ZANKER | KHV3321N | User manual | Zanker KHV3321N Uživatelský manuál

Zanker KHV3321N Uživatelský manuál
Návod k
použití
Οδηγίες
Χρήσης
Használati
útmutató
Instrukcja
obsługi
Varná deska
Εστίες
Főzőlap
Płyta grzejna
KHV3321N
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Popis spotřebiče
Denní používání
2
4
5
8
9
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
11
12
12
15
15
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez
dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí
rouškou.
POZOR: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí
spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k
okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou
desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý,
vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového napájení. V
případě, že spotřebič je k elektrické síti připojen
prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič odpojte od
napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od
výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce
spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný,
případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití
nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.
3
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva,
abyste zabránili bobtnání z důvodu
vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi
dnem spotřebiče a horní zásuvkou
zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Zajistěte instalaci samostatného panelu z
překližky, kuchyňského nosného materiálu
nebo jiného nehořlavého materiálu, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
Samostatný panel musí zcela zakrývat
oblast pod varnou deskou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
4
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen od
elektrické sítě.
•
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení
napájecího kabelu či zástrčky (je-li
součástí výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího kabelu.
Elektrické kabely nesmí být zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí
výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče
nebo horkého nádobí, když spotřebič
připojujete do blízké zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní středisko
nebo elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné zemnicí
jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte veškerý
obalový materiál (je-li přítomen), štítky a
ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“.
Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak
úrazu elektrickým proudem.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej
vystříknout.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu
Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při nižších
teplotách než olej, který se používá
poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
Nepokládejte horkou poklici na skleněný
povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
•
•
•
•
•
Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se
poškodit jeho povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky nebo
skla. Tyto předměty při přesouvání na
varné desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a nechte
ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla
nebo kovové předměty.
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Instalace
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
5
Před instalací spotřebiče
•
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace. Typový
štítek je umístěn na spodní straně varné
desky.
Model .......................................
Výrobní číslo
(PNC) .............................
Sériové číslo ............................
Montáž těsnění
1.
2.
Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch, které
splňují příslušné normy.
3.
Připojovací kabel
•
Varná deska se dodává s připojovacím
kabelem.
K výměně poškozeného síťového kabelu
použijte síťový kabel typu: H05V2V2-F,
který je odolný vůči teplotě 90 °C nebo
vyšší. Obraťte se na místní servisní
středisko.
4.
Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
Dodaný těsnicí proužek nalepte na spodní
hraně varné desky podél vnějšího okraje
sklokeramického povrchu. Nenatahujte
jej. Konce těsnicího proužku musí být
umístěny uprostřed na jedné straně varné
desky.
Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
Oba konce těsnicího proužku přitlačte k
sobě.
Montáž
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
6
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Instalace více než jedné varné desky
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
Jestliže instalujete několik varných desek o
velikosti 30 cm vedle sebe do stejného
výřezu, můžete si v našem autorizovaném
servisním středisku zakoupit instalační
soupravu včetně bočního držáku a dalších
těsnění. Pokyny potřebné k instalaci jsou
uvedeny v balení soupravy.
30 mm
270+02 mm
7
Popis spotřebiče
Uspořádání varné desky
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Uspořádání ovládacího panelu
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály
signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Senzo‐
rové tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Zámek / Dětská bezpeč‐
nostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovládací‐
ho panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
5
6
7
8
Funkce
Senzo‐
rové tla‐
čítko
8
Funkce
Poznámka
-
Slouží k volbě varné zóny.
9
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
10
/
-
Slouží k nastavení teploty.
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek / Dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatele se mohou rozsvítit také u
sousedních varných zón dokonce i tehdy,
když je nepoužíváte.
Ukazatele zobrazují úroveň zbytkového tepla
u varných zón, které právě používáte.
Denní používání
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
•
•
Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku automaticky
vypne v následujících případech:
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
•
po zapnutí varné desky jste nenastavili
teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na ovládací
panel na déle než 10 sekund (pánev,
utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne. Odstraňte všechny
předměty, nebo vyčistěte ovládací panel.
po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
určité době se rozsvítí
a varná deska
se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a dobou,
po níž se varná deska vypne:
9
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
6 hodinách
,1-2
odpočítávat až do 00. Kontrolka varné zóny
zhasne.
Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a začne
blikat 00. Varná zóna se vypne.
3-4
5 hodinách
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodině
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutka. Na displeji
Nastavení teploty
nastavení teploty se zobrazí
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Současným stisknutím
varnou zónu.
a
vypnete
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas. Jakmile
uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00.
Zapnutí a vypnutí vnějších okruhů
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
Účinnou varnou plochu můžete přizpůsobit
velikosti varné nádoby.
Vypnutí funkce: stiskněte
a poté .
Zbývající čas se bude odpočítávat až do 00.
Použijte senzorové tlačítko:
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení délky
zapnutí varné zóny při jednom vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou varnou
zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte opakovaně
, dokud se nerozsvítí kontrolka
požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času: stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas (00 - 99
minut). Když kontrolka varné zóny začne
blikat pomaleji, odpočítává se čas.
Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz varných zón.
STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté varné
zóny na nejnižší teplotu.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
Rozsvítí se
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací panel
lze zablokovat. Zabráníte tak náhodné změně
nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Zbývající čas se bude
.
Blokování tlačítek
zónu pomocí . Kontrolka varné zóny začne
blikat rychleji. Na displeji se zobrazí zbývající
čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu pomocí
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
Kontrola zbývajícího času: zvolte varnou
10
.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Časovač
a stiskněte
.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se
předchozí nastavení teploty.
OffSound Control (Vypnutí a zapnutí
zvukové signalizace)
Funkci také vypnete vypnutím
varné desky.
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití varné
desky.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte varnou
desku. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy
stiskněte . Rozsvítí se
varnou desku vypněte.
. Pomocí
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte varnou
desku. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy
stiskněte . Rozsvítí se
varnou desku vypněte.
. Pomocí
Vyřazení funkce na jedno vaření: zapněte
varnou desku pomocí
. Rozsvítí se
. Na
čtyři sekundy stiskněte . Do 10 sekund
nastavte teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete pomocí
stiskněte
. Displej se rozsvítí a zhasne. Na
tři sekundy stiskněte
. Zobrazí se
nebo
.Stisknutím
levé přední zóny zvolte
jedno z těchto nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná
deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na
zvukovou signalizaci pouze když:
•
•
•
•
, uslyšíte
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
, funkce se opět zapne.
Tipy a rady
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nádobí
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na povrch
varné desky, ujistěte se, že jejich
dno je čisté a suché.
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či měděným
spodkem mohou na povrchu
sklokeramické desky zanechávat
barevné skvrny.
Příklady použití varné desky
Údaje v následující tabulce jsou
jen orientační.
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeb
y
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2
Holandská omáčka, rozpouště‐
ní: másla, čokolády, želatiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané omelety,
míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
-1
11
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
60 150
Až 3 l vody a přísady.
6-7
Mírné smažení: plátků masa ne‐
bo ryb, Cordon Bleu z telecího
masa, kotlet, masových kroket,
uzenin, jater, jíšky, vajec, pala‐
činek a koblih.
dle
potřeb
y
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená bram‐
borová kaše, silné řízky, steaky.
5 - 15
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), frito‐
vání hranolků.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu
nemají vliv na funkci varné desky.
Použijte speciální čisticí prostředek vhodný
na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
12
•
•
cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může
varnou desku poškodit. Vyvarujte se
popálení. Speciální škrabku přiložte šikmo
ke skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném vychladnutí
varné desky: skvrny od vodního kamene,
vodové kroužky, tukové skvrny nebo
kovově lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou
desku vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění varnou
desku osušte měkkým hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a vyčistěte
skleněný povrch pomocí hadříku.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout
ani používat.
Varná deska není zapojena
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte
do 10 sekund.
Zapněte varnou desku znovu
a maximálně do 10 sekund
nastavte tepelný výkon.
Stiskli jste dvě nebo více se‐
nzorových tlačítek současně.
Stiskněte pouze jedno senzo‐
rové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je voda
nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a var‐
ná deska se vypne.
Když je varná deska vypnutá,
ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze senzo‐
rových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
Odstraňte předmět ze senzo‐
rového tlačítka.
tlačítko
Kontrolka zbytkového tepla
se nerozsvítí.
.
Varná zóna není horká, pro‐
tože byla zapnutá jen krátkou
dobu nebo je poškozený sní‐
mač.
Vnější okruh nelze zapnout.
Na vícenásobné varné
zóně je tmavá oblast.
Řešení
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho, aby
byla horká, obraťte se na au‐
torizované servisní středisko.
Nejprve změnou tepelného
výkonu zapněte vnitřní okruh.
Je normální, že je na vícená‐
sobné varné zóně tmavá ob‐
last.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐
tek nezazní žádný zvukový
signál.
Zvuková signalizace je vy‐
pnutá.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz „Denní používání“.
13
Problém
Možná příčina
Řešení
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Automatic‐
ké vypnutí.
Vypněte varnou desku a zno‐
vu ji zapněte.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka nebo
Blokování tlačítek.
Viz „Denní používání“.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a po
30 sekundách ji znovu za‐
pněte. Pokud se znovu roz‐
svítí
, odpojte varnou de‐
sku od síťového napájení. Po
přibližně 30 sekundách var‐
nou zónu opět zapojte. Po‐
kud problém přetrvává, ob‐
raťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
Je slyšet nepřetržité pípání.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
Odpojte varnou desku od sí‐
ťového napájení. Požádejte
kvalifikovaného elektrikáře,
aby instalaci zkontroloval.
Rozsvítí se
Druhá fáze napájení chybí.
Zkontrolujte, zda je varná de‐
ska správně zapojena do
elektrické sítě. Vyjměte po‐
jistku, vyčkejte jednu minutu
a pojistku znovu zasuňte.
.
Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Uveďte údaje z typového štítku. Uveďte
rovněž kód ze tří číslic a písmen pro
sklokeramiku (je v rohu varné desky) a
chybové hlášení, které se zobrazuje. Ujistěte
se, že jste varnou desku používali správným
způsobem. Pokud ne, budete muset návštěvu
14
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku a
záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
Nalepte samolepicí štítky následujícím
způsobem:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto
část (je-li to možné).
B. Nalepte jej na záruční list a uchovejte si
tuto část (je-li to možné).
C. Nalepte jej na návod k použití.
Technické údaje
Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální výkon (maximální te‐
pelný výkon) [W]
Průměr varné zóny [mm]
Uprostřed
vpředu
1200
145
Uprostřed vzadu
700 / 1700
120 / 180
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší než
průměr varné zóny.
Energetická účinnost
Produktové informace dle směrnice EU 66/2014 platí pouze trh v rámci EU
Označení modelu
KHV3321N
15
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Technologie ohřevu
Sálavá plotýnka
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vpředu
Uprostřed vzadu
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření
pro domácnost - část 2: Varné desky metody pro měření výkonu
•
Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete ušetřit
energii, budete-li se řídit níže uvedenými
radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze takové
množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
•
•
•
Před zapnutím varné zóny na ni položte
varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed varné
zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování teploty
jídle nebo k jeho rozpouštění.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
16
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
17
19
21
23
25
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση
27
28
29
32
32
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη
συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
17
•
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες
με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη
φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω
μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας
χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το
οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από μια
διάταξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των εστιών
μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και
καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε
στην κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι
συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί
σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε τη
•
•
συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις
οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που
είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες
συσκευές και μονάδες.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και
κλειστά παπούτσια.
Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με
υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί
η διόγκωσή τους από την υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής
από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών
σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα
της πόρτας ή του παραθύρου.
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω
από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος
ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και
•
•
το επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την
κυκλοφορία αέρα.
Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να
τοποθετήσετε ένα διαχωριστικό πλαίσιο
από κόντρα πλακέ, υλικό για σκελετό
επίπλων κουζίνας ή άλλα μη εύφλεκτα
υλικά κάτω από τη συσκευή για την
αποτροπή πρόσβασης στο κάτω μέρος.
Το διαχωριστικό πλαίσιο πρέπει να
καλύπτει πλήρως την περιοχή κάτω από
τις εστίες.
Ηλεκτρική Σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση),
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση
του ακροδέκτη.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας
να μπερδεύεται.
Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή
το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε
επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά
μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της
συσκευής στην πρίζα ρεύματος.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή
έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό
τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να
στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς
εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το
φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την
υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος
και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη
που να επιτρέπει την αποσύνδεση της
συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από
όλους τους πόλους. Η μονωτική διάταξη
πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις
ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη
(κατά περίπτωση), πριν από την πρώτη
χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν
είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
κατά τη λειτουργία.
Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις
ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή
με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της
συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αυτό
απαιτείται για αποτροπή τυχόν
ηλεκτροπληξίας.
Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι, μπορεί
να πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης
Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια όταν
τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να
που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρικά
σκεύη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη. Η
επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος
με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς
μαγειρικό σκεύος.
Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν την γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα να
ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα όταν
απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω στην
επιφάνεια μαγειρέματος.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως
για θέρμανση χώρων.
•
•
•
•
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε
την να κρυώσει, πριν την καθαρίσετε.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη συντήρηση.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε
λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά
αντικείμενα.
Σέρβις
•
•
Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
•
•
•
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη
συσκευή και απορρίψτε το.
Φροντίδα και καθάρισμα
•
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Πριν από την εγκατάσταση
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες, σημειώστε
τις παρακάτω πληροφορίες από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω
μέρος των εστιών.
Μοντέλο .......................................
PNC .........................................
Σειριακός αριθμός ...........................
Εντοιχιζόμενες εστίες
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες μόνο
μετά την εγκατάστασή τους σε σωστά
κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και
πάγκους εργασίας που πληρούν τα ισχύοντα
πρότυπα.
Καλώδιο σύνδεσης
•
•
Οι εστίες παρέχονται με καλώδιο
σύνδεσης.
Για αντικατάσταση καλωδίου ρεύματος που
έχει φθαρεί χρησιμοποιήστε τύπο
καλωδίου: H05V2V2-F το οποίο είναι
ανθεκτικό σε θερμοκρασία 90 °C ή
21
υψηλότερη. Επικοινωνήστε με το τοπικό
Κέντρο Σέρβις.
Τοποθέτηση του στεγανοποιητικού
1.
2.
Καθαρίστε τον πάγκο γύρω από την
κομμένη περιοχή.
Τοποθετήστε την παρεχόμενη λωρίδα
στεγανοποίησης στην κάτω πλευρά των
3.
4.
εστιών κατά μήκος του εξωτερικού άκρου
της υαλοκεραμικής επιφάνειας. Μην την
εκτείνετε. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες της
στεγανοποιητικής λωρίδας βρίσκονται στο
μέσο της μιας πλευράς των εστιών.
Προσθέστε μερικά mm όταν κόβετε τη
στεγανοποιητική λωρίδα στο μήκος.
Πιέστε μεταξύ τους τις δύο άκρες της
στεγανοποιητικής λωρίδας.
Συναρμολόγηση
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
22
Εγκατάσταση περισσότερων από μία
εστιών
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
Εάν πρόκειται να τοποθετηθούν παράπλευρα
στην ίδια εγκοπή διάφορες εστίες 30 cm,
υπάρχει διαθέσιμο από τα Εξουσιοδοτημένα
Κέντρα Σέρβις ένα κιτ συναρμολόγησης που
περιλαμβάνει πλευρικό στήριγμα και
πρόσθετες στεγανοποιήσεις. Οι σχετικές
οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται στη
συσκευασία του κιτ.
30 mm
270+02 mm
Περιγραφή προϊόντος
Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1 Ζώνη μαγειρέματος
2 Πίνακας χειριστηρίων
120/180
mm
1
1
145 mm
2
23
Διάταξη χειριστηρίου
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι οθόνες, οι ενδείξεις και οι ήχοι
υποδεικνύουν τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.
Πεδίο
αφής
Λειτουργία
Σχόλιο
1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕ‐
ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των
εστιών.
2
Κλείδωμα / Διάταξη Ασφα‐
λείας για Παιδιά
Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστηρίου.
STOP+GO
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας.
-
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
εξωτερικού δακτυλίου.
-
Ένδειξη σκάλας μαγειρέ‐
ματος
Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος.
-
Ενδείξεις χρονοδιακόπτη
για τις ζώνες μαγειρέματος
Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει
ρυθμιστεί ο χρόνος.
-
Ένδειξη χρονοδιακόπτη
Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά.
-
Για επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
3
4
5
6
7
8
9
/
-
Για αύξηση ή μείωση του χρόνου.
10
/
-
Για ρύθμιση μιας σκάλας μαγειρέματος.
Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Οθόνη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
-
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή STOP+GO.
24
Οθόνη
+ ψηφίο
Περιγραφή
Υπάρχει δυσλειτουργία.
Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότητα).
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κλείδωμα / Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη Απενεργοποίηση.
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα.
μαγειρέματος που χρησιμοποιείτε εκείνη τη
στιγμή. Οι ενδείξεις μπορεί επίσης να
ενεργοποιηθούν για τις διπλανές ζώνες
μαγειρέματος ακόμα και αν δεν τις
χρησιμοποιείτε.
Οι ενδείξεις υποδεικνύουν το επίπεδο της
υπολειπόμενης θερμότητας για τις ζώνες
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις
εστίες.
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τις
εστίες, εάν:
•
•
•
•
έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος,
δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την
ενεργοποίηση των εστιών,
χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι
επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα (ένα σκεύος, ένα
πανί, κ.λπ.). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και οι εστίες απενεργοποιούνται. Αφαιρέστε
το αντικείμενο ή καθαρίστε τον πίνακα
χειριστηρίων.
μην απενεργοποιείτε μια ζώνη
μαγειρέματος ή μην αλλάζετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα, ανάβει η ένδειξη
απενεργοποιούνται.
και οι εστίες
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος
και του χρόνου μετά τον οποίο οι εστίες
απενεργοποιούνται:
Σκάλα μαγειρέμα‐
τος
Οι εστίες απενερ‐
γοποιούνται μετά
από
6 ώρες
,1-2
3-4
5 ώρες
5
4 ώρες
6-9
1,5 ώρα
Σκάλα μαγειρέματος
Αγγίξτε το
για να αυξήσετε τη σκάλα
για να μειώσετε
μαγειρέματος. Αγγίξτε το
τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε ταυτόχρονα
το
και το
για να απενεργοποιήσετε τη
ζώνη μαγειρέματος.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
των εξωτερικών δακτυλίων
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της
εστίας μαγειρέματος στις διαστάσεις του
μαγειρικού σκεύους.
Χρήση του πεδίου αφής:
25
Για την ενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου: αγγίξτε το πεδίο αφής. Ανάβει η
ένδειξη.
Για την απενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου: αγγίξτε το πεδίο αφής μέχρι να
σβήσει η ένδειξη.
Χρονοδιακόπτης
Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος για τη
ζώνη μαγειρέματος και κατόπιν τη λειτουργία.
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος:
αγγίξτε επανειλημμένα το , μέχρι να ανάψει
η ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας ή
αλλαγή του χρόνου: αγγίξτε το
ή το
του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον
χρόνο (00 - 99 λεπτά). Όταν η ένδειξη της
ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να αναβοσβήνει
αργά, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση.
Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο:
ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το . Η
ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να
αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη εμφανίζει τον
υπολειπόμενο χρόνο.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το
και
αγγίξτε το . Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά
αντίστροφα έως το 00. Η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος σβήνει.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος,
ακούγεται ένας ήχος και
αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Η
ζώνη μαγειρέματος
απενεργοποιείται.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
Μετρητής Λεπτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία ως Μετρητής Λεπτών όταν οι
εστίες είναι ενεργοποιημένες και οι ζώνες
μαγειρέματος δεν λειτουργούν. Η ένδειξη
26
αγγίξτε το . Αγγίξτε το
ή το
του
χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον χρόνο.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται ένας
ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
Χρονοδιακόπτης Αντίστροφης Μέτρησης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος
μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο
μαγειρέματος.
σκάλας μαγειρέματος εμφανίζει το
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
.
και στη συνέχεια αγγίξτε το .
αγγίξτε το
Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά αντίστροφα
έως το 00
Η λειτουργία δεν έχει καμία
επίδραση στη λειτουργία των
ζωνών μαγειρέματος.
STOP+GO
Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες
μαγειρέματος που βρίσκονται σε λειτουργία
στη χαμηλότερη σκάλα μαγειρέματος.
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν
μπορείτε να αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέματος.
Η λειτουργία δεν διακόπτει τις λειτουργίες του
χρονοδιακόπτη.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το
. Ανάβει η ένδειξη
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη σκάλα
μαγειρέματος.
Κλείδωμα
Μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο ενώ οι
ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν. Αυτό
αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της σκάλας
μαγειρέματος.
Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το . Ανάβει η ένδειξη
για 4
δευτερόλεπτα.Ο Χρονοδιακόπτης παραμένει
σε λειτουργία.
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη σκάλα
μαγειρέματος.
Όταν απενεργοποιήσετε τις
εστίες, απενεργοποιείτε και αυτή
τη λειτουργία.
Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά
την εστία. Όταν απενεργοποιείτε τις εστίες με
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια
χρήση των εστιών.
το
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε κάποια σκάλα μαγειρέματος.
Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει η
. Απενεργοποιήστε τις εστίες με το
ένδειξη
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε κάποια σκάλα μαγειρέματος.
Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει η
. Απενεργοποιήστε τις εστίες με το
ένδειξη
.
Για να παρακάμψετε τη λειτουργία μόνο
για μια περίοδο μαγειρέματος:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το
. Ανάβει η
ένδειξη . Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα.
Ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος εντός 10
δευτερολέπτων. Μπορείτε να λειτουργήσετε
η λειτουργία ενεργοποιείται ξανά.
OffSound Control (Απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση των ήχων)
για
Απενεργοποιήστε τις εστίες. Αγγίξτε το
3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη ανάβει και σβήνει.
Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη
ή
ανάβει. Αγγίξτε το
της μπροστινής
αριστερής ζώνης για να επιλέξετε ένα από τα
εξής:
•
- απενεργοποίηση των ήχων
•
- ενεργοποίηση των ήχων
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας,
περιμένετε μέχρι οι εστίες να
απενεργοποιηθούν αυτόματα.
Όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε
ακούτε τους ήχους μόνο όταν:
•
•
•
•
,
αγγίζετε το
η ένδειξη Μετρητής Λεπτών μειώνεται
η ένδειξη Χρονοδιακόπτης Αντίστροφης
Μέτρησης μειώνεται
τοποθετήσετε κάτι επάνω στο χειριστήριο.
Υποδείξεις και συμβουλές
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τα μαγειρικά σκεύη από ατσάλι
εμαγιέ και με χάλκινη ή
αλουμινένια βάση μπορούν να
προκαλέσουν αλλαγή χρώματος
στην υαλοκεραμική επιφάνεια.
Μαγειρικό σκεύος
Η βάση του μαγειρικού σκεύους
πρέπει να έχει το μεγαλύτερο
δυνατό πάχος και να είναι όσο το
δυνατόν πιο επίπεδη.
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των
σκευών είναι καθαρές και στεγνές
προτού τα τοποθετήσετε στην
επιφάνεια των εστιών.
Σκάλα μαγει‐
ρέματος
-1
Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών
Χρήση:
Διατήρηση θερμοκρασίας μαγει‐
ρεμένων φαγητών.
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι
απλώς ενδεικτικά.
Χρό‐
νος
(min)
Συμβουλές
όσος
απαι‐
τείται
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
μαγειρικό σκεύος.
27
Σκάλα μαγει‐
ρέματος
Χρήση:
Χρό‐
νος
(min)
Συμβουλές
1-2
Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο: βού‐
τυρο, σοκολάτα, ζελατίνα.
5 - 25
Ανακατεύετε ανά διαστήματα.
1-2
Χτύπημα: αφράτες ομελέτες,
ψητά αυγά.
10 - 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φα‐
γητών με βάση το γάλα, ζέστα‐
μα έτοιμων φαγητών.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα από
το ρύζι, ανακατεύετε μόλις πε‐
ράσει ο μισός χρόνος τις συντα‐
γές που περιέχουν γάλα.
3-4
Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον
ατμό.
20 - 45
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρού.
4-5
Πατάτες στον ατμό.
20 - 60
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες.
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσο‐
τήτων τροφίμων, σούπες και
φαγητά κατσαρόλας.
60 150
Έως 3 l υγρό συν τα υλικά.
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
μοσχάρι cordon bleu, παϊδάκια,
κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι,
κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες, ντό‐
νατς.
όσος
απαι‐
τείται
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μόλις περάσει ο μισός χρό‐
νος.
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκρο‐
κέτες, κομμάτια παντσέτας,
μπριζόλες.
5 - 15
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μόλις περάσει ο μισός χρό‐
νος.
9
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην
κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές πληροφορίες
•
•
•
28
Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε
χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με
καθαρή βάση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην
επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη λειτουργία
των εστιών.
•
•
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό,
κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας.
Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για το
γυαλί.
Καθαρισμός των εστιών
•
Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό,
πλαστική μεμβράνη, ζάχαρη και φαγητά
που περιέχουν ζάχαρη καθώς σε αντίθετη
περίπτωση η βρομιά μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στις εστίες. Προσέχετε ώστε να μην
προκληθούν εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε
την ειδική ξύστρα εστιών στη γυάλινη
•
επιφάνεια υπό οξεία γωνία και μετακινήστε
τη λεπίδα επάνω στην επιφάνεια.
Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν
κρυώσει επαρκώς: δακτυλίους από
άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό,
λεκέδες από λίπη, γυαλιστερούς
μεταλλικούς αποχρωματισμούς. Καθαρίστε
την εστία με ένα υγρό πανί και λίγο μη
•
διαβρωτικό απορρυπαντικό. Μετά τον
καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες με ένα
μαλακό πανί.
Αφαιρέστε τον μεταλλικό γυαλιστερό
αποχρωματισμό: χρησιμοποιήστε ένα
διάλυμα νερού με ξύδι και καθαρίστε τη
γυάλινη επιφάνεια με ένα πανί.
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε ή να λειτουργήσετε τις
εστίες.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Οι εστίες δεν είναι συνδεδεμέ‐
νες σε ηλεκτρική παροχή ή
δεν είναι σωστά συνδεδεμέ‐
νες.
Ελέγξτε αν οι εστίες είναι σω‐
στά συνδεδεμένες στην ηλεκ‐
τρική παροχή. Ανατρέξτε στο
διάγραμμα σύνδεσης.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι η
αιτία της δυσλειτουργίας. Αν η
ασφάλεια πέφτει επανειλημ‐
μένα, επικοινωνήστε με έναν
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέ‐
ματος για 10 δευτερόλεπτα.
Ενεργοποιήστε τις εστίες ξα‐
νά και ρυθμίστε τη σκάλα μα‐
γειρέματος σε λιγότερο από
10 δευτερόλεπτα.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή πε‐
ρισσότερα πεδία αφής.
Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο
αφής.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή STOP+GO.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Υπάρχουν υπολείμματα νε‐
ρού ή κηλίδες από λίπη στο
χειριστήριο.
Καθαρίστε το χειριστήριο.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και οι εστίες απενεργοποιού‐
νται.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
όταν απενεργοποιούνται οι
εστίες.
Καλύψατε ένα ή περισσότερα
πεδία αφής με κάποιο αντικεί‐
μενο.
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
τα πεδία αφής.
Οι εστίες απενεργοποιούνται.
Τοποθετήσατε ένα αντικείμε‐
Αφαιρέστε το αντικείμενο από
το πεδίο αφής.
νο επάνω στο πεδίο αφής
.
29
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολει‐
πόμενης θερμότητας.
Η ζώνη δεν είναι ζεστή επειδή
λειτούργησε μόνο για σύντο‐
μο χρονικό διάστημα ή ο αι‐
σθητήρας έχει υποστεί ζημιά.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε τον εξωτερικό δακτύλιο.
Υπάρχει μια σκούρα
περιοχή στην πολλαπλή ζώ‐
νη.
Αντιμετώπιση
Αν η ζώνη λειτούργησε για
αρκετό διάστημα για να είναι
ζεστή, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Πρώτα, ενεργοποιήστε τον
εσωτερικό δακτύλιο αλλάζο‐
ντας τη σκάλα μαγειρέματος.
Είναι φυσιολογικό να υπάρχει
μια σκούρα περιοχή στην
πολλαπλή ζώνη.
Τα πεδία αφής έχουν θερμαν‐
θεί.
Το μαγειρικό σκεύος είναι πο‐
λύ μεγάλο ή το έχετε τοποθε‐
τήσει πολύ κοντά στα χειρι‐
στήρια.
Τοποθετείτε τα μεγάλα μαγει‐
ρικά σκεύη στις πίσω ζώνες
αν είναι δυνατό.
Δεν υπάρχει ήχος όταν αγγί‐
ζετε τα πεδία αφής του χειρι‐
στηρίου.
Οι ήχοι είναι απενεργοποιη‐
μένοι.
Ενεργοποιήστε τους ήχους.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Αυτόματη Απενεργο‐
ποίηση.
Απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά.
Ανάβει η ένδειξη
.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Διάταξη Ασφαλείας για
Παιδιά ή Κλείδωμα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κα‐
θημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
έναν αριθμό.
μαζί με
Παρουσιάστηκε σφάλμα στις
εστίες.
Απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Αν η ένδειξη
εμφανιστεί
ξανά, αποσυνδέστε τις εστίες
από την ηλεκτρική παροχή.
Μετά από 30 δευτερόλεπτα,
συνδέστε και πάλι τις εστίες.
Αν το πρόβλημα επιμένει, επι‐
κοινωνήστε με ένα Εξουσιο‐
δοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ακούγεται ένας συνεχόμενος
ήχος μπιπ.
30
Η ηλεκτρική σύνδεση είναι
λανθασμένη.
Αποσυνδέστε τις εστίες από
την ηλεκτρική παροχή. Ζητή‐
στε από έναν πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο να ελέγξει την
εγκατάσταση.
Πρόβλημα
Ανάβει η ένδειξη
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η δεύτερη φάση της παροχής
ρεύματος λείπει.
.
Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα...
Στην περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών, η
επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον
αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά ακόμη
και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης.
Οι οδηγίες σχετικά με το Κέντρο Σέρβις και οι
όροι της εγγύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι
της εγγύησης.
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό μας ή το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. Αναφέρετε τα στοιχεία από την
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Αναφέρετε επίσης τον τριψήφιο κωδικό για
την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία
της γυάλινης επιφάνειας) και το μήνυμα
σφάλματος που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τις εστίες.
A
Ετικέτες που παρέχονται στη σακούλα
με τα εξαρτήματα
Κολλήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες όπως
υποδεικνύεται παρακάτω:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
Ελέγξτε αν οι εστίες είναι σω‐
στά συνδεδεμένες στην ηλεκ‐
τρική παροχή. Αφαιρέστε την
ασφάλεια, περιμένετε ένα λε‐
πτό, και τοποθετήστε την πά‐
λι.
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και
αποστείλετε αυτό το τμήμα (κατά
περίπτωση).
B. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και
κρατήστε αυτό το τμήμα (κατά
περίπτωση).
C. Κολλήστε την στο φυλλάδιο οδηγιών.
31
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές ζωνών μαγειρέματος
Ζώνη μαγειρέ‐
ματος
Ονομαστική ισχύς (Μέγιστη σκάλα
μαγειρέματος) [W]
Διάμετρος ζώνης μαγειρέματος
[mm]
Εμπρός μεσαία
1200
145
Πίσω μεσαία
700 / 1700
120 / 180
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη μεγαλύτερης
διαμέτρου από αυτήν της ζώνης μαγειρέματος.
Ενεργειακή απόδοση
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό EU 66/2014 που ισχύει μόνο
για την αγορά της ΕΕ
Αναγνωριστικό μοντέλου
KHV3321N
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέμα‐
τος
2
Τεχνολογία θέρμανσης
Θέρμανση διά
Ακτινοβολίας
Διάμετρος κυκλικών ζωνών
μαγειρέματος (Ø)
Εμπρός μεσαία
Πίσω μεσαία
14,5 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά
ζώνη μαγειρέματος (EC
electric cooking)
Εμπρός μεσαία
Πίσω μεσαία
188,0 Wh / kg
191,6 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας από
την εστία (EC electric hob)
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι
μέτρησης απόδοσης
Εξοικονόμηση ενέργειας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά τη
διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος αν
ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές.
•
•
32
Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε μόνο
την ποσότητα που χρειάζεστε.
Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
189,8 Wh / kg
•
•
•
•
•
Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της το
μαγειρικό σκεύος.
Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει να
έχει την ίδια διάμετρο με τη ζώνη
μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά σκεύη
στις μικρότερες ζώνες μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη απευθείας
στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με
τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν
στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
33
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Termékleírás
Napi használat
34
36
38
40
41
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Energiahatékonyság
43
44
45
47
48
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
34
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
Használat közben a hozzáférhető részek nagyon
felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj
vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel,
például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni,
amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket/terméket
tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit sem a
főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen, kapcsolja ki
a készüléket, és húzza ki a konnektorból a dugvilláját.
Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül közvetlenül
csatlakozik az elektromos hálózathoz, vegye ki a biztosítékot
a készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához.
Egyéb esetben forduljon a márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon
elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
35
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt
lábbelit.
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó
vagy ablak kinyitásával leverje a forró
főzőedényt a készülékről.
Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között.
A készülék alja forróvá válhat. Feltétlenül
tegyen funérból, tömör fából vagy más
nem gyúlékony anyagból készült
elválasztó lapot a készülék alá, hogy
megakadályozza az aljával való
érintkezést.
Az elválasztó lapnak teljesen le kell fednie
a főzőlap alatti területet.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
•
•
36
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e választva
az elektromos hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A hálózati
vezeték dugója (ha van) és a konnektor
közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt
a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek
összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő bilincset a
vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy
dugója (ha van) ne érjen a készülékhez
vagy a forró főzőedényekhez, amikor a
készüléket a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizünkhöz vagy egy
villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell
rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen
arra, hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő
megszakítót, biztosítékot (a tokból
eltávolított csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
•
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely
lehetővé teszi, hogy minden fázison
leválassza a készüléket az elektromos
hálózatról. A szigetelőberendezésnek
legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal
kell rendelkeznie.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató címkéket
és a védőfóliát (ha van).
Ez a készülék kizárólag háztartási célokra
használható.
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról. Ez a
lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
Amikor az élelmiszert forró olajba helyezi,
az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy
olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol a
nyílt lángot és a forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök
öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj
az első használatkor alkalmazott hőfoknál
alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a
folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy
főzőedényt a készülékre. A készülék
felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül
ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen tárgyakat
mindig emelje fel, ha a főzőfelületen odébb
szeretné helyezni ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra, például
helyiség fűtésére használni.
Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a konnektorból
a készülék hálózati vezetékét.
A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
•
•
A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
37
•
A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
•
Az üzembe helyezés előtt
A főzőlap üzembe helyezése előtt másolja le
az adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
Típus .......................................
PNC (Termékszám) ....................
Sorozatszám ...........................
A tömítés felerősítése
1.
2.
Beépített főzőlapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
3.
Csatlakozókábel
4.
•
A megsérült hálózati kábel pótlásához
használja a következő vezetéktípust:
H05V2V2-F, mely 90 °C-os vagy
magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
Tisztítsa meg a munkalapon a kivágási
terület környékét.
Helyezze fel a mellékelt tömítőcsíkot a
főzőlap alsó szélére, az üvegkerámia
külső széle mentén. A művelet közben ne
nyújtsa meg a csíkot. Ügyeljen arra, hogy
a tömítőcsík végei a főzőlap egyik
oldalának közepén helyezkedjenek el.
Hagyjon rá néhány millimétert, amikor a
tömítőcsíkot a megfelelő hosszúságúra
vágja.
Nyomja össze a tömítőcsík két végét.
A főzőlapot csatlakozó vezetékkel együtt
szállítjuk.
Összeszerelés
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
38
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Több főzőlap együttes üzembe
helyezése
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
Ha több 30 cm-es főzőlap üzembe
helyezésére kerül sor egymás mellett
ugyanabban a kivágásban, oldalsó
tartóelemet és kiegészítő tömítéseket
tartalmazó összeépítő készlet szerezhető be
a márkaszervizekben. A készlet csomagja
tartalmazza a vonatkozó üzembe helyezési
utasításokat is.
30 mm
270+02 mm
39
Termékleírás
Főzőfelület elrendezése
1 Főzőzóna
2 Kezelőpanel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Kezelőpanel elrendezés
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, visszajelzők és hangok
jelzik, hogy mely funkciók működnek.
Érzéke‐
lőmező
Megjegyzés
1
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
2
Funkciózár / Gyermekzár
A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldása.
3
STOP+GO
A funkció be- és kikapcsolása.
4
-
Bekapcsolja és kikapcsolja a külső kört.
-
Hőfokbeállítás kijelzése
Jelzi a hőfokbeállítást.
-
Időzítés jelzők a főzőzó‐
nákhoz
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az időt.
-
Időzítő kijelzés
Percben mutatja az időt.
-
A főzőzóna kiválasztása.
5
6
7
8
40
Funkció
Érzéke‐
lőmező
Funkció
Megjegyzés
9
/
-
Növeli vagy csökkenti az időt.
10
/
-
A hőfok beállítása.
Hőfokbeállítás kijelzései
Kijelző
Megnevezés
A főzőzóna ki van kapcsolva.
A főzőzóna működik.
-
A STOP+GO funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel.
Egy főzőzóna még mindig forró (maradékhő).
A Funkciózár / Gyermekzár funkció működik.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A
maradékhő miatt égési sérülés
veszélye áll fenn.
A visszajelzők a jelenleg használt főzőzónák
maradékhő szintjét jelzik. Előfordulhat, hogy a
szomszédos zónák visszajelzője is
bekapcsol, annak ellenére, hogy nem
használja azokat.
Napi használat
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Hangjelzés hallható, és kikapcsol a
főzőlap. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
nem állított le egy főzőzónát, illetve nem
módosította a hőfokbeállítást. Bizonyos idő
Be- és kikapcsolás
•
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig a
főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
után a
szimbólum világítani kezd, és a
főzőlap kikapcsol.
A hőfokbeállítás és azon időtartam közötti
kapcsolat, melynek elteltével a főzőlap
kikapcsol:
Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
•
•
•
valamennyi főzőzóna ki van kapcsolva,
nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
több mint 10 másodpercig valamivel (pl.
edény, konyharuha stb.) letakarta a
kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
41
A hátralévő idő ellenőrzése: válassza ki a
Hőfokbeállítás
Az alábbi idő eltel‐
tével a főzőlap ki‐
kapcsol
6 óra
,1-2
3-4
5 óra
5
4 óra
6-9
1,5 óra
A hőfokbeállítás
Érintse meg a
gombot a hőbeállítás
főzőzónát a
gombbal. A főzőzóna
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A kijelzőn
a hátralévő idő látható.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
főzőzónát a
gombbal, majd érintse meg a
gombot. A hátralévő idő visszaszámlálása
00 eléréséig folytatódik. A főzőzóna
visszajelzője kialszik.
Amikor a visszaszámlálás véget
ér, hangjelzés hallható, és a 00
kijelzés villog. A főzőzóna
kikapcsol.
gombot a
növeléséhez. Érintse meg a
hőbeállítás csökkentéséhez. A főzőzóna
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
kikapcsolásához érintse meg egyszerre a
Percszámláló
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, és a
főzőzónák nem üzemelnek, ezt a funkciót
Percszámláló-ként használhatja. A
és
gombot.
A külső körök be- és kikapcsolása
A ténylegesen melegítő felület nagyságát a
főzőedény méretéhez tudja igazítani.
Használja a következő érzékelőmezőt:
A külső kör bekapcsolása: érintse meg az
érzékelőmezőt. A visszajelző világítani kezd.
A külső kör kikapcsolása: addig tartsa
megérintve az érzékelőmezőt, míg a
visszajelző el nem alszik.
Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy a főzőzóna
milyen hosszú ideig üzemeljen egyetlen
főzési ciklus alatt.
Először a főzőzóna hőfokbeállítását végezze
el, majd állítsa be a funkciót.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
kezelőgombot ismételten, amíg a szükséges
főzőzóna visszajelzője világítani nem kezd.
A funkció bekapcsolása vagy a
visszaszámlálási idő módosítása: érintse
meg az időzítő
vagy
gombját az idő
beállításához (00 - 99 perc). Amikor a
főzőzóna visszajelzője lassabban villog, az
idő visszaszámolása megkezdődött.
hőfokbeállítás kijelzőjén
látható.
A funkció bekapcsolásához: érintse meg a
gombot. Érintse meg az időzítő
vagy
gombját a visszaszámlálási idő
beállításához. Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés hallható, és a 00 kijelzés
villog.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
,
érzékelőmezőt. A hátralévő idő
majd a
visszaszámlálása 00 eléréséig folytatódik
A funkció nincs hatással a
főzőzónák működésére.
STOP+GO
Ez a funkció az összes üzemelő főzőzónát a
legalacsonyabb hőfokú beállításra állítja.
Amikor a funkció aktív, nem módosíthatja a
hőfokbeállítást.
A funkció nem állítja le az időzítési funkciókat.
A funkció bekapcsolásához: érintse meg a
gombot. A
világítani kezd.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás jelenik meg.
42
Funkciózár
A funkció hatálytalanítása egyetlen főzési
Amikor a főzőzónák működnek, zárolhatja a
kezelőpanelt. Ezzel megelőzheti a
hőfokbeállítás véletlen módosítását.
Először végezze el a hőfokbeállítást.
A funkció bekapcsolásához: érintse meg a
gombot. A
4 másodpercre
megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az
időzítési funkciókat.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás jelenik meg.
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza a
főzőlap véletlen üzemeltetését.
A funkció bekapcsolásához: indítsa el a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
másodpercig. A
főzőlapot a
gombot 4
megjelenik. Kapcsolja ki a
gombbal.
A funkció kikapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
másodpercig. A
főzőlapot a
a
gombbal kikapcsolja, a funkció ismét
működik.
OffSound Control (hangjelzések ki- és
bekapcsolása)
Kapcsolja ki a főzőlapot. Érintse meg a
gombot 3 másodpercig. A kijelző bekapcsol,
majd kikapcsol. Érintse meg a
másodpercig. A
Gyermekzár
főzőlapot a
műveletre: indítsa el a főzőlapot a
gombbal. A
megjelenik. Érintse meg a
gombot 4 másodpercig. Végezze el a
hőfokbeállítást 10 másodpercen belül.
Működtetheti a főzőlapot. Amikor a főzőlapot
gombot 4
vagy
gombot 3
jelenik meg.
gombját
Érintse meg a bal első főzőzóna
az alábbiak egyikének kiválasztásához:
•
- a hangjelzések kikapcsolnak
•
- a hangjelzések bekapcsolnak
A kiválasztás megerősítéséhez várja meg,
hogy a főzőlap automatikusan kikapcsoljon.
Amikor a funkció beállítása , a hangjelzés
csak akkor szólal meg, amikor:
•
•
•
•
gombot;
megérinti a
a Percszámláló lejár
a Visszaszámlálásos időzítő lejár
valamit rátesz a kezelőpanelre.
megjelenik. Kapcsolja ki a
gombbal.
Hasznos tanácsok és javaslatok
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Főzőedény
A főzőedény alja legyen minél
vastagabb és laposabb.
Ügyeljen arra, hogy az edények
alja tiszta és száraz legyen,
mielőtt a főzőlapra helyezi
azokat.
A zománcozott acél-, illetve az
alumínium- vagy rézaljú edények
az üvegkerámia felület
elszíneződését válthatják ki.
Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A táblázatban szereplő adatok
csak útmutatásul szolgálnak.
43
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
Főtt ételek melegen tartására.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1-2
Hollandi mártás, olvasztás: vaj,
csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1-2
Keményítés: könnyű omlett, sült
tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2-3
Rizs és tejalapú ételek főzése,
készételek felmelegítése.
25 - 50
A folyadék mennyisége lega‐
lább kétszerese legyen a rizsé‐
nek, a főzés félidejében keverje
meg a tejalapú ételeket.
3-4
Zöldségek, hal gőzölése, hús
párolása.
20 - 45
Adjon hozzá néhány evőkanál‐
nyi folyadékot.
4-5
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
4-5
Nagyobb mennyiségű étel, ra‐
guk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz a
hozzávalók.
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet, bor‐
júhús, cordon bleu, borda, hús‐
pogácsa, kolbász, máj, rántás,
tojás, palacsinta, fánk.
szük‐
ség
szerint
Félidőben fordítsa meg.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér, bél‐
szín, marhaszeletek.
5 - 15
Félidőben fordítsa meg.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sültek), burgo‐
nya bő olajban sütése.
-1
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A főzőlap tisztítása
•
Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
44
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényeket használjon,
amelyeknek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások vagy
sötét foltok nem befolyásolják a főzőlap
működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot, valamint a
cukortartalmú ételeket, máskülönben a
szennyeződés károsíthatja a főzőlapot. Az
égési sérülés megelőzésére
körültekintéssel járjon el. Állítsa éles
szögben az üvegkerámia felületre a
kaparókést, majd csúsztassa végig a
pengét a felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített ruhával
tisztítsa meg a főzőlapot. A tisztítás után
puha ruhával törölje szárazra a főzőlapot.
•
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel megnedvesített
ruhával tisztítsa meg az üvegfelületet.
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
Lehetséges ok
Javítási mód
A főzőlap nincs csatlakoztat‐
va az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Lásd
a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosíték
okozza-e a problémát. Ha a
biztosíték többször is leolvad,
hívjon szakképzett villanysze‐
relőt.
Nem végezte el a hőfokbeál‐
lítást 10 másodpercen belül.
Indítsa el újra a főzőlapot, és
10 másodpercen belül állítsa
be a hőfokot.
2 vagy több érzékelőmezőt
érintett meg egyszerre.
Egyszerre csak egy érzékelő‐
mezőt érintsen meg.
A STOP+GO funkció műkö‐
dik.
Lásd a „Napi használat” című
részt.
Víz- vagy zsírfoltok vannak a
kezelőpanelen.
Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
Hangjelzés hallható, és ki‐
kapcsol a főzőlap.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
Letakart egy vagy több érzé‐
kelőmezőt.
Vegyen le minden tárgyat az
érzékelőmezőkről.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
mezőre.
Vegyen le minden tárgyat az
érzékelőmezőről.
Nem kezd világítani a mara‐
dékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forróso‐
dott fel, mert csak rövid ideje
van működésben, vagy az ér‐
zékelő sérült/meghibásodott.
A külső kört nem sikerül be‐
kapcsolni.
érzékelő‐
Ha a főzőzóna elég ideig mű‐
ködött, és forrónak kellene
lennie, forduljon a márkaszer‐
vizhez.
Elsőként a belső kört kap‐
csolja be a hőfok módosítá‐
sával.
45
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A többzónás főzőzónán
egy sötét terület található.
Normális jelenségnek tekint‐
hető, hogy a többzónás főző‐
zónán egy sötét terület talál‐
ható.
Az érzékelőmező felmeleg‐
szik.
A főzőedény túl nagy vagy túl
közel tette a kezelőpanelhez.
Ha lehetséges, tegye a nagy
főzőedényeket a hátsó főző‐
lapokra.
Nincs hangjelzés, amikor
megérinti a kezelőpanel érzé‐
kelőmezőit.
A hangjelzések ki vannak
kapcsolva.
Kapcsolja be a hangjelzése‐
ket. Lásd a „Napi használat”
című részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
A Automatikus kikapcsolás
funkció működik.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd kapcsolja be újra.
A
visszajelző világítani
kezd.
A Gyermekzár vagy Funkció‐
zár funkció működik.
Lásd a „Napi használat” című
részt.
A
visszajelző és egy szám
jelenik meg.
Üzemzavar lépett fel a főző‐
lapnál.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd 30 másodperc elteltével
kapcsolja be újra. Amennyi‐
ben a
jelzés ismét megje‐
lenik, feszültségmentesítse a
főzőlapot. 30 másodperc múl‐
va csatlakoztassa újra a főző‐
lapot. Ha a probléma továb‐
bra is fennáll, forduljon a
márkaszervizhez.
Folyamatos hangjelzés hall‐
ható.
Az elektromos csatlakoztatás
helytelen.
Feszültségmentesítse a főző‐
lapot. A készülék telepítésé‐
nek ellenőrzéséhez forduljon
szakképzett villanyszerelő‐
höz.
A
visszajelző világítani
kezd.
A tápfeszültség második fázi‐
sánál áramkimaradás történt.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Távo‐
lítsa el a biztosítékot, várjon
egy percig, majd tegye vissza
a biztosítékot.
Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a márkakereskedőhöz
vagy a hivatalos szervizközponthoz. Adja
meg az adattáblán található adatokat. Szintén
adja meg az üvegkerámia háromjegyű kódját
(az üvegfelület sarkában látható), valamint a
46
megjelenő hibaüzenetet. Győződjön meg
arról, hogy a főzőlapot megfelelően
működtette-e. Ha nem megfelelően
üzemeltette a készüléket, a szerviz szerelője
vagy az eladó kiszállása nem lesz ingyenes,
még a garanciális időszakban sem. A
szervizközponttal és a garanciális
feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a
garanciakönyvben találja meg.
A tartozékok zacskójában található
címkék
Az öntapadó címkéket az alább látható
módon helyezze fel:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ragassza a garancialapra, és küldje el
ezt a részét (ha rendelkezésre áll).
B. Ragassza a garancialapra, és tartsa meg
ezt a részét (ha rendelkezésre áll).
C. Ragassza a felhasználói kézikönyvre.
Műszaki adatok
Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges teljesítmény (Max. hő‐
fokbeállítás) [W]
Főzőzóna átmérője [mm]
Középső első
1200
145
Középső hátsó
700 / 1700
120 / 180
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a főzőzóna
átmérőjét.
47
Energiahatékonyság
Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint, mely kizárólag az EU piacra
érvényes
A készülék azonosítójele
KHV3321N
Főzőlap típusa
Beépíthető főző‐
lap
Főzőzónák száma
2
Fűtési technológia
Hősugárzó főző‐
lap
Kör alakú főzőzónák átmé‐
rője (Ø)
Középső első
Középső hátsó
14,5 cm
18,0 cm
Energiafogyasztás főzőzó‐
nánként (EC electric coo‐
king)
Középső első
Középső hátsó
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Főzőlap energiafogyasztása
(EC electric hob)
189,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
•
Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek betartásával.
•
•
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a
főzőedényre.
•
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
Az edényaljak és a főzőzónák átmérőjének
mindig meg kell egyezniük.
A kisebb főzőedényt a kisebb főzőzónára
helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel melegen
tartásához vagy felolvasztásához.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
48
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el
a készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Opis urządzenia
Codzienna eksploatacja
49
51
53
55
57
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Efektywność energetyczna
59
60
60
63
63
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała
ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi
w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu
wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli
nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne
49
•
•
elementy urządzenia mogą mocno nagrzewać się podczas
jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
kontaktu z elementami grzejnymi.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej
może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym.
UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez zewnętrzny
wyłącznik, np. programator czasowy, ani ze źródła zasilania
często wyłączanego przez zakład energetyczny.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów
metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ
mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go w
zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli urządzenie
podłączono bezpośrednio do skrzynki przyłączowej, należy
wyłączyć bezpiecznik, aby odłączyć zasilanie urządzenia. W
•
•
obu przypadkach należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany
serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub
określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od innych
urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie
blatu przed wilgocią za pomocą
odpowiedniego uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy drzwiach
ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości
strącenia gorącego naczynia z urządzenia
przy otwieraniu okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią urządzenia
a górną szufladą, aby umożliwić
prawidłowy obieg powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Zamontować pod urządzeniem
•
płytę oddzielającą wykonaną ze sklejki,
kuchennej płyty meblowej lub innego
niepalnego materiału, uniemożliwiającą
dostęp do urządzenia od spodu.
Przegroda powinna całkowicie zakrywać
obszar pod płytą grzejną.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
upewnić się, że urządzenie jest odłączone
od zasilania.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania przewodów
elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy przymocować
obejmą, by go mechanicznie odciążyć.
51
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli
dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych
elementów urządzenia lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki
(jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego.
Wymianę uszkodzonego przewodu
zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu
lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących się
pod napięciem, jak i zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem prądem
należy zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane,
nie wolno podłączać do niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego
– wyjmowane z oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia od
zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie
styków wynoszące minimum 3 mm.
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem i porażeniem
prądem.
•
•
52
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie elementy
opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli
dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń
na polach grzejnych. Mogą one się mocno
rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
Nie używać urządzenia jako powierzchni
roboczej ani miejsca do przechowywania
przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią
się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć
je od zasilania. Pozwoli to uniknąć
zagrożenia porażeniem prądem
elektrycznym.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne
opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i
oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł
ognia ani rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej mogą
ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
Nie stawiać gorących naczyń na panelu
sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na szklanej
powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potrawy.
Nie dopuszczać do upadku naczyń lub
innych przedmiotów na powierzchnię
urządzenia. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani
z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej.
•
•
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą spowodować
zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego.
Dlatego nie należy przesuwać ich po
powierzchni gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do przyrządzania potraw. Nie wolno go
używać do innych celów, takich jak np.
ogrzewanie pomieszczeń.
ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
Serwis
•
•
Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać,
aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod
ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Stosować wyłącznie obojętne
detergenty. Nie używać produktów
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
•
Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe informacje
umieszczone na tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej
części płyty grzejnej.
Model: .......................................
Numer
produktu: .........................................
Numer seryjny ...........................
Mocowanie uszczelki
1.
2.
Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno używać
dopiero po ich zamontowaniu w odpowiednich
szafkach lub blatach roboczych spełniających
wymogi stosownych norm.
W celu wymiany uszkodzonego przewodu
należy użyć przewodu zasilającego
następującego typu: H05V2V2-F, który jest
odporny na temperaturę co najmniej 90°C.
W tym celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
3.
4.
Oczyścić blat wokół obszaru wycięcia.
Przykleić załączoną w komplecie taśmę
uszczelniającą wokół dolnej krawędzi
płyty grzejnej, wzdłuż zewnętrznej
krawędzi szkła ceramicznego. Nie
naciągać taśmy. Styk końców taśmy
uszczelniającej powinien znaleźć się
pośrodku jednego z boków płyty grzejnej.
Przycinając taśmę uszczelniającą na
długość, należy dodać kilka milimetrów.
Docisnąć do siebie oba końce taśmy
uszczelniającej.
Przewód zasilający
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje się
przewód zasilający.
53
Montaż
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
54
Instalacja więcej niż jednej płyty
grzejnej
min. 650 mm
Jeżeli w tym samym wycięciu ma zostać
zainstalowanych obok siebie kilka płyt (30centymetrowych), dodatkowe uszczelki i
zestaw montażowy zawierający boczny
wspornik można nabyć w autoryzowanym
punkcie serwisowym. Odpowiednią instrukcję
montażu dołączono do zestawu.
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
Opis urządzenia
Układ powierzchni gotowania
1 Pole grzejne
2 Panel sterowania
1
120/180
mm
1
145 mm
2
Układ panelu sterowania
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały dźwiękowe
informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
czujnika
1
Funkcja
WŁ./WYŁ.
Uwagi
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
55
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
2
Blokada / Blokada urucho‐
mienia
Blokowanie/odblokowanie panelu sterowania.
3
STOP+GO
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Włączanie i wyłączanie rozszerzenia pola
grzejnego.
-
Wskazanie mocy grzania
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
-
Wybór pola grzejnego.
4
5
6
7
8
9
/
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
10
/
-
Ustawianie mocy grzania.
Wskazania ustawień mocy grzania
Wskazanie
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Działa funkcja STOP+GO.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
Pole grzejne jest nadal gorące (ciepło resztkowe).
Działa funkcja Blokada / Blokada uruchomienia.
Działa funkcja Samoczynne wyłączenie.
Wskaźnik ciepła resztkowego
OSTRZEŻENIE!
Występuje
zagrożenie poparzeniem ciepłem
resztkowym.
56
Wskaźniki pokazują ciepło resztkowe
aktualnie używanych pól grzejnych.
Wskaźniki mogą się włączyć także dla
sąsiednich pól grzejnych, nawet jeśli nie są
one używane.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Włączanie i wyłączanie
Użyć pola czujnika:
Włączanie rozszerzenia pola grzejnego:
dotknąć pola czujnika. Zaświeci się wskaźnik.
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć lub
wyłączyć płytę grzejną.
Wyłączanie rozszerzenia pola grzejnego:
dotknąć i przytrzymać pole czujnika, aż
zgaśnie wskaźnik.
Samoczynne wyłączenie
Zegar
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu pracy
pola grzejnego w danym cyklu gotowania.
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie
ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlega się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłącza się. Należy usunąć
przedmiot lub wyczyścić panel sterowania.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza się
płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wyłą‐
cza się po
6 godz.
,1-2
3-4
5 godz.
5
4 godz.
6-9
1,5 godz.
Ustawienie mocy grzania
, aby zwiększyć moc grzania.
Dotknąć
, aby zmniejszyć moc grzania.
i
Wybór pola grzejnego: dotknąć kilkakrotnie
, aż włączy się wskaźnik odpowiedniego
pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję lub zmienić czas:
lub
na zegarze, aby ustawić
dotknąć
czas (00-99 minut). Gdy zacznie wolno migać
wskaźnik pola grzejnego, rozpocznie się
odliczanie czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić
pole grzejne, dotykając . Wskaźnik pola
grzejnego zacznie szybko migać.
Wyświetlacz wyświetli pozostały czas.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole grzejne
za pomocą , a następnie dotknąć .
Wartość pozostałego czasu zmniejszy się do
00. Wskaźnik pola grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i zacznie migać
wskazanie 00. Pole grzejne
wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy: dotknąć
Dotknąć
Dotknąć jednocześnie
pole grzejne.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla pola
grzejnego, a następnie ustawić funkcję.
, aby wyłączyć
Włączanie i wyłączanie rozszerzeń pól
grzejnych
Wielkość pola grzejnego można dopasować
do rozmiaru naczynia.
.
Minutnik
Funkcja ta możne służyć jako Minutnik, gdy
płyta grzejna jest włączona, ale nie pracują
pola grzejne. Wskazanie mocy grzania:
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
. Dotknąć
lub
zegara, aby ustawić czas. Gdy
odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie
57
się sygnał dźwiękowy i zacznie migać
wskazanie 00.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę grzejną
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy: dotknąć
Dotknąć
.
,a
następnie . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
. Wyświetli
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Włączy
się poprzednie ustawienie mocy grzania.
Blokada
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania. Zapobiega to
przypadkowej zmianie ustawienia mocy
grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
sekundy wyświetli się
włączony.
Aby wyłączyć funkcję:włączyć płytę grzejną
za pomocą
Dotknąć
. Nie ustawiać mocy grzania.
przez 4 sekundy. Wyświetli się
. Wyłączyć płytę grzejną za pomocą
Funkcja ta służy do przestawiania wszystkich
włączonych pól grzejnych na najniższą moc
grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
.
Aby dezaktywować funkcję na czas
jednego cyklu gotowania: włączyć płytę
STOP+GO
. Na 4
.Zegar pozostanie
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Włączy
się poprzednie ustawienie mocy grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również wyłączenie tej
funkcji.
Blokada uruchomienia
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
58
. Nie ustawiać mocy grzania.
przez 4 sekundy. Wyświetli się
. Wyłączyć płytę grzejną za pomocą
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
się
za pomocą
grzejną za pomocą
. Wyświetli się
.
Dotknąć
przez 4 sekundy. W ciągu 10
sekund ustawić moc grzania. Teraz można
korzystać z płyty. Po wyłączeniu płyty grzejnej
za pomocą
aktywna.
funkcja będzie ponownie
OffSound Control (Wyłączanie i
włączanie sygnałów dźwiękowych)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez 3
sekundy. Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
Dotknąć
przez 3 sekundy. Wyświetli się
lub . Dotknąć symbolu
lewego
przedniego pola grzejnego, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
•
– sygnały dźwiękowe są wyłączone
– sygnały dźwiękowe są włączone
•
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać, aż
urządzenie wyłączy się automatycznie.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie ,
sygnały dźwiękowe będą emitowane tylko w
następujących przypadkach:
•
•
•
•
po dotknięciu
po zakończeniu odliczania przez funkcję
Minutnik
po zakończeniu odliczania przez funkcję
Wyłącznik czasowy
gdy na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
Wskazówki i porady
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Naczynia wykonane ze stali
emaliowanej lub z dnem
aluminiowym bądź miedzianym
mogą pozostawiać przebarwienia
na powierzchni szkła
ceramicznego.
Naczynia
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i płaskie.
Przed ustawieniem naczynia na
powierzchni pyty grzejnej należy
upewnić się że jego spód jest
czysty i suchy.
Ustawienie
mocy grzania
Przykłady zastosowania w gotowaniu
Zastosowanie:
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Przykryć naczynie.
1-2
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
Mieszać od czasu do czasu.
1-2
Ścinanie: puszystych omletów,
smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie goto‐
wych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 - 45
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody na
750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości skład‐
ników, potraw duszonych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek, wą‐
tróbki, zasmażek, jajek, naleśni‐
ków, pączków.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Obrócić po upływie połowy cza‐
su.
7-8
Intensywne smażenie np. plac‐
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
5 - 15
Obrócić po upływie połowy cza‐
su.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso du‐
szone w sosie własnym), smażenie frytek.
-1
59
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na działanie
płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia powierzchni
płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do szkła.
Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony plastik,
folię, cukier oraz zabrudzenia z potraw
zawierających cukier. W przeciwnym razie
•
•
zabrudzenia mogą spowodować
uszkodzenie płyty grzejnej. Uważać, aby
się nie oparzyć. Użyć specjalnego
skrobaka, przykładając go pod ostrym
kątem do szklanej powierzchni i
przesuwając po niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady osadu
kamienia i wody, plamy tłuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrzeć płytę
grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem
delikatnego detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką
szmatką.
Usuwanie metalicznych, połyskliwych
przebarwień: użyć wodnego roztworu
octu i wyczyścić szklaną powierzchnię
wilgotną szmatką.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
60
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nadal
będzie dochodzić do wyzwa‐
lania bezpiecznika, należy
skontaktować się z wykwalifi‐
kowanym elektrykiem.
W ciągu 10 sekund nie usta‐
wiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 10 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Działa funkcja STOP+GO.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowania.
Rozlega się sygnał dźwięko‐
wy i urządzenie wyłącza się.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Zakryto jedno lub więcej pól
czujników.
Usunąć przedmiot z pól czuj‐
ników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
Wskaźnik ciepła resztkowego
nie włącza się.
.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Nie można włączyć rozsze‐
rzenia pola grzejnego.
Na płycie o wielu po‐
lach grzejnych znajduje się
ciemny obszar.
Jeśli pole działało wystarcza‐
jąco długo, aby było gorące,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem ser‐
wisowym.
Należy najpierw włączyć
wewnętrzne pole grzejne,
zmieniając ustawienie mocy
grzania.
Ciemny obszar to normalne
zjawisko na płycie o wielu po‐
lach grzejnych.
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest za duże lub us‐
tawione za blisko elementów
sterowania.
Jeśli to możliwe, duże naczy‐
nia należy ustawiać na tyl‐
nych polach.
Brak sygnałów dźwiękowych
podczas dotykania pól czujni‐
ków na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wyłą‐
czone.
Włączyć sygnały dźwiękowe.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Samoczynne
wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Blokada uru‐
chomienia lub Blokada.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
61
Problem
Wyświetla się
Prawdopodobna przyczyna
oraz liczba.
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Środek zaradczy
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ponownie po 30 sekun‐
dach. Jeśli ponownie wy‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skontak‐
tować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
Odłączyć płytę grzejną od za‐
silania. Zwrócić się wykwalifi‐
kowanego elektryka, aby
sprawdził instalację.
Wyświetla się
Brak drugiej fazy prądu zasi‐
lania.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Wyjąć bezpiecznik,
odczekać minutę i ponownie
włożyć bezpiecznik.
.
Jeśli nie można znaleźć rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki znamionowej.
Należy również podać składający się z trzech
znaków kod szkła ceramicznego
(umieszczony w rogu szklanej powierzchni)
oraz wyświetlany komunikat o błędzie. Należy
62
upewnić się, że płyta grzejna była
użytkowana prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w okresie
gwarancyjnym. Informacje dotyczące obsługi
klienta oraz warunków gwarancji znajdują się
w broszurze gwarancyjnej.
Naklejki znajdujące się w torebce z
akcesoriami
Naklejki należy przykleić w następujących
miejscach:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Na karcie gwarancyjnej i odesłać tę część
(jeśli dotyczy).
B. Na karcie gwarancyjnej i zachować tę
część (jeśli dotyczy).
C. Na instrukcji obsługi.
Dane techniczne
Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamionowa (maksymalna
moc grzania) [W]
Średnica pola grzejnego [mm]
Środkowe przed‐
nie
1200
145
Środkowe tylne
700 / 1700
120 / 180
W celu uzyskania optymalnych rezultatów
gotowania należy używać naczyń o średnicy
nie większej niż średnica pól grzejnych.
Efektywność energetyczna
Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
KHV3321N
63
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Technika grzania
Promiennikowe
pole grzejne
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Środkowe przednie
Środkowe tylne
14,5 cm
18,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Środkowe przednie
Środkowe tylne
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część 2:
Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
•
•
•
Oszczędzanie energii
•
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli oszczędzać energię podczas
codziennej eksploatacji.
•
•
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest
potrzebne.
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego należy
postawić na nim naczynie.
Dno naczynia powinno mieć taką samą
średnicę jak pole grzejne.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać bezpośrednio na
środku pola grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać do
podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Ochrona środowiska
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
64
*
65
66
67
www.electrolux.com/shop
867357821-A-382019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising