Electrolux | HOC330F | User manual | Electrolux HOC330F Brugermanual

Electrolux HOC330F Brugermanual
HOC330F
DA
EN
FI
Kogesektion
Hob
Keittotaso
Brugsanvisning
User Manual
Käyttöohje
2
18
34
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................10
6. RÅD OG TIP..................................................................................................... 12
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 13
8. FEJLFINDING...................................................................................................14
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 16
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................16
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke forsynes gennem en
ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes
og slukkes af et forsyningsværk.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved
hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at
afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at installere et separationspanel
fremstillet af krydsfiner,
køkkenmøbelmateriale eller andre
ikke-brændbare materialer under
apparatet for at forhindre adgang til
bunden.
Separationspanelet skal dække
området under kogesektionen helt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
•
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød.
•
•
•
5
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
•
•
•
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•
Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
DANSK
7
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sidder i
bunden af kogesektionen.
Model .......................................
PNC .........................................
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
•
•
For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt lokale servicecenter.
3.4 Fastgørelse af pakningen
1. Rengør bordpladen rundt om
udskæringen.
2. Fastgør den medfølgende
pakningsliste til kogesektionens
nederste kant langs glaskeramikkens
udvendige kant. Stræk den ikke ud.
Sørg for, at enderne af
pakningslisten placeres i midten af
kogesektionens ene side.
3. Læg nogle mm til, når du tilpasser
pakningslisten til længden.
4. Tryk de to ender af pakningslisten
sammen.
Kogesektionen leveres med netkabel.
3.5 Montering
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
8
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.6 Installation af mere end én
kogesektion
min. 650 mm
40-50 mm
den samme udskæring, er et
monteringssæt, inkl. støttesidekonsol og
supplerende tætninger, tilgængelig hos
vores servicecentre. De relevante
installationsanvisninger følger med i
sættet.
490+02 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
55 mm
30 mm
270+02 mm
Hvis der skal installeres flere 30 cm
kogesektioner ved siden af hinanden i
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
DANSK
9
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1 Kogezone
2 Kontrolpanel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Oversigt over betjeningspanel
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens‐
orfelt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring af ov‐
nen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
-
Tænder/slukker for yderste varmekreds.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for
timer
Viser den kogezone, som du har tidsind‐
stillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
-
Vælger kogezone.
5
6
7
8
10
www.electrolux.com
Sens‐
orfelt
9
10
Funktion
Kommentar
/
-
Øger eller mindsker tiden.
/
-
Indstilling af et varmetrin.
4.3 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
-
/
-
Kogezonen er tændt.
Prikken betyder en ændring på halvdelen af et varmetrin.
STOP+GO er i brug.
Opkogningsautomatik er i brug.
+ tal
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås / Børnesikring af ovnen er i brug.
Automatisk slukning er i brug.
4.4 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
Kontrollamperne viser niveauet af
restvarme for kogezonerne, du bruger.
Kontrollamperne kan også blive tændt for
tilstødende kogezoner, selv hvis du ikke
bruger dem.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
•
•
5.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
alle kogezoner deaktiveres,
•
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller rengør
betjeningspanelet.
du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes
kogesektionen slukkes.
, og
DANSK
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
11
5.6 Timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
6 timer
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
3-4
5 timer
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
5
4 timer
6-9
1,5 time
,1-2
Sådan aktiveres funktionen eller
5.3 Varmetrin
Tryk på
på
for at øge varmetrinnet. Tryk
for at mindske varmetrinnet. Tryk
og
samtidigt for at slukke for
på
kogezonen.
5.4 Aktivering/deaktivering af
yderste varmekreds
Du kan tilpasse det effektive varmeareal
til størrelsen på kogegrejets bund.
Brug sensorfeltet:
Sådan aktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet.
Kontrollampen tændes.
Sådan deaktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet, indtil
kontrollampen slukkes.
5.5 Opkogningsautomatik
Ved at aktivere denne funktion kan du
opnå et ønsket varmetrin på kortere tid.
Funktionen vælger det højeste varmetrin
i et stykke tid og reducerer derefter til det
korrekte niveau.
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på , indtil det
ønskede varmetrin aktiveres. Efter 3
sekunder tændes
.
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
.
en eller flere gange, indtil
kontrollampen for den ønskede
kogezone tændes.
eller
på
ændres tiden: Tryk på
timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: Vælg
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan slår du funktionen fra: Indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonerne ikke betjenes. Displayet
viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
. Tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
og derefter på . Resttiden tæller
baglæns ned til 00
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
12
www.electrolux.com
5.7 STOP+GO
5.9 Børnesikring af ovnen
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Når funktionen er aktiv, kan varmetrinnet
ikke ændres.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
varmetrin. Tryk på
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes.
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
5.8 Lås
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren
forbliver tændt.
kogesektionen med
. Indstil ikke et
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
Sådan slår du funktionen fra: Tænd for
kogesektionen med
varmetrin. Tryk på
. Indstil ikke et
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
kogesektionen med
.
tændes. Tryk
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med
funktionen igen.
, aktiveres
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
6. RÅD OG TIP
6.1 Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
Sådan slår du funktionen fra: Tryk på
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
.
Kogegrej af emaljeret stål
eller med alu- eller
kobberbund kan give
misfarvninger på
glaskeramikken.
6.2 Eksempler på anvendelse
Data i tabellen er kun
vejledende.
DANSK
Varmetrin
13
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1 - 2.
Hollandaise, smelt: smør,
chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1 - 2.
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2. - 3.
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter midt under til‐
beredningen.
3. - 4.
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4. - 5.
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4. - 5.
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
5. - 7
Nænsom stegning: schnitz‐
ler, cordon bleu (kalvekød),
koteletter, frikadeller, pølser,
lever, æg, pandekager, æb‐
leskiver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
-1
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
•
•
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
14
www.electrolux.com
•
et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrin‐ Tænd for kogesektionen
net i 10 sekunder.
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt ad
sensorfelte samtidigt.
gangen.
STOP+GO er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af.
på betjeningspanelet.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Sektionen slukkes.
Flyt genstanden fra taste‐
rne.
Du har lagt noget på sens‐
orfelterne
.
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid, eller senso‐
ren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Opkogningsautomatik går
ikke i gang.
Lad kogezonen køle til‐
strækkeligt af.
Kogezonen er varm.
DANSK
Problem
Mulige årsager
Løsning
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har sam‐
me effekt som funktionen.
Du har reduceret varme‐
trinnet til 0.
Start fra 0 og forøg varme‐
trinnet.
Du kan ikke aktivere den
yderste varmekreds.
Der er et mørkt om‐
råde på multizonen.
Tasterne bliver varme.
15
Aktiver først den inderste
kreds ved at ændre varme‐
trinnet.
Det er normalt, at der er et
mørkt område på multizo‐
nen.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
tændes.
Automatisk slukning er i
brug.
Sluk og tænd for kogesek‐
tionen.
tændes.
Børnesikring af ovnen eller Der henvises til "Daglig
Lås er i brug.
brug".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 se‐
kunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen
afbrydes fra elforsyningen.
Tilslut kogesektionen igen
efter 30 sekunder. Tal med
et autoriseret servicecen‐
ter, hvis problemet fortsæt‐
ter.
Du kan høre en konstant
biplyd.
tændes.
Den elektriske tilslutning er Kobl kogesektionen fra lys‐
forkert.
nettet. Bed en autoriseret
installatør om at kontrollere
installationen.
Den anden fase af strøm‐
forsyningen mangler.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Fjern
sikringen, vent et minut, og
indsæt sikringen igen.
hjørnet af glaspladen) og den
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
16
www.electrolux.com
8.3 Mærkater leveret med
tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som
angivet herunder:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sæt det fast på garantikortet, og
send denne del (hvis relevant).
B. Sæt det fast på garantikortet, og
behold denne del (hvis relevant).
C. Sæt det fast på instruktionshæftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt (maks. varme‐
trin) [W]
Kogezonens diameter [mm]
Forrest i midten
1200
145
Bagest i midten
700 / 1700
120 / 180
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation i henhold til EU 66/2014 kun gyldigt for
EU-marked
Identifikation af model
HOC330F
DANSK
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
2
Opvarmningsteknologi
Keramisk koge‐
plade
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Forrest i midten
Bagest i midten
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forrest i midten
ne (EC electric cooking)
Bagest i midten
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
17
•
•
•
•
•
•
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Kogegrejets bund skal have den
samme diameter som kogezonen.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
18
www.electrolux.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION..................................................................................18
2. SAFETY INSTRUCTIONS................................................................................20
3. INSTALLATION................................................................................................ 22
4. PRODUCT DESCRIPTION.............................................................................. 25
5. DAILY USE....................................................................................................... 26
6. HINTS AND TIPS............................................................................................. 28
7. CARE AND CLEANING....................................................................................29
8. TROUBLESHOOTING......................................................................................30
9. TECHNICAL DATA...........................................................................................32
10. ENERGY EFFICIENCY.................................................................................. 32
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damage that are the result
of incorrect installation or usage. Always keep the
ENGLISH
19
instructions in a safe and accessible location for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons
with very extensive and complex disabilities shall be
kept away from the appliance unless continuously
supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts
may become hot during use.
If the appliance has a child safety device, it should be
activated.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
1.2 General Safety
•
•
•
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch
off the appliance and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CAUTION: The appliance must not be supplied
through an external switching device, such as a timer,
or connected to a circuit that is regularly switched on
and off by a utility.
CAUTION: The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised
continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
Do not use the appliance before installing it in the
built-in structure.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked,
switch off the appliance and unplug it from the mains.
In case the appliance is connected to the mains
directly using junction box, remove the fuse to
disconnect the appliance from power supply. In either
case contact the Authorised Service Centre.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, an authorized Service or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by
the manufacturer of the appliance in the instructions
for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause
accidents.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged
appliance.
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
Keep the minimum distance from
other appliances and units.
Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This
prevents hot cookware falling from the
appliance when the door or the
window is opened.
If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
The bottom of the appliance can get
hot. Make sure to install a separation
panel made from plywood, kitchen
carcass material or other nonflammable materials under the
appliance to prevent access to the
bottom.
The separation panel has to cover the
area under the hob completely.
2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
•
•
•
•
•
•
•
All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
The appliance must be earthed.
Before carrying out any operation
make sure that the appliance is
disconnected from the power supply.
Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect
electricity mains cable or plug (if
applicable) can make the terminal
become too hot.
Use the correct electricity mains
cable.
Do not let the electricity mains cable
tangle.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
Make sure that a shock protection is
installed.
Use the strain relief clamp on the
cable.
Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to
the mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact our Authorised
Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
The electrical installation must have
an isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation
device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electric shock.
•
•
•
•
Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable)
before first use.
This appliance is for household use
only.
Do not change the specification of this
appliance.
Make sure that the ventilation
openings are not blocked.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Do not let the appliance stay
unattended during operation.
Set the cooking zone to “off” after
each use.
Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.
Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This
to prevent an electrical shock.
When you place food into hot oil, it
may splash.
WARNING!
Risk of fire and explosion
•
•
•
•
Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and
oils when you cook with them.
The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the
appliance.
•
•
•
•
•
Do not keep hot cookware on the
control panel.
Do not put a hot pan cover on the
glass surface of the hob.
Do not let cookware boil dry.
Be careful not to let objects or
cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.
Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without
cookware.
3. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
•
•
•
Do not put aluminium foil on the
appliance.
Cookware made of cast iron,
aluminium or with a damaged bottom
can cause scratches on the glass /
glass ceramic. Always lift these
objects up when you have to move
them on the cooking surface.
This appliance is for cooking
purposes only. It must not be used for
other purposes, for example room
heating.
2.4 Care and cleaning
•
•
•
•
•
Clean the appliance regularly to
prevent the deterioration of the
surface material.
Deactivate the appliance and let it
cool down before you clean it.
Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft
cloth. Use only neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal
objects.
2.5 Service
•
•
To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
Use original spare parts only.
2.6 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
•
•
•
Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
Disconnect the appliance from the
mains supply.
Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.
ENGLISH
3.1 Before the installation
Before you install the hob, write down the
information below from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.
Model .......................................
PNC .........................................
Serial number ...........................
3.2 Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in
units and work surfaces that align to the
standards.
3.3 Connection cable
•
The hob is supplied with a connection
cable.
•
3.4 Attaching the seal
1. Clean the worktop around the cut out
area.
2. Attach the supplied seal stripe to the
lower edge of the hob along the outer
edge of the glass ceramic. Do not
extend it. Make sure that the ends of
the seal stripe are located in the
middle of one side of the hob.
3. Add some mm when you cut the seal
stripe to the length.
4. Push the two ends of seal stripe
together.
3.5 Assembly
min.
500mm
23
To replace the damaged mains cable,
use the cable type: H05V2V2-F which
withstands a temperature of 90 °C or
higher. Speak to your local Service
Centre.
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
24
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
3.6 Installation of more than
one hob
min. 650 mm
40-50 mm
assembly kit including a support side
bracket and supplementary seals is
available at our Authorised Service
Centres. The relevant installation
instructions are supplied within the kit
package.
490+02 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
55 mm
30 mm
270+02 mm
If several 30 cm hobs are to be installed
side by side into the same cut out, an
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
ENGLISH
25
4. PRODUCT DESCRIPTION
4.1 Cooking surface layout
1 Cooking zone
2 Control panel
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Control panel layout
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds
tell which functions operate.
Sen‐
sor
field
Function
Comment
1
ON / OFF
To activate and deactivate the hob.
2
Lock / Child Safety De‐
vice
To lock / unlock the control panel.
3
STOP+GO
To activate and deactivate the function.
4
-
To activate and deactivate the outer ring.
-
Heat setting display
To show the heat setting.
-
Timer indicators of cook‐
ing zones
To show for which zone you set the time.
-
Timer display
To show the time in minutes.
5
6
7
26
www.electrolux.com
Sen‐
sor
field
Function
Comment
-
To select the cooking zone.
/
-
To increase or decrease the time.
/
-
To set a heat setting.
8
9
10
4.3 Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
-
/
-
The cooking zone operates.
The dot means a change by half of a heating level.
STOP+GO operates.
Automatic Heat Up operates.
+ digit
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / Child Safety Device operates.
Automatic Switch Off operates.
4.4 Residual heat indicator
WARNING!
There is a risk of burns
from residual heat.
are currently using. The indicators may
also come on for the neighbouring
cooking zones even if you are not using
them.
The indicators show the level of the
residual heat for the cooking zones you
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Activating and deactivating
Touch
for 1 second to activate or
deactivate the hob.
5.2 Automatic Switch Off
The function deactivates the hob
automatically if:
•
•
all cooking zones are deactivated,
you do not set the heat setting after
you activate the hob,
ENGLISH
•
•
you spill something or put something
on the control panel for more than 10
seconds (a pan, a cloth, etc.). An
acoustic signal sounds and the hob
deactivates. Remove the object or
clean the control panel.
you do not deactivate a cooking zone
or change the heat setting. After some
time
comes on and the hob
deactivates.
The relation between the heat setting
and the time after which the hob
deactivates:
Heat setting
The hob deacti‐
vates after
6 hours
,1-2
3-4
5 hours
5
4 hours
6-9
1.5 hour
5.3 The heat setting
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting.
Touch
and
at the same time to
deactivate the cooking zone.
5.4 Activating and deactivating
the outer rings
You can adjust the surface you cook to
the dimension of the cookware.
Use sensor field:
To activate the outer ring: touch the
sensor field. The indicator comes on.
To deactivate the outer ring: touch the
sensor field until the indicator goes out.
5.5 Automatic Heat Up
If you activate this function you can get a
necessary heat setting in a shorter time.
The function sets the highest heat setting
for some time and then decreases to the
correct heat setting.
To activate the function the
cooking zone must be cold.
27
To activate the function for a cooking
zone: touch
until the correct heat
setting comes on. After 3 seconds
comes on.
.
To deactivate the function: touch
5.6 Timer
Count Down Timer
You can use this function to set how long
the cooking zone should operate for a
single cooking session.
First set the heat setting for the cooking
zone then set the function.
To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
To activate the function or change the
or
of the timer to set
time: touch
the time (00 - 99 minutes). When the
indicator of the cooking zone starts to
flash slowly the time counts down.
To see the remaining time: set the
cooking zone with . The indicator of
the cooking zone starts to flash quickly.
The display shows the remaining time.
To deactivate the function: set the
and touch . The
cooking zone with
remaining time counts back to 00. The
indicator of the cooking zone goes out.
When the time comes to an
end, the sound operates and
00 flashes. The cooking
zone deactivates.
To stop the sound: touch
.
Minute Minder
You can use this function as a Minute
Minder when the hob is activated and
the cooking zones do not operate. The
heat setting display shows
.
To activate the function: touch
.
or
of the timer to set the
Touch
time. When the time comes to an end,
the sound operates and 00 flashes.
To stop the sound: touch
.
28
www.electrolux.com
To deactivate the function: touch
and then touch . The remaining time
counts back to 00
The function has no effect
on the operation of the
cooking zones.
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
When you deactivate the
hob, you also deactivate this
function.
5.9 Child Safety Device
5.7 STOP+GO
This function sets all cooking zones that
operate to the lowest heat setting.
This function prevents an accidental
operation of the hob.
To activate the function: activate the
. Do not set any heat setting.
When the function operates, you cannot
change the heat setting.
hob with
The function does not stop the timer
functions.
Deactivate the hob with
To activate the function: touch
comes on.
hob with
.
Touch
for 4 seconds.
comes on.
.
To deactivate the function: activate the
Touch
. Do not set any heat setting.
for 4 seconds.
comes on.
To deactivate the function: touch .
The previous heat setting comes on.
Deactivate the hob with
5.8 Lock
cooking time: activate the hob with
You can lock the control panel while
cooking zones operate. It prevents an
accidental change of the heat setting.
Set the heat setting first.
To activate the function: touch .
comes on for 4 seconds. The Timer stays
on.
.
To override the function for only one
comes on. Touch
for 4 seconds.
Set the heat setting in 10 seconds.
You can operate the hob. When you
deactivate the hob with
operates again.
the function
6. HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 Cookware
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
Ensure pan bases are clean
and dry before placing on
the hob surface.
Cookware made of
enamelled steel and with
aluminium or copper
bottoms can cause a colour
change on the glass-ceramic
surface.
6.2 Examples of cooking
applications
The data in the table is for
guidance only.
.
ENGLISH
Heat setting
-1
Use to:
Time
(min)
Keep cooked food warm.
as nec‐ Put a lid on the cookware.
essary
29
Hints
1 - 2.
Hollandaise sauce, melt: but‐ 5 - 25
ter, chocolate, gelatine.
Mix from time to time.
1 - 2.
Solidify: fluffy omelettes,
baked eggs.
10 - 40
Cook with a lid on.
2. - 3.
Simmer rice and milkbased
dishes, heat up readycooked meals.
25 - 50
Add at least twice as much
liquid as rice, mix milk
dishes halfway through the
procedure.
3. - 4.
Steam vegetables, fish,
meat.
20 - 45
Add a couple of tablespoons
of liquid.
4. - 5.
Steam potatoes.
20 - 60
Use max. ¼ l of water for
750 g of potatoes.
4. - 5.
Cook larger quantities of
food, stews and soups.
60 150
Up to 3 l of liquid plus ingre‐
dients.
5. - 7
Gentle fry: escalope, veal
as nec‐ Turn halfway through.
cordon bleu, cutlets, rissoles, essary
sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts.
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks.
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.
5 - 15
Turn halfway through.
7. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 General information
•
•
•
•
•
Clean the hob after each use.
Always use cookware with a clean
base.
Scratches or dark stains on the
surface have no effect on how the hob
operates.
Use a special cleaner suitable for the
surface of the hob.
Use a special scraper for the glass.
7.2 Cleaning the hob
•
Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, sugar and food with sugar,
•
•
otherwise, the dirt can cause damage
to the hob. Take care to avoid burns.
Use a special hob scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface.
Remove when the hob is
sufficiently cool: limescale rings,
water rings, fat stains, shiny metallic
discoloration. Clean the hob with a
moist cloth and a non-abrasive
detergent. After cleaning, wipe the
hob dry with a soft cloth.
Remove shiny metallic
discoloration: use a solution of water
with vinegar and clean the glass
surface with a cloth.
30
www.electrolux.com
8. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate or op‐
erate the hob.
The hob is not connected
to an electrical supply or it
is connected incorrectly.
Check if the hob is correct‐
ly connected to the electri‐
cal supply. Refer to the
connection diagram.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.
You do not set the heat
setting for 10 seconds.
Activate the hob again and
set the heat setting in less
than 10 seconds.
You touched 2 or more
sensor fields at the same
time.
Touch only one sensor
field.
STOP+GO operates.
Refer to "Daily use".
There is water or fat stains
on the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds
and the hob deactivates.
An acoustic signal sounds
when the hob is deactiva‐
ted.
You put something on one
or more sensor fields.
Remove the object from
the sensor fields.
The hob deactivates.
You put something on the
Remove the object from
the sensor field.
sensor field
.
Residual heat indicator
does not come on.
The zone is not hot be‐
cause it operated only for a
short time or the sensor is
damaged.
If the zone operated suffi‐
ciently long to be hot,
speak to an Authorised
Service Centre.
Automatic Heat Up does
not operate.
The zone is hot.
Let the zone become suffi‐
ciently cool.
The highest heat setting is
set.
The highest heat setting
has the same power as the
function.
You decreased the heat
setting to 0.
Start from 0 and increase
the heat setting.
ENGLISH
Problem
Possible cause
You cannot activate the
outer ring.
There is a dark area
on the multiple zone.
The sensor fields become
hot.
31
Remedy
First, activate the inner ring
by changing the heat set‐
ting.
It is normal that there is a
dark area on the multiple
zone.
The cookware is too large Put large cookware on the
or you put it too near to the rear zones if possible.
controls.
comes on.
Automatic Switch Off oper‐ Deactivate the hob and ac‐
ates.
tivate it again.
comes on.
Child Safety Device or
Lock operates.
and a number come on. There is an error in the
hob.
Refer to "Daily use".
Deactivate the hob and ac‐
tivate it again after 30 sec‐
onds. If
comes on
again, disconnect the hob
from the electrical supply.
After 30 seconds, connect
the hob again. If the prob‐
lem continues, speak to an
Authorised Service Centre.
You can hear a constant
beep noise.
comes on.
The electrical connection is Disconnect the hob from
incorrect.
the electrical supply. Ask a
qualified electrician to
check the installation.
The second phase of the
power supply is missing.
8.2 If you cannot find a
solution...
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre. Give the
data from the rating plate. Give also
three digit letter code for the glass
ceramic (it is in the corner of the glass
surface) and an error message that
Check if the hob is correct‐
ly connected to the electri‐
cal supply. Remove the
fuse, wait one minute, and
insert the fuse again.
comes on. Make sure, you operated the
hob correctly. If not the servicing by a
service technician or dealer will not be
free of charge, also during the warranty
period. The instructions about the
Service Centre and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
32
www.electrolux.com
8.3 Labels supplied with the
accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated
below:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Stick it on Guarantee Card and send
this part (if applicable).
B. Stick it on Guarantee Card and keep
this part (if applicable).
C. Stick it on instruction booklet.
9. TECHNICAL DATA
9.1 Cooking zones specification
Cooking zone
Nominal Power (Max heat set‐
ting) [W]
Cooking zone diameter [mm]
Middle front
1200
145
Middle rear
700 / 1700
120 / 180
For optimal cooking results use
cookware no larger than the diameter of
the cooking zone.
10. ENERGY EFFICIENCY
10.1 Product information according to EU 66/2014 valid for EU
market only
Model identification
HOC330F
ENGLISH
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
2
Heating technology
Radiant Heater
Diameter of circular cook‐ Middle front
ing zones (Ø)
Middle rear
14.5 cm
18.0 cm
Energy consumption per Middle front
cooking zone (EC electric Middle rear
cooking)
188.0 Wh / kg
191.6 Wh / kg
Energy consumption of
the hob (EC electric hob)
189.8 Wh / kg
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
•
10.2 Energy saving
•
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
•
•
•
•
When you heat up water, use only the
amount you need.
If it is possible, always put the lids on
the cookware.
•
33
Before you activate the cooking zone
put the cookware on it.
The cookware bottom should have the
same diameter as the cooking zone.
Put the smaller cookware on the
smaller cooking zones.
Put the cookware directly in the centre
of the cooking zone.
Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
11. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
34
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 34
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 37
3. ASENNUS........................................................................................................ 39
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................41
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................43
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................45
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 46
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 46
9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 49
10. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 49
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
35
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista
kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin,
jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/
pois päältä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite
on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa
käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi
laitteesta. Ota joka tapauksessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
SUOMI
37
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat laitteen
alapuolelle vanerista, keittiön
jäännösmateriaalista tai muusta
syttymättömästä materiaalista
valmistetun erotuslevyn, joka estää
pääsyn laitteen alapuolelle.
Erotuslevyn tulee peittää keittotason
alla oleva alue kokonaan.
2.2 Sähköliitännät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
38
www.electrolux.com
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna keittoastioiden kiehua
kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi
hyväkuntoisena.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
SUOMI
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
39
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
•
Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
•
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
3.4 Tiivisteen kiinnittäminen
1. Puhdista työtaso leikkausalueen
ympäriltä.
2. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista
reunaa pitkin. Älä pidennä sitä.
Varmista, että tiivistenauhan päät
sijaitsevat yhden keittotason sivun
keskellä.
3. Lisää muutamia millimetrejä, kun
leikkaat tiivistenauhan pituuden.
4. Paina tiivistenauhan päät yhteen.
40
www.electrolux.com
3.5 Asennus
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
SUOMI
3.6 Useamman kuin yhden
keittotason asennus
min. 650 mm
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
How to install your Electrolux
Domino Hob - Worktop installation
30 mm
+2
270 0 mm
Jos samaan aukkoon asennetaan useita
30 cm keittotasoja, valtuutetusta
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1 Keittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2 3
41
huoltoliikkeestä on saatavilla sivutuen ja
lisätiivistettä sisältäviä asennussarjoja.
Tarvittavat asennusohjeet toimitetaan
sarjan pakkauksessa.
4
5
10
6
9
7
8
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
42
www.electrolux.com
Kos‐
Toiminto
ketus‐
paini‐
ke
PÄÄLLE / POIS
1
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois
päältä.
-
Ulomman lämpöalueen kytkeminen pääl‐
le ja pois päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen
ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen
osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
-
Keittoalueen valitseminen.
/
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
/
-
Tehotason säätäminen.
3
4
6
7
Keittotason kytkeminen päälle ja pois
päältä.
Lukitus / Uunin lapsilukko Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
2
5
Kuvaus
8
9
10
4.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
/
-
Keittoalue on toiminnassa.
Piste tarkoittaa puolen asteen muutosta lämmitystasossa.
STOP+GO on kytketty päälle.
Automaattinen kuumennus on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus / Uunin lapsilukko on kytketty päälle.
Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.
SUOMI
4.4 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
43
Merkkivalot ilmoittavat käytössä olevien
keittoalueiden jälkilämmön tason.
Vierellä olevien keittoalueiden
merkkivalot voivat myös syttyä, vaikka ne
eivät olisi käytössä.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6-9
1,5 tunti
5.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
5.3 Tehotaso
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
Tehotasoa nostetaan koskettamalla
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
5.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-2
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
painiketta
. Tehotasoa lasketaan
koskettamalla painiketta . Keittoalue
kytketään pois toiminnasta koskettamalla
samanaikaisesti painikkeita
ja
.
5.4 Ulompien lämpöalueiden
kytkeminen päälle ja pois
päältä
Voit säätää keittoalueen keittoastian
pohjan koon mukaan.
Käytä kosketuspainiketta:
Kytke ulompi lämpöalue toimintaan:
kosketa kosketuspainiketta. Merkkivalo
syttyy.
Ulomman lämpöalueen kytkeminen
pois toiminnasta: kosketa
kosketuspainiketta, kunnes merkkivalo
sammuu.
5.5 Automaattinen kuumennus
Jos tämä toiminto kytketään toimintaan,
haluttu tehotaso voidaan saavuttaa
nopeammin. Toiminto asettaa
korkeimman tehotason joksikin aikaa, ja
laskee tehotason sen jälkeen oikeaan
asetukseen.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
44
www.electrolux.com
Kytke toiminto toimintaan
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
keittoalueeseen: kosketa painiketta ,
kunnes oikea tehotaso tulee näkyviin.
kosketa painiketta
Kolmen sekunnin kuluttua syttyy
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
.
5.6 Ajastin
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
5.7 STOP+GO
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai
ajan muuttaminen: kosketa ajastimen
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
aseta keittoalue painikkeella .
Keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
ja kosketa painiketta .
painikkeella
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon
00. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut
loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
Hälytinajastin-toimintona keittotason
ollessa toiminnassa ja keittoalueiden
ollessa pois toiminnasta. Tehotason
näytössä näkyy
.
ja
sen jälkeen painiketta . Jäljellä oleva
aika laskee takaisin arvoon 00.
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
tai
-painiketta ja aseta aika (00 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti,
ajan laskenta on käynnissä.
tai
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
. Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
5.8 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
SUOMI
5.9 Uunin lapsilukko
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
ajan.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
. Älä valitse tehotasoa. Kosketa
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella
. Älä valitse tehotasoa.
45
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella
toimintaan painikkeella
.
.
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.
, toiminto on edelleen
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa
värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
Tehotaso
6.2 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Käyttökohde:
Aika
(min)
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2. - 3.
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää vähintään kaksinker‐
tainen määrä nestettä riisin
suhteen, sekoita maitoruokia
kypsennyksen puolivälissä.
3. - 4.
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
-1
Vinkkejä
46
www.electrolux.com
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
4. - 5.
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4. - 5.
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
5. - 7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
7.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
•
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
SUOMI
47
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Et aseta tehotasoa 10 se‐
kunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 10 sekunnin kuluessa.
Kosketit 2 tai sitä useam‐
Kosketa vain yhtä koske‐
paa kosketuspainiketta sa‐ tuspainiketta.
manaikaisesti.
STOP+GO on kytketty
päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä
tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketus‐
merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
painikkeiden päältä.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
keittotaso on kytketty pois
toiminnasta.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa tai anturi on viallinen. ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus Alue on kuuma.
ei toimi.
Poista esineet kosketus‐
painikkeen päältä.
Anna alueen jäähtyä riittä‐
västi.
Korkein tehotaso on ase‐
tettu.
Korkeimman tehotason ar‐
vo on sama kuin toimin‐
non.
Olet laskenut tehotason
asetukseen 0.
Aloita asetuksesta 0 ja
nosta tehotasoa.
48
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ulompi lämpöalue ei kyt‐
keydy toimintaan.
Korjaustoimenpide
Kytke ensin sisempi läm‐
pöalue toimintaan muutta‐
malla tehotasoa.
On normaalia, että moni‐
Monikeittoalueella on keittoalueella on tumma
alue.
tumma alue.
Kosketuspainikkeet kuu‐
menevat.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai‐
nikkeita.
Laita isokokoiset keittoa‐
stiat taka-alueille, jos mah‐
dollista.
syttyy.
Automaattinen virrankat‐
kaisu on kytketty päälle.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toi‐
mintaan.
syttyy.
Uunin lapsilukko tai Lukitus Katso kohta "Päivittäinen
on kytketty päälle.
käyttö".
ja numero syttyy.
Keittoalueessa on jokin vi‐
ka.
Sammuta keittotaso ja kyt‐
ke se uudelleen toimintaan
30 sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke
keittotaso irti sähköverkos‐
ta. Liitä keittotaso takaisin
sähköverkkoon 30 sekun‐
nin kuluttua. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu ääni‐
merkki keskeytyksettä.
syttyy.
Sähköliitäntä on virheelli‐
nen.
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Ota yhteyttä pä‐
tevään sähköasentajaan
asennuksen tarkistamisek‐
si.
Virransyötön toinen vaihe
puuttuu.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Irrota sulake, odota
yksi minuutti ja asenna su‐
lake takaisin paikoilleen.
8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
SUOMI
49
8.3 Lisävarustepakkauksen
mukana toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä
tämä osa (jos soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä
tämä osa (jos soveltuu).
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho (suurin tehotaso)
[W]
Keittoalueen halkaisija [mm]
Keskellä edessä 1200
145
Keskellä takana 700 / 1700
120 / 180
Käytä korkeintaan keittoalueen
halkaisijan kokoista keittoastiaa
optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat
ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus
HOC330F
50
www.electrolux.com
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
2
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmi‐
tin
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Keskellä edessä
Keskellä takana
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Keskellä edessä
Keskellä takana
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
189,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
•
10.2 Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
•
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
•
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
51
867357827-A-382019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising