AEG | HRB32310NB | User manual | Aeg HRB32310NB Korisnički priručnik

Aeg HRB32310NB Korisnički priručnik
HRB32310NB
HR
SR
SL
USER
MANUAL
Upute za uporabu
Ploča za kuhanje
Упутство за употребу
Плоча за кување
Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
2
17
33
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. POSTAVLJANJE...................................................................................................6
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 8
5. SVAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 9
6. SAVJETI..............................................................................................................11
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................... 12
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................ 13
9. TEHNIČKI PODACI.............................................................................................15
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................16
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
•
•
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
HRVATSKI
•
•
•
Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
Može se zagrijati dno uređaja.
Osigurajte postavljanje razdjelne
ploče od šperploče, iverice ili drugog
negorivog materijala ispod uređaja,
kako bi se spriječio pristup dnu.
Ploča za razdvajanje mora potpuno
pokrivati područje ispod ploče za
kuhanje.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
5
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
6
www.aeg.com
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
HRVATSKI
3.3 Spojni kabel
•
•
Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
3.4 Postavljanje brtve nadgradno postavljanje
min. 1100
1. Očistite radnu ploču oko odrezanog
područja.
2. Postavite isporučenu brtvenu vrpcu
2x6mm oko donjeg ruba ploče za
kuhanje, uz vanjski rub
staklokeramike. Pri tome ne
rastezati. Osigurajte da su krajevi
brtvene vrpce smješteni na sredini
jedne strane ploče za kuhanje.
3. Prilikom rezanja brtvene trake
odrežite nekoliko milimetara više.
4. Spojite dva kraja brtvene trake
zajedno.
min.
12 mm
min.
60 mm
3.5 Sklop
min.
500mm
min.
50mm
3.6 Ugradnja više od jedne
ploče za kuhanje
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
Ako je potrebno postaviti nekoliko ploča
od 30 cm jednu pored druge u isti otvor,
u našem ovlaštenom servisnom centru
možete nabaviti komplet za sastavljanje
koji sadrži bočni nosač i dodatne brtve.
7
8
www.aeg.com
Odgovarajuće upute za postavljanje
nalaze se u kompletu.
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1 Zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Izgled upravljačke ploče
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
Funkcija
senzo‐
ra
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐
ČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Za uključivanje i isključivanje vanjskog kru‐
ga.
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
4
5
-
HRVATSKI
6
7
Polje
Funkcija
senzo‐
ra
Napomena
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
-
Za odabir zone kuhanja.
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
-
Za postavljanje stupnja kuhanja.
8
9
10
/
/
4.3 Zasloni stupnja kuhanja
Prikaz
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Polje kuhanja radi.
-
Pauza radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Blokiranje / Uređaj za zaštitu djece radi.
Automatsko isključivanje radi.
4.4 Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina uslijed preostale
topline.
Indikatori prikazuju razinu preostale
topline za zone kuhanja koje trenutno
koristite. Indikatori se mogu pojaviti i za
susjedne zone kuhanja, čak i ako ih ne
upotrebljavate.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uključivanje i
isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
9
10
www.aeg.com
5.2 Automatsko isključivanje
5.5 Tajmer
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje ako:
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
•
•
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj kuhanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolili ste nešto po upravljačkoj ploči ili
na nju postavili nešto dulje od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal i ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
a
nekog vremena uključuje se
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-2
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Za isključivanje funkcije: pomoću
Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i
bljeska 00. Zona kuhanja se
isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
kako biste povećali stupanj
kuhanja. Dodirnite
kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Za isključivanje zone
kuhanja istovremeno dodirnite
ili
tajmera za
vremena: dodirnite
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne
sporo bljeskati, vrijeme se odbrojava.
postavite zonu kuhanja i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
5.3 Stupanj kuhanja
Dodirnite
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
6 sati
5 sati
Za odabir zone kuhanja:dodirnite
više puta, sve dok se ne upali pokazivač
potrebnog polja kuhanja.
Za pregled preostalog vremena: zonu
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
3-4
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
i
5.4 Uključenje i isključenje
vanjskih krugova
Površinu na kojoj kuhate možete
prilagoditi veličini posuđa.
Koristite polje senzora:
Za uključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora. Indikator se
uključuje.
Za isključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora dok se krug ne
isključi.
.
.
Zvučni alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Zvučni
alarm kad je ploča za kuhanje uključena
i zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja
kuhanja prikazuje
.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
Dodirnite
ili
na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje
završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
Za isključivanje funkcije: dodirnite
zatim dodirnite . Preostalo vrijeme
odbrojava se do 00
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
.
a
HRVATSKI
11
5.6 Pauza
5.8 Uređaj za zaštitu djece
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Kad funkcija radi, svi ostali simboli na
upravljačkim pločama su zaključani.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
Za uključivanje funkcije dodirnite
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
trajanju od 4 sekunde.
.
Isključite ploču za kuhanje pomoću
se uključuje.Stupanj kuhanja je
spušten na 1.
Za isključivanje funkcije dodirnite .
Uključuje se prethodni stupanj kuhanja.
5.7 Blokiranje
.
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
u
se uključuje.
trajanju od 4 sekunde.
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada zona kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
u
comes on.
Isključite ploču za kuhanje pomoću
.
Za premošćenje funkcije za samo
jedno vrijeme kuhanja: uključite ploču
Najprije podesite stupanj kuhanja.
za kuhanje pomoću
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
.
pomoću
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
se uključuje.
funkcija ponovno radi.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključit ćete i ovu
funkciju.
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Posuđe
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
Posuđe od emajliranoga
čelika ili s dnom od aluminija
ili bakra može uzrokovati
promjenu boje na
staklokeramičkoj površini.
6.2 Primjeri primjena u
kuhanju
Podaci u tablici navedeni su
samo orijentacijski.
12
www.aeg.com
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrijeme Savjeti
(min)
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 - 40
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na pola
postupka kuhanja.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐ 60 - 150 Do 3 l tekućine plus sastojci.
ca, variva i juha.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
•
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
7.1 Opće informacije
7.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
HRVATSKI
•
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
•
13
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
pregara, obratite se kvalifici‐
ranom električaru.
Postavku grijanja ne po‐
stavljate na 10 sekundi.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐ Očistite upravljačku ploču.
de ili masnih mrlja.
Oglašava se zvučni signal i
Prekrili ste jedno ili više polja Uklonite predmet s polja se‐
ploča za kuhanje se
senzora.
nzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
nzora
.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
14
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
Ako je zona radila dovoljno
samo kratko vrijeme ili je se‐ dugo i trebala bi biti vruća,
nzor oštećen.
obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Ne možete uključiti vanjski
krug.
Prvo aktivirajte unutarnji pr‐
sten promjenom postavke
grijanja.
Normalno je da postoji
tamno područje na više‐
Postoji tamno
područje na višestrukoj zoni. strukoj zoni.
Polja senzora se zagrijavaju. Posuđe je preveliko ili ste ga Ako je moguće, veliko posu‐
stavili preblizu kontrolama.
đe stavite na stražnje zone.
Uključuje se
.
i broj su prikazani.
Uređaj za zaštitu djece ili
Blokiranje radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
kuhanje. Ako se
ponovno
pojavi, ploču za kuhanje
iskopčajte iz mrežnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno ukopčajte ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se
ovlaštenom servisnom cen‐
tru.
Možete čuti stalni zvučni sig‐ Električni priključak nije
nal.
ispravan.
Uključuje se
.
Druga faza napajanja
nedostaje.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja električne mre‐
že. Obratite se kvalificiranom
električaru kako bi provjerio
instalaciju.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Uklonite osigurač, pričekajte
jednu minutu i ponovno
umetnite osigurač.
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom
za rukovanje rukovali na ispravan način.
Ako niste, rad servisera ili dobavljača
neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za
HRVATSKI
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u
u jamstvenoj knjižici.
8.3 Naljepnice u vrećici s
priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga (Maks. stupanj
kuhanja) [W]
Promjer zone kuhanja [mm]
Prednja srednja
1200
145
Stražnja srednja
700 / 1700
120 / 180
Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera zone
kuhanja.
15
16
www.aeg.com
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
HRB32310NB
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
2
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajući grijač
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja srednja
Stražnja srednja
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja srednja
Stražnja srednja
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
•
10.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
•
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
•
•
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Dno posuđa treba imati isti promjer
kao i zona kuhanja.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
СРПСКИ
17
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.................................................................... 17
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 19
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 22
4. ОПИС ПРОИЗВОДА.......................................................................................... 23
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................25
6. КОРИСНИ САВЕТИ...........................................................................................27
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 28
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 29
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ........................................................................................ 31
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................32
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
18
www.aeg.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
19
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите
кабл за напајање из зидне утичнице. У случају да
је уређај прикључен на мрежу директно преко
разводне кутије, извадите осигурач да бисте
искључили уређај из напајања У оба случаја,
обратите се овлашћеном сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите таблу од шпер-плоче,
кухињске иверице или другог
незапаљивог материјала, како се
доњи део не би грејао.
Разделна табла треба у потпуности
да покрије област испод плоче за
кување.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
СРПСКИ
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. То спречава струјни
удар.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
21
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама може да
направи огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
2.5 Сервис
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
22
www.aeg.com
•
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Модел .......................................
.
Број производа
(PNC) .............................
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за
кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите тип кабла:
H05V2V2-F који може да издржи
температуру од 90 °C или више.
Обратите се свом локалном
сервисном центру.
3.4 Причвршћивање споја Инсталација с горње стране
1. Очистите радну површину око
области исецања.
2. Прикачите приложену траку за
причвршћивање димензија 2x6 мм,
око ниже ивице плоче за кување
дуж спољне ивице стаклокерамике.
Немојте да је развлачите.
Постарајте се да крајеве траке за
причвршћавање поставите на
средину једне стране плоче за
кување.
3. Оставите неколико милиметара
више кад одсецате траке за
причвшћавање.
4. Спојите два краја трака за
причвршћавање заједно.
3.5 Монтирање
min.
500mm
min.
50mm
СРПСКИ
23
3.6 Монтирање више од
једне плоче за кување
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
min. 1100
Ако у исти отвор за уградњу треба
једну поред друге монтирати више
плоча за кување ширине 30 цм, наши
овлашћени сервисни центри
располажу гарнитуром за монтажу која
садржи бочни носач и додатне
заптивке. Одговарајућа упутства за
монтирање испоручују се заједно са
гарнитуром.
min.
12 mm
min.
60 mm
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
120/180
mm
1
1
145 mm
2
1 Зона за кување
2 Командна табла
24
www.aeg.com
4.2 Преглед командне табле
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Уређај Служи за закључавање/откључавање ко‐
за безбедност деце
мандне табле.
Пауза
Служи за активирање и деактивирање
функције .
-
Служи за активирање и деактивирање
спољашњег грејног круга.
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минутима.
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћивање
времена.
-
Служи за подешавање степена топлоте.
3
4
5
6
7
8
9
10
/
/
4.3 Дисплеји степена топлоте
Дисплеј
Опис
Зона за кување је деактивирана.
-
Зона за кување је активна.
СРПСКИ
Дисплеј
25
Опис
Пауза ради.
+ цифра
Постоји квар.
Зона за кување је још увек врела (преостала топлота).
Контролна брава / Уређај за безбедност деце раде.
Aутоматско искључивање ради.
4.4 Индикатор преостале
топлоте
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
опекотина од преостале
топлоте.
Индикатори приказују ниво преостале
топлоте зона за кување које тренутно
користите. Индикатори могу да се
упале и за суседне зоне за кување чак
и ако их не користите.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско
искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
•
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање сте‐ Плоча за кување
пена топлоте
се деактивира на‐
кон
,1-2
6 сати
3-4
5 сати
5
4 сата
6-9
1,5 сати
5.3 Подешавање топлоте
Додирните
да бисте повећали
да
степен топлоте. Додирните
бисте смањили степен топлоте.
Истовремено додирните
и
да
бисте деактивирали зоне за кување.
26
www.aeg.com
5.4 Служи за активирање и
деактивирање спољашњег
грејног круга
Површину на којој кувате можете да
подесите у складу са димензијама
посуђа за кување.
Користите сензорско поље:
Служи за активирање спољашњег
грејног круга: додирните сензорско
поље. Индикатор се укључује.
Служи за деактивирање
спољашњег грејног круга: додирните
сензорско поље све док се индикатор
не угаси.
5.5 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте подесили зону за кување.
додирните
више пута све док се не
упали индикатор тражене зоне за
кување.
Да бисте активирали функцију или
променили време: додирните
или
тајмера да бисте подесили време
(00 - 99 минута). Када индикатор зоне
за кување почне да трепери, време
полако почне да одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Да бисте зауставили звучни
сигнал:Додирните
.
Тајмер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер кад је плоча за кување
активирана и зоне за кување не раде.
Дисплеј степена топлоте показује
.
Да бисте активирали
функцију:Додирните
. Додирните
или
тајмера да бисте подесили
време. Када време дође до краја,
оглашава се звучни сигнал и 00
трепери.
Да бисте зауставили звучни
сигнал:Додирните
.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
а затим додирните .
Преостало време одбројава уназад до
00
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.6 Пауза
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, сви остали
симболи на командним таблама су
закључани.
Ова функција не зауставља функцију
тајмера.
Додирните
функцију.
да бисте активирали ову
.Степен топлоте је спуштен на 1.
Да бисте деактивирали ову функцију,
додирните . Пали се претходни
степен топлоте.
5.7 Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
СРПСКИ
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
Да бисте активирали
функцију:Додирните .
се пали
на 4 секунде.Тајмер остаје укључен.
Да бисте деактивирали
функцију:Додирните . Претходно
подешени степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
5.8 Уређај за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
активирајте плочу за кување помоћу
27
. Не подешавајте ниједан степен
топлоте. Додирните
на 4 секунде.
се појављује. Деактивирајте плочу
за кување помоћу
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување помоћу
. Не подешавајте ниједан степен
топлоте. Додирните
на 4 секунде.
се појављује. Деактивирајте плочу
за кување помоћу
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са
.
се појављује.
на 4 секунде. У року од
Додирните
10 секунди подесите топлоту.
Можете да користите плочу за кување.
Када деактивирате плочу за кување са
функција поново ради.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Посуђе од нерђајућег
челика и са дном од
алуминијума или бакра
може да изазове промену
боје на стаклокерамичкој
површини.
6.1 Посуђе за кување
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их
ставите на површину
плоче.
Подешaвање Користити за:
степена то‐
плоте
-1
1-2
6.2 Примери примене за
кување
Подаци у табели су само
смернице.
Време
(min)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
Сос холандез, истопити: пу‐
тер, чоколаду, желатин.
5 - 25
Повремено промешајте.
28
www.aeg.com
Подешaвање Користити за:
степена то‐
плоте
Време
(min)
Савети
1-2
Згушњавање: пенасти омле‐
ти, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на по‐
суди за кување.
2-3
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 - 50
Додати најмање два пута ви‐
ше течности од количине пи‐
ринча, а јела са млеком про‐
мешати на пола времена ку‐
вања.
3-4
Кување поврћа, рибе, меса
на пари.
20 - 45
Додајте пар супених кашика
течности.
4-5
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ l воде на
750 g кромпира.
4-5
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 - 150 Највише 3 l течности, плус
састојци.
6-7
Пржење на тихој ватри: шни‐ по по‐
цле, пуњене телеће шницле, треби
котлети, фаширане шницле,
кобасице, џигерица, запр‐
шка, јаја, палачинке, крофне.
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
7-8
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на
јакој ватри.
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
9
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гу‐
лаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
5 - 15
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.2 Чишћење плоче
•
7.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине. Користите
посебан стругач на стаклену
површину под оштрим углом и
померајте оштрицу по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
СРПСКИ
•
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
29
раствор воде са сирћитом и
очистите површину стакла крпом.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок квара. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Ако не подесите степен то‐ Поново укључите плочу за
плоте у року од 10 секунди. кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирну‐
ли 2 или више сензорска
поља.
Додирните само једно сен‐
зорско поље.
Пауза ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
На командној табли посто‐
је мрље од воде или ма‐
сти.
Очистите командну таблу.
Оглашава се звучни сиг‐
нал и плоча за кување се
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Ставили сте нешто преко
једног или више сензор‐
ских поља.
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Плоча за кување се деак‐
тивира.
Ставили сте нешто на сен‐
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
зорско поље
.
30
www.aeg.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена само
у кратком периоду или је
сензор оштећен.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
Не можете да укључите
спољашњи грејни круг.
Прво, активирајте уну‐
трашњи грејни круг тако
што ћете променити сте‐
пен топлоте.
Нормално је да постоји
Постоји тамни део на тамни део на више зона.
више зона.
Сензорска поља постају
врућа.
Посуђе за кување је преве‐ Уколико је могуће, ставите
лико или сте га ставили
велико посуђе за кување
преблизу командама.
на задње зоне.
Пали се
.
Уређај за безбедност деце Погледајте одељак „Свако‐
или Контролна брава ради. дневна употреба“.
Пали се
број.
и приказује се
Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите
након 30 секунди. Ако се
поново укључи, ис‐
кључите плочу за кување
из електричног напајања.
Поново је укључите након
30 секунди. Уколико се
проблем настави, позовите
Овлашћени сервисни цен‐
тар.
Можете чути константни
звучни сигнал.
Прикључивање струје није
правилно.
Одвојите плочу за кување
од електричног напајања.
Затражите од квалифико‐
ваног електричара да про‐
вери инсталацију.
Пали се
Недостаје друга фаза
електричног напајања.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Извадите осигу‐
рач, сачекајте један минут
а затим поново ставите
осигурач.
.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
СРПСКИ
8.3 Налепнице које се
испоручују са врећицом са
прибором
стаклене површине) и приказану
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
A
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
31
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Залепите је на гарантни лист и
пошаљите овај део (уколико
постоји).
B. Залепите је на гарантни лист и
сачувајте овај део (уколико
постоји).
C. Залепите је на књижицу са
упутствима.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Спецификација зона за кување
Зона за кување
Номинална снага (подешава‐
ње максималне топлоте) [W]
Пречник зоне за кување [mm]
Предња у сре‐
дини
1200
145
Задња у среди‐
ни
700 / 1700
120 / 180
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника зоне за кување.
32
www.aeg.com
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
HRB32310NB
Тип плоче за кување
Уградна плоча за
кување
Број зона за кување
2
Технологија загревања
Грејач са
зрачењем
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња у средини
Задња у средини
14,5 цм
18,0 цм
Потрошња енергије по зо‐ Предња у средини
ни за кување (EC electric Задња у средини
cooking)
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Потрошња енергије
плоче за кување (EC elec‐
tric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
спремање у домаћинству - Део 2:
Плоче за кување – методе мерења
перформанси
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
•
•
•
•
•
•
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Дно посуђа треба да има исти
пречник као и зона за кување.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
33
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 33
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................35
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 37
4. OPIS IZDELKA....................................................................................................39
5. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 40
6. NAMIGI IN NASVETI.......................................................................................... 42
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................43
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................... 44
9. TEHNIČNI PODATKI.......................................................................................... 46
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 46
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
34
www.aeg.com
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
35
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
•
•
•
•
•
•
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite ločevalno
ploščo iz vezanega lesa, kuhinjski
ogrodni ali drug nevnetljiv material, da
preprečite dostop do spodnjega dela.
36
www.aeg.com
•
Ločevalna plošča mora povsem
pokrivati področje pod kuhalno
ploščo.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
SLOVENŠČINA
•
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
•
•
•
•
37
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) ........................................
.
Serijska
številka ...........................
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
3.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
38
www.aeg.com
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
3.4 Nameščanje tesnila Namestitev v pult
1. Očistite delovno površino okrog
izreza.
2. Priložen tesnilni trak 2x6 mm nalepite
na spodnji rob kuhalne plošče vzdolž
zunanjega roba steklokeramične
plošče. Ne raztegnite traku.
Poskrbite, da bosta konca tesnilnega
traku na sredini ene od stranic
kuhalne plošče.
3. Pri rezanju tesnilnega traku na
potrebno dolžino dodajte nekaj
milimetrov.
4. Konca tesnilnega traku združite.
min. 1100
3.5 Montaža
min.
12 mm
min.
60 mm
min.
500mm
min.
50mm
3.6 Namestitev več kot ene
kuhalne plošče
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
Če želite v isti izrez eno ob drugo vgraditi
več kuhalnih plošč širine 30 cm, je v
našem pooblaščenem servisnem centru
na voljo montažni komplet, vključno s
stranskimi nosilci in dodatnim tesnilom.
SLOVENŠČINA
39
Ustrezna navodila za namestitev so
priložena montažnemu kompletu.
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1 Kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
šče.
3
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
4
-
Za vklop in izklop zunanjega grelca.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
5
6
40
www.aeg.com
7
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
-
Za nastavitev stopnje kuhanja.
8
9
10
/
/
4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija Začasno ustavi.
+ številka
Prišlo je do okvare.
Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
Deluje funkcija Ključavnica/ Varovalo za otroke.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
4.4 Indikator akumulirane
toplote
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi
akumulirane toplote.
Indikatorji prikazujejo stopnjo
akumulirane toplote za kuhališča, ki jih
trenutno uporabljate. Indikatorji lahko
zasvetijo tudi za sosednja kuhališča, tudi
če jih ne uporabljate.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
5.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
SLOVENŠČINA
•
•
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
Kuhalna plošča se
izklopi po
6 urah
,1-2
3-4
5 urah
5
4 urah
6-9
1,5 ure
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
z dotikom
ali
programske ure
nastavite čas (00 - 99 minut). Ko
indikator kuhališča začne utripati
počasneje, se čas odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator
kuhališča začne utripati hitro. Na
prikazovalniku se prikaže preostali čas.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali
čas se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
.
. Za nižanje stopnje kuhanja se
. Za izklop kuhališča se
in
,
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
Za višanje stopnje kuhanja se dotaknite
dotaknite
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in
utripati začne 00. Kuhališče
se izklopi.
5.3 Stopnja kuhanja
sočasno dotaknite
41
.
5.4 Vklop in izklop zunanjih
grelcev
Grelne površine lahko prilagodite
velikosti posode.
Uporaba senzorskega polja:
Za vklop zunanjega grelca: dotaknite
se senzorskega polja. Zasveti indikator.
Za izklop zunanjega grelca: pritiskajte
senzorsko polje, dokler indikator ne
ugasne.
5.5 Programska ura
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
.Z
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Za izklop funkcije: dotaknite se
in
nato . Preostali čas se odšteva nazaj
do 00.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
5.6 Začasno ustavi
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
42
www.aeg.com
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
upravljalni plošči zaklenjeni.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Dotaknite se polja
Zasveti
1.
za vklop funkcije.
.Stopnja kuhanja se zniža na
Za izklop funkcije se dotaknite
se prejšnja stopnja kuhanja.
. Vklopi
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
nobene stopnje kuhanja. Štiri sekunde
pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo
izklopite z dotikom polja
.
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
5.7 Ključavnica
Za vklop funkcije: dotaknite se
5.8 Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
. Za
.Programska ura
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
nobene stopnje kuhanja. Štiri sekunde
pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo
izklopite z dotikom polja
.
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
vklopi.
, se funkcija ponovno
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Posoda iz emajliranega jekla
in z aluminijastim ali
bakrenim dnom lahko na
steklokeramični plošči pusti
barvno sled.
6.1 Posoda
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
Stopnja ku‐
hanja
-1
1-2
.
. Za štiri sekunde se dotaknite
Zasveti
6.2 Primeri kuhanja
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
SLOVENŠČINA
43
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
1-2
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2-3
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in mesa 20 - 45
v sopari.
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 - 150 Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek, po po‐
telečji cordon bleu, zarebrnice, trebi
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena go‐
vedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
5 - 15
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
•
•
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z
rezilom potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
44
www.aeg.com
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐ Preverite, ali je kuhalna ploš‐
na na napajanje ali je priklju‐ ča pravilno priključena na
čena nepravilno.
napajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite stop‐ Kuhalno ploščo ponovno
nje kuhanja.
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno us‐
tavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s senzor‐
skih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
čim prekrili.
ste z ne‐ Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplote Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
ne zasveti.
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi moralo
biti vroče, se obrnite na po‐
oblaščeni servisni center.
Zunanjega grelca ni mogoče
vklopiti.
Najprej s spremembo stop‐
nje kuhanja vklopite notranji
grelec.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Na več kuhališčih so
temni deli.
Senzorska polja so vroča.
zasveti.
Prikažeta se
in številka.
45
Rešitev
Običajno je, da so na več
kuhališčih temni deli.
Posoda je prevelika oz. ste
Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu upravljal‐ zadnje kuhališče, če je mož‐
nih polj.
no.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izključi‐
te iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poobla‐
ščeni servisni center.
Slišite lahko neprekinjeno pi‐ Električna priključitev je na‐
skanje.
pačna.
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
Manjka druga faza napaja‐
nja.
Preverite, ali je kuhalna ploš‐
ča pravilno priključena na
napajanje. Odstranite varo‐
valko, počakajte minuto in
varovalko ponovno vstavite.
zasveti.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
46
www.aeg.com
8.3 Nalepke v vrečki z
opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano
spodaj:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite
ta del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Specifikacija kuhališč
Kuhališč
Nazivna moč (maksimalna stop‐
nja kuhanja) [W]
Premer kuhališča [mm]
Sprednje srednje 1200
145
Zadnje srednje
120 / 180
700 / 1700
Za optimalne rezultate kuhanja
uporabljajte kuhinjsko posodo, ki ni večja
od premera kuhališča.
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
HRB32310NB
SLOVENŠČINA
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
2
Tehnologija segrevanja
Sevalno grelo
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje srednje
Zadnje srednje
14,5 cm
18,0 cm
Poraba energije na kuhališ‐ Sprednje srednje
če (EC electric cooking)
Zadnje srednje
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja
•
•
•
10.2 Varčevanje z energijo
•
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
47
•
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867357922-A-422019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising