Electrolux | EHF3320NOK | User manual | Electrolux EHF3320NOK Korisnički priručnik

Electrolux EHF3320NOK Korisnički priručnik
EHF3320NOK
HR
EN
FR
HU
Ploča za kuhanje
Hob
Table de cuisson
Főzőlap
Upute za uporabu
User Manual
Notice d'utilisation
Használati útmutató
2
19
35
54
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 9
5. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
6. SAVJETI........................................................................................................... 12
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................13
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................14
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 17
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 17
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog
uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na
strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem
električne mreže.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Odstranite svu ambalažu.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
Može se zagrijati dno uređaja.
Osigurajte postavljanje razdjelne
ploče od šperploče, iverice ili drugog
negorivog materijala ispod uređaja,
kako bi se spriječio pristup dnu.
Ploča za razdvajanje mora potpuno
pokrivati područje ispod ploče za
kuhanje.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
5
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da iz posuđa za
kuhanje iskipi sav sadržaj.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
•
•
•
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Održavanje i čišćenje
•
•
•
•
•
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
prskanje vodom i parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite samo neutralne
deterdžente. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
HRVATSKI
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
•
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
3.4 Pričvršćivanje brtve instalacija na vrhu
1. Očistite radnu ploču oko odrezanog
područja.
2. Postavite isporučenu brtvenu traku
2x6 mm oko donjeg ruba ploče za
kuhanje, uz vanjski rub
staklokeramike. Pri tome ne
rastezati. Osigurajte da su krajevi
brtvene vrpce smješteni na sredini
jedne strane ploče za kuhanje.
3. Kad režete brtvenu traku, u dužinu
dodajte nekoliko milimetara.
4. Spojite dva kraja brtvene trake.
3.3 Spojni kabel
•
Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
3.5 Sklop
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
7
8
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.6 Ugradnja više od jedne
ploče za kuhanje
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
u našem ovlaštenom servisnom centru
možete nabaviti komplet za sastavljanje
koji sadrži bočni nosač i dodatne brtve.
Odgovarajuće upute za postavljanje
nalaze se u kompletu.
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
55 mm
30 mm
270+02 mm
Ako je potrebno postaviti nekoliko ploča
od 30 cm jednu pored druge u isti otvor,
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
HRVATSKI
9
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1 Zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Izgled upravljačke ploče
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
se‐
nzora
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐ Za uključivanje i isključivanje ploče za
ČIVANJE
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐ Za zaključavanje/otključavanje
štitu djece
upravljačke ploče.
3
STOP+GO
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Za uključivanje i isključivanje vanjskog
kruga.
4
5
6
7
-
Prikaz stupnjeva kuhanja Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili
vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
10
www.electrolux.com
Polje
se‐
nzora
Funkcija
Napomena
-
Za odabir zone kuhanja.
/
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
/
-
Za postavljanje stupnja kuhanja.
8
9
10
4.3 Zasloni stupnja kuhanja
Prikaz
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Polje kuhanja radi.
-
STOP+GO radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Blokiranje / Uređaj za zaštitu djece radi.
Automatsko isključivanje radi.
4.4 Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina uslijed preostale
topline.
Indikatori prikazuju razinu preostale
topline za zone kuhanja koje trenutno
koristite. Indikatori se mogu pojaviti i za
susjedne zone kuhanja, čak i ako ih ne
upotrebljavate.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
5.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje ako:
•
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj kuhanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolili ste nešto po upravljačkoj ploči ili
na nju postavili nešto dulje od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal i ploča za kuhanje se
HRVATSKI
•
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
a
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
3-4
5 sati
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: pomoću
kako biste povećali stupanj
kako biste smanjili
kuhanja. Dodirnite
stupanj kuhanja. Za isključivanje zone
kuhanja istovremeno dodirnite
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
postavite zonu kuhanja i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
5.3 Stupanj kuhanja
Dodirnite
Za odabir zone kuhanja:dodirnite
više puta, sve dok se ne upali pokazivač
potrebnog polja kuhanja.
vremena: dodirnite
ili
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne
sporo bljeskati, vrijeme se odbrojava.
6 sati
,1-2
11
i
.
5.4 Uključenje i isključenje
vanjskih krugova
Površinu na kojoj kuhate možete
prilagoditi veličini posuđa.
Koristite polje senzora:
Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i
bljeska 00. Zona kuhanja se
isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
kuhanja prikazuje
.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
Za isključivanje zvuka: dodirnite
Za isključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora dok se krug ne
isključi.
zatim dodirnite . Preostalo vrijeme
odbrojava se do 00
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
.
ili
na tajmeru kako biste
Dodirnite
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje
završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za uključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora. Indikator se
uključuje.
5.5 Tajmer
.
Zvučni alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Zvučni
alarm kad je ploča za kuhanje uključena
i zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
a
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
5.6 STOP+GO
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Kada funkcija radi, ne možete promijeniti
stupanj kuhanja.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
12
www.electrolux.com
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
trajanju od 4 sekunde.
se uključuje.
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
5.7 Blokiranje
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
se uključuje.
pomoću
funkcija ponovno radi.
5.9 OffSound Control
(Isključivanje i uključivanje
zvukova)
ili
na 3
. Dodirnite
prednje lijeve zone kako biste
odabrali jedno od sljedećeg:
•
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
. Ne postavljajte
u
comes on.
.
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
.
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
sekunde. Uključuje se
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Isključite ploču za kuhanje pomoću
.
Za premošćenje funkcije za samo
jedno vrijeme kuhanja: uključite ploču
uključuje i isključuje. Dodirnite
5.8 Uređaj za zaštitu djece
trajanju od 4 sekunde.
se uključuje.
Isključite ploču za kuhanje. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde. Zaslon se
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključit ćete i ovu
funkciju.
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
u
Isključite ploču za kuhanje pomoću
za kuhanje pomoću
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada zona kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
za kuhanje pomoću
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
. Ne postavljajte
- zvukovi su isključen
•
- zvukovi su uključeni
Za potvrdu odabira pričekajte dok se
ploča za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
se oglašava samo kada:
•
•
•
•
zvuk
dodirnete
Zvučni alarm pada
Tajmer za odbrojavanje pada
stavite nešto na upravljačku ploču.
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Posuđe
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
HRVATSKI
Posuđe od emajliranoga
čelika ili s dnom od aluminija
ili bakra može uzrokovati
promjenu boje na
staklokeramičkoj površini.
Stupanj
kuhanja
13
6.2 Primjeri primjena u kuhanju
Podaci u tablici navedeni su
samo orijentacijski.
Koristite za:
Vrijem Savjeti
e (min)
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklop‐
cem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti, 10 - 40
pržena jaja.
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na pola
postupka kuhanja.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekući‐
ne.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namir‐ 60 nica, variva i juha.
150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci,
po po‐
teleći Cordon-bleu, kotleti,
trebi
mljeveno meso u tijestu,
kobasice, jetra, zaprška, jaja,
palačinke, uštipci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u lon‐
cu), prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
5 - 15
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opće informacije
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
•
•
•
•
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
14
www.electrolux.com
7.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
•
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču
za kuhanje ili rukovati
njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje. Pogledajte
shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Postavku grijanja ne po‐
stavljate na 10 sekundi.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekun‐
di odredite stupanj
kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2 Dodirnite samo jedno polje
ili više polja senzora.
senzora.
STOP+GO radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima
vode ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i Prekrili ste jedno ili više
ploča za kuhanje se
polja senzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se
zvučni signal.
Uklonite predmet s polja
senzora.
HRVATSKI
15
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ne uključuje se prikaz
preostale topline.
Zona nije vruća jer je radila Ako je zona radila dovoljno
samo kratko vrijeme ili je
dugo i trebala bi biti vruća,
senzor oštećen.
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
nzora
.
Ne možete uključiti vanjski
krug.
Prvo aktivirajte unutarnji
prsten promjenom po‐
stavke grijanja.
Normalno je da postoji
tamno područje na više‐
Postoji tamno
područje na višestrukoj zo‐ strukoj zoni.
ni.
Polja senzora se
zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste
ga stavili preblizu kon‐
trolama.
Nema zvuka kada dodirne‐ Zvukovi su isključeni.
te polja senzora na ploči.
Ako je moguće, veliko po‐
suđe stavite na stražnje
zone.
Uključite zvukove.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Automatsko isključivanje
radi.
Isključite i ponovno
uključite ploču za kuhanje.
Uključuje se
.
Uređaj za zaštitu djece ili
Blokiranje radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekun‐
di ponovno uključite ploču
i broj su prikazani.
za kuhanje. Ako se
po‐
novno pojavi, ploču za
kuhanje iskopčajte iz mrež‐
nog napajanja. Nakon 30
sekundi, ponovno
ukopčajte ploču za
kuhanje. Ako i dalje dolazi
do kvara, obratite se
ovlaštenom servisnom
centru.
Možete čuti stalni zvučni
signal.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za
kuhanje iz napajanja
električne mreže. Obratite
se kvalificiranom električa‐
ru kako bi provjerio in‐
stalaciju.
16
www.electrolux.com
Problem
Uključuje se
.
Mogući uzrok
Rješenje
Druga faza napajanja
nedostaje.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje. Uklonite osigu‐
rač, pričekajte jednu minu‐
tu i ponovno umetnite osi‐
gurač.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako niste, rad servisera ili dobavljača
neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u
u jamstvenoj knjižici.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom
za rukovanje rukovali na ispravan način.
A
8.3 Naljepnice u vrećici s
priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
HRVATSKI
17
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Prednja srednja
Nazivna snaga (Maks. stupanj
kuhanja) [W]
1200
Promjer zone kuhanja [mm]
145
Stražnja srednja 700 / 1700
120 / 180
Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera zone
kuhanja.
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Podaci o proizvodu prema EU 66/2014 vrijede samo za EU
tržište
Identifikacija modela
EHF3320NOK
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
2
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajući grijač
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja srednja
Stražnja srednja
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zo‐
ni kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja srednja
Stražnja srednja
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Potrošnja energije ploče
za kuhanje (EC electric
hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Kućanski električni uređaji
za kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
•
10.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
•
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
•
•
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Dno posuđa treba imati isti promjer
kao i zona kuhanja.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
18
www.electrolux.com
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ENGLISH
19
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION..................................................................................19
2. SAFETY INSTRUCTIONS................................................................................21
3. INSTALLATION................................................................................................ 23
4. PRODUCT DESCRIPTION.............................................................................. 26
5. DAILY USE....................................................................................................... 27
6. HINTS AND TIPS............................................................................................. 29
7. CARE AND CLEANING....................................................................................30
8. TROUBLESHOOTING......................................................................................31
9. TECHNICAL DATA...........................................................................................33
10. ENERGY EFFICIENCY.................................................................................. 33
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damage that are the result
of incorrect installation or usage. Always keep the
20
www.electrolux.com
instructions in a safe and accessible location for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons
with very extensive and complex disabilities shall be
kept away from the appliance unless continuously
supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts
may become hot during use.
If the appliance has a child safety device, it should be
activated.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
1.2 General Safety
•
•
•
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch
off the appliance and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
CAUTION: The appliance must not be supplied
through an external switching device, such as a timer,
or connected to a circuit that is regularly switched on
and off by a utility.
CAUTION: The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised
continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
Do not use the appliance before installing it in the
built-in structure.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked,
switch off the appliance and unplug it from the mains.
In case the appliance is connected to the mains
directly using junction box, remove the fuse to
disconnect the appliance from power supply. In either
case contact the Authorised Service Centre.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, an authorized Service or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by
the manufacturer of the appliance in the instructions
for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause
accidents.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged
appliance.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
Keep the minimum distance from
other appliances and units.
Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This
prevents hot cookware falling from the
appliance when the door or the
window is opened.
If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
The bottom of the appliance can get
hot. Make sure to install a separation
panel made from plywood, kitchen
carcass material or other nonflammable materials under the
appliance to prevent access to the
bottom.
The separation panel has to cover the
area under the hob completely.
2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
•
•
•
•
•
•
•
All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
The appliance must be earthed.
Before carrying out any operation
make sure that the appliance is
disconnected from the power supply.
Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect
electricity mains cable or plug (if
applicable) can make the terminal
become too hot.
Use the correct electricity mains
cable.
Do not let the electricity mains cable
tangle.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Make sure that a shock protection is
installed.
Use the strain relief clamp on the
cable.
Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to
the mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact our Authorised
Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
The electrical installation must have
an isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation
device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electric shock.
•
•
•
•
Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable)
before first use.
This appliance is for household use
only.
Do not change the specification of this
appliance.
Make sure that the ventilation
openings are not blocked.
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
Do not let the appliance stay
unattended during operation.
Set the cooking zone to “off” after
each use.
Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.
Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This
to prevent an electrical shock.
When you place food into hot oil, it
may splash.
WARNING!
Risk of fire and explosion
•
•
•
•
Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and
oils when you cook with them.
The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the
appliance.
•
•
•
•
•
Do not keep hot cookware on the
control panel.
Do not put a hot pan cover on the
glass surface of the hob.
Do not let cookware boil dry.
Be careful not to let objects or
cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.
Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without
cookware.
3. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
•
•
•
23
Do not put aluminium foil on the
appliance.
Cookware made of cast iron,
aluminium or with a damaged bottom
can cause scratches on the glass /
glass ceramic. Always lift these
objects up when you have to move
them on the cooking surface.
This appliance is for cooking
purposes only. It must not be used for
other purposes, for example room
heating.
2.4 Care and cleaning
•
•
•
•
•
Clean the appliance regularly to
prevent the deterioration of the
surface material.
Deactivate the appliance and let it
cool down before you clean it.
Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft
cloth. Use only neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal
objects.
2.5 Service
•
•
To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
Use original spare parts only.
2.6 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
•
•
•
Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
Disconnect the appliance from the
mains supply.
Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.
24
www.electrolux.com
3.1 Before the installation
Before you install the hob, write down the
information below from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.
Model .......................................
PNC .........................................
Serial number ...........................
3.2 Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in
units and work surfaces that align to the
standards.
3.3 Connection cable
•
•
The hob is supplied with a connection
cable.
To replace the damaged mains cable,
use the cable type: H05V2V2-F which
withstands a temperature of 90 °C or
higher. Speak to your local Service
Centre.
3.4 Attaching the seal - On-top
installation
1. Clean the worktop around the cut out
area.
2. Attach the supplied 2x6mm seal
stripe to the lower edge of the hob,
along the outer edge of the glass
ceramic. Do not stretch it. Make sure
that the ends of the seal stripe are
located in the middle of one side of
the hob.
3. Add some millimetres to the length
when you cut the seal stripe.
4. Join the two ends of the seal stripe
together.
3.5 Assembly
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
ENGLISH
25
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.6 Installation of more than
one hob
min. 650 mm
40-50 mm
assembly kit including a support side
bracket and supplementary seals is
available at our Authorised Service
Centres. The relevant installation
instructions are supplied within the kit
package.
490+02 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
55 mm
30 mm
270+02 mm
If several 30 cm hobs are to be installed
side by side into the same cut out, an
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
26
www.electrolux.com
4. PRODUCT DESCRIPTION
4.1 Cooking surface layout
1 Cooking zone
2 Control panel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Control panel layout
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds
tell which functions operate.
Sen‐
sor
field
Function
Comment
1
ON / OFF
To activate and deactivate the hob.
2
Lock / Child Safety De‐
vice
To lock / unlock the control panel.
3
STOP+GO
To activate and deactivate the function.
4
-
To activate and deactivate the outer ring.
-
Heat setting display
To show the heat setting.
-
Timer indicators of cook‐
ing zones
To show for which zone you set the time.
-
Timer display
To show the time in minutes.
5
6
7
ENGLISH
Sen‐
sor
field
Function
Comment
-
To select the cooking zone.
/
-
To increase or decrease the time.
/
-
To set a heat setting.
8
9
10
27
4.3 Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
STOP+GO operates.
+ digit
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / Child Safety Device operates.
Automatic Switch Off operates.
4.4 Residual heat indicator
WARNING!
There is a risk of burns
from residual heat.
are currently using. The indicators may
also come on for the neighbouring
cooking zones even if you are not using
them.
The indicators show the level of the
residual heat for the cooking zones you
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Activating and deactivating
Touch
for 1 second to activate or
deactivate the hob.
5.2 Automatic Switch Off
The function deactivates the hob
automatically if:
•
•
•
all cooking zones are deactivated,
you do not set the heat setting after
you activate the hob,
you spill something or put something
on the control panel for more than 10
seconds (a pan, a cloth, etc.). An
28
www.electrolux.com
•
acoustic signal sounds and the hob
deactivates. Remove the object or
clean the control panel.
you do not deactivate a cooking zone
or change the heat setting. After some
time
comes on and the hob
deactivates.
The relation between the heat setting
and the time after which the hob
deactivates:
Heat setting
The hob deacti‐
vates after
6 hours
,1-2
3-4
5 hours
5
4 hours
6-9
1.5 hour
5.3 The heat setting
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting.
Touch
and
at the same time to
deactivate the cooking zone.
5.4 Activating and deactivating
the outer rings
You can adjust the surface you cook to
the dimension of the cookware.
To activate the function or change the
time: touch
or
of the timer to set
the time (00 - 99 minutes). When the
indicator of the cooking zone starts to
flash slowly the time counts down.
To see the remaining time: set the
cooking zone with . The indicator of
the cooking zone starts to flash quickly.
The display shows the remaining time.
To deactivate the function: set the
and touch . The
cooking zone with
remaining time counts back to 00. The
indicator of the cooking zone goes out.
When the time comes to an
end, the sound operates and
00 flashes. The cooking
zone deactivates.
To stop the sound: touch
.
Minute Minder
You can use this function as a Minute
Minder when the hob is activated and
the cooking zones do not operate. The
heat setting display shows
.
To activate the function: touch
.
or
of the timer to set the
Touch
time. When the time comes to an end,
the sound operates and 00 flashes.
To stop the sound: touch
.
Use sensor field:
To deactivate the function: touch
To activate the outer ring: touch the
sensor field. The indicator comes on.
and then touch . The remaining time
counts back to 00
To deactivate the outer ring: touch the
sensor field until the indicator goes out.
5.5 Timer
Count Down Timer
You can use this function to set how long
the cooking zone should operate for a
single cooking session.
First set the heat setting for the cooking
zone then set the function.
To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
The function has no effect
on the operation of the
cooking zones.
5.6 STOP+GO
This function sets all cooking zones that
operate to the lowest heat setting.
When the function operates, you cannot
change the heat setting.
The function does not stop the timer
functions.
To activate the function: touch
comes on.
.
ENGLISH
29
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
To override the function for only one
5.7 Lock
comes on. Touch
for 4 seconds.
Set the heat setting in 10 seconds.
You can operate the hob. When you
You can lock the control panel while
cooking zones operate. It prevents an
accidental change of the heat setting.
Set the heat setting first.
To activate the function: touch .
comes on for 4 seconds. The Timer stays
on.
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
When you deactivate the
hob, you also deactivate this
function.
5.8 Child Safety Device
This function prevents an accidental
operation of the hob.
To activate the function: activate the
hob with
Touch
. Do not set any heat setting.
for 4 seconds.
Deactivate the hob with
comes on.
.
To deactivate the function: activate the
hob with
Touch
. Do not set any heat setting.
for 4 seconds.
Deactivate the hob with
cooking time: activate the hob with
deactivate the hob with
operates again.
the function
5.9 OffSound Control
(Deactivation and activation of
the sounds)
Deactivate the hob. Touch
for 3
seconds. The display comes on and
goes out. Touch
for 3 seconds.
•
- the sounds are off
•
- the sounds are on
To confirm your selection wait until the
hob deactivates automatically.
When the function is set to
hear the sounds only when:
•
•
•
•
you can
you touch
Minute Minder comes down
Count Down Timer comes down
you put something on the control
panel.
comes on.
6. HINTS AND TIPS
6.1 Cookware
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
Ensure pan bases are clean
and dry before placing on
the hob surface.
or
comes on. Touch
of the front left
zone to choose one of the following:
.
WARNING!
Refer to Safety chapters.
.
Cookware made of
enamelled steel and with
aluminium or copper
bottoms can cause a colour
change on the glass-ceramic
surface.
6.2 Examples of cooking
applications
The data in the table is for
guidance only.
30
www.electrolux.com
Heat setting
-1
Use to:
Time
(min)
Hints
Keep cooked food warm.
as nec‐ Put a lid on the cookware.
essary
1-2
Hollandaise sauce, melt: but‐ 5 - 25
ter, chocolate, gelatine.
Mix from time to time.
1-2
Solidify: fluffy omelettes,
baked eggs.
10 - 40
Cook with a lid on.
2-3
Simmer rice and milkbased
dishes, heat up readycooked meals.
25 - 50
Add at least twice as much
liquid as rice, mix milk
dishes halfway through the
procedure.
3-4
Steam vegetables, fish,
meat.
20 - 45
Add a couple of tablespoons
of liquid.
4-5
Steam potatoes.
20 - 60
Use max. ¼ l of water for
750 g of potatoes.
4-5
Cook larger quantities of
food, stews and soups.
60 150
Up to 3 l of liquid plus ingre‐
dients.
6-7
Gentle fry: escalope, veal
as nec‐ Turn halfway through.
cordon bleu, cutlets, rissoles, essary
sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts.
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks.
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.
5 - 15
Turn halfway through.
7. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 General information
•
•
•
•
•
Clean the hob after each use.
Always use cookware with a clean
base.
Scratches or dark stains on the
surface have no effect on how the hob
operates.
Use a special cleaner suitable for the
surface of the hob.
Use a special scraper for the glass.
7.2 Cleaning the hob
•
Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, sugar and food with sugar,
•
•
otherwise, the dirt can cause damage
to the hob. Take care to avoid burns.
Use a special hob scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface.
Remove when the hob is
sufficiently cool: limescale rings,
water rings, fat stains, shiny metallic
discoloration. Clean the hob with a
moist cloth and a non-abrasive
detergent. After cleaning, wipe the
hob dry with a soft cloth.
Remove shiny metallic
discoloration: use a solution of water
with vinegar and clean the glass
surface with a cloth.
ENGLISH
31
8. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate or op‐
erate the hob.
The hob is not connected
to an electrical supply or it
is connected incorrectly.
Check if the hob is correct‐
ly connected to the electri‐
cal supply. Refer to the
connection diagram.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.
You do not set the heat
setting for 10 seconds.
Activate the hob again and
set the heat setting in less
than 10 seconds.
You touched 2 or more
sensor fields at the same
time.
Touch only one sensor
field.
STOP+GO operates.
Refer to "Daily use".
There is water or fat stains
on the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds
and the hob deactivates.
An acoustic signal sounds
when the hob is deactiva‐
ted.
You put something on one
or more sensor fields.
Remove the object from
the sensor fields.
The hob deactivates.
You put something on the
Remove the object from
the sensor field.
sensor field
Residual heat indicator
does not come on.
.
The zone is not hot be‐
cause it operated only for a
short time or the sensor is
damaged.
You cannot activate the
outer ring.
There is a dark area
on the multiple zone.
If the zone operated suffi‐
ciently long to be hot,
speak to an Authorised
Service Centre.
First, activate the inner ring
by changing the heat set‐
ting.
It is normal that there is a
dark area on the multiple
zone.
32
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
The sensor fields become
hot.
The cookware is too large Put large cookware on the
or you put it too near to the rear zones if possible.
controls.
There is no sound when
The sounds are deactiva‐
you touch the panel sensor ted.
fields.
Remedy
Activate the sounds. Refer
to "Daily use".
comes on.
Automatic Switch Off oper‐ Deactivate the hob and ac‐
ates.
tivate it again.
comes on.
Child Safety Device or
Lock operates.
and a number come on. There is an error in the
hob.
Refer to "Daily use".
Deactivate the hob and ac‐
tivate it again after 30 sec‐
onds. If
comes on
again, disconnect the hob
from the electrical supply.
After 30 seconds, connect
the hob again. If the prob‐
lem continues, speak to an
Authorised Service Centre.
You can hear a constant
beep noise.
comes on.
The electrical connection is Disconnect the hob from
incorrect.
the electrical supply. Ask a
qualified electrician to
check the installation.
The second phase of the
power supply is missing.
8.2 If you cannot find a
solution...
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre. Give the
data from the rating plate. Give also
three digit letter code for the glass
ceramic (it is in the corner of the glass
surface) and an error message that
Check if the hob is correct‐
ly connected to the electri‐
cal supply. Remove the
fuse, wait one minute, and
insert the fuse again.
comes on. Make sure, you operated the
hob correctly. If not the servicing by a
service technician or dealer will not be
free of charge, also during the warranty
period. The instructions about the
Service Centre and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
ENGLISH
33
8.3 Labels supplied with the
accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated
below:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Stick it on Guarantee Card and send
this part (if applicable).
B. Stick it on Guarantee Card and keep
this part (if applicable).
C. Stick it on instruction booklet.
9. TECHNICAL DATA
9.1 Cooking zones specification
Cooking zone
Nominal Power (Max heat set‐
ting) [W]
Cooking zone diameter [mm]
Middle front
1200
145
Middle rear
700 / 1700
120 / 180
For optimal cooking results use
cookware no larger than the diameter of
the cooking zone.
10. ENERGY EFFICIENCY
10.1 Product information according to EU 66/2014 valid for EU
market only
Model identification
EHF3320NOK
34
www.electrolux.com
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
2
Heating technology
Radiant Heater
Diameter of circular cook‐ Middle front
ing zones (Ø)
Middle rear
14.5 cm
18.0 cm
Energy consumption per Middle front
cooking zone (EC electric Middle rear
cooking)
188.0 Wh / kg
191.6 Wh / kg
Energy consumption of
the hob (EC electric hob)
189.8 Wh / kg
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
•
10.2 Energy saving
•
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
•
•
•
•
When you heat up water, use only the
amount you need.
If it is possible, always put the lids on
the cookware.
•
Before you activate the cooking zone
put the cookware on it.
The cookware bottom should have the
same diameter as the cooking zone.
Put the smaller cookware on the
smaller cooking zones.
Put the cookware directly in the centre
of the cooking zone.
Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
11. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
FRANÇAIS
35
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 35
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 38
3. INSTALLATION................................................................................................ 40
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 42
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................44
6. CONSEILS........................................................................................................46
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................48
8. DÉPANNAGE................................................................................................... 48
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................51
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................52
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
36
www.electrolux.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles peuvent
devenir chaudes en cours d'utilisation.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les
dispositifs de protection pour table de cuisson conçus
ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
38
www.electrolux.com
l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation,
ou les dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation sous l'appareil
pour en bloquer l'accès. Ce panneau
•
peut être en contreplaqué, provenir
d'un autre meuble de cuisine, et doit
être composé d'un matériau non
inflammable.
Le panneau de séparation doit couvrir
entièrement l'espace sous la table de
cuisson.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
L’appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu’elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une
fois l’appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
N’utiliser que des dispositifs
d’isolation corrects : coupe-circuits de
protection de ligne, fusibles. (les
fusibles à visser doivent être retirés
du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
•
•
•
•
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
39
Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des
récipients s'évaporer entièrement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
40
www.electrolux.com
•
•
•
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
le fond est endommagé et rugueux.
Ils risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous
devez les déplacer sur la surface de
cuisson.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
•
2.5 Maintenance
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
2.4 Entretien et Nettoyage
•
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
•
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
•
•
La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F
qui doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.4 Installation du joint Installation superposée
1. Nettoyez la zone de découpe du plan
de travail.
2. Placez le joint de 2x6 mm fourni sur
le bord inférieur de la table de
cuisson, le long du bord externe de la
surface vitrocéramique. N'étirez pas
le joint. Assurez-vous que les
extrémités du joint se trouvent au
FRANÇAIS
milieu d'un bord latéral de la table de
cuisson.
3. Lorsque vous découpez le joint,
ajoutez quelques millimètres de
longueur.
3.5 Montage
min.
500mm
41
4. Rassemblez les deux extrémités du
joint.
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
42
www.electrolux.com
3.6 Installation de plusieurs
tables de cuisson
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
pouvez vous procurer un kit de montage
comprenant un support latéral et des
joints supplémentaires auprès de votre
service après vente agréé. Les
instructions d'installation
correspondantes sont fournies avec le
kit.
55 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
30 mm
270+02 mm
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
Si vous devez installer plusieurs tables
de cuisson de 30 cm les unes à côté des
autres dans la même découpe, vous
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1 Zone de cuisson
2 Bandeau de commande
120/180
mm
1
1
145 mm
2
FRANÇAIS
43
4.2 Description du bandeau de commande
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
Tou‐
Fonction
che
sensi‐
tive
Commentaire
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuis‐
son.
2
Verrouillage / Dispositif
de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le ban‐
deau de commande.
3
STOP+GO
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Pour activer ou désactiver le circuit exté‐
rieur de la zone de cuisson.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère
la durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
/
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
-
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
1
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Affichage du niveau de cuisson
Afficheur
Description
La zone de cuisson est désactivée.
44
www.electrolux.com
Afficheur
Description
La zone de cuisson est activée.
-
STOP+GO est activé.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
Verrouillage / Dispositif de sécurité enfants est activée.
Arrêt automatique est activé.
4.4 Indicateur de chaleur
résiduelle
AVERTISSEMENT!
Il y a risque de brûlures
par la chaleur résiduelle.
Les voyants indiquent le niveau de
chaleur résiduelle des zones de cuisson
que vous utilisez actuellement. Les
voyants des zones voisines peuvent
également s'allumer, même si vous ne
les utilisez pas.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau de cuis‐
son
5.2 Arrêt automatique
,1-2
La table de cuis‐
son s'éteint au
bout de
6 heures
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
3-4
5 heures
•
5
4 heures
6-9
1,5 heure
•
•
•
toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Enlevez l’objet ou nettoyez le
bandeau de commande.
vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
5.3 Niveau de cuisson
Appuyez sur
pour augmenter le
pour
niveau de cuisson. Appuyez sur
diminuer le niveau de cuisson. Appuyez
simultanément sur
et
pour
désactiver la zone de cuisson.
FRANÇAIS
5.4 Activation et désactivation
des circuits extérieurs
Lorsque la durée est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
Vous pouvez ajuster la surface de
cuisson à la dimension de votre ustensile
de cuisine.
Utilisez la touche sensitive :
Pour activer le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive. Le
voyant s'allume.
Pour désactiver le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive jusqu'à
ce que le voyant s'éteigne.
5.5 Minuteur
45
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuterie lorsque la table de
cuisson est allumée mais que les zones
de cuisson ne sont pas activées.
L'affichage du niveau de cuisson indique
.
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
Pour activer la fonction : appuyez sur
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
durée est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
sur
puis appuyez sur . Le temps
sur
restant est décompté jusqu'à 00
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
Pour activer la fonction ou modifier la
durée : appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour régler la durée (de 00 à
99 minutes). Lorsque le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
lentement, le décompte commence.
Pour voir le temps restant :
sélectionnez la zone de cuisson avec .
Le voyant de la zone de cuisson clignote
rapidement. L'affichage indique la durée
restante.
Pour désactiver la fonction :
.
Pour désactiver la fonction : appuyez
5.6 STOP+GO
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, vous ne
pouvez pas modifier le niveau de
cuisson.
La fonction ne désactive pas les
fonctions du minuteur.
sélectionnez la zone de cuisson avec
Pour activer la fonction : appuyez sur
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson s'éteint.
Pour désactiver la fonction : appuyez
.
s'allume.
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
46
www.electrolux.com
5.7 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
pendant
.
Pour désactiver la fonction : activez la
table de cuisson avec . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
, la
5.9 OffSound Control
(Désactivation et activation des
signaux sonores)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
•
s'allume. Éteignez la
de cuisson. Appuyez sur
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
pendant 3 secondes. L'affichage
ou
s’allume.
de la zone avant gauche
Appuyez sur
pour choisir l'une des options suivantes :
table de cuisson avec . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
4 secondes.
s'allume. Appuyez
pendant 3 secondes.
Pour activer la fonction : activez la
table de cuisson en appuyant sur
.
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
4 secondes.
cuisson avec
sur
pendant 4 secondes. Réglez le
niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
sur
5.8 Dispositif de sécurité
enfants
de cuisson. Appuyez sur
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : activez la table de
.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
- les signaux sonores sont
désactivés
•
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
vous appuyez sur
Minuterie se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
,
FRANÇAIS
6.1 Récipients
47
6.2 Exemples de cuisson
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Assurez-vous que le fond du
récipient est propre avant de
le placer sur la surface de la
table de cuisson.
Les données du tableau sont
fournies à titre indicatif
uniquement.
Les récipients de cuisson
avec un fond en émail, en
aluminium ou en cuivre
peuvent laisser des traces
sur la surface
vitrocéramique.
Niveau de
cuisson
-1
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conserver les aliments cuits
au chaud.
au be‐
soin
Placez un couvercle sur le
récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fon‐ 5 - 25
dre : beurre, chocolat, gélati‐
ne.
Mélangez de temps en
temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs
cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à ba‐
se de riz et de laitage, ré‐
chauffer des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Re‐
muez les plats à base de lait
durant la cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légu‐
mes, du poisson et de la
viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées
à soupe de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à 20 - 60
la vapeur.
Utilisez ¼ l d'eau max. pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et
des soupes.
Ajoutez jusqu’à 3 litres de li‐
quide, plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes,
au be‐
cordons bleus de veau, côte‐ soin
lettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, bei‐
gnets.
Retournez à la moitié du
temps.
7-8
Cuisson à température éle‐
5 - 15
vée des pommes de terre ris‐
solées, filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
60 150
48
www.electrolux.com
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch,
bœuf braisé), cuire des frites.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
•
•
•
•
•
Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
Les rayures ou les taches sombres
sur la surface n'ont aucune incidence
sur le fonctionnement de la table de
cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
•
•
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
•
plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface
vitrée et faites glisser la lame du
racloir pour enlever les salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de vinaigre
et nettoyez la surface vitrée avec un
chiffon.
Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas allu‐
mer la table de cuisson ni
la faire fonctionner.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une sour‐
ce d'alimentation électrique
ou le branchement est in‐
correct.
Vérifiez que la table de
cuisson est correctement
branchée à une source
d'alimentation électrique.
Consultez le schéma de
raccordement.
FRANÇAIS
Problème
49
Cause possible
Solution
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
Vous ne réglez pas le ni‐
veau de cuisson dans les
10 secondes.
Allumez de nouveau la ta‐
ble de cuisson et réglez le
niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur 2
ou plusieurs touches sen‐
sitives en même temps.
N'appuyez que sur une
seule touche sensitive à la
fois.
STOP+GO est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des ta‐
Nettoyez le bandeau de
ches de graisse sur le ban‐ commande.
deau de commande.
Un signal sonore retentit et Vous avez posé quelque
Retirez l'objet des touches
la table de cuisson s'éteint. chose sur une ou plusieurs sensitives.
Un signal sonore retentit
touches sensitives.
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
La table de cuisson
s'éteint.
Vous avez posé quelque
chose sur la touche sensi‐
tive
Le voyant de chaleur rési‐
duelle ne s'allume pas.
.
La zone de cuisson n'est
pas chaude parce qu'elle
n'a fonctionné que peu de
temps ou le capteur est
endommagé.
Impossible d'activer le cir‐
cuit extérieur.
Il y a une zone som‐
bre sur la zone multiple.
Les touches sensitives
sont chaudes.
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service
après-vente agréé.
Activez d'abord le circuit
intérieur en modifiant le ni‐
veau de puissance.
Il est normal qu'il y ait une
zone sombre sur la zone
multiple.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
arrière, si possible.
50
www.electrolux.com
Problème
Cause possible
Aucun signal sonore ne se Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous désactivés.
appuyez sur les touches
sensitives du bandeau.
Solution
Activez les signaux sono‐
res. Reportez-vous au cha‐
pitre « Utilisation quotidien‐
ne ».
s'allume.
Arrêt automatique est acti‐
vé.
Éteignez la table de cuis‐
son puis allumez-la de
nouveau.
s'allume.
Dispositif de sécurité en‐
fants ou Verrouillage est
activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Éteignez la table de cuis‐
son et rallumez-la au bout
de 30 secondes. Si
s'af‐
fiche à nouveau, débran‐
chez la table de cuisson de
la prise électrique. Au bout
de 30 secondes, rebran‐
chez la table de cuisson.
Si le problème persiste,
contactez le service aprèsvente agréé.
Un bip constant se déclen‐ Le branchement électrique Débranchez l'appareil de
che.
n'est pas adapté.
l'alimentation électrique.
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installa‐
tion.
s'allume.
Il manque la seconde pha‐ Vérifiez que la table de
se de l'alimentation électri‐ cuisson est correctement
que.
branchée à une source
d'alimentation électrique.
Retirez le fusible, attendez
une minute, et replacez le
fusible.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface
en verre) et le message d'erreur qui
s'affiche. Assurez-vous d'utiliser
correctement l'appareil. En cas d'erreur
de manipulation de la part de l'utilisateur,
le déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
FRANÇAIS
51
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuis‐
son
Puissance nominale (niveau
de cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuis‐
son [mm]
Avant centrale
1200
145
Arrière centrale
700 / 1700
120 / 180
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
52
www.electrolux.com
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit conformément à la norme EU
66/2014 valable pour le marché européen uniquement
Identification du modèle
EHF3320NOK
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de
cuisson
2
Technologie de chauffage
Chauffage par
rayonnement
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant centrale
Arrière centrale
14,5 cm
18,0 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant centrale
Arrière centrale
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson
(EC electric hob)
189,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
•
10.2 Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils
suivants.
•
•
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
•
•
Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
Le fond du récipient doit avoir le
même diamètre que la zone de
cuisson.
Placez les plus petits récipients sur
les plus petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole
avec les ordures
FRANÇAIS
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
53
54
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................54
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 57
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 59
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 61
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 63
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................65
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................66
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 66
9. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 69
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 69
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
55
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
56
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
VIGYÁZAT: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
VIGYÁZAT: Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket/terméket tartsa folyamatosan felügyelet
alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
MAGYAR
57
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a
nedvesség ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy
van-e megfelelő levegőkeringés a
készülék alja és a felső fiók között.
A készülék alja forróvá válhat.
Feltétlenül tegyen funérból, tömör
fából vagy más nem gyúlékony
anyagból készült elválasztó lapot a
készülék alá, hogy megakadályozza
az aljával való érintkezést.
Az elválasztó lapnak teljesen le kell
fednie a főzőlap alatti területet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Bármilyen beavatkozás előtt
ellenőrizni kell, hogy a berendezés le
lett-e választva az elektromos
hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket
a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
(ha van) és a hálózati kábel épségére.
Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
58
www.electrolux.com
•
•
•
•
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
MAGYAR
2.4 Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
•
59
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
2.5 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Az üzembe helyezés előtt
A főzőlap üzembe helyezése előtt
másolja le az adattábláról az alábbi
adatokat. Az adattábla a főzőlap alján
található.
Típus .......................................
PNC
(Termékszám) ....................
Sorozatszám ...........................
3.2 Beépített főzőlapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
3.3 Csatlakozókábel
•
A főzőlapot csatlakozó vezetékkel
együtt szállítjuk.
•
A megsérült hálózati kábel pótlásához
használja a következő vezetéktípust:
H05V2V2-F, mely 90 °C-os vagy
magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
3.4 A tömítés felerősítése Munkalapra szerelés
1. Tisztítsa meg a munkalapon a
kivágási terület környékét.
2. Helyezze fel a mellékelt 2x6 mm-es
tömítőcsíkot a főzőlap alsó szélére,
az üvegkerámia külső széle mentén.
Eközben ne nyújtsa. Ügyeljen arra,
hogy a tömítőcsík végei a főzőlap
egyik oldalának közepén
helyezkedjenek el.
3. Hagyjon rá néhány millimétert,
amikor a tömítőcsíkot a megfelelő
hosszúságúra vágja.
4. Illessze egymáshoz a tömítőcsík két
végét.
60
www.electrolux.com
3.5 Összeszerelés
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
MAGYAR
3.6 Több főzőlap együttes
üzembe helyezése
min. 650 mm
490+02 mm
40-50 mm
61
ugyanabban a kivágásban, oldalsó
tartóelemet és kiegészítő tömítéseket
tartalmazó összeépítő készlet
szerezhető be a márkaszervizekben. A
készlet csomagja tartalmazza a
vonatkozó üzembe helyezési
utasításokat is.
55 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
30 mm
270+02 mm
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
Ha több 30 cm-es főzőlap üzembe
helyezésére kerül sor egymás mellett
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Főzőfelület elrendezése
1 Főzőzóna
2 Kezelőpanel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Kezelőpanel elrendezés
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, visszajelzők
és hangok jelzik, hogy mely funkciók működnek.
62
www.electrolux.com
Érzé‐
kelő‐
mező
Funkció
Megjegyzés
1
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
2
Funkciózár / Gyermekzár A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldá‐
sa.
3
STOP+GO
A funkció be- és kikapcsolása.
4
-
Bekapcsolja és kikapcsolja a külső kört.
-
Hőfokbeállítás kijelzése
Jelzi a hőfokbeállítást.
-
Időzítés jelzők a főzőzó‐
nákhoz
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az
időt.
-
Időzítő kijelzés
Percben mutatja az időt.
-
A főzőzóna kiválasztása.
/
-
Növeli vagy csökkenti az időt.
/
-
A hőfok beállítása.
5
6
7
8
9
10
4.3 Hőfokbeállítás kijelzései
Kijelző
Megnevezés
A főzőzóna ki van kapcsolva.
A főzőzóna működik.
-
A STOP+GO funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel.
Egy főzőzóna még mindig forró (maradékhő).
A Funkciózár / Gyermekzár funkció működik.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
4.4 Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A maradékhő miatt égési
sérülés veszélye áll fenn.
A visszajelzők a jelenleg használt
főzőzónák maradékhő szintjét jelzik.
Előfordulhat, hogy a szomszédos zónák
visszajelzője is bekapcsol, annak
ellenére, hogy nem használja azokat.
MAGYAR
63
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Be- és kikapcsolás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig
a főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
5.2 Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
•
•
•
•
valamennyi főzőzóna ki van
kapcsolva,
nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
több mint 10 másodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta
a kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
Hangjelzés hallható, és kikapcsol a
főzőlap. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
nem állított le egy főzőzónát, illetve
nem módosította a hőfokbeállítást.
Bizonyos idő után a
szimbólum
világítani kezd, és a főzőlap kikapcsol.
A hőfokbeállítás és azon időtartam
közötti kapcsolat, melynek elteltével a
főzőlap kikapcsol:
Hőfokbeállítás
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol
6 óra
,1-2
5.4 A külső körök be- és
kikapcsolása
A ténylegesen melegítő felület nagyságát
a főzőedény méretéhez tudja igazítani.
Használja a következő érzékelőmezőt:
A külső kör bekapcsolása: érintse meg
az érzékelőmezőt. A visszajelző
világítani kezd.
A külső kör kikapcsolása: addig tartsa
megérintve az érzékelőmezőt, míg a
visszajelző el nem alszik.
5.5 Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy a
főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen
egyetlen főzési ciklus alatt.
Először a főzőzóna hőfokbeállítását
végezze el, majd állítsa be a funkciót.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
A funkció bekapcsolása vagy a
visszaszámlálási idő módosítása:
érintse meg az időzítő
vagy
gombját az idő beállításához (00 - 99
perc). Amikor a főzőzóna visszajelzője
lassabban villog, az idő visszaszámolása
megkezdődött.
A hátralévő idő ellenőrzése: válassza
3-4
5 óra
5
4 óra
ki a főzőzónát a
gombbal. A főzőzóna
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a hátralévő idő látható.
6-9
1,5 óra
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
5.3 A hőfokbeállítás
Érintse meg a
gombot a hőbeállítás
gombot a
növeléséhez. Érintse meg a
hőbeállítás csökkentéséhez. A főzőzóna
kikapcsolásához érintse meg egyszerre
a
és
gombot.
főzőzónát a
gombbal, majd érintse
meg a
gombot. A hátralévő idő
visszaszámlálása 00 eléréséig
folytatódik. A főzőzóna visszajelzője
kialszik.
64
www.electrolux.com
Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés
hallható, és a 00 kijelzés
villog. A főzőzóna kikapcsol.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
Percszámláló
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, és a
főzőzónák nem üzemelnek, ezt a
funkciót Percszámláló-ként
használhatja. A hőfokbeállítás kijelzőjén
megelőzheti a hőfokbeállítás véletlen
módosítását.
Először végezze el a hőfokbeállítást.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg a
gombot. A
4 másodpercre
megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az
időzítési funkciókat.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
látható.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg a
gombot. Érintse meg az időzítő
5.8 Gyermekzár
vagy
gombját a visszaszámlálási
idő beállításához. Amikor a
visszaszámlálás véget ér, hangjelzés
hallható, és a 00 kijelzés villog.
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a főzőlap véletlen üzemeltetését.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
hőfokbeállítást. Érintse meg a
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
, majd a
érzékelőmezőt. A
hátralévő idő visszaszámlálása 00
eléréséig folytatódik
A funkció nincs hatással a
főzőzónák működésére.
Ez a funkció az összes üzemelő
főzőzónát a legalacsonyabb hőfokú
beállításra állítja.
Amikor a funkció aktív, nem módosíthatja
a hőfokbeállítást.
A funkció nem állítja le az időzítési
funkciókat.
A funkció bekapcsolásához: érintse
gombot. A
a főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
4 másodpercig. A
világítani kezd.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
5.7 Funkciózár
Amikor a főzőzónák működnek,
zárolhatja a kezelőpanelt. Ezzel
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció kikapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
4 másodpercig. A
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
5.6 STOP+GO
meg a
A funkció bekapcsolásához: indítsa el
gombbal.
A funkció hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre: indítsa el a főzőlapot
a
gombbal. A
megjelenik. Érintse
meg a
gombot 4 másodpercig.
Végezze el a hőfokbeállítást 10
másodpercen belül. Működtetheti a
főzőlapot. Amikor a főzőlapot a
gombbal kikapcsolja, a funkció ismét
működik.
5.9 OffSound Control
(hangjelzések ki- és
bekapcsolása)
Kapcsolja ki a főzőlapot. Érintse meg a
gombot 3 másodpercig. A kijelző
bekapcsol, majd kikapcsol. Érintse meg a
gombot 3 másodpercig. A
vagy
jelenik meg. Érintse meg a bal első
MAGYAR
főzőzóna
gombját az alábbiak
egyikének kiválasztásához:
•
- a hangjelzések kikapcsolnak
•
- a hangjelzések bekapcsolnak
A kiválasztás megerősítéséhez várja
meg, hogy a főzőlap automatikusan
kikapcsoljon.
•
•
•
•
65
megérinti a
gombot;
a Percszámláló lejár
a Visszaszámlálásos időzítő lejár
valamit rátesz a kezelőpanelre.
Amikor a funkció beállítása , a
hangjelzés csak akkor szólal meg,
amikor:
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A zománcozott acél-, illetve
az alumínium- vagy rézaljú
edények az üvegkerámia
felület elszíneződését
válthatják ki.
6.1 Főzőedény
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
Ügyeljen arra, hogy az
edények alja tiszta és száraz
legyen, mielőtt a főzőlapra
helyezi azokat.
Hőfokbeállí‐
tás
6.2 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
Főtt ételek melegen tartásá‐
ra.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1-2
Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1-2
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2-3
Rizs és tejalapú ételek főzé‐ 25 - 50
se, készételek felmelegítése.
A folyadék mennyisége leg‐
alább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú éte‐
leket.
3-4
Zöldségek, hal gőzölése, hús 20 - 45
párolása.
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
4-5
Burgonya párolása.
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
-1
20 - 60
66
www.electrolux.com
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
4-5
Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz
a hozzávalók.
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szük‐
borjúhús, cordon bleu, borda, ség
húspogácsa, kolbász, máj,
szerint
rántás, tojás, palacsinta,
fánk.
Félidőben fordítsa meg.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.
Félidőben fordítsa meg.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐
tek), burgonya bő olajban sütése.
5 - 15
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényeket
használjon, amelyeknek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
7.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
MAGYAR
67
8.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
A főzőlap nincs csatlakoz‐
tatva az elektromos háló‐
zathoz, vagy csatlakoztatá‐
sa nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Lásd a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem végezte el a hőfok‐
beállítást 10 másodpercen
belül.
Indítsa el újra a főzőlapot,
és 10 másodpercen belül
állítsa be a hőfokot.
2 vagy több érzékelőmezőt Egyszerre csak egy érzé‐
érintett meg egyszerre.
kelőmezőt érintsen meg.
A STOP+GO funkció mű‐
ködik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Víz- vagy zsírfoltok vannak Tisztítsa meg a kezelőpa‐
a kezelőpanelen.
nelt.
Hangjelzés hallható, és ki‐ Letakart egy vagy több ér‐
kapcsol a főzőlap.
zékelőmezőt.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
lőmezőre.
Nem kezd világítani a ma‐
radékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben,
vagy az érzékelő sérült/
meghibásodott.
érzéke‐ Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőről.
A külső kört nem sikerül
bekapcsolni.
A többzónás főzőzó‐
nán egy sötét terület talál‐
ható.
Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőkről.
Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kel‐
lene lennie, forduljon a
márkaszervizhez.
Elsőként a belső kört kap‐
csolja be a hőfok módosí‐
tásával.
Normális jelenségnek te‐
kinthető, hogy a többzónás
főzőzónán egy sötét terület
található.
Az érzékelőmező felmeleg‐ A főzőedény túl nagy vagy
szik.
túl közel tette a kezelőpa‐
nelhez.
Ha lehetséges, tegye a
nagy főzőedényeket a hát‐
só főzőlapokra.
68
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Nincs hangjelzés, amikor
A hangjelzések ki vannak
megérinti a kezelőpanel ér‐ kapcsolva.
zékelőmezőit.
Javítási mód
Kapcsolja be a hangjelzé‐
seket. Lásd a „Napi hasz‐
nálat” című részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
A Automatikus kikapcsolás Kapcsolja ki a főzőlapot,
funkció működik.
majd kapcsolja be újra.
A
visszajelző világítani
kezd.
A Gyermekzár vagy Funk‐
ciózár funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
A
visszajelző és egy
szám jelenik meg.
Üzemzavar lépett fel a fő‐
zőlapnál.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd 30 másodperc eltelté‐
vel kapcsolja be újra.
Amennyiben a
jelzés is‐
mét megjelenik, feszültség‐
mentesítse a főzőlapot. 30
másodperc múlva csatla‐
koztassa újra a főzőlapot.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon a márka‐
szervizhez.
Folyamatos hangjelzés
hallható.
Az elektromos csatlakozta‐ Feszültségmentesítse a fő‐
tás helytelen.
zőlapot. A készülék telepí‐
tésének ellenőrzéséhez
forduljon szakképzett vil‐
lanyszerelőhöz.
A
visszajelző világítani A tápfeszültség második
fázisánál áramkimaradás
kezd.
történt.
8.2 Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Szintén
adja meg az üvegkerámia háromjegyű
kódját (az üvegfelület sarkában látható),
valamint a megjelenő hibaüzenetet.
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Tá‐
volítsa el a biztosítékot,
várjon egy percig, majd te‐
gye vissza a biztosítékot.
megfelelően működtette-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a
szerviz szerelője vagy az eladó
kiszállása nem lesz ingyenes, még a
garanciális időszakban sem. A
szervizközponttal és a garanciális
feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a
garanciakönyvben találja meg.
MAGYAR
8.3 A tartozékok zacskójában
található címkék
Az öntapadó címkéket az alább látható
módon helyezze fel:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Ragassza a garancialapra, és küldje
el ezt a részét (ha rendelkezésre áll).
B. Ragassza a garancialapra, és tartsa
meg ezt a részét (ha rendelkezésre
áll).
C. Ragassza a felhasználói
kézikönyvre.
9. MŰSZAKI ADATOK
9.1 Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges teljesítmény (Max.
hőfokbeállítás) [W]
Főzőzóna átmérője [mm]
Középső első
1200
145
Középső hátsó
700 / 1700
120 / 180
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a főzőzóna
átmérőjét.
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG
10.1 Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint, mely
kizárólag az EU piacra érvényes
A készülék azonosítójele
EHF3320NOK
69
70
www.electrolux.com
Főzőlap típusa
Beépíthető főző‐
lap
Főzőzónák száma
2
Fűtési technológia
Hősugárzó főző‐
lap
Kör alakú főzőzónák át‐
mérője (Ø)
Középső első
Középső hátsó
14,5 cm
18,0 cm
Energiafogyasztás főző‐
zónánként (EC electric
cooking)
Középső első
Középső hátsó
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Főzőlap energiafogyasz‐
tása (EC electric hob)
189,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
•
•
10.2 Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
•
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
Az edényaljak és a főzőzónák
átmérőjének mindig meg kell
egyezniük.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
71
867357796-A-382019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising