AEG | HRB32310NB | User manual | Aeg HRB32310NB Manuali i perdoruesit

Aeg HRB32310NB Manuali i perdoruesit
HRB32310NB
SQ
MK
USER
MANUAL
Udhëzimet për përdorim
Vatër gatimi
Упатство за ракување
Плоча за готвење
2
18
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. INSTALIMI.............................................................................................................7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 8
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 10
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA...............................................................................12
7. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 13
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................13
9. TË DHËNAT TEKNIKE....................................................................................... 16
10. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 16
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni
pajisjen për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në
rast se pajisja është e lidhur me rrymën elektrike direkt
duke përdorur kuti lidhëse, hiqeni siguresën për të
shkëputur pajisjen nga furnizimi me rrymë. Në çdo
rast, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Nëse pajisja instalohet mbi sirtarë
sigurohuni që hapësira mes pjesës së
poshtme të pajisjes dhe sirtarit të
sipërm, të jetë e mjaftueshme për
qarkullimin e ajrit.
Pjesa e poshtme e pajisjes mund të
nxehet. Sigurohuni që të instaloni një
panel të veçantë prej kompensate,
material për bango kuzhine ose
materiale të tjera që nuk digjen poshtë
pajisjes për të parandaluar që të
prekë poshtë.
Paneli i ndarjes duhet të mbulojë
plotësisht zonën nën pianurë.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet në
rregull. Kablloja ose spina elektrike e
lirë ose e papërshtatshme (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
•
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektricist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike.
•
•
•
•
5
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani
në një sipërfaqen e xhamit të
pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
•
•
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
SHQIP
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.5 Montimi
3.1 Përpara instalimit
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
Modeli .......................................
PNC .........................................
Numri i serisë ...........................
min.
500mm
min.
50mm
3.2 Pianurat inkaso
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet
në njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
3.3 Kablloja e lidhjes
•
•
Pianura është e pajisur me një kabllo
lidhjeje.
Për të zëvendësuar kabllon e dëmtuar
elektrike, përdorni llojin e kabllos:
H05V2V2-F që i reziston një
temperature prej 90°C ose më të
lartë. Flisni me Qendrën lokale të
Shërbimit.
3.4 Montimi i izolimit Instalimi lart
1. Pastroni syprinën rreth zonës së
prerë.
2. Ngjisni shiritin e dhënë hermetizues
2x6 mm rreth fundit të poshtëm të
pianurës rreth fundit të jashtëm të
qeramikës së xhamit. Mos e tendosni
atë. Sigurohuni që skajet e shiritit
hermetizues të gjenden në mesin e
njërës anë të pianurës.
3. Shtoni disa milimetra gjatësi kur të
prisni shiritin hermetizues.
4. Bashkoni dy skajet e shiritit
hermetizues së bashku.
min. 1100
7
8
www.aeg.com
3.6 Instalimi i më shumë se
një pianure
min.
12 mm
min.
60 mm
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
Nëse do të instalohen disa pianura 30
cm përkrah njëra-tjetrës brenda të njëjtës
pjesë të prerë, në Qendrat tona të
autorizuara të Shërbimit mund të gjeni
një set montimi që përfshin një kapëse
mbështetëse anësore dhe guarnicione
shtesë. Udhëzimet përkatëse të instalimit
ndodhen brenda në paketën e kompletit.
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Skema e sipërfaqes së gatimit
1 Zona e gatimit
2 Paneli i kontrollit
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Struktura e panelit të kontrollit
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
SHQIP
Fusha Funksioni
e
sensor
it
9
Komenti
1
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
2
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
3
Pauzë
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
-
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar unazën e
jashtme.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit në Për të treguar se për cilën zonë po vendosni
zonat e gatimit
kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
-
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
4
5
6
7
8
9
10
/
/
4.3 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
-
Zona e gatimit është në punë.
Pauzë është aktive.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
Një zonë gatimi është ende e nxehtë (ka nxehtësi të mbetur).
Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për fëmijët vihet në punë.
Fikja automatike është aktive.
10
www.aeg.com
4.4 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
PARALAJMËRIM!
Rrezik djegieje nga
nxehtësia e mbetur.
Treguesit tregojnë nivelin e nxehtësisë
së mbetur për zonat e gatimit që po
përdorni aktualisht. Treguesit gjithashtu
mund të ndizen për zonat e gatimit pranë
edhe nëse nuk po i përdorni ato.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
5.2 Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
•
•
•
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
pak kohe shfaqet
dhe pianura
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
Cilësimi i
nxehtësisë
,1-2
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
3-4
5 orësh
5
4 orësh
6-9
1,5 orë
5.3 Cilësimi i nxehtësisë
Prekni
për të ngritur cilësimin e
nxehtësisë. Prekni
për të ulur
cilësimin e nxehtësisë. Prekni
dhe
njëkohësisht për ta çaktivizuar zonën
e gatimit.
5.4 Aktivizimi dhe çaktivizimi
i unazave të jashtme
Ju mund të përshtatni sipërfaqen e
gatimit sipas përmasave të enës.
Përdorni fushën e sensorit:
Për të aktivizuar unazën e jashtme:
prekni fushën e sensorit. Treguesi ndizet.
Për të çaktivizuar unazën e jashtme:
prekni fushën e sensorit derisa treguesi
të fiket.
5.5 Kohëmatësi
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës
së gatimit vetëm për një gatim.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Për të vendosur zonën e gatimit:
prekni
vazhdimisht derisa të ndizet
treguesi i zonës së nevojshme të gatimit.
Për të aktivizuar funksionin ose për të
ndryshuar kohën: prekni
ose të
kohëmatësit për të caktuar kohën (00 99 minuta). Kur treguesi i zonës së
gatimit fillon të pulsojë ngadalë, koha
fillon të zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
zonën e gatimit me
. Treguesi i zonës
SHQIP
5.7 Bllokimi
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në
ekran shfaqet koha e mbetur.
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Për të çaktivizuar funksionin: caktoni
zonën e gatimit me
dhe prekni .
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri
në 00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të çaktivizuar tingullin: prekni
Për të aktivizuar funksionin: prekni
.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
.
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
Prekni
ose
të kohëmatësit për të
caktuar kohën. Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Për të çaktivizuar tingullin: prekni
.
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi
mbetet i ndezur.
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtuesi i minutave kur pianura është
aktivizuar dhe zonat e gatimit nuk
funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
nxehtësitë shfaq
11
.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
dhe më pas prekni . Koha e mbetur
numëron mbrapsht deri në 00
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
5.8 Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
cilësim nxehtësie. Prekni
sekonda.
me
.
pianurën me
Ky funksion cakton përzgjedhjen më të
ulët të nxehtësisë për të gjitha zonat e
gatimit.
sekonda.
Funksioni nuk i ndalon funksionet e
kohëmatësit.
Prekni
për të aktivizuar funksionin.
Ndizet
.Cilësimi i nxehtësisë ulet në 1.
Për të çaktivizuar funksionin, prekni .
Ndizet cilësimi i mëparshëm i nxehtësisë.
për 4
ndizet. Çaktivizoni pianurën
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
5.6 Pauzë
Kur funksioni vihet në punë, të gjitha
simbolet e tjera në panelet e kontrollit
bllokohen.
. Mos caktoni asnjë
. Mos caktoni asnjë
cilësim nxehtësie. Prekni
me
për 4
ndizet. Çaktivizoni pianurën
.
Për të anuluar funksionin vetëm për
një sesion gatimi: aktivizoni pianurën
me .
ndizet. Prekni
për 4
sekonda. Caktoni cilësimin e
nxehtësisë në 10 sekonda. Ju mund ta
përdorni pianurën. Kur çaktivizoni
pianurën me, funksioni
funksionojë.
vazhdon të
12
www.aeg.com
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Enët prej çeliku të emaluar
dhe me bazamente alumini
ose bakri mund të
shkaktojnë çngjyrosje mbi
sipërfaqen prej qeramike
xhami.
6.1 Enët e gatimit
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Sigurohuni që bazamentet e
tiganëve të jenë të pastra
dhe të thata përpara se t'i
vendosni mbi sipërfaqen e
pianurës.
Cilësimi i
nxehtësisë
6.2 Shembuj të përdorimeve
për gatim
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
Përdoreni për:
Koha
Këshilla
(minuta
)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin e
gatuar.
sipas
nevojës
Mbulojeni enën e gatimit me
kapak.
1-2
Salcë Hollandaise, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
Trazojeni herë pas here.
1-2
Mpiksje: omëleta të shkrifëta,
vezë të pjekura.
10 - 40
Gatuani me kapak.
2-3
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë lëng
sa orizi, trazojini gatimet me
qumësht ne mes të kohës së
gatimit.
3-4
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
4-5
Gatim sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 - 150 Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
6-7
Skuqje e lehtë: eskallop, copa
mishi me djathë e proshutë,
kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi,
brumë salcash, vezë, petulla,
petulla të ëmbla.
sipas
nevojës
7-8
Skuqje e fortë, të thekura, fileto 5 - 15
mishi, biftekë.
-1
Kthejini në gjysmën e kohës.
Kthejini në gjysmën e kohës.
SHQIP
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
9
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto), patate
të skuqura.
13
Koha
Këshilla
(minuta
)
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e vatrës.
Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
7.2 Pastrimi i pianurës
•
•
•
me sheqer, ndryshe pianura mund të
dëmtohet nga papastërtia. Kini kujdes
të shmangni djegiet. Përdorni
kruajtësen speciale të pianurës mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë.
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Pianura nuk është e lidhur
vini në punë pianurën.
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Zgjidhja
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
14
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
keqfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Mos e caktoni cilësimin e
nxehtësisë për 10 sekonda.
Aktivizojeni pianurën sërish
dhe caktojeni cilësimin e
nxehtësisë në më pak se 10
sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Pauzë është aktive.
Referojuni “Përdorimi i
përditshëm”.
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi një
ose më shumë fusha me
sensor.
Hiqni objektin nga fushat me
sensor.
Pianura çaktivizohet.
Vendosët diçka mbi fushën
Hiqni objektin nga fusha me
sensor.
me sensor
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm për
pak kohë ose sensori është i
dëmtuar.
Nuk mund të aktivizoni
unazën e jashtme.
Në zonën shumëfunksionale ka një sipërfaqe
të zezë.
Fushat me sensor nxehen.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me një
qendër të autorizuar
shërbimi.
Fillimisht, aktivizoni unazën
e brendshme duke
ndryshuar cilësimin e
nxehtësisë.
Është normale që në zonën
shumë-funksionale të ketë
një sipërfaqe të zezë.
Ena e gatimit është tepër e
madhe ose e keni vendosur
shumë afër butonave
komandues.
Nëse është e mundur,
vendosini enët e mëdha në
zonat e pasme të gatimit.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
ndizet.
Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët ose Bllokimi vihet në
punë.
Referojuni “Përdorimi i
përditshëm”.
dhe një numër afishohet.
Ka një gabim në pianurë.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish pas 30
15
sekondash. Nëse
ndizet
sërish, shkëputeni pianurën
nga energjia elektrike. Pas
30 sekondave, lidheni sërish
pianurën. Nëse problemi
vazhdon, flisni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Dëgjohet një sinjal konstant
bip.
ndizet.
Lidhja elektrike nuk është e
saktë.
Shkëputeni pianurën nga
energjia elektrike. Kërkojini
një elektricisti të kualifikuar
të kontrollojë instalimin.
Mungon faza e dytë e
furnizimit me rrymë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Hiqni
siguresën, prisni një minutë
dhe futeni sërish siguresën.
8.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu kodin me tre shifra për xhamin
qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes
prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën
e shërbimit dhe kushtet e garancisë janë
në broshurën e garancisë.
16
www.aeg.com
8.3 Etiketat që merren me
çantën e aksesorëve
Ngjisni etiketat adezive siç tregohet më
poshtë:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
dërgoni këtë pjesë (nëse zbatohet).
B. Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
mbajeni këtë pjesë (nëse zbatohet).
C. Ngjiteni mbi librin e udhëzimeve.
9. TË DHËNAT TEKNIKE
9.1 Specifikimi i zonave të gatimit
Fuqia nominale (cilësimi
maksimal i nxehtësisë) [W]
Zona e gatimit
Diametri i zonës së gatimit
[mm]
Përpara në mes
1200
145
Pas në mes
700 / 1700
120 / 180
Për rezultate optimale gatimi, përdorni
enë gatimi me diametër jo më të madh
se ai i zonës së gatimit.
10. EFIKASITETI ENERGJETIK
10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
HRB32310NB
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
SHQIP
Numri i zonave të gatimit
2
Teknologjia e nxehjes
Radiatori
Diametri i zonave rrethore
të gatimit (Ø)
Përpara në mes
Pas në mes
14,5 cm
18,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
Përpara në mes
Pas në mes
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
•
10.2 Kursimi i energjisë
•
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
•
•
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
17
•
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
Fundi i enës së gatimit duhet të ketë
të njëjtin diametër me zonën e gatimit.
Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
18
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 18
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................21
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 23
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 25
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 26
6. ПОМОШ И СОВЕТИ.......................................................................................... 29
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................30
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 30
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................... 33
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................34
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
МАКЕДОНСКИ
19
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар Во случај
апаратот да е поврзан со штекерот со разводна
кутија, извадете ја спојката за да го исклулите
апаратот од струја. Во секој случај контактирајте го
Овластениот сервис.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
МАКЕДОНСКИ
21
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Ако апаратот е монтиран над
фиоки, внимавајте просторот
помеѓу дното на апаратот и горната
фиока да е доволен за циркулација
на воздух.
Дното на апаратот може да стане
жешко. Уверете се дека сте
монтирале шперплоча, плоча
направена од иверица или некој
друг незапалив материјал за
раздвојување под апаратот за да
спречите пристап до дното.
Плочата за разделување мора да ја
покрие областа под површината за
готвење веднаш.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
22
www.aeg.com
•
•
•
•
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
2.3 Употребa
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка
тава врз стаклената површина на
плочата за готвење.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
МАКЕДОНСКИ
•
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
2.4 Нега и чистење
•
•
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја
пред да вршите активности за
одржување.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
23
2.5 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
Опис на
моделот ....................................
...
Број на производ
(PNC) ...................................
Сериски број (S.N.) ............
3.2 Вградени плочи за
готвење
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
3.3 Кабел за поврзување
•
•
Површината за готвење се
испорачува со кабел за струја.
За да го замените оштетениот
приклучник за струја, користете вид
на кабел: H05V2V2-F кој издржува
температура од 90°C или повисока.
Обратете се во локалниот сервисен
центар.
3.4 Ставање на печатот Монтажа на горниот дел
1. Исчистете ја горната работна
површина околу исечената област.
2. Ставете ја доставената лента за
запечатување од 2x6mm околу
долниот раб на површината за
готвење преку надворешниот раб
на стакло-керамиката. Притоа, не
растегнувајте ја. Внимавајте
краевите на лентата за
запечатување да се ставени во
средниот дел од едната страна на
површината за готвење.
3. Додадете неколку mm должина
кога ќе ја сечете лентата за
запечатување.
24
www.aeg.com
4. Повлечете ги заедно двата краја
на лентата за запечатување.
min.
12 mm
3.5 Комплет
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
3.6 Монтажа на повеќе од
една површина за готвење
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
min. 1100
Доколку треба да се монтираат повеќе
површини за готвење со димензии од
30 cm една покрај друга во ист засек,
комплет за монтажа со потпорен
страничен држач и дополнителни
дихтунзи може да се најдат во
Овластените сервисни центри.
Релевантните упатства за монтажа се
доставени во комплетот.
МАКЕДОНСКИ
25
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
1 Рингла
2 Контролна плоча
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Распоред на контролна табла
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите
и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензо
рско
поле
Функција
Коментар
1
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
2
Заклучување /
Безбедносен уред за
деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
Пауза
За вклучување и исклучување на
функцијата.
-
За вклучување и исклучување на
надворешниoт прстен.
Екран за поставување на
јачината на топлината
За прикажување на поставката за
температура.
3
4
5
-
26
www.aeg.com
6
7
Сензо
рско
поле
Функција
-
Временски показатели за За да прикажат за која рингла го
ринглите
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во минути.
-
За избор на рингла.
-
За зголемување или намалување на
времето.
-
За поставување на поставка за јачина на
топлина.
8
/
9
/
10
Коментар
4.3 Екрани за поставување на јачината на топлината
Екрaн
Опис
Ринглата е исклучена.
Ринглата е вклучена.
-
Пауза е во функција.
+ број
Има дефект.
Ринглата сè уште е топла (преостаната топлина).
Заклучување / Безбедносен уред за деца е во функција .
Автоматски исклучување е во функција.
4.4 Показно светло за
преостаната топлина
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
изгореници поради
преостаната топлина.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Показателите го прикажуваат нивото
на преостаната топлина за ринглите
кои моментално ги користите.
Показателите исто така може да се
вклучат за околните рингли дури ако
не ги користите.
МАКЕДОНСКИ
5.1 Вклучување и
исклучување
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
5.2 Автоматски
исклучување
•
•
сите рингли се исклучени,
не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
ќе истурите или ќе ставите нешто
на контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.).
Се огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го
предметот или исчистете ја
контролната табла.
не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
и површината за готвење
пали
се исклучува.
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
Поставување
температура
,1-2
5.4 Вклучување и
исклучување на
надворешните прстени
Површината на која готвите можете да
ја приспособите кон димензиите на
садовите за готвење.
Користете го сензорското поле:
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
•
•
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
За вклучување на надворешниот
прстен: допрете го сензорското поле.
Показното светло се пали.
За исклучување на надворешниот
прстен: допирајте го сензорското поле
се додека не се изгасне показното
светло.
5.5 Тајмер
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да
поставите колку време ќе работи
ринглата само за ова готвење.
Прво поставете ја јачината на
топлината за ринглата, а потоа
поставете ја функцијата.
Поставување на ринглата:допирајте
го
повеќепати, се` додека не се
вклучи контролната сијалица на
саканата рингла.
За да ја вклучите функцијата или да
го промените времето: допрете го
или
на тајмерот за да го поставите
времето (00 - 99 минути). Кога
показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
3-4
5 часа
За да го видите преостанатото
5
4 часа
6-9
1,5 час
време: поставете ја ринглата со .
Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. На
екранот се покажува преостанатото
време.
5.3 Поставување на
јачината на топлината
Допрете го
За исклучување на функцијата:
за да ја зголемите
јачината на топлината. Допрете го
за да ја намалите јачината на
топлината. Допрете ги
и
исто време за да ја исклучите
ринглата.
27
во
поставете ја ринглата со
и допрете
. Преостанатото време одбројува
назад до 00. Показателот за ринглата
се исклучува.
28
www.aeg.com
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
За да го запрете звукот: допрете го
.
Потсетник во минути
Можете да ја користите функцијата
како Потсетник во минути кога
плочата за готвење е вклучена и кога
не работат ринглите. На екранот за
јачина на топлина се прикажува
.
За вклучување на функцијата:
допрете го . Допрете го
или
на тајмерот за да го поставите
времето. Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
.
За исклучување на функцијата:
и потоа допрете .
допрете
Преостанатото време се одбројува
наназад до 00
Оваа функција не влијае
врз работата на ринглите.
Прво поставете ја јачината на
топлината.
За вклучување на функцијата:
допрете .
се пали за 4
секунди.Тајмерот останува вклучен.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
5.8 Безбедносен уред за
деца
Оваа функција спречува случајно
работење на површината за готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
5.6 Пауза
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
Оваа функција сите рингли ги
поставува да работат на најмала
јачина.
топлината. Допрете на
Кога функцијата работи, сите други
симболи на контролните плочи се
заклучени.
Функцијата не ја запира функцијата на
тајмерот.
Допрете го
функцијата.
за да ја вклучите
се вклучува.Јачината на топлината
е спуштена на 1.
За да ја исклучите функцијата,
допрете го . Се вклучува
претходната јачина на топлина.
5.7 Заклучување
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
. Не поставувајте ја јачината на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
површината за готвење со
. Се пали
. Допрете го
во траење од 4
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега
можете да ракувате со површината за
готвење. Кога ќе ја деактивирате
површината за готвење
повторно работи.
функцијата
МАКЕДОНСКИ
29
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Садовите за готвење од
емајлиран челик и оние со
алуминиумско или бакарно
дно можат да
предизвикаат промена на
бојата на стаклокерамичката површина.
6.1 Садови за готвење
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и
порамно.
Осигурете се дека дното
на тавата е чисто и сува
пред да ја ставите на
површината на плочата.
Поставувањ Употребувајте за:
е
температура
6.2 Примери на апликации
за готвење
Податоците во табелата се
само препорака.
Време
(min)
Совети
Одржување на топлината на
зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-2
Холандски сос, топење:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на време.
1-2
Зацврстување: ровки омлети, 10 - 40
пржени јајца.
Гответе покриено со капак.
2-3
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количината на оризот,
мешајте ги јадењата со
млеко на половина на
готвењето.
3-4
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 - 45
Додајте неколку големи
лажици течност.
4-5
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода за
750 g компири.
4-5
Готвење големи количества
храна, чорби и супи.
60 - 150 До 3 литри течност плус
состојките.
6-7
Благо пржење: шницли,
колку
телешко кордон блу, котлети, што
ќофтиња, колбаси, џигер,
треба
запршка, јајца, палачинки,
крофни.
-1
Превртете на половина од
времето.
30
www.aeg.com
Поставувањ Употребувајте за:
е
температура
Време
(min)
Совети
7-8
Целосно пржење, рендани
компири, бифтеци, стекови.
5 - 15
Превртете на половина од
времето.
9
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш, месо
за печење), помфрит во многу масло.
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи информации
•
•
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
•
•
7.2 Чистење на плочата за
готвење
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија, шеќер
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
и храна со шеќер, во спротивно,
нечистотијата може да ја оштети
плочата за готвење. Внимавајте да
не се изгорите. Ставете го
специјалното стругало за чистење
на плочата на стаклената површина
под остар агол и движете го
сечивото по површината.
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете
раствор од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
МАКЕДОНСКИ
31
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
површината за готвење.
Апаратот не е поврзан со
напојување за струја или
не е правилно поврзан.
Проверете дали
површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Не поставувајте ја јачината Вклучете ја површината за
за топлина за време од 10 готвење повторно и
секунди.
нагодете го поставувањето
на температурата за
помалку од 10 секунди.
Се огласува звучен сигнал
и површината за готвење
се исклучува.
Се огласува звучен сигнал
кога површината за
готвење е исклучена.
Истовремено сте допреле
2 или повеќе сензорски
полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Пауза е во функција.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Има дамки од вода или
маснотија на контролната
табла.
Исчистете ја контролната
табла.
Сте ставиле нешто на едно Тргнете го предметот од
или повеќе сензорски
сензорските полиња.
полиња.
Површината за готвење се Сте ставиле нешто на
исклучува.
сензорското поле
.
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Не можете да го вклучите
надворешниот прстен.
Ринглата не е жешка затоа
што работела само кратко
време или оштетен е
сензорот.
Прво, вклучете го
внатрешниот прстен со
промена на јачината на
поставката.
32
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Нормално е да има темна
Има темна област на област на повеќе
повеќе наменската рингла. наменската рингла.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
можно.
се вклучува.
Безбедносен уред за деца
или Заклучување работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
и се прикажува број.
Има грешка на површината Деактивирајте ја плочата
за готвење.
за готвење и активирајте ја
повторно по 30 секунди.
Ако
се вклучи повторно,
исклучете ја плочата за
готвење од електричното
напојување. По 30 секунди,
повторно вклучете ја
површината за готвење.
Ако повторно се појави
проблемот, контактирајте
со овластениот сервисен
центар.
Можете да слушнете
бучава од постојано
бипкање.
се вклучува.
Електричното поврзување
не е точно направено.
Исклучете ја површината
за готвење од
напојувањето со струја.
Зборувајте со
квалификуван електричар
за да ја провери
инсталацијата.
Недостасува втората фаза Проверете дали
од напојувањето со струја. површината за готвење е
правилно поврзана со
електрично напојување.
Извадете го осигурувачот,
почекајте една минута и
вратете го назад.
8.2 Ако не можете да
најдете решение...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја
и троцифрената шифра за стаклокерамика (се наоѓа во аголот на
стаклената површина) и пораката за
грешка која се пали. Осигурете се дека
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
МАКЕДОНСКИ
8.3 Обезбедени етикети со
приборот
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
A
Залепете ги лепливите етикети како
што е прикажано долу:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
33
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепете го на Гаранцијата и
испратете го овој дел (ако е
применливо).
B. Залепете го на Гаранцијата и
чувајте го овој дел (ако е
применливо).
C. Залепете го на упатството.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
9.1 Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална моќност (Поставка
за максимална топлина) [W]
Дијаметар на рингла [mm]
Средна предна
1200
145
Средна задна
700 / 1700
120 / 180
За оптимални резултати при
готвењето користете сад за готвење
којшто не е поголем од дијаметарот на
ринглата.
34
www.aeg.com
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информации за производ во согласност со EU 66/2014
Идентификација на
модел
HRB32310NB
Вид плоча за готвење
Вградена плоча
за готвење
Број на рингли
2
Технологија на греење
Светлосен грејач
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Средна предна
Средна задна
14,5 cm
18,0 cm
Потрошувачка на
енергија по рингла (EC
electric cooking)
Средна предна
Средна задна
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на плочата за
готвење (EC electric hob)
189,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Електрични апарати за
готвење за домаќинства - Дел 2:
Плочи за готвење - Методи за мерење
перформанси
10.2 Штедење на енергија
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
•
Кога ќе ја загреете водата,
користете само онолку колку што ви
е потребно.
•
•
•
•
•
•
Ако е можно, секогаш ставајте
капак на садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата,
ставете го садот на неа.
Дното на садот треба да биде со
ист дијаметар како и ринглата.
Ставете помали садови за готвење
на помалите рингли.
Ставете го садот за готвење
директно во центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина
за да ја зачувата храната топла или
да ја стопите.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
35
867357923-A-422019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising