazen ovenschaal.
Gebruik 100 ml water.
Stel de temperatuur in op 110 °C.
BRADEN
VOEDSELHERSTEL
(°C)
(min)
(min)
Rosbief
200
50 - 60
Broodjes
10 - 20
Kip
210
60 - 80
Brood
15 - 25
180
65 - 80
Focaccia
15 - 25
Geroosterd
varkensvlees
Bakken en roosteren
CAKES
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Recepten
met klopper
170
2
160
3 (2 en 4)
45 - 60
Cakevorm
Zandkoekjes‐
deeg
170
2
160
3 (2 en 4)
20 - 30
Cakevorm
18
CAKES
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Kwarktaart
met karne‐
melk
170
1
165
2
60 - 80
Cake‐
vorm, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Bakplaat
Jamtaart
170
2
165
2
30 - 40
Cake‐
vorm, Ø
26 cm
Kerstkrans,
verwarm de
oven voor
160
2
150
2
90 120
Cake‐
vorm, Ø
20 cm
Pruimentaart,
verwarm de
oven voor
175
1
160
2
50 - 60
Brood‐
vorm
Muffins
170
3
140 150
3
20 - 30
Bakplaat
Muffins, twee
niveaus
-
-
140 150
2 en 4
25 - 35
Bakplaat
Muffins, drie
niveaus
-
-
140 150
1, 3 en 5
30 - 45
Bakplaat
Koekjes
140
3
140 150
3
30 - 35
Bakplaat
Koekjes,
twee niveaus
-
-
140 150
2 en 4
35 - 40
Bakplaat
Koekjes, drie
niveaus
-
-
140 150
1, 3 en 5
35 - 45
Bakplaat
Schuimge‐
bakjes
120
3
120
3
80 100
Bakplaat
Schuimge‐
bakjes, twee
niveaus, ver‐
warm de
oven voor
-
-
120
2 en 4
80 100
Bakplaat
19
CAKES
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Broodjes,
verwarm de
oven voor
190
3
190
3
12 - 20
Bakplaat
Eclairs
190
3
170
3
25 - 35
Bakplaat
Eclairs, twee
niveaus
-
-
170
2 en 4
35 - 45
Bakplaat
Taartjes
180
2
170
2
45 - 70
Cake‐
vorm, Ø
20 cm
Rijke vruch‐
tencake
160
1
150
2
110 120
Cake‐
vorm, Ø
24 cm
Verwarm de lege oven voor.
BROOD EN PIZZA
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Witbrood, 1 - 2
stuks, 0,5 kg elk
190
1
190
1
60 - 70
-
Roggebrood,
voorverwarming
is niet nodig
190
1
180
1
30 - 45
Brood‐
vorm
Broodjes, 6 - 8
broodjes
190
2
180
2 (2 en
4)
25 - 40
Bakplaat
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Geëmail‐
leerde
plaat
20
BROOD EN PIZZA
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
Scones
(°C)
200
3
190
3
10 - 20
Bakplaat
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de taartvorm.
FLANS
Boven + onderwarmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Pastataart, voorverwar‐
ming is niet nodig
200
2
180
2
40 - 50
Hartige groentetaart,
voorverwarming is niet
nodig
200
2
175
2
45 - 60
Quiches
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Gebruik de tweede rekstand.
Maak gebruik van het bakrooster.
VLEES
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
Rundvlees
(°C)
(°C)
200
190
50 - 70
21
VLEES
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Varkensvlees
180
180
90 - 120
Kalfsvlees
190
175
90 - 120
Engelse rosbief, rood
210
200
50 - 60
Engelse rosbief, medium
210
200
60 - 70
Engelse biefstuk, bien cuit
210
200
70 - 75
VLEES
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Varkensbraadstuk, met
zwoerd
180
2
170
2
120 - 150
Varkensschenkel, 2 stuks
180
2
160
2
100 - 120
Lamsbout
190
2
175
2
110 - 130
Hele kip
220
2
200
2
70 - 85
Hele kalkoen
180
2
160
2
210 - 240
Hele eend
175
2
220
2
120 - 150
Hele gans
175
2
160
1
150 - 200
Konijn, in stukken gesneden
190
2
175
2
60 - 80
Haas, in stukken gesneden
190
2
175
2
150 - 200
Hele fazant
190
2
175
2
90 - 120
Gebruik de tweede rekstand.
22
VIS
Boven + onder‐
warmte
Hetelucht
(min)
(°C)
(°C)
Forel / Zeebrasem, 3 - 4 vissen
190
175
40 - 55
Tonijn / Zalm, 4 - 6 filets
190
175
35 - 60
Grillen
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de vierde rekstand.
Grill met de maximale temperatuurinstelling.
GRILLEN
(kg)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Ossenhaas, 4 stuks
0,8
12 - 15
12 - 14
Biefstuk, 4 stuks
0,6
10 - 12
6-8
Worstjes, 8
-
12 - 15
10 - 12
Varkenskoteletten, 4 stuks
0,6
12 - 16
12 - 14
Halve kip, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabs, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kippenborst, 4 stuks
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgers, 6
0,6
20 - 30
-
Visfilet, 4 stuks
0,4
12 - 14
10 - 12
Geroosterde sandwiches, 4 - 6
-
5-7
-
Geroosterd brood, 4 - 6
-
2-4
2-3
Circulaviegrill
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de eerste of tweede rekstand.
Om de baktijd te berekenen
vermenigvuldigt u de tijd die in de
onderstaande tabel wordt gegeven met de
centimeters van de dikte van de filet.
23
RUNDVLEES
LAMSVLEES
(°C)
(min)
Rosbief of ossen‐
haas, rood
190 200
5-6
Rosbief of ossen‐
haas, medium
180 190
6-8
Rosbief of ossen‐
haas, gaar
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Lamsbout / Ge‐
roosterd lams‐
vlees, 1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Lamsrugfilet, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
(°C)
(min)
Gevogelte, por‐
ties, 0,2 - 0,25 kg
elk
200 220
30 - 50
Halve kip, 0,4 0,5 kg elk
190 210
35 - 50
Kip, haantje, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Eend, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Gans, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Kalkoen, 2,5 3,5 kg
160 180
120 150
Kalkoen, 4 - 6 kg
140 160
150 240
GEVOGELTE
VARKENSVLEES
(°C)
(min)
Schouder / Nek /
Hamlap, 1 - 1,5
kg
160 180
90 - 120
Karbonade / Spa‐
re ribs, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Gehaktbrood,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Varkensschenkel,
voorgekookt, 0,75
- 1 kg
150 170
90 - 120
KALFSVLEES
(°C)
(min)
Geroosterd kalfs‐
vlees, 1 kg
160 180
90 - 120
Kalfsschenkel,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
VIS (GESTOOMD)
Hele vis, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
24
Drogen - Hetelucht
Gebruik hiervoor een met boterhampapier
of bakpapier belegde plaat.
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur en
laat het één nacht afkoelen om het drogen
te voltooien.
Gebruik voor 1 bakplaat de derde
rekstand.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en de
vierde rekstand.
GROENTEN
Kruiden
(°C)
(u)
40 - 50
2-3
Stel de temperatuur in op 60 - 70 °C.
FRUIT
GROENTEN
(u)
(°C)
(u)
Bonen
60 - 70
6-8
Paprika’s
60 - 70
5-6
Soepgroenten
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Pruimen
8 - 10
Abrikozen
8 - 10
Schijfjes appel
6-8
Peren
6-9
Warmelucht (vochtig) aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en niet-reflecterende
bakjes en schalen. Ze nemen de warmte
beter op dan licht en reflecterend servies.
Pizza pan
Ovenschotel
Donker, niet-reflecte‐
rend
Diameter van 28 cm
Donker, niet-reflecterend
Diameter van 26 cm
Warmelucht (vochtig)
Volg voor de beste resultaten de volgende
aanwijzingen op die hieronder in de tabel
staan.
Ovenschaal‐
tjes
Keramiek
8 cm diame‐
ter, 5 cm
hoog
Blik voor flanbo‐
dem
Donker, niet-reflecte‐
rend
Diameter van 28 cm
25
(°C)
(min)
Zoete broodjes,
12 stuks
bakplaat of lekschaal
175
3
40 - 50
Broodjes, 9
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Pizza, bevroren,
0,35 kg
rooster
180
2
45 - 55
Koninginnen‐
brood (opgerol‐
de cake met
jam)
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Brownie
bakplaat of lekschaal
170
2
45 - 50
Soufflé, 6 stuks
keramieken vormpjes
op rooster
190
3
45 - 55
Luchtige vlaai‐
bodem
flanvorm op rooster
180
2
35 - 45
Victoriataart met
jamvulling
ovenschaal op rooster
170
2
35 - 50
Gepocheerde
vis, 0,3 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Hele vis, 0,2 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
25 - 35
Visfilet, 0,3 kg
pizzavorm op rooster
170
3
30 - 40
Gepocheerd
vlees, 0,25 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Sjasliek, 0,5 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
40 - 50
Koekjes, 16
stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
30 - 45
Bitterkoekjes,
20 stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
45 - 55
Muffins, 12
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Hartig gebak,
16 stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
35 - 45
Zandkoekjes,
20 stuks
bakplaat of lekschaal
150
2
40 - 50
26
(°C)
(min)
Taartjes, 8
stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Groenten, gepo‐
cheerd, 0,4 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 45
Vegetarisch om‐
elet
pizzavorm op rooster
180
3
35 - 45
Mediterrane
groenten, 0,7 kg
bakplaat of lekschaal
180
4
35 - 45
Aanwijzingen voor testinstituten
Testen volgens IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Kleine
cakes,
20
stuks
per bak‐
plaat
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
170
20 - 30
-
Kleine
cakes,
20
stuks
per bak‐
plaat
Hetelucht
Bak‐
plaat
3
150 160
20 - 35
-
Kleine
cakes,
20
stuks
per bak‐
plaat
Hetelucht
Bak‐
plaat
2 en
4
150 160
20 - 35
-
Appel‐
taart, 2
blikken
Ø20 cm
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
2
180
70 - 90
-
27
(°C)
(min)
Appel‐
taart, 2
blikken
Ø20 cm
Hetelucht
Bak‐
rooster
2
160
70 - 90
-
Biscuit‐
gebak,
taart‐
vorm
Ø26 cm
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
rooster
2
170
40 - 50
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
Biscuit‐
gebak,
taart‐
vorm
Ø26 cm
Hetelucht
Bak‐
rooster
2
160
40 - 50
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
Biscuit‐
gebak,
taart‐
vorm
Ø26 cm
Hetelucht
Bak‐
rooster
2 en
4
160
40 - 60
Verwarm de
oven 10 minuten
voor.
Zand‐
taart‐
deeg
Hetelucht
Bak‐
plaat
3
140 150
20 - 40
-
Zand‐
taart‐
deeg
Hetelucht
Bak‐
plaat
2 en
4
140 150
25 - 45
-
Zand‐
taart‐
deeg
Boven +
onder‐
warmte
Bak‐
plaat
3
140 150
25 - 45
-
Geroo‐
sterd
brood, 4
-6
stuks
Grillen
Bak‐
rooster
4
max.
2 - 3 minuten
eerste kant; 2
- 3 minuten
tweede kant
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
28
Runder‐
burger,
6 stuks,
0,6 kg
Grillen
Rooster
en lek‐
bak
4
(°C)
(min)
max.
20 - 30
Plaats het roos‐
ter op het vierde
niveau en de lek‐
bak op het derde
niveau in de
oven. Draai het
voedsel halver‐
wege de berei‐
dingstijd om.
Verwarm de
oven 3 minuten
voor.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water en
een mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.
Reinigings‐
middelen
Verwijder hardnekkige vlekken met een speciale ovenreiniger.
Reinig de uitsparing in de oven na elk gebruik. Vetophoping of andere voe‐
dingsresten kunnen brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de grillpan.
Dagelijks
gebruik
Vocht kan in de oven of op de glazen deurpanelen condenseren. Om de con‐
dens te verminderen, dient u de oven 10 minuten te laten voorverwarmen.
Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte
doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel. De accessoires niet in de
afwasmachine reinigen.
Accessoires
Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve middelen, scherpe
voorwerpen of in een vaatwasser.
29
Ovens van roestvrij staal of
aluminium
Maak de ovendeur alleen met een
vochtige doek of natte spons schoon.
Droog maken met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol, zure of
schurende producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven beschadigen.
Maak het bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
Verwijderbare inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP! Wees voorzichtig bij
het verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
Reinigen van de uitsparing in de
binnenkant van de oven
De reinigingsprocedure verwijdert
kalkresten van de bodemuitsparing na het
bereidingsproces met stoom.
Voor de functie: Hete lucht
PLUSwe raden aan de
reinigingsprocedure na
minstens iedere 5 -10 kookcycli
uit te voeren.
1. Doe 250 ml witte azijn in de uitsparing
onderin de oven.
Gebruik maximaal 6% azijn zonder
toevoegingen.
2. Laat de azijn de kalkresten gedurende
30 minuten op kamertemperatuur
oplossen.
3. Reinig de uitsparing met warm water
en een zachte doek.
De afdichting van de deur
schoonmaken
Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan
de binnenkant van de oven. Gebruik de
oven niet als de afdichting van de deur is
beschadigd. Neem contact op met de
klantenservice.
Voor meer informatie over het
schoonmaken van de deurafdichting,
raadpleegt u de algemene informatie over
reiniging.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
Installeer de verwijderde accessoires in de
omgekeerde volgorde.
Aqua Clean.
Deze reinigingsprocedure maakt gebruik
van vocht als hulpmiddel om
achtergebleven vet en voedselresten uit
de oven te verwijderen.
1. Doe 200 ml water in de uitsparing
onderin de oven.
2. Stel de functie in:
.
3. Stel de temperatuur in op 90 °C.
4. Laat de oven 30 minuten werken.
5. Oven uitschakelen.
6. Wanneer de oven koud is, droogt u de
ovenruimte met een zachte doek.
WAARSCHUWING! Zorg
ervoor dat de oven koud is
voordat u de oven
aanraakt. Gevaar voor
brandwonden.
30
De deur verwijderen en
installeren
De ovendeur beschikt over twee glazen
panelen. U kunt de ovendeur en de
interne glasplaat verwijderen om ze
schoon te maken. Lees de volledige
instructie 'Verwijderen van installatiedeur'
voordat u de glasplaten verwijdert.
De ovendeur kan dichtslaan als
u het interne glaspaneel
probeert te verwijderen als de
deur nog gemonteerd is.
LET OP! Gebruik de oven nooit
zonder de interne glasplaat.
4. Til de hendel van het linkerscharnier
volledig op en draai eraan.
1. Open de deur helemaal en zoek het
scharnier aan de rechterkant van de
deur.
2. Gebruik een schroevendraaier om de
hendel van het rechterscharnier
volledig omhoog te tillen en te draaien.
5. Sluit de ovendeur halverwege tot de
eerste openingsstand. Til hem daarna
op en trek hem naar voren en
verwijder hem van zijn plek.
3. Zoek het scharnier aan de linkerkant
van de deur.
31
6. Leg de deur op een zachte doek op
een stabiele ondergrond.
7. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
2
ervoor dat het oppervlak van de glasplaat
op de bedrukte zijde na de installatie niet
ruw aanvoelt.
Als de deur correct wordt geïnstalleerd,
klikt de rand van de deur.
Zorg ervoor dat u de interne glasplaat
correct in de uitsparingen plaatst.
A
B
1
8. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
9. Houd het glazen deurpaneel bij de
bovenkant vast en trek het voorzichtig
naar buiten. Zorg dat het glas volledig
uit de geleiders schuift.
10. Reinig de glasplaten met een sopje.
Droog de glasplaten voorzichtig af.
Reinig de glasplaten niet in de
vaatwasser.
Als de reiniging is voltooid, plaatst u de
glasplaat en de ovendeur terug.
De bedrukte zone moet naar de
binnenkant van de deur gericht zijn. Zorg
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Het lampje vervangen
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
LET OP! Houd de
halogeenlamp altijd met een
doek vast om te voorkomen dat
er vetrestjes op de ovenlamp
verbranden.
Het achterste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
32
Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookzones functioneren
niet.
Raadpleeg de bedieningsinstructies voor de ingebouwde
kookplaat.
U kunt de oven niet inscha‐
kelen of bedienen. Het dis‐
play toont "400" en er klinkt
een geluidssignaal.
De oven is niet juist op een
elektrische toevoer aange‐
sloten.
Controleer of de oven goed
is aangesloten op het stop‐
contact (zie het aansluitdia‐
gram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellin‐
gen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Ga na of de zekering de oor‐
zaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installa‐
teur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het berei‐
den niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Er worden geen goede koo‐
kresultaten verkregen met
de functie: Hete lucht PLUS.
U heeft de uitholling van de
ovenruimte niet met water
gevuld.
Raadpleeg "Functie active‐
ren: Hete lucht PLUS".
U wilt de Multi-heteluchtPLUS-functie inschakelen,
maar het indicatielampje van
de Plus Steam-knop staat
aan.
U hebt de verwarmingsfunc‐
tie die Plus Steam onder‐
steunt niet geselecteerd.
Raadpleeg "Functie active‐
ren: Hete lucht PLUS“.
U wilt de Multi-heteluchtPLUS-functie inschakelen,
maar het indicatielampje van
de Plus Steam-knop staat
aan.
De Plus Steam werkt niet.
Schakel het apparaat uit via
de huiszekering of de veilig‐
heidsschakelaar in de zeke‐
ringkast en schakel het ap‐
paraat dan weer in.
Raadpleeg "Functie active‐
ren: Hete lucht PLUS".
Het water in de uitholling
van de ovenruimte kookt
niet.
De temperatuur is te laag.
Stel de temperatuur min‐
stens in op 110 °C.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
33
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het water komt uit de uithol‐
ling in de ovenruimte.
Er zit te veel water in de uit‐
holling van de ovenruimte.
Zet de oven uit en zorg dat
het apparaat koud is. Veeg
het water weg met een
spons of een doek. Voeg de
juiste hoeveelheid water toe
aan de uitholling van de
ovenruimte. Raadpleeg de
specifieke procedure.
Op het display wordt "12.00"
weergegeven.
Er is een stroomstoring ge‐
weest.
Stel de klok opnieuw in.
Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatieblad
Productinformatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Juno
Modelidentificatie
JH084C0 949723402
Energie-efficiëntie Index
95.3
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand bo‐
ven + onderwarmte
0.93 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hete‐
lucht
0.81 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
34
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
72 l
Soort oven
Onderbouwoven
Massa
28.9 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Range-ovens,
ovens, stoomovens en grills - Methoden
voor prestatiemeting.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Energiebesparing
Restwarmte
Wanneer de kookduur langer is dan 30
minuten, verlaag dan de oventemperatuur
tot minimaal 3-10 minuten voor het einde
van het koken. De restwarmte in de oven
zorgt ervoor dat het gerecht wordt
voltooid.
Deze oven bevat functies die u
helpen energie te besparen
tijdens het dagelijks koken.
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de bereiding
met stoom. Houd het deurrubber schoon
en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats
vastzit.
Gebruik metalen kookgerei om meer
energie te besparen.
Verwarm de oven indien mogelijk niet voor
het koken voor.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte te
gebruiken en een maaltijd warm te
houden.
Warmelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
35
TABLE DES MATIÈRES
Information sur la sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
35
37
40
42
42
43
44
Fonctions de l'horloge
Utilisation des accessoires
Fonctions supplémentaires
Conseils
Entretien et nettoyage
Dépannage
Rendement énergétique
46
47
48
48
62
66
68
Sous réserve de modifications.
INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil .
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
36
•
•
refroidit. Les parties accessibles peuvent devenir chaudes
en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être installé et le câble remplacé
uniquement par un professionnel qualifié .
Le bandeau de commande doit être raccordé à une
résistance adaptée en respectant les couleurs des
connecteurs pour éviter tout risque.
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à
ne pas toucher les éléments chauffants.
Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou
enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
Avant d'effectuer une opération de maintenance,
débranchez l'appareil de la prise secteur.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint
et débranché avant de remplacer l'éclairage afin d'éviter
tout risque de choc électrique.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer
sa surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié
à l'électricité.
Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur l'avant
de ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter des parois
extérieures. Réinstallez les supports de grille en répétant
cette procédure dans l'ordre inverse.
37
•
Les moyens de déconnexion doivent être incorporés dans
le câblage fixé conformément aux réglementations
relatives aux câblages.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Ne tirez jamais l'appareil par la
poignée.
• Installez l'appareil dans un lieu sûr et
adapté répondant aux exigences
d'installation.
• Les dimensions du meuble de cuisine
et de la niche d'encastrement doivent
être appropriées.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Avant de monter l’appareil, vérifiez si la
porte du four s’ouvre sans retenue.
Dans le cas contraire, le four doit être
relevé.
• Certaines pièces de l'appareil sont
électrifiées. Placez l'appareil se façon à
éviter que l'on puisse toucher les
pièces dangereuses.
• Cet appareil est équipé d'un système
de refroidissement électrique. Il doit
être utilisé lorsque l'appareil est
raccordé à une prise secteur.
Hauteur minimale du
meuble (Hauteur mi‐
nimale du meuble
sous le plan de tra‐
vail)
590 (600) mm
Largeur du meuble
560 mm
Profondeur du meu‐
ble
550 (550) mm
Hauteur de l’avant
de l’appareil
594 mm
Hauteur de l’arrière
de l’appareil
576 mm
Largeur de l’avant de
l’appareil
595 mm
Largeur de l’arrière
de l’appareil
559 mm
Profondeur de l'ap‐
pareil
569 mm
Profondeur d’encas‐
trement de l’appareil
548 mm
Profondeur avec por‐
te ouverte
1022 mm
Dimensions minima‐
les de l’ouverture de
ventilation. Ouvertu‐
re placée sur la par‐
tie inférieure de la fa‐
ce arrière
560x20 mm
Vis de montage
4x25 mm
Avant d'installer l'appareil, adaptez-y la
table de cuisson correspondante indiquée
dans le tableau.
Type
Puissance maximale
JKFN604F5
6500 W
38
Type
Puissance maximale
JKFN606F5
7500 W
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d’alimentation. Le
remplacement du câble d’alimentation
de l’appareil doit être effectué par notre
service après-vente agréé.
• Ne laissez pas les câbles
d'alimentation entrer en contact ou
s'approcher de la porte de l'appareil ou
de la niche d'encastrement sous
l'appareil, particulièrement lorsqu'il est
en marche ou que la porte est chaude.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu’elle ne puisse
pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à la
prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la prise
principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
• N’utiliser que des dispositifs d’isolation
corrects : coupe-circuits de protection
de ligne, fusibles. (les fusibles à visser
doivent être retirés du support), un
disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• Cet appareil est livré sans fiche ni
câble d'alimentation.
• La fiche de raccordement de la table de
cuisson se trouve au sommet de
l'armoire du four. La table de cuisson
possède des câbles de raccordement
pour les zones de cuisson et le câble
de masse. Les câbles disposent de
connecteurs de branchement.
Branchez les connecteurs dans la prise
appropriée du four pour raccorder la
table de cuisson au four. La conception
des prises et des fiches vous évitent de
vous tromper dans les branchements.
Si la tension secteur est différente,
réarrangez les cavaliers sur le bornier
(reportez-vous au diagramme de
branchement ci-dessous). Reliez le câble
de masse au bornier. Après avoir
connecté le câble d'alimentation au
bornier, attachez-le avec une pince de
raccordement.
Raccordement au bornier
L'appareil dispose d'un bornier à six pôles.
Les cavaliers (ponts) sont installés pour
fonctionner sur un courant triphasé de
400 V avec un fil neutre.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
2
3
4
39
Raccordement au bornier
L 1 – 2 – 3 = câbles de phase
N 4 = câble neutre
= câble de masse
1
2
3
5
4
230V ~
1
2
3
5
4
230V ~
230V ~
230V ~
2N ~
1
2
3
5
4
356618739
3N ~
Types de câbles compatibles pour l'ins‐
tallation ou le remplacement pour l’Eu‐
rope :
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pour la section du câble, consultez la
puissance totale sur la plaque
signalétique. Vous pouvez également
consulter le tableau :
Puissance totale
(W)
Section du câble
(mm²)
triphasé : 5 x 2.5
maximum 10380
biphasé : 4 x 4.0
monophasé : 3 x
6.0
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'explosion.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez l'appareil après chaque
utilisation.
• Soyez prudent lors de l'ouverture de la
porte de l'appareil lorsque celui-ci est
en fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la
porte ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Ouvrez prudemment la porte de
l'appareil. Si vous utilisez des
ingrédients contenant de l'alcool, un
mélange d'alcool et d'air facilement
inflammable peut éventuellement se
former.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne placez jamais de feuilles
d'aluminium directement sur le fond
de la cavité de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne
laissez jamais d'aliments ou de
plats humides à l'intérieur de
l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez
ou remettez en place les
accessoires.
• La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
• Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits
causent des taches qui peuvent être
permanentes.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas
40
pour des usages autres que celui pour
lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
• La porte du four doit toujours être
fermée pendant la cuisson.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, d'incendie ou de
dommages matériels sur
l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les
panneaux de verre risquent de se
briser.
• Remplacez immédiatement les vitres
de la porte si elles sont endommagées.
Contactez le service après-vente
agréé.
• Soyez prudent lorsque vous démontez
la porte de l'appareil. La porte est
lourde !
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
• Si vous utilisez un spray pour four,
suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont
destinées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
• Avant de changer l'ampoule,
débranchez l'appareil de la prise
secteur.
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications .
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
41
Encastrement
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
Fixation du four au meuble
42
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Présentation générale
1 2
3 4 5 6 7
1
2
3
4
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Accessoires
• Grille métallique
Permet de poser des plats à rôti, à
gratin et des moules à gâteau/
pâtisserie.
• Plat multi-usages
Bandeau de commande
Manettes de la table de cuisson
Voyant/symbole de mise sous tension
Manette de sélection des modes de
cuisson
Affichage
Thermostat
Indicateur / symbole de température
Résistance
Éclairage
Ventilateur
Bac de la cavité - Bac de nettoyage
Aqua Clean
Support de grille amovible
Position des grilles
Pour la cuisson de gâteaux et de
biscuits/gâteaux secs. Pour cuire et
rôtir ou à utiliser comme plat pour
recueillir la graisse.
BANDEAU DE COMMANDE
Manettes des zones de cuisson
Vous pouvez utiliser la table de cuisson à
l'aide des manettes des zones de cuisson.
Vous devez lire le chapitre
« Consignes de sécurité » du
manuel d'utilisation de la table
de cuisson.
Niveaux de cuisson
Indication de ma‐
nette
0
1-9
Fonction
Position Arrêt
Niveaux de cuisson
Indication de ma‐
nette
Fonction
Commande de la
double zone
1. Tournez la manette sur le niveau de
cuisson souhaité.
2. Pour terminer le processus de cuisson,
tournez la manette de commande sur
la position Arrêt.
43
Utilisation de la double zone (si
disponible)
Pour activer la double zone,
tournez la manette vers la
droite. Ne la tournez pas
jusqu'à la position Arrêt.
2. Tournez lentement la manette jusqu'au
symbole
jusqu'à ce que vous
entendiez un clic. Les deux zones de
cuisson sont activées.
3. Pour ajuster le niveau de puissance
nécessaire, reportez-vous au chapitre
« Niveaux de cuisson ».
1. Tournez la manette vers la droite
jusqu'à la position 9.
Touches
Touche sensitive
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
HORLOGE
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
Affichage
A
B
C
A. Fonctions de l'horloge
B. Minuteur
C. Fonction de l'horloge
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Pour modifier l'heure, reportezvous au chapitre « Fonctions
de l'horloge ».
Premier nettoyage
Retirez les supports de grille amovibles et
tous les accessoires du four.
Reportez-vous au chapitre « Entretien et
nettoyage ».
Nettoyez le four et les accessoires avant
de les utiliser pour la première fois.
Remettez les accessoires et les supports
de grille en place.
Préchauffage
Préchauffez le four à vide avant de
l'utiliser pour la première fois.
Pour la fonction : Chaleur
tournante PLUS reportez-vous
au chapitre « Utilisation
quotidienne », paragraphe
« Réglage de la fonction
Chaleur tournante PLUS".
1. Sélectionnez la fonction
température maximale.
.Réglez la
44
2. Laissez le four en fonctionnement
pendant 1 heure.
3. Réglez la fonction
. Réglez la
température maximale.
4. Laissez le four en fonctionnement
pendant 15 minutes.
5. Réglez la fonction
. Réglez la
température maximale.
6. Laissez le four en fonctionnement
pendant 15 minutes.
7. Éteignez le four puis laissez-le
refroidir.
Les accessoires peuvent chauffer plus
que d'habitude. Une odeur et de la fumée
peuvent s'échapper du four. Assurez-vous
que la ventilation dans la pièce est
suffisante.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Fonction du
four
Manettes rétractables
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la
manette. La manette sort alors de son
logement.
Réglage d'un mode de cuisson
1. Tournez la manette des modes de
cuisson pour sélectionner un mode de
cuisson.
2. Tournez la manette pour sélectionner
la température.
L'éclairage s'allume lorsque l'appareil est
en marche.
3. Pour éteindre le four, tournez la
manette des modes de cuisson sur la
position Arrêt.
Modes de cuisson
Fonction du
four
Application
Le four est éteint.
Position Arrêt
Eclairage
four
Pour allumer l'éclairage
même si aucune fonction
de cuisson n'est sélec‐
tionnée.
Chaleur tour‐
nante PLUS /
Nettoyage
Aqua Clean
Application
Pour ajouter de l'humidité
en cours de cuisson.
Pour obtenir une belle
couleur et une croûte
croustillante en cours de
cuisson. Pour rester plus
juteux en cours de ré‐
chauffage.
Reportez-vous au chapi‐
tre « Entretien et nettoya‐
ge » pour obtenir plus
d'informations sur : Aqua
Clean.
45
Fonction du
four
Chaleur tour‐
nante humide
Chauffage in‐
férieur
Chaleur tour‐
nante
Application
Cette fonction est conçue
pour économiser de
l'énergie en cours de
cuisson. Pour obtenir des
instructions de cuisson,
reportez-vous au chapitre
« Conseils », paragraphe
Chaleur tournante humi‐
de. Durant cette cuisson,
la porte du four doit res‐
ter fermée pour éviter
d'interrompre la fonction,
et pour garantir une con‐
sommation d'énergie op‐
timale. Lorsque vous utili‐
sez cette fonction, la
température à l'intérieur
de la cavité peut différer
de la température sélec‐
tionnée. Le niveau de
cuisson peut être réduit.
Pour obtenir des recom‐
mandations générales
sur les économies
d'énergie, consultez le
chapitre « Efficacité éner‐
gétique, « Four - Écono‐
mie d'énergie ». Cette
fonction était utilisée pour
se conformer à la classe
d'efficacité énergétique
selon la norme EN
60350-1.
Pour cuire des gâteaux à
fond croustillant et pour
stériliser des aliments.
Pour faire cuire sur 3 ni‐
veaux en même temps et
pour déshydrater des ali‐
ments.
Diminuez les températu‐
res de 20 à 40 °C par
rapport à la Chauffage
Haut/ Bas.
Fonction du
four
Turbo gril
Gril Fort
Fonction Piz‐
za
Chauffage
Haut/ Bas
Application
Pour rôtir de grosses piè‐
ces de viande ou de vo‐
laille avec os sur un seul
niveau. Également pour
gratiner et faire dorer.
Pour griller des aliments
peu épais en grandes
quantités et pour griller
du pain.
Pour cuire des pizzas.
Pour dorer de façon in‐
tensive et obtenir un fond
croustillant.
Pour cuire et rôtir des ali‐
ments sur un seul ni‐
veau.
Réglage de la fonction :Chaleur
tournante PLUS
Cette fonction augmente le taux
d'humidité en cours de cuisson.
AVERTISSEMENT! Risque de
brûlures et de dommages
matériels à l'appareil.
L'humidité qui s'échappe peut provoquer
des brûlures. Lorsque la fonction est
terminée, ouvrez doucement la porte du
four.
1. Remplissez le bac de la cavité avec de
l'eau du robinet.
Le bac de la cavité a une contenance
maximale de 250 ml.
Remplissez le bac de la cavité d'eau
uniquement lorsque le four est froid.
46
ATTENTION! Ne
remplissez pas le bac de la
cavité en cours de cuisson,
ou lorsque le four est
chaud.
2. Réglez la fonction :
.
3. Tournez la manette pour régler la
température.
4. Préchauffez toujours le four à vide
pendant 10 minutes.
5. Enfournez les aliments.
Reportez-vous au chapitre « Conseils ».
Au cours de la cuisson, n'ouvrez pas la
porte du four.
6. Pour éteindre le four, tournez la
manette des modes de cuisson sur la
position Arrêt.
7. Videz l'eau du bac de la cavité.
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que le four a
refroidi avant de vider l'eau
du bac de la cavité.
FONCTIONS DE L'HORLOGE
Tableau des fonctions de l'horloge
Fonction de l'horloge
Utilisation
HEURE
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure du jour.
DURÉE
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
FIN
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint.
DÉPART DIFFÉ‐
RÉ
Pour combiner les fonction DURÉE et FIN.
MINUTEUR
Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet sur le
fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez utiliser le MINU‐
TEUR à tout moment, même lorsque l'appareil est éteint.
Réglage de l'heure. Modification
de l'heure
Vous devez régler l'heure avant de mettre
le four en marche.
Le voyant
clignote lorsque vous
branchez l'appareil à l'alimentation
électrique, lorsqu'il y a eu une coupure de
courant ou que le minuteur n'est pas
réglé.
Appuyez sur la touche
ou
pour
régler la bonne heure.
Au bout d'environ 5 secondes, le
clignotement s'arrête et l'heure réglée
s'affiche.
Pour changer l'heure, appuyez à plusieurs
reprises sur la touche
jusqu'à ce que
commence à clignoter.
Réglage de la DUREE
1. Sélectionnez une fonction du four et la
température.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
3. Appuyez sur
ou
pour régler le
temps de la DUREE.
L'affichage indique
.
4. Lorsque la durée programmée s'est
écoulée,
clignote et un signal
47
sonore retentit. L'appareil se met à
l'arrêt automatiquement.
5. Appuyez sur une touche pour arrêter
le signal sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Réglage de la FIN
1. Sélectionnez une fonction et la
température du four.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
3. Appuyez sur
ou
pour régler la
durée.
.
L'affichage indique
4. Lorsque la durée est écoulée,
clignote et un signal sonore retentit.
L'appareil s'éteint automatiquement.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal sonore.
6. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Réglage du DÉPART DIFFÉRÉ
1. Sélectionnez une fonction et la
température du four.
2. Appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que
commence à
clignoter.
3. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes de la DURÉE.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes de la FIN.
6. Appuyez sur la touche
pour
confirmer.
L'appareil s'allume automatiquement plus
tard, fonctionne pendant la DURÉE
réglée, et s'arrête à l'heure de FIN choisie.
Lorsque la durée définie s'est écoulée, un
signal sonore retentit.
7. L'appareil s'éteint automatiquement.
Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal sonore.
8. Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur la
position Arrêt.
Régler la MINUTERIE
1. Appuyez sur
à plusieurs reprises
commence à
jusqu'à ce que
clignoter.
2. Appuyez sur
ou
pour régler la
durée requise.
La MINUTERIE se met en marche
automatiquement au bout de 5 secondes.
3. À la fin du temps de cuisson
programmé, un signal sonore retentit.
Appuyez sur une touche pour arrêter
le signal sonore.
4. Tournez les boutons de fonction du
four et de température sur la position
d'arrêt.
Annuler des fonctions de
l'horloge
1. Appuyez sur
plusieurs fois jusqu'à
ce que le voyant de la fonction
souhaitée clignote.
2. Maintenez la touche
enfoncée.
Au bout de quelques secondes, la fonction
de l'horloge s'éteint.
UTILISATION DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Installation des accessoires
Grille métallique :
Poussez la grille entre les barres de
guidage des supports de grille et assurezvous que les pieds sont orientés vers le
bas.
48
Grille métallique et plat à rôtir ensemble :
Poussez le plat à rôtir entre les rails du
support de grille et glissez la grille
métallique entre les rails se trouvant juste
au-dessus.
Plat à rôtir :
Poussez le plat à rôtir entre les rails du
support de grille.
Les petites indentations sur le
dessus apportent plus de
sécurité. Les indentations sont
également des dispositifs antibascule. Le rebord élevé de la
grille empêche les ustensiles
de cuisine de glisser.
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur
de refroidissement se met
automatiquement en marche pour refroidir
les surfaces du four. Si vous éteignez le
four, le ventilateur de refroidissement
continue à fonctionner jusqu'à ce que le
four refroidisse.
causer une surchauffe dangereuse. Pour
éviter cela, le four dispose d'un thermostat
de sécurité interrompant l'alimentation
électrique. Le four se remet
automatiquement en fonctionnement
lorsque la température baisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement du four ou
des composants défectueux peuvent
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils
varient en fonction des recettes
ainsi que de la qualité et de la
quantité des ingrédients
utilisés.
49
Conseils de cuisson
Le four dispose de cinq niveaux de grille.
Comptez les niveaux de grille à partir du
bas du four.
Votre four peut cuire les aliments d'une
manière complètement différente de celle
de votre ancien four. Les tableaux cidessous vous indiquent les réglages
standard pour la température, le temps de
cuisson et le niveau du four.
Si vous ne trouvez pas les réglages
appropriés pour une recette spécifique,
cherchez-en une qui s'en rapproche.
Le four est doté d'un système spécial qui
permet à l'air de circuler et qui recycle
perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à
l'extérieur. Le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont donc
réduits.
Cuisson de gâteaux
N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
Cuisson de viande et de poisson
Pour les aliments très gras, utilisez un plat
à rôtir pour éviter de salir le four de
manière irréversible.
Avant de couper la viande, laissez-la
reposer pendant environ 15 minutes afin
d'éviter que le jus ne s'écoule.
Pour éviter qu'une trop grande quantité de
fumée ne se forme dans le four, ajoutez
de l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter
que la fumée ne se condense, ajoutez à
nouveau de l'eau dans le plat à rôtir à
chaque fois qu'il n'en contient plus.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque
vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les
meilleurs réglages (fonction, temps de
cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos
recettes et les quantités lorsque vous
utiliserez l'appareil.
Chaleur tournante PLUS
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Si vous utilisez deux plateaux de cuisson
en même temps, laissez un niveau libre
entre les deux.
Utilisez un plateau de cuisson.
GÂTEAUX / PÂTISSERIES / PAINS
(ml)
(°C)
(min)
Cookies / Scones / Croissants
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Petits pains
100
200
20 - 25
Pain
100
180
35 - 40
50
GÂTEAUX / PÂTISSERIES / PAINS
Gâteau aux prunes / Tourte aux pommes /
Roulés à la cannelle, cuits dans un moule à
gâteau
(ml)
(°C)
(min)
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Utilisez 150 ml d'eau, sauf indication
contraire.
RÉGÉNÉRATION DES ALIMENTS
PLATS PRÉPARÉS SURGELÉS
(min)
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Croissants
170 - 180
15 - 25
Lasagnes,
utilisez
200 ml
180 - 200
35 - 50
Viande
15 - 25
Gratin de pâtes
15 - 25
Pizza
15 - 25
Riz
15 - 25
Légumes
15 - 25
Utilisez 200 ml d'eau.
Utilisez 100 ml d'eau.
Réglez la température sur 110 °C.
RÉGÉNÉRATION DES ALIMENTS
(min)
Petits pains
10 - 20
Pain
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Utilisez un plat de cuisson en verre.
RÔTI
(°C)
(min)
Rôti de bœuf
200
50 - 60
Poulet
210
60 - 80
Rôti de porc
180
65 - 80
51
Rôtissage et cuisson
GÂTEAUX
Chauffage Haut/
Bas
Chaleur tournante
(min)
(°C)
(°C)
Pâtes à gâ‐
teaux
170
2
160
3 (2 et 4)
45 - 60
Moule à
gâteau
Pâte sablée
170
2
160
3 (2 et 4)
20 - 30
Moule à
gâteau
Gâteau au
fromage
170
1
165
2
60 - 80
Moule à
gâteau, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Plateau
de cuis‐
son
Tarte à la
confiture
170
2
165
2
30 - 40
Moule à
gâteau, Ø
26 cm
Gâteau de
Noël, pré‐
chauffez le
four à vide
160
2
150
2
90 120
Moule à
gâteau, Ø
20 cm
Gâteau aux
prunes, pré‐
chauffez le
four à vide
175
1
160
2
50 - 60
Moule à
pain
Madeleines,
muffins
170
3
140 150
3
20 - 30
Plateau
de cuis‐
son
Madeleines,
muffins, deux
niveaux
-
-
140 150
2 et 4
25 - 35
Plateau
de cuis‐
son
Madeleines,
muffins, trois
niveaux
-
-
140 150
1, 3 et 5
30 - 45
Plateau
de cuis‐
son
Biscuits/
Gâteaux secs
140
3
140 150
3
30 - 35
Plateau
de cuis‐
son
52
GÂTEAUX
Chauffage Haut/
Bas
Chaleur tournante
(min)
(°C)
(°C)
Biscuits/
Gâteaux
secs, deux
niveaux
-
-
140 150
2 et 4
35 - 40
Plateau
de cuis‐
son
Biscuits/
Gâteaux
secs, trois ni‐
veaux
-
-
140 150
1, 3 et 5
35 - 45
Plateau
de cuis‐
son
Meringues
120
3
120
3
80 100
Plateau
de cuis‐
son
Meringues,
deux ni‐
veaux, pré‐
chauffez le
four à vide
-
-
120
2 et 4
80 100
Plateau
de cuis‐
son
Petits pains,
préchauffez
le four à vide
190
3
190
3
12 - 20
Plateau
de cuis‐
son
Éclairs
190
3
170
3
25 - 35
Plateau
de cuis‐
son
Éclairs, deux
niveaux
-
-
170
2 et 4
35 - 45
Plateau
de cuis‐
son
Tourtes
180
2
170
2
45 - 70
Moule à
gâteau, Ø
20 cm
Cake aux
fruits
160
1
150
2
110 120
Moule à
gâteau, Ø
24 cm
Préchauffez le four à vide.
53
PAIN ET PIZZA
Chauffage Haut/
Bas
Chaleur tournante
(min)
(°C)
(°C)
Pain blanc, 1 à
2 pièces, 0,5 kg
chacune
190
1
190
1
60 - 70
-
Pain de seigle,
le préchauffage
n'est pas néces‐
saire
190
1
180
1
30 - 45
Moule à
pain
Petits pains, 6 8 petits pains
190
2
180
2 (2 et
4)
25 - 40
Plateau
de cuis‐
son
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Plaque
émaillée
Scones
200
3
190
3
10 - 20
Plateau
de cuis‐
son
Préchauffez le four à vide.
Utilisez le moule à gâteaux
PRÉPARATIONS À BASE D'ŒUFS
Chauffage Haut/ Bas
Chaleur tournante
(min)
(°C)
(°C)
Gratin de pâtes, le pré‐
chauffage n'est pas né‐
cessaire
200
2
180
2
40 - 50
Gratin aux légumes, le
préchauffage n'est pas
nécessaire
200
2
175
2
45 - 60
Quiches
180
1
180
1
50 - 60
Lasagnes
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
54
PRÉPARATIONS À BASE D'ŒUFS
Chauffage Haut/ Bas
Chaleur tournante
(min)
(°C)
Cannelloni
180 - 190
(°C)
2
180 - 190
2
25 - 40
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
Utilisez la grille métallique.
VIANDE
Chauffage Haut/
Bas
Chaleur tour‐
nante
(min)
(°C)
(°C)
Bœuf
200
190
50 - 70
Porc
180
180
90 - 120
Veau
190
175
90 - 120
Rôti de boeuf, saignant
210
200
50 - 60
Rôti de boeuf, cuit à point
210
200
60 - 70
Rôti de boeuf, bien cuit
210
200
70 - 75
VIANDE
Chauffage Haut/
Bas
Chaleur tournante
(min)
(°C)
(°C)
Palette de porc, avec couen‐
ne
180
2
170
2
120 - 150
Jarret de porc, 2 morceaux
180
2
160
2
100 - 120
Gigot d'agneau
190
2
175
2
110 - 130
55
VIANDE
Chauffage Haut/
Bas
Chaleur tournante
(min)
(°C)
(°C)
Poulet entier
220
2
200
2
70 - 85
Dinde entière
180
2
160
2
210 - 240
Canard entier
175
2
220
2
120 - 150
Oie entière
175
2
160
1
150 - 200
Lapin, en morceaux
190
2
175
2
60 - 80
Lièvre, en morceaux
190
2
175
2
150 - 200
Faisan entier
190
2
175
2
90 - 120
Utilisez le deuxième niveau de la grille.
POISSON
Chauffage Haut/
Bas
Chaleur tour‐
nante
(min)
(°C)
(°C)
Truite / Daurade, 3 - 4 poissons
190
175
40 - 55
Thon / Saumon, 4 - 6 filets
190
175
35 - 60
Gril
Préchauffez le four à vide.
Utilisez le quatrième niveau de la grille.
Réglez le gril à la température maximale.
56
GRIL
(kg)
(min)
1re face
(min)
2e face
Filet de bœuf, 4 morceaux
0.8
12 - 15
12 - 14
Steak de bœuf, 4 morceaux
0.6
10 - 12
6-8
Saucisses, 8
-
12 - 15
10 - 12
Côtelettes de porc, 4 morceaux
0.6
12 - 16
12 - 14
Poulet, moitié, 2
1
30 - 35
25 - 30
Brochettes, 4
-
10 - 15
10 - 12
Escalope de poulet, 4 morceaux
0.4
12 - 15
12 - 14
Steaks hachés, 6
0.6
20 - 30
-
Filets de poisson, 4 morceaux
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches toastés, 4 - 6
-
5-7
-
Toasts, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Préchauffez le four à vide.
Utilisez le premier ou le deuxième niveau
de la grille.
Pour calculer le temps de rôtissage,
multipliez le temps indiqué dans le tableau
ci-dessous par l'épaisseur de la viande en
cm.
BŒUF
BŒUF
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
Épaule / Collet /
Jambon à l'os, 1 1,5 kg
160 180
90 - 120
Côtelettes / Côtes
levées, 1 - 1,5 kg
170 180
60 - 90
Rôti ou filet de
bœuf bien cuit
PORC
(°C)
(min)
Rôti ou filet de
bœuf saignant
190 200
5-6
Rôti ou filet de
bœuf à point
180 190
6-8
57
VOLAILLE
PORC
(°C)
(min)
Pâté à la viande,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Jarret de porc,
précuit, 0,75 - 1
kg
150 170
90 - 120
VEAU
(°C)
(min)
Volaille, mor‐
ceaux 0,2 0,25 kg chacune
200 220
30 - 50
Poulet, moitié 0,4
- 0,5 kg chacune
190 210
35 - 50
Poulet, poularde,
1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Canard, 1,5 - 2
kg
180 200
80 - 100
Oie, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
(°C)
(min)
Rôti de veau, 1
kg
160 180
90 - 120
Dinde, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Jarret de veau,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
Dinde, 4 - 6 kg
140 160
150 240
POISSON (À LA VAPEUR)
AGNEAU
(°C)
(min)
Gigot d'agneau /
Rôti d'agneau, 1
- 1,5 kg
150 170
100 120
Selle d'agneau, 1
- 1,5 kg
160 180
40 - 60
Poisson entier, 1
- 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Séchage - Chaleur tournante
Utilisez des plaques recouvertes de papier
sulfurisé.
Pour obtenir un meilleur résultat, arrêtez le
four à la moitié de la durée de
déshydratation, ouvrez la porte et laissez
refroidir pendant une nuit pour terminer le
séchage.
Pour une plaque, utilisez le troisième
niveau de la grille.
Pour deux plaques, utilisez les premier et
quatrième niveaux de la grille.
58
LÉGUMES
FRUITS
(°C)
(h)
Haricots
60 - 70
6-8
Abricots
8 - 10
Poivrons
60 - 70
5-6
Pommes, lamelles
6-8
Légumes pour po‐
tage
60 - 70
5-6
Poire
6-9
Champignons
50 - 60
6-8
Fines herbes
40 - 50
2-3
Réglez la température sur 60 - 70 °C.
(h)
Chaleur tournante humide accessoires recommandés
Utilisez les moules et récipients foncés et
non réfléchissants. Ils offrent une
meilleure absorption de la chaleur que les
plats réfléchissants de couleur claire.
FRUITS
(h)
Prunes
8 - 10
Plaque à pizza
Plat de cuisson
Foncé, non réfléchis‐
sant
Diamètre : 28 cm
Foncé, non réfléchissant
Diamètre : 26 cm
Chaleur tournante humide
Pour de meilleurs résultats, suivez les
suggestions indiquées dans le tableau cidessous.
Ramequins
Céramique
8 cm de dia‐
mètre, 5 cm
de hauteur
Moule pour fond de
tarte
Foncé, non réfléchis‐
sant
Diamètre : 28 cm
59
(°C)
(min)
Petits pains su‐
crés, (12 piè‐
ces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
175
3
40 - 50
Petits pains,
(9 pièces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 45
Pizza surgelée,
0,35 kg
grille métallique
180
2
45 - 55
Gâteau roulé
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Brownie
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
45 - 50
Soufflé, (6 piè‐
ces)
ramequins en cérami‐
que sur une grille mé‐
tallique
190
3
45 - 55
Fond de tarte
en génoise
moule à tarte sur une
grille métallique
180
2
35 - 45
Gâteau à éta‐
ges
Plat de cuisson sur la
grille métallique
170
2
35 - 50
Poisson poché,
0,3 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 45
Poisson entier,
0,2 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
25 - 35
Filets de pois‐
son, 0,3 kg
plaque à pizza sur la
grille métallique
170
3
30 - 40
Viande pochée,
0,25 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
35 - 45
Chachlyk, 0.5
kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
3
40 - 50
Cookies,
(16 pièces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
150
2
30 - 45
Macarons,
(20 pièces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
45 - 55
Madeleines,
muffins, (12 piè‐
ces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
60
(°C)
(min)
Petits fours,
(16 pièces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
35 - 45
Biscuits sablés,
(20 pièces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
150
2
40 - 50
Tartelettes,
(8 pièces)
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
170
2
30 - 40
Légumes, po‐
chés, 0.4 kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
2
35 - 45
Omelette végé‐
tarienne
plaque à pizza sur la
grille métallique
180
3
35 - 45
Légumes à la
provençale, 0.7
kg
Plateau de cuisson ou
plat à rôtir
180
4
35 - 45
Informations pour les instituts
de test
Tests conformément à la norme IEC
60350-1.
(°C)
(min)
Petits
gâ‐
teaux,
20 par
plaque
Chauffage
Haut/ Bas
Plateau
de cuis‐
son
3
170
20 - 30
-
Petits
gâ‐
teaux,
20 par
plaque
Chaleur
tournante
Plateau
de cuis‐
son
3
150 160
20 - 35
-
Petits
gâ‐
teaux,
20 par
plaque
Chaleur
tournante
Plateau
de cuis‐
son
2 et
4
150 160
20 - 35
-
61
(°C)
(min)
Tarte
aux
pom‐
mes, 2
moules,
Ø20 cm
Chauffage
Haut/ Bas
Grille
métalli‐
que
2
180
70 - 90
-
Tarte
aux
pom‐
mes, 2
moules,
Ø20 cm
Chaleur
tournante
Grille
métalli‐
que
2
160
70 - 90
-
Génoi‐
se,
moule à
gâteau
de
26 cm
Chauffage
Haut/ Bas
Grille
métalli‐
que
2
170
40 - 50
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
Génoi‐
se,
moule à
gâteau
de
26 cm
Chaleur
tournante
Grille
métalli‐
que
2
160
40 - 50
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
Génoi‐
se,
moule à
gâteau
de
26 cm
Chaleur
tournante
Grille
métalli‐
que
2 et
4
160
40 - 60
Préchauffez le
four pendant
10 minutes.
Biscuits
sablés
Chaleur
tournante
Plateau
de cuis‐
son
3
140 150
20 - 40
-
Biscuits
sablés
Chaleur
tournante
Plateau
de cuis‐
son
2 et
4
140 150
25 - 45
-
Biscuits
sablés
Chauffage
Haut/ Bas
Plateau
de cuis‐
son
3
140 150
25 - 45
-
62
(°C)
(min)
Toasts,
46 mor‐
ceaux
Gril
Grille
métalli‐
que
4
max.
2 à 3 minutes
sur la pre‐
mière face ; 2
à 3 minutes
sur la secon‐
de face
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
Steak
haché,
6 piè‐
ces,
0,6 kg
Gril
Grille
métalli‐
que et
lèchef‐
rite
4
max.
20 - 30
Placez la grille
métallique sur le
quatrième niveau
et la lèchefrite
sur le troisième
niveau du four.
Tournez les ali‐
ments à mi-cuis‐
son.
Préchauffez le
four pendant
3 minutes.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Remarques concernant l'entretien
Nettoyez la façade du four à l'aide d'une éponge humide imbibée d'eau sa‐
vonneuse tiède.
Utilisez un produit courant destiné au nettoyage des surfaces en métal.
Agent net‐
toyant
En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits spécifiques
pour four.
Nettoyez le four après chaque utilisation. L’accumulation d’autres résidus ali‐
mentaires peut provoquer un incendie. Ce risque est élevé pour la lèchefrite.
Utilisation
quotidienne
De l'humidité peut se déposer dans l'enceinte du four ou sur les vitres de la
porte. Pour diminuer la condensation, faites fonctionner l’appareil 10 minutes
avant d’enfourner vos aliments. Sécher la cavité avec un chiffon doux après
chaque utilisation.
63
Après chaque utilisation, lavez tous les accessoires et séchez-les. Utilisez un
chiffon doux additionné d'eau chaude savonneuse. Ne lavez pas les acces‐
soires au lave-vaisselle.
Accessoires
Ne nettoyez pas les accessoires antiadhésifs avec des produits agressifs,
des objets tranchants ou au lave-vaisselle.
Fours en acier inoxydable ou en
aluminium
endommagé. Faites appel à un service
après-vente agréé.
Nettoyez la porte uniquement avec une
éponge ou un chiffon humides. Séchez-la
avec un chiffon doux.
Pour le nettoyage du joint d'étanchéité de
la porte, consultez les informations
générales concernant le nettoyage.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
acides ni d'éponges métalliques car ils
peuvent endommager la surface du four.
Nettoyez le bandeau de commande du
four en observant ces mêmes
recommandations.
Retrait des supports de grille
Nettoyage du bac de la cavité
Le processus de nettoyage élimine les
résidus calcaires qui s'accumulent dans le
bac de la cavité après une cuisson à la
vapeur.
Pour la fonction : Chaleur
tournante PLUS, nous vous
recommandons d'effectuer ce
processus de nettoyage au
moins tous les 5 à 10 cycles de
cuisson.
1. Versez 250 ml de vinaigre blanc dans
le bac de la cavité au fond du four.
Utilisez du vinaigre à 6 % maximum,
sans additifs.
2. Laissez le vinaigre dissoudre les
résidus calcaires à température
ambiante pendant 30 minutes
3. Nettoyez la cavité à l'eau tiède avec
un chiffon doux.
Nettoyez le joint d'étanchéité de
la porte
Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité
de la porte. Le joint d'étanchéité de la
porte est posé sur l'encadrement de la
cavité du four. N'utilisez pas le four si le
joint d'étanchéité de la porte est
Pour nettoyer le four, retirez les supports
de grille.
ATTENTION! Soyez prudent
lorsque vous retirez les
supports de grille.
1. Écartez l'avant du support de grille de
la paroi latérale.
2. Écartez l'arrière du support de grille de
la paroi latérale et retirez-le.
1
2
Réinstallez les accessoires que vous avez
retirés en répétant cette procédure dans
l'ordre inverse.
Aqua Clean
Ce processus de nettoyage utilise
l'humidité pour aider à retirer la graisse et
les particules alimentaires restant dans le
four.
64
1. Versez 200 ml d'eau dans le bac de la
cavité au fond du four.
2. Réglez la fonction :
.
3. Réglez la température sur 90 °C.
4. Laissez le four en fonctionnement
pendant 30 minutes.
5. Éteignez le four.
6. Lorsque le four a refroidi, séchez la
cavité à l'aide d'un chiffon doux.
AVERTISSEMENT! Veillez
à ce que le four soit froid
avant de le toucher. Risque
de brûlure !
Retrait et installation de la porte
La porte du four est dotée de deux
panneaux de verre. Vous pouvez retirer la
porte du four ainsi que le panneau de
verre intérieur afin de le nettoyer. Lisez
toutes les instructions du chapitre
« Retrait et installation de la porte » avant
de retirer les panneaux de verre.
3. Trouvez la charnière située du côté
gauche de la porte.
Si vous tentez d'extraire le
panneau de verre intérieur
sans avoir au préalable retiré la
porte du four, celle-ci peut se
refermer brusquement.
ATTENTION! N'utilisez pas le
four sans le panneau de verre
intérieur.
1. Ouvrez la porte en grand et identifiez
la charnière située à droite de la porte.
2. Servez-vous d'un tournevis pour
soulever et faire pivoter le levier de la
charnière droite.
4. Soulevez et tournez entièrement le
levier de la charnière gauche.
5. Fermez la porte du four à la première
position d'ouverture (mi-parcours).
65
Puis soulevez et tirez la porte vers
l'avant et retirez-la de son logement.
soigneusement les panneaux de verre.
Les rails télescopiques ne passent pas
au lave-vaisselle.
Une fois le nettoyage terminé, remettez le
panneau de verre et la porte du four en
place.
La zone imprimée doit faire face à
l'intérieur de la porte. Après l'installation,
vérifiez que la surface du panneau de
verre où se trouve la zone imprimée est
lisse au toucher (le relief doit être de
l'autre côté).
Lorsque le cadre de la porte est installé
correctement, il émet un clic.
6. Déposez la porte sur une surface
stable recouverte d'un tissu doux.
7. Saisissez les deux côtés du cache (B)
situé sur l'arête supérieure de la porte
et poussez-le vers l'intérieur pour
permettre le déverrouillage du système
de fermeture.
Veillez à installer correctement le panneau
de verre intérieur dans son logement.
A
Remplacement de l’ampoule
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution.
L'ampoule peut être chaude.
2
B
1
8. Retirez le cache de la porte en le tirant
vers l'avant.
9. Prenez le panneau de verre de la
porte par son bord supérieur et tirez-le
doucement. Assurez-vous que la vitre
glisse entièrement hors de ses
supports.
1. Éteignez le four.
Attendez que le four ait refroidi.
2. Débranchez le four de l'alimentation
secteur.
3. Placez un chiffon au fond de la cavité.
ATTENTION! Prenez toujours
l'ampoule halogène avec un
chiffon pour éviter que des
résidus de graisse sur
l'ampoule ne prennent feu.
Éclairage arrière
10. Nettoyez les panneaux de verre avec
de l'eau savonneuse. Séchez
1. Retirez le diffuseur en verre de
l'ampoule en le tournant.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'ampoule par une
ampoule adéquate résistant à une
température de 300 °C .
4. Replacez le diffuseur en verre.
66
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Les zones de cuisson ne
fonctionnent pas.
Reportez-vous à la notice d'utilisation de la table de cuisson
intégrée.
Vous ne pouvez pas allumer
le four ni le faire fonctionner.
« 400 » s'affiche et un signal
sonore retentit.
Le four est mal raccordé à la
prise électrique.
Vérifiez que le four est cor‐
rectement branché à une
source d'alimentation électri‐
que (reportez-vous au sché‐
ma de branchement).
Le four ne chauffe pas.
Le four est éteint.
Allumez le four.
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l'horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires
n'ont pas été effectués.
Vérifiez que les réglages
sont corrects.
Le four ne chauffe pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites ap‐
pel à un électricien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'ampoule.
De la vapeur et de la con‐
densation se forment sur les
aliments et dans la cavité du
four.
Le plat est resté trop long‐
temps dans le four.
Ne laissez pas les plats
dans le four pendant plus de
15 à 20 minutes après la fin
de la cuisson.
Les résultats de cuisson ne
sont pas satisfaisants avec
la fonction : Chaleur tour‐
nante PLUS.
Vous n'avez pas rempli le
bac de la cavité d'eau.
Reportez-vous au chapitre
« Activation de la fonction »
Chaleur tournante PLUS".
Vous souhaitez activer la
fonction Chaleur tournante
PLUS mais le voyant de la
touche Vapeur plus ne s'al‐
lume pas.
Vous n'avez pas sélection‐
ner le mode de cuisson
prenant la fonction Vapeur
plus en charge.
Reportez-vous au chapitre
« Activation de la fonction »
Chaleur tournante PLUS".
67
Problème
Cause probable
Solution
Vous souhaitez activer la
fonction Chaleur tournante
PLUS mais le voyant de la
touche Vapeur plus ne s'al‐
lume pas.
La fonction Vapeur plus ne
fonctionne pas.
Éteignez l'appareil à l'aide
du fusible de l'habitation ou
du disjoncteur situé dans la
boîte à fusibles, puis allu‐
mez-le de nouveau.
Reportez-vous au chapitre
« Activation de la fonction »
Chaleur tournante PLUS".
L'eau dans le bac de la cavi‐
té ne bout pas.
La température est trop bas‐
se.
Sélectionnez une tempéra‐
ture d'au moins 110 °C.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
De l'eau s'écoule du bac de
la cavité.
Le bac de la cavité est trop
rempli.
Éteignez le four et assurezvous que l'appareil est froid.
Épongez l'excédent d'eau.
Versez la quantité d'eau
adaptée dans le bac de la
cavité. Reportez-vous à la
procédure correspondante.
« 12.00 » s'affiche.
Une coupure de courant
s'est produite.
Réglez de nouveau l'horlo‐
ge.
Données de maintenance
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé.
signalétique. La plaque signalétique se
trouve sur l'encadrement avant de la
cavité du four. Ne retirez pas la plaque
signalétique de la cavité du four.
Les informations à fournir au service
après-vente figurent sur la plaque
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
68
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Fiche d'informations produit
Informations sur le produit conformément à la norme EU
65-66/2014
Nom du fournisseur
Juno
Identification du modèle
JH084C0 949723402
Index d'efficacité énergétique
95.3
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de traditionnel
0.93 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec charge standard et mo‐
de air pulsé
0.81 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume
72 l
Type de four
Four encastrable sous un plan de
travail
Masse
28.9 kg
EN 60350-1 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 1 :
Plages, fours, fours à vapeur et grils Méthodes de mesure des performances.
Économie d'énergie
Ce four est doté de
caractéristiques qui vous
permettent d'économiser de
l'énergie lors de votre cuisine
au quotidien.
Assurez-vous que la porte du four est
correctement fermée lorsque le four est en
marche. En cours de la cuisson, n'ouvrez
pas la porte. Nettoyez régulièrement le
joint de la porte pour qu'il reste propre et
assurez-vous qu'il est toujours bien fixé,
dans la bonne position.
Utilisez des plats en métal pour accroître
les économies d'énergie.
Si possible, ne préchauffez pas le four
avant la cuisson.
Lorsque vous cuisez plusieurs plats les
uns après les autres, veillez à ne pas trop
espacer les cuissons.
Cuisson avec ventilation
Si possible, utilisez les fonctions de
cuisson avec la ventilation pour
économiser de l'énergie.
Chaleur résiduelle
Si la cuisson doit durer plus de
30 minutes, réduisez la température du
four au minimum 3 à 10 minutes avant la
fin de la cuisson. La chaleur résiduelle à
l’intérieur du four poursuivra la cuisson.
Utilisez la chaleur résiduelle pour
réchauffer d'autres plats.
Maintien des aliments au chaud
Sélectionnez la température la plus basse
possible pour utiliser la chaleur résiduelle
et maintenir le repas au chaud.
69
Chaleur tournante humide
Fonction conçue pour économiser de
l'énergie en cours de cuisson.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
*
70
71
867355734-B-292019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising