IKEA | MHGA2K | User manual | IKEA MHGA2K Ohjekirja

IKEA MHGA2K Ohjekirja
FI
MÖJLIG
NO
FI
NO
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
NORSK
Se den siste siden i denne håndboken for en fullstendig liste over
IKEAs serviceleverandører og relevante telefonnumre i de
forskjellige landene.
FI
KIELII, SPRÅK
MAA, LAND
SUOMI
4
NO NORSK
22
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustieto
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
4
6
8
10
11
12
12
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Kaasuliitäntä
Energiatehokkuus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
13
14
15
17
18
19
19
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustieto
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
SUOMI
•
•
•
5
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella
tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista
ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei
saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kun laite on liitetty suoraan sähköverkkoon, kaikki navat
kattava eristyskytkin vaaditaan kontaktivälillä. Täydellinen
virran katkaisu on taattava ylijänniteluokan III määrityksien
mukaisesti. Tämä ei koske maadoituskaapelia.
Verkkovirtakaapelin reitittämisen aikana on varmistettava,
ettei kaapeli pääse kosketuksiin (esim. eristyslaippaa
6
SUOMI
•
käyttäen) osiin, jotka voivat kuumentua yli 50 °C
huoneenlämpötilaa korkeammaksi.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Laitteen asennus
tulee jättää valtuutetun
asentajan vastuulle.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat lämmönkestävän
erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta
laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
Lue asennusohjeet.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee
varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen
tai kuumiin keittoastioihin, kun liität
laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai
virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
7
SUOMI
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
Kaasuliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kaikki kaasuliitännät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
• Ennen asennusta on varmistettava, että
paikalliset jakeluolosuhteet (kaasun
tyyppi ja paine) ja laitteen säädöt
vastaavat toisiaan.
• Tarkista ilmankierto laitteen ympärillä.
• Kaasunsyöttöä koskevat tiedot löytyvät
arvokilvestä.
• Tätä laitetta ei ole liitetty laitteeseen,
joka poistaa polton aiheuttamat tuotteet.
Varmista, että liität laitteen
voimassaolevien asennusmääräyksien
mukaisesti. Noudata vaatimuksia
riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun
käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon
alhaisemmassa lämpötilassa kuin
ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
SUOMI
• Älä koskaan jätä poltinta päälle, jos
keittoastia on tyhjä tai jos tasolla ei ole
keittoastiaa
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Käytä ainoastaan vakaata ja oikean
muotoista keittoastiaa, jonka halkaisija
on polttimien kokoa suurempi.
• Varmista, että keittoastia on keskitetty
polttimiin.
• Älä käytä suurikokoisia keittoastioita,
jotka ylittävät laitteen reunat. Muutoin
työtason pinta voi vaurioitua.
• Varmista, että liekki ei sammu, kun
käännät kytkimen nopeasti
maksimiasennosta minimiasentoon.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana
toimitettuja lisävarusteita.
• Älä asenna liekinlevittäjää polttimen
päälle.
• Kaasulla toimivan keittolaitteen käytön
aikana syntyy lämpöä ja kosteutta.
Varmista hyvä tuuletus tilassa, johon laite
asennetaan.
• Jos laitetta käytetään pitkään
yhtäjaksoisesti, saatetaan tarvita
ylimääräistä tuuletusta. Tällöin voi avata
ikkunan, mutta jos se ei auta, on syytä
lisätä mahdollisen mekaanisen
tuulettimen tehoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
• Älä anna happopitoisten nesteiden,
esimerkiksi viinietikan, sitruunamehun tai
kalkinpoistoaineen koskettaa
keittotasoa. Ne saattavat aiheuttaa
mattapintaisia läikkiä.
• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman
teräksen värimuutokset eivät vaikuta
laitteen toimintaan.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
8
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Painikkeita, nuppeja
tai tiivisteitä ei saa irrottaa
käyttöpaneelista. Muutoin
laitteen sisälle voi päästä vettä
ja laite vaurioitua.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
• Polttimia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Litistä ulkoiset kaasuputket.
9
SUOMI
Yleistä
VAROITUS! Vain valtuutettu
henkilö saa asentaa, kytkeä tai
korjata tämän laitteen vastaavan
kaasustandardin mukaisesti.
Käytä ainoastaan tuotteen
mukana toimitettuja osia. Käytä
vain alkuperäisiä varaosia.
Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista
henkilöille, kotieläimille tai omaisuudelle
aiheutuneista vahingoista, ellei seuraavia
vaatimuksia noudateta.
HUOMIO! Noudata
asennusohjeita asentamisen
aikana.
VAROITUS! Asennuksessa tulee
noudattaa käyttömaassa
voimassa olevia lakeja,
määräyksiä, direktiivejä,
standardeja,
sähköturvallisuusmääräyksiä,
kierrätysmääräyksiä, jne.
Tarkista ennen asennusta, että
paikallinen kaasunsyöttö
(kaasutyyppi ja kaasunpaine) ja
laitteen säädöt ovat
yhteensopivat.
Laitteen säätöparametrit on
mainittu arvokilvessä (katso
kappale Tekniset tiedot)
VAROITUS! Laite on kytkettävä
maadoitettuun pistorasiaan.
VAROITUS! Sähköiskuvaara.
• Sähköverkon liitin on jännitteinen.
• Varmista, että sähköverkon liitin on
jännitteetön.
• Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja
pistorasiat. Voi aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
• Varmista, että pinneliitännät on
asennettu oikein.
• Kiinnitä kaapeli vedonpoistajalla.
Noudata asennusohjeissa
mainittuja minimietäisyyksiä
muihin laitteisiin ja
kalustekaappeihin tai muihin
kalusteisiin.
Leikatun reunan ja sivuseinän väliin on
jätettävä vähintään 100 mm tilaa.
Jos keittotason alapuolella ei ole uunia,
asenna keittotason alapuolelle suojalevy 20
mm:n etäisyydelle keittotason alapinnasta.
Suojaa työtason leikatut pinnat kosteudelta
tuotteen ylimääräisestä pussista löytyvällä
tiivisteellä. Tiiviste tulee kiinnittää siten, että
laitteen ja työtason väliin ei jää aukkoja.
Älä käytä silikonitiivistettä laitteen ja
työtason välillä. Älä asenna laitetta oven
viereen tai ikkunan alapuolelle. Muutoin
kuumat keittoastiat voivat pudota
alusritilöiltä.
SUOMI
10
min.
28 mm
min. 500 mm
290 mm
0 mm
520 mm
270±1
mm
490±1
mm
100 mm
55 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Katso lisätietoa asennusohjeista.
Tuotekuvaus
Keittoalueet
1
2
5
3
4
Polttimen säätimet
Keittotason polttimen säätimet ovat
keittotason etuosassa.
1
2
3
4
5
Pikapoltin
Lisäpoltin
Pikapolttimen säädin
Lisäpolttimen säädin
Irrotettava alusritilä
SUOMI
11
Symboli
Kuvaus
Symboli
Kuvaus
kaasua ei tule / pois toiminnasta
pienin mahdollinen kaasunsyöttöteho
suurin mahdollinen kaasunsyöttöteho / sytytysasetus
osoittaa polttimen sijainnin
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
1
Polttimen sytyttäminen
Sytytä poltin aina ennen kuin
laitat keittoastian tasolle.
Polttimen sytyttäminen:
1. Paina säädin kokonaan sisään ja kierrä
sitä vastapäivään maksimiasentoon,
.
jonka merkki on
2. Pidä säädintä alhaalla noin 5 sekunnin
ajan. Tämän seurauksena lämpöpari
kuumenee ja turvalaite kytkeytyy pois
toiminnasta. Jos säädintä ei paineta,
kaasunsyöttö katkaistaan.
3. Voit säätää sitä liekin sytyttämisen
yhteydessä.
Jos poltin ei syty muutaman
yrityksen jälkeen, tarkista, ovatko
polttimen kansi ja kupu oikein
paikoillaan.
2
3
1 Polttimen kupu ja kansi
2 Lämpöpari
3 Sytytystulppa
VAROITUS! Älä paina väännintä
15 sekuntia pitempään. Jos
poltin ei syty 15 sekunnin
kuluessa, vapauta säädin,
käännä se Pois toiminnasta asentoon ja odota vähintään
minuutti ennen kuin yrität
sytyttää polttimen uudelleen.
SUOMI
12
Sähkökatkon sattuessa voit
sytyttää polttimen ilman
sähkölaitetta. Vie tällöin liekki
polttimen lähelle, paina
vastaavaa säädintä ja kierrä
vastapäivään kaasunsyötön
maksimiasentoon.
VAROITUS! Ole varovainen
käyttäessäsi avotulta keittiössä.
Valmistaja ei vastaa liekin
väärinkäytön aiheuttamista
vahingoista.
Jos poltin sammuu vahingossa,
käännä säädin Pois toiminnasta asentoon ja odota vähintään
minuutti ennen kuin yrität
sytyttää sen uudelleen.
Kun virta kytketään päälle
asennuksen tai sähkökatkon
jälkeen, kipinäelementti toimii
automaattisesti.
Keittotason mukana toimitetaan
progressiiviset venttiilit. Ne
mahdollistavat tarkemmat
säädöt.
Polttimen kytkeminen pois toiminnasta
Liekki sammutetaan kääntämällä polttimen
säädin symbolin
kohdalle.
VAROITUS! Pienennä liekkiä tai
sammuta se aina ennen kuin otat
keittoastian pois polttimen
päältä.
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Keittoastioiden halkaisijat
Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan
halkaisija on sopiva polttimelle.
Poltin
Pikapoltin
Keittoastian Keittoastioivähimmäis- den maksimihalkaisija
halkaisija
160 mm
Poltin
Lisäpoltin
Keittoastian Keittoastioivähimmäis- den maksimihalkaisija
halkaisija
80 mm
160 mm
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
260 mm
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
VAROITUS! Katkaise virta
laitteesta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
SUOMI
13
VAROITUS! Älä puhdista laitetta
höyrypuhaltimella tai
painepesurilla.
VAROITUS! Älä käytä
hankaavia puhdistusaineita,
teräsvillaa tai happoja
puhdistuksen aikana. Muutoin
laite vaurioituu.
Puhdista ruokaroiskeet emalipinnoista sekä
polttimien kuvuista ja kansista lämpimällä
saippuavedellä.
Pese ruostumattomat teräsosat vedellä ja
kuivaa pehmeällä liinalla.
Tässä mallissa on sähkötoiminen
sytytysjärjestelmä. Pidä elektrodilla
varustettu keraaminen "tulppa" puhtaana
sytytysongelmien välttämiseksi.
Älä pese alusritilöitä
astianpesukoneessa. Pese ne
käsin ja kuivaa pehmeällä
liinalla. Tarkista puhdistamisen
jälkeen, että alusritilät ovat
oikein paikallaan.
Ota yhteyttä huoltopalveluun
kaasunsyöttöputken ja
paineensäätimen kunnon
tarkistamiseksi. Palvelu on
maksullinen.
Pyyhi osat kuiviksi pehmeällä liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ei kipinää kaasuliekkiä sytytettäessä.
Laitteeseen ei tule sähkövirtaa.
Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja virransyöttö on
kytketty.
Laitteeseen ei tule sähkövirtaa.
Tarkista sulaketaulussa oleva sulake.
Polttimen kupu ja kansi ovat
virheellisesti paikoillaan.
Tarkista, ovatko polttimen
kupu ja kansi oikein paikoillaan.
Liekki sammuu välittömästi
sytyttämisen jälkeen.
Lämpöpari ei ole kuumentunut riittävästi.
Pidä säädintä alhaalla noin
viisi sekuntia liekin syttymisen jälkeen.
Kaasurengas palaa epätasaisesti.
Polttimen suojus on tukossa
ruokaroiskeista.
Tarkista, onko pääsuuttimessa tai polttimen kannessa
ruokajäämiä.
SUOMI
14
Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä, yritä
ensin selvittää ongelma itse. Jos ratkaisua
ei löydy, ota yhteyttä paikalliseen IKEAasiakaspalveluun. Kaikki IKEAasiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät
tämän käyttöohjeen lopusta.
Jos laitetta on väärinkäytetty tai
sen on asentanut muu kuin
valtuutettu asentaja, palvelu on
maksullinen, vaikka takuu olisi
edelleen voimassa.
Tekniset tiedot
Keittotason mitat
Muut tekniset tiedot
Leveys
290 mm
Syvyys
520 mm
Korkeus
45 mm
Laiteluokka: 3
Laiteryhmä: II2H3B/P
Laitteen kaasunsyöttö:
Nestekaasu G30/31 (3B/P)
30/30 mbar
Laite on suunniteltu toimimaan
nestekaasulla, mutta se voidaan
muuttaa toimimaan muulla
kaasutyypillä alla olevan
taulukon mukaisesti.
KOKONAISTEHO
Kaasu, alkuperäinen:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 269g/h
Kaasun vaihtaminen:
G20 (2H) 20 mbar = 3.9 kW
Kaasuliitäntä:
Polttimen
tyyppi
R 1/2"
Suuttimen
merkintä
Nimellisteho
kW
Nimellisvirtaus g/h
Alennettu teho kW
ohitus
G20 20 mbar
Pikapoltin
(iso)
120X
2,9
-
0,75
52
Lisäpoltin
(pieni)
70
1,0
-
0,33
28
G30/G31 30/30 mbar
SUOMI
15
Polttimen
tyyppi
Suuttimen
merkintä
Nimellisteho
kW
Nimellisvirtaus g/h
Alennettu teho kW
ohitus
Pikapoltin
(iso)
86
2,7
196
0,95
52
Lisäpoltin
(pieni)
50
1,0
73
0,33
28
Arvokilpi
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Yllä olevassa kuvassa on laitteen arvokilpi,
joka on kiinnitetty laitteen pohjaan (kuvassa
ei näy sarjanumeroa, joka lisätään kilpeen
valmistusprosessin yhteydessä).
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
avuksi keittotason tunnistamisessa, jos
tarvitset apuamme vastaisuudessa. Kiitos
avustasi!
Kiinnitä tähän keittotason pakkauksessa
olevasta muovipussista löytyvä tarra. Se on
Sähköliitäntä
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Liitäntäjohto
HUOMIO! Yksinomaan
valtuutetulle asentajalle
tarkoitetut tiedot.
VAROITUS!
Laite on kytkettävä
maadoitettuun pistorasiaan.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara.
• Sähköverkon liitin on jännitteinen.
16
SUOMI
• Varmista, että sähköverkon liitin on
jännitteetön.
• Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja
pistorasiat. Voi aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
• Varmista, että pinneliitännät on
asennettu oikein.
• Kiinnitä kaapeli vedonpoistajalla.
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Tarkista myös laitteen nimellisteho ja
varmista, että virtajohto vastaa
nimellistehoa. Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
Tämä keittotaso on tarkoitettu kytkettäväksi
verkkovirtaan, jonka jännite/taajuusarvot
ovat 220-240 V 50-60 Hz AC.
Arvokilpi sijaitsee ulkokuoren alapuolella.
Keittotason mukana toimitetaan kolmen
säikeistön virtajohto.
Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto.
Kaapelissa on oltava asianmukainen
pistotulppa, joka kestää arvokilvessä
ilmoitetun kuormituksen. Lue ohjeet
kohdasta "Tekniset tiedot".
Pistoke tulee kytkeä asianmukaiseen
pistorasiaan. Jos laite kytketään suoraan
verkkovirtaan, laitteen ja virtalähteen välillä
on oltava kaksinapainen kytkin, jonka
kontaktien väli on vähintään 3 mm.
Kytkimen tulee vastata vaadittua
kuormitusta voimassa olevien määräysten
mukaisesti.
Virtajohto on asennettava siten, että sen
lämpötila ei missään kohdassa voi nousta
90 °C:seen. Sininen nollajohdin kytketään
napaan, jossa on merkintä N. Ruskea tai
musta vaihejohdin, joka on kiinnitetty Lkirjaimella merkittyyn napaan, on aina
kytkettävä verkkovaiheeseen.
Sähkövaatimukset
Tämän laitteen säätöparametrit
on annettu arvokilvessä. Lue
ohjeet kohdasta "Tekniset
tiedot".
Valmistaja ei vastaa millään
tavalla vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet
turvallisuusmääräysten
laiminlyönnistä.
Tarkista ennen laitteen kytkemistä
sähköverkkoon, että sähköverkkosi jännite
ja taajuus vastaavat arvokilvessä annettuja
tietoja. Arvokilpi sijaitsee ulkokuoren
alapuolella.
Asennuksen jälkeen johdossa ei saa olla
halkeamia tai irrallisia säikeitä ja johdon
liittimen on oltava tiukasti kiinni ulkokuoren
päällä.
Liitäntäjohdon vaihtaminen
VAROITUS! Ainoastaan
huoltopalvelu tai pätevä
sähköasentaja saa vaihtaa
sähköjohdon.
Jos virtajohto on vaihdettava, tilalla on
käytettävä tyyppiä H03V2V2-F T90.
Kaapeliosan on kestettävä jännite ja
käyttölämpötila. Keltavihreän
maadoitusjohtimen on oltava noin 2 cm
pitempi kuin ruskea tai musta vaihejohdin.
17
SUOMI
Kaasuliitäntä
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
HUOMIO! Yksinomaan
valtuutetulle asentajalle
tarkoitetut tiedot.
Liitäntä pääputkeen
VAROITUS! Tätä laitetta ei ole
kytketty palamiskaasujen
poistolaitteeseen.
Asennuksen on oltava voimassa olevien
paikallisten määräyksien mukainen.
Paikallisten määräyksien mukaisesti
keittotaso liitetään kaasuverkkoon tai
kaasupulloon jäykällä kupari- tai
teräsputkella tai jatkuvapintaisella
ruostumattomalla teräsputkella.
Jos putkessa on jokin vika, älä
korjaa sitä itse. Ota yhteyttä
paikalliseen huoltopalveluun. Lue
ohjeet Huolto-luvusta.
Liitäntä on asennettava oikein ja
kiinnitettävä keittotason liitäntäputkeen.
Muutoin liitäntäputkesta voi vuotaa kaasua.
VAROITUS! Tarkista tiiviste ja
putkiliitäntä asennuksen jälkeen.
Tarkista asennus saippuaveden
avulla. Älä käytä liekkiä.
Kaasutyypin vaihtaminen
Tätä mallia voidaan käyttää
nestekaasulla. Sitä voidaan
kuitenkin muuttaa muiden
kaasujen käyttämiseksi
asentamalla oikeat suuttimet.
Katso lisätietoa suuttimien vaihtamisesta
Tekniset tiedot -osiosta.
VAROITUS! Kaasutyypin
muuttamisen ja suuttimien
vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu asentaja.
Suuttimien vaihtaminen:
1. Irrota keittoastian ritilä.
2. Poista polttimen kupu ja kansi.
3. Ruuvaa suuttimet auki 7 mm:n
hylsyavaimella ja ota ne pois. Vaihda
tilalle käytettävän kaasutyypin vaatimat
suuttimet.
4. Asenna osat takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä.
Kiinnitä uuden kaasutyypin
tiedot ilmoittava etiketti
syöttöputkeen ennen laitteen
tiivistämistä. Jos laite on jo
tiivistetty, kiinnitä arvokilpitarra
käyttöohjekirjaan, kappaleen
Tekniset tiedot lopussa olevan
arvokilven kuvan viereen.
Arvokilpitarra toimitetaan
laitteen mukana.
Jos kaasunsyöttöpaine poikkeaa
tai vaihtelee vaaditusta arvosta,
asenna asianmukainen
paineensäädin (ei toimiteta
tuotteen mukana). Se tulee
tarvittaessa tilata erikseen
paikallisesta huoltopalvelusta (ks.
Huolto-luku). Paineensäädin on
asennettava
kaasunsyöttöputkeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Arvokilpi sijaitsee ulkokuoren alapuolella.
Liekin säätäminen
Liekin minimiasetus on tarkistettava
keittotason asentamisen yhteydessä:
SUOMI
18
1. Käännä kaasuhana maksimiasentoon ja
sytytä liekki.
2. Säädä kaasuhana pienimmän liekin
asentoon ja käännä säädintä
minimiasennosta maksimiasentoon
useita kertoja. Jos liekki palaa
epävakaasti tai sammuu, toimi
seuraavassa kuvatun mukaisesti.
3. Sytytä poltin uudelleen ja aseta liekki
minimiin.
4. Irrota säädin .
5. Kierrä säätöruuvia ohuen ruuvitaltan
avulla, kunnes liekki palaa säännöllisesti
eikä sammu, kun käännät säätimen
minimiasennosta maksimiasentoon ja
päinvastoin (katso seuraava kuva).
6. Suorita sama toimenpide kaikille
polttimille.
7. Asenna säätimet takaisin paikoilleen.
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
MÖJLIG
002.371.49
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keittotaso
Kaasupolttimien määrä
2
Energiatehokkuus kaasupoltinta
kohti
(EE gas burner)
Kaasutoimisen keittotason energiatehokkuus
(EE gas hob)
Keskellä takana - Pikapoltin
59,2 %
Keskellä edessä - Lisäpoltin
ei sovellu
59.2%
EN 30-2-1: Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasutoimiset kodinkoneet ruoanvalmistukseen Osa 2-1: Energian järkevä käyttö - Yleistä
SUOMI
19
Energiansäästö
• Varmista ennen käyttöä, että polttimet ja keittoastian tuet on asennettu oikein.
• Käytä ainoastaan keittoastioita, joiden halkaisija vastaa polttimien mittoja.
• Keskitä kattila polttimeen.
• Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Kun neste alkaa kiehua, vähennä liekin voimakkuutta niin, että neste kiehuu hiljaa.
• Käytä painekattilaa, jos mahdollista. Katso sen ohjekirjaa.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
20
SUOMI
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
21
SUOMI
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
22
NORSK
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
Råd og tips
Stell og rengjøring
22
24
27
28
29
30
30
Feilsøking
Tekniske data
Elektrisk tilkopling
Gasstilkopling
Energieffektiv
Beskyttelse av miljøet
IKEA EUROPA GARANTI
31
32
33
34
36
37
37
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les medfølgende instruksjoner grundig innen du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig dersom feilinstallasjon og -bruk forårsaker personskader og/eller fysiske
skader. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn
eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og
komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra
apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis
de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk
eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli varme under
bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
NORSK
•
23
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
Apparatet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med et
lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under tilsyn.
En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke
legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget
struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, det autoriserte servicesenteret eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Der apparatet er direkte koblet til strømtilførselen, kreves en
flerpolet skillebryter med kontaktavstand. Komplett
frakobling i samsvar med de vilkår som er angitt i
overspenningskategori III må garanteres. Jordkabelen er
ekskludert fra dette.
Når du ruter strømkabelen, må du kontrollere at kabelen ikke
kommer i direkte kontakt (for eksempel ved bruk av
isolasjonsstrømpe) med deler som kan nå temperaturer på
mer enn 50 °C over romtemperatur.
24
NORSK
•
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i apparatets bruksanvisning, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i apparatet. Bruk av
uriktige beskyttelser kan føre til ulykker.
Sikkerhetsanvisninger
Montering
ADVARSEL! Apparatet må
installeres av en autorisert
montør.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som følger
med apparatet.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
• Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
• Hvis apparatet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
apparatet og den øvre skuffen er
tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
• Apparatets bunn kan bli varm. Sørg for
at du monterer et ikke-brennbart
separasjonspanel under apparatet, for å
forhindre tilgang til bunnen.
Se monteringsinstruksjonene.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en autorisert montør.
• Apparatet må være jordet.
• Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene til strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet en
skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte som
gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
NORSK
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Gasstilkopling
ADVARSEL! Risiko for brann og
eksplosjon
• Alle gasstilkoplinger skal utføres av en
autorisert montør.
• Før montering må du sørge for samsvar
mellom lokale distribusjonsforhold
(gasstype og gasstrykk) og produktets
innstilling.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Informasjonen om gasstilførselen finnes
på typeskiltet.
• Dette produktet er ikke koblet til en
enhet som evakuerer
forbrenningsproduktene. Sørg for å
koble til produktet i henhold til de
gjeldende monteringsforskriftene. Følg
kravene for adekvat ventilering.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
25
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer når
du bruker dem til tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester,
kan forårsake brann ved en lavere
temperatur enn olje som brukes for første
gang.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på apparatet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke la en brenner stå på med tomme
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på apparatet.
26
NORSK
• Bruk bare stabile kokekar med riktig
form og diameter større enn
dimensjonene til brennerne.
• Påse at kokekaret er sentralt plassert på
brennerne.
• Bruk ikke store kokekar som overlapper
kantene av apparatet. Dette kan skade
overflaten.
• Pass på at flammen ikke slokker når du
dreier bryteren raskt fra
maksimumsinnstilling til
minimumsinnstilling.
• Bruk kun tilbehør som leveres sammen
med apparatet.
• Ikke installer en flammediffuser på
brenneren.
• Bruk av et gasskokeprodukt resulterer i
produksjon av varme og fuktighet. Sørg
for god ventilasjon i rommet der
apparatet er montert.
• Langvarig intensiv bruk av apparatet
kan kreve ekstra ventilasjon, for
eksempel åpning av et vindu, eller mer
effektiv ventilasjon, for eksempel øke
nivået av mekanisk ventilasjon der det er
mulig.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
• Ikke la syreholdige væsker, for eksempel
eddik, sitronsaft eller rengjøringsmidler
med kalk komme i kontakt med
koketoppen. Dette kan føre til matte
flekker.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Pleie og rengjøring
ADVARSEL! Ikke fjern knappene,
knottene eller pakningene fra
kontrollpanelet. Vann kan
komme inn i produktet og
forårsake skade.
• Rengjør produktet med jevne mellomrom
for å hindre skade på overflaten.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
• Ikke rengjør brennerne i
oppvaskmaskinen.
Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret
for å reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og
kast den.
• Rett ut de eksterne gassrørene.
27
NORSK
Montering
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
ADVARSEL! Dette produktet må
installeres, kobles til eller
repareres kun av en autorisert
person etter relevant
gasstandard. Bruk kun deler som
er levert sammen med produktet.
Bruk bare originale reservedeler.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader på
mennesker, dyr eller eiendom forårsaket av
manglende overholdelse av kravene.
FORSIKTIG! Under montering
må du henvise til
monteringsanvisningene.
ADVARSEL!
Monteringsprosessen skal følge
lovene, forordningene,
direktivene og standardene,
elektriske sikkerhetsregler og
forskrifter, riktig resirkulering i
samsvar med regelverket som er
i kraft i brukslandet.
Påse at de lokale
distribusjonsforholdene (gassens
egenskaper og trykk) og
produktets innstillinger stemmer
overens før du fortsetter
monteringen.
Parametrene for dette produktets
innstillinger er oppført på
typeskiltet (se etter i kapitlet om
tekniske data).
ADVARSEL! Produktet må være
jordet.
ADVARSEL! Fare for skade som
en følge av elektrisk strøm.
• Hovedstrømterminalen er strømførende.
• Påse at hovedstrømterminalen ikke er
strømførende.
• Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser.
Kan føre til overoppheting av terminalen.
• Sørg for at tilkoblingsklemmene er
montert riktig.
• Fest kabelen med avlastingsklemmen.
Minsteavstanden til andre
produkter, møbelseksjoner og
enheter må overholdes i samsvar
med monteringsanvisningen.
Minimum avstand som skal opprettholdes
fra den utskjærte kanten til sidevegg må
være 100 mm.
Hvis det ikke er stekeovn under
koketoppen, skal det settes inn en
skilleplate med en minsteavstand på 20 mm
fra bunnen av koketoppen.
Beskytt de kuttede overflatene på
benkeplaten mot fuktighet med
tetningslisten, som du finner i posen med
monteringsdelene. Forsegle åpningen
mellom produktet og benkeplaten. Ikke
bruk silikonforseglingsmiddel mellom
produktet og koketoppen. Ikke installer
produktet ved siden av en dør eller under et
vindu. Ellers kan det varme kokekaret falle
av pannestøttene.
NORSK
28
min.
28 mm
min. 500 mm
290 mm
0 mm
520 mm
270±1
mm
490±1
mm
100 mm
55 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
For ytterligere informasjon om
installasjonen, se monteringsinstruksjonen.
Produktbeskrivelse
Oversikt over koketoppen
1
2
5
3
4
Brennerbryter
Betjeningsbryterne for koketoppen er
plassert foran på koketoppen.
1
2
3
4
5
Hurtigbrenner
Tilleggsbrenner
Betjeningsbryter for hurtigbrenner
Betjeningsbryter for tilleggsbrenner
Avtakbart gryteunderlag
NORSK
29
Symbol
Beskrivelse
det er maksimum gasstilførsel / tennerinnstilling
det er minimum gasstilførsel
Symbol
Beskrivelse
for å vise posisjonen til
brenneren
det er ingen gasstilførsel /
av-posisjon
Daglig bruk
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
1
Tenne brenneren
Tenn alltid brenneren før du
plasserer gryter eller panner på
gasstoppen.
For å tenne brenneren:
1. Trykk på betjeningsbryteren og drei den
mot urviseren til den maksimale
posisjonen merket med
.
2. Hold kontrollknappen nede i ca 5
sekunder. Som et resultat oppvarmes
termoelementet, og
sikkerhetsinnretningen slår seg av. Hvis
du ikke trykker på bryteren, blir
gasstilførselen avbrutt.
3. Når du tenner flammen, kan du justere
den.
Hvis brenneren ikke tennes etter
at du har gjort noen forsøk, må
du kontrollere at kronen og
kapselen sitter riktig på plass.
2
3
1 Brennerdeksel og dekkplate
2 Termoelement
3 Tennelement
ADVARSEL! Ikke hold
betjeningsbryteren inntrykket i
mer enn 15 sekunder. Hvis
brenneren ikke tennes og det har
gått 15 sekunder, må du slippe
betjeningsbryteren, dreie den til
av-posisjonen og vente i minst 1
minutt før du prøver å tenne
brenneren igjen.
NORSK
30
Hvis det ikke er strøm, kan du
tenne brenneren uten en elektrisk
enhet. I dette tilfelle kan du føre
en flamme til apparatet, trykke
inn tilsvarende bryter og dreie
den mot urviseren til posisjonen
for maksimalt gassutslipp.
ADVARSEL! Vær forsiktig når du
bruker åpen ild på kjøkkenet.
Produsenten frasier seg ethvert
ansvar som følge av feil bruk.
Hvis brenneren tilfeldigvis
slukker, må du dreie
betjeningsbryteren til av-posisjon
og vente i minst 1 minutt før du
prøver å tenne den igjen.
Gnistgeneratoren kan startes
automatisk når du slår på
strømmen, etter montering eller
strømbrudd.
Koketoppen fyrtoppen er utstyrt
med progressive ventiler. De gjør
flammereguleringen mer presis.
Slå av brenneren
For å slukke flammen, dreier du tilsvarende
bryter til symbolet
.
ADVARSEL! Senk alltid flammen,
eller skru den av før du flytter
grytene fra brenneren.
Råd og tips
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Brenner
Diameter på kokekar
Bruk kjeler og panner med bunn som passer
til størrelsen på brenneren.
Brenner
Rask
Minimum dia- Kokekarenes
meter på ko- maksimumskeredskapet
diameter
160 mm
Ekstra
Minimum dia- Kokekarenes
meter på ko- maksimumskeredskapet
diameter
80 mm
160 mm
Kokekarets bunn bør være så tykk og flat
som mulig.
260 mm
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
ADVARSEL! Slå av apparatet og
la den avkjøles før rengjøring.
ADVARSEL! Ikke rengjør
apparatet med damp- eller
høyttrykkspyler.
ADVARSEL! Ikke bruk skurende
rengjøringsmidler, stålull eller
syrer. De kan skade apparatet.
NORSK
31
For å fjerne matrester, kan du rengjøre de
emaljerte komponentene, "kapslene" og
"kronene", med varmt såpevann.
For å sjekke tilstanden av
gassforsyningsrøret og
trykkregulatoren, ta kontakt med
ettersalg-serviceleverandøren.
Denne tjenesten er ikke gratis.
Vask komponenter i rustfritt stål med vann,
og tørk deretter av med en myk klut.
Denne modellen er utstyrt med en elektrisk
tenning. For å unngå problemer med lyn,
hold det keramiske "stearinlyset" med
elektroden ren.
Etter rengjøring, må du tørke med en myk
klut.
Ikke legg gryteholderne i en
oppvaskmaskin. Vask dem
manuelt og tørk med en myk klut.
Etter rengjøring må du sørge for
at gryteholderne plasseres riktig.
Feilsøking
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Det kommer ingen gnist når
du tenner gassen.
Det er ingen strømforsyning.
Kontroller at støpselet sitter i
stikkontakten, og at nettstrømmen er på.
Det er ingen strømforsyning.
Kontroller sikringene i sikringsskapet.
Brennerens kapsel og krone
er feil plassert.
Kontroller at brennerdekselet og kronen er plassert riktig.
Flammen slukkes med en
gang du tenner den.
Termoelementet er ikke
varmt nok.
Hold bryteren inntrykket i ca.
5 sekunder når flammen er
tent.
Gassringen brenner ujevnt.
Brennerens krone er blokkert Sjekk om hovedinjektoren og
av matrester.
brennerkronen ikke er blokkert med matrester.
Hvis det er en feil, forsøk først å løse
problemet selv. Hvis du ikke greier å løse
problemet selv, kontakter du servicesenteret
til IKEA. Du finner en komplett liste med
NORSK
32
IKEA-kontakter bakerst i denne
bruksanvisningen.
Hvis apparatet brukes feil eller
ikke monteres av en autorisert
tekniker, er ikke service gratis,
selv i garantiperioden.
Tekniske data
Komfyrtoppens dimensjoner
Andre tekniske data
Bredde
290 mm
Dybde
520 mm
Innbyggingshøyde
45 mm
Produktklasse: 3
Produktkategori: II2H3B/P
Produktets gasstilførsel: Flytende
gass G30/31 (3B/P) 30/30 mbar
Dette produktet er beregnet for
bruk med flytende gass, men kan
tilpasses bruk med andre
gasstyper iht. skjemaet nedenfor.
TOTALT STRØMFORBRUK
Gassoriginal:
Gasserstatning:
Gasstilkopling:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 269g/h
G20 (2H) 20 mbar = 3.9 kW
R 1/2"
Brennertype Injektormerke
Nominell effekt kW
Nominell
gassflyt g/h
Redusert effekt kW
forbikobling
G20 20 mbar
Hurtig (stor)
120X
2.9
-
0.75
52
Tilleggsbrenner (liten)
70
1.0
-
0.33
28
G30/G31 30/30 mbar
Hurtig (stor)
86
2.7
196
0.95
52
Tilleggsbrenner (liten)
50
1.0
73
0.33
28
NORSK
33
Typeskilt
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Tegnene ovenfor viser produktets typeskilt
(uten serienummer som genereres dynamisk
under produksjonsprosessen), som er
plassert under platetoppen.
Kjære kunde, her kan du feste den
klistrelappen som du finner i tilhørende
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
plastpose som fulgte med i komfyrtoppens
emballasje. Dette forenkler servicen, ved at
komfyrtoppen din identifiseres, i tilfelle du
skulle trenge hjelp av oss i fremtiden. Takk
for hjelpen!
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Tilkoblingskabel
FORSIKTIG! Denne
informasjonen er kun ment for en
autorisert montør.
ADVARSEL!
Apparatet må være jordet.
ADVARSEL!
Fare for skade som en følge av
elektrisk strøm.
• Nettilkoblingsklemmen er strømførende.
• Sørg for at den elektriske terminalen ikke
er strømførende.
• Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser.
Kan føre til overoppheting av terminalen.
• Sørg for at tilkoblingsklemmene er
montert riktig.
• Fest kabelen med avlastingsklemmen.
Før tilkopling, kontroller at den nominelle
spenningen til apparatet samsvarer med
spenningen der apparatet skal brukes
(denne opplysningen finner du på
typeskiltet). Kontroller også strømtypen til
apparatet og forsikre deg om at kabelen er
egnet for apparatets strømtype. Se i
kapitlet Tekniske data.
Typeskiltet er plassert under overflaten av
kabinettet.
En tilkoblingskabel følger med apparatet.
Kabelen skal leveres med korrekt støpsel
NORSK
34
påmontert, som støtter den belastningen
som er oppført på identifikasjonsplaten. Se i
kapitlet Tekniske data.
Denne koketoppen er utformet for tilkopling
til elektrisk strømforsyning med spenning på
220-240 V 50-60 Hz AC.
Støpselet skal settes inn i en forskriftsmessig
montert stikkontakt. Dersom apparatet
koples direkte til det elektriske systemet, må
det mellom apparatet og strømforsyningen
monteres en dobbeltpolet bryter med en
minimumsåpning på 3 mm mellom
bryterkontaktene. Den doble polen må
være av en type som tåler den nødvendige
belastningen i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter.
Før du kopler apparatet til
strømforsyningen, må du kontrollere at
spenningen og frekvensen som er oppført
på typeplaten til koketoppen stemmer
overens med spenningsforsyningen.
Typeskiltet er plassert under overflaten av
kabinettet.
Tilkoplingskabelen skal plasseres slik at den
ikke kan nå en temperatur på 90 °C over
hele lengden. Den blå nøytrale kabelen
skal koples til klemmeblokken merket med
"N". Den brune eller sorte faseledningen
montert i terminalblokkens kontakt merket
med "L" må alltid være koplet til den
strømførende fasen.
Elektriske krav
Du kan sjekke parametrene for
dette apparatets innstillinger er
oppført på typeskiltet. Se i
kapitlet Tekniske data.
Produsenten påtar seg ikke noe
ansvar hvis sikkerhetstiltakene
ikke blir respektert.
Koketoppen leveres med 3-kablet
strømforsyningskabel.
Når du er ferdig, må det ikke finnes noen
avkuttede eller løse tråder, og
strekkavlasteren må være festet rundt
kabelen.
Utskifting av strømledningen
ADVARSEL! Bare
etterleverandøren eller kvalifisert
elektriker kan erstatte den
elektriske ledningen.
Hvis strømledningen må skiftes, må det kun
brukes kabel av typen H03V2V2-F T90.
Kabeltverrsnittet må være egnet for
spenningen og driftstemperaturen. Den
gule og grønne jordledningen må være ca.
2 cm lengre enn den brune eller svarte
faseledningen.
Gasstilkopling
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
FORSIKTIG! Denne
informasjonen er kun ment for en
autorisert montør.
Tilkobling til hovedrør
ADVARSEL! Dette apparatet er
ikke koblet til en avtrekksenhet
for forbrenningsprodukter.
Montasjen må være kompatibel med
gjeldende lokale bestemmelser.
Koketoppen må koples til en gassbeholder
av kobber eller stål med koplinger, eller til
35
NORSK
et gassrørledningsnett med sømfrie rør av
rustfritt stål, som er i samsvar med lokale
retningslinjer.
Hvis det er et problem med røret,
må du ikke reparere det selv.
Kontakt den lokale
ettersalgsleveringsleverandøren.
Se kapittelet Service.
Tilkoblingen må være riktig installert og
festet til koblingsrøret til koketoppen. Ellers
kan det lekke gass fra koblingsrøret.
ADVARSEL! Når du er ferdig
med montasjen, kontroller
forsegling og rørfesting. Bruk
såpevann for å sjekke montasjen.
Ikke bruk flammer.
Tilpasse gassinnstillingen
Du kan bruke denne modellen
med flytende gass. Du kan
imidlertid konvertere den til bruk
med andre gasser, ved å bruke
riktige injektorer.
For mer informasjon om injektorutskifting, se
kapitlet Tekniske data.
ADVARSEL! Konvertering eller
utskifting kan bare utføres av en
autorisert montør.
Skifte ut dyser:
1. Fjern gryteunderlaget.
2. Fjern brennerens kapsel og krone.
3. Skru av og fjern dysene med en
pipenøkkel 7, og skift de ut med noen
som er egnet for den aktuelle
gasstypen.
4. Gjenta prosedyren i omvendt rekkefølge
for å sette delene sammen igjen.
Plasser typeskiltet med
informasjon som representerer
den nye typen gasstilførsel på
gasstilførselsrøret, før du
forsegler apparatet. Hvis
apparatet allerede er montert,
må du feste det direkte på
bruksanvisningen etter kapitlet
om tekniske data, nær tegningen
av typeskiltet.
Denne etiketten finner du i
pakningen som fulgte med
apparatet.
Hvis tilførselstrykket er forskjellig
eller variabelt fra det påkrevde,
må du installere en passende
trykkregulator, dette leveres ikke
med apparatet. Hvis det er
nødvendig, må det bestilles
separat fra den lokale
ettersalgsleverandøren, se
kapittelet Service.
Trykkregulatoren må festes til
gasstilførselsrøret, i
overenstemmelse med gjeldende
forskrifter for trykk.
Typeskiltet er plassert under overflaten av
kabinettet.
Justere flammestyrken
Når du installerer koketoppen, er det
nødvendig å sjekke minimum
flammeinnstilling:
1. Drei gasskranen til
maksimumsposisjonen og tenn på.
2. Sett gasskranen til minste flammestyrke,
drei deretter betjeningsbryteren fra
minimum til maksimum gjentatte ganger.
Hvis flammen er ustabil eller slukker, må
du følge prosedyren videre.
3. Tenn på igjen brenneren og still den på
minimum.
36
NORSK
4. Fjern betjeningsbryteren .
5. For å justere, må du bruke et tynnbladet
skrujern og dreie justeringsskruen til
flammen er stødig og ikke slukker når
bryteren dreies fra minimum til
maksimum, og vice versa (se følgende
bilde).
6. Gjenta denne prosedyren for alle
brennerne.
7. Monter bryterne på nytt.
Energieffektiv
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
MÖJLIG
002.371.49
Komfyrtopp-type
Koketopp for innbygging
Antall gassbrennere
2
Energieffektivitet per gassbrenner
(EE gas burner)
Energieffektivitet for gasskoketopp
(EE gas hob)
Midtre bak – hurtig
59,2 %
Midtre foran – tillegg
ikke aktuelt
59.2%
EN 30-2-1: Tilberedningsprodukter til husholdningsbruk som brenner gass – Del 2-1:
Fornuftig energibruk – generelt
Energisparing
• Påse at brennere og gryteunderlag er riktig satt sammen før bruk.
• Bru bare kokekar med en diameter som passer til brennerens dimensjoner.
• Sett kjelen på midten av brenneren.
• Bruk kun mengden du trenger når du varmer opp vann.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mulig.
• Når væsken begynner å koke, skru ned flammen, så væsken kun småkoker.
• Bruk en trykkoker om mulig. Se brukerhåndboken.
37
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien er gyldig i 5 år fra
opprinnelig kjøpsdato for produktet fra
IKEA. Originalkvitteringen kreves som
kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i
løpet av garantitiden, forlenges ikke
garantiperioden for produktet.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre
servicearbeidet gjennom sin egen
serviceorganisasjon eller et autorisert
servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk.
Garantiunntakene står oppført under
overskriften ”Det som ikke dekkes av denne
garantien” I garantiperioden dekker
garantien kostnadene forbundet med å
reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes,
forutsatt at apparatet står tilgjengelig og
kan repareres uten ekstrautgifter og at
feilen skyldes fabrikasjons- eller
materialfeil. Europarådets direktiv
(99/44/EG) og relevante lokale forskrifter
gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil
undersøke produktet og bestemme etter
eget skjønn om det dekkes av denne
garantien. Dersom problemet er funnet å
være dekket av garantien, vil IKEA sin
serviceleverandør eller autorisert
servicepartner i sitt egent servicenettverk
etter eget skjønn, enten reparere det
defekte produktet eller erstatte det med det
samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke
ble fulgt, feil installering eller tilkobling til
feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk
reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke
begrenset til, skade som følge av for høyt
kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og
pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke
fungerer og som ikke har noen virkning
på bruken av apparatet, inkludert riper
og eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede
legemer eller substanser og rengjøring
eller fjerning av blokkeringer fra filtre,
uttømmingssystem eller såpeskuffer.
38
NORSK
• Eventuell skade på følgende deler:
keramikkglass, tilbehør, servise- og
bestikkurver, fylling og uttømmingsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
skjermer, knotter, kabinett eller deler av
kabinett. Med mindre det ikke kan
bevises at slik skade skyldes
fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil
under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre
tilsatte serviceleverandører og/eller en
autorisert og kontrahert servicepartner
eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med
spesifikasjonene.
• Apparatbruk i andre miljø enn
husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig
bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette
produktet til sitt hjem eller til annen
adresse, er ikke IKEA ansvarlig for
eventuell skade som kan oppstå under
transporten. Dersom imidlertid IKEA
leverer dette produktet til kundens
leveringsadresse, vil eventuell skade som
kan oppstå under denne transporten
være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs
installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner
reparerer eller erstatter apparatet i
samsvar med vilkårene i denne
garantien, vil serviceyteren eller hans
autoriserte servicepartner gjeninstallere
det reparerte apparatet eller installere
det erstattede apparatet, hvis
nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse
apparatet i samsvar med tekniske
sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EUland.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke
rettigheter som dekker, eller overgår, de
lokale juridiske krav som kan variere fra
land til land. Garantien vil på ingen måte gi
dårligere betingelser enn hva de lokale
forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil
utføres innenfor rammen til
garantibetingelsene som gjelder i det nye
landet. Plikten til å utføre servicearbeid
innenfor garantirammen er bare tilstede
dersom:
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de tekniske
spesifikasjonene som gjelder for landet
garantikravet er fremsatt,
• apparatet samsvarer med, og er
installert i samsvar med de
monteringsanvisningen og
sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne
garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte
kjøkkeninnredninger fra IKEA.
Serviceavdelingen kan ikke forklare:
• den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
• tilkobling av elektrisitet (dersom
maskinen leveres uten kabel og
støpsel), vann eller gass da dette må
utføres av en autorisert
servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og
spesifikasjoner i bruksanvisningen til
IKEA-apparatet.
NORSK
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese
monteringsanvisningen og/eller anvisningene i brukerhåndboken før du
kontakter oss
Slik når du oss dersom du trenger service
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale
telefonnumre.
For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker
der spesifikke telefonnumrene
som står oppført bakerst i denne
håndboken. Referer alltid til
numrene oppført i heftet til det
aktuelle apparatet du trenger
hjelp for. Før du ringer oss ber vi
deg finne frem IKEAartikkelnummeret (8-sifret kode)
og serienummeret (8-sifret kode
som du finner på typeskiltet) til
produktet som du trenger hjelp
til.
TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er
nødvendig for at garantien skal
gjelde. Merk deg at kvitteringen
også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for
hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du
kontakte callsenteret for den nærmeste
IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser
39
dokumentasjonen til apparatet grundig før
du kontakter oss.
NORSK
Country
België
Belgique
40
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
NORSK
41
NORSK
42
NORSK
43
867356526-B-332019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1997222-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising