Juno | JH084C0 | User manual | Juno JH084C0 Korisnički priručnik

Juno JH084C0 Korisnički priručnik
Upute za up‐
orabu
Návod k
použití
Pećnica
JH084C0
Trouba
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
2
4
7
8
8
9
10
Funkcije sata
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Energetska učinkovitost
11
13
14
14
27
30
32
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
3
•
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
Upravljačka ploča mora se priključiti na određenu jedinicu
za zagrijavanje s odgovarajućim bojama priključaka, kako
bi se izbjegla nesreća.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje
ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Sredstva za isključivanje moraju se ugraditi u fiksno
ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
4
SIGURNOSNE UPUTE
Instalacija
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
• Kuhinjski ormarić i otvor moraju imati
odgovarajuće dimenzije.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja. Ako ne,
pećnica se mora podići.
• Dijelovi uređaja su pod naponom. Kako
biste spriječili dodirivanje opasnih
dijelova, uređaj zatvorite namještajem.
• Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
594 mm
Visina stražnje stra‐
ne uređaja
576 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
569 mm
Ugradna dubina
uređaja
548 mm
Dubina s otvorenim
vratima
1022 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
560x20 mm
Vijci za montažu
4x25 mm
Prije postavljanja uređaja, postavite
odgovarajuću ploču za kuhanje iz tablice.
Vrsta
Maksimalna snaga
JKFN604F5
6500 W
JKFN606F5
7500 W
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
5
Spajanje na priključnu pločicu
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
4
L 1 – 2 – 3 = vodiči faza
N 4 = neutralni vodič
= vodič uzemljenja
2N ~
1
2
3
5
4
1
2
3
5
4
230V ~
230V ~
230V ~
1
2
3
5
4
356618739
3N ~
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu, za Europu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici. Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
3 faze: 5 x 2.5
maksimalno 10380
2 faze: 4 x 4.0
1 faza: 3 x 6.0
Spajanje na priključnu pločicu
Uređaj ima šestopolnu priključnu pločicu.
Mostovi su postavljeni za rad na trofaznom
napunu od 400V s vodičem nule.
3
2
230V ~
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• Ovaj uređaj isporučen je bez glavnog
utikača i kabela za napajanje.
• Utičnica za priključivanje ploče je na
vrhu ormarića pećnice. Ploča ima
priključne vodove za zone i kabel
uzemljenja. Vodovi imaju utikače. Za
priključenje ploče za kuhanje s
pećnoicom, uključite priključke u
odgovarajuću utičnicu pećnice. Dizajn
utikača i utičnica sprječava pogreške
prilikom priključenja.
Ako je napon napajanja različit, presložite
mostove na priključnoj pločici (pogledajte
dijagram spajanja ispod). Priključite vodič
uzemljenja na priključak. Nakon što
priključite kabel napajanja na priključnu
pločicu, učvrstite ga steznom spojnicom.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
6
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
• Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
• Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
7
Odlaganje
• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
18
20
600
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
Pričvršćivanje pećnice za
kuhinjski ormarić
8
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1 2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Pribor
• Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
• Kombinirana posuda
Upravljačka ploča
Okretni gumbi za ploču za kuhanje
Lampica/simbol za napajanje
Okretni gumb za funkcije grijanja
Zaslon
Upravljačka tipka (za temperaturu)
Indikator/simbol za temperaturu
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Udubina u unutrašnjosti - Spremnik za
čišćenje vodom
12 Nosač polica, uklonjivo
13 Položaji police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Za torte i biskvite. Za pečenje kolača i
mesa ili kao plitica za sakupljanje
masnoće.
UPRAVLJAČKA PLOČA
Regulatori zona kuhanja
Pločom za kuhanje možete upravljati
pomoću regulatora zona kuhanja.
Morate pročitati poglavlja
"Informacije o sigurnosti" u
uputama za uporabu ploče za
kuhanje.
Stupnjevi kuhanja
Prikaz prekidača
Funkcija
0
Položaj Isključeno
(Off)
1-9
Stupnjevi kuhanja
Prikaz prekidača
Funkcija
Prekidač dvostruke
zone
1. Okrenite tipku na potreban stupanj
kuhanja.
2. Za završetak kuhanja, okrenite tipku
na položaj "Isključeno".
Korištenje dvostruke zone (ako
je primjenjivo)
Za aktivaciju dvostruke zone,
okrenite tipku u smjeru kazaljke
na satu. Ne okrećite tipku do
kraja.
9
1. Regulator okrenite u smjeru kazaljke
na satu u položaj 9.
2. Polako okrenite regulator na simbol
dok ne čujete klik. Dvije zone kuhanja
su uključene.
3. Za postavljanje potrebnog stupnja
kuhanja, pogledajte odjeljak "Stupanj
kuhanja".
Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
MINUS
Postavljanje vremena.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
PLUS
Postavljanje vremena.
Zaslon
A
B
C
A. Funkcije sata
B. Tajmer
C. Funkcija sata
PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe unaprijed zagrijte
praznu pećnicu.
Za funkciju: Pogledajte
poglavlje "Svakodnevna
uporaba", "Postavljanje funkcije
Vrući zrak PLUS". Vrući zrak
PLUS".
1. Odaberite funkciju
.Postavite
maksimalnu temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju
. Postavite
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
5. Postavite funkciju
. Postavite
maksimalnu temperaturu.
6. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
7. Isključite pećnicu i ostavite je da se
ohladi.
10
Pribor može postati topliji nego obično.
Pećnica može ispuštati miris i dim.
Provjerite je li protok zraka u prostoriji
dovoljan.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Funkcija
pećnice
Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
tipku. Tipka se izvlači.
Vlažno
pečenje
Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice okrenite
sklopku za funkcije pećnice u isključen
položaj
Funkcije grijanja
Funkcija
pećnice
Uređaj
Pećnica je isključena.
Položaj "Off"
(Isključeno)
Za uključivanje svjetla
bez funkcije pečenja.
Osvjetljenje
unutrašnjosti
Vrući zrak
PLUS /
Čišćenje vo‐
dom
Za dodavanje vlažnosti
tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočnosti
tijekom podgrijavanja.
Pogledajte poglavlje
"Čišćenje i održavanje"
za više informacija o:
Čišćenje vodom.
Donji grijač
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Uređaj
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upu‐
te za kuhanje, pogledajte
poglavlje "Savjeti i prepo‐
ruke", Vlažno pečenje.
Vrata pećnice tijekom
pečenja moraju biti za‐
tvorena kako se funkcija
ne bi prekinula te kako bi
se osiguralo da pećnica
radi s najvećom mogu‐
ćom energetskom
učinkovitošću. Kad kori‐
stite tu funkciju, tempera‐
tura u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Snaga zagrijavanja može
biti smanjena. Za opće
preporuke za uštedu
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije. Ta funkcija upo‐
trebljavala se za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za pečenje na do tri razi‐
ne polica istovremeno i
za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego za Tra‐
dicionalno pečenje.
11
Funkcija
pećnice
Uređaj
Turbo roštilj
Veliki roštilj
Funkcija za
pizzu
Tradicionalno
pečenje
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi s
kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu za‐
pečenih jela i tamnjenje.
Za pečenje tanjih
komada hrane u većim
količinama i pripremanje
tosta.
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Podešavanje funkcije:Vrući zrak
PLUS
Ova funkcija povećava vlagu tijekom
pečenja.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od opekotina i
oštećenja na uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati opekline.
Nakon što se funkcija zaustavi, pažljivo
otvorite vrata.
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još
hladna.
OPREZ! Tijekom kuhanja ili
dok je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu u
unutrašnjosti.
2. Postavite funkciju:
.
3. Okrenite kontrolni regulator kako biste
podesili temperaturu.
4. Prethodno zagrijte praznu pećnicu 10
minuta kako bi se stvorila vlaga.
5. Stavite hranu u pećnicu.
Pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke".
Nemojte otvarati vrata pećnice tijekom
pečenja.
6. Okrenite regulator za funkcije grijanja
u isključeni položaj za isključivanje
pećnice.
7. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite
vodu.
UPOZORENJE! Pazite da
je prije uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti pećnica
hladna.
1. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
FUNKCIJE SATA
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
NAMJEŠTANJE
VREMENA
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada uređaja.
12
Funkcija sata
Uporaba
ZAVRŠETAK
Za postavljanje kada se uređaj isključuje.
ODGODA VRE‐
MENA
Za kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema
utjecaja na rad uređaja. ZVUČNI ALARM možete postaviti
bilo kada, čak i ako je uređaj isključen.
Postavljanje vremena. Promjena
vremena
Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
Prije uključivanja pećnice morate
namjestiti vrijeme.
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena.
Na zaslonu se prikazuje
.
4. Po isteku vremena,
bljeska i
oglašava se zvučni signal. Uređaj se
automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
bljeska kad uređaj priključite na
električno napajanje, u slučaju prekida
napajanja ili kad tajmer nije postavljen.
ili
za postavljanje
Pritisnite tipku
točnog vremena.
Nakon otprilike pet sekundi bljeskanje
prestaje i na zaslonu se prikazuje
postavljeno vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
dok ne
počne bljeskati .
Postavljanje funkcije TRAJANJE
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
ili
za postavljanje
3. Pritisnite
vremena funkcije TRAJANJE.
Na zaslonu se prikazuje
.
4. Po isteku vremena,
bljeska i
oglašava se zvučni signal. Uređaj se
automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
zvučnih signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
Postavljanje ODGODE
VREMENA
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena funkcije TRAJANJE.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena funkcije ZAVRŠETAK.
6. Za potvrdu pritisnite .
Uređaj se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom ZAVRŠETAK. U
postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni
signal.
13
7. Uređaj se automatski isključuje.
Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje
signala.
8. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
3. Po isteku vremena, oglašava se zvučni
signal. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
4. Prekidač za funkcije pećnice i
regulator temperature okrenite u
položaj isključeno.
Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
Poništavanje funkcija sata
1. Pritiščite
dok ne počne bljeskati .
2. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili .
Zvučni alarm pokreće se automatski
nakon 5 sekundi.
1. Pritiščite tipku
dok ne počne
bljeskati indikator potrebne funkcije.
2. Pritisnite i držite .
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi
isključuje.
KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Žičana polica iduboka pliticazajedno:
Gurnite duboku pliticu između vodilica
nosača polica i žičane police na
vodilicama iznad.
Duboka plitica:
Pritisnite duboku pliticu između vodilica ili
nosača polica.
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno
su i dodatna mjera protiv
prevrtanja. Visoki rub oko
police sprječava klizanje
posuđa s police.
14
DODATNE FUNKCIJE
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe kao
primjeri. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih
sastojaka.
Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica ispod
sadrži standardne postavke temperature,
vremena kuhanja i položaja police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Time se
skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja
energije.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
Koristite pliticu za pečenje.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja
koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode svaki put
nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
Vrući zrak PLUS
Koristite drugi položaj police u pećnici.
15
TORTE/KOLAČI/KRUH
(ml)
(°C)
(min)
Kolačići / Pogačice / Kroasani
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Krušna peciva
100
200
20 - 25
Kruh
100
180
35 - 40
Kolač sa šljivama / Pita od jabuka / Rolice s
cimetom, pečene u kalupu za torte
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Koristite 150 ml vode, ako nije drukčije
nevedeno.
REGENERACIJA HRANE
ZAMRZNUTA GOTOVA JELA
(min)
Pizza
(°C)
(min)
200 - 210
10 - 20
Kroasani
170 - 180
15 - 25
Lasagne,
koristite
200 ml
180 - 200
35 - 50
Meso
15 - 25
Tjestenina
15 - 25
Pizza
15 - 25
Riža
15 - 25
Povrće
15 - 25
Dodajte 200 ml vode.
Dodajte 100 ml vode.
Postavite temperaturu na 110 °C .
Koristite stakleno posuđe.
PEČENJE
REGENERACIJA HRANE
(min)
(°C)
(min)
Krušna peciva
10 - 20
Goveđe
pečenje
200
50 - 60
Kruh
15 - 25
Pile
210
60 - 80
Focaccia
15 - 25
16
PEČENJE
Svinjsko
pečenje
(°C)
(min)
180
65 - 80
Pečenje i prženje
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje uz progr. True
Fan
(min)
(°C)
(°C)
Recepti s tu‐
čenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Kalup za
torte
Prhko tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Kalup za
torte
Kolač sa si‐
rom i
maslacem
170
1
165
2
60 - 80
Kalup za
torte, Ø
26 cm
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
Pekač za
pecivo
Torta s
pekmezom
170
2
165
2
30 - 40
Kalup za
torte, Ø
26 cm
Božićni kolač,
prethodno
zagrijte peć‐
nicu
160
2
150
2
90 120
Kalup za
torte, Ø
20 cm
Kolač sa
šljivama,
prethodno
zagrijte peć‐
nicu
175
1
160
2
50 - 60
Kalup za
kruh
17
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje uz progr. True
Fan
(min)
(°C)
(°C)
Muffini
170
3
140 150
3
20 - 30
Pekač za
pecivo
Muffini, dvije
razine
-
-
140 150
2i4
25 - 35
Pekač za
pecivo
Muffini, tri ra‐
zine
-
-
140 150
1, 3 i 5
30 - 45
Pekač za
pecivo
Keksi
140
3
140 150
3
30 - 35
Pekač za
pecivo
Keksi, dvije
razine
-
-
140 150
2i4
35 - 40
Pekač za
pecivo
Keksi, tri razi‐
ne
-
-
140 150
1, 3 i 5
35 - 45
Pekač za
pecivo
Poljupci
120
3
120
3
80 100
Pekač za
pecivo
Poljupci, dvije
razine, pret‐
hodno
zagrijte peć‐
nicu
-
-
120
2i4
80 100
Pekač za
pecivo
Peciva, pret‐
hodno
zagrijte peć‐
nicu
190
3
190
3
12 - 20
Pekač za
pecivo
Ekleri
190
3
170
3
25 - 35
Pekač za
pecivo
Ekleri, dvije
razine
-
-
170
2i4
35 - 45
Pekač za
pecivo
Male voćne
pite
180
2
170
2
45 - 70
Kalup za
torte, Ø
20 cm
Bogata voćna
torta
160
1
150
2
110 120
Kalup za
torte, Ø
24 cm
18
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
KRUH I PIZZA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje uz progr.
True Fan
(min)
(°C)
(°C)
Bijeli kruh, 1 - 2
komada, 0,5 kg
za svaki komad
190
1
190
1
60 - 70
-
Raženi kruh,
podgrijavanje
nije potrebno
190
1
180
1
30 - 45
Kalup za
kruh
Krušna peciva, 6
- 8 peciva
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
Pekač za
pecivo
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Emajlira‐
na plitica
Pogačice
200
3
190
3
10 - 20
Pekač za
pecivo
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite kalup za kolače.
ZAPEČENA JELA
Tradicionalno pečenje
Kuhanje uz progr.
True Fan
(min)
(°C)
(°C)
Zapečena jela s
tjesteninom,
podgrijavanje nije potreb‐
no
200
2
180
2
40 - 50
Pita od prhkog tijesta s
povrćem, podgrijavanje
nije potrebno
200
2
175
2
45 - 60
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
19
ZAPEČENA JELA
Tradicionalno pečenje
Kuhanje uz progr.
True Fan
(min)
(°C)
Caneloni
180 - 190
(°C)
2
180 - 190
2
25 - 40
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite mrežu za pečenje.
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje uz
progr. True
Fan
(min)
(°C)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjetina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Englesko goveđe pečenje, slabo pe‐
čeno
210
200
50 - 60
Englesko goveđe pečenje, srednje
pečeno
210
200
60 - 70
Englesko goveđe pečenje, dobro pe‐
čeno
210
200
70 - 75
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje uz progr.
True Fan
(min)
(°C)
Svinjska lopatica, s kožom
180
(°C)
2
170
2
120 - 150
20
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje uz progr.
True Fan
(min)
(°C)
(°C)
Svinjska potkoljenica, 2
komada
180
2
160
2
100 - 120
Janjeći but
190
2
175
2
110 - 130
Cijelo pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijela purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela guska
175
2
160
1
150 - 200
Zec, izrezan na komade
190
2
175
2
60 - 80
Kunić, izrezan na komade
190
2
175
2
150 - 200
Cijeli fazan
190
2
175
2
90 - 120
Koristite drugi položaj police u pećnici.
RIBA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje uz pro‐
gr. True Fan
(min)
(°C)
(°C)
Pastrva / Orada, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tunjevina / Losos, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
Roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
21
ROŠTILJ
(kg)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Teleći odresci, 4 komada
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi biftek, 4 komada
0.6
10 - 12
6-8
Kobasice, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjeći kotleti, 4 komada
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa, 4 komada
0.4
12 - 15
12 - 14
Pljeskavice, 6
0.6
20 - 30
-
Riblji filet, 4 komada
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči, 4 - 6
-
5-7
-
Tost, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
GOVEDINA
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
Goveđe pečenje
ili filet, dobro pe‐
čeno
GOVEDINA
(°C)
(min)
Goveđe pečenje
ili filet, slabo pe‐
čeno
190 200
5-6
Goveđe pečenje
ili filet, srednje
pečeno
180 190
6-8
(°C)
(min)
170 180
8 - 10
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
SVINJETINA
Lopatica / Vrat /
Rolana šunka, 1 1,5 kg
22
PERAD
SVINJETINA
(°C)
(min)
Kotleti / Rebra, 1
- 1,5 kg
170 180
60 - 90
Mesna štruca,
0,75 - 1 kg
160 170
50 - 60
Buncek, prethod‐
no kuhan, 0,75 1 kg
150 170
90 - 120
(°C)
(min)
Perad u
komadima, 0,2 0,25 kg svaka
200 220
30 - 50
Pile, polovica,
0,4 - 0,5 kg
svaka
190 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš, 1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
Patka, 1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
Guska, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Purica, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Purica, 4 - 6 kg
140 160
150 240
TELETINA
(°C)
(min)
Teleće pečenje, 1
kg
160 180
90 - 120
Teleća koljenica,
1,5 - 2 kg
160 180
120 150
RIBA, CIJELA (NA PARI)
JANJETINA
(°C)
(min)
Janjeći but /
Janjeće pečenje,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Janjeći hrbat, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
Riba, 1 - 1,5 kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
Dehidracija - Kuhanje uz progr.
True Fan
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
23
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
VOĆE
POVRĆE
(h)
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
Marelice
8 - 10
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Kruške
6-9
Vlažno pečenje - preporučeni
pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
VOĆE
(h)
Šljive
8 - 10
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm
promjer, 5
cm visina
Limeni kalup za
flan
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
24
(°C)
(min)
Slatke rolice, 12
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
175
3
40 - 50
Pecivo-kiflice, 9
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
35 - 45
Pizza, smrznu‐
ta, 0,35 kg
rešetka za pečenje
180
2
45 - 55
Rolada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Čokoladni
kolačić
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
45 - 50
Sufle, 6 komada
keramički kalupi na re‐
šetki za pečenje
190
3
45 - 55
Biskvitna
podloga za flan
podloga za flan na re‐
šetki za pečenje
180
2
35 - 45
Sendvič Victoria
posuda za pečenje na
rešetki za pečenje
170
2
35 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
35 - 45
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
25 - 35
Riblji filet, 0,3 kg
pizza na rešetki za
pečenje
170
3
30 - 40
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
3
40 - 50
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
150
2
30 - 45
Kolačići s ba‐
demima, 20
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
45 - 55
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Ukusna tijesta,
16 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
35 - 45
25
(°C)
(min)
Sitni kolači od
lisnatog tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
150
2
40 - 50
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
170
2
30 - 40
Povrće, pošira‐
no, 0,4 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
2
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na rešetki za
pečenje
180
3
35 - 45
Mediteransko
povrće, 0,7 kg
pekač za pecivo ili pliti‐
ca s cjedilom
180
4
35 - 45
Informacije za ustanove za
testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Tradicio‐
nalno
pečenje
Pekač
za peci‐
vo
3
170
20 - 30
-
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Pekač
za peci‐
vo
3
150 160
20 - 35
-
Sitni
kolači
(po 20
na pliti‐
ci)
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Pekač
za peci‐
vo
2i4
150 160
20 - 35
-
26
(°C)
(min)
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
180
70 - 90
-
Pita od
jabuka,
2
kalupa
Ø20 cm
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
70 - 90
-
Biskvit‐
na torta,
u
kalupu
Ø26 cm
Tradicio‐
nalno
pečenje
Re‐
šetka
za
pečenje
2
170
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvit‐
na torta,
u
kalupu
Ø26 cm
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Re‐
šetka
za
pečenje
2
160
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvit‐
na torta,
u
kalupu
Ø26 cm
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Re‐
šetka
za
pečenje
2i4
160
40 - 60
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Prhko
tijesto
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Kuhanje uz
progr. True
Fan
Pekač
za peci‐
vo
2i4
140 150
25 - 45
-
Prhko
tijesto
Tradicio‐
nalno
pečenje
Pekač
za peci‐
vo
3
140 150
25 - 45
-
Tost, 4 6
komada
Roštilj
Re‐
šetka
za
pečenje
4
maks
.
2 - 3 minute
prva strana;
2 - 3 minute
druga strana
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
27
Goveđi
burger,
6
komada
, 0,6 kg
Roštilj
Žičana
polica i
posuda
za
sakuplj
anje
masno‐
će
4
(°C)
(min)
maks
.
20 - 30
Stavite mrežu za
pečenje na če‐
tvrtu razinu i po‐
sudu za
skupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu pećnice.
Okrenite hranu
na polovici
vremena
kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Svakodnev‐
na uporaba
Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. Za smanjenje
kondenzacije, uključite pećnicu da radi barem 10 minuta prije kuhanja.
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Ko‐
ristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sredstava
za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
28
Pećnice od nehrđajućeg čelika
ili aluminija
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
Čišćenje udubljenja u
unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage
kamenca iz udubljenja u unutrašnjosti
nakon kuhanja s parom.
Za funkciju: Vrući zrak
PLUSPreporučujemo da
postupak čišćenja provodite
najmanje nakon svakih 5 - 10
ciklusa kuhanja.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez
ikakvih aditiva.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
Čišćenje brtve vrata
Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva
vrata nalazi se oko ruba unutrašnjosti
pećnice. Ne koristite pećnicu ako je brtva
vrata oštećena. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće
informacije o čišćenju.
Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ! Pažljivo skidajte
vodilice polica.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Čišćenje vodom.
Ovaj postupak čišćenja koristi paru kako bi
pomogao uklanjanje masnoće i ostataka
hrane iz pećnice.
1. Stavite 200 ml vode u udubljenja na
dnu pećnice.
.
2. Postavite funkciju:
3. Postavite temperaturu na 90 °C .
4. Pustite pećnicu da radi 30 minuta.
5. Isključite pećnicu.
6. Kad se pećnica ohladi, očistite
unutrašnjost mekanom mokrom
krpom.
UPOZORENJE! Prije nego
je dotaknete, uvjerite se da
je pećnica hladna. Postoji
opasnost od opeklina.
Skidanje i postavljanje vrata
Vrata pećnice sastoje se od dvije staklene
ploče. Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnju staklenu ploču kako biste ih
očistili. Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja staklenih
ploča.
29
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako unutarnju staklenu
ploču pokušate skinuti prije
nego skinete vrata pećnice.
OPREZ! Pećnicu ne
upotrebljavajte bez unutarnjih
staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku s
desne strane vrata.
2. Odvijačem podignite i potpuno okrenite
desnu stranu poluge šarke.
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
3. Pronađite šarku na lijevoj strani vrata.
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
4. Podignite i potpuno okrenite polugu na
lijevoj šarki.
2
B
1
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
30
9. Držite staklenu ploču vrata za vrh i
pažljivo je izvucite. Osigurajte da se
ploče potpuno izvuku iz nosača.
Zamjena žarulje
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklenu ploču i vrata pećnice.
Zona s tiskom mora biti okrenuta prema
unutrašnjoj strani vrata. Nakon
postavljanje provjerite da površina okvira
staklene ploče na dijelovima s tiskom nije
gruba na dodir.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Stražnje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
Osigurajte da unutarnju staklenu ploču
postavite ispravno na mjesto.
A
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Zone kuhanja ne rade.
Pridržavajte se uputa za uporabu ugradbene površine za
kuhanje.
31
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati. Zaslon
prikazuje “400” i oglašava se
zvučni signal.
Pećnica nije ispravno
priključena na električno
napajanje.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Značajke kuhanja nisu dobre
prilikom uporabe funkcije:
Vrući zrak PLUS.
Udubljenje u uhutrašnjosti
niste napunili vodom.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Niste uključili funkciju Vrući
zrak PLUS.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Ne radi pečenje s parom.
Pomoću kućnog osigurača ili
sigurnosne sklopke u kutiji s
osiguračima isključite pa po‐
novo uključite uređaj.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku
za vodu.
Isključite pećnicu i pazite da
je uređaj hladan. Vodu obri‐
šite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu
vode u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
32
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Na zaslonu se prikazuje
"12.00"
Došlo je do nestanka
električne energije.
Ponovno postavite sat.
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu
Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Juno
Identifikacija modela
JH084C0 949723402
Indeks energetske učinkovitosti
95.3
Razred energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s
ventilatorom
0.81 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradna pećnica
Masa
28.9 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
33
Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Kad istovremeno pripremate nekoliko jela,
pauze između pečenja održavajte što
kraćima.
Preostala toplina
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom.
Vlažno pečenje
Funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
34
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
34
36
39
40
40
41
42
Funkce hodin
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
43
45
45
46
59
62
64
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
35
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
Ovládací panel musí být připojen ke stanovené topné
jednotce tak, aby barvy konektorů odpovídaly a předešlo
se tak možnému riziku.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
V pevné elektrické instalaci musí být začleněn prvek pro
odpojení od sítě v souladu s platnými elektroinstalačními
předpisy.
36
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
• Kuchyňská skříňka a výklenek musí mít
vhodné rozměry.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Před instalací spotřebiče ověřte, zda se
dvířka trouby otevírají bez omezení.
Pokud ne, troubu je nutné zvednout.
• Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
• Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
569 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
548 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
1022 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Montážní šrouby
4x25 mm
Před instalací spotřebič vybavte vhodnou
varnou deskou uvedenou v tabulce.
Typ
Maximální výkon
JKFN604F5
6500 W
JKFN606F5
7500 W
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
37
Připojení ke svorkovnici
Tento spotřebič je vybaven 6pólovou svor‐
kovnicí. Propojky (můstky) jsou připraveny
pro provoz s napětím 400 V trojfázového
proudu s nulovým vodičem.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
3
2
4
L 1 – 2 – 3 = fázové vodiče
N 4 = nulový vodič
= zemnicí vodič
2N ~
1
2
3
5
4
1
2
3
5
4
230V ~
230V ~
230V ~
1
2
3
5
4
356618739
3N ~
230V ~
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
• Spotřebič se dodává bez zástrčky a
spojovacího kabelu.
• Připojovací zásuvka varné desky se
nachází na horní části skříně trouby.
Varná deska je vybavena připojovacími
kabely varných zón a zemnicím
kabelem. Kabely jsou vybaveny
zástrčkami. Varnou desku k troubě
připojíte zastrčením konektorů do
správných zásuvek na troubě. Design
zástrček a zásuvek brání nesprávnému
zapojení.
Pokud se napětí v síti liší, přenastavte
propojky na svorkovnici (viz níže uvedené
schéma zapojení). Připojte zemnicí kabel
ke svorkovnici. Po připojení přívodního
kabelu ke svorkovnicí je nutno kabel
zajistit kabelovou příchytkou.
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu v Evropě:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený
na typovém štítku. Můžete rovněž
nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
3 fáze: 5 x 2.5
max. 10380
2 fáze: 4 x 4.0
1 fáze: 3 x 6.0
38
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
39
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Likvidace
Obsluha
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
1
523
20
Připevnění trouby ke skříňce
40
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1 2
3 4 5 6 7
2
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
Příslušenství
• Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
• Kombinovaný pekáč
Ovládací panel
Ovladače varné desky
Kontrolka / symbol napájení
Ovladač pečicích funkcí
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vlis vnitřku trouby - Zásobník na
čištění vodou
12 Drážky na rošty, vyjímatelné
13 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Na koláče a sušenky. K pečení
moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
OVLÁDACÍ PANEL
Ovladače varných zón
Varnou desku můžete ovládat pomocí
ovladačů varných zón.
Je nutné si přečíst kapitoly o
bezpečnosti v návodu k použití
k varné desce.
Nastavení teploty
Označení ovlada‐
če
0
1-9
Funkce
Poloha Vypnuto
Nastavení teploty
Označení ovlada‐
če
Funkce
Přepínač dvojité
zóny
1. Otočte voličem na požadovanou
teplotu.
2. Vaření ukončíte otočením ovladače do
polohy vypnuto.
Použití dvojité varné zóny (je-li
součástí spotřebiče)
Dvojitou zónu zapnete
otočením ovladače po směru
hodinových ručiček. Neotáčejte
jím přes pozici vypnutí.
41
1. Otočte ovladačem po směru
hodinových ručiček do polohy 9.
2. Pomalu otáčejte ovladačem na symbol
, dokud neuslyšíte cvaknutí. Obě
varné zóny jsou zapnuté.
3. Potřebnou teplotu nastavíte dle
pokynů v části „Nastavení teploty“.
Tlačítka
Senzorové tlačítko / tlačít‐
ko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
Displej
A
B
C
A. Funkce hodin
B. Časovač
C. Funkce hodin
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS viz část „Denní
používání“, Nastavení funkce
Pravý horký vzduch PLUS.
1. Nastavte funkci
.Nastavte
maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu hodinu.
3. Nastavte funkci
. Nastavte
maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Nastavte funkci
. Nastavte
maximální teplotu.
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
42
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach a
kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Funkce trou‐
by
Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
Nastavení pečicí funkce
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte
ovladačem pečicích funkcí do polohy
vypnuto.
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Použití
Trouba je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuto
Zapne osvětlení bez pe‐
čicí funkce.
osvětlení
Pravý horký
vzduch
PLUS / Čiště‐
ní vodou
K dodání vlhkosti během
přípravy. K získání správ‐
né barvy a křupavé kůrky
při pečení. K zajištění vě‐
tší šťavnatosti při ohřevu.
Další informace o funkci
Čištění vodou naleznete
v kapitole „Čištění a
údržba“.
Spodní ohřev
Použití
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký konvekční vzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie. Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Turbo gril
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
43
Funkce trou‐
by
Velkoplošný
Gril
Použití
Ke grilování plochých ku‐
sů ve velkém množství a
opékání chleba.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
Pizza
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
Nastavení funkce:Pravý horký
vzduch PLUS
Tato funkce zvyšuje vlhkost během
přípravy.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení. Po
ukončení funkce opatrně otevřete dvířka.
1. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby je
250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
POZOR! Neplňte vlis
vnitřku trouby vodou během
přípravy jídla nebo když je
trouba horká.
2. Nastavte funkci:
.
3. Nastavte teplotu otočením ovladače.
4. Předehřejte prázdnou troubu po dobu
10 minut k vytvoření vlhkosti.
5. Vložte jídlo do trouby.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Během přípravy neotvírejte dvířka trouby.
6. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte
ovladačem pečicích funkcí do polohy
vypnuto.
7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ! Před
odstraněním vody z vlisu
vnitřku trouby se ujistěte, že
je trouba vychladlá.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdy‐
koliv; i u vypnutého spotřebiče.
44
Nastavení času. Změna času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po
výpadku elektrické energie nebo není-li
nastaven časovač,
bliká.
nebo
a nastavte správný
Stiskněte
čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat
.
3. Použijte
nebo
k nastavení času
TRVÁNÍ.
Na displeji se zobrazí
.
4. Po uplynutí času začne blikat
a
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
.
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
k nastavení času.
Na displeji se zobrazí
.
a
4. Po uplynutí času začne blikat
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení ODLOŽENÉHO
STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat
.
3. Použijte
nebo
k nastavení času
TRVÁNÍ.
4. Stiskněte .
nebo
k nastavení času
5. Použijte
UKONČENÍ.
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ. Po
uplynutí nastaveného času zazní zvukový
signál.
7. Spotřebič se automaticky vypne.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Nastavení funkce MINUTKA
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
2. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
Funkce Minutka se po pěti sekundách
spustí automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy vypnuto.
Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
45
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Hluboký pekáč / plech:
hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
46
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže
jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem
používáte.
Pravý horký vzduch PLUS
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte plech na pečení.
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
(ml)
(°C)
(min)
Sušenky / Čajové koláčky / Croissanty
100
150 - 180
10 - 20
Italský chléb Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Bagety/kaiserky
100
200
20 - 25
47
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
(ml)
(°C)
(min)
Chléb
100
180
35 - 40
Švestkový koláč / Jablečný koláč / Skořicové
rolky pečené v koláčové formě
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Použijte 150 ml vody, není-li uvedeno
jinak.
OHŘEV JÍDLA
MRAŽENÁ HOTOVÁ JÍDLA
(min)
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Croissanty
170 - 180
15 - 25
Lasagne,
použijte
200 ml
180 - 200
35 - 50
maso
15 - 25
Těstoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Rýže
15 - 25
Zelenina
15 - 25
Použijte 200 ml vody.
Použijte 100 ml vody.
Použijte skleněnou zapékací mísu.
Nastavte teplotu 110 °C.
PEČENÍ MASA
OHŘEV JÍDLA
(min)
(°C)
(min)
Bagety/kaiserky
10 - 20
Hovězí peče‐
ně
200
50 - 60
Chléb
15 - 25
Kuře
210
60 - 80
Italský chléb Focaccia
15 - 25
Vepřová pe‐
čeně
180
65 - 80
48
Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané re‐
cepty
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Koláčová
forma
Křehké těsto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Koláčová
forma
Tvarohový
koláč s pod‐
máslím
170
1
165
2
60 - 80
Koláčová
forma, Ø
26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na
pečení
Marmeládový
dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová
forma, Ø
26 cm
Jemná bá‐
bovka,
předehřejte
prázdnou
troubu
160
2
150
2
90 120
Koláčová
forma, Ø
20 cm
Švestkový
koláč,
předehřejte
prázdnou
troubu
175
1
160
2
50 - 60
Forma na
chleba
Muffin
170
3
140 150
3
20 - 30
Plech na
pečení
Muffin, dvě
úrovně
-
-
140 150
2a4
25 - 35
Plech na
pečení
Muffin, tři
úrovně
-
-
140 150
1, 3 a 5
30 - 45
Plech na
pečení
Sušenky
140
3
140 150
3
30 - 35
Plech na
pečení
Sušenky, dvě
úrovně
-
-
140 150
2a4
35 - 40
Plech na
pečení
49
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Sušenky, tři
úrovně
-
-
140 150
1, 3 a 5
35 - 45
Plech na
pečení
Pusinky
120
3
120
3
80 100
Plech na
pečení
Pusinky, dvě
úrovně,
předehřejte
prázdnou
troubu
-
-
120
2a4
80 100
Plech na
pečení
Žemle,
předehřejte
prázdnou
troubu
190
3
190
3
12 - 20
Plech na
pečení
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na
pečení
Banánky, dvě
úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na
pečení
Ploché kolá‐
če s náplní
180
2
170
2
45 - 70
Koláčová
forma, Ø
20 cm
Bohatý ovoc‐
ný koláč
160
1
150
2
110 120
Koláčová
forma, Ø
24 cm
Předehřejte prázdnou troubu.
50
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Bílý chléb, 1 - 2
kusy, 0,5 kg
každý
190
1
190
1
60 - 70
-
Žitný chléb,
předehřátí není
zapotřebí
190
1
180
1
30 - 45
Forma na
chleba
Bagety/kaiserky,
6 - 8 kusů
190
2
180
2 (2 a
4)
25 - 40
Plech na
pečení
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Smalto‐
vaný
plech
Čajové koláčky
200
3
190
3
10 - 20
Plech na
pečení
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký vzduch
(°C)
(°C)
(min)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
51
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený
210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
210
200
70 - 75
MASO
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
52
RYBY
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem centimetrů
tloušťky masa.
53
TELECÍ
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
nebo filet, nepro‐
pečený
190 200
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet, středně
propečený
180 190
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
170 180
8 - 10
(min)
160 180
120 150
(°C)
(min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 170
100 120
Jehněčí hřbet, 1 1,5 kg
160 180
40 - 60
(°C)
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 220
30 - 50
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
190 210
35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 210
50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 200
80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 180
120 180
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 180
120 150
Telecí koleno ,
1,5 - 2 kg
JEHNĚČÍ
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Plecko / Krkovi‐
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
160 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová
žebírka, 1 - 1,5
kg
170 180
60 - 90
Sekaná, 0,75 - 1
kg
160 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené, 0,75
- 1 kg
150 170
90 - 120
TELECÍ
Telecí pečeně, 1
kg
(°C)
(°C)
(min)
160 180
90 - 120
DRŮBEŽ
54
DRŮBEŽ
Krůta, 4 - 6 kg
ZELENINA
(°C)
(min)
140 160
150 240
RYBY (DUŠENÉ)
(°C)
(h)
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
Celá ryba, 1 - 1,5
kg
(°C)
(min)
210 220
40 - 60
OVOCE
Sušení - Pravý horký vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když troubu
v polovině doby sušení zastavíte, otevřete
dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
Švestky
8 - 10
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a
s reflexní úpravou.
ZELENINA
Fazole
(h)
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
55
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
175
3
40 - 50
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Mražená pizza,
0,35 kg
tvarovaný rošt
180
2
45 - 55
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
45 - 50
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky
na tvarovaný rošt
190
3
45 - 55
Koláčový kor‐
pus z piškotové‐
ho těsta
dortový korpus na tva‐
rovaný rošt
180
2
35 - 45
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
35 - 50
56
(°C)
(min)
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
170
3
30 - 40
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
40 - 50
Sušenky, 16 ku‐
sů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
30 - 45
Makronky, 20
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
45 - 55
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
35 - 45
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
40 - 50
Ovocné koláč‐
ky, 8 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
30 - 40
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
35 - 45
57
(°C)
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
(min)
180
4
35 - 45
Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
170
20 - 30
-
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
150 160
20 - 35
-
Malé
koláčky,
20 kou‐
sků na
plech
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
150 160
20 - 35
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
180
70 - 90
-
Jableč‐
ný ko‐
láč, 2
formy,
Ø 20
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
70 - 90
-
58
(°C)
(min)
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Horní/
spodní
ohřev
Tvaro‐
vaný
rošt
2
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐
vý ko‐
láč, v
koláčo‐
vé for‐
mě Ø26
cm
Pravý hor‐
ký vzduch
Tvaro‐
vaný
rošt
2a
4
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
20 - 40
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Pravý hor‐
ký vzduch
Plech
na pe‐
čení
2a
4
140 150
25 - 45
-
Máslo‐
vé su‐
šenky
Horní/
spodní
ohřev
Plech
na pe‐
čení
3
140 150
25 - 45
-
Topin‐
ky, 4 - 6
kusů
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt
4
max.
2 - 3 minuty z
jedné strany;
2 - 3 minuty z
druhé strany
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
59
Hovězí
ham‐
burger,
6 kusů,
0,6 kg
Gril
Tvaro‐
vaný
rošt a
odkapá‐
vací
plech
4
(°C)
(min)
max.
20 - 30
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. Ke
snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na 10 minut
předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
60
Trouby z nerezové oceli nebo
hliníku
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty
od stěny trouby.
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
Čištění vlisu vnitřku trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS doporučujeme
provádět čisticí postup alespoň
každých 5 - 10 programů
přípravy jídel.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
jakýchkoliv přísad.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu 30
minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou a
měkkým hadrem.
Čištění dveřního těsnění
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR! Při odstraňování
drážek na rošty buďte opatrní.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Čištění vodou
Tento čisticí proces využívá vlhkost k
usnadnění odstranění zachyceného tuku a
zbytků jídel z trouby.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
200 ml vody.
2. Nastavte funkci:
.
3. Nastavte teplotu 90 °C.
4. Nechte troubu pracovat 30 minut.
5. Vypněte troubu.
6. Jakmile je trouba chladná, vysušte její
vnitřek pomocí měkkého hadru.
VAROVÁNÍ! Než se trouby
dotknete, ujistěte se, že je
chladná. Hrozí nebezpečí
popálení.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněný panel lze za účelem čištění
demontovat. Před demontáží skleněných
panelů si přečtěte celou kapitolu
„Odstranění a instalace dvířek“.
61
Jestliže se pokusíte vytáhnout
vnitřní skleněný panel předtím,
než odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Troubu bez vnitřního
skleněného panelu
nepoužívejte.
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se na
dveřní závěs na pravé straně dvířek.
2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte a
otočte páčku pravého závěsu dvířek.
5. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
3. Zaměřte se na dveřní závěs na levé
straně dvířek.
6. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
7. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
4. Zvedněte a zcela otočte páčku na
levém závěsu.
B
1
8. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
62
9. Uchopte skleněný panel dvířek za
horní okraj a opatrně jej vytáhněte ven.
Ujistěte se, že sklo zcela sklouzne z
držáků.
A
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
10. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka
trouby opět nasaďte.
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
ujistěte, že povrch rámu tohoto
skleněného panelu není na potisku skla
na dotek drsný.
Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
POZOR! Halogenovou žárovku
vždy držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Zadní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varné zóny nefungují.
Řiďte se návodem k použití vestavné varné desky.
Troubu nelze zapnout ani
používat. Na displeji se zo‐
brazí „400“ a zazní akustický
signál.
Trouba je nesprávně zapoje‐
ná do elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
63
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Pečení pomocí funkce Pravý
horký vzduch PLUS nevede
k dobrému výsledku.
Vlis vnitřku trouby jste nena‐
plnili vodou.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pravý
horký vzduch PLUS, ale ne‐
rozsvítí se kontrolka S pá‐
rou.
Nezvolili jste pečicí funkci,
která podporuje funkci S pá‐
rou.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pravý
horký vzduch PLUS, ale ne‐
rozsvítí se kontrolka S pá‐
rou.
Funkce S párou nefunguje.
Spotřebič vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím do‐
movní pojistky nebo ochran‐
ného spínače v pojistkové
skříňce.
Viz „Zapnutí funkce: Pravý
horký vzduch PLUS“.
Voda ve vlisu vnitřku trouby
se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na alespoň
110 °C.
Viz kapitola „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vytéká
voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte se,
že je spotřebič již chladný.
Vodu vytřete houbou nebo
hadříkem. Do vlisu vnitřku
trouby přilijte správné množ‐
ství vody. Řiďte se specific‐
kým postupem.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Nastavte znovu čas.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
64
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Juno
Označení modelu
JH084C0 949723402
Index energetické účinnosti
95.3
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.81 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba (pod linku)
Hmotnost
28.9 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Úspora energie
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
65
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
66
67
867355735-B-292019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising