IKEA MHGA2K Användarmanual
MÖJLIG
SE
SE
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SE SVENSKA
SPRÅK
LAND
4
4
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
4
6
9
10
11
12
12
Felsökning
Tekniska data
Elektrisk anslutning
Gasanslutning
Energieffektivitet
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
13
14
16
17
19
19
19
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
SVENSKA
•
•
•
5
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller
olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
FÖRSIKTIGHETS: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda
strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Där produkten är direkt ansluten till eluttaget krävs en
allpolig isolerande brytare med kontaktmellanrum.
Fullständig frånkoppling i enlighet med villkoren i
överspänningskategori III måste garanteras. Jordkabeln är
exkluderad från detta.
6
SVENSKA
•
•
När du drar nätkabeln måste du kontrollera att kabeln inte
kommer i direkt kontakt (t.ex. med isolerande omhöljen) med
delar som kan nå temperaturer på mer än 50 °C över
rumstemperatur.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som medföljer.
Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Produkten måste
installeras av en behörig person.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens
botten och den övre lådan vara
tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att en icke-brännbar separationspanel
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Se monteringsanvisningarna.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig person.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten
(i förekommande fall) inte vidrör den
heta produkten eller det heta kokkärlet
när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
7
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Gasanslutning
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Alla gasanslutningar ska göras av en
behörig person.
• Kontrollera före installation att de lokala
distributionsförhållandena (typ av gas
och gastryck) och produktens
inställningar är kompatibla.
• Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
• Information om gastillförsel finns på
typskylten.
• Denna produkt är inte ansluten till en
anordning som leder ut
förbränningsprodukter. Se till att ansluta
produkten enligt gällande
installationsregler. Var uppmärksam på
kraven för lämplig ventilation.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i
het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
8
SVENSKA
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Använd bara stabila kokkärl med rätt
form och diameter, större än brännarnas
diameter.
• Kontrollera att kokkärlen är placerade i
mitten på brännarna.
• Använd inte stora kokkärl som går över
kanterna på hällen. Det kan skada din
bänkskiva.
• Kontrollera att lågan inte släcks när du
snabbt vrider vredet från MAX- till MINläget.
• Använd bara de tillbehör som levereras
med produkten.
• Installera inte en elddiffusör på
brännaren.
• Användning av en gastillagningsprodukt
resulterar i att värme och fukt bildas.
Tillse god ventilation i rummet där
produkten är installerad.
• Långvarig och intensiv användning av
produkten kan kräva ytterligare
ventilation, t.ex. att ett fönster öppnas,
eller en effektivare ventilation genom att
t.ex. öka den mekaniska
ventilationsnivån.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger,
citronsaft eller kalkborttagningsmedel,
komma i kontakt med inbyggnadshällen.
Det finns risk för matta fläckar.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Underhåll och rengöring
VARNING! Ta inte bort
knapparna, rattarna eller
packningarna från
kontrollpanelen. Vatten kan
komma in i produkten och orsaka
skada.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Diska inte brännarna i diskmaskinen.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Lägg de externa gasledningarna plant.
9
SVENSKA
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
VARNING! Produkten får endast
installeras, anslutas eller
repareras av en registrerad
person som har behörighet för
tillämplig gasstandard. Använd
enbart delar som medföljer
produkten. Använd endast
originaldelar vid reparationer
och utbyten.
Tillverkaren är inte ansvarig för skador på
personer eller husdjur som har orsakats av
att följande instruktioner inte har följts.
FÖRSIKTIGHET! Under
installationen måste
monteringsanvisningarna följas.
VARNING!
IInstallationsprocessen måste
följa lagar, förordningar, direktiv
och standarder, elektriska
säkerhetsregler och föreskrifter,
korrekt återvinning i enlighet
med gällande bestämmelser.
Kontrollera att de lokala
distributionsförhållandena (typ
av gas och gastryck) och
justering av hällen är kompatibla
innan installationen fortsätter.
Justeringsinställningarna för
denna häll finns angivna på
typskylten (se avsnitt Tekniska
data).
VARNING! Produkten måste
jordas.
VARNING! Risk för skador på
grund av elektrisk ström.
• Nätanslutningsplinten är strömförande.
• Säkerställ att nätanslutningsplinten är
strömlös.
• Lösa och olämpliga kontakter och
stickkontakter. Kan överhetta terminalen.
• Kontrollera att de fasta anslutningarna
är korrekt installerade.
• Säkra kabeln med
dragavlastningsklämman.
Observera minsta avstånd till
andra apparater och skåp eller
andra enheter enligt
monteringsinstruktionen.
Det minsta avståndet som ska hållas från
urtagets kant till den laterala väggen måste
vara 450 mm.
Om det inte finns en ugn under hällen ska
en avskiljningspanel monteras minst 20 mm
från hällens botten.
Kanterna på urtaget i arbetsytan skall
skyddas mot fukt med ett lämpligt
tätningsmedel, detta finns i tillbehörspåsen.
Täta produkten mot arbetsytans kanter
utan mellanrum. Använd inte silikon mellan
hällen och arbetsskivan. Installera inte
produkten direkt intill dörrar och under
fönster. Då kan de varma kastrullerna falla
av kastrullstöden.
SVENSKA
10
min.
28 mm
min. 500 mm
290 mm
0 mm
520 mm
270±1
mm
490±1
mm
450 mm
55 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
För mer information om installation, se
Monteringsanvisningar.
Produktbeskrivning
Beskrivning av hällen
1
2
5
3
4
Kontrollvred för brännare
Hällens kontrollvred sitter framtill på hällen.
1
2
3
4
5
Snabbrännare
Extra brännare
Kontrollvred för snabbrännare
Kontrollvred för brännare
Borttagbart kokkärlsstöd
SVENSKA
11
Symbol
Beskrivning
max. gastillförsel / tändinställning
min. gastillförsel
Symbol
Beskrivning
för att visa brännarens
placering
ingen gastillförsel / avläge
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
1
Tändning av brännare
Tänd alltid brännaren innan
kokkärl eller stekpanna placeras
på den.
Tändning av brännare:
1. Tryck in kontrollvredet och vrid det
moturs till maxläget som är markerat
med
.
2. Håll kontrollvredet intryckt i ca 5
sekunder. Då hettas termoelementet
upp och säkerhetsenheten stängs av.
Om du inte trycker in vredet, kommer
det ingen gas.
3. När du tänder flamman kan den
justeras.
Om brännaren inte tänder efter
några försök, kontrollera att
kronan och dess lock sitter i rätt
läge.
2
3
1 Tändhatt och huvudknopp
2 Termoelement
3 Tändlåga
VARNING! Håll inte
kontrollvredet intryckt längre än
15 sekunder. Om brännaren inte
tänder efter 15 sekunder, släpp
kontrollvredet, ställ det i Av-läge
och vänta minst 1 minut innan du
försöker tända brännaren igen.
SVENSKA
12
Brännaren kan tändas utan
elektrisk ström. Håll i så fall en
låga intill brännaren, tryck ner
motsvarande vred och vrid det
moturs till maximal gastillförsel.
VARNING! Var mycket försiktig
när du använder öppen eld i en
köksmiljö. Tillverkaren påtar sig
inget ansvar för felaktig
användning av öppen eld.
Om brännaren slocknar av
misstag, släpp kontrollvredet,
ställ det i Av-läge och vänta
minst 1 minut innan du försöker
tända brännaren igen.
När du slår på strömmen efter
installation eller efter ett
strömavbrott, aktiveras
gnistgeneratorn automatiskt.
Hällen är utrustad med
progressiva ventiler. De gör
regleringen av lågan mer exakt.
Stänga av brännaren
För att släcka lågan, vrid vredet till
symbolen
.
VARNING! Vrid alltid ned lågan
eller stäng av den innan kokkärl
tas bort från brännaren.
Råd och tips
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärlets
Kokkärlets
Brännare minsta diame- största diameter
ter
Kokkärlens diameter
Använd kokkärl och pannor med botten
som passar brännarens storlek.
Kokkärlets
Kokkärlets
Brännare minsta diame- största diameter
ter
Snabb
160 mm
Extra
80 mm
160 mm
Kokkärlets botten skall vara så tjock och så
plan som möjligt.
260 mm
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
VARNING! Stäng av produkten
och låt den kallna före rengöring.
VARNING! Ugnen får inte
rengöras med ång- eller
högtryckstvätt.
VARNING! Använd inte stålull,
syror eller material med slipande
effekt. De skadar produkten.
SVENSKA
13
För att ta bort matrester, tvätta de
emaljerade delarna, lock och krona med
varmt vatten och handdiskmedel.
För att kontrollera skicket på
gastillförselröret och
tryckregulatorn, kontakta
serviceleverantören. Denna
service kostar ingenting.
Tvätta rostfria delar med vatten, och torka
sedan med en mjuk duk.
Den här modellen kommer med en elektrisk
tändning. För att undvika problem med
tändningen, håll det keramiska "ljuset" med
elektroden ren.
Torka torrt med en mjuk duk efter
rengöring.
Rengör inte kastrullstöden i
diskmaskin. Diska dem noga för
hand och torka torrt med en mjuk
trasa. Var noga med att placera
kastrullstöden korrekt efter
rengöring.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Ingen gnista för tändning av
gasen.
Möjlig orsak
Lösning
Ingen elektrisk ström.
Kontrollera att enheten är
ansluten och att elförsörjningen fungerar.
Ingen elektrisk ström.
Kontrollera säkringen.
Brännarlock och krona sitter
fel.
Kontrollera att brännarlocket och kronan är korrekt placerade.
Flamman släcks direkt efter
att den har tänts.
Termoelementet är inte tillräckligt varmt.
Håll vredet intryckt i ca. 5
sekunder efter att lågan har
tänts.
Gaslågan brinner ojämnt.
Brännarkronan är igensatt
av matrester.
Kontrollera så att huvudinjektorn och brännarkronan
inte har blockerats med matrester.
SVENSKA
14
Om ett fel uppstår, försök först att hitta en
lösning på problemet på egen hand. Om
du inte kan hitta en lösning på problemet
själv, kontakta IKEA. En fullständig lista över
kontaktnummer till IKEA finns i slutet av den
här manualen.
Om produkten används felaktigt
eller inte installeras av
auktoriserad tekniker är tjänsten
inte kostnadsfri, även under
garantiperioden.
Tekniska data
Hällens mått
Andra tekniska data
Bredd
290 mm
Djup
520 mm
Inbyggnadshöjd
45 mm
Produktklass: 3
Produktkategori: III1ae2H3B/P
Produktens gasförsörjning:
Naturgas G20 (2H) 20 mbar
Denna modell är konstruerad för
användning av naturgas men
kan konverteras för användning
av annan gastyp enligt tabellen
nedan.
TOTAL SPÄNNING
Gas ursprunglig:
G20 (2H) 20 mbar = 3.9 kW
G110 (1a) 8 mbar = 3.9 kW
G150.1 (1e) 8 mbar = 3.9 kW
Gasbyte:
Gasanslutning:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 269g/h
R 1/2"
Brännartyp Injektormärke
Märkeffekt
kW
Nominellt flö- Reducerad efde g/h
fekt kW
shunt
G20 20 mbar
Snabbrännare (stor)
120X
2.9
-
0.75
52
Extra brännare (liten)
70
1.0
-
0.33
28
G30/G31 30/30 mbar
SVENSKA
15
Brännartyp Injektormärke
Märkeffekt
kW
Nominellt flö- Reducerad efde g/h
fekt kW
shunt
Snabbrännare (stor)
86
2.7
196
0.95
52
Extra brännare (liten)
50
1.0
73
0.33
28
G110 8 mbar
Snabbrännare (stor)
283
2.9
-
0.75
52
Extra brännare (liten)
142
1.0
-
0.33
28
G150,1 8 mbar
Snabbrännare (stor)
240
2.9
-
0.75
52
Extra brännare (liten)
127
1.0
-
0.33
28
Typskylt
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
Bilden ovan visar hällens typskylt (utan
serienummer, vilket skapas dynamiskt under
tillverkningsprocessen), denna sitter på
undersidan av kåpan.
Sätt fast dekalen här, denna finns i
plastpåsen som ligger i plastpåsen inne i
0000000000000000000000
hällens förpackning. Detta gör att vi kan
hjälpa dig bättre genom att exakt
identifiera din häll vid behov av framtida
reparationer. Tack för hjälpen!
16
SVENSKA
Elektrisk anslutning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Nätkabel
FÖRSIKTIGHET! Information
endast för behöriga installatörer.
VARNING!
Produkten måste jordas.
VARNING!
Risk för skador på grund av
elektrisk ström.
• Nätanslutningsplinten är strömförande.
• Säkerställ att nätanslutningsplinten är
strömlös.
• Lösa och olämpliga kontakter och
stickkontakter. Kan överhetta terminalen.
• Kontrollera att de fasta anslutningarna
är korrekt installerade.
• Säkra kabeln med
dragavlastningsklämman.
Kontrollera innan anslutning att hällens
märkspänning, som anges på typskylten,
överensstämmer med spänningen på
installationsplatsen. Kontrollera även
produktens märkeffekt och kontrollera att
ledningen är lämplig så att den passar till
produkten. Se avsnittet "Tekniska data".
Typskylten är placerad under höljets yta.
Produkten är försedd med en nätkabel.
Kabeln måste förses med en lämplig
stickkontakt som är dimensionerad för den
belastning som anges på typskylten. Se
avsnittet "Tekniska data".
Stickkontakten måste anslutas till ett
lämpligt eluttag. Om hällen ansluts direkt till
det elektriska systemet är det nödvändigt
att installera en dubbelpolig brytare mellan
hällen och elnätet, med ett minsta avstånd
på 3 mm mellan brytarens kontakter.
Dubbelpolerna skall vara av lämplig typ för
belastningen enligt gällande regler.
Anslutningskabeln skall förläggas så att
ingen del av den kan utsättas för en högre
temperatur än 90 °C. Den blå nolledaren
skall anslutas till ”N” i kopplingsplinten. Den
bruna eller svarta faskabeln, i
kopplingsplinten markerad med "L", ska
alltid anslutas till strömförande fas.
Elektriska krav
Du kan kontrollera parametrarna
för justeringsinställningen för
denna produkt på typskylten. Se
avsnittet "Tekniska data".
Tillverkaren fråntar sig allt ansvar
om säkerhetsåtgärderna inte
följs.
Denna häll är avsedd att anslutas till en
nätspänningsmatning som levererar
220-240 V 50-60 Hz växelström.
SVENSKA
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med produktens märkdata
(se typskylt). Typskylten är placerad under
höljets yta.
Hällen levereras med en 3-stifts flexibel
nätsladd.
17
Om nätkabeln måste bytas ska den ersättas
med en kabel av typen H03V2V2-F T90.
Kabelns tvärsnittsarea måste vara
dimensionerad för spänningen och
arbetstemperaturen. Den gul/gröna
jordledningen måste vara cirka 2 cm längre
än den bruna eller svarta fasledningen.
Vid slutförande får det inte finnas några
avskurna eller lösa kabeltrådar och
sladdklämman måste sitta säkert över
yttermanteln.
Byte av nätkabel
VARNING! Endast
serviceleverantören eller en
elektriker kan ersätta den
elektriska kabeln.
Gasanslutning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
FÖRSIKTIGHET! Information
endast för behöriga installatörer.
Anslutning till huvudröret
VARNING! Denna produkt är
inte ansluten till en anordning
som leder ut
förbränningsprodukter.
Installationen måste vara kompatibel med
gällande lokala bestämmelser.
Anslutningen av hällen till gasledningen
eller gastuben skall göras med ett stelt
koppar- eller stålrör med anslutningar
enligt lokala bestämmelser, eller med en
sammanhängande rostfri slang enligt lokala
bestämmelser.
Om det uppstår ett problem med
röret, försök inte reparera det
själv. Kontakta vår
serviceleverantör. Se kapitlet
Service.
Anslutningen måste göras korrekt, fast
ansluten till hällens anslutningsrör. Annars
kan gas läcka från anslutningsröret.
VARNING! När installationen är
klar måste tätningen och
rörfästet kontrolleras. Kontrollera
att installationen är tät med
tvålvatten. Använd inte en låga.
Konvertering av gasinställning
Den här modellen kan användas
med flytande gas. Du kan dock
konvertera den till användning
med andra gaser, med rätt
injektorer.
18
SVENSKA
För mer information avseende byte av
injektorer, se avsnitt Tekniska data.
VARNING! Konvertering eller
byte kan bara göras av en
behörig tekniker.
Byte av injektorer:
1. Tag bort kokkärlsstödet.
2. Tag bort brännarlock och krona.
3. Skruva bort injektorerna med en
ringnyckel 7 och tag bort dem, ersätt
dem med nya som krävs för gasen som
skall användas.
4. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.
Placera typskylten med relevant
information för ny typ av gas
nära gasledningen före
försegling av produkten. Om
hällen redan är förseglad, fäst
den i bruksanvisningen efter
avsnittet Tekniska data intill
bilden på typskylten.
Typskylten är placerad under höljets yta.
Justering av lågan
När hällen installeras måste inställningen
för minsta låga kontrolleras:
1. Vrid upp gaskranen maximalt och tänd.
2. Ställ gaskranen på minsta flamläge, vrid
sedan kontrollvredet från minimalt till
maximalt flera gånger. Gör enligt
följande om lågan är instabil eller
slocknar.
3. Tänd brännaren igen och ställ den på
minimal.
4. Ta bort kontrollvredet .
5. Justera genom att med en tunn
skruvmejsel vrida justeringsskruven tills
lågan är stadig och inte slocknar när
vredet vrids från minimal till maximal
och tvärtom (se följande bild).
Denna etikett ligger i
förpackningen som medföljer
produkten.
Om gastrycket är olika eller
varierar jämfört med det
erforderliga, måste en
tryckregulator installeras. Denna
levereras inte med hällen. Den
måste beställas från vår
serviceleverantör, se avsnitt
Service. Tryckregulatorn skall
monteras på gasröret, enligt
bestämmelserna.
6. Upprepa denna procedur för alla
brännare.
7. Sätt dit vreden igen.
SVENSKA
19
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
MÖJLIG
002.371.49
Typ av häll
Inbyggnadshällar
Antal gasbrännare
2
Energieffektivitet per gasbrännare
(EE gas burner)
Mellan bak - snabb
59.2%
Mellan fram - extra
ingen uppgift
Energieffektivitet för gashällen
(EE gas hob)
59.2%
EN 30-2-1: Brinnande gas för matlagningsprodukter för hushållsbruk - del 2-1:
Energihushållning – Allmänt
Sparar energi
• Se till att brännarna och kokkärlsstöden är ordentligt monterade före användning.
• Använd endast kokkärl med en diameter som motsvarar brännarnas storlek.
• Placera kastrullen i mitt över brännaren.
• Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• När vätskor börjar koka, vrid ner lågan för att låta vätskan bara sjuda.
• Använd om möjligt en tryckkokare. Läs i handboken till den.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
20
SVENSKA
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
•
•
•
•
•
•
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
•
•
•
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
•
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
SVENSKA
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
21
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
SVENSKA
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
22
SVENSKA
Country
België
Belgique
23
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
867356442-B-332019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1997224-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising