Juno | JKSN301R6 | User manual | Juno JKSN301R6 Korisnički priručnik

Juno JKSN301R6 Korisnički priručnik
Upute za up‐
orabu
JKSN301R6
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Ploča za ku‐
hanje
Varný panel
Kuhalna
plošča
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
2
4
6
8
10
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
12
13
13
16
16
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
3
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može
dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog
uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na
strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem
električne mreže.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će
se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili
uređaj s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje
koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je
4
u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili
one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba
neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor između dna
uređaja i gornje ladice dovoljan za
cirkulaciju zraka.
• Može se zagrijati dno uređaja.
Osigurajte postavljanje razdjelne ploče
od šperploče, iverice ili drugog
negorivog materijala ispod uređaja,
kako bi se spriječio pristup dnu.
• Ploča za razdvajanje mora potpuno
pokrivati područje ispod ploče za
kuhanje.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Na kabelu koristite spojnice.
• Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
5
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
• Nemojte dopustiti da iz posuđa za
kuhanje iskipi sav sadržaj.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Održavanje i čišćenje
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite
prskanje vodom i parom.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
6
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Spojni kabel
• Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
• Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
Postavljanje brtve
1. Očistite radnu ploču oko odrezanog
područja.
2. Postavite isporučenu brtvenu vrpcu
oko donjeg ruba ploče za kuhanje, uz
vanjski rub staklokeramike. Nemojte
produživati vrpcu. Osigurajte da su
krajevi brtvene vrpce smješteni na
sredini jedne strane ploče za kuhanje.
3. Prilikom rezanja brtvene trake odrežite
nekoliko milimetara više.
4. Pritisnite dva kraja brtvene trake
zajedno.
7
Sklop
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
8
Ugradnja više od jedne ploče za
kuhanje
min. 650 mm
490+02 mm
40-50 mm
Ako je potrebno postaviti nekoliko ploča
od 30 cm jednu pored druge u isti otvor, u
našem ovlaštenom servisnom centru
možete nabaviti komplet za sastavljanje
koji sadrži bočni nosač i dodatne brtve.
Odgovarajuće upute za postavljanje
nalaze se u kompletu.
55 mm
30 mm
270+02 mm
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
1 Zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Izgled upravljačke ploče
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
9
Polje
senzo‐
ra
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
STOP+GO
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Za uključivanje i isključivanje vanjskog kru‐
ga.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
-
Za odabir zone kuhanja.
4
5
6
7
8
9
/
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
10
/
-
Za postavljanje stupnja kuhanja.
Zasloni stupnja kuhanja
Prikaz
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Polje kuhanja radi.
-
STOP+GO radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Blokiranje / Uređaj za zaštitu djece radi.
Automatsko isključivanje radi.
Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE!
Postoji
opasnost od opekotina uslijed
preostale topline.
Indikatori prikazuju razinu preostale
topline za zone kuhanja koje trenutno
koristite. Indikatori se mogu pojaviti i za
susjedne zone kuhanja, čak i ako ih ne
upotrebljavate.
10
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za uključivanje
ili isključivanje ploče kuhanja.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje ako:
• sve zone kuhanja su isključene,
• niste postavili stupanj kuhanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
• prolili ste nešto po upravljačkoj ploči ili
na nju postavili nešto dulje od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se
zvučni signal i ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
a ploča
za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-2
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sati
3-4
5 sati
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Stupanj kuhanja
Dodirnite
kako biste povećali stupanj
kuhanja. Dodirnite
kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Za isključivanje zone
kuhanja istovremeno dodirnite
i .
Uključenje i isključenje vanjskih
krugova
Površinu na kojoj kuhate možete
prilagoditi veličini posuđa.
Koristite polje senzora:
Za uključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora. Indikator se
uključuje.
Za isključivanje vanjskog kruga:
dodirnite polje senzora dok se krug ne
isključi.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja:dodirnite
puta, sve dok se ne upali pokazivač
potrebnog polja kuhanja.
više
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite
ili
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne sporo
bljeskati, vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: pomoću
postavite zonu kuhanja i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Kad odbrojavanje završi, čuje
se zvučni signal i bljeska 00.
Zona kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
11
Zvučni alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Zvučni
alarm kad je ploča za kuhanje uključena i
zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja
kuhanja prikazuje .
Za uključivanje funkcije: dodirnite .
ili
na tajmeru kako biste
Dodirnite
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
zatim dodirnite . Preostalo vrijeme
odbrojava se do 00
a
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
STOP+GO
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Kada funkcija radi, ne možete promijeniti
stupanj kuhanja.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje.
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada zona kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključit ćete i ovu
funkciju.
Uređaj za zaštitu djece
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
u
comes on.
trajanju od 4 sekunde.
Isključite ploču za kuhanje pomoću .
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
nijedan stupanj kuhanja. Dodirnite
u
se uključuje.
trajanju od 4 sekunde.
Isključite ploču za kuhanje pomoću .
Za premošćenje funkcije za samo jedno
vrijeme kuhanja: uključite ploču za
se uključuje.
kuhanje pomoću .
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
funkcija ponovno radi.
pomoću
OffSound Control (Isključivanje
i uključivanje zvukova)
Isključite ploču za kuhanje. Dodirnite
u
trajanju od 3 sekunde. Zaslon se uključuje
i isključuje. Dodirnite
na 3 sekunde.
Uključuje se ili . Dodirnite
prednje
lijeve zone kako biste odabrali jedno od
sljedećeg:
•
- zvukovi su isključen
- zvukovi su uključeni
•
Za potvrdu odabira pričekajte dok se ploča
za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
zvuk se
oglašava samo kada:
• dodirnete
• Zvučni alarm pada
• Tajmer za odbrojavanje pada
• stavite nešto na upravljačku ploču.
12
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Posuđe
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja na
površinu ploče za kuhanje.
Stupanj
kuhanja
Posuđe od emajliranoga čelika
ili s dnom od aluminija ili bakra
može uzrokovati promjenu boje
na staklokeramičkoj površini.
Primjeri primjena u kuhanju
Podaci u tablici navedeni su
samo orijentacijski.
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 40
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na pola
postupka kuhanja.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐
ca, variva i juha.
60 150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
-1
13
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
• Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač na
staklenoj površini pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
• Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
• Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za čišćenje staklenih površina krpom
koristite otopinu vode i octa.
• Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
14
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Postavku grijanja ne po‐
stavljate na 10 sekundi.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
STOP+GO radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐
de ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Prekrili ste jedno ili više
polja senzora.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme ili je se‐
nzor oštećen.
nzora
.
Ne možete uključiti vanjski
krug.
Postoji tamno
područje na višestrukoj zoni.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Prvo aktivirajte unutarnji pr‐
sten promjenom postavke
grijanja.
Normalno je da postoji
tamno područje na više‐
strukoj zoni.
Polja senzora se zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je moguće, veliko posu‐
đe stavite na stražnje zone.
Nema zvuka kada dodirnete
polja senzora na ploči.
Zvukovi su isključeni.
Uključite zvukove.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Automatsko isključivanje ra‐
di.
Isključite i ponovno uključite
ploču za kuhanje.
Uključuje se
.
Uređaj za zaštitu djece ili
Blokiranje radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
15
Problem
i broj su prikazani.
Mogući uzrok
Rješenje
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
kuhanje. Ako se
ponov‐
no pojavi, ploču za kuhanje
iskopčajte iz mrežnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno ukopčajte ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se
ovlaštenom servisnom cen‐
tru.
Možete čuti stalni zvučni sig‐
nal.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja električne mre‐
že. Obratite se kvalificira‐
nom električaru kako bi
provjerio instalaciju.
Uključuje se
Druga faza napajanja
nedostaje.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Uklonite osigurač, pričekajte
jednu minutu i ponovno
umetnite osigurač.
.
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom za
rukovanje rukovali na ispravan način. Ako
niste, rad servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
16
Naljepnice u vrećici s priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što
je prikazano dolje:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalijepite na jamstveni list i pošaljite
ovaj dio (ako je primjenjivo).
B. Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte
ovaj dio (ako je primjenjivo).
C. Nalijepite na knjižicu s uputama.
TEHNIČKI PODACI
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga (Maks. stupanj
kuhanja) [W]
Promjer zone kuhanja [mm]
Prednja srednja
1200
145
Stražnja srednja
700 / 1700
120 / 180
Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera zone
kuhanja.
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Podaci o proizvodu prema EU 66/2014 vrijede samo za EU tržište
Identifikacija modela
JKSN301R6
17
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
2
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajući grijač
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja srednja
Stražnja srednja
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja srednja
Stražnja srednja
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kućanski električni uređaji
za kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
189,8 Wh/kg
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao
i zona kuhanja.
• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za topljenje.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
18
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Každodenné používanie
18
20
22
24
26
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
Energetická účinnosť
28
29
29
32
33
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
19
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť
požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé
spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť
zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite
spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V prípade
zapojenia spotrebiča do elektrickej siete priamo pomocou
spojovacej skrinky odobraním poistky odpojte spotrebič od
sieťového napájania. V oboch prípadoch kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča,
alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako
20
vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného
panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných
ochranných líšt môže spôsobiť nehody.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
• Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
• Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Zabezpečte inštaláciu
oddeľovacieho panelu z preglejky,
kuchynského skeletového materiálu
alebo iných nehorľavých materiálov pod
spotrebič, aby ste zabránili prístupu k
dolnej časti.
• Oddeľovací panel musí plne zakrývať
oblasť pod varným panelom.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
• Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
• Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
• Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
• Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
21
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití varnú zónu vypnite.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu elektrickým
prúdom.
• Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
• Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
• Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
• Na spotrebič nedávajte alobal.
• Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
22
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Starostlivosť a čistenie
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
• Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Model .......................................
Číslo výrobku
(PNC)............................
Sériové číslo ....................
Zabudovateľné varné panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
Napájací kábel
• Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
• Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo vyššej.
Obráťte sa na miestne servisné
stredisko.
Inštalácia tesnenia
1. Očistite pracovnú plochu okolo
vyrezanej plochy.
2. Na spodnej hrane varného panela
pozdĺž vonkajšej hrany sklokeramiky
nalepte dodávané tesnenie.
Nenaťahujte ho. Dbajte na to, aby sa
konce tesniacej pásky nachádzali v
strede jednej strany varného panela.
3. Pri strihaní tesniacej pásky ponechajte
niekoľko milimetrov navyše.
4. Pritlačte k sebe oba konce tesniacej
pásky.
23
Montáž
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
24
Inštalácia viac ako jedného
varného panela
min. 650 mm
Ak sa do toho istého výrezu má
nainštalovať viac varných panelov so
šírkou 30 cm vedľa seba, objednajte si
montážnu súpravu obsahujúcu podpornú
bočnú konzolu a prídavné tesnenia v
jednom z našich autorizovaných
servisných stredísk. Príslušné pokyny na
inštaláciu sa dodávajú so súpravou.
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
POPIS VÝROBKU
Rozloženie varného povrchu
1 Varná zóna
2 Ovládací panel
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Rozloženie ovládacieho panela
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
25
Senzo‐
rové
tlačidlo
Funkcia
Poznámka
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
Zámok / Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
STOP+GO
Zapnutie a vypnutie funkcie
4
-
Zapínanie a vypínanie vonkajšieho okruhu.
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
-
Ukazovatele varných zón
pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
-
Voľba varnej zóny.
1
2
5
6
7
8
9
/
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
10
/
-
Nastavenie varného stupňa.
Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Funkcia STOP+GO je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
Varná zóna je ešte horúca (zvyškové teplo).
Funkcia Zámok / Detská poistka je zapnutá.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
Ukazovateľ zvyškového tepla
VAROVANIE!
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovatele zobrazujú úroveň
zvyškového tepla varných zón, ktoré
práve používate. Môžu sa rozsvietiť aj
ukazovatele vedľajších varných zón, aj ak
ich nepoužívate.
26
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
na 1
sekundu.
Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
• všetky varné zóny sú vypnuté,
• po zapnutí varného panela nenastavíte
žiadny varný stupeň,
• rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie zvukový
signál a varný panel sa vypne.
Odstráňte príslušný predmet alebo
vyčistite ovládací panel.
• ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po určitej
a varný
dobe sa zobrazí symbol
panel sa vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
,1-2
Varný panel sa
vypne po
6 hodinách
3-4
5 hodinách
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodine
Varný stupeň
Ak chcete zvýšiť varný stupeň, dotknite sa
. Ak chcete znížiť varný stupeň, dotknite
sa . Ak chcete varnú zónu vypnúť,
dotknite sa naraz
a .
Zapnutie a vypnutie vonkajších
okruhov
Varný povrch možno prispôsobiť veľkosti
kuchynského riadu.
Použitie senzorového tlačidla:
Zapnutie vonkajšieho okruhu: dotknite
sa senzorového poľa. Ukazovateľ sa
rozsvieti.
Vypnutie vonkajšieho okruhu: dotýkajte
sa senzorového poľa, až kým indikátor
nezhasne.
Časovač
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu môžete použiť na nastavenie
času prevádzky varnej zóny pre jedno
konkrétne varenie.
Najprv nastavte varný stupeň varnej zóny
a potom nastavte funkciu.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie alebo zmena času:
dotknite sa
alebo
časovača a
nastavte čas (00-99 minút). Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Vypnutie funkcie: nastavte zónu na
pečenie pomocou
a dotknite sa .
Zostávajúci čas sa odpočíta späť na 00.
Ukazovateľ varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného času
zaznie zvukový signál a bude
blikať 00. Varná zóna sa
vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
27
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
displeji varného stupňa sa zobrazí .
Zapnutie funkcie: dotknite sa .
alebo
časomeru,
Dotknite sa tlačidla
aby ste nastavili čas. Po uplynutí
nastaveného času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Vypnutie funkcie: dotknite sa
a potom
. Zostávajúci čas sa bude odpočítavať
nadol až po 00.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
STOP+GO
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté varné
zóny na najnižší varný stupeň.
Pri zapnutej funkcii nemôžete zmeniť
nastavenie varného stupňa.
.
sa
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Zobrazí
sa predchádzajúci varný stupeň.
Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať počas
prevádzky varných zón. Táto funkcia
zabráni neúmyselnej zmene varného
stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa . Na 4
sekundy sa rozsvieti .Časovač zostane
zapnutý.
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Zobrazí
sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou . Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou . Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu iba
na jedno varenie: varný panel zapnite
sa zapne. Dotknite sa
pomocou .
na 4 sekundy. Do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň. Varný panel môžete
používať. Po vypnutí varného panela
pomocou
sa funkcia znovu zapne:
OffSound Control (Vypnutie a
zapnutie zvukovej signalizácie)
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
zapne.
Detská poistka
Vypnite varný panel. Dotknite sa
na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Rozsvieti sa
alebo .Dotknite sa
ľavej prednej
zóny, aby ste vybrali jednu z
nasledovných možností:
•
– zvuková signalizácia je vypnutá
•
– zvuková signalizácia je zapnutá
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
• sa dotknete
• Kuchynský časomer sa vypne
• Odpočítavajúci časovač sa vypne
• položíte niečo na ovládací panel.
28
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Kuchynský riad zo smaltovanej
ocele s hliníkovým alebo
medeným dnom môže spôsobiť
zmenu sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
Kuchynský riad
Dno kuchynského riadu musí
byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Varný stu‐
peň
Príklady použitia na varenie
Údaje uvedené v tabuľke sú iba
orientačné.
Použitie:
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potre‐
by
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané omele‐
ty, volské oká.
10 40
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
podľa
potre‐
by
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
5 - 15
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané hra‐
nolčeky.
-1
29
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
• Varný panel očistite po každom použití.
• Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
• Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného
panela.
• Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
• Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Čistenie varného panela
• Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili. Špeciálnu
škrabku priložte na sklenený povrch
tak, aby bola naklonená v ostrom uhle,
a čepeľ posúvajte po povrchu.
• Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte: usadeniny
vodného kameňa, škvrny od vody,
mastné škvrny, lesklé kovové farebné
fľaky. Varný panel vyčistite vlhkou
handričkou s neabrazívnym čistiacim
prostriedkom. Po čistení utrite varný
panel mäkkou handričkou.
• Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
k zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému zapo‐
jenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nenastavili ste varný stupeň
do 10 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte var‐
ný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
30
Problém
Možná príčina
Riešenie
Funkcia STOP+GO je za‐
pnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Vyčistite ovládací panel.
Zaznie zvukový signál a var‐
ný panel sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové tla‐
čidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na senzo‐
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
rové tlačidlo
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas, alebo je poško‐
dený senzor.
Vonkajší okruh sa nedá za‐
pnúť.
Na viacnásobnej zóne
je tmavá oblasť.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Najprv aktivujte vnútorný
okruh zmenou varného stup‐
ňa.
Je normálne, že na viacná‐
sobnej zóne je tmavá ob‐
lasť.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐
ký alebo ste ho položili príliš
blízko ovládačov.
Ak je to možné, preložte veľ‐
ký riad na zadné zóny.
Pri dotyku senzorových tlači‐
diel nezaznejú žiadne zvuky.
Zvuková signalizácia je vy‐
pnutá.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Funkcia Automatické vypí‐
nanie je zapnutá.
Varný panel vypnite a znova
ho zapnite.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnuté Detská poistka
alebo Zámok.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
31
Problém
Možná príčina
Riešenie
Na displeji sa zobrazí sym‐
Došlo k poruche varného
panelu.
Vypnite varný panel a po 30
sekundách ho znova zapni‐
te. Keď sa opäť rozsvieti
bol
a číslo.
symbol
, odpojte varný
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundách opäť pripojte
varný panel. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Znie neprerušované pípanie.
Elektrické zapojenie nie je
správne.
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Požiadajte kva‐
lifikovaného elektrikára, aby
skontroloval inštaláciu.
Rozsvieti sa symbol
Chýba druhá fáza napája‐
nia.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Poistku vyberte, počkaj‐
te minútu, potom opäť vložte
poistku.
.
Ak nemôžete nájsť riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas záručnej
lehoty. Pokyny upravujúce záručné a
servisné podmienky nájdete v záručnej
brožúre.
32
Štítky dodané vo vrecku s
príslušenstvom
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie
uvedených pokynov:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť pošlite (ak je k dispozícii).
B. Nalepte štítok na záručný list a túto
časť si ponechajte (ak je k dispozícii).
C. Nalepte štítok na návod na používanie.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny výkon (max. varný
stupeň) [W]
Priemer varnej zóny [mm]
Predná v strede
1200
145
Zadná v strede
700 / 1700
120 / 180
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
použitím riadu s priemerom nie väčším
ako je priemer varnej zóny.
33
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o výrobku podľa normy EU 66/2014 platnej iba pre EÚ
trh
Model
JKSN301R6
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
2
Technológia ohrevu
Sálavý ohrievač
Priemer kruhových varných
zón (Ø)
Predná v strede
Zadná v strede
14,5 cm
18,0 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Predná v strede
Zadná v strede
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
Úspora energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
189,8 Wh/kg
• Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
• Dno riadu má mať rovnaký priemer ako
varná zóna.
• Menší riad položte na menšie varné
zóny.
• Kuchynský riad položte priamo na stred
varnej zóny.
• Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
34
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Vsakodnevna uporaba
34
36
38
40
42
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
44
45
45
48
48
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se
med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
35
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali
oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do
požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom
ali požarno odejo.
POZOR: Naprava se ne sme napajati preko zunanje
preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti
priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in
izklopi.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče,
ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
36
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do
nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite, da
bi vroča posoda padla z naprave, ko
odprete vrata ali okno.
• Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
• Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite ločevalno
ploščo iz vezanega lesa, kuhinjski
ogrodni ali drug nevnetljiv material, da
preprečite dostop do spodnjega dela.
• Ločevalna plošča mora povsem
pokrivati področje pod kuhalno ploščo.
Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega
priključnega kabla ali vtiča (če je na
voljo) se lahko pregreje priključek.
• Uporabite pravi električni priključni
kabel.
• Priključni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
• Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič
(če obstaja) ne dotika vroče naprave ali
posode, ko napravo vključite v bližnje
vtičnice.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
37
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja. Na
ta način preprečite električni udar.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost požara in eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
• Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo
ali brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
• Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
38
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Model .......................................
Številka izdelka
(PNC) .........................................
Serijska številka ...........................
Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
Priključni kabel
• Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
• Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
Namestitev tesnila
1. Očistite delovno površino okrog izreza.
2. Priložen tesnilni trak nalepite na
spodnji rob kuhalne plošče vzdolž
zunanjega roba steklokeramične
plošče. Traku ne raztegujte. Poskrbite,
da bosta konca tesnilnega traku na
sredini ene od stranic kuhalne plošče.
3. Pri rezanju tesnilnega traku na
potrebno dolžino dodajte nekaj
milimetrov.
4. Konca tesnilnega traku potisnite
skupaj.
39
Montaža
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
40
Namestitev več kot ene kuhalne
plošče
min. 650 mm
490+02 mm
40-50 mm
Če želite v isti izrez eno ob drugo vgraditi
več kuhalnih plošč širine 30 cm, je v
našem pooblaščenem servisnem centru
na voljo montažni komplet, vključno s
stranskimi nosilci in dodatnim tesnilom.
Ustrezna navodila za namestitev so
priložena montažnemu kompletu.
55 mm
30 mm
270+02 mm
OPIS IZDELKA
Razporeditev kuhalnih površin
1 Kuhališče
2 Upravljalna plošča
120/180
mm
1
1
145 mm
2
Razporeditev na upravljalni plošči
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
41
Sen‐
zorsko
polje
Funkcija
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
šče.
3
STOP+GO
Za vklop in izklop funkcije.
4
-
Za vklop in izklop zunanjega grelca.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske
ure kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
-
Prikazovalnik program‐
ske ure
Za prikaz časa v minutah.
-
Za izbiro kuhališča.
5
6
7
8
9
/
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
10
/
-
Za nastavitev stopnje kuhanja.
Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija STOP+GO.
+ številka
Prišlo je do okvare.
Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
Deluje funkcija Ključavnica/ Varovalo za otroke.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
Indikator akumulirane toplote
OPOZORILO!
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote.
Indikatorji prikazujejo stopnjo akumulirane
toplote za kuhališča, ki jih trenutno
uporabljate. Indikatorji lahko zasvetijo tudi
za sosednja kuhališča, tudi če jih ne
uporabljate.
42
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vklop in izklop
Uporaba senzorskega polja:
Za vklop zunanjega grelca: dotaknite se
senzorskega polja. Zasveti indikator.
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite .
Za izklop zunanjega grelca: pritiskajte
senzorsko polje, dokler indikator ne
ugasne.
Samodejni izklop
Programska ura
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
• So vsa kuhališča izklopljena.
• Ne nastavite stopnje kuhanja po vklopu
kuhalne plošče.
• Ste nekaj polili ali položili na upravljalno
ploščo za več kot 10 sekund (posodo,
krpo itd.). Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi. Odstranite
predmet ali očistite upravljalno ploščo.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
in
določenem času se prikaže
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
,1-2
Kuhalna plošča
se izklopi po
6 urah
3-4
5 urah
5
4 urah
6-9
1,5 ure
Stopnja kuhanja
Za višanje stopnje kuhanja se dotaknite
. Za nižanje stopnje kuhanja se
dotaknite . Za izklop kuhališča se
in .
sočasno dotaknite
Vklop in izklop zunanjih grelcev
Grelne površine lahko prilagodite velikosti
posode.
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
,
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
z dotikom
ali
programske ure
nastavite čas (00 - 99 minut). Ko indikator
kuhališča začne utripati počasneje, se čas
odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator kuhališča
začne utripati hitro. Na prikazovalniku se
prikaže preostali čas.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali čas
se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in utripati
začne 00. Kuhališče se izklopi.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
.
43
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
nobene stopnje kuhanja. Štiri sekunde
pritiskajte . Zasveti . Kuhalno ploščo
izklopite z dotikom polja .
Za vklop funkcije: dotaknite se . Z
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Za izklop funkcije: dotaknite se
in
nato . Preostali čas se odšteva nazaj do
00.
Funkcija ne vpliva na delovanje
kuhališč.
STOP+GO
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko je funkcija vklopljena, ne morete
spremeniti stopnje kuhanja.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Zasveti .
.
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje stopnje
kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se . Za
štiri sekunde zasveti .Programska ura
ostane vklopljena.
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
nobene stopnje kuhanja. Štiri sekunde
pritiskajte . Zasveti . Kuhalno ploščo
izklopite z dotikom polja .
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s .
Zasveti . Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja , se funkcija ponovno
vklopi.
OffSound Control (Izklop in
vklop zvokov)
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde se
dotaknite . Zaslon se vklopi in izklopi.
Za tri sekunde se dotaknite . Prikaže se
ali . Dotaknite se
sprednjega
levega kuhališča, da izberete nekaj od
naslednjega:
•
- zvoki so izklopljeni.
•
- zvoki so vklopljeni.
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
• ko se dotaknete ,
• ko se izklopi Odštevalna Ura,
• ko se izklopi Programska ura,
• ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
44
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Posoda iz emajliranega jekla in
z aluminijastim ali bakrenim
dnom lahko na steklokeramični
plošči pusti barvno sled.
Posoda
Dno posode mora biti čim bolj
debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto in
suho, preden jo postavite na
kuhalno ploščo.
Stopnja ku‐
hanja
Primeri kuhanja
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-2
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2-3
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in mesa
v sopari.
20 45
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
20 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek,
telečji cordon bleu, zarebrnice,
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
po po‐
trebi
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
5 - 15
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedi‐
na), cvrenje ocvrtega krompirja.
-1
45
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošne informacije
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
• Uporabite posebno strgalo za steklo.
Čiščenje kuhalne plošče
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko hrano,
v nasprotnem primeru se lahko zaradi
umazanije poškoduje kuhalna plošča.
Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z rezilom
potegnite po površini.
• Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki ni
grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
• Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode in
kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐
na na napajanje ali je priklju‐
čena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si ve‐
zalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite
stopnje kuhanja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija STOP+GO.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
46
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplo‐
te ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
ste z
Zunanjega grelca ni mogoče
vklopiti.
Na več kuhališčih so
temni deli.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi mora‐
lo biti vroče, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Najprej s spremembo stop‐
nje kuhanja vklopite notranji
grelec.
Običajno je, da so na več
kuhališčih temni deli.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
jo postavili preblizu uprav‐
ljalnih polj.
Večjo posodo postavite na
zadnje kuhališče, če je mož‐
no.
Ob dotiku senzorskih polj na
plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izklopljeni.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija Samodejni
izklop.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
ponovno vklopite.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
Prikažeta se
in številka.
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izklju‐
čite iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poob‐
laščeni servisni center.
47
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Slišite lahko neprekinjeno pi‐
skanje.
Električna priključitev je na‐
pačna.
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
Manjka druga faza napaja‐
nja.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Odstranite va‐
rovalko, počakajte minuto in
varovalko ponovno vstavite.
zasveti.
Če ne najdete rešitve ...
plošče. V nasprotnem primeru servisiranje
s strani servisne službe ali trgovca tudi v
času garancije ne bo brezplačno.
Informacije o servisni službi in garancijskih
pogojih se nahajajo v garancijski knjižici.
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Posredujte
tudi trimestno črkovno kodo za
steklokeramično ploščo (v vogalu plošče)
in sporočilo o napaki, ki se prikaže.
Poskrbite za pravilno uporabo kuhalne
A
Nalepke v vrečki z opremo
Nalepke prilepite, kot je prikazano spodaj:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Prilepite na garancijski list in pošljite ta
del (če je na voljo).
B. Prilepite na garancijski list in obdržite
ta del (če je na voljo).
C. Prilepite na navodila za uporabo.
48
TEHNIČNI PODATKI
Specifikacija kuhališč
Nazivna moč (maksimalna stop‐
nja kuhanja) [W]
Kuhališč
Premer kuhališča [mm]
Sprednje sred‐
nje
1200
145
Zadnje srednje
700 / 1700
120 / 180
Za optimalne rezultate kuhanja
uporabljajte kuhinjsko posodo, ki ni večja
od premera kuhališča.
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014; veljavno samo za
evropski trg
Identifikacija modela
JKSN301R6
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
2
Tehnologija segrevanja
Sevalno grelo
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje srednje
Zadnje srednje
14,5 cm
18,0 cm
Poraba energije na kuha‐
lišče (EC electric cooking)
Sprednje srednje
Zadnje srednje
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja
Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
189,8 Wh/kg
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
49
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
50
51
867357831-A-382019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising